LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*)privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări**)(actualizată până la data de 19 septembrie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul IObiectul legii şi înţelesul unor termeni----------Titlul capitolului I a fost modificat de pct. 2 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi a altor activităţi în legătură cu acestea.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. acţionar/asociat semnificativ - orice persoană care, nemijlocit şi singură ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice ori juridice, exercită drepturi ce decurg din deţinerea unor acţiuni/părţi sociale care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social al unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori îi conferă acesteia cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor sau care dau posibilitatea să exercite o influenţă semnificativă asupra conducerii brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare în care are poziţia semnificativă, după caz;2. activitatea de intermediere în reasigurări - activitatea de introducere, propunere ori îndeplinire a altor activităţi preliminarii încheierii contractelor de reasigurare sau oferirea de asistenţă pentru administrarea ori îndeplinirea unor contracte, îndeosebi în cazul unei daune. Aceste activităţi nu vor fi considerate activităţi de intermediere în reasigurări, în cazul în care sunt îndeplinite de către un reasigurător sau de un angajat al acestuia care acţionează sub responsabilitatea reasigurătorului. Nu vor fi considerate activităţi de intermediere în reasigurări nici următoarele: furnizarea de informaţii în mod ocazional, în contextul unei alte activităţi profesionale, al cărei scop nu constă în oferirea de asistenţă clienţilor în vederea încheierii sau administrării unui contract, administrarea daunelor unui reasigurător pe baze profesionale, precum şi regularizarea daunelor;3. agent de asigurare - persoana fizică sau juridică împuternicită, în baza autorizării unui asigurător ori reasigurător, să încheie în numele şi în contul asigurătorului sau reasigurătorului contracte de asigurare ori de reasigurare cu terţii, conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat încheiat, fără să aibă calitatea de asigurător/reasigurător, broker de asigurare şi/sau de reasigurare;4. agent de asigurare subordonat - persoana fizică sau juridică ce, pe lângă activitatea sa profesională principală, intermediază în numele şi în contul unuia sau mai multor asigurători produse de asigurare care sunt complementare la produsele furnizate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare care acţionează într-o piaţă reglementată;5. asistenţi în brokeraj - persoane fizice sau juridice care, în baza unui contract cu un broker de asigurare şi/sau de reasigurare, primesc o împuternicire în legătură cu un mandat de brokeraj al acestuia şi, sub acoperirea contractului de răspundere profesională a brokerului în cauză, trebuie să întreprindă anumite activităţi necesare pentru ducerea la îndeplinire a mandatului de brokeraj;6. autorităţi competente - autorităţile naţionale care, prin lege sau alte reglementări, sunt abilitate să înregistreze sau să autorizeze intermediarii în reasigurări;7. bancassurance - activitatea de intermediere a produselor de asigurări care sunt complementare la produsele instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, desfăşurată prin reţeaua acestor instituţii în condiţiile prevăzute prin norme emise în aplicarea prezentei legi;8. broker de asigurare: a) persoană juridică română, autorizată în condiţiile prezentei legi, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz; b) un intermediar dintr-un stat membru, care desfăşoară activităţi de intermediere pe teritoriul României, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii;9. broker în asigurări/reasigurări - persoană fizică, atestată profesional în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi, şi care îşi desfăşoară activitatea numai în baza unei relaţii contractuale cu un broker de asigurare/reasigurare;10. conducerea executivă a intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări - persoana sau, în cazul intermediarilor care au formă juridică de societate pe acţiuni, persoanele fizice, cel puţin două, dintre care una, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârilor organelor statutare ale intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări, este înlocuitoarea de drept a persoanei împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică, precum şi învestite cu competenţa de a angaja răspunderea intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări; nu intră în această categorie persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări, a sucursalelor şi a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări din statele membre, care desfăşoară activitate pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire, conducerea executivă este reprezentată de persoana/persoanele împuternicite de aceştia să conducă activitatea sucursalei şi să angajeze legal în România intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurări;11. intermediari în asigurări - persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare broker de asigurare, asistent în brokeraj, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfăşoară activitate de intermediere în asigurări, în schimbul unui/unei comision/remuneraţii, autorizat sau înregistrat în condiţiile stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia, precum şi intermediarii din statele membre care desfăşoară pe teritoriul României activitate de intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii, după caz;12. intermediar în reasigurări - persoana fizică sau juridică română autorizată în condiţiile prezentei legi, denumită în continuare broker de reasigurare, care intermediază, în schimbul unui/unei comision/remuneraţii, în principal, activitatea de reasigurare, precum şi intermediarii din statele membre care desfăşoară pe teritoriul României activitate de intermediere în reasigurări, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii, după caz;13. locul obişnuit de staţionare - teritoriul statului în care autovehiculul este înmatriculat sau: a) în cazul în care nu se solicită înmatriculare pentru un anumit tip de autovehicule, dar autovehiculul deţine plăcuţe de asigurare sau un semn distinctiv similar plăcuţei de înmatriculare, teritoriul statului în care a fost emisă plăcuţa de asigurare ori a fost emis semnul; sau b) în cazul în care nici plăcuţa de înmatriculare, nici plăcuţa de asigurare şi nici semnul distinctiv nu se cere pentru un anumit tip de vehicule, teritoriul statului în care persoana care deţine autovehiculul îşi are reşedinţa permanentă;14. mandat de brokeraj - contractul dintre un asigurat sau un potenţial asigurat, în calitatea de mandant, şi brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare, în calitate de mandatar, prin care se încredinţează mandatarului negocierea sau încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;15. persoane semnificative - administratorii, membrii consiliului de administraţie şi/sau ai consiliului director şi/sau ai consiliului de supraveghere, conducerea executivă a intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări, precum şi membrii Consiliului director al Fondului de protecţie a victimelor străzii;16. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;17. stat terţ - stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;18. subagenţi - persoane fizice, altele decât conducătorul agentului de asigurare persoană juridică, care au calitatea de angajaţi cu contract de muncă cu persoana juridică şi care acţionează în numele acesteia;19. stat membru de origine a intermediarului: a) în cazul în care intermediarul este o persoană fizică - statul membru în care este situată reşedinţa acestuia şi în care îşi desfăşoară activitatea; b) în cazul în care intermediarul este o persoană juridică - statul membru în care este situat sediul social sau, în cazul în care legislaţia statului respectiv nu prevede existenţa unui sediu social, statul membru în care este situat sediul central;20. stat membru gazdă al intermediarului - statul membru, altul decât statul membru de origine, în care un intermediar în asigurări sau în reasigurări îşi desfăşoară activitatea în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii;21. sucursala unui intermediar în asigurări sau în reasigurări - dezmembrământ fără personalitate juridică al unui intermediar în asigurări sau în reasigurări care, în baza unui mandat, este împuternicit să desfăşoare, parţial sau total, activitatea de asigurare ori de reasigurare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Capitolul IIDispoziţii generale----------Titlul capitolului II a fost modificat de pct. 6 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 4 (1) Punerea în executare a prezentei legi, supravegherea şi controlul respectării dispoziţiilor sale revin Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România. (2) Pentru nevoile A.S.F., ale reprezentanţelor sale pe care aceasta le înfiinţează, Guvernul şi, după caz, autorităţile administraţiei publice locale vor atribui acesteia în administrare imobilele necesare - terenuri şi clădiri - din domeniul public de interes naţional sau local, după caz, în termen de 60 de zile de la data cererii. A.S.F. poate utiliza propriile venituri pentru construirea, achiziţionarea sau închirierea unor imobile corespunzătoare, conform prevederilor legale în vigoare. (3) A.S.F. încheie memorandumuri de colaborare cu autorităţi similare privind schimbul informaţiilor confidenţiale, necesare activităţii de supraveghere, memorandumuri care să stipuleze că divulgarea acelor informaţii publicului se face doar cu acordul explicit al acelor autorităţi sau, în cazurile specificate, doar pentru scopurile pentru care autorităţile respective şi-au dat acordul. (4) A.S.F. poate încheia acorduri de cooperare cu autorităţi din state terţe numai dacă informaţiile trimise către acele autorităţi beneficiază de acelaşi nivel de confidenţialitate cu care A.S.F. tratează acele informaţii în România, în conformitate cu legislaţia naţională. (5) A.S.F. informează Comisia Europeană asupra dificultăţilor apărute prin aplicarea prezentei legi, precum şi asupra oricăror bariere care pot să apară în detrimentul activităţii brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi sau stabiliţi în România, în comparaţie cu sucursalele aflate în afara teritoriului României.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 5A.S.F. are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi/sau avizează proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurărilor sau care au implicaţii asupra acestui domeniu, iar în ceea ce priveşte reglementările contabile specifice domeniului asigurărilor, şi după avizul/informarea, după caz, potrivit legii, a Ministerului Finanţelor Publice; de asemenea, avizează obligatoriu toate actele administrative individuale care au legătură cu activitatea de asigurare; b) autorizează brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare să desfăşoare activitate de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări, după caz, şi aprobă orice modificare a documentelor sau condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare; prin documente se înţelege statutul şi/sau actul constitutiv al societăţii, studiul de fezabilitate şi, numai în cazul persoanelor semnificative, organigrama şi/sau regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice alte acte stabilite prin normele de autorizare emise în aplicarea prezentei legi. Aprobarea modificărilor, inclusiv în cazul persoanelor menţionate la lit. d), se solicită în termenele prevăzute de normele emise în aplicarea prezentei legi; c) aprobă acţionarii semnificativi direcţi şi/sau indirecţi ai brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, în baza prevederilor normelor emise în aplicarea prezentei legi; d) aprobă şi, după caz, retrage aprobarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru persoanele semnificative ale brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare şi avizează şi, după caz, retrage avizul, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protecţie a victimelor străzii; e) aprobă divizarea sau fuzionarea unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare autorizat în România, în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia. A.S.F. se va pronunţa asupra cererii de divizare/fuziune, în sensul aprobării sau respingerii acesteia, în termen de 45 de zile de la data depunerii documentaţiei complete; f) aprobă, la cererea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, limitarea, suspendarea sau, după caz, încetarea activităţii, după verificarea situaţiei financiare a acestora; g) supraveghează situaţia financiară a brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi activitatea altor intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări, persoane fizice sau juridice, conform prevederilor prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, inclusiv a sucursalelor acestora stabilite pe teritoriul altor state membre, în conformitate cu dreptul de stabilire, după consultarea autorităţii competente a statului membru al sucursalei; h) în vederea aplicării principiilor de supraveghere prudenţială şi preventivă, exercită un control permanent asupra activităţii brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare prin analiza şi evaluarea, prin direcţiile de specialitate, la sediul A.S.F., a informaţiilor cuprinse în rapoartele, informările şi documentele transmise acesteia în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale normelor emise în aplicarea acesteia, precum şi în conformitate cu solicitările de informaţii, avizele şi deciziile emise de A.S.F.; i) în vederea protejării intereselor asiguraţilor şi ale potenţialilor asiguraţi, efectuează controale periodice sau inopinate la sediile intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, persoane juridice, face investigaţii detaliate privind condiţiile de desfăşurare a activităţii de către aceştia, între altele prin colectarea de informaţii şi solicitarea de documente privind activitatea lor; j) în vederea asigurării unei pregătiri profesionale unitare a persoanelor care lucrează în domeniul asigurărilor, autorizează entităţile care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, postliceală sau postuniversitară în acest domeniu, aprobă programa cursurilor şi tematica examenelor de absolvire pentru entităţile care organizează astfel de cursuri, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, şi atestă lectorii pentru aceste cursuri, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia; k) înfiinţează şi coordonează Institutul de Studii Financiare, constituit ca persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ; l) solicită prezentarea de informaţii şi documente, inclusiv cu caracter statistic, referitoare la activitatea desfăşurată, managementul acestei activităţi şi conducerea executivă a acesteia, atât de la intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări, cât şi de la oricare altă persoană, fizică sau juridică, care are legătură directă ori indirectă cu activitatea acestora; m) ia măsurile necesare pentru ca activitatea de intermediere în asigurări să fie gestionată cu respectarea normelor prudenţiale specifice; n) aplică măsurile de sancţionare prevăzute de prezenta lege; o) primeşte şi răspunde la toate sesizările şi reclamaţiile privind activitatea intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări; p) informează autorităţile competente din statele membre pe teritoriul cărora sunt sucursale ale brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare ori ale agenţilor de asigurare români sau unde se prestează de către aceştia servicii despre orice măsuri sancţionatoare luate împotriva acestora, inclusiv despre retragerea autorizaţiei de funcţionare; q) deschide şi menţine Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare şi gestionează Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, ale căror formă şi conţinut sunt stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi; r) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 5^1*) (1) Fondul de protecţie a victimelor străzii, denumit în continuare Fond, se constituie ca asociaţie, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile legale referitoare la asociaţii şi fundaţii, ale prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, având ca membri toţi asigurătorii autorizaţi să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. (2) Actul constitutiv al asociaţiei, precum şi modificările ulterioare vor fi avizate în prealabil de A.S.F. (3) Fondul este condus de un consiliu director format din 5 membri, care sunt supuşi avizului prealabil al A.S.F. (4) Un membru al Consiliului director al Fondului va fi numit de către A.S.F. (5) Membrii Fondului sunt obligaţi să contribuie printr-o cotizaţie la constituirea şi menţinerea stabilităţii financiare a acestuia, proporţional cu volumul primelor brute încasate din vânzarea asigurării de răspundere civilă care acoperă daune ce rezultă din folosirea autovehiculelor terestre, cu excepţia răspunderii civile a transportatorului, până la acoperirea tuturor obligaţiilor de plată. (6) Nivelul cotizaţiei şi termenele de plată a acesteia se stabilesc anual de către A.S.F. Cuantumul cotizaţiei este de până la 5% din volumul primelor brute încasate pentru această asigurare. (7) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului, precum şi rectificările acestuia se aprobă de Consiliul A.S.F. (8) În caz de deficit, A.S.F. poate majora, în cursul anului, nivelul cotizaţiei. (9) Fondul se constituie în scopul: a) de a furniza informaţii persoanelor vătămate prin accidente de autovehicule, în calitate de centru de informare (CEDAM); b) de a despăgubi persoanele păgubite prin accidente de autovehicule, dacă:(i) autovehiculul, respectiv tramvaiul care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau nu era asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu toate că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligaţia să încheie o astfel de asigurare;(ii) în termen de 3 luni de la data la care a adresat o cerere de despăgubire, persoana rezidentă în România care a suferit un prejudiciu ca urmare a unui accident de circulaţie produs pe teritoriul unui stat situat în limitele teritoriale de acoperire, cu excepţia României, sau pe teritoriul unui stat terţ al cărui birou naţional a aderat la sistemul Carte verde, de un autovehicul care are locul obişnuit de staţionare într-un stat membru al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, nu a primit un răspuns motivat de la societatea de asigurare a autovehiculului vinovat de producerea accidentului sau de la reprezentantul de despăgubiri al acesteia ori dacă societatea de asigurare respectivă nu şi-a desemnat un reprezentant de despăgubire pe teritoriul României sau dacă în termen de două luni de la data producerii accidentului societatea de asigurare nu poate fi identificată. Fondul îndeplineşte aceste atribuţii în calitate de organism de compensare. (10) Asigurătorii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să desemneze, în fiecare stat aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, un reprezentant însărcinat cu regularizarea daunelor provocate de autovehicule supuse obligaţiei de asigurare în România rezidenţilor în aceste state, cu condiţia ca accidentul să se producă pe teritoriul unui alt stat decât statul de reşedinţă a persoanei vătămate. (11) Fondul are legitimare procesuală activă în orice proces împotriva persoanelor aflate într-o relaţie juridică cu el, pentru obligaţiile de plată achitate sau care urmează cu certitudine să fie achitate de Fond. (12) Actul prin care se constată şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurător la Fond constituie, potrivit legii, titlu de creanţă. (13) La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor, conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă. (14) În vederea recuperării sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entităţii care a determinat prejudiciul. (15) Anual, Fondul va prezenta Consiliului A.S.F. un raport de activitate, ale cărui formă şi conţinut vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi. (16) Raportul va fi însoţit de situaţiile financiare anuale, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare şi auditate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia. (17) În termen de 6 luni de la sfârşitul anului precedent, Fondul va publica un raport, ale cărui formă şi conţinut vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi. (18) Modul de constituire, de utilizare şi de plasament al sumelor băneşti la dispoziţia Fondului, precum şi persoanele îndreptăţite a fi despăgubite se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei legi de către A.S.F.----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 9 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 10 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 10 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 8 (1) A.S.F. adoptă norme în aplicarea prevederilor prezentei legi, precum şi norme prudenţiale specifice, conform practicilor în asigurări. (2) A.S.F. emite decizii prin care: a) impune interdicţii, acordă, suspendă sau retrage autorizaţii; b) modifică sau revocă condiţii, cerinţe sau termeni impuşi de aceasta prin actele sale; c) aprobă divizarea sau fuzionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare; d) stabileşte/precizează alte obiective de interes şi/sau instituie obligaţii privind activitatea intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, Fondului şi a entităţilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională; e) exercită, de la sediul său, prin direcţiile de specialitate, un control permanent, prin analizarea datelor şi informaţiilor cuprinse în rapoartele, informările periodice şi anuale şi a celor transmise ca urmare a solicitărilor A.S.F., precum şi a documentelor prin care se solicită aprobarea prealabilă a modificărilor la condiţiile iniţiale de autorizare, asupra activităţii intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări şi dispune efectuarea acţiunilor de control periodic sau inopinat la sediile acestora; f) dă dispoziţii privind prezentarea de documente, situaţii, informaţii şi audieri; g) constată şi aplică sancţiuni, ca urmare a controlului permanent, periodic sau inopinat, intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, acţionarilor semnificativi ori persoanelor semnificative ale acestora sau Consiliului director al Fondului ori entităţilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională sau conducerii acestor entităţi pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, a reglementărilor, deciziilor şi avizelor emise de A.S.F.; h) aplică alte măsuri prevăzute de legislaţia în vigoare. (3) Deciziile de sancţionare vor cuprinde justificarea legală a aplicării acestora şi vor fi comunicate persoanelor fizice sau juridice împotriva cărora s-a dispus sancţiunea. În deciziile de sancţionare se vor menţiona şi dreptul de contestare de către persoanele în cauză a măsurilor sancţionatoare dispuse, termenul până la care se poate depune contestaţia, precum şi autoritatea sau instanţa către care trebuie adresată contestaţia.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 9Deciziile A.S.F. nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi c).----------Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 10Constituie venit propriu la bugetul A.S.F.: a) taxele şi majorările prevăzute la art. 10^1 şi 36; b) sumele provenite, potrivit legii, din amenzi contravenţionale; c) veniturile provenite din donaţii, publicaţii şi din alte surse legale.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 10^1 (1) Un intermediar în asigurare şi/sau în reasigurare, Fondul sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, care solicită aprobarea pentru modificări la condiţiile şi documentele în baza cărora s-a acordat autorizaţia/avizul, precum şi orice informaţii sau certificări din partea A.S.F. pentru a-i servi în relaţiile cu terţii, va achita o taxă de aprobare, după caz, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României la data plăţii. (2) Orice persoană fizică sau juridică, cu excepţia asiguraţilor, păgubiţilor şi a instituţiilor publice, care solicită A.S.F. informaţii, certificări sau puncte de vedere va achita o taxă reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României din data plăţii. (3) Pentru autorizaţiile emise de A.S.F. prevăzute de prezenta lege, distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate, la cererea persoanelor îndreptăţite, în condiţiile prevăzute în normele emise în aplicarea prezentei legi, contra unei taxe reprezentând 25% din suma prevăzută la art. 36 alin. (1).----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 14 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Capitolul IIIAbrogat----------Capitolul III a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 11Abrogat.------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 12^1Abrogat.----------Art. 12^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 12^2Abrogat.----------Art. 12^2 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 13^1Abrogat.----------Art. 13^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 14Abrogat.----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15Abrogat.----------Art. 15 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Capitolul III^1Abrogat.----------Capitolul III^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^1Abrogat.----------Art. 15^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^2Abrogat.----------Art. 15^2 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^3Abrogat.----------Art. 15^3 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^4Abrogat.----------Art. 15^4 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^5Abrogat.----------Art. 15^5 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^6Abrogat.----------Art. 15^6 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^7Abrogat.----------Art. 15^7 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^8Abrogat.----------Art. 15^8 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^9Abrogat.----------Art. 15^9 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^10Abrogat.----------Art. 15^10 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^11Abrogat.----------Art. 15^11 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^12Abrogat.----------Art. 15^12 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^13Abrogat.----------Art. 15^13 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^14Abrogat.----------Art. 15^14 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Capitolul III^2Abrogat----------Capitolul III^2 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^15Abrogat.----------Art. 15^15 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^16Abrogat.----------Art. 15^16 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^17Abrogat.----------Art. 15^17 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^18Abrogat.----------Art. 15^18 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^19Abrogat.----------Art. 15^19 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Capitolul III^3Abrogat----------Capitolul III^3 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^20Abrogat.----------Art. 15^20 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 15^21Abrogat.----------Art. 15^21 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Capitolul IVAbrogat----------Capitolul IV a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 16Abrogat.----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 17Abrogat.----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 18Abrogat.----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 19Abrogat.----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 20Abrogat.----------Art. 20 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 20^1Abrogat----------Art. 20^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 21^1Abrogat.----------Art. 21^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 23Abrogat.----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 24Abrogat.--------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 24^1Abrogat.----------Art. 24^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 24^2Abrogat.----------Art. 24^2 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 25Abrogat.----------Art. 25 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 25^1Abrogat.----------Art. 25^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Capitolul VAbrogat----------Capitolul V a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 26^1Abrogat.----------Art. 26^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 26^2Abrogat.----------Art. 26^2 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 26^3Abrogat.----------Art. 26^3 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 26^4Abrogat.----------Art. 26^4 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 26^5Abrogat.----------Art. 26^5 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 26^6Abrogat.----------Art. 26^6 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 26^7Abrogat.----------Art. 26^7 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 26^8Abrogat.----------Art. 26^8 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Capitolul V^1Abrogat.----------Capitolul V^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 28Abrogat.----------Art. 28 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Capitolul VIAbrogat----------Capitolul VI a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 28^1Abrogat.----------Art. 28^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 28^2Abrogat.----------Art. 28^2 a fost abrogat de pct. 15 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 29Abrogat.------------Art. 29 a fost abrogat de litera a) a art. 80 din LEGEA nr. 503 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 14 decembrie 2004.  +  Articolul 30Abrogat.------------Art. 30 a fost abrogat de litera a) a art. 80 din LEGEA nr. 503 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 14 decembrie 2004.  +  Articolul 31Abrogat.------------Art. 31 a fost abrogat de litera a) a art. 80 din LEGEA nr. 503 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 14 decembrie 2004.  +  Articolul 32Abrogat.------------Art. 32 a fost abrogat de litera a) a art. 80 din LEGEA nr. 503 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 14 decembrie 2004.  +  Capitolul VIIIntermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări------------Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 33 (1) Intermediarii în asigurări şi în reasigurări sunt, după caz, înregistraţi la sau autorizaţi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi, sau la autoritatea competentă din statul membru de origine.--------------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (2) Asigurătorii nu pot exercita activităţi de asigurare prin intermediari neautorizaţi şi/sau neînregistraţi, cu excepţia celor care, având o activitate profesională, alta decât intermedierea în asigurări, intermediază contracte de asigurare care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) contractul de asigurare intermediat necesită doar cunoştinţe referitoare la riscul acoperit prin acesta. b) nu fac parte din categoria asigurărilor de viaţă; c) nu acoperă riscuri de răspundere civilă; d) sunt complementare altor produse sau servicii prestate de alt furnizor, atunci când acesta acoperă următoarele riscuri: întreruperea activităţii, pierderea ori deteriorarea mărfii acelui furnizor, deteriorarea sau pierderea bagajelor, alte riscuri legate de călătoria rezervată de acel furnizor, chiar dacă contractul de asigurare intermediat acoperă riscuri din categoria asigurărilor de viaţă ori de răspundere civilă, dacă acesta este un risc auxiliar al riscului principal legat de acea călătorie; e) primele anuale nu depăşesc echivalentul în lei a 500 euro şi durata contractului de asigurare intermediat, inclusiv orice reînnoire, nu depăşeşte 5 ani. (3) Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări sunt obligaţi să pună la dispoziţia clienţilor, în scris, înainte de încheierea, modificarea ori reînnoirea contractului de asigurare sau de reasigurare, cel puţin următoarele informaţii referitoare la: denumirea (numele) intermediarului; sediul (adresa) şi registrul în care a fost înscris, precum şi modalităţile prin care se poate verifica înscrierea; deţinerea a minimum 10% din drepturile de vot sau din capitalul unui asigurător, respectiv reasigurător, deţinerea de către o societate de asigurare sau o societate mamă a unei anumite societăţi de asigurare a minimum 10% din drepturile de vot sau din capitalul intermediarului în asigurări/reasigurări; procedurile de soluţionare amiabile sau pe cale judecătorească a eventualelor neînţelegeri sau litigii dintre clienţi şi intermediar, precum şi orice alte informaţii în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi.--------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 75 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (4) Primele de asigurare plătite de clienţi prin intermediari în asigurări se consideră transferate asigurătorului la momentul plăţii; despăgubirile sau sumele asigurate plătite de către asigurător prin intermediari se consideră ca fiind transferate clienţilor numai în momentul încasării efective de către aceştia a sumelor/ despăgubirilor respective.(4^1) Încasările şi plăţile făcute în numele sau în contul asiguraţilor sau reasiguraţilor, reprezentând prime de asigurare sau de reasigurare ori despăgubiri, de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări se derulează prin conturi deschise la instituţiile de credit, altele decât conturile prin care îşi derulează activitatea curentă.--------------Alin. (4^1) al art. 33 a fost introdus de pct. 76 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (5) În caz de faliment al intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări, sumele consemnate în conturile prin care se derulează încasările şi plăţile făcute în numele sau în contul asiguraţilor ori reasiguraţilor nu pot fi utilizate la îndestularea altor creditori decât cei menţionaţi de la alin. (4).--------------Alin. (5) al art. 33 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (6) Calitatea de agent de asigurare sau agent de reasigurare ori agent de asigurare subordonat, persoană fizică sau juridică, precum şi cea de subagent este incompatibilă cu cea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori de asistent în brokeraj.--------------Alin. (6) al art. 33 a fost modificat de pct. 78 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (7) Activitatea de bancassurance se desfăşoară prin agenţi de asigurare subordonaţi în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.--------------Alin. (7) al art. 33 a fost introdus de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (8) Prin derogare de la prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări care au formă juridică de societate pe acţiuni trebuie să deţină capitalul social minim vărsat în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au obligaţia de a numi în conducerea executivă cel puţin două persoane fizice.--------------Alin. (8) al art. 33 a fost introdus de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (9) Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări care au formă juridică de societate cu răspundere limitată pot opta pentru numirea în conducerea executivă a cel puţin două persoane fizice.--------------Alin. (9) al art. 33 a fost introdus de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (10) Toate persoanele numite în funcţia de administrator şi/sau în conducerea executivă trebuie să îndeplinească criteriile şi condiţiile pentru aprobarea persoanelor semnificative ale intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.------------Alin. (10) al art. 33 a fost modificat de subpct. 28 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 162 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, care modifică art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007. (11) Orice intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări, care nu a depus la asigurător sau reasigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare, după 30 de zile de la scadenţa prevăzută în contract, este prezumat a fi în insolvenţă din cauza încetării plăţilor faţă de acesta.--------------Alin. (11) al art. 33 a fost introdus de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (12) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va putea introduce cerere împotriva intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări prevăzuţi la alin. (11), pentru pornirea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (12) al art. 33 a fost modificat de subpct. 28 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 162 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, care modifică art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007. (13) Orice intermediar în asigurări, persoană fizică, care nu a depus la asigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare, după 30 de zile de la scadenţa prevăzută în contract, va fi de îndată executat silit de către asigurător asupra garanţiei constituite potrivit art. 34 alin. (2) lit. d), iar dacă garanţia constituită nu acoperă prejudiciul, va fi urmărit potrivit legii asupra oricăror bunuri aparţinând acestuia.--------------Alin. (13) al art. 33 a fost introdus de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (14) Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări, persoane juridice, autorizaţi ori înregistraţi, după caz, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, sunt obligaţi să afişeze la toate sediile, principal şi secundare, la loc vizibil, copii după certificatul de înmatriculare emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, ori după certificatul de înregistrare emis de asigurători sau reasigurători, pentru agenţii de asigurare sau de reasigurare, persoane juridice, după înregistrarea în registrul prevăzut la art. 34 alin. (4).--------------Alin. (14) al art. 33 a fost introdus de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 34 (1) O persoană fizică sau juridică poate desfăşura o activitate ca agent de asigurare, dacă deţine o autorizaţie valabilă, scrisă, din partea unui asigurător, denumită în prezenta lege contract de agent, pentru a acţiona în numele acestuia. (2) Agentul de asigurare persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă pregătirea profesională de specialitate şi/sau competenţele, cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare exercitării acestei activităţi, în concordanţă cu cerinţele prevăzute în normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în aplicarea prezentei legi; b) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională sau o garanţie echivalentă furnizată de un asigurător în numele căruia agentul de asigurare lucrează sau al cărui împuternicit este, valabile pe întregul teritoriu al Comunităţii Europene şi al statelor aparţinând Spaţiului Economic European, în concordanţă cu cerinţele prevăzute de norme; c) să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală; d) să îndeplinească cerinţele legale în vigoare privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor; e) să se bucure de o bună reputaţie. (3) Agentul de asigurare persoană juridică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de agent de asigurare, cu excepţia prevăzută la art. 33 alin. (2); b) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă, a cărui valoare să reprezinte 75% din cea prevăzută la art. 35 alin. (5) lit. c);--------------Litera b) a alin. (3) al art. 34 a fost modificată de pct. 80 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. c) să nu fi fost declarat anterior în faliment şi să nu facă obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară şi/sau de faliment la data solicitării autorizării; d) să se bucure de o bună reputaţie, iar denumirea agentului să cuprindă obligatoriu sintagma agent de asigurare; e) asociaţii, acţionarii semnificativi, precum şi persoanele semnificative, după caz, să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală; f) conducătorul executiv să îndeplinească condiţiile privind pregătirea şi experienţa necesare pentru a deţine această funcţie, conform normelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (4) Asigurătorii sunt obligaţi să deschidă şi să menţină un registru, denumit Registrul agenţilor de asigurare, în sistem computerizat şi cu arhivarea obligatorie a tuturor modificărilor, care face parte din Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, prevăzut la art. 5 lit. q). Forma şi conţinutul acestui registru se vor stabili prin norme emise în aplicarea prezentei legi.----------Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 16 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.(4^1) După înregistrare asigurătorii sunt obligaţi să elibereze intermediarilor în asigurări, persoane juridice, un certificat de înregistrare, iar intermediarilor în asigurări, persoane fizice, o legitimaţie. Datele şi informaţiile care se vor trece în aceste documente se vor stabili prin norme emise în aplicarea prezentei legi.--------------Alin. (4^1) al art. 34 a fost introdus de pct. 82 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.(4^2) Anual acest registru va fi trecut pe suport hârtie, care va fi certificat pentru conformitate de conducerea executivă a asigurătorului sau reasigurătorului.--------------Alin. (4^2) al art. 34 a fost introdus de pct. 82 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.(4^3) Asigurătorii sunt obligaţi să înregistreze în registrul prevăzut la alin. (4), în conformitate cu condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi cu cele stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, atât agenţii de asigurare, persoane fizice şi juridice, cu care au încheiat contracte de agent, cât şi subagenţii şi agenţii de asigurare subordonaţi; asigurătorii vor actualiza periodic toate datele din acest registru, conform prevederilor normelor menţionate în acest alineat.--------------Alin. (4^3) al art. 34 a fost introdus de pct. 82 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (5) Datele înscrise în registrul agenţilor se transmit în sistem computerizat atât Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cât şi asociaţiei sau uniunii profesionale din care face parte asigurătorul, acestea fiind permanent accesibile publicului la sediu şi pe site-ul Internet al asigurătorului, autorităţii de supraveghere şi asociaţiei sau uniunii profesionale sus-menţionate; aceste date se verifică periodic de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (6) Cerinţele profesionale pe care trebuie să le îndeplinească agentul de asigurare persoană fizică, datele care se înscriu în registrul agenţilor, obligaţiile asigurătorilor privind supravegherea agenţilor, precum şi alte informaţii referitoare la agentul de asigurare se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (7) Agenţii de asigurare, persoane fizice, au dreptul să se înregistreze la camera de muncă în a cărei rază teritorială domiciliază, pentru a beneficia de dispoziţiile legale privind vechimea în muncă, fondurile de pensii şi de asigurări sociale. (8) Un agent de asigurare persoană fizică sau juridică nu poate intermedia aceleaşi clase de asigurări decât pentru un singur asigurător. (9) Dacă un asigurat a încheiat o asigurare printr-un agent de asigurare, asigurătorul în numele căruia acţionează agentul este răspunzător faţă de asigurat pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare. (10) Agenţii de asigurare, persoane fizice şi juridice, şi subagenţii înregistraţi în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să includă în toate documentele emise, altele decât cele ale asigurătorilor de la care au mandat, inclusiv în corespondenţa proprie cu terţii, codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. q), precum şi următorul înscris: «Înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară».----------Alin. (10) al art. 34 a fost modificat de pct. 16 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015. (11) Agenţii de asigurare şi agenţii de asigurare subordonaţi, persoane fizice şi juridice, precum şi subagenţii sunt obligaţi să scrie pe toate documentele primite de la asigurătorii de la care au mandat codul unic alocat prin Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări prevăzut la art. 5 lit. q).----------Alin. (11) al art. 34 a fost modificat de pct. 16 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015. (12) De la data aderării agenţii de asigurare sau de reasigurare, persoane fizice ori juridice, care doresc să desfăşoare activitatea de intermediere în asigurări sau în reasigurări pe teritoriul altor state membre trebuie să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi al statelor aparţinând Spaţiului Economic European, de aceeaşi valoare cu cea prevăzută pentru brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare.--------------Alin. (12) al art. 34 a fost introdus de pct. 83 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005,publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 35 (1) O persoană juridică poate desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări, în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare, dacă are o autorizaţie din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.--------------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei, solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documente din care să rezulte că va respecta prevederile alin.(5) lit. a)-d) şi h).------------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006, care modifică pct. 84 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide asupra acordării autorizaţiei necesare desfăşurării activităţii în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.--------------Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (4) Prin decizia de acordare a autorizaţiei emise de către preşedintele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se stabileşte data de la care brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare va începe să îşi desfăşoare activitatea.(4^1) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să includă, în toate documentele emise, inclusiv în corespondenţa cu terţii, codul unic alocat prin Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare prevăzut la art. 5 lit. q), precum şi următorul înscris: «Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară».----------Alin. (4^1) al art. 35 a fost modificat de pct. 17 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.(4^2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare sunt obligaţi să scrie pe toate documentele primite de la asigurători sau reasigurători codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. q).----------Alin. (4^2) al art. 35 a fost modificat de pct. 17 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015. (5) Orice broker de asigurare şi/sau reasigurare trebuie să îndeplinească următorele condiţii: a) să fie persoană juridică, în a cărei denumire să fie cuprinsă obligatoriu sintagma broker de asigurare, broker de asigurare-reasigurare sau broker de reasigurare, după caz, sau într-un limbaj uzual pentru activitatea de asigurare;--------------Litera a) a alin. (5) al art. 35 a fost modificată de pct. 86 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. b) să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 150 milioane lei; această valoare va fi actualizată prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă, a cărui valoare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi, care, după data dobândirii de către România a statutului de stat membru, să fie valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi al statelor aparţinând Spaţiului Economic European;--------------Litera c) a alin. (5) al art. 35 a fost modificată de pct. 86 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.c^1) valoarea contractului de asigurare de răspundere civilă, prevăzut la lit. c), va fi actualizată periodic, prin norme emise în aplicarea prezentei legi şi în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei europene în materie.--------------Litera c^1) a alin. (5) al art. 35 a fost introdusă de pct. 87 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare; e) să păstreze şi să pună la dispoziţie Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la cerere, registrele şi înregistrările contabile care să evidenţieze şi să explice operaţiunile efectuate în timpul desfăşurării activităţii, incluzând informaţii asupra contractelor de asigurare şi/sau de reasigurare încheiate şi asupra înţelegerilor cu asigurătorii şi/sau cu reasigurătorii; f) să se conformeze solicitărilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în ceea ce priveşte raportările, precum şi activităţile pe care le desfăşoară, astfel cum vor fi stabilite prin norme; g) să nu fi fost declarat anterior în faliment şi să nu facă obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară şi/sau de faliment la data solicitării autorizării. h) să aibă personal angajat care să corespundă criteriilor de calificare şi pregătire profesională conform normelor privind cerinţele profesionale pentru intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări;--------------Litera h) a alin. (5) al art. 35 a fost introdusă de pct. 88 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. i) să deschidă şi să menţină Jurnalul asistenţilor în brokeraj, ale cărui regim, formă şi conţinut vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.--------------Litera i) a alin. (5) al art. 35 a fost introdusă de pct. 88 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (6) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor refuză o cerere de autorizare pentru un broker de asigurare şi/sau de reasigurare în una dintre următoarele situaţii:--------------Partea introductivă a alin. (6) al art. 35 a fost modificată de pct. 89 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. a) asociaţii sau acţionarii persoane fizice, precum şi persoanele semnificative, după caz, au cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau infracţiuni prevăzute în legislaţia financiar-fiscală;--------------Litera a) a alin. (6) al art. 35 a fost modificată de pct. 89 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. b) conducătorul executiv nu îndeplineşte condiţiile privind pregătirea şi experienţa pentru a deţine această poziţie, în conformitate cu normele elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; c) numele solicitantului induce în eroare publicul; d) solicitantul nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (5). (7) Autorizaţia acordată unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare poate fi retrasă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în cazul în care:--------------Partea introductivă a alin. (7) al art. 35 a fost modificată de pct. 90 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. a) aceasta constată că brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6); b) brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare nu a achitat taxele prevăzute la art. 36. c) nu a început să desfăşoare activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare în termen de 6 luni de la data eliberării autorizaţiei;--------------Litera c) a alin. (7) al art. 35 a fost introdusă de pct. 91 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. d) într-o perioadă de 4 luni nu a trimis nici o raportare către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;--------------Litera d) a alin. (7) al art. 35 a fost introdusă de pct. 91 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. e) renunţă la activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare şi solicită în mod expres retragerea autorizaţiei;--------------Litera e) a alin. (7) al art. 35 a fost introdusă de pct. 91 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. f) încalcă în mod repetat dispoziţiile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.--------------Litera f) a alin. (7) al art. 35 a fost introdusă de pct. 91 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (8) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va publica, cel puţin o dată pe an, în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi într-o publicaţie de largă circulaţie lista actualizată cuprinzând brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi şi orice alte informaţii pe care le va considera necesare în aplicarea prezentei legi. (9) Un broker de asigurare şi/sau de reasigurare nu poate fi acţionar, direct sau indirect, ori administrator la un asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare ori la un agent de asigurare subordonat.--------------Alin. (9) al art. 35 a fost modificat de pct. 92 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.(9^1) Un asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare, persoană fizică ori juridică, sau un agent de asigurare subordonat, persoană fizică ori juridică, nu poate fi acţionar, direct sau indirect, ori administrator al unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare.--------------Alin. (9^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 93 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (10) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, sub condiţia împuternicirii primite din partea asigurătorilor şi/sau reasigurătorilor, au dreptul să colecteze primele, să plătească despăgubirile în numele acestora, în moneda prevăzută în contractul de asigurare sau de reasigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să emită documentele de asigurare sau de reasigurare în numele asigurătorului sau reasigurătorului, după caz. (11) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare nu îşi pot desfăşura activitatea prin agenţi de asigurare, persoane fizice sau juridice, subagenţi ori agenţi de asigurare subordonaţi, ci numai prin personal propriu şi/sau prin asistenţi în brokeraj.--------------Alin. (11) al art. 35 a fost modificat de pct. 94 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.(11^1) Mandatul în brokeraj nu poate fi îndeplinit prin intermediul unui agent de asigurare sau de reasigurare, persoană fizică ori juridică, sau printr-un subagent ori agent de asigurare subordonat.--------------Alin. (11^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 95 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.(11^2) Înainte de a încheia mandatul de brokeraj cu clientul, brokerul trebuie să îi solicite un înscris din care să rezulte că acesta nu a semnat cu unul sau mai mulţi brokeri un mandat cu acelaşi obiect.--------------Alin. (11^2) al art. 35 a fost introdus de pct. 95 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.(11^3) În cazul în care clientul se consideră prejudiciat de modul cum se îndeplineşte mandatul de brokeraj are dreptul de a solicita modificarea prin înţelegere amiabilă sau în cazul în care nu se ajunge la nici un acord are dreptul să revoce mandatul. În toate cazurile de mai sus clientul trebuie să-şi argumenteze solicitarea în scris, printr-un preaviz trimis cu cel puţin:1. 10 zile calendaristice înaintea datei de solicitare a înţelegerii amiabile; sau2. 30 de zile calendaristice înaintea datei de revocare a mandatului.--------------Alin. (11^3) al art. 35 a fost introdus de pct. 95 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.(11^4) În cazul în care nu se respectă prevederile alin. (11^2) şi alin. (11^3) pct. 1 şi 2, brokerul în cauză este îndreptăţit să ceară rambursarea cheltuielilor efectuate până la data la care ia cunoştinţă despre faptele descrise în prevederile menţionate mai sus sau, după caz, să solicite daune materiale.--------------Alin. (11^4) al art. 35 a fost introdus de pct. 95 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.(11^5) Personalul propriu al brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, care are ca principală atribuţie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare şi/sau de reasigurare, va fi înscris în registrul prevăzut la art. 5 lit. q), în condiţiile prevăzute prin norme emise în aplicarea prezentei legi.----------Alin. (11^5) al art. 35 a fost modificat de pct. 17 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.(11^6) Asistenţii în brokeraj vor fi înscrişi în Jurnalul asistenţilor în brokeraj.--------------Alin. (11^6) al art. 35 a fost introdus de pct. 95 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (12) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare se pot asocia în uniuni profesionale şi pot adera la uniuni internaţionale de profil, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora. (13) Activităţile de publicitate ale intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări trebuie să respecte prevederile legale care reglementează această activitate, în vederea protejării interesului public.(13^1) Brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare le este interzis să facă reclamă ori publicitate remunerată pentru produsele, activitatea sau acţiunile de orice fel ale asigurătorilor ori reasigurătorilor.--------------Alin. (13^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 96 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (14) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că activitatea de publicitate a intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări care au sediul social ori domiciliul, după caz, în România nu respectă aceste reguli, aplică sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. d) sau e).--------------Alin. (14) al art. 35 a fost modificat de pct. 97 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (15) Toate rapoartele, documentele şi solicitările brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi corespondenţa de orice fel a acestora cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor fi semnate, după caz, numai de persoanele semnificative.--------------Alin. (15) al art. 35 a fost introdus de pct. 98 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (16) Orice împuternicire dată unei alte persoane, emisă inclusiv de administratori sau de administratorul unic, în cazul în care acesta din urmă nu face parte din conducerea executivă, este nulă de drept.--------------Alin. (16) al art. 35 a fost introdus de pct. 98 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (17) Prin derogare de la prevederile alin. (16), când conducerea este asigurată de o singură persoană, în cazuri bine justificate, persoanele menţionate la alin. (16) pot împuternici o altă persoană din cadrul brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, pentru a duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute la alin. (15).--------------Alin. (17) al art. 35 a fost introdus de pct. 98 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (18) Împuternicirea, care trebuie să indice perioada pentru care se acordă, va fi trimisă în cel mult două zile calendaristice de la emiterea ei, spre înştiinţare, la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.--------------Alin. (18) al art. 35 a fost introdus de pct. 98 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (19) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. d), brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare pot desfăşura activităţi de marketing al fondului de pensii administrat privat şi/sau al prospectului schemei de pensii facultative, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.-------------Alin. (19) al art. 35 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007. (20) Contractul de asigurare de răspundere civilă prevăzut la alin. (5) lit. c) se referă numai la activitatea de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări reglementată în conformitate cu prezenta lege şi cu normele emise în aplicarea acesteia.-------------Alin. (20) al art. 35 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 8 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 noiembrie 2006.------------Art. 35 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 35^1Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare sunt obligaţi să prezinte Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situaţiile financiare anuale, precum şi alte documente, rapoarte ori informaţii cerute de aceasta, la termenele şi în formele stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi sau prin avize, decizii ori circulare.--------------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 99 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 35^2 (1) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare pot fructifica ori investi capitalul social, veniturile realizate din activitatea de intermediere în asigurări sau în reasigurări, precum şi rezervele de capital în bunuri mobiliare ori imobiliare (depozite bancare, acţiuni, obligaţiuni, alte titluri de valori mobiliare, imobile destinate activităţii proprii sau închirierii). (2) Veniturile din activitatea de închiriere a imobilelor pot reprezenta maximum 15% din veniturile aferente activităţii de intermediere în asigurări.--------------Art. 35^2 a fost introdus de pct. 99 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 36 (1) Un broker de asigurare care solicita autorizarea conform art. 35 achită la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare de 30.000.000 lei; cuantumul taxelor de autorizare se actualizează periodic prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în funcţie de indicele preţurilor comunicat de Comisia Naţională pentru Statistica. (2) În cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentaţiei de către solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.------------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de subpct. 29 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 162 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, care modifică art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007. (3) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare achită, din momentul acordării autorizaţiei de funcţionare pe durata valabilităţii acesteia, o taxă de funcţionare, stabilită anual de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de maximum 0,3% din veniturile din activitatea de brokeraj aferente perioadei pentru care sunt datorate.------------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.(3^1) După data aderării României la Uniunea Europeană, taxa de funcţionare prevăzută la alin. (3) se poate majora până la maximum 0,5% din veniturile din activitatea de brokeraj aferente perioadei pentru care sunt datorate, în raport cu obligaţiile ce revin Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după dobândirea statutului de stat membru al Uniunii Europene.--------------Alin. (3^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 100 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (4) Brokerii de asigurare achită taxa de funcţionare la termenul stabilit prin norme. (5) Pentru nevirarea la termen a taxei de funcţionare prevăzute la alin. (3), se calculează majorări de întârziere, în conformitate cu reglementările în vigoare privind colectarea creanţelor bugetare.------------Alin. (5) al art. 36 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Capitolul VII^1Dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii a intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări------------Cap. VII^1 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 36^1 (1) Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări, autorizaţi şi/sau înregistraţi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să desfăşoare activitate de intermediere pe teritoriul României, după caz, pot desfăşura activitate de intermediere pe teritoriul oricărui stat membru. (2) Intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări îşi desfăşoară activitatea conform alin. (1), cu condiţia informării prealabile a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (3) Intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurări transmite spre informare Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente şi informaţii referitoare la: a) statul membru pe teritoriul căruia intenţionează să desfăşoare activitatea de intermediere; b) structura să organizatorică; c) adresa sediului său din statul membru gazdă de la care pot fi obţinute şi la care pot fi transmise documente; d) numele, calificarea şi experienţa conducătorului executiv, care are capacitatea să îl reprezinte şi să îl angajeze în relaţiile cu terţii pe teritoriul statului membru respectiv, inclusiv dovada că acesta nu are cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală. (4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor transmite aceste informaţii în termen de 30 de zile de la primirea lor autorităţii competente din statul membru respectiv, numai în cazul în care statul membru a comunicat Comisiei Europene că doreşte să fie informat despre astfel de acţiuni. (5) În cazul în care statul membru în cauză nu şi-a exprimat dorinţa prevăzută la alin. (4), intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurări îşi poate începe activitatea imediat.------------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 36^2În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor doreşte să fie informată despre intenţia oricărui intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări dintr-un stat membru de a desfăşura activităţi de intermediere pe teritoriul României, va comunica această cerinţă Comisiei Europene. Intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurări va transmite, prin autoritatea competentă din statul membru de origine, documentele şi informaţiile solicitate, conform prevederilor legale în vigoare.------------Art. 36^2 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 36^3 (1) Intermediarul în asigurări şi/sau în reasigurări cu domiciliul sau, după caz, cu sediul social într-un stat membru care, în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, doreşte să desfăşoare activitate de intermediere pe teritoriul României, are obligaţia respectării şi se supune reglementărilor legislaţiei române. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor solicită unui intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări care desfăşoară activitate de intermediere pe teritoriul României orice informaţii şi documente necesare verificării respectării de către acesta a legislaţiei naţionale.------------Art. 36^3 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 36^4 (1) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată nerespectarea prevederilor legislaţiei naţionale de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări care desfăşoară activităţi pe teritoriul României, conform prevederilor art. 36^3, solicită acestora luarea măsurilor necesare în vederea remedierii situaţiei. (2) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că intermediarul nu ia toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei, aceasta informează în acest sens autoritatea competentă din statul membru de origine. (3) În cazul în care măsurile luate de autoritatea competentă din statul membru de origine se dovedesc a fi inadecvate şi/sau insuficiente şi dacă intermediarul în cauză continuă să încalce prevederile legislaţiei naţionale, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor îşi exercită atribuţiile ce îi revin conform legii, fiind în drept să aplice sancţiunile prevăzute de lege, inclusiv interzicerea desfăşurării activităţii de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări pe teritoriul României.------------Art. 36^4 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 36^5În cazul retragerii autorizaţiei sau, după caz, al radierii din registrul agenţilor de asigurare a unui intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări, care are sediul social ori domiciliul pe teritoriul României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va informa toate autorităţile competente pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea acel intermediar în baza dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii.--------------Art. 36^5 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 36^6 (1) Activităţile de publicitate ale intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări trebuie să respecte prevederile legale care reglementează această activitate în vederea protejării interesului public. (2) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată încălcarea prevederilor alin. (1) de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări, care îşi desfăşoară activitatea în baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, solicită încetarea imediată a acestor practici, în caz contrar urmând să informeze autoritatea competentă din statul membru de origine.------------Art. 36^6 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 36^7Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsurile necesare pentru a asigura publicarea corespunzătoare a condiţiilor în care trebuie să se desfăşoare activitatea de asigurare pe teritoriul României.--------------Art. 36^7 a fost introdus de pct. 102 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.  +  Capitolul VIIIActivitatea de control şi sancţiuni--------------Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 104 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 37Nicio faptă sau omisiune a agentului de asigurare, constând în încălcarea oricărei prevederi a prezentei legi, a legii aplicabile contractului de asigurare şi a condiţiilor sau a cuantumului primelor de asigurare, precum şi a altor elemente privind încheierea contractului de asigurare, nu poate fi invocată de asigurătorul care a mandatat agentul respectiv pentru anularea unui contract de asigurare.----------Art. 37 a fost modificat de pct. 18 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 38Abrogat.----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 19 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 38^1 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor adoptate în aplicarea acesteia, precum şi a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informaţii, documente şi rapoarte se constată de A.S.F., prin exercitarea unui control permanent, periodic sau inopinat al activităţii intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, Fondului sau entităţilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională. (2) Sancţiunile se stabilesc de către Consiliul A.S.F., în baza referatelor de constatare întocmite de către direcţiile de specialitate care efectuează controlul permanent la sediul autorităţii de supraveghere ori a proceselor-verbale încheiate ca urmare a controalelor periodice sau inopinate efectuate de echipele de control desemnate în acest scop, la sediul intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări, Fondului sau entităţii care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională. (3) Urmărirea aplicării sancţiunilor se face de către direcţiile de specialitate care au întocmit referatele ori de către direcţia de control, pentru controalele periodice sau inopinate. (4) Controlul permanent se efectuează la sediul A.S.F. de către direcţiile sale de specialitate asupra: a) datelor din rapoartele şi informările, periodice sau anuale, stabilite prin prezenta lege şi prin normele emise în aplicarea acesteia; b) documentelor şi informaţiilor solicitate de A.S.F. în vederea exercitării unei supravegheri de tip prudenţial; c) documentelor şi informaţiilor care necesită aprobarea prealabilă a modificărilor hotărâte de către brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare; d) respectării termenelor de prezentare a rapoartelor, informărilor, documentelor şi informaţiilor prevăzute la lit. a)-c). (5) Direcţiile de specialitate din cadrul A.S.F., care efectuează controlul permanent în conformitate cu prevederile alin. (4), vor notifica, prin scrisoare cu confirmare de primire, persoanelor semnificative ale intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, Consiliului director al Fondului sau conducerii entităţilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională despre încălcarea prevederilor prezentei legi, ale normelor emise în aplicarea acesteia, precum şi a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informaţii, documente şi rapoarte şi vor solicita acestora ca, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificării, să remită un răspuns prin care să explice motivul încălcării. (6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea răspunsului la notificarea prevăzută la alin. (5), direcţia de specialitate în cauză va propune, printr-un referat de constatare, Consiliului A.S.F. măsurile sancţionatoare, la care se anexează răspunsul primit. (7) Referatul de constatare se va întocmi şi se va prezenta Consiliului A.S.F., în acelaşi termen cu cel prevăzut la alin. (6), şi în cazul lipsei unui răspuns la notificarea prevăzută la alin. (5). (8) Termenele prevăzute la alin. (5) şi, respectiv, alin. (6) curg de la data de înregistrare a primirii notificării de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări, Fondul sau entităţile care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, după caz, şi, respectiv, de la data de înregistrare a răspunsului la notificare de către direcţia de specialitate emitentă a notificării. (9) În funcţie de natura, gravitatea şi frecvenţa abaterilor, Consiliul A.S.F. poate hotărî atât aplicarea unei sancţiuni, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cât şi efectuarea unui control inopinat la sediul intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări sau, în cazul în care este în desfăşurare un control periodic, va dispune extinderea acestuia şi asupra aspectelor negative sesizate. (10) Controalele periodice şi tematica acestora vor fi notificate conducerii executive a brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare ori, dacă este cazul, Consiliului director al Fondului, agenţilor de asigurare sau de reasigurare şi agenţilor de asigurare subordonaţi, persoane juridice, cu 15 zile lucrătoare înainte de data începerii. (11) Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări, persoane juridice, Fondul sau entităţile care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională au obligaţia de a pune la dispoziţie echipelor de control periodic sau inopinat, după caz, un spaţiu adecvat, care pe perioada desfăşurării controlului să fie folosit numai de către membrii echipei. (12) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor şi informărilor periodice sau anuale ori a reclamaţiilor şi sesizărilor înregistrate la A.S.F., privind activitatea intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, Fondului sau a entităţilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, după caz. (13) Niciun intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări, Fondul sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională nu poate refuza efectuarea unui control inopinat.----------Art. 38^1 a fost modificat de pct. 20 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 39 (1) Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 39 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea, în orice mod, a normelor adoptate conform art. 8 alin. (1), precum şi a deciziilor sau avizelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor/A.S.F. emise potrivit art. 8 alin. (2) şi (3); b) încălcarea, în orice mod, de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări, Fond sau de entităţile care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, după caz, a dispoziţiilor art. 5 lit. b)-j), l) şi n), ale normelor emise în aplicarea prezentei legi, precum şi a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informaţii, documente şi rapoarte; c) nesolicitarea de către brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare a aprobării sau avizului, după caz, a/al A.S.F., pentru acţionarii semnificativi direcţi şi/sau indirecţi şi pentru persoanele semnificative ale brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare sau, în cazul Fondului, a avizului prealabil pentru membrii Consiliului director; d) încălcarea, în orice mod, de către brokerii de asigurare şi/sau reasigurare a obligaţiilor privind ţinerea evidenţelor şi transmiterea rapoartelor prevăzute de lege şi/sau de normele adoptate în aplicarea acesteia; e) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 şi a normelor emise în aplicarea prezentei legi cu privire la menţinerea limitei minime a capitalului social; f) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (3), (4), (4^1), (6), (7) şi (14), art. 34, art. 38^1 alin. (5), (11) şi (13), precum şi a normelor privind desfăşurarea activităţii agenţilor de asigurare, a subagenţilor şi agenţilor de asigurare subordonaţi; g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (13) şi (13^1); h) nerespectarea obligaţiilor brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare prevăzute la art. 33 alin. (3), (41), (6), (7) şi (14), art. 35, 36, art. 381 alin. (5), (11) şi (13) şi în normele emise în aplicare; i) nerespectarea de către brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, Consiliul director al Fondului sau de conducerea entităţilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională a termenelor de transmitere sau trimiterea cu date incomplete şi eronate a rapoartelor, raportărilor, analizelor, documentelor şi informaţiilor prevăzute de prezenta lege, de normele emise în aplicarea ei sau prin decizii ori avize; j) nerespectarea prevederilor art. 5^1 şi ale normelor emise în aplicarea acestuia de către Consiliul director al Fondului; k) nerespectarea de către conducerea entităţilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională şi/sau de către lectori a prevederilor art. 38^1 alin. (5), (8), (11) şi (13) şi ale normelor emise în aplicarea prezentei legi; l) neîndeplinirea ori îndeplinirea în mod defectuos a obligaţiei de ţinere a jurnalului asistenţilor în brokeraj, potrivit legii şi normelor emise în aplicarea acesteia; m) efectuarea oricăror modificări ale documentelor şi/sau ale condiţiilor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, fără avizul prealabil al A.S.F.; n) desfăşurarea activităţii de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări fără îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor profesionale prevăzute de prezenta lege şi de normele date în aplicarea acesteia; o) nerespectarea prevederilor alin. (8^1).----------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 21 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015. (3) Săvârşirea cu intenţie sau din culpă, prin comisiune sau omisiune, a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu: a) avertisment scris; b) amendă aplicabilă: intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, de la 2.500 lei la 50.000 lei; agenţilor de asigurare, persoane fizice, subagenţilor şi agenţilor de asigurare subordonaţi, persoane fizice, de la 500 lei la 1.000 lei; conducătorilor entităţilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, de la 1.000 lei la 10.000 lei; conducătorului sau, după caz, persoanelor semnificative ale intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, persoane juridice, şi membrilor Consiliului director al Fondului, de la 2.500 lei la 50.000 lei; c) amendă aplicabilă oricărei persoane care utilizează denumirile de broker de asigurare şi/sau de reasigurare, agent de asigurare sau de reasigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat sau derivatele acestora fără a avea autorizaţie emisă sau fără a fi înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/A.S.F., de la 10.000 lei până la 100.000 lei, pentru persoanele juridice, şi de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele fizice; d) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activităţii pentru brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, definite la art. 2 pct. 9, 12 şi 15; e) retragerea autorizaţiei brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, entităţilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, retragerea aprobării pentru persoanele semnificative ale brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare şi, după caz, retragerea avizului pentru membrii Consiliului director al Fondului, revocarea unui membru sau a întregului Consiliu director al Fondului, revocarea aprobării acordate şi/sau lectorilor, dispunerea către brokeri de asigurare/reasigurare a radierii asistenţilor în brokeraj din registrele speciale în care aceştia au fost înregistraţi.----------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 21 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015. (4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată cumulativ cu oricare dintre sancţiunile prevăzute la alin. (3) lit. d) şi e). (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 39 a fost abrogat de pct. 22 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015. (6) La individualizarea sancţiunii se va tine seama de circumstanţele personale şi reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului. (7) În cazul constatării săvârşirii a doua sau mai multe contravenţii, se aplica amenda prevăzută pentru contravenţia cea mai grava.(7^1) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (7^1) al art. 39 a fost introdus de pct. 23 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015. (8) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă fapta oricărei persoane constând în desfăşurarea activităţii de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări în/din România fără autorizarea A.S.F., precum şi desfăşurarea activităţii fără înscrierea în registrele prevăzute la art. 5 lit. q).----------Alin. (8) al art. 39 a fost modificat de pct. 24 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.(8^1) Se interzice oricărei persoane care nu are autorizaţie emisă sau nu este înregistrată la A.S.F. să utilizeze denumirile de broker de asigurare şi/sau de reasigurare, agent de asigurare sau de reasigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat sau derivatele acestora, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepţia cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege ori printr-un acord internaţional sau când, din contextul în care sunt folosite aceste cuvinte, rezultă neîndoielnic că nu este vorba de activităţi de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări.----------Alin. (8^1) al art. 39 a fost modificat de pct. 24 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.(8^2) În orice formă de publicitate, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, iniţialele, sigla, emblema sau alte elemente de identificare a unui intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări care funcţionează în România ori care sugerează o legătură cu acesta pot fi utilizate numai de către şi în legătură cu o subunitate a acelei entităţi, inclusiv în denumirea acesteia.----------Alin. (8^2) al art. 39 a fost modificat de pct. 24 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.(8^3) În scopul exercitării activităţilor specifice, entităţile străine pot utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează şi în ţara de origine. În situaţia în care există posibilitatea unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, A.S.F. poate să solicite ca numele intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări respectiv să fie însoţit de o menţiune explicativă în limba română.----------Alin. (8^3) al art. 39 a fost modificat de pct. 24 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015. (9) Abrogat.----------Alin. (9) al art. 39 a fost abrogat de pct. 25 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015. (10) Amenzile contravenţionale stabilite prin lege şi aplicate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa se face venit la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.------------Alin. (10) al art. 39 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004. (11) Abrogat.------------Alin. (11) al art. 39 a fost abrogat de subpct. 36 al pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 162 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009, care modifică art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007. (12) În vederea asigurării transparenţei şi aplicării unitare a măsurilor sancţionatorii prevăzute la acest articol, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va emite norme în aplicarea prezentei legi privind gradualizarea măsurilor sancţionatorii. Măsurile sancţionatorii trebuie să fie proporţionale cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în referatul de constatare/procesul-verbal.--------------Alin. (12) al art. 39 a fost introdus de pct. 117 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 40 (1) Împotriva deciziilor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu art. 8 alin. (2), persoana fizică sau juridică în cauză poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.------------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004. (2) Plângerea adresată Curţii de apel nu suspenda, pe timpul soluţionării acesteia, măsurile dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (3) Soluţionarea plângerii se face cu precădere şi de urgenţă.  +  Articolul 41Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate oricând să decidă modificarea sau revocarea oricăror măsuri dispuse, dacă constata ca acestea nu mai sunt necesare.  +  Articolul 41^1 (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va emite norme privind rezolvarea corespunzătoare a reclamaţiilor şi, pe cale amiabilă, a disputelor dintre intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări şi asiguraţi. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va sprijini asociaţiile profesionale ale asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări să coopereze în vederea rezolvării disputelor transfrontaliere.--------------Art. 41^1 a fost modificat de pct. 118 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 42 (1) În toate aspectele privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi reglementarea activităţii de asigurare şi reasigurare se aplică prevederile prezentei legi.--------------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. (2) Orice dispoziţii legale referitoare la organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi la activitatea de asigurare/reasigurare sunt administrate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.--------------Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 30 decembrie 2010. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 42 a fost abrogat de pct. 26 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 42 a fost abrogat de pct. 26 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 42^1A.S.F nu are calitate procesuală pasivă şi nu poate fi chemată în judecată în procesele declanşate împotriva intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, chiar dacă aceştia se află în faliment, pentru a răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor asumate de aceştia potrivit legii şi/sau convenţiilor internaţionale sau în cazul proceselor împotriva entităţilor care organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională şi/sau lectorilor.----------Art. 42^1 a fost modificat de pct. 27 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 43 (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este obligat să permită accesul gratuit al A.S.F. la informaţiile din registrul comerţului central, ţinut în sistem computerizat, referitoare la brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare din România, autorizaţi în conformitate cu prevederile prezentei legi, la intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări înregistraţi, precum şi la alte persoane fizice sau juridice care sunt sau solicită aprobarea pentru a deveni acţionari semnificativi direcţi sau indirecţi ai unui broker; de asemenea, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este obligat să furnizeze, la solicitarea A.S.F., informaţii economico-financiare raportate de asigurători, reasigurători, agenţi de asigurare, persoane juridice şi brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare în situaţiile financiare anuale. (2) Actul prin care se constată şi se individualizează obligaţia de plată a unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare, agent de asigurare autorizat sau înregistrat ori a persoanelor prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. b), după caz, întocmit sau emis de către organele A.S.F., conform legii, constituie titlu de creanţă. (3) La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia A.S.F. va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale, conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 28 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 44 (1) Asigurătorul sau brokerul care la data intrării în vigoare a prezentei legi era autorizat să desfăşoare activităţi în domeniul asigurărilor, în condiţiile legislaţiei abrogate prin aceasta lege, este autorizat să îşi continue activitatea pentru următoarele 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Parlamentului de numire a membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, perioada în care se va conformă reglementărilor prezentei legi.-------------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 6 aprilie 2001. (2) Asigurătorii care îşi încetează activitatea sau, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, solicită renunţarea la una dintre activităţi sunt obligaţi să procedeze la efectuarea transferului de portofoliu în condiţiile prevăzute în art. 23 şi în normele emise în aplicarea prezentei legi.--------------Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 121 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (3) În termen de 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Parlamentului de numire a membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor societăţile mutuale care desfăşoară o activitate de asigurare la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate să solicite şi să obţină autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 12.-------------Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 6 aprilie 2001. (4) Prevederile art. 13 şi 36 se aplica începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Parlamentului de numire a membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.-------------Alin. (4) al art. 44 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 6 aprilie 2001. (5) Până la aprobarea noului plan de conturi, specific activităţii de asigurare, la determinarea veniturilor asigurătorului vor fi luate în considerare primele efectiv încasate. (6) În termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora noul plan de conturi şi metodologia contabila specifica activităţii de asigurare. (7) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va apela în primul an de activitate de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Parlamentului de numire a membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere, dotare şi funcţionare, cu titlu de împrumut rambursabil, la disponibilul din Fondul de protejare a asiguraţilor, constituit în baza art. 60 din Legea nr. 136/1995privind asigurările şi reasigurările în România; împrumutul se va rambursa pe măsura obţinerii surselor de finanţare, constituite conform prevederilor prezentei legi.-------------Alin. (7) al art. 44 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 6 aprilie 2001.  +  Articolul 45 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se constituie Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (2) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor fi numiţi în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Până la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Finanţelor exercita atribuţiile date în competenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prevăzute la art. 5, cu excepţia celei prevăzute la lit. j).-------------Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000. (4) Atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Finanţelor, competentele legale ale Ministerului Finanţelor, precum şi ale Guvernului României, astfel cum sunt prevăzute, la data intrării în vigoare a prezentei legi, la art. 5, 7, 53, 60, 65 şi 67 din Legea nr. 136/1995, se preiau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, data la care Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare îşi încetează activitatea.-------------Alin. (4) al art. 45 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000. (5) Salariaţii Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din cadrul Ministerului Finanţelor se transfera în interesul serviciului la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pe funcţii similare.  +  Articolul 46La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 19 iulie 1991; pct. V din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992; Ordonanţa Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1997; Legea nr. 48/1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998; Hotărârea Guvernului nr. 574/1991 privind atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 11 septembrie 1991; art. I din Hotărârea Guvernului nr. 789/1993 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 574/1991 privind atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, publicată în Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 februarie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.  +  Articolul 47Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va adopta şi va emite:1. în termen de 3 luni de la numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, normele privind: a) clasele de asigurări care pot fi practicate; b) informaţiile şi documentaţia cerute de procedura de autorizare; c) limita minima a marjei de solvabilitate, precum şi metodologia de calcul al acesteia; d) insolvabilitatea asigurătorului; e) condiţiile privind administrarea fondului asigurărilor de viaţa, investiţiile şi evaluarea activelor, calculul rezervelor matematice, precum şi orice alte aspecte referitoare la normele actuariale; f) categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului, precum şi regulile de dispersare a plasamentelor; g) elaborarea metodologiei de calcul şi de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, în condiţiile prezentei legi;2. în termen de 6 luni de la numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, normele privind: a) actualizarea limitelor minime pentru:- capitalul social vărsat al societăţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare;- capitalul social vărsat de brokerii de asigurare;- fondul de rezerva libera vărsat al unui asigurator, constituit sub forma de societate mutuala; b) actualizarea taxelor de autorizare şi stabilirea termenelor de plata a taxelor de funcţionare prevăzute de prezenta lege; c) informaţiile, documentele şi certificatele necesare pentru întocmirea rapoartelor prevăzute de prezenta lege; d) forma şi conţinutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viaţa; e) alte categorii de rezerve tehnice decât cele prevăzute la art. 21 alin. (1); f) informaţiile pe care trebuie să le conţină rapoartele brokerilor de asigurări, aspectele referitoare la comportarea şi managementul afacerilor acestora, limita minima a asigurării de răspundere civilă profesională, precum şi operaţiunile care pot fi efectuate; g) abrogată;--------------Litera g) a pct. 2 al art. 47 a fost abrogată de pct. 122 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. h) categoriile de asigurări exceptate de la prevederile prezentei legi, în condiţiile şi în termenii stabiliţi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; i) responsabilităţile, competentele, condiţiile şi orice alte aspecte referitoare la administratorul special, precum şi atribuţiile acţionarilor semnificativi şi ale persoanelor semnificative ale asigurătorului, după numirea acestuia; j) criteriile pentru aprobarea prealabilă a acţionarilor semnificativi şi a persoanelor semnificative; k) aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii; l) regimul confidenţialităţii informaţiilor; m) transferul de portofoliu.  +  Articolul 47^1Abrogat.----------Art. 47^1 a fost abrogat de pct. 29 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 47^2Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări au dreptul să utilizeze datele cu caracter personal ale asiguraţilor sau beneficiarilor contractelor de asigurare sau reasigurare, înscrise în acestea, inclusiv codul de identificare fiscală, numai în scopul gestionării contractelor de asigurare sau reasigurare şi al instrumentării dosarelor de daună, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 47^2 a fost modificat de pct. 30 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Articolul 47^3Prezenta lege transpune directivele Uniunii Europene din domeniul asigurărilor, prevăzute în anexa nr. 3.------------Art. 47^3 a fost introdus de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 403 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 25 octombrie 2004.  +  Articolul 47^4Abrogat.----------Art. 47^4 a fost abrogat de pct. 31 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI

  DEPUTAŢILOR,

  MIRON TUDOR MITREA
   +  Anexa 1Abrogată.------------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 32 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Anexa 2Abrogată.------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 32 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.  +  Anexa 3Abrogată.------------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 32 al art. 180 din LEGEA nr. 237 din 19 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015.-------