HOTĂRÂRE nr. 722 din 28 septembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 12 octombrie 2016  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. IV din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere al întreprinderii publice, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Finanţelor Publice, cu consultarea ministerelor care au calitatea de autorităţi publice tutelare, poate publica ghiduri în care să fie prezentate principiile şi bunele practici în domeniul guvernanţei corporative. (2) Consiliul de administraţie sau de supraveghere realizează anual propria evaluare privind aplicarea principiilor şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile prevăzute la alin. (1), incluzând concluziile evaluării, conform principiului "aplică sau explică".  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Claudiu Vrînceanu,

  secretar de stat

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  p. Ministrul energiei,

  Georgeta Corina Popescu,

  secretar de stat

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe
  Bucureşti, 28 septembrie 2016.Nr. 722.  +  Anexa 1NORMA 28/09/2016  +  Anexa 2NORMA 28/09/2016