ORDIN nr. 4.959 din 18 august 2016cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea autorizării, respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pentru calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016  În conformitate cu:- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare;- Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor;- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.331/2010 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral, prin care se aprobă domeniile de pregătire de bază pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică,în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Începând cu anul şcolar 2016-2017 se permite unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic autorizate, respectiv acreditate pentru anumite calificări profesionale de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor şcolarizarea în acelaşi regim de autorizare sau acreditare şi pentru anumite calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia de management şi reţea şcolară, Direcţia Minorităţi, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru
  Bucureşti, 18 august 2016.Nr. 4.959.  +  AnexăCalificările profesionale de nivel 4 alCadrului naţional al calificărilor pentru care sunt autorizate,respectiv acreditate unităţile de învăţământ profesionalşi tehnic care permit şcolarizarea înacelaşi regim de autorizare sau acreditare şi pentru anumitecalificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Calificarea profesională │ Calificarea profesională ││crt.│ Nivel 4 │ Nivel 3 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Tehnician construcţii navale │Lăcătuş construcţii navale ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Tubulator naval │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică │Operator la maşini cu comandă numerică │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii │Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Tehnician mecatronist │Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Tehnician aviaţie │Mecanic aeronave ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Lăcătuş construcţii structuri aeronave │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Tehnician metrolog │Mecanic de mecanică fină │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Tehnician instalaţii bord (avion) │Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord ││ │ │aeronave │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Tehnician electromecanic │Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Electromecanic nave ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Electromecanic centrale electrice ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, ││ │ │electrocasnice şi din industria alimentară ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Frigotehnist │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Tehnician în automatizări │Electronist aparate şi echipamente │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Tehnician de telecomunicaţii │Electronist reţele de telecomunicaţii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Tehnician în chimie industrială │Operator industria chimică anorganică ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator industria chimică organică ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator industria de medicamente şi produse cosmetice││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi ││ │ │petrochimie ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi ││ │ │hârtiei │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Tehnician în industria materialelor de construcţii │Operator în industria ceramicii brute ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator ceramică fină ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Sticlar ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator lianţi şi prefabricate │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Tehnician în industria sticlei şi ceramicii │Operator în industria ceramicii brute ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator ceramică fină ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Sticlar │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Tehnician în instalaţii electrice │Electrician constructor ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Electrician exploatare joasă tensiune ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Confecţioner produse electrotehnice │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Tehnician energetician │Electrician aparate şi echipamente electrice şi ││ │ │energetice ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Electrician protecţii prin relee, automatizări şi ││ │ │măsurători în instalaţii energetice ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele ││ │ │electrice │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Tehnician instalator pentru construcţii │Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Instalator instalaţii de încălzire centrală ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale ││ │ │de gaze │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Tehnician în construcţii şi lucrări publice │Constructor structuri monolite ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Fierar betonist - montator prefabricate ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Zidar - pietrar - tencuitor ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Dulgher - tâmplar - parchetar ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Mozaicar - montator placaje ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Izolator ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Constructor căi ferate ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Constructor drumuri şi poduri ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Constructor lucrări hidrotehnice │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Tehnician în agricultură │Agricultor culturi de câmp ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Lucrător în agroturism ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Lucrător în agricultură ecologică ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Piscicultor şi prelucrător de peşte ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Horticultor ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Fermier montan ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Zootehnist ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Apicultor - sericicultor │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Tehnician agronom │Agricultor culturi de câmp │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Tehnician în agroturism │Agricultor culturi de câmp ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Lucrător în agroturism ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Lucrător în agricultură ecologică ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Horticultor ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Fermier montan │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Tehnician în agricultură ecologică │Agricultor culturi de câmp ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Lucrător în agricultură ecologică ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Horticultor │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Tehnician zootehnist │Piscicultor şi prelucrător de peşte ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Fermier montan ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Zootehnist ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Apicultor - sericicultor │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Tehnician horticultor │Horticultor │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Tehnician agromontan │Fermier montan │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Tehnician veterinar │Zootehnist │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│26. │Tehnician pentru animale de companie │Zootehnist │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│27. │Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere │Pădurar │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│28. │Tehnician în activităţi de comerţ │Recepţioner - distribuitor ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Comerciant - vânzător │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│29. │Tehnician în achiziţii de contractări │Recepţioner - distribuitor ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Comerciant - vânzător │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│30. │Tehnician în activităţi economice │Recepţioner - distribuitor ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Comerciant - vânzător │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│31. │Tehnician în administraţie │Recepţioner - distribuitor ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Comerciant - vânzător │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│32. │Tehnician în hotelărie │Lucrător hotelier │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│33. │Tehnician în turism │Lucrător hotelier │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│34. │Tehnician în gastronomie │Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Cofetar - patiser ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Bucătar │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│35. │Organizator banqueting │Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Cofetar - patiser ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Bucătar │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│36. │Tehnician în industria alimentară │Morar - silozar ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Brutar - patiser - preparator produse făinoase ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Preparator produse din carne şi peşte ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Preparator produse din lapte ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator în industria vinului şi a băuturilor ││ │ │spirtoase ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator în industria malţului şi a berii ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator în industria uleiului ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator în industria zahărului şi produselor ││ │ │zaharoase │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│37. │Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase │Morar - silozar ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Brutar - patiser - preparator produse făinoase │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│38. │Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală│Preparator produse din carne şi peşte ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Preparator produse din lapte │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│39. │Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în │Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor ││ │prelucrarea legumelor şi fructelor ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator în industria vinului şi a băuturilor ││ │ │spirtoase ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator în industria malţului şi a berii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│40. │Tehnician în industria alimentară extractivă │Operator în industria uleiului ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator în industria zahărului şi produselor ││ │ │zaharoase │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│41. │Tehnician în prelucrarea lemnului │Operator la producerea semifabricatelor pe bază de ││ │ │lemn ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Operator la fabricarea cherestelei ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Tâmplar universal ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Tapiţer - plăpumar - saltelar ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Sculptor - intarsier │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│42. │Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare │Tâmplar universal ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Tapiţer - plăpumar - saltelar ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Sculptor - intarsier │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│43. │Tehnician proiectant produse finite din lemn │Tâmplar universal ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Tapiţer - plăpumar - saltelar ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Sculptor - intarsier │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│44. │Tehnician în industria textilă │Filator ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Ţesător ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Finisor produse textile ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Tricoter - confecţioner ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Confecţioner produse textile ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Croitor îmbrăcăminte după comandă │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│45. │Tehnician în industria pielăriei │Finisor piele ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Cizmar ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Confecţioner articole din piele şi înlocuitori ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Marochiner │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│46. │Tehnician poligraf │Operator montaj copiat tipar de probă ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Tipăritor ofset ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Legător │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│47. │Tehnician producţie poligrafică │Operator montaj copiat tipar de probă ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Tipăritor ofset ││ │ ├──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Legător │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│48. │Coafor stilist │Frizer - coafor - manichiurist pedichiurist │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│49. │Tehnician producţie film şi televiziune │Operator producţie şi exploatare film │└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘-----