ORDIN nr. 1.110 din 7 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.110 din 7 octombrie 2016
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 841 din 7 octombrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 3.883 din 7 octombrie 2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi Referatul de aprobare nr. D.G. 1.762 din 7 octombrie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile titlului VII "Spitale" şi titlului VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa 2, după câmpul privind numele, prenumele şi sexul se introduce un nou câmp, cu următorul cuprins:"Telefon/mobil*) ...........................Adresă de e-mail*) ......................... Notă

  ──────────

  *) Nu este informaţie cu caracter obligatoriu."

  ──────────
  2. În anexa 2, câmpurile privind diagnosticul principal la externare şi diagnostice secundare la externare se modifică şi vor avea următorul cuprins:                                                                    Semnalare                                                                      boală                                                                  profesională"Diagnosticul principal la externare ................ [][][][][] [] .................................................... [][][][][] [] Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi): 1. ................................................. [][][][][] [] 2. ................................................. [][][][][] [] 3. ................................................. [][][][][] [] 4. ................................................. [][][][][] [] 5. ................................................. [][][][][] []"3. În anexa 3, la punctul 10, după subpunctul 10.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.3, cu următorul cuprins:"10.3. Semnalarea ca boală profesională se completează de către medicul curant - prin bifarea căsuţei respective din coloana «Semnalare boală profesională», din dreptul diagnosticelor, respectiv diagnosticul principal la externare şi diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi), după caz. Pentru semnalarea şi raportarea suspiciunilor de boală profesională, în cazul în care cel puţin unul dintre diagnosticele de la externare are suspiciunea de a fi cauzat sau agravat de ocupaţie sau de condiţiile de la locul de muncă, medicul curant va bifa obligatoriu căsuţa respectivă, urmat de semnalarea cazului ca boală profesională prin întocmirea fişei BP1, conform art. 150 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare."4. În anexa 4, după câmpul privind numele, prenumele şi sexul se introduce un nou câmp, cu următorul cuprins:"Telefon/mobil*) ...........................Adresă de e-mail*) ......................... Notă

  ──────────

  *) Nu este informaţie cu caracter obligatoriu."

  ──────────
  5. În anexa 4, câmpurile privind diagnosticul principal la externare şi diagnostice secundare la externare se modifică şi vor avea următorul cuprins:                                                                    Semnalare                                                                      boală                                                                  profesională"Diagnosticul principal la externare ................ [][][][][] [] .................................................... [][][][][] [] Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi): 1. ................................................. [][][][][] [] 2. ................................................. [][][][][] [] 3. ................................................. [][][][][] [] 4. ................................................. [][][][][] [] 5. ................................................. [][][][][] []"6. În anexa 5, după punctul 7 se introduce subpunctul 7.1, cu următorul cuprins:"7.1. Semnalarea ca boală profesională se completează de către medicul curant - prin bifarea căsuţei respective din coloana «Semnalare boală profesională», din dreptul diagnosticelor, respectiv diagnosticul principal şi diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi), după caz. Pentru semnalarea şi raportarea suspiciunilor de boală profesională, în cazul în care cel puţin unul dintre diagnosticele de la externare are suspiciunea de a fi cauzat sau agravat de ocupaţie sau de condiţiile de la locul de muncă, medicul curant va bifa obligatoriu căsuţa respectivă, urmat de semnalarea cazului ca boală profesională prin întocmirea fişei BP1, conform art. 150 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare."
   +  Articolul IIFormularele de Foaie de observaţie clinică generală (FOCG) şi de Fişă de spitalizare de zi (FSZ), cu modificările şi completările aprobate prin prezentul ordin, se utilizează pentru pacienţii care se internează începând cu data de 1 noiembrie 2016.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2016.

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi
  ---------