ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*)privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat**)(actualizată până la data de 7 august 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 august 2004, aprobata prin Legea nr. 419/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 28 octombrie 2004.

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 4 octombrie 2002, a fost aprobată prin Legea nr. 663/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002, şi a mai fost modificata prin Legea nr. 511/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 10 decembrie 2003.

  ──────────
   +  Articolul 1 (1) Se aprobă Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Categoriile de activităţi finanţate de la bugetul de stat în cadrul programelor prevăzute în anexa se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţilor competente prevăzute la art. 2 alin. (1). (3) Propunerile de fonduri bugetare pentru programele de susţinere şi promovare a exportului se fac de instituţiile care administrează programele respective, cu acordul Consiliului de Export.----------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 248 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.  +  Articolul 2 (1) Sumele de la bugetul de stat pentru susţinerea şi promovarea exportului se vor aproba distinct în bugetele anuale ale Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 245 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 iulie 2005. (2) Sumele aprobate cu aceasta destinaţie în bugetele ordonatorilor principali de credite nu vor putea fi redistribuite în vederea utilizării lor la alte capitole de cheltuieli. (3) Se autorizează Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale să încheie angajamente legale în anul bugetar curent, pentru contractarea acţiunilor necesare organizării de târguri, expoziţii şi misiuni economice în străinătate, care se desfăşoară şi au termen de plată în anul bugetar următor.----------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 248 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 7 august 2007, care rectifică pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 248 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.  +  Articolul 3 (1) Mecanismele de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat se vor aproba, după caz, prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea autorităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1). (2) Utilizarea sumelor prevăzute la art. 2 se aprobă de către ordonatorii principali de credite, cu acordul Consiliului de Export.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 248 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.  +  Articolul 4Armonizarea activităţilor de elaborare şi aplicare unitara a strategiei şi politicilor de stimulare şi promovare a exportului cu strategiile şi politicile sectoriale, precum şi monitorizarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat se realizează de către Consiliul de Export, structura organizatorica la nivel naţional, cu caracter public-privat, având în componenţă reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, structurilor patronale şi profesionale cu atribuţii şi activitate în domeniul exportului, care se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului.  +  Anexa SISTEMULde susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de statI. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, cu modificările şi completările ulterioare.Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de necesităţile de susţinere a exportului.II. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:1. Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin care se vor suporta, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind: a) participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul şi cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice, precum şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezentei româneşti la acţiunile promoţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi miniexpoziţiilor, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea ordonatorului de credite; b) organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport şi cazare pentru un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice, precum şi suportarea totală a cheltuielilor privind transportul în interiorul ţărilor de destinaţie pentru persoanele care participă la acţiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, a cheltuielilor pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora, cum sunt: TV, video, retroproiector, computer şi altele asemenea, a cheltuielilor de reprezentare şi protocol, a cheltuielilor pentru elaborarea şi transportul materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt: cataloage, pliante, ecusoane şi altele asemenea, a cheltuielilor pentru transportul mostrelor, a cheltuielilor pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea acţiunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice şi acţiunilor de promovare, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite; c) suportarea a 50% din cheltuielile de organizare şi funcţionare a reprezentantelor comerciale româneşti, realizate prin parteneriat public-privat pe pieţe de interes pentru exportul românesc, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la recomandarea Consiliului de Export; d) realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente; e) realizarea pe baze concurenţiale a buletinelor informative privind oferta de export şi distribuirea acestora în străinătate şi la ambasadele străine din România, cu suportarea totala a cheltuielilor; f) realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general, pe produse şi grupe de produse, pe pieţe de interes pentru exportul românesc, pe baze concurenţiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate şi reclamă cu caracter general în străinătate şi la ambasadele străine din România.Ministerul Economiei şi Comerţului administrează acţiunile de promovare a exportului prevăzute la lit. a) şi b) împreună cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, prin delegarea către acesta a operaţiunilor de incheiere, finanţare şi derulare a contractelor de prestări de servicii pentru realizarea acţiunilor respective.2. Programul de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea exportului, administrat de către Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările ulterioare.3. Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului.4. Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare, administrat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.În cadrul programelor prevăzute la pct. 3 şi 4 se vor acoperi de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate, cheltuielile agenţilor economici în proporţie de până la 75%, pentru: a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management de mediu; b) dotarea şi/sau amenajarea laboratoarelor de testare şi etalonare, precum şi acreditarea acestora, după caz; c) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, a brevetelor de invenţie, a desenelor şi modelelor industriale româneşti.-----------Pct. 4 al pct. II din Anexa a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 245 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 iulie 2005.III. Prime de export pentru produsele agroalimentare eligibile conform Acordului privind agricultura - partea III, secţiunea II - Subvenţii la export, din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, cu prioritate şi într-o proporţie mai mare pentru produsele agroalimentare biologice certificate, de origine vegetală şi animală.--------