REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 29 septembrie 2016privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobată de Ordinul nr. 1.193/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 26 octombrie 2016.

  ──────────
   +  Preambul (1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul aerian civil), legislaţia europeană în domeniul aviaţiei civile, actele normative specifice emise în acord cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care România a devenit parte prin Decretul nr. 194/1965, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 24 aprilie 1965, precum şi cu alte convenţii şi acorduri internaţionale la care România a aderat sau este parte. (2) În conformitate cu prevederile Codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, emite reglementări aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile şi conexe, precum şi pentru persoanele care desfăşoară activităţi în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă. (3) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" (AACR) este organismul tehnic specializat desemnat de Ministerul Transporturilor pentru supravegherea punerii în aplicare a reglementărilor aeronautice specifice domeniilor în care deţine competenţe. (4) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional, AACR este desemnată ca autoritate naţională de supervizare, însemnând prin aceasta organismul tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional. Exercitarea competenţelor delegate se face de către AACR direct sau prin persoane fizice sau juridice autorizate corespunzător de către aceasta şi care îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea AACR. (5) Prezenta reglementare aeronautică civilă română stabileşte condiţiile de autorizare a dispecerilor sol şi facilitează dezvoltarea şi aplicarea de proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă dedicate activităţilor derulate pe platformele aerodromurilor civile, în concordanţă cu legislaţia europeană.  +  Capitolul 1 Generalităţi1.1. DefiniţiiÎn sensul prezentei reglementări, noţiunile şi termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii: (1) autorizare internă - procesul prin care un operator/administrator de aerodrom, o organizaţie de handling sau un furnizor al serviciilor de administrare a platformei se asigură, prin evaluări interne, că personalul propriu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea în conformitate cu cerinţele reglementate; (2) autorizaţie internă - act individual emis de operatorul/administratorul de aerodrom, organizaţia de handling sau furnizorul serviciilor de administrare a platformei în urma procesului de autorizare internă, valabil numai pe aerodromul pentru care a fost emis, prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfăşura activităţi specifice în perimetrul aerodromului; (3) dispecer sol - persoană care monitorizează/dirijează aeronavele în condiţii de siguranţă, pe durata rulajului pe platforma unui aerodrom, folosind semnele şi semnalele stabilite de reglementările aplicabile, şi care deţine o autorizaţie internă, în termen de valabilitate; (4) dispecer sol instructor/examinator - dispecer sol care deţine cumulativ următoarele atribute: a) nivel corespunzător şi necesar de cunoştinţe (dovedit prin examinări interne); b) capacitatea documentată de a folosi tehnici de pregătire adecvate (curs de formatori) şi tehnici de evaluare; c) cel puţin 3 ani de experienţă în domeniu (fără întrerupere în activitate).Alţi termeni specifici utilizaţi în prezenta reglementare corespund definiţiilor din Codul aerian civil.1.2. Scop şi aplicabilitate1.2.1. Prezenta reglementare: (1) stabileşte cerinţele generale pentru autorizarea internă a dispecerilor sol care îşi desfăşoară activitatea pe platformele aerodromurilor certificate; (2) armonizează prevederile actelor normative naţionale cu cerinţele europene şi internaţionale actuale aplicabile.1.2.2. Operatorii/Administratorii aerodromurilor certificate, organizaţiile de handling autorizate, furnizorii serviciilor de administrare a platformei, după caz, precum şi personalul AACR de specialitate implicat aplică/utilizează prevederile prezentei reglementări în funcţie de domeniul şi de obligaţiile/sarcinile lor specifice, precum şi de particularităţile de management ale fiecărui aerodrom.1.2.3. Prezenta reglementare nu se substituie actelor normative care stabilesc organizarea şi funcţionarea entităţilor implicate prevăzute la subpct. 1.2.2.1.2.4. Faţă de prevederile prezentei reglementări, AACR poate solicita părţilor implicate informaţii documentate suplimentare (date, înregistrări etc.) pe care le consideră necesare în condiţii sau circumstanţe particulare, cu respectarea prevederilor actelor normative aplicabile.1.3. Documente de referinţă: (1) Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010; (3) Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului; (4) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE; (5) Reglementarea aeronautică civilă română RACR-RA, Regulile aerului, ediţia 02/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 21/2007, cu modificările şi completările ulterioare; (6) Reglementarea aeronautică civilă română RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor", ediţia 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2015; (7) Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea aerodromurilor civile RACR-AD-AADO -, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC.  +  Capitolul 2 Autorizarea dispecerilor sol2.1. Generalităţi2.1.1. Pe aerodromurile certificate, numărul necesar de dispeceri sol este stabilit de operatorul/administratorul de aerodrom în urma analizei modului de asigurare a mijloacelor vizuale necesare monitorizării şi dirijării aeronavelor pe platformă, pentru evitarea coliziunii aeronavelor cu obstacole fixe sau mobile, şi a complexităţii activităţii desfăşurate pe platformă.2.1.2. Activitatea dispecerului sol necesită abilităţi personale şi cunoştinţe specifice pentru a dirija aeronavele pe platforma unui aerodrom pe timp de zi şi de noapte, în condiţii meteorologice dificile, cu ajutorul semnalelor reglementate şi cu respectarea procedurilor locale privind managementul platformei.2.1.3. Activitatea de dispecer sol poate fi desfăşurată în cadrul următoarelor organizaţii: (1) aerodromuri (în cadrul serviciilor/departamentelor care derulează activităţi de management al platformei); (2) agenţi aeronautici autorizaţi specializaţi pentru activităţi de administrare a platformei; (3) organizaţii de handling.2.2. Cerinţe referitoare la dispecerii sol aplicabile pentru aerodromuri/organizaţii de handling/furnizori ai serviciilor de administrare a platformei2.2.1. Dacă utilizează dispeceri sol, operatorul/ administratorul de aerodrom/organizaţia de handling/furnizorul serviciilor de administrare a platformei are obligaţia de a avea şi implementa un program de pregătire pentru dispeceri sol, program ce va urmări cerinţele stabilite în capitolul 3 al prezentei reglementări şi care va fi aprobat de AACR.2.2.2. În completarea programului de pregătire a personalului, operatorul/administratorul de aerodrom/organizaţia de handling/furnizorul serviciilor de administrare a platformei are obligaţia să dezvolte o procedură privind autorizarea internă a dispecerilor sol, care se aprobă de AACR.2.2.3. Operatorul/Administratorul de aerodrom/Organizaţia de handling/Furnizorul serviciilor de administrare a platformei va putea efectua activităţi de autorizare internă a dispecerilor sol numai în condiţiile în care programul de pregătire menţionat la subpct. 2.2.1 şi procedura specificată la subpct. 2.2.2 au fost aprobate de AACR.2.2.4. În urma procesului de autorizare internă, operatorul/administratorul de aerodrom/organizaţia de handling/furnizorul serviciilor de administrare a platformei emite o autorizaţie internă, cu valabilitate limitată de 1 an (pentru dispeceri sol) sau 2 ani (pentru instructori) pentru fiecare dispecer sol propriu.2.2.5. Autorizarea internă a dispecerilor sol se face numai pe bază de examinare.2.2.6. Prelungirea autorizării interne se va efectua în condiţiile respectării prezentei reglementări, numai după o nouă examinare.2.2.7. Procedura de autorizare internă va conţine informaţii detaliate referitoare la procesul de emitere a autorizaţiei interne pentru dispeceri sol şi va fi complementară procedurii de pregătire. Ea va fi introdusă în manualul relevant (de aerodrom, operaţional sau echivalent).2.2.8. (1) Operatorul/Administratorul de aerodrom/ Organizaţia de handling/Furnizorul serviciilor de administrare a platformei are obligaţia de a verifica, teoretic şi practic, personalul implicat în activitatea de dirijare a aeronavelor pe platformă, cel puţin o dată pe an. (2) Rezultatele evaluărilor efectuate de operatorul/ administratorul de aerodrom/organizaţia de handling/furnizorul serviciilor de administrare a platformei vor fi puse la dispoziţia AACR cu ocazia auditurilor de supraveghere şi/sau de prelungire a certificatului de autorizare. (3) Informaţiile documentate referitoare la evaluarea candidaţilor pentru funcţia de dispecer sol vor fi păstrate permanent.2.2.9. Dispecerul sol autorizat are obligaţia de a respecta cerinţele asociate autorizaţiei interne şi de a cunoaşte şi respecta prevederile reglementărilor aplicabile activităţii sale.2.2.10. Pentru personalul entităţilor prevăzute la subpct. 2.1.3 paragrafele (2) şi (3), autorizaţia internă emisă conform prevederilor prezentei reglementări nu conferă, în mod automat, dreptul de a lucra pe un aerodrom. Pentru a-şi putea desfăşura activitatea pe aerodrom, dispecerul sol autorizat intern trebuie să fie acceptat de operatorul/administratorul acelui aerodrom, pe baza unor testări care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele aspecte: a) regulamente interne; b) proceduri locale de colaborare cu diferite organizaţii care îşi desfăşoară activitatea pe aerodromul respectiv; c) procedura de management al platformei (proceduri locale de dirijare a aeronavelor); d) topografia aerodromului; e) alte proceduri locale stabilite în manualul de aerodrom (regulamentul de circulaţie pe platformă, inspectarea suprafeţelor de mişcare - cu referire la platformă - pentru prevenirea contaminării platformei etc.); f) elemente de management al riscului; g) proceduri de comunicaţii locale.2.2.11. În baza dovezilor aferente, pe orice aerodrom naţional este recunoscută pregătirea iniţială a dispecerului sol care a urmat un program de pregătire şi îndeplineşte criteriile prevăzute în prezenta reglementare.  +  Capitolul 3 Cerinţe de pregătire pentru dispeceri sol3.1. Dispeceri sol3.1.1. Operatorul/Administratorul de aerodrom/Organizaţia de handling/Furnizorul serviciilor de administrare a platformei are obligaţia de a se asigura că dispecerul sol este pregătit corespunzător şi autorizat intern conform prezentei reglementări.3.1.2. Pregătirea iniţială a dispecerilor sol cuprinde cel puţin următoarele aspecte: (1) rolul şi responsabilităţile dispecerului sol; (2) semnalele vizuale incluse în Regulamentul (UE) nr. 923/2012, apendicele 1; (3) caracteristicile aeronavelor, atât fizice, cât şi de operare, inclusiv restricţii aplicabile în zone limitate; (4) proceduri de siguranţă în jurul aeronavelor şi, în special, în apropierea motoarelor; (5) proceduri de urgenţă în caz de incendiu la aeronavă sau accident pe platformă; (6) proceduri pentru operaţiuni în condiţii de vizibilitate redusă; (7) circulaţia pe platformă; (8) proceduri de oprire a sistemului vizual de andocare în situaţii de urgenţă, dacă există acest sistem; (9) configuraţia platformei; (10) utilizarea echipamentului de protecţie necesar, în conformitate cu procedurile, instrucţiunile, regulamentele şi standardele de protecţie a muncii; (11) alte proceduri locale aplicabile pe platformă.3.1.3. Pregătirea la locul de muncă include furnizarea de semnale către aeronave, pe platformă, sub îndrumarea unui dispecer sol instructor autorizat intern.3.1.4. Pregătirea recurentă include o trecere totală sau parţială prin subiectele aprofundate în pregătirea iniţială şi se efectuează o dată la 12 luni.3.1.5. Pregătirea pentru reîmprospătarea cunoştinţelor se efectuează ori de câte ori intervine o pauză mai mare de 60 de zile în activitatea dispecerului sol şi include trecerea prin toate subiectele aprofundate în pregătirea iniţială.3.1.6. Operatorul/Administratorul de aerodrom/Organizaţia de handling/Furnizorul serviciilor de administrare a platformei are obligaţia de a se asigura că dispecerul sol este instruit corespunzător în ceea ce priveşte noile proceduri sau modificările procedurilor existente.3.2. Dispeceri sol instructori şi examinatori3.2.1. Operatorul/Administratorul de aerodrom/Organizaţia de handling/Furnizorul serviciilor de administrare a platformei are obligaţia de a nominaliza instructori şi examinatori pentru implementarea programelor de pregătire/autorizare internă. Persoanele nominalizate pot fi angajaţi proprii sau instructori contractaţi de la alte organizaţii.3.2.2. Un dispecer sol poate fi nominalizat şi ca instructor, şi ca examinator de operatorul/administratorul de aerodrom/ organizaţia de handling/furnizorul serviciilor de administrare a platformei, însă acesta nu se poate examina pe sine.3.2.3. Dispecerii sol instructori trebuie: (1) să aibă abilitatea documentată de a utiliza tehnici de instruire; (2) să deţină nivelul corespunzător al cunoştinţelor teoretice în domeniu; (3) să deţină experienţa adecvată în domeniul în care furnizează instruirea; (4) să efectueze periodic pregătirea pentru reîmprospătarea cunoştinţelor.3.2.4. Dispecerii sol examinatori trebuie: (1) să demonstreze capacitatea de a evalua performanţa, de a conduce testări şi verificări în domeniul acoperit de instruire; (2) să deţină nivelul corespunzător al cunoştinţelor teoretice în domeniu; (3) să deţină experienţa adecvată în domeniul în care furnizează instruirea; (4) să efectueze periodic pregătirea pentru reîmprospătarea cunoştinţelor.  +  Capitolul 4 Răspunderi şi sancţiuni4.1. Prevederi aplicabile dispecerilor sol4.1.1. Constatarea şi sancţionarea abaterilor de către operatorul/administratorul de aerodrom/organizaţia de handling/furnizorul serviciilor de administrare a platformei se realizează în condiţiile acestei reglementări. Sancţiunile administrative pot fi asociate cu limitarea, suspendarea sau anularea autorizaţiei interne, după caz. În situaţia anulării autorizaţiei interne, dispecerul sol are dreptul de a se înscrie la o nouă examinare, în condiţiile prevăzute la subpct. 2.2.4 din prezenta reglementare.4.1.2. Decizia de aplicare a măsurilor prevăzute la subpct. 4.1.1 va ţine seama de tipul şi efectele încălcării cerinţei prevăzute la subpct. 2.2.8 din prezenta reglementare. Modul de aplicare a sancţiunilor, eventualele contestaţii şi analizarea acestora vor fi detaliate în procedura privind autorizarea internă.4.1.3. (1) Sancţiunile/Măsurile aplicate se consemnează într-un registru de evidenţă întocmit şi menţinut de operatorul/administratorul de aerodrom/organizaţia de handling/ furnizorul serviciilor de administrare a platformei. (2) Sancţiunile/Măsurile aplicate se comunică dispecerului sol autorizat sancţionat. (3) Registrul menţionat la paragraful (1) va fi pus la dispoziţia AACR cu ocazia auditurilor de supraveghere sau de prelungire a certificatului de autorizare.4.2. Prevederi aplicabile operatorului/administratorului de aerodrom/organizaţiei de handling/furnizorului de servicii de administrare a platformei4.2.1. Operatorul/Administratorul de aerodrom/Organizaţia de handling/Furnizorul serviciilor de administrare a platformei este responsabil(ă) de aplicarea prevederilor prezentei reglementări.4.2.2. În cazul nerespectării prevederilor prezentei reglementări, AACR poate să restricţioneze, să suspende sau să anuleze autorizarea/certificatul operatorului/administratorului de aerodrom, organizaţiei de handling sau furnizorului serviciilor de administrare a platformei, după caz.-----