METODOLOGIE din 28 noiembrie 2008 organizării și desfășurării tutelei profesionale a personalului Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 11 decembrie 2008  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 665 din 28 noiembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 833 din 11 decembrie 2008.
   +  Articolul 1În unitățile Ministerului Afacerilor Interne tutela profesională pentru toate categoriile de resurse umane care beneficiază de aceasta, cu excepția elevilor și studenților aflați în stagiu de practică, este organizată și se desfășoară conform Programului activităților de tutelă profesională.  +  Articolul 2La începutul procesului de integrare socioprofesională organizat pentru absolvenții instituțiilor de învățământ și personalul încadrat din sursă externă vor fi dispuse măsuri și acțiuni care să vizeze:a) prezentarea absolvenților/personalului încadrat din sursă externă colectivului unității;b) prezentarea misiunilor/atribuțiilor și tradițiilor de luptă ale unității, după caz;c) prezentarea zonei de responsabilitate/competență a unității, cu referiri la specificul local/regional;d) prezentarea condițiilor de muncă și instruire - tehnică, poligoane, săli de specialitate, echipamente -, precum și a regulamentului de organizare și funcționare al unității.  +  Articolul 3Tutorele profesional al personalului se ghidează în aplicarea atribuțiilor sale după:a) standardul ocupațional aplicabil funcției pe care este încadrat personalul tutelat;b) actele normative de nivel superior și interne ce reglementează domeniul de activitate al personalului tutelat;c) fișa postului pe care este încadrat personalul tutelat;d) Programul activităților de tutelă profesională.  +  Articolul 4Persoana tutelată va consemna zilnic activitățile desfășurate.  +  Articolul 5(1) Programul activităților de tutelă profesională în unități, a cărui structură este prevăzută la pct. A al prezentei anexe, cuprinde pentru personalul tutelat următoarele:a) studiu individual dirijat, într-un cuantum de până la două ore zilnic din timpul normal de lucru;b) asistență în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;c) participarea la diferite programe de formare profesională organizate de către inspectoratul general/alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne;d) specificarea materialelor necesare și a competențelor profesionale vizate a fi dobândite pentru fiecare activitate planificată.(2) La stabilirea conținutului programului pentru personalul tutelat se va respecta principiul gradualității planificării și desfășurării activităților, de la cele mai simple spre cele cu un nivel crescut de complexitate și risc.(3) Programul activităților de tutelă profesională se stabilește semestrial, respectiv pentru întreaga perioadă de tutelă dacă aceasta este mai mică, se întocmește de către tutorele profesional, se avizează de către ofițerul cu atribuții de învățământ și se aprobă de către șeful structurii de resurse umane/locțiitorul pentru învățământ al șefului/comandantul unității în care își desfășoară activitatea persoana tutelată.(4) În situația în care la nivelul unității nu există posibilitatea numirii unui tutore profesional care să aibă aceeași specializare sau profesie cu cea necesară ocupantului postului pentru care se exercită tutela ori, cel puțin, care să lucreze în același domeniu de activitate, programul-cadru al activităților de tutelă profesională se întocmește de către inspectoratul general/similar sau, dacă nu există personal specializat în domeniu la acest nivel, de către unitatea aparatului central care coordonează compartimentul în care lucrează persoana tutelată.(5) Tutorele profesional va realiza lunar o testare a cunoștințelor dobândite de personalul tutelat, pe baza Programului activităților de tutelă profesională, iar la finalul perioadei de tutelă profesională le va anexa la referatul de evaluare pentru a fi incluse în dosarul de tutelă profesională.  +  Articolul 6Tutorele profesional poate consulta pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice ce îi revin Fișa de evaluare a activității absolventului, întocmită de instituția de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 7(1) În activitatea de tutelă profesională, tutorele solicită la nevoie consiliere și sprijin din partea șefului nemijlocit al personalului tutelat, psihologului și ofițerului/personalului cu atribuții de resurse umane/formare continuă/pregătire de luptă din unitate.(2) În vederea coordonării unitare a activității de tutelă profesională din inspectoratele generale, șefii structurilor de resurse umane/formare continuă/pregătire de luptă vor fi consiliați de specialiștii Direcției generale management resurse umane.  +  Articolul 8Rezultatele activității de tutelă profesională vor fi înscrise în fișa de evaluare anuală a tutorelui profesional la indicatorii de evaluare specifici. A. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret (inspectoratul general) Ex. nr. (unitatea) Nr. Aprob ────── (Șeful structurii de resurse umane/ locțiitorul pentru învățământ al șefului unității) Avizat ─────── (Ofițerul cu atribuții de învățământ) PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR DE TUTELĂ PROFESIONALĂ (Persoana/persoanele tutelată/tutelate) (Perioada pentru care este proiectat programul) Obiective: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. crt. Activitatea Documente/ asigurare materială Data/ora/ durata/locul Cine conduce Observații
  Tutorele profesional(tutorii, pentru programele desfășurate unitar și în aceeași perioadăla nivelul unității, pentru funcții similare)
  ------