LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale. Constituirea mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică  +  Articolul 1 (1) Scopul prezentei legi este prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri. (2) Achiziţia publică include atât achiziţiile publice reglementate de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cât şi achiziţiile sectoriale reglementate de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.  +  Articolul 2Se constituie, în temeiul prezentei legi, în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, denumită în continuare A.N.I., Sistemul informatic integrat pentru prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese, denumit în continuare Sistemul prevenţie.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autorităţile contractante/entităţile - autorităţile prevăzute la art. 4 şi entităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv entităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; b) sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, reglementat la art. 3 alin. (1) lit. nn) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv la art. 3 alin. (1) lit. qq) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; c) procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică - toate achiziţiile publice desfăşurate prin SEAP de o autoritate contractantă sau o entitate.  +  Articolul 4 (1) Mecanismul de verificare ex ante se exercită de către A.N.I., prin Sistemul prevenţie şi activitatea specifică a inspectorilor de integritate, prin raportare exclusivă la persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare. (2) Analiza informaţiilor cuprinse în Sistemul prevenţie şi transmiterea avertismentelor de integritate se realizează de către inspectori de integritate constituiţi într-o structură distinctă în cadrul A.N.I., organizată potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.N.I, atribuţiile, sarcinile şi răspunderile inspectorilor de integritate fiind cele cuprinse în Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Sistemul prevenţie funcţionează pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi prelucrate de inspectorii de integritate în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Formularul de integritate întocmit în cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese face parte din documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi cuprinde 3 secţiuni, după cum urmează: Secţiunea I - Date privind procedura de achiziţie, factorul decizional, comisia de evaluare, consultanţii şi experţii cooptaţi; Secţiunea a II-a - Date despre ofertanţi/candidaţi; Secţiunea a III-a - Măsuri de înlăturare a potenţialului conflict de interese, dispuse ca urmare a unui avertisment de integritate. (2) Autorităţile contractante/Entităţile au obligaţia de a asigura completarea şi actualizarea formularului de integritate, de la publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire, pe tot parcursul derulării procedurii şi până la publicarea anunţului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Formularul de integritate este accesibil, în format electronic, autorităţilor contractante/entităţilor şi se completează în SEAP. (3) Formularul de integritate se întocmeşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege şi conţine date şi informaţii referitoare la procedura de atribuire iniţiată în SEAP, care vor fi actualizate, după caz, pe parcursul derulării procedurii de atribuire şi în conformitate cu menţiunile cuprinse în anexă. (4) Fiecare autoritate contractantă/entitate are obligaţia de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea şi actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea respectivă.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care, la momentul completării formularului de integritate, comisia de evaluare nu a fost desemnată sau dacă, după completarea acestuia, au intervenit modificări cu privire la datele transmise, persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) are obligaţia efectuării modificărilor corespunzătoare în termen de maximum 2 zile de la desemnarea comisiei de evaluare sau de la intervenirea acestor modificări, dar nu mai târziu de momentul deschiderii ofertelor. (2) În termen de 5 zile de la deschiderea ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie publică, persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) procedează la completarea secţiunii a II-a a formularului de integritate. (3) În cazul în care persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) nu completează secţiunea a II-a a formularului de integritate în termenul prevăzut la alin. (2), SEAP generează simultan o alertă către autoritatea contractantă/entitate şi către A.N.I. (4) Dacă în urma primirii unui avertisment de integritate sunt dispuse măsuri de înlăturare a potenţialului conflict de interese, persoana responsabilă operează modificările necesare, după caz, în secţiunile I şi II ale formularului de integritate şi completează secţiunea a III-a a acestui formular, în termen de 3 zile de la dispunerea acestor măsuri. (5) În situaţia în care datele şi informaţiile menţionate în avertisment nu sunt actuale, persoana responsabilă prevăzută la art. 5 alin. (4) poate comunica, în termen de 3 zile de la publicarea avertismentului în SEAP, inspectorului de integritate documente justificative din care rezultă acest aspect. Ca urmare a primirii acestei comunicări, inspectorul de integritate validează sau invalidează avertismentul de integritate, în termen de două zile de la primirea comunicării.  +  Capitolul II Avertismentul de integritate  +  Articolul 7 (1) Sistemul prevenţie preia informaţiile colectate în mod automat în formularele de integritate din interconectarea cu SEAP şi determină emiterea unor notificări privind potenţiale conflicte de interese. (2) În sensul alin. (1), în vederea identificării potenţialelor conflicte de interese şi a validării notificărilor emise de sistem, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. efectuează analiza datelor şi informaţiilor din Sistemul prevenţie, monitorizând sistemul, prin raportare la toate reglementările specifice aplicabile fiecărei proceduri de atribuire şi la persoanele comunicate în formular şi care fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare. (3) În cazul în care, în urma analizei specifice, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. detectează elemente ale unui potenţial conflict de interese, aceştia sunt obligaţi să transmită avertismentul de integritate emis de Sistemul prevenţie, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii completării secţiunii a II-a a formularului. (4) Lipsa unui avertisment de integritate sau lipsa unei măsuri dispuse de conducătorul autorităţii contractante/entităţii ca urmare a emiterii unui avertisment de integritate nu împiedică desfăşurarea de proceduri de identificare, evaluare, cercetare şi angajare a răspunderii civile, disciplinare, administrative, contravenţionale sau penale a persoanelor faţă de care se constată încălcări ale prevederilor legale.  +  Articolul 8 (1) Avertismentul de integritate emis de A.N.I. este disponibil, prin intermediul SEAP, autorităţilor contractante/entităţilor, A.N.I., precum şi autorităţilor cu atribuţii de verificare, monitorizare şi control al procedurii de achiziţie publică. A.N.I. comunică, totodată, avertismentul de integritate, prin mijloace electronice de comunicare, persoanei responsabile prevăzute la art. 5 alin. (4), care este obligată să îl transmită de îndată persoanei vizate de potenţialul conflict de interese, precum şi conducătorului autorităţii contractante/entităţii. (2) Conducătorul autorităţii contractante/entităţii care primeşte avertismentul de integritate este obligat să dispună toate măsurile necesare pentru evitarea conflictului de interese, prin dispunerea de măsuri specifice precum înlocuirea membrului în comisia de evaluare sau excluderea ofertantului, candidatului, ofertantului asociat, subcontractantului sau terţului susţinător, aflaţi într-un potenţial conflict de interese, potrivit reglementării specifice. (3) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice verifică dacă au fost implementate măsurile necesare pentru eliminarea situaţiei de conflict de interese, în conformitate cu atribuţiile sale specifice. (4) Semestrial, A.N.I. efectuează informări, în cazul achiziţiilor finanţate din fonduri europene, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Fondurilor Europene, precum şi către alte instituţii cu atribuţii în gestionarea fondurilor europene, referitor la numărul de avertismente de integritate emise cu privire la aceste proceduri.  +  Articolul 9Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10Organele judiciare, persoanele cu atribuţii de control, respectiv persoanele cu atribuţii de verificare a conformităţii, potrivit procedurilor specifice aplicabile în cazul fiecărui fond european, organele cu atribuţii de supraveghere, prevenire şi control al neregulilor sau fraudelor la fondurile comunitare, precum şi persoanele cu atribuţii de control în materia legalităţii derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii au acces la datele şi informaţiile necesare, potrivit competenţelor lor legale, date care sunt cuprinse în Sistemul prevenţie, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între A.N.I. şi entităţile implicate.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 11Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi, autoritatea contractantă/entitatea are obligaţia de a respecta dispoziţiile art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv art. 70 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.  +  Articolul 12Activităţile din cadrul mecanismului de prevenire a conflictului de interese, desfăşurate în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13În aplicarea prevederilor cap. I, preşedintele A.N.I. şi conducătorii autorităţilor contractante/entităţilor pot emite acte administrative specifice.  +  Articolul 14 (1) A.N.I. publică trimestrial, pe pagina sa de internet, analize şi statistici privind rezultatele mecanismului de prevenire a conflictului de interese în procedura de achiziţie publică. (2) Sistemul prevenţie operează cu date colectate prin formularele de integritate din SEAP şi cu informaţiile necesare gestionate, potrivit legii, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. (3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) stabilesc modalităţile concrete de colaborare, încheind în acest sens protocoale de colaborare cu A.N.I., în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 17. (4) Agenţia pentru Agenda Digitală a României permite interconectarea Sistemului prevenţie la SEAP.  +  Articolul 15Guvernul va aloca A.N.I., precum şi, după caz, instituţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) resursele financiare, materiale şi logistice, în vederea funcţionării în cadrul A.N.I. a Sistemului prevenţie.  +  Articolul 16 (1) Prezenta lege se aplică exclusiv procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică declanşate după intrarea în vigoare a acesteia, potrivit art. 17. (2) Procedurile de verificare a procesului de achiziţie publică din fondurile europene, respectiv de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii sunt şi rămân aplicabile. (3) Prezenta lege nu aduce atingere aplicării altor prevederi legale privind prevenirea conflictului de interese faţă de persoanele care nu fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 8 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 13, art. 14 alin. (3) şi (4) şi art. 15, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  IOAN CHELARU
  Bucureşti, 17 octombrie 2016.Nr. 184.  +  AnexăFORMULAR DE INTEGRITATE*1) Notă

  ──────────

  *1) Unele date vor fi extrase în formular în mod automat/generate în mod automat de SEAP, altele vor fi incluse distinct.

  ──────────
   +  Secţiunea I Date privind procedura de achiziţie, factorul decizional, comisia de evaluare, consultanţii şi experţii cooptaţiI. Date privind procedura de achiziţie1. Denumire procedură de achiziţie2. Codul procedurii/Numărul anunţului/invitaţiei de participare3. Sursa de finanţare a achiziţiei: buget naţional/propriu/fonduri europene4. Autoritate contractantă*2): date de identificare: denumire, CIF/CUI, reprezentant legal, persoană de contact şi date de contact Notă

  ──────────

  *2) Conform datelor din certificatul de autorizare în SEAP a autorităţii contractante (CIF/CUI, denumire AC, adresa, persoana reprezentant legal, e-mail, persoana de contact etc.).

  ──────────
  5. Tip autoritate contractantă- instituţie/autoritate publică- persoană juridică de drept privat6. Categorie/Subcategorie autoritate contractantă - numai pentru cazul în care autoritatea contractantă este instituţie/autoritate publică7. Data publicării în SEAP*3) Notă

  ──────────

  *3) Se preia automat din SEAP.

  ──────────
  8. Denumire procedură de achiziţie9. Tip anunţ- anunţ de participare- invitaţie de participare- anunţ pentru concurs de soluţii sau- anunţ de concesionări10. Tip procedură de achiziţie- licitaţie deschisă- cerere de ofertă- negociere fără anunţ de participare- dialog competitiv etc.11. Tip contract- furnizare- servicii sau- lucrări12. Valoare estimată13. Date referitoare la proiectul din fonduri UE în cadrul căruia se face procedura de achiziţie- fondul UE- nume program- axa- domeniul de intervenţie şi- cod SMIS14. Modalitate desfăşurare procedură- online- offline15. Dată deschidere oferte*4) Notă

  ──────────

  *4) Se va completa de către autoritatea contractantă la data întocmirii procesului-verbal de deschidere a ofertelor, în cazul procedurilor online. Pentru procedurile offline, acest câmp va fi preluat automat din invitaţia/anunţul de participare.

  ──────────
  16. Dată raport procedură*5) Notă

  ──────────

  *5) Se va completa de către autoritatea contractantă la data aprobării/semnării raportului procedurii.

  ──────────
  17. Dată atribuire contract*6) Notă

  ──────────

  *6) Se va completa de către autoritatea contractantă la data semnării contractului de achiziţie publică.

  ──────────
  II. Date privind factorul decizional*7) Notă

  ──────────

  *7) Pot fi înregistrări multiple. Se completează potrivit procedurilor de atribuire specifice.

  ──────────
  1. Nume2. Prenume3. Sex4. Cetăţenie5. CNP6. Adresă de domiciliu7. Localitate8. Judeţ9. Are obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare: da/nu10. Categorie/Subcategorie funcţie - numai pentru cazul în care factorul decizional are obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare11. Există relaţii de muncă cu vreun ofertant?*8) da/nu Notă

  ──────────

  *8) Se va completa de către autoritatea contractantă după deschiderea ofertelor, când se va cunoaşte lista tuturor operatorilor economici implicaţi în procedura de achiziţie publică.

  ──────────
  12. Lista ofertanţi - numai dacă există relaţii de muncă cu vreun ofertant*9) Notă

  ──────────

  *9) În cazul în care factorul decizional face menţiunea că are relaţii de muncă cu vreun ofertant, atunci este necesară menţiunea care este acel operator economic dintre cei participanţi la procedura de achiziţie.

  ──────────
  13. Este membru într-o asociaţie sau fundaţie? da/nu14. Denumire asociaţie/fundaţie - numai dacă este membru într-o asociaţie/fundaţie15. Semnatar raport de procedură? da/nu16. Semnatar contract de achiziţie? da/nu17. Activ/InactivIII. Date privind consultanţii pentru elaborarea documentaţiei de atribuire: de tip operator economic, persoană fizică sau juridică, dacă este cazul/nu se aplică1. Calitatea consultantului: persoană juridică de drept privat sau persoană fizică (consultant cooptat din altă instituţie)2. Denumire consultant: denumirea operatorului economic sau denumirea angajatorului3. Date de identificare consultant - de tip operator economic- CUI/CIF- adresă sediu- localitate- judeţ4. Date de identificare consultant - de tip persoană fizică (angajat)- nume- prenume- sex- cetăţenie- CNP- adresă- localitate- judeţIV. Date privind Comisia de evaluare1010 Se completează până cel târziu la data deschiderii ofertelor.1. Nume2. Prenume3. Sex4. Cetăţenie5. CNP6. Adresă de domiciliu7. Localitate8. Judeţ9. Are obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare?- da- nu10. Categorie/Subcategorie funcţie - numai pentru cazul în care factorul decizional are obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare11. Calitate în comisia de evaluare- preşedinte comisie cu drept de vot- preşedinte comisie fără drept de vot- membru- membru de rezervă12. Există relaţii de muncă cu vreun ofertant?*11)- da- nu Notă

  ──────────

  *11) Se va completa de către autoritatea contractantă la data deschiderii ofertelor când se cunosc toţi operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie.

  ──────────
  13. Listă ofertanţi - numai dacă există relaţii de muncă cu vreun ofertant*12) Notă

  ──────────

  *12) În cazul în care membrul comisiei de evaluare face menţiunea că are relaţii de muncă cu vreun ofertant, atunci este necesară menţiunea care este acel operator economic dintre cei participanţi la procedura de achiziţie.

  ──────────
  14. Este membru într-o asociaţie sau fundaţie?- da- nu15. Denumire asociaţie/fundaţie - numai dacă este membru într-o asociaţie/fundaţie16. Participant la deschidere oferte?- da- nu17. Semnatar raport de procedură?- da- nu18. Semnatar contract de achiziţie?- da- nu19. Activ/InactivV. Expert cooptat*13) Notă

  ──────────

  *13) Se completează, dacă este cazul, după data deschiderii ofertelor şi până cel târziu la data încheierii, potrivit legii, a raportului procedurii de atribuire.

  ──────────
  a) Date identificare angajator- denumire- CUI/CIF- adresă sediu- localitate- judeţ b) Date identificare expert- nume- prenume- sex- cetăţenie- CNP c) Calitate în comisia de evaluare- cu drept de vot- fără drept de vot
   +  Secţiunea a II-a*14) Notă

  ──────────

  *14) Se completează în condiţiile art. 6 alin. (2).

  ──────────
  Date despre ofertanţi/candidaţi*15) Notă

  ──────────

  *15) Înregistrări multiple per ofertă.

  ──────────
  1. Calitatea operatorului economic- ofertant unic- lider asociere- asociat- subcontractant- terţ susţinător2. Date identificare operator economic- denumire operator economic- CUI/ CIF- adresă- localitate- judeţ3. Date ofertant- operatorii economici care alcătuiesc un ofertant- operatorul economic reprezentant al ofertantului4. Ofertant câştigător*16)- da- nu Notă

  ──────────

  *16) Se va completa la data aprobării raportului procedurii, în baza raportului procedurii.

  ──────────
  5. I s-a atribuit contractul?*17)- da- nu Notă

  ──────────

  *17) Se va completa la data semnării contractului.

  ──────────
  6. Activ/Inactiv
   +  Secţiunea a III-a*18) Măsuri de înlăturare a potenţialului conflict de interese, dispuse ca urmare a unui avertisment de integritate Notă

  ──────────

  *18) Se completează după deschiderea ofertelor.

  ──────────
  1. Avertismentul de integritate emis: nr. de identificare (codul avertismentului de integritate)2. Măsurile dispuse - descriere
  ----