DECIZIE nr. 312 din 27 noiembrie 2015 (*actualizată*)privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor(actualizată până la data de 1 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înfiinţează Comitetul Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor, denumit în continuare Comitetul, având componenţa prevăzută în anexa nr. 1. (2) Comitetul are ca obiectiv integrarea refugiaţilor, conform obligaţiilor pe care România le are în calitate de stat membru al Uniunii Europene. (3) Comitetul are următoarele atribuţii: a) integrarea şi adaptarea refugiaţilor în societatea românească, precum şi îndeplinirea de către România a obiectivelor şi responsabilităţilor asumate în cadrul european; b) identificarea corectă şi completă a problematicii refugiaţilor, alegerea soluţiilor optimale, asigurarea implementării măsurilor şi coordonarea lor pentru atingerea obiectivului stabilit. (4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul poate solicita informaţii de la persoane de drept public şi privat din domeniile ce au legătură cu problematica refugiaţilor.  +  Articolul 2 (1) Coordonarea Comitetului este asigurată de către şeful Cancelariei Prim-Ministrului, care poate delega atribuţiile unui secretar de stat sau unui consilier de stat.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din DECIZIA nr. 288 din 1 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. (2) Ministerele vor fi reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de ministru sau secretar de stat, iar instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, de către conducătorii acestora. (3) La lucrările Comitetului participă, în calitate de invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi, atunci când este cazul, în calitate de invitaţi, experţi din cadrul altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. (4) În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 1 alin. (2), coordonatorul Comitetului asigură comunicarea şi colaborarea cu Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul European şi unităţile subordonate.  +  Articolul 3 (1) Şedinţele comitetului au loc în prezenţa majorităţii membrilor. Comitetul adoptă decizii cu majoritatea simplă a celor prezenţi. (2) Comitetul prezintă, la solicitarea prim-ministrului, rapoarte cu privire la stadiul implementării măsurilor stabilite, precum şi informări periodice.  +  Articolul 4 (1) În cadrul Comitetului îşi desfăşoară activitatea grupuri de lucru la nivel tehnic, prevăzute în anexa nr. 2 la care participă persoanele menţionate la art. 2 alin. (2) şi experţi din cadrul ministerelor, organelor de specialitate şi instituţiilor administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet. (2) Experţii desemnaţi în grupurile de lucru trebuie să deţină documente de acces la informaţii clasificate eliberate de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.  +  Articolul 5 (1) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima reuniune. (2) Comitetul se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea Cancelariei Prim-Ministrului sau în urma solicitării motivate a unui membru al Comitetului.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din DECIZIA nr. 288 din 1 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. (3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Cancelaria Prim-Ministrului.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din DECIZIA nr. 288 din 1 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016. (4) Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de Secretariatul tehnic pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii acestuia şi se aprobă de către coordonatorul Comitetului. (5) Şedinţele Comitetului au loc la sediul Guvernului României - Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, municipiul Bucureşti.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu
  Bucureşti, 27 noiembrie 2015.Nr. 312.  +  Anexa 1COMPONENŢAComitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentruIntegrarea Refugiaţilor1. Cancelaria Primului-Ministru2. Ministerul Afacerilor Interne3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale5. Ministerul Apărării Naţionale6. Ministerul Finanţelor Publice7. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri8. Ministerul Energiei9. Ministerul Justiţiei10. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice11. Ministerul Transporturilor12. Ministerul Sănătăţii13. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor14. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice15. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice16. Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională17. Ministerul Fondurilor Europene18. Ministerul Tineretului şi Sportului19. Ministerul Culturii20. Secretariatul General al Guvernului21. Inspectoratul General pentru Imigrări22. Serviciul Român de Informaţii23. Serviciul de Informaţii Externe24. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale25. Asociaţia Comunelor din România26. Asociaţia Oraşelor din România27. Asociaţia Municipiilor din România28. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România  +  Anexa 2GRUPURILE DE LUCRUcare îşi desfăşoară activitatea în cadrul ComitetuluiInterministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor1. Grupul de lucru Armonizare legislativă2. Grupul de lucru Logistică primară3. Grupul de lucru Integrarea locală4. Grupul de lucru Integrarea societală5. Grupul de lucru Integrarea culturală------