HOTĂRÂRE nr. 34 din 7 septembrie 2016privind procedura de acreditare, precum şi pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 89 şi 90 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,În temeiul art. 89 alin. (10) şi art. 104 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pentru acreditarea la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, asociaţia sau fundaţia interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, din care să rezulte că asociaţia sau fundaţia desfăşoară activităţi de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului şi este legal constituită cu cel puţin 6 luni înaintea datei alegerilor. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente. (4) În cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează asociaţiilor şi fundaţiilor din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2 (1) Pentru acreditarea la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, instituţia mass-media interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de documente din care să rezulte faptul că instituţia desfăşoară activităţi în domeniul mass-media. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente. (4) În cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează instituţiilor mass-media din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 3 (1) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociaţia, fundaţia sau instituţia mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanţi, după caz, numai persoane care nu au apartenenţă politică. (2) Asociaţiile, fundaţiile şi instituţiile mass-media româneşti, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă, au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii şi reprezentanţii lor, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. (3) Observatorii interni şi reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusoanelor prevăzute la alin. (2), însoţite de actul de identitate.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi transmisă prin fax, poştă sau e-mail ori poate fi depusă la registratura Autorităţii Electorale Permanente. (3) Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 5Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele

  Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  -----------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 7 septembrie 2016.Nr. 34.  +  Anexa 1Modelul cererii de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor laalegerile pentru Senat şi Camera DeputaţilorCerere de acreditare laalegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de ................Subsemnatul, ................*1), ...............*2), în cadrul .................... *3), solicit, în baza prevederilor art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării observatorilor interni la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din ............*4)....................*5)Data.......................Date de contact: ......................*6) Notă

  ──────────

  *1) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea asociaţiei sau fundaţiei care face cererea.

  *2) Se înscrie funcţia pe care persoana care face cererea o are în asociaţie sau fundaţie.

  *3) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale asociaţiei sau fundaţiei.

  *4) Se înscrie data alegerilor.

  *5) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea asociaţiei sau fundaţiei care face cererea, semnătura acesteia şi se aplică ştampila asociaţiei sau fundaţiei.

  *6) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul.

  ──────────
   +  Anexa 2Modelul documentului de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilorla alegerile pentru Senat şi Camera DeputaţilorACREDITARENr. .............Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ...../....., formulată de ...........*1),în temeiul prevederilor art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează ............*1) la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din ......*2).Preşedinte,..................*3) Notă

  ──────────

  *1) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale asociaţiei sau fundaţiei care a formulat cererea.

  *2) Se înscrie data alegerilor.

  *3) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.

  ──────────
  NOTE:- Pe baza documentului de acreditare, asociaţia, fundaţia poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenenţă politică.- Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai pe baza ecusoanelor emise de către asociaţia sau fundaţia acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţite de actul de identitate.- Observatorii interni nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.- La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
   +  Anexa 3Modelul cererii de acreditare a instituţiei mass-media din Româniala alegerile pentru Senat şi Camera DeputaţilorCerere de acreditarela alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de .............Subsemnatul, ...............*1), ...............*2), în cadrul ...........*3), solicit, în baza prevederilor art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării reprezentanţilor mass-media la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din ............*4)....................*5)Data.......................Date de contact: ..................*6) Notă

  ──────────

  *1) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea instituţiei mass-media care face cererea.

  *2) Se înscrie funcţia pe care persoana care face cererea o are în instituţia mass-media.

  *3) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale instituţiei mass-media.

  *4) Se înscrie anul alegerilor.

  *5) Se înscriu prenumele şi numele persoanei din conducerea instituţiei mass-media care face cererea, semnătura acesteia şi se aplică ştampila instituţiei mass-media.

  *6) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul, după caz.

  ──────────
   +  Anexa 4Modelul documentului de acreditare a instituţiei mass-media din România laalegerile pentru Senat şi Camera DeputaţilorACREDITARENr. .............Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ......./......, formulată de ...........*1),în temeiul prevederilor art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează ..............*1) la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din ............*2).Preşedinte,.................*3) Notă

  ──────────

  *1) Se înscriu denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare ale instituţiei mass-media.

  *2) Se înscrie data alegerilor.

  *3) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.

  ──────────
  NOTE:- Pe baza documentului de acreditare, instituţia mass-media poate desemna reprezentanţi numai persoane care nu au apartenenţă politică.- Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai pe baza ecusoanelor emise de către instituţia mass-media acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţite de actul de identitate.- Reprezentanţii mass-media nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.- La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
   +  Anexa 5Modelul ecusonului care va fi utilizat de către observatorii internila alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ALEGERILE PENTRU SENAT ŞI CAMERA DEPUTAŢILOR ││ DIN .............*1) ││ ││ ││ OBSERVATOR INTERN ││ ││ ││ Denumire O.N.G. _______________________________________ ││ ││ Numărul acreditării ___________________________________ ││ ││ Nume şi prenume observator ____________________________ ││ ││ ││ ..................*2) ││ ││ L.S.*3) ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie data alegerilor.

  *2) Se înscriu numele şi prenumele reprezentantului legal al asociaţiei sau fundaţiei, precum şi semnătura olografă a acestuia.

  *3) Se poate aplica ştampila asociaţiei sau fundaţiei acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.

  ──────────
  NOTE:- Condiţiile de confecţionare şi dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către asociaţia sau fundaţia acreditată care a desemnat observatorii, sub condiţia ca acestea să conţină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.- Observatorii interni pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către asociaţia sau fundaţia românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţite de actul de identitate.
   +  Anexa 6Modelul ecusonului care va fi utilizat de reprezentanţii mass-medieiromâne la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ALEGERILE PENTRU SENAT ŞI CAMERA DEPUTAŢILOR ││ DIN .............*1) ││ ││ ││ REPREZENTANT MASS-MEDIA ││ ││ ││ Denumire instituţie mass-media _____________________________________ ││ ││ Numărul acreditării ________________________________________________ ││ ││ Nume şi prenume reprezentant mass-media_____________________________ ││ ││ ││ ..................*2) ││ ││ L.S.*3) ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se înscrie data alegerilor.

  *2) Se înscriu numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei mass-media, precum şi semnătura olografă a acestuia.

  *3) Se poate aplica ştampila instituţiei mass-media acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.

  ──────────
  NOTE:- Condiţiile de confecţionare şi dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către instituţia mass-media acreditată care a desemnat observatorii, sub condiţia ca acestea să conţină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.- Reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către instituţia mass-media românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţite de actul de identitate.
   +  Anexa 7Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi areprezentanţilor instituţiilor mass-media străine la alegerile pentruSenat şi Camera DeputaţilorACREDITARENr. .............Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ............/.......... ,în temeiul prevederilor art. 89 alin. (6) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, acreditează pe doamna/domnul ...........*1) în vederea observării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din ............*2).Preşedinte,............3) Notă

  ──────────

  *1) Se înscriu numele şi prenumele observatorului internaţional sau ale reprezentantului instituţiei mass-media străine, după caz.

  *2) Se înscrie data alegerilor.

  *3) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.

  ──────────
  NOTE:- Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.- Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.- La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
  ----