HOTĂRÂRE nr. 637 din 31 august 2016 (*actualizată*)privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016(actualizată până la data de 21 octombrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere prevederile art. 21-23 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 109 alin. (3) şi al art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă bugetul şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, care se suportă din bugetul de stat, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Categoriile principale de cheltuieli necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 sunt următoarele: a) cheltuielile privind sediile, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale; b) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale şi ai oficiilor electorale;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 637 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016. c) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar şi ale statisticienilor; d) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare; e) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente şi a listelor electorale pentru votul prin corespondenţă; f) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii; g) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; h) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale; i) cheltuielile pentru mentenanţa Registrului electoral, precum şi pentru activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală; j) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora; k) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; l) cheltuielile pentru aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; m) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor electorale; n) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; o) cheltuieli aferente votului prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, specifice Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; p) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante; q) cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi a extraselor de pe lista electorală permanentă şi lista suplimentară; r) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, precum şi cheltuielile de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii birourilor şi oficiilor electorale; s) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot; ş) cheltuielile de informare a alegătorilor; t) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experţilor electorali pe durata perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016; ţ) cheltuielile pentru instruirea primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale şi a prefecţilor privind atribuţiile în materie electorală care le revin; u) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală; v) cheltuielile de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora; w) cheltuielile de selecţie şi instruire a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016; x) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari prevăzuţi de art. 34 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi vor desfăşura activitatea la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016; y) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru amplasarea panourilor electorale; z) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare; aa) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central şi al birourilor electorale de circumscripţie; bb) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral.  +  Articolul 2 (1) Preşedintele Biroului Electoral Central, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale, locţiitorii acestora, membrii Biroului Electoral Central, membrii birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale primesc o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 637 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016. (2) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale şi al oficiilor electorale, precum şi statisticienii primesc o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate, cu excepţia informaticienilor care primesc o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 637 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016. (3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia primesc câte o indemnizaţie de 150 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc în plus 150 de lei pentru fiecare zi de activitate. (4) Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de votare primeşte o indemnizaţie de 150 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. (5) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc câte o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc în plus 150 de lei pentru fiecare zi de activitate. (6) Instituţiile prefectului asigură pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, personalul tehnic auxiliar al acestora, statisticienii, operatorii de calculator şi personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie şi la birourile electorale ale secţiilor de votare o indemnizaţie, pentru cheltuieli de protocol, în valoare de 10 lei de persoană pentru ziua votării. (7) Ministerul Afacerilor Interne asigură gustări, apă, răcoritoare şi cafea pentru Biroul Electoral Central, în limita sumei de 10 lei pentru fiecare zi de activitate, pentru fiecare membru şi persoană care face parte din aparatul tehnic auxiliar al acestuia, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Autorităţii Electorale Permanente. (8) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1), (2), (3), (5), (6) şi (7) se face în baza listelor de prezenţă semnate de către preşedinţii birourilor electorale şi ai oficiilor electorale.----------Alin. (8) al art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 637 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016. (9) Plata indemnizaţiilor care se cuvin operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform alin. (4) şi (6), se face în baza fişelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă pe baza informaţiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. (10) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. (11) Pe lângă drepturile băneşti prevăzute la alin. (1)-(7), preşedinţii şi locţiitorii birourilor şi oficiilor electorale, personalul tehnic auxiliar, statisticienii şi operatorii de calculator care îşi au domiciliul sau reşedinţa în alte localităţi decât cele unde îşi desfăşoară activitatea beneficiază pe durata îndeplinirii atribuţiilor în cadrul birourilor şi al oficiilor electorale sau pe lângă acestea, de indemnizaţiile de detaşare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, după caz, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare. (12) Plata indemnizaţiilor şi drepturilor cuvenite membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorilor de calculator se face de către instituţiile prefectului sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, în baza listelor prevăzute la alin. (8), respectiv a fişelor de pontaj prevăzute la alin. (9), conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3În perioada electorală, cheltuielile cu telefoanele efectuate de autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea alegerilor se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare.  +  Articolul 4La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, Autoritatea Electorală Permanentă suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile pentru întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente din străinătate şi a listelor electorale pentru votul prin corespondenţă; b) cheltuielile pentru sediul, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central; c) indemnizaţiile membrilor Biroului Electoral Central; d) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central şi ale statisticienilor care îşi desfăşoară activitatea pe lângă acest birou; e) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central; f) cheltuielile pentru mentenanţa Registrului electoral, precum şi pentru activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală; g) cheltuielile pentru aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; h) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora; i) cheltuieli de informare a alegătorilor; j) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experţilor electorali pe durata perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016; k) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea gratuită de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală; l) cheltuielile de instruire a operatorilor de calculator; m) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari prevăzuţi de art. 34 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, se asigură sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii; b) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot; c) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante; d) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"; e) cheltuieli pentru informarea alegătorilor; f) cheltuielile de mentenanţă ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central şi cheltuielile de carburant aferente; g) cheltuielile pentru asigurarea plicurilor din plastic transparent, înseriate, prevăzute cu sistem de sigilare, necesare în cadrul procedurilor de la art. 92 alin. (1) teza I din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.----------Lit. g) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 765 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016. (2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin bugetele instituţiilor prefectului, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli: a) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora; b) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar şi ale statisticienilor birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora; c) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora; d) indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie, oficiile electorale, birourile electorale pentru votul prin corespondenţă şi la birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară; e) indemnizaţiile de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, după caz, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuvenite preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, personalului tehnic auxiliar şi statisticienilor birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale, precum şi operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe baza listelor de prezenţă sau a fişelor de pontaj, după caz; f) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; g) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral; h) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare; i) cheltuielile pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare funcţionării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice; j) cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi a extraselor de pe lista electorală permanentă şi lista suplimentară;j^1) cheltuielile pentru dotarea şi funcţionarea birourilor electorale de circumscripţie judeţene şi a municipiului Bucureşti şi oficiilor electorale;----------Lit. j^1) a alin. (2) al art. 5 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 765 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016. k) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare; l) cheltuielile pentru achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale necesare votării; m) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral organizat în ţară; n) cheltuielile privind transportul preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi al operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă de la bugetul de stat.  +  Articolul 6La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; b) cheltuielile aferente participării personalului propriu la sesiunile de selecţie a operatorilor de calculator; c) cheltuielile aferente asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale; d) cheltuieli pentru asigurarea asistenţei tehnice a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor acestuia.  +  Articolul 7La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, categoriile de cheltuieli care se suportă de la bugetul de stat pentru Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sunt următoarele: a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare; c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central şi al birourilor electorale de circumscripţie.  +  Articolul 8La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, se asigură sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli: a) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru organizarea procesului electoral în străinătate; b) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea şi funcţionarea biroului electoral pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă; c) indemnizaţiile membrilor biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora; d) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar şi ale statisticienilor biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora; e) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi ale membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora; f) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi indemnizaţiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora; g) drepturile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuvenite preşedintelui şi locţiitorului biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, personalului tehnic auxiliar şi statisticienilor biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, pe baza listelor de prezenţă sau a fişelor de pontaj, după caz.  +  Articolul 9La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, cheltuielile aferente votului prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, specifice Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 92/2016, se suportă din bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.  +  Articolul 10În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea lunară a Autorităţii Electorale Permanente.  +  Articolul 11 (1) Sumele alocate Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 se vor vira cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale. (2) În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, autorităţile administraţiei publice implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 12 septembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi

  administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat

  p. Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

  Carmen Elian,

  subsecretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 637.  +  AnexăBUGETUL ŞI STRUCTURAcheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şidesfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016*Font 9*                                                                              - mii lei -┌────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────┐│ │ │ Cheltuieli │ ││ Instituţia │ Capitol ├──────────┬─────────┬────────────┤ Total ││ │ │ Personal │Bunuri şi│ Active │ ││ │ │ │servicii │nefinanciare│ │├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│I. Ministerul Afacerilor Interne│ │ 103.618│ 81.139│ 1.194│ 185.951│├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│1. Instituţiile prefectului │ 51.01 │ 103.018│ 30.704│ 967│ 134.689││ ├─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL CAP 51.01 │ 51.01 │ 103.018│ 30.704│ 967│ 134.689│├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL CAP 61.01 │ 61.01 │ 600│ 50.435│ 227│ 51.262│├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│II. Secretariatul General al │ 51.01 │ 14│ 3.200│ 0│ 3.214││Guvernului │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│- Institutul Naţional de │ 51.01 │ 14│ 3.200│ 0│ 3.214││Statistică │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│1. Aparat propriu │ 51.01 │ 3│ 200│ 0│ 203│├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│2. Direcţiile teritoriale de │ 51.01 │ 11│ 3000│ 0│ 3011││statistică │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│III. Autoritatea Electorală │ 51.01 │ 1.019│ 2.589│ 8.128│ 11.736││Permanentă │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│1. Aparat propriu │ 51.01 │ 69│ 1.955│ 8.000│ 10.024│├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│2. Biroul Electoral Central │ 51.01 │ 950│ 634│ 128│ 1.712│├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│IV. Ministerul Afacerilor │ 51.01 │ 1.300│ 7.112│ 244│ 8.656││Externe │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│V. Serviciul de Telecomunicaţii │ 61.01 │ 0│ 3.290│ 341│ 3.631││Speciale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│VI. Ministerul Comunicaţiilor şi│ 85.01 │ 0│ 11.300│ 0│ 11.300││pentru Societatea Informaţională│ │ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL GENERAL │ │ 105.951│ 108.630│ 9.907│ 224.488│└────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────┘------