ORDIN nr. 185 din 30 martie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015  ----------Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 555 din 30 martie 2015 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  ──────────
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  ──────────
   +  Articolul 2(1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2015, cu excepția prevederilor referitoare la:a) Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi din cadrul Programului național de oncologie, care intră în vigoare la data de 1 mai 2015;b) încheierea contractelor de furnizare de servicii de dializă de către furnizorii privați de dializă cu casele de asigurări de sănătate în cadrul Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, care intră în vigoare la data de 1 mai 2015.(2) Până la data de 30 aprilie 2015, pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b), furnizarea de servicii de dializă de către furnizorii privați se face prin acte adiționale la contractele încheiate de aceștia cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu prelungirea aplicabilității prevederilor corespunzătoare din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare.(3) Începând cu data de 1 mai 2015, Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condițiilor și documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relații contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 10 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  București, 30 martie 2015.Nr. 185.  +  Anexa NORME TEHNICEde realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 din30.03.2015