ORDIN nr. 1.986 din 4 octombrie 2016privind aprobarea elementului specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi a regulilor specifice de utilizare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 17 octombrie 2016  Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială şi ale art. 14 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016,în temeiul prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă elementul specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi regulile specifice de utilizare a acestuia, cuprinse în Manualul de identitate vizuală pentru elementul specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 4 octombrie 2016.Nr. 1.986.  +  AnexăMANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂpentru elementul specific de identitatevizuală al întreprinderii sociale de inserţieI. IntroducereStatutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale, care cuprinde certificatul ce atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, precum şi elementul specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau lucrărilor executate ori documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu. Elementul specific de identitate vizuală serveşte la evidenţierea produselor, serviciilor sau lucrărilor executate de titularul certificatului faţă de cele executate de alte entităţi juridice.Utilizarea elementului specific de identitate vizuală promovează produse şi servicii realizate de persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile, achiziţionarea acestora contribuind la creşterea bunăstării comunităţii din care provin. Manualul de identitate vizuală pentru elementul specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie cuprinde un sistem de reguli şi recomandări de aplicare şi dezvoltare a elementului vizual şi a semnăturii vizuale a întreprinderii sociale de inserţie. Scopul acestui sistem de reguli este de a asigura coerenţa, stabilitatea şi dezvoltarea armonioasă în timp a imaginii întreprinderii sociale de inserţie.Elementul de identitate vizuală poate fi utilizat pe materiale de promovare şi informare, fără a fi obligatoriu: file cu antet, cărţi de vizită, formulare tipizate, corespondenţă, comunicări scrise, materiale în format electronic.Pentru orice alt tip de material care nu se regăseşte în acest ghid se vor adapta regulile existente.II. Utilizarea elementului specific de identitate vizualăPentru a-şi atinge scopul de a promova imaginea economiei sociale, precum şi pentru a diferenţia produsele/serviciile/lucrările realizate de o întreprindere socială de inserţie faţă de cele furnizate de alte entităţi economice prezente pe piaţă, elementul specific de identitate vizuală trebuie să poată fi rapid identificat, evidenţiat şi uşor de memorat, respectându-se prevederile prezentului manual.Activităţile şi serviciile prestate de întreprinderile sociale de inserţie trebuie să fie evidenţiate în mod distinct prin aplicarea elementului specific de identitate vizuală.Un concept de identitate vizuală unitar susţinut de valoarea simbolică a logotipului şi de alte elemente grafice întăreşte, în percepţia publicului, imaginea economiei sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie şi promovează activităţile acestor entităţi juridice.III. Reguli generale de identitate vizualăA. Elementul specific de identitate vizualăElementul specific de identitate vizuală (sigla) cuprinde elementul grafic (figura 1) şi textul "ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE"(figura 2) scris cu majuscule, care se va poziţiona în partea de jos a elementului grafic, conform figurii 3.Elementul grafic este cel care produce în mintea publicului asocierea dintre produsele realizate, serviciile prestate, materialele de comunicare ale unei întreprinderi sociale de inserţie şi activitatea de economie socială propriu-zisă. De aceea este extrem de important ca elementul grafic să fie folosit corect şi unitar de către toate întreprinderile sociale de inserţie.ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIEFigura 2 - Textul "ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE"B. CuloriCulorile utilizate la elaborarea elementului grafic sunt prezentate în figura de mai jos:C. FontTextul "ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE" scris pe două rânduri se redactează cu font Calibri Light, aliniere centrală.D. Zona de siguranţăZona de siguranţă se va aplica întotdeauna, indiferent de reprezentare.Această zonă are ca scop vizualizarea şi identificarea logo-ului, precum şi eficientizarea poziţionării sale în materialele de comunicare.Punctul de referinţă este pătratul X, acesta reprezentând o unitate de măsură. Elementul specific de identitate vizuală trebuie separat de restul obiectelor de pe suport cu o zonă echivalentă unei unităţi de măsură.E. DimensiuniDimensiunea minimă admisă pentru elementul specific de identitate vizuală este de minimum 5% din suprafaţa pe care se aplică, cu obligativitatea ca acesta să fie lizibil.Textul "ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE" este poziţionat în partea de jos a elementului grafic, scris pe două rânduri, cu majuscule, care trebuie să reprezinte 27% din înălţimea elementului grafic.Distanţa ce separă elementul grafic de text reprezintă întotdeauna 19% din înălţimea logo-ului, indiferent de mărimea fizică la care se foloseşte acesta.Se recomandă plasarea elementului specific de identitate vizuală pe un fundal alb. Pentru reproducerea pe fundal colorat, în cazul în care nu există posibilitatea evidenţierii acestuia, elementul se încadrează într-un dreptunghi alb cu dimensiunea de minimum 5% din suprafaţa pe care este aplicat, cu obligativitatea ca acesta să fie lizibil.Spaţiul liber obligatoriu în jurul elementului specific de identitate vizuală este de minimum 1 mm.F. Varianta alb-negru, gri şi codurile de culoriG. Exemple de reproducere incorectă a elementului specific de identitate vizualăElementul specific de identitate vizuală nu trebuie modificat prin schimbarea nuanţei culorilor, inversarea ordinii culorilor, a înclinaţiei acestora, a poziţiei textului, a fontului textului, a scrierii textului cu litere mici în nicio circumstanţă. Se vor folosi doar variantele de element specific de identitate vizuală prezentate în acest manual.IV. Instrucţiuni de utilizare a elementului specific de identitate vizualăOrice alt element sau orice altă combinaţie de elemente folosite pentru a modifica elementul specific de identitate vizuală nu este permisă.Este obligatoriu ca elementul specific de identitate vizuală să fie folosit conform prevederilor prezentului manual.Elementul specific de identitate vizuală va fi folosit în acelaşi format şi pe fond deschis, şi pe fond închis.V. Recomandări de utilizare a elementului specific de identitate vizualăÎn utilizarea elementului de identitate vizuală, toate părţile implicate acţionează în spiritul parteneriatului şi al ajutorului reciproc.Alături de elementul specific de identitate vizuală a mărcii sociale pot fi utilizate şi logo-urile, siglele proprii şi/sau ale partenerilor, finanţatorilor sau sponsorilor, condiţionat de păstrarea vizibilităţii şi lizibilităţii acestuia.Prin aplicarea manualului nu se limitează abordarea creativă a conceptelor de informare şi comunicare folosite de întreprinderile sociale de inserţie, aplicându-se regula "ce nu este scris nu este interzis".-----