ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 31 august 2016privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și pentru modificarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016  (la 10-03-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 51 din 2 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018 ) Având în vedere necesitatea asigurării exercitării, în bune condiții, a dreptului de a alege de către cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016,luând în considerare numărul redus de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate care au solicitat înscrierea în Registrul electoral pentru a-și exercita dreptul de vot în 2016 fie prin corespondență, fie prin organizarea unei secții de votare pentru localitățile sau grupurile de localități în care își au domiciliul sau reședința cel puțin 100 de alegători,întrucât, în acest context, aplicarea prevederilor actuale ale Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente ar putea avea ca efect crearea unor dificultăți în exercițiul dreptului de a alege al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate, prin limitarea numărului secțiilor de votare,ținând seama de consecințele negative ale neadoptării, în regim de urgență, a actului normativ, asupra exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016 de către cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară, în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare din anul 2016, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, în afara secțiilor de votare prevăzute la art. 23 alin. (1)-(3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, pot fi organizate, cu acordul autorităților din țara respectivă, secții de votare și în alte localități.(2) În termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorității Electorale Permanente lista secțiilor de votare prevăzute la alin. (1), motivată din punctul de vedere al oportunității înființării acestora.  +  Articolul 2(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, dacă în localitatea unde își are sediul misiunea diplomatică, oficiul consular, secția consulară, institutul cultural sau în cea în care se înființează o secție de votare potrivit art. 1 figurează înscriși în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședință mai puțin de 300 de alegători, aceștia sunt arondați la secția de votare organizată conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau art. 1, după caz.(2) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (5) și (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, alegătorii înscriși în Registrul electoral cu domiciliul în țară și cu reședința în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătate pot vota și la alte secții de votare din străinătate decât acelea unde au fost arondați, urmând să fie înscriși în listele electorale suplimentare ale acestora.(3) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, în cadrul secțiilor de votare din străinătate organizate conform art. 1, respectiv art. 23 alin. (1)-(3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă alegătorii înscriși în listele electorale permanente își pot exercita dreptul de vot și persoanele prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, acestea urmând să fie înscrise în listele electorale suplimentare.  +  Articolul 3La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, numărul de buletine de vot necesar pentru fiecare secție de votare din străinătate este stabilit de către Autoritatea Electorală Permanentă, după consultarea Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 4La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare prevăzute la art. 1 alin. (1) se face din rândul experților electorali propuși de către Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 5Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen și până la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale, alegătorii cu domiciliul în țară și cu reședința în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătate se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate pentru scrutinul respectiv în baza unei cereri scrise, datate și semnate, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal, însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a documentului care dovedește reședința, eliberat de autoritățile străine, sau a pașaportului, cu menționarea statului de domiciliu, transmise prin poștă, inclusiv prin poșta electronică, ori depuse la misiunea diplomatică sau oficiul consular.2. La articolul 93 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare, cu respectarea formulei:pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3;3. La articolul 93 alineatul (2), după litera a2) se introduce o literă nouă, litera a3), cu următorul cuprins:a3) numărul total al alegătorilor potrivit extrasului de pe listele electorale permanente și suplimentare, cu respectarea formulei:pct. a3 ≥ pct. b3;4. La articolul 93 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votare, cu respectarea formulei:pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3;5. La articolul 93 alineatul (2), după litera b2) se introduce o nouă literă, litera b3), cu următorul cuprins:b3) numărul total al alegătorilor care au votat prin intermediul urnei speciale;6. La articolul 95 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală, cu respectarea formulei:pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3;7. La articolul 95 alineatul (2), după litera a2) se introduce o nouă literă, litera a3), cu următorul cuprins:a3) numărul total al alegătorilor potrivit extrasului de pe listele electorale permanente și suplimentare, cu respectarea formulei:pct. a3 ≥ pct. b3;8. La articolul 95 alineatul (2), după litera b2) se introduce o nouă literă, litera b3), cu următorul cuprins:b3) numărul total al alegătorilor care au votat prin intermediul urnei speciale;9. La articolul 96 alineatul (1) litera a), după liniuța a treia se introduce o nouă liniuță, liniuța a patra, cu următorul cuprins:– numărul total al alegătorilor înscriși în extrasele de pe listele electorale permanente și suplimentare;10. La articolul 96 alineatul (1) litera b), după liniuța a treia se introduce o nouă liniuță, liniuța a patra, cu următorul cuprins:– numărul total al alegătorilor înscriși în extrasele de pe listele electorale permanente și suplimentare; (la 10-03-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 51 din 2 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018 )  +  Articolul 6Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, se modifică și va avea următorul cuprins:"(1) Alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate, care dorește să își exercite dreptul de vot prin corespondență la alegerile generale pentru Senat și Camera Deputaților, trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență în baza unei cereri scrise, datate și semnate, depuse personal sau transmise prin poștă, inclusiv prin poștă electronică, către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reședință, la care anexează o copie a pașaportului cu menționarea statului de domiciliu, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate și o copie a documentului care dovedește dreptul de ședere, eliberat de autoritățile străine, conform art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în cazul cetățenilor români cu reședința în străinătate."
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  -----------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul delegat
  pentru relațiile cu românii de pretutindeni,
  Maria Ligor
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Ana Maria Pătru
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 31 august 2016.Nr. 47.----