ORDIN nr. 1.082/731/2016pentru aprobarea modelului de documentație de atribuire standard privind achiziția de produse biocide
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.082 din 27 septembrie 2016
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE Nr. 731 din 29 septembrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 31 octombrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.174 din 27 septembrie 2016, având în vedere prevederile:– Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;– Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,luând în considerare:– necesitatea standardizării documentației aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de substanțe biocide derulate de către unitățile sanitare;– prevenirea apariției erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice de substanțe biocide;– necesitatea fluidizării și perfecționării procesului de achiziție publică prin prevenirea întârzierilor în inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;– necesitatea optimizării activității de elaborare a documentațiilor de atribuire, prin responsabilizarea autorităților contractante în legătură cu conținutul acestora,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul de documentație de atribuire standard privind achiziția de produse biocide, cuprinzând Fișa de date, DUAE, Specificații tehnice și Modelul de contract, prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 1c), 2, 3 și 4 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritățile contractante care demarează proceduri de atribuire în vederea achiziționării de substanțe biocide prevăzute în prezentul ordin au obligația utilizării acestei documentații începând cu data prezentului ordin, prin transmiterea ei în Sistemul electronic de achiziții publice în vederea inițierii procedurii de atribuire.  +  Articolul 3Anexele fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
   +  Anexa nr. 1.a)*) Notă
  *) Anexa nr. 1.a) este reprodusă în facsimil.
  FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI
   +  Anexa nr. 1.b) .................................................... (denumirea/numele ofertantului)
  FORMULAR DE OFERTĂ
  Către ................................................................................. (denumirea autorității contractante și adresa completă)1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ................................................................                                                                                                                     (denumirea/numele ofertantului)ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm ....................................                                                                                                                                                    (denumirea produselor)pentru suma de ........................................................................................................................... plătibilă după recepția produselor,                              (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei)în rate lunare/trimestriale, la care se adaugă TVA în valoare de ......................................................................... .                                                                                      (suma în litere și în cifre, precum și moneda)2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp anexat.3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de .......................................... zile,                                                                                                     (durata în litere și cifre)                                                 respectiv până la data de ........................................, și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând                                                     (ziua/luna/anul)înainte de expirarea perioadei de valabilitate.4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă“/„altă ofertă“.|_| nu depunem ofertă alternativă.6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.Data .........../........./..................................................................... (nume, prenume și semnătură)
   +  Anexa nr. 1.c) .......................................................... (denumirea/numele ofertantului)CENTRALIZATOR DE PREȚURIpentru produse┌────┬─────────────┬────────┬────────────┬───────────────┬─────────────────┬─────────┬──────────────┐│Nr. │   Produsul  │        │            │ Prețul unitar/│  Prețul total/  │         │ Prețul total/││crt.│ (gama/faza) │   UM   │ Cantitatea │   fără TVA    │    fără TVA     │   TVA   │   cu TVA     ││    │             │        │            │               │(col. 3 x col. 4)│         │              │├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤│  0 │       1     │    2   │      3     │        4      │         5       │     6   │       7      │├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤│  1 │             │        │            │               │                 │         │              │├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤│  2 │             │        │            │               │                 │         │              │├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤│ ...│             │        │            │               │                 │         │              │├────┼─────────────┼────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤│    │             │        │            │               │                 │         │              │├────┼─────────────┴────────┴────────────┼───────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤│    │                TOTAL              │               │                 │         │              │└────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────┴──────────────┘     ┌──────────────────┬────────────────────────────────────────┐     │                  │                ........% asociați lei: │     │     TOTAL lei:   │         ........% subcontractanți lei: │     │                  ├────────────────────────────────────────┘     └──────────────────┘                                   Anexă la ofertă                                                  .......................                                                  (semnătura autorizată)  +  Anexa nr. 2*) Notă
  *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE (DUAE)
   +  Anexa nr. 3
  Dosarul tehnic pentru achiziția de dezinfectante
  Produsul trebuie să dețină aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, în termen de valabilitate, sau o formă de autorizație de punere pe piață eliberată conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, emise de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Fișa tehnică a produsului originală și/sau tradusă în limba română, cu următoarele informații:– denumirea comercială;– tipul de produs biocid, conform anexei V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare;– domeniul de utilizare corespunzător tipului de produs biocid, indicațiile de utilizare, concentrația și timpul de contact pentru fiecare utilizare (timpul de contact pentru utilizare să fie susținut de concluzia raportului de testare);– forma de condiționare (de exemplu: concentrat lichid, granule, aerosoli, pulbere), modul de ambalare și cantitățile exprimate în unități metrice;– compoziția chimică: identitatea fiecărei substanțe active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) și concentrația în unități metrice.Certificat de calitate și conformitate al produsului (la solicitare să se prezinte buletine de analiză fizico-chimice ale produsului). Condiții tehnice de asigurare a calitățiiFiecare produs va fi însoțit de un certificat de analiză/raport de analize fizico-chimice corespunzător lotului din care face parte. Acesta trebuie să conțină un minim de informații cum ar fi:– denumirea produsului;– numărul lotului din care face parte;– rezultatele unor analize fizico-chimice (aspect, miros, pH, densitate, solubilitate în apă etc.) care trebuie să fie conforme cu datele din Fișa tehnică cu date de securitate;– determinarea concentrației/cantității de substanțe active care trebuie să corespundă cu datele din Declarația privind substanțele active din produs dată de producător;– data de expirare a lotului.• Indicații privind condițiile de păstrare, depozitare și de eliminare finală• Categorii de utilizatori: domeniul medical - conform cu avizul• Indicații privind periculozitatea și măsuri de prim ajutorFișa cu date de securitate a produsului, întocmită conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei Comisiei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei nr. 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu amendamentele ulterioare, în limba română, și copie după fișa cu date de securitate a producătorului Eticheta, cu text în limba română, care să cuprindă următoarele informații:– denumirea produsului;– numărul sau denumirea lotului de fabricație și data expirării în condiții normale de depozitare;– forma de condiționare, cum ar fi: concentrat lichid, gel, granule, pulbere, tablete, aerosol pulverizabil și altele;– utilizările pentru care produsul biocid este avizat/autorizat, cum ar fi: dezinfecție (pentru igiena umană, instrumentar, suprafețe);– indicațiile de folosire și dozaj pentru fiecare utilizare, conform condițiilor prevăzute în aviz/autorizație, exprimate în unități metrice;– detalii privind efectele adverse directe sau indirecte pentru sănătate și mediu care pot apărea și instrucțiuni de prim ajutor, acolo unde este cazul;– instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului biocid și a ambalajului său, inclusiv o interdicție de refolosire a ambalajului pentru produsele biocide destinate și publicului larg;– perioada de timp necesară pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat între utilizările produsului biocid sau între prima aplicare și, acolo unde este cazul, informații privind: următoarea aplicare pe materialul tratat ori primul acces al oamenilor în zone în care s-a folosit produsul biocid;– indicații cu privire la metodele și măsurile de decontaminare și perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate;– detalii cu privire la curățarea corespunzătoare a echipamentelor; măsurile de precauție pe perioada utilizării, depozitării și transportului, de exemplu îmbrăcămintea și echipamentele de protecție ale personalului, măsuri de protecție împotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, îndepărtarea alimentelor și hranei;– categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restricționat;– informațiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea organismelor care nu sunt vizate și pentru evitarea contaminării apei.Substanța activă• Conform cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente, conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al ConsiliuluiDocumentele se prezintă traduse în limba română.Lista standardelor din România aplicabile în unitățile sanitare în domeniul curățării, dezinfecției este prevăzută în standardul SR EN 14885 din 2015, cu completările și modificările ulterioare. Unitățile sanitare publice și private, indiferent de subordonarea acestora, sunt obligate să solicite avizul BIO (actul administrativ de punere pe piață și comercializare, emis de Comisia Națională a Produselor Biocide).În conformitate cu obiectivele de dezinfecție și cerințele impuse în anumite sectoare, nivelurile de dezinfecție sunt clasificate astfel: dezinfecție de nivel scăzut, mediu sau înalt, care direcționează spectrul de acțiune al produsului. Acest nivel de dezinfecție este în funcție de caracterul critic al materialului care urmează să fie dezinfectat.Forma de condiționare a dezinfectanților poate fi solidă (granule, tablete, pulberi) sau lichidă (soluții, geluri), gata de utilizare (RTU) sau concentrată, care urmează a se dilua pentru utilizare, și se vor alege astfel încât să fie compatibili cu materialul suprafețelor și instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat.Dezinfecția în unitățile sanitare, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare, se poate clasifica în funcție de nivelul corespunzător suprafețelor critice, semicritice și noncritice sau de instrumentarul medical unde se aplică produsele biocide sau dispozitivele medicale:– suprafețe critice - cele care vin în contact cu țesuturile corpului uman sau penetrează țesuturile, inclusiv sistemul vascular. În această categorie intră: instrumentarul chirurgical, inclusiv instrumentarul stomatologic, materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asistență la naștere, echipamentul personalului din sălile de operații, câmpuri operatorii, meșele și tampoanele, tuburile de dren, implanturile, acele și seringile, cateterele cardiace și urinare, dispozitivele pentru hemodializă, toate dispozitivele intravasculare, endoscoapele invazive flexibile sau rigide, echipamentul pentru biopsie asociat endoscoapelor, acele pentru acupunctură, acele utilizate în neurologie;– suprafețe semicritice - care vin în contact cu mucoasele intacte, cu excepția mucoasei periodontale, sau cu pielea având soluții de continuitate. În această categorie intră: suprafața interioară a incubatoarelor pentru copii și dispozitivele atașate acestora (mască de oxigen, umidificator), endoscoapele flexibile și rigide neinvazive, folosite exclusiv ca dispozitive pentru imagistică, laringoscoapele, tuburile endotraheale, echipamentul de anestezie și respirație asistată, diafragmele, termometrele de sticlă, termometrele electronice, ventuzele, vârfurile de la seringile auriculare, specul nazal, specul vaginal, abaiselangurile, instrumentele utilizate pentru montarea dispozitivelor anticoncepționale, accesoriile pompițelor de lapte;– suprafețe noncritice - care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia. În această categorie intră: stetoscoape, ploști, urinare, manșeta de la tensiometru, specul auricular, suprafețele hemodializoarelor care vin în contact cu dializatul, cadrele pentru invalizi, suprafețele dispozitivelor medicale care sunt atinse și de personalul medical în timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi.După gradul de dezinfecție se clasifică:– dezinfecție de nivel înalt - procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor, fungilor, virusurilor și a unui număr de spori bacterieni până la 10^4;– dezinfecție de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, inclusiv a Mycobacterium tuberculosis în formă nesporulată, a fungilor și a virusurilor, fără acțiune asupra sporilor bacterieni;– dezinfecție de nivel scăzut - procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea majorității bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi și a unor virusuri, fără acțiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor fără înveliș și a mucegaiurilor.Criterii de selecție pentru pregătirea specificațiilorDezinfecția suprafețelor criticeIndicații: dezinfectarea suprafețelorSubstanțe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente, conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizatActivitate antimicrobiană și standarde: Spectrul de activitate conform EN 14885/2015• Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 5,0• Bactericidă/Fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere lg. ≥ 4,0 pentru activitate bactericidă • Fungicidă lg mai mare sau egal cu 3 • Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0• Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus brasilliensis) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0• Micobactericidă EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0• Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0• Sporicidă: EN 13704 reducerea log ≥ 3,0 (conform Ordinului ministrului sănătății nr. 961/2016, cu modificările ulterioare) [] Să poată fi utilizat pe orice categorie de material (covor pvc tip tarkett, inox, plastic etc.[] Să fie compatibili cu materialul suprafețelor și instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluția de lucru să nu fie corozivă[] Să fie eficient în prezența substanțelor interferente, materie organică[] Să fie cu toxicitate redusă în soluția gata de utilizare[] Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială[] Se va verifica corelarea formulării produsului cu suprafețele pe care acesta va fi utilizat (de exemplu, produse anticorozive).Dezinfecția suprafețelor semicriticeIndicații: dezinfectarea suprafețelorSubstanțe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente, conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat Activitate antimicrobiană și standarde: Spectrul de activitate conform EN 14885/2015• Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 5,0• Bactericidă/Fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere lg. ≥ 4,0• Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0• Fungicidă/Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus brasilliensis) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0• Micobactericidă EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0• Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0[] Să poată fi utilizat pe orice categorie de material (covor pvc tip tarkett, inox, plastic etc.)[] Să fie eficient în prezența substanțelor interferente, materie organică[] Să fie compatibili cu materialul suprafețelor și instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluția de lucru să nu fie corozivă[] Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specialăDezinfecția suprafețelor noncriticeIndicații: dezinfectarea suprafețelorSubstanțe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente, conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat Activitate antimicrobiană și standarde: Spectrul de activitate conform EN 14885/2015• Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 5,0• Bactericidă/Fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere lg. ≥ 4,0• Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0• Fungicidă/Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. ≥ 4,0[] Să poată fi aplicat în spații publice de admisie pacienți, vizitatori/aparținători, ± spații de învățământ (spații instituționale)[] Să fie eficient în prezența substanțelor interferente, materie organică[] Să fie compatibili cu materialul suprafețelor și instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluția de lucru să nu fie corozivă[] Să fie cu toxicitate redusă în soluția gata de utilizare[] Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specialăDezinfecția de nivel înalt prin imersie a instrumentarului medicalIndicații: dezinfecția instrumentarului medicalSubstanțe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente, conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat Activitate antimicrobiană și standarde:Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2015• Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducție lg. ≥ 5,0EN 14561 (2,2), timp de contact 60 min., reducție lg. ≥ 5,0• Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere lg. ≥ 4,0EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0• Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere lg. ≥ 4,0EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0• Micobactericidă/Tuberculocidă: EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0• Virucidă: EN 14476• Sporicidă: EN 13704 (2,1)[] Dacă este necesar, se solicită informații cu privire la compatibilitatea produsului cu rezervoarele cu ultrasunete[] Să fie ușor de condiționat[] Să fie compatibili cu materialul suprafețelor și instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluția de lucru să nu fie corozivă[] Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specialăDezinfecția de nivel mediu prin imersie a instrumentarului medicalIndicații: dezinfecția instrumentarului medicalSubstanțe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente, conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat Activitate antimicrobiană și standarde: Spectrul de activitate biocidă conform EN 14885:2015• Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducție lg. ≥ 5,0EN 14561 (2,2), timp de contact 60 min., reducție lg. ≥ 5,0• Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere lg. ≥ 4,0EN 14562 (Candida albicans) (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0• Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,1), timp de contact ≤ 60 min., reducere lg. ≥ 4,0EN 14562 (Candida albicans, Aspergillius brasiliensis) (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0• Micobactericidă/Tuberculocidă: EN 14348 (2,1), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0EN 14563 (2,2), timp de contact 60 min., reducere lg. ≥ 4,0• Virucidă: EN 14476[] Dacă este necesar, se solicită informații cu privire la compatibilitatea produsului cu rezervoare cu ultrasunete[] Să fie sub formă lichidă, ușor de condiționat[] Să fie compatibili cu materialul suprafețelor și instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluția de lucru să nu fie corozivă[] Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specialăDezinfecția igienică a mâinilor prin spălare sauDezinfecția igienică a mâinilor prin frecareIndicații: dezinfecția igienică a mâinilor Substanțe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente, conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat Spectrul de activitate conform EN 14885:2015• Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. și 1 min., reducție lg, pentru produs de spălare ≥ 3,0 , pentru produs de frecare ≥ 5,0EN 1499 sau EN 1500 (2,2), timp de contact între 1 min. și 5 min.• Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. și 1 min., reducție lg. pentru produs de spălare ≥ 2,0 , pentru produs de frecare ≥ 4,0 • Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact între 0,5 și 1 min., reducție lg. ≥ 4,0• Micobactericidă/Tuberculocidă (2/1): SR EN 14348[] Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranță în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătății nr. 961/2016, cu modificările ulterioare).Dezinfecția chirurgicală a mâinilorIndicații: dezinfecția chirurgicală a mâinilor Substanțe active: să fie în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1.062/2014 al Comisiei din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente, conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, corespunzătoare tipului de produs avizat Compoziția și ingrediente active:Spectrul de activitate conform EN 14885:2015• Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact între 30 sec. și 1 min., reducție lg, pentru produs de spălare ≥ 3,0 , pentru produs de frecare ≥ 5,0EN 12791 (2,2), timp de contact între 1 min. și 5 min. • Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact între 30 sec. și 1 min., reducție lg. pentru produs de spălare ≥ 2,0 , pentru produs de frecare ≥ 4,0 • Micobactericidă: EN14348 (2,1)• Virucidă: EN14476 (2,1)[] Să nu producă iritații la utilizări repetate, să fie specificat factorul de protecție tegumentară[] Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranță în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătății nr. 961/2016, cu modificările ulterioare)NOTĂ:Aceste criterii au caracter de recomandare menite să sprijine activitatea epidemiologului de spital în selectarea produselor biocide de dezinfecție adecvate situației specifice a unităților sanitare, în conformitate cu Planul de supraveghere a infecțiilor nosocomiale (circulația germenilor, etiologia infecțiilor nosocomiale etc.) și se aplică în funcție de nivelul de dezinfecție necesar suprafețelor din unitățile sanitare critice sau noncritice și nivelul de dezinfecție indicat acestora:– dezinfecție de nivel scăzut, intermediar sau înalt în conformitate cu recomandările Ordinului ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare– standarde conform SR EN 14885/2015:• obligatorii: bactericidă și levuricidă (destinată suprafețelor din arii noncritice, respectiv săli așteptare, pavimente spații comune, grupuri sanitare etc.);• adiționale (destinată suprafețelor, instrumentarului și tegumentelor din săli de intervenții chirurgicale, săli de pansamente, secții de terapie intensivă, neonatologie etc.) (la 10-10-2017, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.071 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 10 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 4Model de contract
  CLAUZE CONTRACTUALE
  - model -
  1. Părți contractante În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între ..............................................................................................., (denumire autoritate contractantă) cu sediul în ............................., telefon/fax ................., cod fiscal...................., cont trezorerie .........................., reprezentată prin dl/dna ...................., în calitate de achizitor, pe de o parte,și………………………..............................................................., (denumire operator economic)cu sediul în ………………….., telefon………., fax…………, număr de înmatriculare................, cod fiscal............, cont de virament ............., deschis la ............................., reprezentată prin ................., în calitate de furnizor, pe de altă parte.2. Definiții 2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți încheiat între o autoritate contractantă în calitate de achizitor și un furnizor de produse în calitate de furnizor;b) achizitor și furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea denumite în prezentul contract;c) prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;d) produse - bunurile cuprinse în anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;e) servicii - activitățile cuprinse în anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă să le presteze achizitorului;f) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.3. Interpretare 3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.3.2. Termenul „zi“ ori „zile“ sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.4. Obiectul contractului 4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă și să livreze un număr de ............... u.m ............ (denumirea generică a produsului ce urmează a fi achiziționat sau denumirea categoriei de produse ce urmează a fi achiziționate, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract).4.2. Achizitorul se obligă să achiziționeze produsele și serviciile prevăzute la subpct. 4.1, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.5. Prețul contractului 5.1. Valoarea contractului este de ............................lei fără TVA (.............. lei/u.m fără TVA) la care se adaugă TVA în valoare de ..................lei.Prețul total al contractului cu TVA este de .................. lei.6. Durata contractului 6.1. Contractul intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părți și este valabil până la ............................. .6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la ..... .7. Executarea contractului 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție de către furnizor.8. Documentele contractului 8.1. Documentele contractului sunt:a) caietul de sarcini;b) propunerea tehnică;c) propunerea financiară;d) garanția de bună execuție;e) alte anexe, dacă este cazul.9. Obligațiile furnizorului 9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele conform contractului și documentelor contractului prevăzute la subpct. 8.1 din prezentul contract.9.2. În caz de neconcordanță între prevederile prezentului contract și caietul de sarcini, prevalează cerințele prevăzute în caietul de sarcini.9.3. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenele convenite la subpct. 15.1. Produsele vor fi transportate, asigurate și livrate pe cheltuiala furnizorului.9.4. Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului (…………. lei/u.m. fără TVA).9.5. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:(i) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și(ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.10. Obligațiile achizitorului10.1. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.10.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.12. Garanția de bună execuție a contractului12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ........................ lei, reprezentând …………….% din valoarea fără TVA a contractului. Garanția de bună execuție se constituie prin virament sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului și va fi valabilă până la ............................. .12.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.12.3. - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție de .................... lei, în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligațiilor asumate.13. Recepție, inspecții și teste13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are obligația de a efectua recepția produselor achiziționate și are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa la contract.13.2. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative și cantitative) se vor face la destinația de livrare a produselor.13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația de a înlocui produsele neconforme, fără a modifica prețul contractului.13.5. Prevederile clauzelor prevăzute la subpct. 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.14. Ambalare și marcare14.1. (1)  Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.14.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele15.1. Furnizorul are obligația de a livra la sediul autorității contractante un număr de ............... u.m. ............ (denumirea generică a produsului ce urmează a fi achiziționat sau denumirea categoriei de produse ce urmează a fi achiziționate în termen de ....... sau până la data de ...............).15.2. Furnizorul are obligația să respecte condițiile de livrare și transport prevăzute în caietul de sarcini. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.15.3. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.16. Perioada de garanție acordată produselor16.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt în conformitate cu specificațiile tehnice și propunerea sa tehnică, anexă la contract. Perioada de garanție a produsului va fi de minimum .............. de la data livrării.16.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.16.3. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele neconforme beneficiază de o nouă perioadă de garanție, care curge de la data înlocuirii produsului.17. Ajustarea prețului contractului17.1. Prețul contractului este ferm pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia.18. Întârzieri în îndeplinirea contractului18.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare pe perioada de derulare a acestuia, conform caietului de sarcini și documentelor contractului așa cum sunt prevăzute la subpct. 8.1 din prezentul contract.18.2. Cu excepția prevederilor clauzei prevăzute la pct. 19, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.18.3. Cu excepția prevederilor cap. 19 (forță majoră) și în afara cazului în care furnizorul este de acord cu o prelungire, o întârziere în îndeplinirea contractului notificat de furnizor cu cel puțin 30 de zile înainte dă dreptul achizitorului de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.18.4. Pentru întârzieri față de data menționată de furnizor ca fiind termenul de livrare, achizitorul va percepe penalizări pentru fiecare zi de întârziere, aplicate valorii cantității de produs întârziat. 19. Forța majoră19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.19.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.19.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.19.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.19.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.20. Încetarea contractului20.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în următoarele situații:a) prin acordul de voință al părților;b) prin rezilierea/rezoluțiune de către o parte ca urmare a neîndepliniri sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul contract la pct. 9 de către cealaltă parte, fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte formalități, cu condiția unei notificări prealabile transmise cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea și dacă partea nu își îndeplinește până la expirarea termenului de preaviz obligațiile prevăzute în acest contract sub sancțiunea aplicării de daune-interese.Termenul de 15 zile este un termen de grație în cadrul căruia partea în culpă poate să își îndeplinească obligațiile care au condus la transmiterea notificării de reziliere. Numai dacă aceste obligații nu sunt îndeplinite în acest termen, cealaltă parte poate considera contractul reziliat în condițiile acestei litere;c) una dintre părți își cesionează drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;d) la încheierea duratei contractului conform pct. 6 din prezentul contract.20.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să își producă efectele.20.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.20.4. Prevederile prezentului punct nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.20.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.21. Cesiunea21.1. Furnizorul poate transmite, total sau parțial, prin acte juridice, creanțele născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al achizitorului.21.2. Încălcarea prevederilor subpct. 21.1 dă dreptul achizitorului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II, reglementat de art. 1.553 alin. (2) teza finală din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, contractul desființându-se de plin drept, fără punere în întârziere, fără acțiune în justiție și fără nicio altă formalitate prealabilă.22. Amendamente22.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, cu excepția clauzei prevăzute la pct. 4 și 5.23. Conflictul de interese23.1. Furnizorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv. 24. Soluționarea litigiilor24.1. Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România. 25. Limba care guvernează contractul25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.26. Comunicări26.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.26.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.27. Legea aplicabilă contractului27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.Părțile au înțeles să încheie astăzi, .............................., prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.          Achizitor,               Furnizor,      ..................     .....................
  ----