HOTĂRÂRE nr. 795 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 26 octombrie 2016.Nr. 795.  +  AnexăMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICEOperatorul economic: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.Sediul/Adresa: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, BucureştiCod unic de înregistrare: RO 14273221BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ Propuneri ││ │ │ │Nr.│rectificare││ │ │ INDICATORI │rd.│ 2016 │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 29.663,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 29.453,00││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,00││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,00││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 210,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 24.255,16│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 24.253,16││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 7.186,10││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 300,00││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 16.385,06││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 13.100,90││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│cheltuieli cu salariile │13 │ 11.145,86││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1.955,04││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente organe de conducere │17 │ 367,08││ │ │ │ │şi control, CA, AGA, CENZORI │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 2.917,08││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 382,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 2,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 5.407,84│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 969,57│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 4.438,28││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 2.529,31││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ ││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 1.908,97││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 604.177,83│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 585.140,00│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,00││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 604.177,83│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 150││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 150││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 7.190,34││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 6.192,14││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 196,35││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,00││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 817,69││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante │55 │ 0,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 0,00│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ Notă

  ──────────

  *) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

  ──────────
  -----