ORDIN nr. 5.074 din 31 august 2016privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016  În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Monica Cristina Anisie,

  secretar de stat
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 5.074.  +  AnexăCALENDARULde administrare a evaluărilor naţionale la finalulclaselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-20171. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:Scris - Limba română - 10 aprilie 2017Scris - Limba maternă - 10 aprilie 2017Citit - Limba română - 11 aprilie 2017Citit - Limba maternă - 11 aprilie 2017Matematică - 12 aprilie 2017Scris-citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 13 aprilie 20172. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:Limba română - 3 mai 2017Matematică - 4 mai 2017Limba maternă - 5 mai 20173. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:Limbă şi comunicare - 10 mai 2017Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 11 mai 2017-------