ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale(actualizată până la data de 20 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere faptul că prevederile legale privind rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale, introduse prin Legea nr. 113/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale şi Legea nr. 78/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, se află la prima aplicare după intrarea în vigoare,ţinând cont de necesitatea asigurării previzibilităţii textelor legale care reglementează documentele justificative în baza cărora se realizează rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale, prin formularea acestora în termeni suficient de clari şi precişi, astfel încât competitorii electorali şi mandatarii financiari să îşi poată regla conduita în mod corespunzător,luând în considerare faptul că din actualele prevederi ale art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 48 alin. (11) din aceeaşi lege, se înţelege că, în ipoteza existenţei unuia din cazurile prevăzute la art. 48 alin. (11), competitorul electoral îşi pierde dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor electorale efectuate, indiferent de legalitatea acestora, iar, pe de altă parte, că acest drept subzistă, însă numai cu privire la cheltuielile electorale efectuate fără încălcarea dispoziţiilor legale menţionate,văzând că neclaritatea textului art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 48 alin. (11) din aceeaşi lege, este de natură să genereze disfuncţionalităţi în aplicarea acestuia şi, pe cale de consecinţă, să aducă atingere dreptului competitorilor electorali care au participat la alegerile locale din anul 2016 la rambursarea cheltuielilor electorale efectuate conform legii,observând numărul mare al competitorilor electorali care au solicitat rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale, precum şi volumul mare al documentelor justificative depuse de către aceştia,având în vedere faptul că volumul activităţilor necesare pentru controlul finanţării activităţii campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 nu putea fi previzionat decât după data depunerii cererilor de rambursare a cheltuielilor electorale,observând că o consecinţă gravă a neadoptării acestor măsuri legislative este blocarea rambursării cheltuielilor electorale, efectuate conform legii, către competitorii electorali care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, cu repercusiuni asupra capacităţii acestora de a-şi îndeplini misiunea prevăzută de Constituţia României, republicată, la alegerile viitoare, precum şi a corectitudinii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2016,luând în considerare timpul scurt rămas până la împlinirea termenului în care Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să decidă asupra rambursării/nerambursării cheltuielilor aferente campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016,având în vedere faptul că rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 nu poate fi efectuată în mod fragmentat, deciziile Autorităţii Electorale Permanente putând fi adoptate numai după finalizarea controlului întregii finanţări a campaniei electorale,ţinând cont de necesitatea efectuării unor verificări suplimentare ale veniturilor şi cheltuielilor aferente campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016, raportat la modificările propuse prin prezentul proiect,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat pot avea următoarele destinaţii: a) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor; b) cheltuieli de personal; c) cheltuieli pentru presă şi propagandă; d) cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic; e) cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate; f) cheltuieli pentru telecomunicaţii; g) cheltuieli cu delegaţiile din străinătate; h) cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la care este afiliat partidul politic; i) investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidelor respective; j) cheltuieli de protocol; k) cheltuieli de birotică; l) cheltuieli cu comisioane bancare; m) cheltuieli cu chiriile şi utilităţile sediilor; n) cheltuieli de întreţinere şi reparaţii auto; o) cheltuieli cu prime de asigurare; p) cheltuieli de transport; q) cheltuieli cu combustibili şi carburanţi; r) cheltuieli cu producţia şi difuzarea de spoturi publicitare; s) cheltuieli cu consultanţa politică; t) cheltuieli cu consultanţa juridică; u) cheltuieli cu sondajele de opinie naţionale şi locale; v) cheltuieli cu onorariile avocaţilor, executorilor şi experţilor; w) cheltuieli cu taxele de timbru; x) cheltuieli cu taxele mărcilor înregistrate; y) cheltuieli cu penalităţile."----------Noul punct a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 3 din 17 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017.1. La articolul 48, alineatele (10) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(10) Partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, au obligaţia de a restitui candidaţilor, în termen de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumele rambursate şi/sau sumele necheltuite conform contribuţiilor pe care aceştia le-au depus........................................................................ (12) Autoritatea Electorală Permanentă validează şi rambursează, în limita plafoanelor stabilite la art. 37 şi art. 38 alin. (2), sumele aferente cheltuielilor efectuate în circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central, pentru care s-a constatat că respectă destinaţiile prevăzute de art. 38 alin. (2) şi nu sunt finanţate din alte surse decât cele prevăzute de lege."2. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:"Art. 48^1. - (1) Prin documentele justificative prevăzute la art. 48 alin. (1)-(5), (7) şi (9) se înţelege facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi documente privind efectuarea plăţilor. (2) În situaţia în care din documentele justificative prevăzute de alin. (1), depuse de către mandatarii financiari, nu rezultă în mod clar legalitatea şi realitatea cheltuielilor, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declaraţii, clarificări sau documente justificative suplimentare."  +  Articolul IITermenul pentru rambursarea de către Autoritatea Electorală Permanentă a sumelor aferente cheltuielilor efectuate pentru campania electorală la alegerile locale din anul 2016, prevăzut la art. 48 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu 45 de zile.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Preşedintele

  Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru
  Bucureşti, 31 august 2016.Nr. 44.----