NORME din 6 ianuarie 2011 (*actualizate*)privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici*)(actualizate până la data de 12 decembrie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobate prin Ordinul nr. 46/C din 6 ianuarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 133 din 22 februarie 2011.

    ──────────
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici se stabilesc de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu aprobarea ministrului justiţiei. (2) Onorariile notariale se calculează cu respectarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2 (1) Pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la: a) onorarii stabilite în sume determinate; b) onorarii graduale - pe tranşe şi în cote procentuale - în raport cu valoarea determinată sau determinabilă a obiectului actului. Onorariul gradual şi procentual este datorat şi dacă actul este supus condiţiei sau termenului. (2) La stabilirea onorariilor după criteriul valoric se vor respecta tranşele şi procentele menţionate în anexele nr. 2 şi 3.  +  Articolul 3 (1) În cazul actelor complexe, care cuprind mai multe operaţiuni juridice, onorariul se stabileşte pentru fiecare operaţiune în parte. (2) Dacă este necesar ca actul sau procedura notarială să cuprindă dispoziţii sau anexe referitoare la întregirea înţelesului înscrisului sau pentru explicarea acestuia, dispoziţiile alineatului precedent nu sunt aplicabile.  +  Articolul 4 (1) Pentru prevenirea evaziunii fiscale, notarul public are obligaţia de a cere părţilor să declare valoarea convenită în mod real pentru bunurile ce fac obiectul actelor sau procedurilor notariale, punându-le în vedere consecinţele nedeclarării valorii reale a tranzacţiei. În cazul în care notarul public are îndoieli cu privire la sinceritatea valorii declarate de părţi, poate refuza întocmirea actului printr-o încheiere motivată. (2) La actele şi procedurile notariale care au ca obiect bunuri mobile, onorariul se calculează prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în tarifele de onorarii, la valoarea declarată de părţi, cu excepţia cazurilor prevăzute în anexa nr. 1. (3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculează la valoarea declarată de părţi. În cazul în care valoarea declarată de părţi este inferioară valorii din expertizele cu privire la valorile orientative întocmite în condiţiile art. 77^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, onorariul se va stabili la această din urmă valoare.  +  Articolul 5Onorariile se stabilesc şi se încasează în lei.  +  Articolul 6Tarifele de onorarii conţin scutiri şi reduceri pentru actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 7 (1) În onorariile stabilite, potrivit tarifului, sunt cuprinse activităţile şi serviciile efectiv prestate, astfel: a) activitatea de consultaţie şi informare pentru culegerea datelor necesare de la părţi pentru a desluşi voinţa acestora; b) tehnoredactarea actului; c) multiplicarea actului; d) procedura notarială îndeplinită: autentificare, legalizare de semnătură, dare de dată certă, certificare, legalizare etc.; e) arhivarea şi păstrarea actului în arhiva notarului public; f) alte servicii prestate părţilor care participă la încheierea actului notarial, cu respectarea dispoziţiilor art. 48 din lege. (2) Se includ, din punctul de vedere al taxării, în activităţile şi serviciile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), după caz, servicii precum:- obţinerea extrasului de carte funciară de informare sau, după caz, de autentificare;- comunicarea actelor supuse publicităţii imobiliare la birourile de carte funciară de la locul situării imobilului;- calcularea, încasarea şi virarea la bugetul de stat a impozitului pe tranzacţii;- calcularea, încasarea şi virarea la bugetul de stat a tarifelor de publicitate imobiliară;- comunicarea actelor către registrele electronice ţinute de Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi interogarea bazei de date a acestor registre, când este cazul;- deplasarea notarului public în afara sediului biroului notarial.  +  Articolul 8Nerespectarea de către notarii publici a dispoziţiilor prezentelor norme, cu privire la stabilirea şi încasarea onorariilor, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform art. 39 şi următoarele din lege.  +  Capitolul II Clasificarea actelor şi procedurilor notariale în funcţie de care se stabilesc tarifele de onorarii  +  Secţiunea 1 Actele şi procedurile pentru care onorariile minimale se stabilesc în sume determinate  +  Articolul 9Actele şi procedurile pentru care onorariile se exprimă în sume determinate sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) Consultaţiile juridice în materie notarială, scrise sau verbale, se deduc din onorariul final numai dacă, în baza acestora, părţile au încheiat un act notarial la acelaşi birou notarial pentru care s-a perceput onorariul stabilit potrivit tarifelor prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentele norme. (2) În situaţia în care se solicită reconstituirea unui act original, iar pierderea sau distrugerea acestuia s-a produs în timpul în care înscrisul s-a aflat în păstrarea notarului public, nu se va percepe onorariu. (3) Onorariile pentru inventarierea înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori găsite cu ocazia efectuării inventarului succesoral, precum şi pentru primirea în depozit a acestora se calculează pentru fiecare dintre cele două operaţiuni în parte. (4) Prin primul exemplar se înţelege un exemplar original pentru fiecare persoană parte a actului, un exemplar pentru arhivă şi, dacă este cazul, un exemplar pentru cartea funciară. În cazul în care se solicită un număr mai mare de exemplare originale decât cele înţelese prin sintagma "primul exemplar", pentru acestea se va percepe onorariul prevăzut în anexa nr. 1, la rubrica "pentru fiecare exemplar în plus". (5) Onorariul pentru autentificarea procurilor se va percepe în sumă fixă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 5, indiferent de numărul mandanţilor şi al mandatarilor. (6) Pentru procurile care au ca obiect vânzarea sau cumpărarea de bunuri, în cuprinsul cărora se menţionează preţul tranzacţiei, cu precizarea că acesta se va încasa de către mandatari, onorariile se stabilesc în sumă fixă. (7) Pentru autentificarea declaraţiilor în care sunt mai mulţi declaranţi, onorariul se calculează în sumă fixă, în condiţiile anexei nr. 1 pct. 19, indiferent de numărul declaranţilor. (8) Onorariul pentru eliberarea încheierii privind verificările efectuate în registrele de evidenţă ale camerelor notarilor publici şi ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici se percepe în sumă fixă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 10. (9) Onorariul pentru soluţionarea cererii de divorţ prin acordul soţilor se va percepe în sumă fixă, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 pct. 28.  +  Secţiunea a 2-a Acte pentru care onorariile minimale sunt graduale şi procentuale  +  Articolul 11Actele şi procedurile pentru care se stabilesc onorarii graduale şi procentuale sunt: a) acte autentice şi alte proceduri (anexa nr. 2); b) procedura succesorală (anexa nr. 3).  +  Articolul 12 (1) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile "între vii", persoane fizice şi juridice, precum şi pentru constituirea altor drepturi reale, la stabilirea onorariului se va ţine cont de prevederile art. 3, precum şi de valorile stabilite în condiţiile art. 4. Pentru actele de înstrăinare care au ca obiect active ale societăţilor comerciale, onorariul se calculează la preţul declarat de părţi sau la valoarea din raportul de evaluare, întocmit în condiţiile legii, dacă aceasta este mai mare decât preţul declarat. Pentru bunurile imobile, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b). (2) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile al căror preţ este stabilit de statul român prin act normativ, onorariul se calculează la valoarea bunului, prevăzută în actul normativ respectiv. (3) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor înstrăinate la licitaţie publică, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, onorariul se va calcula şi se va încasa la valoarea adjudecării. (4) Pentru autentificarea actelor de constituire ori de renunţare la dezmembrămintele dreptului de proprietate, onorariul se va stabili la 20% din valoarea bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. I. (5) Onorariile pentru autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile şi/sau imobile prin formarea de loturi şi atribuirea acestora către copartajanţi, cu sau fără sultă, se stabilesc potrivit anexei nr. 1 pct. 8. Onorariile pentru autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile şi/sau imobile prin care bunurile ce fac obiectul partajului revin unuia sau unora dintre copartajanţi, cu sau fără sultă, se stabilesc potrivit anexei nr. 2 pct. III. (6) Pentru antecontractul sau promisiunea de vânzare, onorariul se stabileşte în raport cu valoarea părţii din preţ plătită, indiferent de natura bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. a). În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare se va autentifica la acelaşi birou notarial la care s-a autentificat şi antecontractul de vânzare-cumpărare, din onorariul final stabilit pentru contract se deduce onorariul achitat pentru antecontract. Pentru autentificarea promisiunilor bilaterale sau unilaterale privind înstrăinarea dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale imobiliare, dacă nu se confirmă primirea unei sume de bani, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 1 pct. 6. (7) La stabilirea onorariului pentru autentificarea contractelor de rentă viageră şi a contractelor de întreţinere se va lua în calcul valoarea rentei viagere sau, după caz, a întreţinerii, calculată la valoarea bunului, cu respectarea prevederilor art. 4, la care se vor aplica procentele prevăzute în anexa nr. 2 pct. XII lit. b), pentru bunurile mobile, şi în anexa nr. 2 pct. I, pentru bunurile imobile. (8) Valoarea la care se calculează onorariul nu va include taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 13 (1) Pentru autentificarea actelor prin care se înstrăinează un bun viitor, onorariul se va calcula potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b). (2) Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează, cu titlu oneros sau gratuit, drepturi litigioase sau drepturi succesorale, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. XI. (3) Pentru autentificarea contractului de novaţie, de delegaţie, de compensare, de subrogaţie, de cesiune de creanţă şi remitere de datorie, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 2 pct. IV. (4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), pentru autentificarea oricăror acte privind creditarea bancară, dacă împrumutul a fost acordat şi ipoteca a fost instituită, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 1 pct. 11.  +  Articolul 14 (1) Pentru actele de garanţie mobiliară sau imobiliară, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 25 şi 26, onorariul se stabileşte la valoarea creanţei ce face obiectul garanţiei, potrivit pct. V din anexa nr. 2, în cazul în care se încheie un singur contract de garanţie, indiferent de numărul şi de valoarea bunurilor mobile şi imobile aduse în garanţie. (2) În situaţia în care creanţa este garantată cu mai multe bunuri mobile sau imobile pentru care se încheie contracte de garanţie separate, onorariul se va stabili astfel: a) pentru primul contract încheiat, onorariul se va calcula la valoarea integrală a creanţei, potrivit pct. V din anexa nr. 2, indiferent de numărul şi de valoarea bunurilor mobile şi imobile aduse în garanţie; b) pentru următoarele acte de garanţie, onorariul se va calcula la valoarea creanţei, potrivit pct. 25 din anexa nr. 1, indiferent de numărul şi de valoarea bunurilor mobile şi imobile aduse în garanţie. (3) Pentru autentificarea actelor de garanţie mobiliară sau imobiliară şi/sau a contractelor de credit pentru programul "Prima casă" ori pentru alte programe sociale adoptate de statul român, onorariul se stabileşte potrivit anexei nr. 1 pct. 26.  +  Articolul 15 (1) Pentru autentificarea actelor constitutive sau a actelor adiţionale de majorare a capitalului social al societăţilor comerciale, indiferent de forma de organizare a acestora, atunci când aportul adus nu este în numerar, ci este aport în natură, constând în bunuri mobile sau imobile, onorariul se va percepe numai pentru operaţiunea juridică de transmitere a dreptului de proprietate, pentru bunurile imobile, potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b). (2) Pentru autentificarea actelor de modificare a societăţilor comerciale, cu excepţia celor prin care se majorează capitalul social cu aport în bunuri mobile şi imobile, onorariul se stabileşte potrivit anexei nr. 1 pct. 2.2. (3) Pentru autentificarea actelor pentru constituirea unei societăţi comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii, onorariul se stabileşte potrivit anexei nr. 1 pct. 2.3.  +  Articolul 16Pentru actele de donaţie sau partaj care au ca obiect locurile de înhumare, onorariul se stabileşte la valoarea declarată de părţi, potrivit anexei nr. 2 pct. VI.  +  Articolul 17 (1) Pentru autentificarea contractelor de comodat de bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabileşte potrivit pct. 27 din anexa nr. 1, pentru fiecare contract de comodat sau act adiţional la acesta, indiferent de numărul şi de valoarea bunurilor mobile şi imobile. (2) Pentru autentificarea contractelor de închiriere de bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabileşte prin aplicarea procentului prevăzut în anexa nr. 2 pct. VIII la valoarea chiriei stabilite pentru întreaga perioadă prevăzută de contract.  +  Articolul 18Pentru actele de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin, onorariul se stabileşte la valoarea creanţei, potrivit anexei nr. 2 pct. X.  +  Articolul 19Pentru autentificarea declaraţiilor prin care se recunoaşte primirea restului de preţ, a sultei sau a oricărei creanţe, care sunt stabilite iniţial printr-un alt act notarial sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, onorariul se va calcula potrivit anexei nr. 1 pct. 9.  +  Articolul 20 (1) Pentru primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor la solicitarea părţilor, inclusiv a înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori găsite cu ocazia efectuării inventarului succesoral, onorariul se stabileşte potrivit anexei nr. 1 pct. 23. (2) Pentru primirea în depozit a tiparelor ciocanelor silvice, onorariul se stabileşte potrivit anexei nr. 1 pct. 24.  +  Articolul 21În cazul în care acte de natura celor prevăzute în această secţiune se încheie prin alte proceduri notariale decât autentificarea, şi anume: legalizarea de semnătură, darea de dată certă, certificarea etc., cu excepţia actelor pentru care legea prevede forma autentică drept condiţie ad validitatem, onorariile se vor calcula în sumă fixă, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 22 (1) În cadrul procedurii succesorale, onorariile pentru eliberarea certificatului de moştenitor se stabilesc pe certificat de moştenitor, indiferent de numărul moştenitorilor, ţinând seama de tranşele valorice, de categoriile de servicii şi proceduri, şi au în vedere, prin calcul distinct, valoarea fiecărei mase succesorale, precum şi gradul de rudenie al moştenitorilor cu defunctul. (2) Onorariile astfel stabilite se vor aplica numai pentru moştenitorii legali ai defunctului. (3) Pentru moştenitorii testamentari care nu sunt soţ sau rude în grad succesibil cu defunctul, onorariile se majorează cu 25%. (4) La succesiunile succesive, onorariul se stabileşte pentru fiecare masă succesorală în parte. (5) Pentru eliberarea unui certificat de moştenitor suplimentar, onorariul se va calcula, conform alin. (1) şi (4) şi tranşelor valorice prevăzute în anexa nr. 3, la valoarea bunurilor care fac obiectul suplimentării, aduse la masa succesorală.  +  Articolul 23 (1) În cazul în care în cadrul procedurii succesorale se efectuează inventarierea bunurilor, cu sau fără aplicarea de sigilii ori predarea în custodie, onorariul pentru efectuarea inventarului se stabileşte la valoarea bunurilor, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b). Valoarea bunurilor luată în calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea inventarului nu va include valoarea bunurilor inventariate prin comisie rogatorie. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în situaţia în care inventarul se efectuează prin comisie rogatorie. Valoarea bunurilor luată în calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea inventarului va include doar valoarea bunurilor inventariate prin comisie rogatorie. (3) Dacă în cadrul procedurii succesorale se vor presta şi alte servicii în condiţiile art. 72-73 din lege, onorariul se poate majora până la 25%.  +  Articolul 24 (1) La înregistrarea cererii de dezbatere a procedurii succesorale se va putea percepe anticipat onorariul minim stabilit pentru eliberarea certificatului de moştenitor. Din onorariul final se va deduce onorariul plătit anticipat. (2) La repunerea pe rol a cauzelor suspendate se va percepe onorariul datorat pentru actele de procedură efectuate până la suspendarea cauzei.  +  Capitolul III Traduceri efectuate de către notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizaţi ca traducători  +  Articolul 25Notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizaţi, în condiţiile legii, ca traducători, pot efectua traduceri, aplicând tarifele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Capitolul IV Scutiri şi reduceri  +  Articolul 26 (1) Sunt scutite de plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială: a) declaraţii privind ajutorul de şomaj; b) declaraţii privind ajutorul social; c) declaraţii privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii; d) declaraţii privind acordarea burselor pentru elevi şi studenţi, pentru obţinerea de rechizite şcolare şi pentru obţinerea de locuri de cazare în cămine; e) declaraţii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi văduvelor acestora; f) declaraţii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap; g) declaraţii şi procuri necesare în cadrul procedurii de obţinere a despăgubirilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, în vederea achiziţionării de autoturisme; h) declaraţii de donare de organe, ţesuturi şi celule.----------Lit. h) a alin. (1) al art. 26 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.760/C din 29 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 12 decembrie 2013. (2) Se pot acorda scutiri în cazurile în care statului român îi revine obligaţia de plată a onorariului.  +  Articolul 27Pentru moştenitorii minori fără venituri proprii, pentru moştenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum şi pentru moştenitorii din zonele declarate calamitate se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat.  +  Articolul 28 (1) Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor în care avocaţii sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului, precum şi la succesiuni, dacă aceştia au calitatea de moştenitori. (2) Se pot reduce până la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului magistraţii, soţii/soţiile acestora, precum şi copiii lor minori.  +  Articolul 29Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare şi a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului "Prima casă", cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 11 şi 26.  +  Articolul 30Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului: Uniunea Naţională a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, soţii/soţiile acestora, precum şi copiii minori ai notarilor publici. Aceeaşi reducere de 90% se poate acorda şi la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului orice persoane juridice în care Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi/sau camerele notarilor publici sunt acţionare, asociate sau fondatoare, după caz.  +  Articolul 31În cazul actelor în care se pot acorda mai multe reduceri de onorariu se aplică o singură reducere, respectiv reducerea care are cuantumul cel mai mare.  +  Capitolul V Anexe  +  Articolul 32Anexele nr. 1-5, cuprinzând tarifele de onorarii stabilite pe categorii de servicii şi proceduri notariale, fac parte integrantă din prezentele norme, după cum urmează:- anexa nr. 1 - Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată;- anexa nr. 2 - Acte şi proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe tranşe şi în cote procentuale;- anexa nr. 3 - Procedura succesorală;- anexa nr. 4 - Tarife pentru traducerile efectuate de către notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizaţi ca traducători;- anexa nr. 5 - Scutiri şi reduceri.  +  Anexa 1 la normeACTE ŞI PROCEDURI NOTARIALEpentru care onorariile sunt stabilite în sumă determinată*Font 8* ┌────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ │ Onorariul │ │crt.│ Felul actului ├───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │ │Consul-│Tehno-│Multi- │Proce-│Arhi-│Alte │ TOTAL │ │ │ │taţii │redac-│plicare│dura │varea│ser- │ - lei - │ │ │ │şi in- │tare │ │nota- │şi │vicii │ │ │ │ │forma- │ │ │rială │păs- │ │ │ │ │ │ţii │ │ │înde- │tra- │ │ │ │ │ │pentru │ │ │plini-│rea │ │ │ │ │ │culege-│ │ │tă │actu-│ │ │ │ │ │rea da-│ │ │ │lui │ │ │ │ │ │telor │ │ │ │în │ │ │ │ │ │necesa-│ │ │ │arhi-│ │ │ │ │ │re pen-│ │ │ │va │ │ │ │ │ │tru a │ │ │ │nota-│ │ │ │ │ │desluşi│ │ │ │rului│ │ │ │ │ │voinţa │ │ │ │pu- │ │ │ │ │ │părţi- │ │ │ │blic │ │ │ │ │ │lor │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │Procentul prevăzut pentru fiecare │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │ 100% │ │ │componentă a activităţii notariale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │menţionate mai sus │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │1. Autentificarea actelor care se referă la asociaţii fără scop patrimonial şi la fundaţii │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1.1. Autentificarea actelor de constituire a asociaţiilor fără scop patrimonial şi a fundaţiilor │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 100 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 15 lei│ x │ x │ x │ 15 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │1.2. Autentificarea altor acte de modificare a asociaţiilor fără scop patrimonial şi a fundaţiilor │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 100 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 15 lei│ x │ x │ x │ 15 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │2. Autentificarea actelor care se referă la societăţile comerciale │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2.1.Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale indiferent de forma de organizare,│ │atunci când aportul adus nu este în numerar, ci este aport în natură, constând în bunuri mobile sau │ │imobile │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 200 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │2.2. Autentificarea actelor de modificare a societăţilor comerciale cu excepţia celor prin care se │ │majorează capitalul social cu aport în bunuri mobile şi imobile │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 100 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │2.3. Autentificarea actelor pentru constituirea unei societăţi comerciale rezultate în urma divizării │ │sau fuziunii │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 200 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │3. Autentificarea testamentelor │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 80 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │4. Autentificarea declaraţiei de revocare de testament │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 30 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 5 lei│ x │ x │ x │ 5 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │5. Autentificarea procurilor │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5.1. Autentificarea procurilor pentru înstrăinare sau dobândire de bunuri mobile sau imobile; pentru │ │reprezentare la succesiune, cu sau fără încheierea unui act de partaj succesoral, pentru reprezentare │ │la încheierea unui act de partaj │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 70 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │5.2. Autentificarea procurilor pentru ridicarea pensiei, a ajutorului social, a alocaţiei de stat, a │ │pensiei de întreţinere şi a altor drepturi provenind din legi speciale sau din legi care stabilesc │ │despăgubiri sau compensaţii reparatorii │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 8 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │5.3. Autentificarea altor procuri │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 30 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 10 lei│ x │ x │ x │ 10 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │6. Autentificarea promisiunilor bilaterale sau unilaterale privind înstrăinarea dreptului de │ │proprietate sau autentificarea promisiunilor pentru constituirea altor drepturi reale imobiliare dacă │ │nu se confirmă şi primirea unei sume de bani │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 150 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │7. Autentificarea actelor de alipire şi dezlipire a imobilelor │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │300 lei + 75 lei/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ imobil rezultat │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │8. Autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile şi/sau imobile prin formarea de loturi şi │ │atribuirea acestora către copartajanţi, cu sau fără sultă │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │300 lei + 75 lei/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ lot rezultat │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │9. Autentificarea declaraţiilor pentru primirea restului de preţ, a sultei sau a oricărei creanţe care│ │a fost stabilit de părţi printr-un alt înscris autentificat de notarul public sau printr-o hotărâre │ │judecătorească definitivă şi irevocabilă │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 100 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │10. Încheiere privind verificările efectuate în registrele de evidenţă ale camerelor notarilor publici│ │şi ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 90 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │11. Autentificarea oricăror alte acte privind creditele bancare dacă împrumutul a fost acordat şi │ │ipoteca a fost instituită │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 100 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │12. Consultaţii juridice în materie notarială, altele decât cele care sunt urmate de încheierea unui │ │act la notarul public respectiv │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) verbale │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 50 lei/oră │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) scrise │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ 200 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │13. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 50 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 5 lei│ x │ x │ x │ 5 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │14. Legalizarea semnăturii traducătorului │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ x │ x │ x │ 90% │ 5% │ 5% │ 30 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 5 lei│ x │ x │ x │ 5 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │15. Dare de dată certă pentru fiecare act │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 40 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 5 lei│ x │ x │ x │ 5 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │16. Certificarea unor fapte │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 50 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 5 lei│ x │ x │ x │ 5 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │16.1. Procese-verbale, hotărâri ale adunărilor generale ale acţionarilor sau ale asociaţilor │ │societăţilor comerciale etc. │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 300 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │16.2. Procese-verbale ale reuniunilor organelor de conducere ale societăţilor comerciale │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 300 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │17. Legalizarea de copii de pe înscrisu- │ 10% │ x │ 5% │ 75% │ 5% │ 5% │ 3 lei │ │ rile prezentate de părţi pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ fiecare pagină │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │18. Legalizarea de copii ale actelor │ 10% │ x │ 5% │ 75% │ 5% │ 5% │ 5 lei │ │ aflate în arhiva notarului public │ │ │ │ │ │ │ │ │ pentru fiecare pagină │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │19. Declaraţii al căror obiect nu este evaluabil în bani, altele decât cele prevăzute la pct. 4 │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 15 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 5 lei│ x │ x │ x │ 5 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │20. Încheieri de rectificare a actelor, │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 50 lei │ │ potrivit legii, dacă eroarea nu este │ │ │ │ │ │ │ │ │ imputabilă notarului public │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │21. Eliberări de duplicate ale actelor notariale │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 50 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 50 lei│ x │ x │ x │ 50 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │22. Reconstituirea unui act original │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 200 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │23. Primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor, la solicitarea părţilor, precum şi a │ │înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hârtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori găsite │ │cu ocazia efectuării inventarului succesoral │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) până la un an │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 500 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) peste un an │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 1.000 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │24. Primirea în depozit a tiparelor ciocanelor silvice │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) până la un an │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 100 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) peste un an │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 150 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │25. Autentificarea actelor de garanţie mobiliară sau imobiliară, în situaţia în care creanţa este │ │garantată cu mai multe bunuri mobile sau imobile pentru care se încheie contracte de garanţie separate│ │- pentru actele de garanţie următoare primului contract încheiat │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) până la 20.000 lei │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 100 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) de la 20.001 lei la 100.000 lei │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 300 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │c) de la 100.001 lei la 500.000 lei │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 500 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │d) peste 500.001 lei │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 1.000 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │26. Acte de garanţie mobiliară sau imobiliară şi/sau contracte de credit pentru programul "Prima casă"│ │sau alte programe sociale adoptate de statul român │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │a) până la 20.000 lei │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 100 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │b) de la 20.001 lei la 100.000 lei │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 300 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │c) de la 100.001 lei la 500.000 lei │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 500 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │d) peste 500.001 lei │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 1.000 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │27. Contracte de comodat │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │- primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 150 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │28. Soluţionarea cererii de divorţ prin │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 500 lei │ │ acordul soţilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │29. Alte servicii şi acte notariale │ │ │ │ │ │ │ │ │ neevaluabile │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- primul exemplar │ 10% │ 5% │ x │ 75% │ 5% │ 5% │ 100 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ └────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┘  +  Anexa 2 la normeACTE ŞI PROCEDURI NOTARIALEpentru care onorariile sunt graduale pe tranşe şi în cote procentualeActe autentice şi alte proceduri*Font 8* ┌────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ │ Onorariul │ │crt.│ Felul actului ├───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │ │ │Consul-│Tehno-│Multi- │Proce-│Arhi-│Alte │ TOTAL │ │ │ │taţii │redac-│plicare│dura │varea│ser- │ - lei - │ │ │ │şi in- │tare │ │nota- │şi │vicii │ │ │ │ │forma- │ │ │rială │păs- │ │ │ │ │ │ţii │ │ │înde- │tra- │ │ │ │ │ │pentru │ │ │plini-│rea │ │ │ │ │ │culege-│ │ │tă │actu-│ │ │ │ │ │rea da-│ │ │ │lui │ │ │ │ │ │telor │ │ │ │în │ │ │ │ │ │necesa-│ │ │ │arhi-│ │ │ │ │ │re pen-│ │ │ │va │ │ │ │ │ │tru a │ │ │ │nota-│ │ │ │ │ │desluşi│ │ │ │rului│ │ │ │ │ │voinţa │ │ │ │pu- │ │ │ │ │ │părţi- │ │ │ │blic │ │ │ │ │ │lor │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │Procentul prevăzut pentru fiecare │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │ 100% │ │ │componentă a activităţii notariale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │menţionate mai sus │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │I. Pentru acte translative ale dreptului de proprietate şi de constituire a altor drepturi reale care │ │au ca obiect bunuri imobile │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │a) │până la 15.000 lei │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │2,2%, dar nu mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │puţin de 150 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │b) │de la 15.001 lei la 30.000 lei │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │330 lei + 1,6% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru suma care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 15.001 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │c) │de la 30.001 lei la 60.000 lei │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │ 580 lei + 1,3% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pentru suma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ care depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30.001 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │d) │de la 60.001 lei la 300.000 lei │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │ 970 lei + 0,9% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pentru suma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ care depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60.001 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │e) │de la 300.001 lei la 600.000 lei │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │ 3.130 lei + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0,65% pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ suma care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 300.001 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │f) │peste 600.001 lei │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │ 5.080 lei + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0,44% pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ suma care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 600.001 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │II. Pentru actele de schimb mobiliar sau imobiliar, onorariul se stabileşte la valoarea cea mai mare a│ │oricăruia dintre bunurile care fac obiectul schimbului, după criteriile de la pct. I, şi se majorează │ │cu 25%. │ │- pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │III. Actele de partaj de bunuri mobile şi/sau imobile prin care bunurile care fac obiectul partajului │ │revin unuia sau unora dintre copartajanţi, cu sau fără sultă │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │a) │pentru bunurile imobile, onorariul se calculează după criteriile de la pct. I, la valoarea │ │ │cotelor care revin copartajanţilor peste cota lor ideală │ │ │- pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │b) │pentru bunurile mobile, onorariul se calculează prin aplicarea procentului de 0,25% la valoarea │ │ │bunurilor care revin copartajanţilor peste cota lor ideală │ │ │- pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei │ ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │IV. Pentru autentificarea contractelor de novaţie, de delegaţie, de compensare, de subrogaţie, de │ │ cesiune de creanţă, altele decât cele care se încadrează la anexa nr. 1 pct. 11, precum şi de │ │ remitere de datorie, onorariul se calculează prin aplicarea procentului de 0,3% la valoarea │ │ creanţelor, dar nu mai puţin de 150 lei. │ │ - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │V. Acte de garanţie mobiliară sau imobiliară, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 25 │ ├────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┬─────────────────┤ │a) │până la 50.000 lei │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │ 0,65%, dar nu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ mai puţin de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │b) │de la 50.000 lei la 100.000 lei │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │ 325 lei + 0,5% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pentru ceea ce │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50.000 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │c) │de la 100.000 lei la 200.000 lei │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │ 575 lei + 0,32% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pentru ceea ce │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100.000 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │d) │de la 200.000 lei la 500.000 lei │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │ 895 lei + 0,13% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pentru ceea ce │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 200.000 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┼────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │e) │peste 500.000 lei │ 10% │ 5% │ - │ 75% │ 5% │ 5% │ 1.285 lei + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0,07% pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ceea ce │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 500.000 lei │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────────────────┤ │ │- pentru fiecare exemplar în plus │ x │ x │ 20 lei│ x │ x │ x │ 20 lei │ ├────┴────────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────────────────┤ │VI. Pentru actele de donaţie sau partaj care au ca obiect locurile de înhumare, onorariul se │ │ stabileşte la 1% din valoare, dar nu mai puţin de 150 lei. │ │- pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │VII. Pentru actele de constituire a societăţilor comerciale şi de majorare a capitalului social atunci│ │ când aportul adus nu este în numerar, ci este aport în natură, constând în bunuri mobile sau │ │ imobile, onorariul se stabileşte potrivit tranşelor valorice şi procentelor prevăzute la pct. I, │ │ pentru bunurile imobile, şi la pct. XI lit. b), pentru bunurile mobile, dar nu mai puţin │ │ de 150 lei. │ │ - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │VIII. Pentru contractele de închiriere, onorariul se stabileşte prin aplicarea procentului 0,3%, │ │ calculat la valoarea chiriei pentru întreaga perioadă de închiriere prevăzută în contract, dar │ │ nu mai puţin de 50 lei. │ │- pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │IX. a) Pentru contractele de leasing operaţional, onorariul se stabileşte prin aplicarea procentului │ │ de 0,3%, calculat la valoarea contractelor de leasing, dar nu mai puţin de 100 lei. │ │ b) Pentru contractul de leasing financiar imobiliar sau mobiliar, onorariul se stabileşte potrivit│ │ tranşelor valorice şi procentelor prevăzute la pct. I, pentru bunurile imobile, şi la pct. XI │ │ lit. b), pentru bunurile mobile, dar nu mai puţin de 100 lei. │ │ - pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │X. Pentru actele de protest ale cambiilor, cecurilor şi ale altor titluri la ordin, onorariul se │ │ stabileşte la 1% din valoarea titlurilor protestate, dar nu mai puţin de 100 lei. │ │- pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │XI. Pentru autentificarea contractelor prin care se cesionează cu titlu gratuit sau oneros drepturi │ │ litigioase şi drepturi succesorale, onorariul se stabileşte la 0,5%, calculat la valoarea │ │ declarată de părţi, dar nu mai puţin de 200 lei. În cazul în care valoarea declarată de părţi este│ │ mai mică decât valoarea din expertiza camerelor notarilor publici, onorariul se va calcula la │ │ valoarea din expertiză. │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │XII. Pentru alte acte evaluabile în bani: │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │a) │- promisiuni bilaterale sau unilaterale de vânzare-cumpărare prin care se confirmă şi primirea │ │ │preţului în parte sau în integralitatea sa, onorariul se stabileşte la 1% din valoarea achitată, │ │ │dar nu mai puţin de 150 lei; │ │ │- pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │b) │- alte acte evaluabile în bani, cu excepţia declaraţiilor pentru primirea restului de preţ, a │ │ │sultei sau a oricărei sume de bani care a fost stabilită de părţi printr-un alt înscris autenti- │ │ │ficat de notarul public, onorariul se stabileşte la 0,25% din valoare, dar nu mai puţin │ │ │de 50 lei. │ │ │- pentru fiecare exemplar în plus - 20 lei │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 la normePROCEDURA SUCCESORALĂ*Font 9* ┌────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬────────┬───────────────┐ │Tranşele valorice în │Procedura│Tehnore- │Multi- │Arhivarea │ Alte │ TOTAL │ │lei, la care se │notaria- │dactare, │plicare│şi păstra-│servicii│ - lei - │ │calculează onorariul │ală, cu │înche- │ │rea dosa- │ │ │ │ │excepţia │ieri, │ │rului suc-│ │ │ │ │inventa- │certifi- │ │cesoral în│ │ │ │ │rierii, │cate de │ │arhiva │ │ │ │ │aplicării│moşteni- │ │notarului │ │ │ │ │de sigi- │tor, de- │ │public │ │ │ │ │lii, pre-│claraţii │ │ │ │ │ │ │dării în │de mar- │ │ │ │ │ │ │custodie │tor, ci- │ │ │ │ │ │ │ │taţii şi │ │ │ │ │ │ │ │alte acte│ │ │ │ │ │ │ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │îndepli- │ │ │ │ │ │ │ │nirii │ │ │ │ │ │ │ │proce- │ │ │ │ │ │ │ │durii │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────────┤ │Procentul prevăzut │ 85% │ 5% │ 0,5% │ 5% │ 4,5% │ 100% │ │pentru fiecare │ │ │ │ │ │ │ │componentă a activităţii│ │ │ │ │ │ │ │notariale menţionate mai│ │ │ │ │ │ │ │sus │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────────┤ │a) până la 6.000 lei │ 85% │ 5% │ 0,5% │ 5% │ 4,5% │2,7%, dar nu │ │ │ │ │ │ │ │mai puţin de │ │ │ │ │ │ │ │150 lei/ │ │ │ │ │ │ │ │certificat de │ │ │ │ │ │ │ │moştenitor │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────────┤ │b) de la 6.001 lei la │ 85% │ 5% │ 0,5% │ 5% │ 4,5% │162 lei + 1,35%│ │30.000 lei │ │ │ │ │ │pentru ceea ce │ │ │ │ │ │ │ │depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │6.001 lei │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────────┤ │c) de la 30.001 lei la │ 85% │ 5% │ 0,5% │ 5% │ 4,5% │486 lei + 0,6% │ │60.000 lei │ │ │ │ │ │pentru ceea ce │ │ │ │ │ │ │ │depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │30.001 lei │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼───────────────┤ │d) peste 60.001 lei │ 85% │ 5% │ 0,5% │ 5% │ 4,5% │665 lei + 0,45%│ │ │ │ │ │ │ │pentru ceea ce │ │ │ │ │ │ │ │depăşeşte │ │ │ │ │ │ │ │60.001 lei │ └────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴────────┴───────────────┘  +  Anexa 4 la normeTARIFEpentru traducerile efectuate de către notarii publici saupersonalul angajat al acestora, care sunt autorizaţi ca traducători1. Pentru persoane fizice:Traduceri de pe: certificatele de naştere, deces, căsătorie, adeverinţe, cazier:- 10 lei, pentru un exemplar + un exemplar pentru arhivă;- 5 lei, pentru fiecare exemplar în plus;alte documente:- 20 lei, pentru fiecare pagină + un exemplar pentru arhivă;- 10 lei, pentru fiecare pagină în plus.2. Pentru persoane juridice:- 25 lei, pentru un exemplar + un exemplar pentru arhivă;- 10 lei, pentru fiecare pagină în plus.3. Taxe de urgenţă:- 50% din valoarea tarifelor, pentru traduceri efectuate în 48 de ore şi în zilele nelucrătoare;- 100% din valoarea tarifelor pentru traduceri efectuate în 3-8 ore, în funcţie de complexitatea actului.  +  Anexa 5 la normeSCUTIRI ŞI REDUCERIA. ScutiriI. Sunt scutite de la plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de lege, cu excepţia cheltuielilor materiale:1. declaraţii pentru obţinerea ajutorului de şomaj;2. declaraţii pentru obţinerea ajutorului social;3. declaraţii pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;4. declaraţii pentru acordarea burselor pentru elevi şi studenţi, pentru obţinerea de rechizite şcolare şi pentru obţinere de cazare în cămine;5. declaraţii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi văduvelor acestora;6. declaraţii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;7. declaraţii şi procuri necesare în cadrul procedurii de obţinere a despăgubirilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008;8. declaraţii de donare de organe, ţesuturi şi celule.----------Subpct. 8 de la pct. I al lit. A din anexa 5 la norme a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.760/C din 29 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 12 decembrie 2013.II. Se pot acorda scutiri în cazurile în care statului român îi revine obligaţia de plată a onorariului.B. Reduceri1. Se pot acorda reduceri de până la 50% din onorariu pentru autentificarea procurilor necesare încasării pensiilor de orice natură şi a drepturilor băneşti prevăzute la capitolul A "Scutiri", enumerate mai sus.2. Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului: Uniunea Naţională a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, precum şi soţul/soţia şi copiii minori ai notarilor publici. Aceeaşi reducere de 90% se poate acorda şi la onorariile stabilite pentru actele notariale în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului orice persoane juridice în care Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi/sau camerele notarilor publici sunt acţionare, asociate sau fondatoare, după caz.3. Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare şi a oricăror alte acte care se încheie în cadrul programului "Prima casă", cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 11 şi pct. 25.4. Se pot reduce până la 70% onorariile pentru autentificarea actelor în care au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului magistraţii, precum şi soţul/soţia şi/sau copiii lor minori.5. Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor în care avocaţii sau consilierii juridici au calitatea de dobânditori ai drepturilor şi, implicit, obligaţia de plată a onorariului, precum şi la succesiuni, dacă aceştia au calitatea de moştenitori.6. Pentru moştenitorii minori fără venituri proprii, pentru moştenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum şi pentru moştenitorii din zonele declarate calamitate, se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat.----