HOTĂRÂRE nr. 677 din 19 septembrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 30 septembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În scopul protejării intereselor economice ale consumatorilor se stabileşte cadrul instituţional necesar aplicării prevederilor art. 8 paragrafele (2) şi (6), art. 10 paragrafele (1), (2), (4) şi (5) ale Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 123 din 19 mai 2015, denumit în continuare Regulament. (2) Prezentul act normativ se aplică în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatori, astfel cum sunt aceştia definiţi în Regulament.  +  Articolul 2 (1) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca autoritate naţională responsabilă cu supravegherea respectării aplicării prevederilor art. 8 paragrafele (2) şi (6), art. 10 paragrafele (1), (2), (4) şi (5) ale Regulamentului în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatorii, astfel cum sunt aceştia definiţi în Regulament. (2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va informa Comisia Europeană asupra desemnării sale ca autoritate competentă potrivit alin. (1).  +  Articolul 3Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată a prevederilor art. 8 paragraful (2) din Regulament privind dreptul consumatorului ca la încheierea unui acord contractual cu un prestator de servicii de plată să poată solicita să deţină două sau mai multe mărci de plată diferite pe un instrument de plată cu cardul, atunci când un astfel de serviciu este oferit de prestatorul de servicii de plată, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei; b) nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată a oricăreia din prevederile art. 8 paragraful (2) din Regulament referitoare la obligaţia prestatorului de servicii de plată ca, într-un termen rezonabil premergător semnării contractului, să furnizeze consumatorului informaţii clare şi obiective cu privire la toate mărcile de plată disponibile şi cu privire la caracteristicile acestora, inclusiv cu privire la funcţionalitatea, costul şi securitatea acestora cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; c) nerespectarea de către emitenţii, acceptanţii, entităţile de prelucrare şi alţi prestatori de servicii tehnice a prevederilor art. 8 paragraful (6) din Regulament referitoare la interdicţia ca emitenţii, acceptanţii, entităţile de prelucrare şi alţi prestatori de servicii tehnice, în schemele de plată cu cardul, să insereze mecanisme automate, software sau dispozitive în instrumentul de plată sau echipamentul instalat la punctul de vânzare care limitează posibilitatea de alegere a mărcii de plată sau a aplicaţiei de plată sau a ambelor, de către plătitor sau de către beneficiarul plăţii atunci când utilizează un instrument de plată coetichetat, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei; d) nerespectarea de către beneficiarii plăţilor a prevederilor art. 10 paragraful (4) din Regulament referitoare la obligaţia beneficiarilor plăţilor care decid să nu accepte toate cardurile sau alte instrumente de plată ale unei scheme de plată cu cardul de a îi informa cu privire la aceasta pe consumatori în mod clar şi neechivoc, în acelaşi timp în care le comunică informaţii cu privire la acceptarea altor carduri şi instrumente de plată ale schemei de plată cu cardul, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; e) nerespectarea de către beneficiarii plăţilor care decid să nu accepte toate cardurile sau alte instrumente de plată ale unei scheme de plată cu cardul a prevederilor art. 10 paragraful (4) din Regulament referitoare la obligaţia ca informaţiile să fie afişate în mod vizibil la intrarea în magazin şi la casă, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; f) nerespectarea de către beneficiarii plăţilor a prevederilor art. 10 paragraful (4) din Regulament referitoare la obligaţia ca, în cazul vânzărilor la distanţă, informaţiile prevăzute la art. 10 paragraful (4) din Regulament să fie afişate pe site-ul internet al beneficiarului plăţilor ori pe orice alt suport electronic sau mobil utilizat, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; g) nerespectarea de către beneficiarii plăţilor a prevederilor art. 10 paragraful (4) din Regulament referitoare la obligaţia ca informaţiile prevăzute să fie furnizate plătitorului în timp util şi înainte ca plătitorul să încheie un contract de cumpărare cu beneficiarul plăţii, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; h) nerespectarea de către emitenţi a prevederilor art. 10 paragraful (5) din Regulament referitoare la obligaţia ca emitenţii să se asigure că instrumentele lor de plată sunt identificabile electronic, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei; i) nerespectarea de către emitenţi a prevederilor art. 10 paragraful (5) din Regulament referitoare la obligaţia ca emitenţii să se asigure că instrumentele lor de plată cu cardul nou-emis sunt identificabile în mod vizibil, astfel încât beneficiarii plăţii şi plătitorii să poată identifica în mod neechivoc ce mărci şi ce categorii de carduri preplătite, carduri de debit, carduri de credit sau carduri comerciale sunt alese de către plătitor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 4Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 3 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 5Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul încălcării prevederilor Regulamentului de către prestatorii de servicii de plată.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  pentru Protecţia Consumatorilor,

  Marcel Bogdan Pandelică

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat
  Bucureşti, 19 septembrie 2016.Nr. 677.-----