INSTRUCȚIUNI nr. 166 din 25 octombrie 2016privind scăderea pierderilor determinate de perisabilități, la bunurile materiale, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016  Având în vedere prevederile art. 68 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucțiuni:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) În sensul prezentelor instrucțiuni, prin perisabilități se înțelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării și desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, înghețare, topire, oxidare, aderare la pereții mijloacelor de transport sau ai vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngroșare, împrăștiere, fărâmițare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice.(2) Prevederile prezentelor instrucțiuni nu se aplică pentru perisabilitățile bunurilor materiale specificate în acte normative de nivel superior.  +  Articolul 2 Perisabilitățile se exprimă în coeficienți procentuali sau în alte unități de măsură specifice, precum kg/mp/lună sau kg/lună în cazul evaporărilor la depozitarea produselor petroliere.  +  Articolul 3(1) Coeficienții procentuali, denumiți în continuare coeficienți de perisabilitate, care se aplică asupra bunurilor materiale transportate, manipulate sau depozitate de către unitățile Ministerului Afacerilor Interne, denumite în continuare unitățile MAI, sunt prevăzuți în listele 1-16 din anexa nr. 1 și au valabilitate pentru toate compartimentele de activitate care gestionează bunurile respective.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru materialele de construcții distribuite punctelor de lucru, coeficienții de perisabilitate sunt prevăzuți în normele de deviz.  +  Articolul 4(1) Scăzămintele care se produc în limita coeficienților de perisabilitate aprobați constituie pierderi materiale legal admise și nu fac obiectul răspunderii materiale.(2) Pierderile care depășesc scăzămintele calculate pe baza coeficienților de perisabilitate, precum și cele produse la bunurile materiale pentru care nu sunt stabiliți asemenea coeficienți se soluționează în conformitate cu prevederile dispozițiilor legale privind răspunderea materială.(3) În condițiile prevederilor alin. (2) se soluționează și pierderile cu valori inferioare limitei coeficienților de perisabilitate, care sunt cauzate prin neglijență, sustrageri și cele produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate.  +  Articolul 5 Coeficienții de perisabilitate reprezintă nivele maxime și se acordă numai pe baza pierderilor sau scăderilor cantitative efective.  +  Articolul 6 La aplicarea coeficienților de perisabilitate se respectă următoarele criterii:a) pierderile propuse pentru darea la scădere trebuie să provină dintr-o singură perioadă de gestiune, delimitată prin două inventarieri succesive executate în conformitate cu dispozițiile legale în domeniul inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor;b) pentru bunurile materiale la care coeficienții de perisabilitate sunt stabiliți pe grupe de produse, coeficientul de perisabilitate al grupei se aplică pentru fiecare produs în parte;c) coeficienții de perisabilitate se aplică numai pentru bunurile efectiv gestionate în unitate, nu și asupra celor care sunt în tranzit;d) aplicarea coeficienților de perisabilitate și aprobarea dării la scădere a pierderilor constatate la bunurile materiale se fac după o verificare temeinică privind cauzele acestor pierderi, după stabilirea, cu certitudine, că nu s-au produs din culpa gestionarului sau a altei persoane și după efectuarea compensărilor, în conformitate cu dispozițiile legale în domeniul inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor.  +  Articolul 7(1) Coeficienții de perisabilitate pentru perisabilitățile produse pe timpul transportului se aplică, indiferent de natura mijlocului de transport, numai dacă distanța este mai mare de 3 km - în cazul produselor petroliere, 10 km - pentru alimente și furaje și 20 km - pentru celelalte produse, cu condiția ca pierderile să fie reale, constatate cu ocazia recepției produselor, să nu existe nicio culpă din partea expeditorului, cărăușului sau delegatului însoțitor.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în toate cazurile în care transportul se face între unitățile MAI, precum și la aprovizionarea bunurilor materiale de la operatori economici, când recepția se face la furnizor și transportul se efectuează prin grija unităților MAI.  +  Articolul 8 Nu se calculează și nu se acordă perisabilități pentru:a) bunurile materiale preambalate în gramaj fix, primite cu bucata, care se transportă, depozitează, manipulează și distribuie în ambalajele originale ale furnizorilor, cu excepția produselor farmaceutice tipizate;b) bunurile materiale ștanțate și alte bunuri care s-au primit cu bucata, excepție făcând ouăle, legumele în legături și prăjiturile;c) bunurile materiale a căror trecere prin depozit se face numai scriptic;d) bunurile materiale constatate lipsă, pentru care se face dovada că sunt consecința neglijenței, proastei gospodăriri, relei-credințe sau unor fapte ilicite, chiar dacă se încadrează în limitele calculate pe baza coeficienților de perisabilitate;e) bunurile materiale constatate lipsă sau degradate din cauze de forță majoră, pentru a căror dare la scădere se aplică prevederile dispozițiilor legale privind răspunderea materială;f) pierderile incluse în normele de consum tehnologic.  +  Articolul 9 În scopul reducerii pierderilor de bunuri materiale prin perisabilități, conducătorii unităților MAI, împreună cu structurile de asigurare logistică, au următoarele obligații:a) să urmărească ca bunurile materiale aprovizionate să îndeplinească condițiile normale de umiditate, conținut de impurități sau corpuri străine, maturare, ambalare, după caz, precum și celelalte condiții de livrare, stabilite potrivit prevederilor din standarde, norme interne, caiete de sarcini sau contracte, a căror respectare este menționată în cuprinsul documentelor de recepție;b) să ia măsuri pentru respectarea normelor tehnice privind manipularea, ambalarea, transportul și depozitarea bunurilor materiale, ținând cont de caracteristicile fiecăruia;c) să acorde o grijă permanentă distribuirii și utilizării, în cel mai scurt timp, a bunurilor materiale cu termene-limită de folosință;d) să ia măsuri pentru distribuirea bunurilor materiale în ordinea intrării în depozit, să prevină manipulările inutile și depozitările îndelungate, nejustificate.  +  Capitolul II Stabilirea pierderilor determinate de perisabilități  +  Articolul 10 Constatarea pierderilor determinate de perisabilități se face în una dintre următoarele situații:a) în urma inventarierilor executate potrivit prevederilor legale în vigoare;b) la schimbarea gestionarilor, pe baza inventarierii existentului de bunuri materiale;c) cu ocazia recepționării bunurilor transportate;d) cu prilejul controalelor executate de organele cu astfel de atribuții, dacă s-a inventariat existentul de bunuri materiale;e) la lichidarea loturilor cu gestiune distinctă.  +  Articolul 11 Constatarea pierderilor determinate de perisabilități la produsele agroalimentare sau la furajele aprovizionate pentru iarnă se face, dacă nu există alte posibilități, la lichidarea loturilor de produse aprovizionate sau la sfârșitul perioadei de consum, după caz.  +  Articolul 12 Pierderile determinate de perisabilități se stabilesc prin compararea existentului în teren, verificat prin cântărire, numărare, măsurare etc., cu soldurile scriptice de la data respectivă.  +  Articolul 13(1) Calculul limitei maxime pentru pierderile determinate de perisabilități pe timpul depozitării bunurilor materiale se face după următoarele formule:a) în cazul inventarierilor lunare: (I + St) x C S = --------------; 100b) în cazul inventarierilor la intervale mai mari de o lună: (I + suma St) x C S = -------------------; 100c) în cazul în care calculul se face pentru o perioadă mai mică de o lună: (I + Si) x C Nz S = ------------- x ----; 100 30 în care: S = limita maximă de scăzământ; I = total ieșiri în cursul perioadei dintre două inventarieri; C = coeficientul de perisabilitate prevăzut de norme; St = stocul la sfârșitul lunii; Si = stocul la data inventarierii, când aceasta s-a efectuat în cursul lunii; Nz = numărul de zile între inventarierile efectuate la un interval mai mic de o lună; Suma St = suma stocurilor de la sfârșitul fiecărei luni.(2) Atunci când se execută inventarieri după o perioadă care cuprinde un număr de luni și zile, limita maximă de scăzământ se calculează prin aplicarea formulei prevăzute la alin. (1) lit. b) - pentru numărul de luni întregi și a formulei prevăzute la alin. (1) lit. c) - pentru porțiunea de lună, rezultatele însumându-se.  +  Articolul 14 Limita maximă a pierderilor determinate de perisabilități pe timpul manipulării la bunurile materiale care au prevăzuți coeficienți de scăzământ pentru această activitate se calculează după formula: It x C S = --------, 100 în care: It = totalul cantităților ieșite sau intrate din/în depozitul unității/subunității în perioada respectivă; C = coeficientul de perisabilitate prevăzut de norme.  +  Articolul 15(1) Limita maximă de scăzământ pentru perisabilitățile produse pe timpul transportului bunurilor materiale se calculează după formula: T x C S = -------; 100 în care: T = cantitatea de bunuri materiale transportate; C = coeficientul de perisabilitate prevăzut de norme.(2) Pentru acordarea perisabilităților pe timpul transportului, în nota de recepție și constatare a diferențelor se menționează distanța de la care au fost aduse produsele, sub semnătura șefului compartimentului de resortul căruia sunt bunurile în cauză.  +  Articolul 16 La bunurile materiale care au prevăzuți coeficienți de perisabilitate distincți pentru depozitare, manipulare sau transport, stabilirea limitei maxime de scăzământ se face prin cumularea acestor categorii de pierderi.  +  Articolul 17 Coeficienții de perisabilitate pentru produsele ambalate în recipiente din sticlă se aplică și la ambalajele respective.  +  Articolul 18(1) Pentru bunurile materiale la care perisabilitatea se produce prin spargere sau fărâmițare, precum produsele din sticlă, ceramică, porțelan, gresie, prefabricate din ciment, cărămizi, pietre abrazive și altele asemenea, acordarea scăzământului este condiționată de prezentarea probelor de spargere sau fărâmițare, iar constatarea se face de comisia de inventariere sau de organul de control.(2) Prin probe se înțelege părțile componente sau rămășițele rezultate din spargeri sau fărâmițări, dacă reprezintă cel puțin 75% din greutatea produselor noi care au fost sparte sau fărâmițate.(3) Constatarea pierderilor pe baza existenței probelor se poate face și în perioada dintre două inventarieri de către o comisie numită prin dispoziție zilnică/ordin de zi pe unitate, în cazurile în care probele nu pot fi păstrate din lipsă de spațiu sau alte cauze. Rezultatele constatării, consemnate într-un proces-verbal, sunt avute în vedere la definitivarea rezultatelor inventarierii bunurilor materiale respective.(4) Probele rezultate din spargeri sau fărâmițări se predau selectiv operatorilor de salubrizare cu care unitățile MAI au încheiat contracte, fără ca acestea să mai fie înregistrate în evidența contabilă.  +  Capitolul III Acte întocmite și structuri competente care avizează și aprobă darea la scădere a pierderilor determinate de perisabilități  +  Articolul 19 Documentele necesare pentru justificarea pierderilor determinate de perisabilități sunt:a) procesul-verbal de inventariere și lista de inventariere cu bunurile materiale la care s-au constatat cantități lipsă;b) actul justificativ întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 și prin utilizarea bazei de calcul al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;c) alte documente, precum buletine de analiză, certificate de calitate, declarații, note explicative, chitanțe, angajamente de plată, ordine de zi de imputare și alte înscrisuri necesare.  +  Articolul 20 Actul justificativ prevăzut la art. 19 lit. b) se întocmește de personalul cu responsabilități din compartimentul de resortul căruia sunt bunurile la care s-au constatat pierderi cu ocazia inventarierii, se verifică de șeful acestui compartiment, se avizează de șeful structurii de logistică și se vizează pentru control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorului de credite de care aparțin.  +  Articolul 21 Darea la scădere a pierderilor determinate de perisabilități se aprobă de conducătorii unităților MAI care au calitatea de ordonator de credite, pentru bunurile materiale din gestiunile proprii.  +  Articolul 22 Conducătorii unităților MAI sunt obligați să analizeze cantitățile de bunuri materiale propuse la scădere ca pierderi determinate de perisabilități, iar în cazul în care constată că nu sunt reale sau sunt determinate de alte cauze decât cele normale resping documentele prezentate și dispun cercetarea administrativă în conformitate cu dispozițiile în vigoare privind răspunderea materială.  +  Articolul 23 La unitățile MAI care au bunuri materiale în depozitul propriu și la subunități, calcularea limitei maxime de perisabilitate potrivit prevederilor prezentelor instrucțiuni se face separat pentru fiecare loc de depozitare și nu asupra cantităților globale pe unitate.  +  Capitolul IV Modul de soluționare în cazul altor situații când se înregistrează pierderi la bunurile materiale  +  Articolul 24(1) Consumurile de materiale necesare transformării unor bunuri materiale, cât și pierderile legal admise ocazionate de această operație sunt cele prevăzute de standarde, norme și normative interne, caiete de sarcini, devize, ordine sau contracte.(2) Scăderea din evidență a bunurilor materiale intrate în transformare, precum și a pierderilor legal admise legate de acestea se face pe baza documentelor prevăzute de regulile și politicile contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.(3) Materialele refolosibile rezultate în urma operației de transformare se înregistrează în evidență și se valorifică potrivit dispozițiilor legale.(4) Pierderile materiale produse cu ocazia transformărilor de bunuri materiale, peste normele legale admise, se soluționează în conformitate cu dispozițiile privind răspunderea materială.(5) Coeficienții de perisabilitate pentru produsele alimentare din gestiunea bufetelor se stabilesc la un nivel de 30% din coeficienții care se aplică depozitului popotei care aprovizionează bufetele. În cazul mai multor bufete aprovizionate de la același depozit, calculul dreptului de scăzământ se face valoric, pe total bufete, după care valoarea rezultată se repartizează pe fiecare bufet, proporțional cu valoarea produselor perisabile valorificate de acestea.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 25Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Articolul 26(1) Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni, Instrucțiunile ministrului de interne nr. 1.078/2000 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilități, precum și a celor din rebuturi, la bunurile materiale, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, nepublicate*1), se abrogă. Notă
  *1) Instrucțiunile ministrului de interne nr. 1.078/2000 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilități, precum și a celor din rebuturi, la bunurile materiale, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  București, 25 octombrie 2016. Nr. 166.  +  Anexa nr. 1 la instrucțiuni
  Coeficienți de perisabilitate ce se aplică asupra bunurilor materiale
  depozitate, manipulate sau transportate
  în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
  Lista nr. 1 - Cereale, leguminoase boabe și derivate ale acestora
  Nr. crt. Denumirea produselor Felul ambalajului Coeficienți de perisabilitate pe timpul:
  Depozitării și manipulării Transpor- tului
  Depozite ale unităților (subuni- tăților) Depozite centrale
  0 1 2 3 4 5
  1 Biscuiți lăzi, vrac 0,2 0,1 0,1
  2 Făină (de grâu, secară) saci 0,2 0,2 0,1
  3 Făină de porumb (mălai) saci, vrac 0,4 0,3 0,1
  4 Fasole, mazăre, soia (boabe uscate) saci, vrac 0,4 0,4 0,1
  5 Griș saci 0,15 0,2 0,1
  6 Grâu, secară, orz, ovăz, arpacaș saci, vrac 0,3 0,15 0,1
  7 Orez decorticat saci 0,3 0,3 0,3
  8 Paste făinoase diferite saci, lăzi, pachete 0,3 0,1 0,1
  9 Pâine proaspătă (neagră, semialbă, albă) navete, vrac 1,5 - 1,0
  10 Porumb boabe - cu umiditate până la 16% - cu umiditate între 16-20% - cu umiditate între 20-24% saci, vrac 0,3 0,5 0,8 0,3 0,5 0,8 0,1 0,1 0,1
  11 Porumb știuleți: - cu umiditate până la 18% - cu umiditate între 18-23% - cu umiditate între 23-28% saci, vrac 0,6 0,8 1,0 0,6 0,8 1,0 0,1 0,1 0,1
  12 Tărâțe de grâu (secară) saci, vrac 0,4 0,4 0,2
  Lista nr. 2 - Carne și preparate din carne
  Nr. crt. Denumirea produselor Felul ambalajului Coeficienți de perisabilitate pe timpul:
  Depozitării și manipulării Transpor- tului
  Depozite ale unităților (subuni- tăților) Depozite centrale
  0 1 2 3 4 5
  1 Afumături vrac, navete 0,8 0,8 0,3
  2 Carne proaspătă de bovine, porcine și ovine (zvântată) vrac, navete 2,0 2,0 0,8
  3 Carne proaspătă de miel (zvântată) vrac, navete 2,5 2,5 0,8
  4 Carne proaspătă de pasăre vrac, navete 1,5 1,5 0,8
  5 Carne diferită refrigerată vrac, navete 0,5 0,5 0,8
  6 Carne diferită congelată vrac, saci polietilenă 1,0 1,0 0,2
  7 Carne diferită sărată vrac, navete 0,5 0,5 0,2
  8 Mezeluri proaspete (parizer, lebărvurșt, crenvurști, cârnați, șuncă presată, tobă etc.) vrac, navete 2,5 1,5 0,8
  9 Organe și subproduse de abator, proaspete vrac, navete 2,0 2,0 0,8
  10 Organe și subproduse de abator, congelate navete, saci polietilenă 2,0 1,8 0,2
  11 Salamuri crude-uscate vrac, navete 4,0 4,0 0,2
  12 Preparate din carne afumate (salamuri, cârnați, cotlet etc.) vrac, navete 2,0 2,0 0,3
  Lista nr. 3 - Pește și preparate din pește
  Nr. crt. Denumirea produselor Felul ambalajului Coeficienți de perisabilitate pe timpul:
  Depozitării și manipulării Transpor- tului
  Depozite ale unităților (subuni- tăților) Depozite centrale
  0 1 2 3 4 5
  1 Pește proaspăt și refrigerat (întreg, eviscerat, decapitat, filetat) vrac, navete 1,0 1,0 0,8
  2 Pește congelat (indigen și oceanic) toate formele de prelucrare și întreg vrac, cutii carton 1,5 1,5 0,5
  3 Pește sărat (toate speciile) butoaie 1,3 1,3 1,0
  4 Hamsie și pește mărunt sărat butoaie 3,5 3,5 1,0
  5 Pește afumat (toate speciile) vrac, navete 1,5 1,5 0,3
  6 Icre sărate butoaie 1,0 1,0 1,0
  Lista nr. 4 - Grăsimi animale și vegetale
  Nr. crt. Denumirea produselor Felul ambalajului Coeficienți de perisabilitate pe timpul:
  Depozitării și manipulării Transpor- tului
  Depozite ale unităților (subuni- tăților) Depozite centrale
  0 1 2 3 4 5
  1 Slănină proaspătă vrac navete 1,0 1,0 0,1
  2 Slănină sărată vrac, navete 1,0 1,0 0,1
  3 Slănină afumată vrac, navete 1,6 1,6 0,1
  4 Ulei comestibil butoaie, cisterne 0,5 0,2 0,3
  5 Untură lăzi 0,5 0,2 0,1
  6 Unt proaspăt (bloc) lăzi 0,5 0,4 0,2
  7 Margarină (bloc) lăzi 0,1 0,1 0,2
  8 Seu crud vrac, navete 0,5 - -
  NOTA 1:1. Pentru transformarea slăninii crude în slănină sărată se acordă un scăzământ de 5%.2. La sărarea slăninii crude se folosesc 20 kg sare la 100 kg slănină crudă: pentru conservarea slăninii sărate se folosesc, în plus, 10 kg sare la 100 kg slănină sărată, pentru toată perioada de păstrare.3. La transformarea slăninii sărate în slănină afumată se admite un scăzământ de până la 15% pentru întreg lotul care se afumă odată.
  Lista nr. 5 - Lapte, produse lactate și ouă
  Nr. crt. Denumirea produselor Felul ambalajului Coeficienți de perisabilitate pe timpul:
  Depozitării și manipulării Transpor- tului
  Depozite ale unităților (subuni- tăților) Depozite centrale
  0 1 2 3 4 5
  1 Lapte proaspăt bidoane 0,5 0,3 -
  2 Lapte praf saci hârtie, polietilenă, butoaie placaj 0,2 0,2 -
  3 Lapte bătut și iaurt bidoane 0,5 0,5 0,8
  4 Smântână și frișcă bidoane 0,75 0,75 0,8
  5 Brânză proaspătă de vacă cutii, bidoane 1,0 1,0 0,4
  6 Caș proaspăt bidoane, putini 2,9 2,9 0,4
  7 Brânză telemea putini, butoaie, cutii 3,5 3,0 0,4
  8 Brânză frământată folie material plastic, bășici natur, cutii 1,5 1,5 0,4
  9 Brânzeturi topite navete, lăzi 1,5 1,0 0,4
  10 Brânzeturi afumate navete, lăzi 2,0 2,0 0,4
  11 Brânzeturi fermentate (cașcaval, șvaițer etc.) navete, lăzi 1,5 1,5 0,4
  12 Ouă lăzi, cofraje 1,0 1,0 0,5
  NOTA 2: Pentru conservarea brânzei telemea se folosesc 5 kg sare la 100 kg brânză telemea, pentru toată durata de depozitare.
  Lista nr. 6 - Produse alimentare diferite
  Nr. crt. Denumirea produselor Felul ambalajului Coeficienți de perisabilitate pe timpul:
  Depozitării și manipulării Transpor- tului
  Depozite ale unităților (subuni- tăților) Depozite centrale
  0 1 2 3 4 5
  1 Ape minerale în sticle de 0,5-1 l navete, boxpaleți, transcontainere 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0
  2 Arahide saci 0,5 0,5 0,1
  3 Banane lăzi, cutii 4,0 - 0,8
  4 Băuturi alcoolice (vin, țuică, bere etc.) butoaie, sticle a 0,25-1 l 0,1 0,01 0,1 0,01 0,3 0,01
  5 Băuturi răcoritoare sticle 1,0 1,0 0,01
  6 Boia de ardei saci hârtie 0,3 0,2 0,1
  7 Cafea boabe și măcinată saci hârtie și iută 0,02 0,02 0,1
  8 Ceai natural saci hârtie, cutii 0,01 0,01 0,10
  9 Ciuperci proaspete lăzi 3,0 - 1,5
  10 Conserve din legume în apă și bulion recipiente sticlă 0,1 0,1 0,1
  11 Compot, gem, dulceață recipiente sticlă 0,3 0,2 0,2
  12 Drojdie de bere proaspătă lăzi, navete 0,4 0,4 0,4
  13 Foi de dafin, piper saci hârtie 0,03 0,1 0,05
  14 Fructe citrice lăzi 4,0 5,0 0,8
  15 Fructe uscate saci, lăzi 0,3 0,3 0,1
  16 Halva navete, lăzi 0,8 - -
  17 Legume deshidratate lăzi, saci 0,6 0,6 0,1
  18 Marmeladă lădițe 3,0 1,5 0,1
  19 Miere de albine bidoane 0,5 0,4 -
  20 Muștar borcane 0,01 0,01 0,01
  21 Măsline, muștar butoaie 0,4 0,3 0,1
  22 Oțet recipiente de sticlă 0,01 0,01 0,1
  23 Pastă de tomate butoaie, cutii tablă 1,5 0,5 2,0 0,5 0,1 0,1
  24 Rahat cutii 0,1 0,1 0,1
  25 Sare comestibilă saci 0,2 0,2 0,3
  26 Surogat de cafea saci 0,05 0,05 0,01
  27 Zahăr saci 0,3 0,1 -
  NOTA 3:1. Pentru pierderile provenite din spargerea ambalajelor de sticlă goale, rezultate după consumarea produselor pe care le-au conținut, se admite un scăzământ de 2% pentru manipulare și 3% pentru transport.2. Ambalajele din sticlă ciobite ca urmare a operațiunilor de îmbuteliere, capsulare sau destupare, care nu mai pot fi folosite sau valorificate la operatorii economici, potrivit Instrucțiunilor viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, se casează.3. Pentru conservele de carne, pește, legume, fructe și concentrate alimentare, la care perioada de depozitare a depășit 18 luni, se admite un scăzământ de 0,2%.
  Lista nr. 7 - Legume și fructe
  Nr. crt. Denumirea produselor Felul ambalajului Coeficienți de perisabilitate pe timpul:
  Depozitării și manipulării Transpor- tului
  Depozite ale unităților (subuni- tăților) Depozite centrale
  0 1 2 3 4 5
  A. Legume și fructe proaspete de vară
  1 Ceapă și usturoi verde, dovlecei în floare, fasole și mazăre verde păstăi, ridichi de lună, tomate, salată, spanac, lobodă, verdețuri vrac lăzi 1.05-30.09 4,0 1,5
  2 Ardei gras și iute, castraveți, dovlecei, rădăcinoase de vară, vinete, varză de vară, cartofi de vară vrac lăzi 1.06-30.09 3,0 1,5
  3 Ardei lung și gogoșar, conopidă, praz vrac lăzi 1.07-30.09 2,5 1,5
  4 Caise, cireșe, vișine, prune, struguri, zarzăre, piersici, pepeni verzi și galbeni vrac lăzi, navete 1.06-30.09 3,0 0,8
  5 Căpșuni și zmeură 1.06-30.09 5,0 0,8
  6 Mere, pere, gutui 1.06-30.09 2,0 0,8
  B. Legume și fructe pentru iarnă
  1 Cartofi de toamnă în pământ și depozite amenajate 1.10-31.01 1.02-30.04 1.05-30.06 2,5 3,5 5,5 1,5 1,5 1,5
  2 Ceapă uscată și usturoi căpățâni în depozite amenajate, poduri, pivnițe, bordeie 1.06-31.10 1.11-28.02 1.03-31.05 4,0 2,0 3,0 1,5 1,5 1,5
  3 Rădăcinoase diferite (morcovi, sfeclă roșie, ridichi de iarnă, țelină, pătrunjel, păstârnac, sfeclăfurajeră) în depozite amenajate și în pământ 1.10-28.02 1.03-30.05 2,0 3,5 1,5 1,5
  4 Varză albă târzie, varză roșie, praz, conopidă în depozite amenajate și în pământ 1.11-28.02 1.03-30.04 3,0 4,0 1,5 1,5
  5 Varză murată și murături butoaie 1.10-31.05 1,0 1,5
  6 Nuci în coajă lăzi, saci 1.10-31.05 3,0 -
  7 Mere, pere, gutui în incinte frigorifice în magazii, poduri, pivnițe, bordeie 1.10-31.05 1.10-31.05 2,0 4,0 0,2 0,8
  8 Struguri în magazii, pivnițe, bordeie 1.10-31.03 5,0 0,8
  NOTA 4:1. Coeficienții din coloana 4 se aplică pentru fiecare lună din perioadele de depozitare prevăzute în coloana 3.2. În cazul în care produsele se aprovizionează înainte de prima lună pentru care este prevăzut coeficientul de perisabilitate, se aplică coeficientul primei luni, iar dacă depozitarea se prelungește după ultima lună din listă, se aplică coeficientul ultimei luni pentru fiecare lună de păstrare în plus.3. La calcularea limitei maxime de scăzământ admise pentru o perioadă mai mare de o lună, în formula menționată la art. 13 alin. (1) lit. b) din instrucțiuni, coeficientul de perisabilitate (C) va reprezenta suma coeficienților lunari ai perioadei respective.4. Unitățile care țin evidența legumelor proaspete de vară și a fructelor proaspete în contul generic "legume proaspete diferite", respectiv "fructe proaspete diferite" aplică un coeficient de perisabilitate unic de 3%, atât la legume, cât și la fructe.5. La prepararea legumelor murate se admit următoarele randamente minime la 100 kg materie primă folosită:– varză murată tocată 65%– varză murată căpățâni 70%– murături diferite 80%. Calculul randamentului pentru fiecare categorie de legume murate se face având în vedere greutatea netă a produselor rezultate după scurgerea liberă a saramurii.6. În coeficienții de perisabilitate pentru cartofi, rădăcinoase și ceapă nu sunt cuprinse procentele de corpuri străine, produse strivite, lovite sau atacate de boli criptogamice, prevăzute în standarde, norme interne sau contracte.
  Lista nr. 8 - Furaje
  Nr. crt. Denumirea furajelor Perioada de depozitare Coeficientul de perisabilitate pe timpul depozitării
  Depozitării, manipulării Transpor- tului
  0 1 2 3 4
  1 Fân balotat, păstrat sub cerul liber 1.06-30.09 2.10-31.01 1.02-31.05 0,8 0,2 0,6 0,8 0,8 0,8
  2 Fân nebalotat, păstrat sub cerul liber în clăi și șire 1.06-30.09 1.10-31.01 1.02-31.05 1,0 1,2 1,8 0,8 0,8 0,8
  3 Paie balotate și nebalotate păstratesub cerul liber lunar 0,2 0,8
  4 Tărâțe diferite lunar 0,1 -
  5 Brichete furajere lunar 0,1 -
  NOTA 5:1. Coeficienții din coloana 3 se aplică pentru fiecare lună din perioadele de depozitare prevăzute în coloana 2.2. Pentru fânul balotat și nebalotat păstrat mai mult de 1 an sub cerul liber se acordă un scăzământ suplimentar de 2,5% la fânul balotat și 3,5% la fânul nebalotat, pentru fiecare lună de depozitare în plus.3. La fân și paie, pentru fiecare operație de încărcare și descărcare în/din mijloacele de transport se acordă, în plus, un scăzământ de 0,25%, iar pentru balotare un scăzământ de 0,3%.4. Coeficienții de perisabilitate pentru fânul și paiele păstrate sub acoperișuri se micșorează cu 30%. NOTA 6 (se referă la listele nr. 1-8): La transvazarea lichidelor dintr-un vas în altul se acordă un scăzământ de 0,1% pentru fiecare transvazare. Scăzământul se acordă pe baza procesului-verbal întocmit de o comisie numită prin ordin de zi pe unitate, prin care se atestă efectuarea unei asemenea operații.
  Lista nr. 9 - Materiale de pielărie, textile, carton
  Nr. crt. Denumirea materialelor U/M Coeficientul de perisabilitate pe timpul depozitării
  0 1 2 3
  1 Piele blanc, toval și crom hect kg 1,5
  2 Talpă din piele taurine kg 1,0
  NOTA 7:1. Scăzământul pentru talpa tăbăcită vegetal sub formă de cruton, gâturi și poale se acordă o singură dată pe an, la fiecare lot depozitat, dacă în depozit umiditatea este sub 65% sau temperatura este de peste 25° C, iar timpul de depozitare a depășit 30 de zile.2. Scăzământul pe timpul transportului se acordă numai dacă acesta durează mai mult de două zile pe calea ferată și reprezintă diferența dintre umiditatea și substanțele grase avute la livrare și cele constatate efectiv în urma transportului, pe baza buletinelor de analiză și notelor de recepție și constatare a diferențelor.
  Lista nr. 10 - Produse petroliere depozitate
  Nr. crt. Denumirea produselor Sistemul de depozitare Coeficienți de perisabilitate în perioada:
  1.10-31.03 1.04-30.09
  0 1 2 3 4
  A. Depozitare în rezervoare*)
  1 Benzine pentru aviație Supraterane Semiîngropate sau subterane 1,00 0,50 2,00 1,20
  2 Benzine pentru autovehicule și nave Semiîngropate, subterane și tancuripetroliere plutitoare 1,20 0,60 3,00 1,50
  3 Motorine pentru autovehicule și nave Semiîngropate, subterane și tancuripetroliere plutitoare 0,08 0,04 0,11 0,05
  4 Petroluri de aviație, combustibil lichid pentru încălzit și uz neindustrial (lampant), white spirit Supraterane Semiîngropate sau subterane 0,20 0,10 0,34 0,17
  B. Depozitare în containere și butoaie**)
  1 Benzine pentru aviație Suprasol în bordeie semiîngropate sau subterane 0,20 0,10 0,40 0,20
  2 Benzine pentru autovehicule Suprasol în bordeie semiîngropate sau subterane 0,20 0,10 0,40 0,20
  3 Motorine și combustibili pentru nave Suprasol în bordeie semiîngropate sau subterane 0,04 0,02 0,06 0,04
  4 Petroluri de aviație, combustibil lichid pentru încălzit și uz neindustrial (lampant), white spirit Suprasol în bordeie semiîngropate sau subterane 0,04 0,02 0,01 0,04
  5 Uleiuri minerale Suprasol în bordeie semiîngropate sau subterane 0,04 0,02 0,08 0,04
  6 Unsori consistente Suprasol în bordeie semiîngropate sau subterane 0,02 0,04
  C. Depozitare în rezervoarele mașinilor aflate în conservare*)
  1 Benzine de aviație 0,30 0,60
  2 Motorine, combustibil pentru nave, petrol de aviație 0,08 0,12
  Notă
  *) În kilograme și litri pe metrul pătrat al suprafeței de evaporare, într-o lună.
  **) Lunar, asupra cantității depozitate.
  NOTA 8:1. Coeficienții de perisabilitate prevăzuți pentru produsele petroliere depozitate în rezervoarele mijloacelor tehnice aflate în conservare se aplică atunci când acestea se află sub cerul liber.2. Când mijloacele tehnice în conservare stau în garaje, remize, șoproane sau alte spații protejate, coeficienții de perisabilitate se reduc astfel:– cu 20% la benzinele de toate tipurile;– cu 10% la motorine, combustibil special și petroluri.3. Perisabilitatea maximă admisă pe timpul depozitării produselor în rezervoare se calculează pentru fiecare rezervor în parte, după formula: P = S x T x N, în care: P = perisabilitatea maximă în kg; S = suprafața de evaporare a rezervorului; T = timpul de depozitare a produsului (în luni); N = coeficientul de perisabilitate prevăzut în lista nr. 10. Calculul suprafeței de evaporare se face după formula:a) În cazul rezervoarelor cilindrice verticale: D^2 x 3,14 S = ────────────, 4 în care: S = suprafața de evaporare (în mp); D = diametrul rezervorului (în m).b) În cazul rezervoarelor cilindrice orizontale, gradul de umplere fiind considerat la înălțimea de 0,75 m din diametrul rezervorului: S = 0,865 x D x L, în care: S = suprafața de evaporare (în mp); D = diametrul rezervorului (în m); L = lungimea rezervorului (în m). Suprafața de evaporare pentru fiecare rezervor se calculează o singură dată și se înscrie pe o tăbliță dispusă, la loc vizibil, la rezervor. În situația când produsele petroliere sunt depozitate în mai multe rezervoare, scăzământul total admis reprezintă suma perisabilităților calculate pentru fiecare rezervor în parte.4. Perisabilitatea maximă admisă pentru produsele petroliere depozitate în butoaie, containere și rezervoarele mijloacelor tehnice se calculează folosind formula: C x T x N P = ───────────, 100 în care: P = perisabilitatea maximă (în l sau kg); C = cantitatea depozitată (în kg); T = timpul de depozitare (în luni); N = coeficientul de perisabilitate prevăzut în lista nr. 10
  Lista nr. 11 - Produse petroliere manipulate
  Nr. crt. Denumirea produselor Felul recipientului în care seface operațiunea de manipulare (primirea, distribuirea, alimentarea) Coeficienți de perisabilitate în perioada:
  1.10-31.031.04-30.09
  0 1 2 3 4
  1 Benzine pentru aviație, autovehiculeși nave Rezervoare Cisterne CF, autocisterne Butoaie și containere 0,15 0,10 0,30 0,20 0,30 0,40
  2 Motorine pentru autovehicule și naveRezervoare și tancuri petroliere 0,03 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05
  3 Petroluri de aviație, combustibil lichid pentru încălzit și uz neindustrial (lampant), white spiritRezervoare Cisterne CF, autocisterne Butoaie și containere 0,04 0,06 0,08 0,05 0,06 0,08
  4 Uleiuri minerale În orice fel de recipienți 0,04 0,04
  5 Unsori consistente În orice fel de recipienți 0,02 0,02
  NOTA 9:1. Pentru stabilirea pierderilor produselor petroliere supuse operațiunilor de transvazare-pompare (amestecare pentru îmbunătățirea calității, pomparea produsului dintr-un recipient în altul) se aplică coeficientul de perisabilitate prevăzut pentru rezervoare asupra cantității transvazate-pompate.2. La operațiile de primire-distribuție, pierderile se calculează prin aplicarea o singură dată a coeficienților de perisabilitate asupra cantităților manipulate (numai la primitor și, respectiv, distribuitor).3. Perisabilitatea maximă admisă la fiecare operație de manipulare se calculează asupra cantităților supuse acestei operații, folosind formula: C x N P = ───────, 100 în care: P = perisabilitatea maximă (în kg); N = coeficientul de perisabilitate prevăzut în lista nr. 11; C = cantitatea manipulată (în kg).
  Lista nr. 12 - Produse petroliere transportate
  Nr. crt. Denumirea produselor Felul transportului Coeficienți de perisabilitate în perioada:
  1.10-31.031.04-30.09
  0 1 2 3 4
  A. Pe cale ferată*)
  1 Benzine pentru aviație, autovehiculeși nave În vagoane-cisternă În containere și butoaie 1,20 0,15 1,80 0,30
  2 Motorine În vagoane-cisternă În containere și butoaie 1,00 0,15 1,20 0,14
  3 Petroluri de aviație și combustibilipentru nave În vagoane-cisternă În containere și butoaie 1,10 0,15 1,40 0,14
  4 Combustibil lichid pentru uz neindustrial (lampant), white spiritÎn containere și butoaie 0,13 0,18
  5 Uleiuri minerale În containere și butoaie 0,15 0,12
  6 Unsori consistente În containere și butoaie 0,15 0,15
  B. Cu mijloace auto sau hipo
  1 Benzine pentru aviație, autovehiculeși nave În butoaie și containere În autocisternă 0,15 0,10 0,25 0,15
  2 Motorine pentru autovehicule și naveÎn butoaie și containere În autocisternă 0,11 0,06 0,13 0,07
  3 Petroluri de aviație, combustibil lichid pentru uz neindustrial (lampant), white spirit În butoaie și containere În autocisternă 0,13 0,07 0,13 0,07
  4 Uleiuri minerale În butoaie și containere În autocisternă 0,05 0,08 0,05 0,08
  5 Unsori consistente În butoaie și containere 0,15 0,15
  C. Cu mijloace navale (tancuri petroliere, bacuri, șlepuri)**)
  1 Benzine pentru aviație, autovehiculeși nave În tancuri petroliere În butoaie, containere, rezervoare etc. 0,50 0,25 1,00 0,30
  2 Motorine pentru autovehicule și naveÎn tancuri petroliere În butoaie, containere, rezervoare etc. 0,60 0,30 0,80 0,30
  3 Uleiuri minerale În tancuri petroliere În butoaie, containere, rezervoare etc. 0,10 0,80 0,10 0,80
  4 Unsori consistente În butoaie, containere, rezervoare etc. 0,20 0,20
  Notă
  *) Coeficienții de perisabilitate se aplică la cantitățile transportate, numai de primitor.
  **) În cazul transbordării produselor pe timpul transportului se aplică coeficienții de perisabilitate prevăzuți în lista nr. 11, majorați astfel:– până la 10%, la benzinele de aviație și auto;– până la 7%, la petroluri de aviație, combustibil lichid de uz neindustrial (lampant), motorine, combustibili de nave;– până la 6%, la uleiuri.
  NOTA 10:1. La produsele petroliere care au temperatura de congelare mai ridicată de 0°C nu se calculează perisabilități pe timpul transportului.2. Perisabilitatea maximă admisă la produsele petroliere transportate se calculează după formula: C x N P = ───────, 100 în care: P = perisabilitatea maximă (în kg); C = cantitatea transportată (în kg); N = coeficientul de perisabilitate prevăzut în lista nr. 12.
   +  Lista nr. 13 - Combustibili solizi
  Nr. crt.Denumirea combustibiluluiSistemul de depozitareCoeficient de perisabilitate - % -
  TransportDepozitare și desfacere (dare în consum)
  1Lemn de foc vrac0,407,00* - la o durată medie de depozitare de 90 de zile
  2Cărbuni: lignit, cărbune brun, huilă, brichete (exclusiv granulat) vrac0,301,50* - la o durată medie de depozitare de 90 de zile
  3Cărbune mărunt (subgranulat) vrac0,505,00* - la o durată medie de depozitare de 90 de zile
  * Prin excepție de la prevederile art. 13 din instrucțiuni, limita maximă de scăzământ se calculează proporțional cu durata efectivă de depozitare, raportată la o perioadă de 90 de zile, și se aplică la stocul de la începutul perioadei pentru care se calculează.Scăzămintele maxime legal admise se calculează folosindu-se formulele:în care:c = coeficientul de perisabilitate prevăzut de norme, respectiv 7,00; 1,50; 5,00;C = coeficientul de perisabilitate;S = limita maximă de scăzământ;Si = stocul la începutul perioadei pentru care se calculează;Nz = numărul de zile. (la 03-11-2021, Lista nr. 13 din Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din INSTRUCȚIUNILE nr. 164 din 30 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 03 noiembrie 2021 )
  Lista nr. 14 - Produse chimice, materiale de construcții, sticlărie, tehnice
  Nr. crt. Denumirea produselor Felul ambalajului U/M Coeficientul de perisabilitate pe timpul:
  Depozitării Transportului Manipulării
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Acetat de vinil b kg 0,10 - 0,20
  2. Acetonă Bm kg 0,50 - 1,00
  3. Acizi BM C D kg kg kg - 0,05 - 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40
  4. Acumulatori în sticlă Vr. L buc. - 0,50 1,50
  5. Acumulatori de plumb pentru auto: Fe, Ni, etanș SAFT A.Z. Vr. L buc. - 0,50 0,50
  6. Alcool metilic Bm. C 1 0,10 - 1,00
  7. Aldehidă formică DC 1 - - 0,20
  8. Alfa clorobenzen b kg 1,00 0,25 1,00
  9. Amoniac comprimat kg 0,75 0,25 0,75
  10. Amoniac soluție CD 1 - - 0,15
  11. Antispumant D 1 0,10 - 0,20
  12. Apărători din sticlă pentru indicatoare de vizoare la aparaturi diferite Vr. L buc. 0,10 0,20 0,20
  13. Aracetin - kg 0,10 - 0,10
  14. Argilă caolinoasă (humă) Vr. S kg 0,50 0,40 1,00
  15. Articole sanitare din porțelan și faianță (WC, chiuvete, lavoare, pisoare, mânere) L buc. - 0,10 0,40
  16. Azbest grafitat Vr kg 0,50 0,10 0,30
  17. Azbest praf Vr. S kg 2,00 0,25 0,75
  18. Azbest șnur sau plăci Vr kg - 0,10 0,25
  19. Azotat de argint S kg 0,30 - -
  20. Azotat de sodiu Bl. S kg 0,50 - -
  21. Bancuri ebonită pentru acumulatoare Vr. L buc. - 1,00 1,00
  22. Baghete (bastoane) de sticlă Vr. L buc. 0.50 1,00 3,00
  23. Baiț de nuc Bm kg 0,05 - 0,20
  24. Balast Vr mc 0,50 0,30 0,60
  25. Bandă telegrafică (9-17 și 21 mm) L kg 0,25 0,20 0,60
  26. Barometre Vr. L buc. - 0,50 1,50
  27. Baterii lanternă: 1,5 V, 4,5 V, R-14, R-20, 3 R-12, R-6 L buc. 30,00 5,00 -
  28. Bazine lampă petrol Vr. L buc. - 0,10 0,50
  29. Becuri (sofite) cu neon (cu gaze) etc. pentru aparatură Vr. L buc. - 2,00 3,00
  30. Becuri auto și de iluminat Vr. L buc. - 1,50 2,00
  31. Benzen Bm. c Vara Bm. C Iarna 1 1 0,10 0,50 - - 0,40 0,20
  32. Bicarbonat de sodiu S kg 0,50 - -
  33. Bicarbonat de potasiu S. Bm kg 1,00 0,05 0,20
  34. Bitum Bl kg 0,5 0,5 0,20
  35. Borax L kg 1,00 0,30 1,30
  36. Borcănașe luat probe pentru aparate de cercetare chimică L buc. - 0,50 1,50
  37. Bronz auriu și argintiu (vopsele) S. Bl kg - - 0,10
  38. Cahle teracotă L unități - 0,10 0,50
  39. Camfor L kg 1,50 - -
  40. Carbid Bm kg 0,80 0,10 0,25
  41. Carbonat de amoniu Bm kg 2,50 - 1,00
  42. Carbonat de sodiu Bm kg 0,20 - 0,30
  43. Cationit Bm kg 0,20 1,00 0,50
  44. Carton ondulat Vr kg 0,40 0,40 0,40
  45. Catran mineral Bm kg - 0,30 0,30
  46. Cărămizi ceramice normale Vr buc. 0,05 0,20 0,50
  47. Cărămizi subțiri pentru sobe Vr buc. 0,05 0,20 0,50
  48. Cărămizi refractare Vr. L buc. - 0,20 0,30
  49. Cărbuni proiecție cinema Vr. L buc. - 1,00 1,00
  50. Ceară de albine Bl kg 1,00 - 0,15
  51. Celuloid Bl kg - - 0,10
  52. Chit de cretă Vr. S kg 0,10 0,10 0,40
  53. Chit de minium de plumb Bm kg 0,10 0,10 0,40
  54. Chit nitro (duco) Bm kg 1,00 - -
  55. Chit ulei pentru cuțit Bm kg 0,10 0,10 0,40
  56. Ciment diferite sortimente S Vr. Vr. P kg kg kg 0,10 0,40 - 0,10 0,10 0,50 0,30 1,50 0,10
  57. Clei pe bază de nitro (A. Go) - kg 0,10 - 0,10
  58. Clei de oase și piele S kg 2,00 0,20 0,20
  59. Clingherit Vr. L kg 0,50 0,50 0,35
  60. Cloramină C.A. - 4 b kg 0,75 0,20 0,50
  61. Cloropicrină Bm kg 1,50 0,20 0,50
  62. Clorură de amoniu (țipirig) Bm kg 0,70 - 0,15
  63. Clorură de sodiu S kg - - 0,10
  64. Clorură de zinc Bl kg 1,50 0,25 0,75
  65. Coame de oloane Vr buc. 0,10 0,20 0,40
  66. Colofoniu Bl kg 1,00 0,30 1,00
  67. Coloranți de apă S. Bl kg - - 0,10
  68. Condensatoare ceramice Vr. L buc. 0,50 0,50 0,50
  69. Complet cu materiale combustibile pentru completul de decontaminare nr. 2M L cp1 1,00 0,50 0,50
  70. Componente electronice active și pasive b buc. - 1,25 1,25
  71. Creolină Bm. b Vara Bm. b Iarna kg kg 0,10 0,10 - - 0,40 0,30
  72. Cretă măcinată (praf de cretă) S. Bl kg - - 0,10
  73. Curele de transmisie (curele trapezoidale) Vr kg 1,50 - -
  74. Damigene de sticlă neîmpletite și baloane sticlă fără coșuri buc. - 0,50 1,00
  75. Decapant Bm 1 0,50 - -
  76. Densimetre L buc. 1,00 1,00 1,50
  77. Detergenți Bm. L kg 0,10 0,10 0,25
  78. Dextrină b kg 0,90 - 0,30
  79. Dicloramină B Bl kg 0,50 - 0,50
  80. Dicloetan Bm 1 2,00 0,75 0,75
  81. Diluant duco (diluant nitro) Bm. b 1 0,20 0,20 0,70
  82. Diluant pentru soluție ignifugă Bm. b kg 0,10 - 0,30
  83. Diluant: ulei, emailuri, clor, cauciuc, vopsele speciale folosite la nave Bm. b Vara Bm. b Iarna 1 1 0,20 0,20 0,10 0,10 0,30 0,30
  84. Diluant prenadez Bm kg 0,40 - 0,80
  85. Diode semiconductoare L buc. 0,50 0,25 0,50
  86. Discuri picup (fonografic) L buc. - 0,40 0,40
  87. Electrozi sudură (după 6 luni) cutii kg 3,40 0,25 0,35
  88. Eprubete de sticlă L buc. 1,00 2,00 2,50
  89. Etajere de faianță L buc. - - 0,50
  90. Eter etilic Bm. D Vara Bm. D Iarna 1 1 0,10 0,05 - - 0,20 0,20
  91. Eter de petrol Bm. b Vara Bm. b Iarna kg kg 0,10 0,05 0,20 0,20
  92. Fenol Bm C kg kg - - - - 0,15 0,10
  93. Fiole amorsate pentru sticle incendiare L buc. 0,50 0,25 1,00
  94. Fosfat trisodic S. Bm kg - - 0,15
  95. Formalină Bm kg 2,00 0,50 0,75
  96. Garnituri cauciuc Vr buc. 0,20 0,50 0,40
  97. Gaz inert (azot, argon, bioxid de carbon, clorură de metil, freon, R-12, R-22, hidrogen, oxigen medical) Butelii oțet mc 0,50 0,50 - - 1,00
  98. Geamuri auto securizate L buc. 0,70 0,25 0,25
  99. Geamuri armate L mp - 0,10 0,30
  100.Geamuri ornament L mp - 0,20 0,30
  101.Geamuri de far și lampă stop (montate sau nemontate pe far) L buc. - 0,50 1,50
  102.Geamuri trase L mp - 2,50 4,00
  103.Glicerină Bm D 1 - - 0,20
  104.Globuri felinare de vânt L buc. - 0,10 0,50
  105.Globuri de sticlă (clare și opace) L buc. - 0,30 1,00
  106.Grafit praf S Bl kg - - 0,10
  107.Grăsimi pentru zugrăveli Bm kg 0,50 0,20 0,60
  108.Grund pentru nave Bm. b Vara Bm. b Iarna kg kg 0,10 0,10 - - 0,30 0,25
  109.Grund de ulei 1 0,10 - 0,10
  110.Gumă arabică L kg 1,00 0,15 0,35
  111.Hidrat de litiu Bm kg 1,00 0,25 0,25
  112.Hidroxid (hidrat) de potasiu Bm kg 1,00 0,10 0,25
  113.Hipoclorit de calciu 2/3 bazic Bm kg 0,70 0,40 1,00
  114.Hiposulfit de sodiu S kg 0,10 - 0,20
  115.Hârtie Vr kg - 0,25 0,40
  116.Hârtie impregnată Vr kg 0,50 0,25 0,75
  117.Hidroxid de sodiu Bm kg 0,10 - 0,50
  118.Insecticid Bm kg - - 0,20
  119.Ipsos S kg 1,00 0,60 1,40
  120.Izolatori (de porțelan și sticlă) L buc. - 2,00 3,00
  121.Lacuri Bm kg 0,10 - 0,10
  122.Lampă electrică cu incandescență pentru iluminat normal (în interiorul autospecialelor) L buc. - 5,00 5,00
  123.Lămpi fluorescente L buc. 0,50 0,50 1,50
  124.Lămpi electrice de scală radio, de ton, de semnalizare etc., inclusiv sofite L buc. - 2,50 2,50
  125.Lămpi (becuri) pentru aparate de proiecție cinematografică și statică, proiectoare, aparate și laboratoare foto L buc. - 2,00 2,00
  126.Lichid amortizor Bm D 1 0,10 0,20 0,50
  127.Lichid antigel Bm D 1 0,10 0,20 0,50
  128.Lichid de frână Bm D 1 0,10 0,20 0,50
  129.Lulele porțelan L buc. - 0,60 0,80
  130.Lumânări stearină L kg 0,70 0,10 0,50
  131.Mangan de forjă Vr kg 0,55 0,40 0,90
  132.Mică (fulgi) L kg - 0,50 1,50
  133.Minium de fier S. Bl kg - - 0,10
  134.Minium de plumb S. Bl kg 0,10 - 0,10
  135.Monocloramină B b kg 0,75 0,20 0,50
  136.Mortar refractar Vr kg 0,50 0,50 0,50
  137.Mozaic Vr kg - 0,30 1,00
  138.Mucava Vr kg 1,00 0,20 0,20
  139.Mufe porțelan L buc. - 1,50 2,00
  140.Naftalină S kg - - 0,20
  141.Nisip Vr mc 0,50 0,50 1,00
  142.Nitroemailuri Bm. b kg 0,10 - 0,20
  143.Oglinzi semicristal L mp - 0,10 0,30
  144.Oglinzi retrovizoare L buc. - 0,20 0,80
  145.Olane pentru acoperiș Vr buc. 0,10 0,20 0,40
  146.Olane pentru coșuri Vr buc. 0,10 0,20 0,40
  147.Parafină L kg 1,00 0,20 0,20
  148.Pastă decapantă B kg 1,50 0,25 0,25
  149.Pastă de șlefuit L kg 1,50 - -
  150.Patroane siguranță L buc. - 0,10 0,50
  151.Petrosin Bm. D kg 1,00 0,20 0,50
  152.Petrolatum Bm. D kg 0,50 0,50 1,50
  153.Piatră frecat mozaic Vr kg - 0,10 0,50
  154.Pietre polizor Vr buc. - 0,25 0,25
  155.Piatră spartă Vr kg 0,50 0,20 0,70
  156.Pigmenți pentru lacuri, vopsele, cauciuc Bl kg - - 0,20
  157.Plăci marmură L mp - 0,10 0,40
  158.Plăci azbociment plane Vr mp - 0,10 0,20
  159.Plăci faianță L buc. - 0,10 0,20
  160.Plăci gresie L buc. - 0,10 0,20
  161.Plăci mozaic Vr buc. - 0,10 0,40
  162.Plăci PAL - mp - 0,25 0,50
  163.Plăci PFL (pentru ținte) Vr kg - 0,50 1,00
  164.Plexiglas color și incolor - kg - 0,20 0,20
  165.Plută Vr kg 0,50 0,30 0,70
  166.Polietilenă folie Vr kg - - 0,01
  167.Polistiren dur - kg - - 0,10
  168.Polistiren expandat - kg - 0,10 0,20
  169.Poliacetat de vinil b kg 0,30 - 1,00
  170.Praf de curățat (tix) S kg - 0,50 0,50
  171.Praf sudură b kg 0,50 - -
  172.Praf gelificator L kg 0,40 0,10 0,30
  173.Prefabricate din beton armat Vr mp - 0,20 0,40
  174.Prenadez Bm. b kg 0,10 - 0,20
  175.Pulvogen praf, praf unic, spumogen b kg 0,50 - -
  176.Reactivi de rezervă pentru autolaboratoare și laboratoare chimice L cpl. 1,00 0,25 0,75
  177.Rezistențe electrice ceramice L buc. 0,50 0,40 0,50
  178.Rezistențe chimice L buc. 0,30 0,30 0,40
  179.Săpun de rufe L kg 2,00 - -
  180.Săpun lichid pentru spălat (săpun pastă) b 1 2,50 0,20 0,50
  181.Săpun praf S.L kg 2,00 0,05 0,20
  182.Seu topit Bm kg - - 0,20
  183.Siguranțe radio electrice L buc. 0,40 0,40 0,40
  184.Silicagel b kg 1,50 0,50 1,00
  185.Silicat de sodiu (soluție) b kg 0,75 0,30 0,50
  186.Sodă calcinată S kg - - 0,10
  187.Sodă caustică Bm Cb kg 0,10 - 0,10
  188.Soluție de decontaminare radioactivă Bm D 1 0,10 0,25 0,25
  189.Soluție ignifugă Bm b kg 0,10 - 0,30
  190.Soluție de fixator uzat Bm 1 0,10 0,05 0,05
  191.Soluție de lipit cauciuc b kg 0,50 - 1,00
  192.Soluție de lipit lemn b kg 0,50 - 0,80
  193.Substanță toxică de instrucție S.T.P.I. 5 Bm kg 3,00 0,20 0,50
  194.Spirt alb rafinat Bm 1 0,80 0,10 0,30
  195.Spirt denaturat Bm 1 0,80 0,10 0,30
  196.Spirt chit b kg 1,00 - -
  197.Spirt lac b kg 1,00 - -
  198.Stearină Bl kg 0,60 0,05 0,10
  199.Sticle de nivel L buc. - 0,30 0,50
  200.Sticle lampă petrol L buc. - 0,10 0,40
  201.Sulf bulgări Vr. kg - - 0,20
  202.Sulf măcinat S kg - - 0,10
  203.Sulfat de cupru BlS kg 1,00 0,15 0,35
  204.Sulfură de sodiu Bm kg 0,50 0,25 0,75
  205.Serlac (fulgi) LS vara LS iarna kg kg 1,00 1,00 - - 0,30 0,20
  206.Serlac sintetic Bm b kg 0,50 - 0,30
  207.Talc S kg - 0,30 0,75
  208.Terebentină Bm kg 0,50 0,05 0,10
  209.Termometre L buc. - 0,50 1,00
  210.Tiosulfat de sodiu b kg - - 0,25
  211.Toluen Bm D 1 0,10 - 0,40
  212.Tranzistori și tiristori L buc. - 1,00 1,30
  213.Tuburi din sticlă pentru stingător L buc. - 2,00 2,00
  214.Tuburi azbociment L buc. - 0,20 0,60
  215.Tuburi din beton precomprimat Vr. L buc. - 0,05 0,50
  216.Tuburi cinescoape L buc. - 1,00 1,00
  217.Tuburi electronice L buc. - 1,00 1,30
  218.Tuburi de sticlă L kg - 0,20 0,80
  219.Tuș telegrafic b kg 0,80 - -
  220.Țigle ceramice Vr. buc. 0,10 0,20 0,40
  221.Ulei de in fiert Bm b D kg 0,60 0,10 0,30
  222.Ulei de in sicativ Bm b D kg 0,60 0,10 0,30
  223.Ulei de metil greu Bm b D kg 0,25 0,25 0,75
  224.Ulei de oase Bm b D kg 0,40 0,10 0,80
  225.Ulei de rapiță lampant Bm b D kg 0,50 0,05 0,20
  226.Ulei de transformatoare Bm kg 0,30 0,20 0,50
  227.Ulei de delfin Bm kg 1,00 0,15 0,35
  228.Ulei de ricin Bm D kg 1,00 0,05 0,20
  229.Var bulgări Vr. kg 0,60 0,20 0,40
  230.Var gras pastă Vr. kg 2,00 1,00 2,00
  231.Var hidraulic Vr. kg 2,00 1,00 2,00
  232.Var praf S kg 0,50 0,50 1,50
  233.Vase și obiecte de sticlă pentru bazele de încărcat acumulatoare L Vr buc. - 0,50 1,00
  234.Vase sticlă laborator L buc. 1,00 1,00 2,00
  235.Vată de sticlă Ps. Vr kg 0,30 0,10 0,25
  236.Vaselină tehnică b kg 0,70 - 0,30
  237.Vizori de sudură L buc. - 0,20 0,80
  238.Vopsea apă S. Bl kg - - 0,10
  239.Vopsele anticorozive Bm b kg 0,10 - 0,20
  240.Vopsele antivegetative Bm b kg 0,10 - 0,20
  241.Vopsea duco Bm b kg 0,10 - 0,10
  242.Vopsele email b kg 0,10 - 0,10
  243.Vopsele ulei Bm kg 0,10 - 0,10
  244.White-spirit Bm kg 1,00 0,20 0,80
  245.Zegras Vr. kg 1,00 0,30 1,00
  NOTA 12:1. La produsele la care nu s-au prevăzut perisabilități pe timpul transportului se consideră că transportul și manipularea legată de transport se fac în ambalaje intacte (originale) ale furnizorilor, care asigură protecția pentru a nu se produce pierderi.2. Prescurtări utilizate în text V - vară; I - iarnă; Bm - butoaie metalice; Bl - butoaie lemn; b - bidoane; D - damigene; C - cisterne; S - saci; L - lăzi; Vr - vrac; Vr. p - vrac pneumatic; Ps - pânză sac.
  Lista nr. 15 - Substanțe farmaceutice, reactivi, articole de laborator și tehnico-medicale din sticlă, porțelan și celuloid, de uz uman și veterinarI. Coeficienți de perisabilitate pe timpul depozitării și manipulării
  Nr. crt. Denumirea produselor U/M Coeficient de perisabilitate pentru:
  Depozitare Manipulare
  În farmacii și laboratoare În depozite
  0 1 2 3 4 5
  1. LICHIDE SUBSTANȚE FARMACEUTICE A. Apoase
  1.Acetum aromaticum (oțet aromatic) g - 3,00 1,50
  2.Aquae aromaticae (ape aromatice) g - 3,00 1,50
  3.Ottogutae (picături pentru ureche) g - 3,00 1,50
  4.Solutio ammonii hidroxydi diluta g 4,00 2,00 1,50
  5.Solutio digitoxini g - 1,50 1,50
  6.Solutio hidrogenii peroxydi conc. g 2,00 3,00 1,50
  7.Solutio nitroglycerine spirituosa g - 1,50 1,50
  8.Alte produse care, prin asimilare, aparțin grupei de mai sus g - 3,00 1,50
  B. Alcoolice
  1.Alcoholum (alcool) g 1,50 3,50 1,50
  2.Extracta fluida (extracte fluide) g 1,00 3,50 1,50
  3.Tincturae variae (tincturi diverse) g 1,00 3,50 1,50
  4.Alte produse care, prin asimilare, aparțin grupei de maisus g 1,00 3,50 1,50
  C. Volatile
  1.Aetherolea (uleiuri eterice) g 0,75 5,00 2,50
  2.Aetheroleum niaouli (gomenol) g - 5,00 2,50
  3.Bromoformium (bromoform) g - 5,00 2,50
  4.Cloroformium (cloroform) g 0,75 5,00 2,50
  5.Collodium (colodiu) g - 5,00 2,50
  6.Guajacolum (gaiacol) g - 5,00 2,50
  7.Methylii salicylas (metil salicilic) g 0,75 5,00 2,50
  8.Soluție aetheris spirituosa (spirt de eter, licoarea luiHoffmann g - 5,00 2,50
  9.Solutio ammonii chloridi anisata (spirt de amoniac anisat) g - 5,00 2,50
  10.Solutio colophonii (mastisol) g - 5,00 2,50
  11.Tinctura valerianae aetherea (tinctură de valeriană eterată) g 1,00 5,00 2,50
  12.Alte produse care, prin asimilare, aparțin grupei de maisus g 1,25 5,00 2,50
  D. Foarte volatile
  1.Acetonă g 3,00 8,00 3,00
  2.Aether (eter) g 3,00 8,00 3,00
  3.Alte produse care, prin asimilare, aparțin grupei de maisus g - 8,00 3,00
  E. Diverse
  1.Acidum aceticum (acid acetic) g 3,00 5,00 1,50
  2.Acidum hidrochloricum (acid clorhidric) g - 4,00 1,50
  3.Acidum lacticum (acid lactic) g - 5,00 1,50
  4.Acidum phosphoricum (acid fosforic) g - 5,00 1,50
  5.Antiseptice și dezinfectante g 1,00 5,00 1,50
  6.Gliycerolum (glicerină) g - 5,00 1,50
  7.Oleum helianthi (ulei de floarea-soarelui) g - 5,00 2,00
  8.Uleum jecoris (untură de pește) g - 5,00 2,50
  9.Oleum ricini (ulei de ricin) g 2,00 5,00 2,50
  10.Paraffinum liquidum (ulei de vaselină) g - 5,00 2,00
  11.Solutio formaldehydi (formol) g 3,00 5,00 2,50
  12.Alte produse care, prin asimilare, aparțin grupei de maisus g - 5,00 2,00
  2. SUBSTANȚE FARMACEUTICE DE CONSISTENȚĂ MOALE
  1.Adeps lanae anhidricus (lanolină) g 2,00 5,00 2,50
  2.Adeps lanae hydrosus g - 5,00 2,50
  3.Ammonium ichtyolsulfonicum (ichtiol) g 2,00 5,00 2,50
  4.Balsamum peruvianum (balsam peruvian) g - 5,00 2,50
  5.Extracta spissa ( extracte noi) g 2,00 8,00 3,00
  6.Linimenta variae (alifie, cremă, pomadă, unguent) g - 5,00 2,50
  7.Pix cadi (ulei de cadin) g 2,00 5,00 2,50
  8.Sapo kalinus (săpun) g 2,00 5,00 2,50
  9.Vaselinum album (vaselină) g 2,00 5,00 2,50
  10.Alte produse care, prin asimilare, aparțin grupei de maisus g - 5,00 2,50
  3. SUBSTANȚE FARMACEUTICE DE CONSISTENȚĂ SOLIDĂ DROGURI CHIMICE
  1.Toxice și stupefiante din grupa Venena, pentru cantitățide la 5 g în sus g 1,00 1,50 0,30
  2.Pentru cantitățile mai mici de 5 g g - 2,00 0,50
  3.Acidum acetylsalicylicum (aspirină) g 0,25 1,50 1,50
  4.Acidum ascorbicum (vitamina C) g 3,00 3,75 1,50
  5.Acidum benzoicum (acid benzoic) g 0,50 3,75 1,50
  6.Acidum citricum (acid citric) g 4,00 3,00 1,50
  7.Acidum glutamicum (acid glutamic) g - 3,50 1,50
  8.Aethylis paraaminobenzoas (anestezină) g - 3,00 5,00
  9.Acidum salicylicum (acid salicilic) g 0,25 3,00 1,50
  10.Acidum tartaricum (acid tartric) g 4,00 3,75 1,50
  11.Aethacridinilactas (rivanol) g 2,00 2,80 1,50
  12.Aethyl morphini hydrochloridum (Dionina) g 0,50 4,00 1,50
  13.Alcoholum cetylstearylicum (alcool cetilstearilic) g 2,00 3,75 1,50
  14.Aluminii et kalii sulfas (sulfat de aluminiu și potasiu) g 2,00 1,50 1,50
  15.Aluminii sulfas (sulfat de aluminiu) g 2,00 1,50 1,50
  16.Aminophenazonum (aminofenazonă) g - 3,00 1,50
  17.Amobarbitalum natricum (amobarbital sodic) g 1,00 3,75 1,50
  18.Ammonii bromidium (bromură de amoniu) g 0,50 3,00 1,50
  19.Ammonii chloridum (clorură de amoniu) g 2,00 4,00 1,50
  20.Amylocaini hydrochloridum g 2,00 3,75 1,50
  21.Amylum (amidon) g 2,00 4,00 1,50
  22.Argentum colloidale (colargol) g 2,00 3,00 1,50
  23.Argenti nitras (nitrat de argint) g 2,00 2,75 1,50
  24.Argenti proteinas (protargol) g 2,00 3,00 1,50
  25.Argenti vitellinas (argirol) g 2,00 3,00 1,50
  26.Balsamum tolutanum (balsam de Tolu) g 3,00 5,00 1,50
  27.Barbitalum (barbital) g 2,00 2,25 1,50
  28.Barbitalum natricum (barbital sodic) g 2,00 2,50 1,50
  29.Barii sulfas (sulfat de bariu) g 1,00 1,00 1,50
  30.Bismuthi subcarbonas (carbonat bazic de bismut) g 2,00 4,00 1,50
  31.Bismuthi subgallas (dermatol) g 2,00 3,00 1,50
  32.Bismuthi subnitras (nitrat bazic de bismut) g 2,00 4,00 1,50
  33.Bismuthi subsalicylas (subsalicilat de bismut) g 2,00 4,00 1,50
  34.Calcii bromidum (bromură de calciu) g 3,00 4,00 1,50
  35.Calcii carbonas (carbonat de calciu g 2,00 1,30 1,50
  36.Calcii chloridum (clorură de calciu) g - 1,50 1,50
  37.Calcii glycerophosphas (glicerofosfat de calciu) g 1,00 2,20 1,50
  38.Calcii lactas (lactat de calciu) g 0,25 3,75 1,50
  39.Comphora (camfor) g 1,50 4,00 1,50
  40.Carbo medicinalis (cărbune medicinal) g - 3,00 1,50
  41.Carboxymethylcelullosum natricum (carboximetilceluloză sodică) g 2,00 3,00 1,50
  42.Cera alba (ceară albă) g 2,00 3,00 1,50
  43.Cetaceum g 2,00 3,75 1,50
  44.Chinidinum (chinidină) g 1,00 2,20 1,50
  45.Chinidinum sulfas (chinidină și săruri) g 1,00 3,00 1,50
  46.Chinini hydrochloridum (clorhidrat de chinină) g 0,50 3,00 1,50
  47.Chinini sulfas (sulfat de chinină) g 5,00 3,00 1,50
  48.Chlorali hydras (clorat hidrat) g 2,00 4,00 1,50
  49.Chloraminum B (cloramină B) g 1,00 2,00 1,50
  50.Codeini et salia (codeină și săruri) g 0,25 4,00 1,50
  51.Coffeinum (cofeină) g 5,50 3,00 1,50
  52.Coffeinum et acidum citricum g 1,00 3,00 1,50
  53.Coffeinum et natrii benzoas g 1,00 3,00 1,50
  54.Cortisoni acetas (cortizon acetat) g - 3,75 1,50
  55.Emetini hydrochloridum (clorhidrat de emetină) g - 3,75 1,50
  56.Emulgatori și agenți de suspensie g 1,00 5,00 1,50
  57.Ephedrini hydrochloridum (clorhidrat de efedrină) g 1,00 3,75 1,50
  58.Ethionamidum (etionamidă) g - 2,00 1,50
  59.Extracta sicca (extracte uscate) g 1,00 4,00 1,50
  60.Ferrum reductum (fier redus) g - 2,10 1,50
  61.Fructosum (fructoză) g 1,00 2,50 1,50
  62.Gelatinum (gelatină) g 1,00 3,00 1,50
  63.Glucosum (glucoză) g 2,00 4,00 1,50
  64.Gummi arabicum (gumă arabică) g 3,00 4,00 1,50
  65.Hydrargyri oxydum flavum (oxid galben de mercur) g - 4,00 1,50
  66.Hydrocortisono acetas (hidrocortizon acetat) g 1,00 3,75 1,50
  67.Iodoformium (iodoform) g 2,00 3,75 1,50
  68.Iodum (iod) g 1,25 4,00 1,50
  69.Isoniazidum (izomazidă) g - 2,20 1,50
  70.Kalii bromidum (bromură de potasiu) g 1,00 3,00 1,50
  71.Kalii carbonas (carbonat de potasiu) g 1,00 3,75 1,50
  72.Kalii chloridum (clorură de potasiu) g 0,25 2,00 1,50
  73.Kalii et natrii tartras (tartrat dublu de sodiu și potasiu) g - 1,50 1,50
  74.Kalii guajacol sulfonas (guaiacolsulfonat de potasiu) g 0,25 3,75 1,50
  75.Kalii iodidum (iodură de potasiu) g 2,00 3,00 1,50
  76.Kalii permanganas (permanganat de potasiu) g 0,25 2,70 1,50
  77.Lidocainum (lidocaină) g 2,00 3,20 1,50
  78.Lithii carbonas (carbonat de litiu) g 1,00 3,20 1,50
  79.Lycopodium sporae (licopodiu) g - 4,00 1,50
  80.Magnesii oxydum (oxid de magneziu) g 2,00 4,00 1,50
  81.Magnesii sulfas (sulfat de magneziu) g 7,00 4,00 1,50
  82.Mannitolum (manitol) g 1,00 2,50 1,50
  83.Mentholum (mentol) g 3,00 4,00 1,50
  84.Methenaminum (metenamină) g - 2,00 1,50
  85.Methylthioninii chloridum (albastru de metil) g - 3,20 1,50
  86.Natrii benzoas (benzoat de sodiu) g 2,00 4,00 1,50
  87.Natrii bromidum (bromură de sodiu) g 2,00 4,00 1,50
  88.Natrii chloridum (clorură de sodiu) g 2,00 1,50 1,50
  89.Natrii citras (citrat de sodiu) g 1,50 1,50 1,50
  90.Natrii hydrogencarbonas (bicarbonat de sodiu) g 2,00 3,50 1,50
  91.Natrii iodidum (iodură de sodiu) g 2,00 4,00 1,50
  92.Natrii p. aminosalicylas (PAS sodic) g - 4,00 1,50
  93.Natrii phosphas (fosfat de sodiu) g 1,00 4,00 1,50
  94.Natrii salicylas (salicilat de sodiu) g - 1,50 1,50
  95.Natrii sulphas (sulfat de sodiu) g 40,00 7,00 1,50
  96.Natrii thiosulphas (tiosulfat de sodiu) g 2,00 3,75 1,50
  97.Neomycini sulfas (sulfat de neomicină) g 2,00 3,75 1,50
  98.Nystatinum (nistatin) g 2,00 3,75 1,50
  99.Oleum cacao (Butir cacao) g 2,00 4,00 1,50
  100.Oleum lini (ulei de in) g 2,00 5,00 2,00
  101.Papaverini hydrochloridum (clorhidrat de papaverină) g 2,00 4,00 1,50
  102.Pepsinum (pepsină) g - 2,50 1,50
  103.Phenacetinum (fenacetină) g 2,00 3,50 1,50
  104.Phenazonum (antipirină) g 2,00 3,00 1,50
  105.Phenazoni salicylas (salicilat de fenazonă) g 2,00 2,00 1,50
  106.Phenobarbitalum (fenobarbital) g 0,25 3,75 1,50
  107.Phenobarbitalum natricum (fenobarbital sodic) g 1,50 3,75 1,50
  108.Phenylbutasonum (fenilbutazonă) g 2,00 3,75 1,50
  109.Pilocarpini hydrochloridum (clorhidrat de pilocarpină) g 2,00 3,75 1,50
  110.Pilocarpini nitras (nitrat de pilocarpină) g 2,00 3,75 1,50
  111.Piperazini hexahydras (piperazină) g - 5,00 1,50
  112.Pix lithanthracis g 1,00 5,00 2,50
  113.Prednisoni acetas (prednison acetat) g - 3,75 1,50
  114.Prednisolonum (prednisolon) g - 3,75 1,50
  115.Procaini hydrochloridum (clorhidrat de procaină) g 2,00 3,75 1,50
  116.Resorcinolum (rezorcină) g 0,50 3,75 1,50
  117.Rasinae variae (rezine diverse) g - 3,00 1,50
  118.Riboflavinum (riboflavină - vitamina B2) g - 3,75 1,50
  119.Saccharum (zahăr) g 2,00 3,00 1,50
  120.Saccharum lactis (lactoză) g 0,30 4,00 1,50
  121.Sorbitolum (sorbitol) g 2,00 3,75 1,50
  122.Sparteini sulfas (sulfat de sparteină) g 0,25 3,75 1,50
  123.Stearinum (stearină) g 1,00 2,80 1,50
  124.Strontii bromidum (bromură de stronțiu) g 0,25 3,75 1,50
  125.Strychni sulfas (sulfat de stricnină) g 0,25 3,75 1,50
  126.Sulfadiazinum (sulfadiazină) g - 3,00 1,50
  127.Sulfathiazolum (sulfatiazol) g 1,00 3,00 1,50
  128.Sulfur praecipitatum (sulf precipitat) g - 3,00 1,50
  129.Talcum (talc) g 1,00 3,30 1,50
  130.Tetracyclinum (tetraciclină) g 1,00 3,75 1,50
  131.Terpini hydras (terpin hidrat) g 1,00 2,50 1,50
  132.Theobrominum (teobromină) g 0,50 3,00 1,50
  133.Theobrominum natricum et natrii salicylas (teobromină sodică și salicilat de sodiu) g 1,00 3,00 1,50
  134.Theophylinum (teofilină) g 1,00 3,00 1,50
  135.Thiamini hydrochloridum (clorhidrat de tiamină - vitamina B1) g 1,00 2,50 1,50
  136.Thymolum (timol) g 1,00 3,75 1,50
  137.Urethanum (uretan) g 1,00 3,50 1,50
  138.Zinci chloridum (clorură de zinc) g 1,00 4,00 1,50
  139.Zinci oxydum (oxid de zinc) g 1,00 3,00 1,50
  140.Zinci sulfas (sulfat de zinc) g 1,00 3,00 1,50
  141.Alte produse care, prin asimilare, aparțin grupei de maisus g 1,00 3,75 1,50
  4. PRODUSE VEGETALE
  1.Altheae folium (foi de altea) g 5,00 3,00 1,50
  2.Altheae radix (rădăcină de altea) g 5,00 3,00 1,50
  3.Aurantii pericarpium (coji de portocale) g 5,00 3,00 1,50
  4.Belladonae folium (foi de mătrăgună) g 4,00 3,00 1,50
  5.Chamomilae flos (flori de mușețel) g 5,00 3,00 1,50
  6.Chinae cortix (coji de China) g 2,00 3,00 1,50
  7.Digitalis purpureae folium (foi de degetărel roșu) g 5,00 3,00 1,50
  8.Digitalis purpureae pulv. titratus (foi de degetărel pulvere titrată) g 5,00 3,00 1,50
  9.Frangulae cortex (coji de crușin) g 3,00 3,00 1,50
  10.Fructus foeniculi (fenicul) g 3,00 3,00 1,50
  11.Hyosciami folium (foi de măselariță) g 5,00 3,00 1,50
  12.Ipecacuanhae radix (rădăcină de ipeca) g 3,00 3,00 1,50
  13.Liquiritiae radix (rădăcină de licviriție) g 5,00 3,00 1,50
  14.Lypocopodium sporae g 2,00 3,00 1,50
  15.Malvae flores (flori de nalbă) g 4,00 3,00 1,50
  16.Menthae folium (foi de izmă) g 3,00 3,00 1,50
  17.Opium (opiu brut) g 1,25 3,00 1,50
  18.Primulae rhizoma cum radicibus (rădăcină de ciuboțica- cucului) g 4,00 3,00 1,50
  19.Rhei rhizoma (rădăcină de revent) g 4,00 3,00 1,50
  20.Saponariae radix (rădăcină de săpunăriță) g 4,00 3,00 1,50
  21.Secale cornutum (cornul secarei) g 3,00 3,00 1,50
  22.Semen lini (semințe de in) g 2,00