METODOLOGIE din 12 septembrie 2016de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobată prin Ordinul nr. 1.044 din 12 septembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 27 septembrie 2016.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali.  +  Articolul 2Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare O.A.M.G.M.A.M.R., organizează examenul de grad principal pentru profesioniştii prevăzuţi la art. 1, anual, în sesiuni naţionale.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea atribuţiilor de organizator, O.A.M.G.M.A.M.R. colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţiile de sănătate publică, în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a examenului de grad principal.  +  Articolul 4 (1) În vederea organizării şi susţinerii examenului de grad principal O.A.M.G.M.A.M.R. constituie o comisie centrală de examen şi comisii de examen judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii locale de examen. (2) La solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R., Ministerul Sănătăţii desemnează reprezentanţi în comisia centrală de examen, iar direcţiile de sănătate publică desemnează reprezentanţi în comisiile de examen locale. (3) Pentru eficientizarea activităţilor organizatorice, preşedintele comisiei centrale de examen şi preşedinţii comisiilor locale de examen constituie colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, care funcţionează pe lângă comisia centrală de examen şi, respectiv, pe lângă comisiile locale de examen.  +  Articolul 5 (1) Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape: a) etapa I, eliminatorie- verificarea dosarelor de înscriere; b) etapa a II-a - verificarea cunoştinţelor prin test-grilă. (2) Sunt declaraţi promovaţi candidaţii care obţin la testul-grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00. (3) Rezultatele finale ale examenului se validează prin decizie a preşedintelui O.A.M.G.M.A.M.R.  +  Articolul 6Testul-grilă şi, respectiv, grila de corectură se elaborează de către Comisia de elaborare a subiectelor, constituită conform prevederilor art. 15 alin. (1).  +  Articolul 7 (1) O.A.M.G.M.A.M.R. publică anunţul de examen în săptămânalul "Viaţa Medicală" şi pe site-ul www.oamr.ro. cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru începerea examenului de grad principal. (2) Anunţul de examen cuprinde: a) specialităţile la care se organizează examenul de grad principal; b) documentele necesare înscrierii; c) datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi; d) locul şi perioada de înscriere; e) cuantumul sumei de participare la examen şi contul în care se depune aceasta. (3) Pentru o mai bună informare cu privire la organizarea şi susţinerea examenului de grad principal, anunţul de examen poate fi publicat şi pe site-urile Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.  +  Articolul 8Tematica şi bibliografia pentru examen se elaborează, pe specialităţi, de către cadre didactice şi formatori acreditaţi în domeniu, se aprobă de către preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R. şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-ul www.oamr.ro.  +  Articolul 9Suma de participare la examen se stabileşte prin hotărâre a Biroului executiv al O.A.M.G.M.A.M.R. şi este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului, în condiţiile legii.  +  Capitolul II Atribuţii şi responsabilităţi care revin O.A.M.G.M.A.M.R şi filialelor sale judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare filiale  +  Articolul 10 (1) În organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal O.A.M.G.M.A.M.R. are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) asigurarea managementului examenului cu respectarea prevederilor prezentei metodologii; b) elaborarea, aprobarea şi mediatizarea calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului; c) organizarea şi monitorizarea activităţilor de elaborare a tematicii şi bibliografiei examenului de grad principal; d) aprobarea tematicii şi bibliografiei de examen, precum şi publicarea acestora pe site-ul www.oamr.ro, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii; e) publicarea anunţului de examen; f) informarea şi instruirea reprezentanţilor nominalizaţi de direcţiile de sănătate publică în comisiile de examen locale cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal; g) stabilirea, aprobarea sumei de participare la examen şi încasarea acesteia; h) achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare desfăşurării activităţii comisiei centrale de examen şi a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului constituit pe lângă aceasta, în limita bugetului stabilit; i) asigurarea spaţiilor necesare funcţionării comisiei centrale şi a comisiei de elaborare a subiectelor, precum şi asigurarea dotării acestora cu mijloace adecvate de birotică şi de securizare a informaţiilor; j) asigurarea activităţilor de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentaţiei prin poştă, poşta electronică etc.), precum şi asigurarea cheltuielilor de protocol pe perioada funcţionării comisiei centrale şi a comisiei de elaborare a subiectelor, cu încadrarea în limita bugetului stabilit; k) validarea rezultatelor finale ale examenului prin decizie a preşedintelui O.A.M.G.M.A.M.R.; l) încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, al comisiei de elaborare a subiectelor şi al colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului constituit pe lângă comisia centrală de examen; m) întocmirea documentelor pentru plata comisiei centrale de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor, a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului constituit pe lângă comisia centrală de examen şi efectuarea acestor plăţi în limita bugetului stabilit; n) virarea sumelor pentru plata activităţii comisiilor locale de examen şi a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului constituite pe lângă acestea, în baza documentelor justificative întocmite şi înaintate de filiale; o) achiziţionarea şi tipărirea certificatelor de grad principal, în limita bugetului stabilit, precum şi transmiterea acestora după semnare către filiale în baza listelor nominale a candidaţilor promovaţi întocmite de acestea. (2) În organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, filialele au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) mediatizarea, la nivel local, a calendarului privind organizarea şi desfăşurarea examenului; b) asigurarea spaţiilor necesare organizării şi desfăşurării la nivel local a examenului de grad principal; c) asigurarea logisticii, precum şi a personalului necesar organizării şi desfăşurării examenului. În acest sens filialele desemnează colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal la nivel local; d) achiziţionarea, în limita bugetului stabilit, a rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local; e) elaborarea propunerii componenţei comisiei de examen locale şi transmiterea acesteia spre aprobare preşedintelui comisiei centrale de examen; f) organizarea şi efectuarea înscrierii candidaţilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie; g) încheierea contractelor civile cu persoanele desemnate în componenţa comisiilor locale de examen şi a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului la nivel local; h) întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiilor locale de examen, a colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului şi efectuarea tuturor plăţilor, în limita bugetului stabilit; i) eliberarea adeverinţelor/certificatelor de grad principal.  +  Capitolul III Constituirea şi atribuţiile comisiilor de examen, ale comisiei de elaborare a subiectelor şi, respectiv, ale colectivelor tehnice, precum şi responsabilitatea membrilor acestora  +  Articolul 11 (1) Comisia centrală de examen este formată din: a) preşedinte:- un vicepreşedinte al O.A.M.G.M.A.M.R., desemnat de preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R.; b) vicepreşedinţi:- un reprezentant nominalizat de Ministerul Sănătăţii, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;- 2 vicepreşedinţi ai O.A.M.G.M.A.M.R.; c) membri:- 1-2 reprezentanţi nominalizaţi de Ministerul Sănătăţii, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;- 1-2 reprezentanţi ai O.A.M.G.M.A.M.R.; d) secretari: 1-2 reprezentanţi ai O.A.M.G.M.A.M.R. (2) Componenţa comisiei centrale de examen se aprobă de către preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R., cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului. (3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisia centrală de examen îşi desfăşoară activitatea la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de preşedintele comisiei centrale de examen.  +  Articolul 12Comisia centrală de examen are următoarele atribuţii: a) analizează propunerile de constituire a comisiilor locale de examen şi le supune spre aprobare preşedintelui comisiei centrale, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (2); b) propune componenţa comisiei de elaborare a subiectelor, programul de lucru şi atribuţiile acesteia şi coordonează activitatea acestei comisii; c) propune componenţa colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal de pe lângă comisia centrală de examen; d) organizează şi coordonează activităţile specifice pentru elaborarea testelor-grilă şi a grilelor de corectură, păstrarea în condiţii de securitate şi transmiterea electronică a acestora la comisiile locale de examen conform prezentei metodologii; e) asigură instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal şi, respectiv, cu privire la utilizarea aplicaţiei informatice destinate în acest scop; f) coordonează activitatea de întocmire a documentelor de lucru necesare pentru derularea operativă a testului-grilă şi pentru finalizarea sesiunii de examen; g) coordonează activităţile specifice utilizării aplicaţiei informatice destinate desfăşurării examenului de grad principal; h) elaborează instrucţiunile privind modul de desfăşurare a testului-grilă, prezentate candidaţilor de către responsabilii sălilor de examen; i) soluţionează operativ eventualele probleme administrative şi organizatorice ce apar la nivelul comisiilor locale de examen în perioada premergătoare examenului sau în ziua de desfăşurare a testului-grilă; j) analizează şi soluţionează eventualele contestaţii depuse la comisiile locale de examen; k) asigură verificarea cataloagelor şi a proceselor-verbale cu rezultatele examenului întocmite la nivelul comisiilor locale; l) îndeplineşte activităţile necesare în vederea validării rezultatelor finale ale examenului.  +  Articolul 13 (1) Comisiile locale de examen sunt formate din: a) preşedinte: preşedintele filialei sau înlocuitorul legal al acestuia; b) vicepreşedinte: un reprezentant al direcţiei de sănătate publică; c) membri: 2-5 reprezentanţi ai filialei, în funcţie de numărul candidaţilor; d) secretar: un reprezentant al filialei. (2) Componenţa comisiilor locale de examen se aprobă de către preşedintele comisiei centrale de examen, la propunerea preşedinţilor filialelor şi cu minimum 15 zile înainte de data începerii examenului. (3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisiile locale de examen îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, stabilite de preşedintele comisiei locale.  +  Articolul 14Comisiile locale de examen au următoarele atribuţii: a) mediatizarea pe plan local a datei, locului de susţinere, precum şi a modului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal; b) formularea propunerii de constituire, când este cazul, a colectivului tehnic pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de pe lângă comisia locală de examen; c) stabilirea colectivelor tehnice care asigură supravegherea încăperilor în care se desfăşoară examenul, precum şi a colectivelor tehnice care asigură multiplicarea şi transportul în condiţii de securitate al documentelor de examen primite de la comisia centrală de examen; d) preluarea dosarelor de înscriere ale candidaţilor şi introducerea datelor acestora în aplicaţia informatică destinată în acest scop; e) verificarea dosarelor de înscriere, cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta metodologie în acest sens, precum şi întocmirea listelor cu candidaţii admişi la înscriere; f) instruirea candidaţilor privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului de grad principal; g) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice susţinerii testului-grilă; h) elaborarea documentelor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea operativă a sesiunii de examen, prevăzute de prezenta metodologie, precum şi de instrucţiunile aprobate pentru sesiunea în cauză; i) înregistrarea contestaţiilor, precum şi soluţionarea celor care intră în competenţa comisiei locale de examen; j) înaintarea către comisia centrală de examen pentru soluţionare a contestaţiilor care, conform prezentei metodologii, nu fac obiectul de soluţionare a comisiei locale de examen; k) informarea operativă a preşedintelui comisiei centrale de examen asupra eventualelor probleme administrative şi organizatorice apărute în perioada organizării şi desfăşurării examenului de grad principal, precum şi a măsurilor luate în aceste situaţii; l) informarea comisiei centrale de examen, imediat după finalizarea testului-grilă, asupra modului de desfăşurare a probei; m) înaintarea către comisia centrală de examen a documentelor necesare validării rezultatelor finale ale examenului şi afişarea lor la sediul filialei, precum şi pe site-ul acesteia.  +  Articolul 15 (1) Comisia de elaborare a subiectelor este formată din 2-3 cadre didactice sau, după caz, formatori acreditaţi, pentru fiecare din specialităţile pentru care se organizează examenul. (2) Cu cel mult 15 zile înainte de data începerii examenului, preşedintele comisiei centrale de examen aprobă componenţa comisiei de elaborare a subiectelor, precum şi programul de lucru şi atribuţiile acesteia, în baza propunerilor înaintate de membrii comisiei centrale de examen. (3) Comisia de elaborare a subiectelor îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de către preşedintele comisiei centrale de examen.  +  Articolul 16 (1) Nu pot face parte din componenţa comisiei centrale de examen, a comisiilor locale de examen şi a comisiei de elaborare a subiectelor cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor. (2) La numirea în comisia centrală, în comisiile locale de examen şi în comisia de elaborare a subiectelor, membrii acestora semnează o declaraţie de interese, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie.  +  Articolul 17În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi şi de numărul de specialităţi pentru care se organizează examen, preşedintele comisiei centrale şi preşedinţii comisiilor locale de examen stabilesc colective tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal. Acestea au ca atribuţii asigurarea securităţii desfăşurării examenului, multiplicarea materialelor necesare, precum şi alte activităţi necesare bunei desfăşurări a examenului.  +  Articolul 18 (1) Membrii comisiei centrale de examen, ai comisiilor locale de examen, ai comisiei de elaborare a subiectelor şi ai colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului, pentru asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, pentru garantarea şanselor egale pentru aceştia, pentru securitatea testelor-grilă şi a grilelor de corectură elaborate. (2) Membrii comisiei centrale de examen, ai comisiilor locale de examen, ai comisiei de elaborare a subiectelor şi ai colectivelor tehnice pentru organizarea şi desfăşurarea examenului care se abat de la respectarea prezentei metodologii sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a examenului, divulgă conţinutul testului-grilă, încalcă regulile de evaluare a candidaţilor sunt sancţionaţi administrativ, disciplinar sau, după caz, penal, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În aceste situaţii, preşedintele comisiei centrale de examen dispune încetarea imediată a exercitării atribuţiilor pe care le au aceste persoane. (3) Persoanele care fac parte din comisiile şi colectivele tehnice prevăzute la alin. (1) semnează o declaraţie de confidenţialitate, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.  +  Capitolul IV Înscrierea candidaţilor  +  Articolul 19 (1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă ai uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:- liceu sanitar;- şcoală postliceală sanitară;- colegiu medical universitar;- facultate de medicină/de asistenţă medicală/de moaşe; b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului. În sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză; c) au achitat suma de participare la examen. (2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa şi asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii.  +  Articolul 20 (1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente: a) cererea de înscriere, cu datele de contact; b) copia actului de identitate; c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia dintre instituţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar; d) copia atestatului de echivalare, după caz; e) în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (3) candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România; f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:(i) experienţa profesională cumulată de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, dobândită în condiţiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;(ii) condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2); g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz; h) dovada plăţii sumei de participare la examen. (2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat. (3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat. (4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.  +  Articolul 21 (1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor în termenul stabilit prin publicaţia de examen. (2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse de candidaţi şi stabileşte pentru fiecare rezultatul "Admis" sau "Respins". (3) Lista candidaţilor declaraţi "Admis" la înscriere se afişează la sediul filialei care a operat înscrierea şi se transmite, electronic, prin aplicaţia informatică, comisiei centrale de examen. (4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile nesoluţionate de comisiile locale de examen se soluţionează de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.  +  Articolul 22 (1) Suma de participare la examen se restituie în cazul: a) candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile înainte de începerea examenului; b) candidaţilor al căror dosar a fost declarat "Respins". (2) Solicitarea de restituire a sumei de participare la examen se depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii examenului, la filiala la care candidatul a depus dosarul de înscriere. (3) Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.  +  Capitolul V Organizarea şi desfăşurarea testului-grilă  +  Articolul 23 (1) Comisia de elaborare a subiectelor stabilită de către preşedintele comisiei centrale de examen alcătuieşte testul-grilă, precum şi grila de corectură pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examenul de grad principal. (2) Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a două ore, pe parcursul cărora candidatul completează grila de răspuns. (3) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. (4) Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.  +  Articolul 24Întrebările testului-grilă trebuie să respecte următoarele criterii: a) conţinutul întrebării să fie clar exprimat; b) formularea să fie în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite pentru examen; c) să acopere o arie cât mai extinsă a tematicii şi bibliografiei pentru examen; d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.  +  Articolul 25 (1) Comisia de elaborare a subiectelor se întruneşte pentru elaborarea testului-grilă şi a grilei de corectură cu cel mult 3 zile înainte de începerea probei, la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. (2) Testul-grilă şi grila de corectură se predau comisiei centrale de examen în format electronic şi pe hârtie şi sunt păstrate în condiţii de securitate în locaţia stabilită de preşedintele comisiei centrale de examen, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta.  +  Articolul 26 (1) Testul-grilă se transmite comisiilor locale de examen în ziua desfăşurării examenului, pe adresa de e-mail indicată de preşedintele comisiei locale de examen, cu două ore înainte de începerea probei, conform instrucţiunilor comisiei centrale de examen. (2) În cazul comisiilor locale de examen unde multiplicarea testelor-grilă nu se poate efectua în două ore datorită numărului mare de candidaţi înscrişi, testul-grilă se transmite cu 24 de ore înainte de începerea probei, cu aprobarea preşedintelui comisiei centrale de examen. În această situaţie, preşedinţii comisiilor locale de examen asigură multiplicarea şi păstrarea testelor-grilă în condiţiile stabilite la alin. (3). (3) Testul-grilă se multiplică de către persoanele desemnate de preşedintele comisiei locale de examen, în condiţii de securitate, în spaţiile stabilite de preşedintele comisiei locale de examen sau/şi în cadrul unor unităţi specializate în multiplicare, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta. (4) Multiplicarea testului-grilă se face într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen de grad principal, la care se asigură şi o rezervă de 10% pentru fiecare sală în care se desfăşoară proba.  +  Articolul 27Grila de răspuns se transmite comisiilor locale de examen cu cel mult 7 zile înainte de începerea probei şi se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi pentru fiecare din specialităţile pentru care se organizează examen de grad principal, la care se asigură şi o rezervă de 50% pentru fiecare sală în care se desfăşoară proba.  +  Articolul 28 (1) Grila de corectură se transmite comisiilor locale de examen cu o oră înainte de finalizarea probei. (2) Grila de corectură se multiplică, pe folie transparentă, într-un număr de exemplare care să asigure o grilă de corectură la cel mult 20 de candidaţi, pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen de grad principal.  +  Articolul 29 (1) După multiplicare, comisia locală de examen face plicuri/pachete care conţin: a) un plic/pachet sigilat cu testele-grilă pentru specialitatea asistent medical generalist; b) un plic/pachet sigilat cu grilele de răspuns pentru specialitatea asistent medical generalist; c) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru specialitatea asistent medical generalist; d) un plic/pachet sigilat cu testele-grilă pentru fiecare dintre celelalte specialităţi; e) un plic/pachet sigilat cu grilele de răspuns pentru fiecare dintre celelalte specialităţi; f) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru fiecare dintre celelalte specialităţi. (2) Plicurile/Pachetele cu documentele de examen se transportă, în condiţii de siguranţă, de la locul de multiplicare sau de păstrare în sălile de examen de către reprezentantul împuternicit în scris de preşedintele comisiei locale de examen.  +  Articolul 30 (1) Sălile de examen în care se desfăşoară testul-grilă sunt stabilite de preşedintele comisiei locale de examen, în funcţie de capacitatea acestora şi numărul de candidaţi. (2) Pentru fiecare sală de examen în care se desfăşoară testul-grilă, preşedintele comisiei locale de examen stabileşte un responsabil de sală şi supraveghetorii, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 pentru o sală. Supravegherea candidaţilor poate fi asigurată şi de către membrii comisiei locale de examen, după caz.  +  Articolul 31Responsabilul de sală are următoarele atribuţii: a) afişează la intrarea în sala de examen, în preziua probei până la ora 12.00, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi să susţină testul-grilă în sala respectivă, în ordine alfabetică; b) verifică sala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului-grilă; c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal; d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă; e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă şi o grilă de răspuns; f) până la începerea probei, acesta precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe grila de răspuns, a datelor de identificare ale acestora; g) identifică şi anulează prin înscrierea menţiunii "Anulat" sub semnătura proprie testele-grilă şi grilele de răspuns care conţin semne distinctive; h) înscrie pe grila de răspuns a candidaţilor care se retrag din examen menţiunea "Retras"; i) întocmeşte proces-verbal în cazul în care are loc un eveniment deosebit; documentul este semnat şi de supraveghetori şi de 3 candidaţi din sala respectivă; j) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, grilele de răspuns; k) verifică răspunsurile din grila de răspuns şi notează pe acestea punctajul obţinut; l) ambalează în plicuri grilele de răspuns corectate, separat de grilele nefolosite, care se ambalează împreună cu grilele cu menţiunea "Retras" şi cele cu menţiunea "Anulat". Pe fiecare plic se menţionează seria, numărul de candidaţi şi numărul de grile conţinut; m) predă secretarului comisiei locale de examen sau preşedintelui, după caz, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, plicurile prevăzute la lit. l), documentele de examen completate şi semnate de cei nominalizaţi în formulare, catalogul cu rezultatele obţinute la testul-grilă şi, unde este cazul, procesul-verbal prevăzut la lit. i).  +  Articolul 32 (1) Candidatului căruia i s-a anulat grila de răspuns i se eliberează, la cerere, o nouă grilă, cu respectarea prevederilor art. 31 lit. f) şi ale art. 36 alin. (1), precum şi a principiului transparenţei. Transcrierea grilei de răspuns se face fără depăşirea orei stabilite pentru finalizarea probei. (2) Candidaţii care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei predau şi testul-grilă.  +  Articolul 33În timpul desfăşurării testului-grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu rezolvă şi nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu excepţia membrilor comisiei locale de examen.  +  Articolul 34 (1) În ziua examenului, responsabilii de săli şi supraveghetorii sunt prezenţi în sălile de examen la ora 08.00, având asupra lor un duplicat al tabelelor afişate pe uşă şi catalogul candidaţilor din sala respectivă. (2) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă între orele 08.30 şi 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate. (3) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între 2 candidaţi să rămână cel puţin un loc liber. Excepţie fac perechile soţ - soţie, fraţi - surori, care au obligaţia, sub sancţiunea eliminării din examen, să semnaleze responsabilului de sală gradul lor de rudenie, pentru a fi aşezaţi separat unul de celălalt. (4) Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen. (5) În prezenţa tuturor candidaţilor, responsabilii de săli citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a testului-grilă primite de la comisia centrală de examen. (6) În sălile de examen sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, motivul eliminării se consemnează în procesul-verbal şi se informează operativ preşedintele comisiei locale de examen.  +  Articolul 35Pachetele conţinând testele-grilă şi grilele de răspuns se deschid în ziua examenului la ora 09.30, în prezenţa tuturor responsabililor de sală, însoţiţi fiecare de câte 2 candidaţi din sala respectivă. Fiecare responsabil de sală preia, sub semnătură, testele-grilă şi grilele de răspuns.  +  Articolul 36 (1) În ziua examenului la ora 10.00 se distribuie fiecărui candidat un test-grilă şi o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns. (2) După confruntarea datelor de identificare înscrise de candidaţi pe grila de răspuns (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui, specialitatea, seria şi numărul actului de identitate) cu cele din actele de identitate, responsabilul de sală stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei, care se notează pe tablă sau pe o coală de hârtie afişată la loc vizibil. (3) Din momentul primirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi. (4) Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv. (5) Pe fiecare grilă de răspuns, până la finalizarea probei, preşedintele comisiei locale de examen aplică ştampila filialei şi semnează.  +  Articolul 37După expirarea timpului probei de examen, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă în sală corectarea acesteia. Testul-grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de la începerea probei.  +  Articolul 38 (1) În ziua de examen, după ora 11.30, secretarul comisiei locale de examen sau persoana desemnată de preşedintele comisiei, după caz, transmite, în toate sălile de examen, plicurile sigilate care conţin grila de corectură. (2) Plicul cu grila de corectură se desigilează după expirarea timpului stabilit pentru susţinerea testului-grilă şi numai după ce toţi candidaţii au predat grilele de răspuns.  +  Articolul 39 (1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă. (2) Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se taie cu roşu. (3) Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct. (4) Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10. (5) După corectare, pe grila de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de către responsabilul de sală care a efectuat corectura, de către cei 2 candidaţi care au asistat la aceasta, precum şi de către titular pentru luare la cunoştinţă. Titularul grilei de răspuns semnează şi în catalogul probei din sala respectivă.  +  Articolul 40 (1) Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării de către comisia locală de examen a rezultatelor obţinute la examenul de grad principal. Contestaţiile se depun la secretarul comisiei locale de examen. (2) Contestaţiile privind punctajul obţinut la testul-grilă se soluţionează de către comisia locală de examen, iar cele privind conţinutul întrebărilor se soluţionează de comisia centrală de examen, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere. (3) În termenul prevăzut la alin. (2), modul de soluţionare a contestaţiei se transmite petentului, precum şi comisiei locale de examen, în cazul contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor.  +  Articolul 41La expirarea termenului prevăzut la art. 40 alin. (2), comisiile locale de examen întocmesc procesul-verbal de desfăşurare a examenului de grad principal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.  +  Capitolul VI Validarea rezultatelor  +  Articolul 42 (1) În termen de 4 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, comisiile locale de examen transmit comisiei centrale de examen, în format electronic şi pe suport hârtie, procesul-verbal prevăzut la art. 41 însoţit de tabelul nominal al candidaţilor în ordine alfabetică, cu rezultatele finale, pe specialităţi, semnat de comisia locală de examen şi ştampilat cu ştampila filialei în cauză. (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) comisia centrală de examen centralizează rezultatele examenului şi le înaintează preşedintelui O.A.M.G.M.A.M.R. spre validare, în termen de 48 de ore.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 43 (1) Promovarea examenului de grad principal se atestă prin certificat de grad principal, întocmit conform anexei nr. 4 la prezenta metodologie. (2) Certificatul de grad principal se eliberează de către O.A.M.G.M.A.M.R. candidaţilor promovaţi, în termen de 3 luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. Pe această perioadă şi pentru situaţii deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), preşedinţii filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. pot elibera, la cerere, candidaţilor promovaţi adeverinţe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obţinută şi perioada de valabilitate a adeverinţei.  +  Articolul 44 (1) Formularele certificatelor de grad principal se procură de către O.A.M.G.M.A.M.R. (2) Întocmirea, eliberarea, evidenţa şi gestiunea certificatelor de grad principal se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 45 (1) Dosarele de înscriere, grilele de răspuns ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se păstrează în arhiva O.A.M.G.M.A.M.R. şi, respectiv, a filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. şi au regimul documentelor de personal şi învăţământ. (2) Pe toate documentele întocmite la nivelul comisiei centrale de examen se aplică ştampila O.A.M.G.M.A.M.R., iar pe toate documentele întocmite la nivelul comisiilor locale de examen se aplică ştampila filialei organizatoare.  +  Articolul 46Certificatele sau adeverinţele de grad principal emise până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii rămân valabile şi conferă titularilor toate drepturile prevăzute în actele normative în vigoare.  +  Articolul 47Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1la metodologieDECLARAŢIE DE INTERESESubsemnatul(a), ......(numele şi prenumele) ........., C.I./B.I. seria .... nr. ......, membru al ...........(se trece comisia centrală/locală de examen sau colectivul de specialişti) ............, declar pe propria răspundere că am/nu am soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor înscrişi la examenul de grad principal din sesiunea ............ .        ............................ ..................            (semnătura) (data)  +  Anexa 2la metodologieDECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATESubsemnatul(a), .......(numele şi prenumele)..........., C.I./B.I. seria ....... nr. ......, declar pe propria răspundere că voi păstra confidenţialitatea asupra întrebărilor elaborate pentru testul-grilă, precum şi asupra datelor, documentelor şi informaţiilor care contribuie la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea ................................, cu excepţia celor date publicităţii.Voi trata orice document care conţine subiectele de examen şi la care am acces drept secret şi confidenţial şi nu îl voi transmite unei terţe părţi.Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la confidenţialitatea şi păstrarea secretului informaţiei.        ............................ ..................            (semnătura) (data)  +  Anexa 3la metodologieORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIAComisia judeţeană/municipală de examen............................................(se trece judeţul/municipiul Bucureşti)PROCES-VERBALprivind examenul de grad principal desfăşurat în sesiunea .........,judeţul/municipiul Bucureşti .................I. Date statistice:- numărul candidaţilor înscrişi în examen, total şi pe specialităţi;- numărul candidaţilor prezentaţi la examen, total şi pe specialităţi;- candidaţii al căror dosar de înscriere a fost declarat "Respins", precum şi motivul respingerii;- numărul candidaţilor declaraţi "Promovaţi" şi "Nepromovaţi", pe specialităţi;- punctajul maxim şi minim obţinut la testul-grilă.II. Rezultate obţinute:- aprecieri privind desfăşurarea probelor de examen;- numărul responsabililor de săli şi al supraveghetorilor;- incidente/abateri de la metodologie apărute pe timpul desfăşurării examenului şi modul de soluţionare;- contestaţii depuse de candidaţi şi modul de soluţionare;- apreciere generală asupra nivelului pregătirii candidaţilor;- modul cum au fost asigurate paza şi securitatea documentelor de examen.III. Propuneri privind îmbunătăţirea modului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principalComisia judeţeană/municipală de examen .............................(se trece judeţul/Bucureşti).................................. ......................(se trec funcţia şi persoana din cadrul comisiei) (semnătura).................................. ........................................................ ......................  +  Anexa 4la metodologie( S )ROMÂNIAORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIASeria ...... nr. ...........( TS )CERTIFICATde grad principalDomnul/Doamna, .........., născut(ă) în anul ......... luna ....... ziua ....... în localitatea ........, judeţul ..........., de profesie .................., a promovatEXAMENUL DE GRAD PRINCIPALîn specialitatea ............., în sesiunea ........., cu nota ........ .Prezentul certificat asigură titularului drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare.Preşedinte,.............................L.S.Nr. ..................*1)Data eliberării: ..................... Notă

  ──────────

  *1) Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii.

  ──────────
  ----