ORDIN nr. 1.043 din 16 iulie 2010 (*actualizat*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public(actualizat până la data de 6 octombrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice nr. Cs.A. 7.765/2010,având în vedere prevederile art. 191 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică spitalelor publice, finanţate integral din venituri proprii, din reţeaua Ministerului Sănătăţii.---------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 16 septembrie 2015.(2^1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale spitalelor din reţeaua administraţiei publice locale se întocmesc, se aprobă şi se execută potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi fac parte din bugetul general al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.---------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 16 septembrie 2015. (3) Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, normele metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli se aprobă prin ordin sau decizie de conducătorul acestora, după caz, cu avizul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 2Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 896/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 7 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Cseke Attila
    Bucureşti, 16 iulie 2010.Nr. 1.043.  +  AnexăNORMA 16/07/2010