HOTĂRÂRE nr. 765 din 19 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 6 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"4) Ministerul Afacerilor Interne asigură achiziţionarea timbrelor autocolante, respectiv a plicurilor din plastic transparent, înseriate, prevăzute cu sistem de sigilare, necesare în cadrul procedurilor prevăzute la art. 92 alin. (1) teza I din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi confecţionarea ştampilelor cu menţiunea «VOTAT»."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de vot asigură înregistrarea video-audio neîntreruptă a procedurilor realizate de la încheierea votării şi până la părăsirea localului secţiei de vot de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, în scopul asigurării posibilităţii organismelor electorale de a verifica respectarea dispoziţiilor art. 92 şi 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Operatorul de calculator trebuie să realizeze înregistrarea video-audio prevăzută la alin. (1) dintr-o poziţie fixă, de la o distanţă medie, pe un cadru general. (3) Se interzice operatorului de calculator să realizeze copii ale înregistrării video-audio, ori să permită accesul altor persoane la înregistrare. (4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul procedurilor de numărare a voturilor prin corespondenţă. (5) Pentru secţiile de votare din străinătate, dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică, după caz, cu luarea în considerare a condiţiilor specifice privind organizarea secţiilor de votare în străinătate."3. La articolul 5 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) asigură terminalele informatice necesare înregistrării video-audio a procedurilor în condiţiile prevăzute la art. 3^1."4. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4) - (7), cu următorul cuprins:"(4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale verifică existenţa înregistrării video-audio, consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice şi le mută pe un mediu de stocare, cu ocazia primirii terminalelor informatice de la operatorii de calculator. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia organismelor electorale prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea acestora, pentru soluţionarea unei contestaţii, cereri sau sesizări în materie electorală, copii ale înregistrării video-audio realizată în condiţiile art. 3^1. Copiile se restituie după soluţionarea contestaţiei, cererii sau a sesizării. (6) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale distruge, prin proceduri ireversibile, înregistrările şi eventuale copii realizate pentru scopul prevăzut la alin. (5). (7) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale furnizează Ministerului Afacerilor Interne date strict necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 2."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 6 septembrie 2016, se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) cheltuielile pentru asigurarea plicurilor din plastic transparent, înseriate, prevăzute cu sistem de sigilare, necesare în cadrul procedurilor de la art. 92 alin. (1) teza I din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 5 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:"j^1) cheltuielile pentru dotarea şi funcţionarea birourilor electorale de circumscripţie judeţene şi a municipiului Bucureşti şi oficiilor electorale;"

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Marian Muhuleţ

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 19 octombrie 2016.Nr. 765.-------