HOTĂRÂRE nr. 33 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor şi deputaţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) lit. m), art. 14 alin. (1) lit. i) şi art. 94 alin. (10) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii senatorilor şi deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii la nivel naţional a deputaţilor minorităţilor naţionale, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele

  Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  -----------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 7 septembrie 2016.Nr. 33.  +  Anexa 1Modelul certificatului doveditor al alegerii senatorilor şi deputaţilorROMÂNIACircumscripţia electorală nr. ....................JUDEŢUL*) ............................CERTIFICAT DOVEDITOR AL ALEGERII**) ....................Doamna/Domnul ......., născută/născut la data de ........ în localitatea ........, judeţul (sectorul) ...., având CNP ........, cu domiciliul în localitatea ......., str. ...... nr. ..., judeţul ......, candidat .........***) a fost aleasă/ales în funcţia de ....... ****) în Circumscripţia electorală nr. ......, judeţul*) ......., la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de ....... *****)Preşedintele biroului electoral de circumscripţie,..................................................(nume, prenume, semnătură şi ştampilă) Notă

  ──────────

  *) Se va înscrie denumirea judeţului, în cazul municipiului Bucureşti se va scrie "Municipiul Bucureşti", iar în cazul Circumscripţiei electorale nr. 43 nu se înscrie cuvântul "judeţul" şi se va înscrie sintagma "pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării".

  **) Se va înscrie "SENATORULUI" sau "DEPUTATULUI", după caz.

  ***) Se va înscrie, după caz, sintagma "din partea ..." urmată de denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea căruia persoana a candidat ori sintagma "candidat independent".

  ****) Se va trece, după caz: "senator" sau "deputat".

  *****) Se va înscrie data votării.

  ──────────
   +  Anexa 2Modelul certificatului doveditor al alegerii la nivel naţional a deputatului minorităţii naţionaleROMÂNIACERTIFICAT DOVEDITOR AL ALEGERII DEPUTATULUIMINORITĂŢII NAŢIONALEDoamna/Domnul ......., născută/născut la data de ...... în localitatea ........, judeţul (sectorul) ......, având CNP ......, cu domiciliul în localitatea ........., str. ........... nr. ...., judeţul .........., candidat din partea ................*) a fost aleasă/ales în funcţia de deputat, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (2) din Constituţia României, republicată, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de .............. **)Preşedintele Biroului Electoral Central,.......................................(nume, prenume, semnătură şi ştampilă) Notă

  ──────────

  *) Se va înscrie denumirea organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea căreia persoana a candidat.

  **) Se va înscrie data votării.

  ──────────
  ----