HOTĂRÂRE nr. 678 din 19 august 2015 (*actualizată*)privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit(actualizată până la data de 31 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere prevederile:Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare,Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare,Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, cu modificările şi completările ulterioare,Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999, cu modificările şi completările ulterioare,Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.164/94,Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit,Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, cu modificările ulterioare,Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaţionale adoptate pentru a beneficia de asistenţă din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european şi a Fondului de coeziune (2007-2013),în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului legal naţional privind principalele activităţi şi termene care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană. (3) Termenii Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, denumite în continuare fonduri, program, axă prioritară, autoritate de management, autoritate de certificare, organism intermediar, beneficiar, operaţiune, proiect major, proiect generator de venituri, instrumente de inginerie financiară, ajutor de stat au înţelesul prevăzut în regulamentele Uniunii Europene aplicabile. (4) Potrivit orientărilor Comisiei referitoare la închiderea programelor operaţionale aprobate prin Decizia C (2015) 2771 final din 30 aprilie 2015, pentru aplicarea prezentei hotărâri, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) data finală de eligibilitate a cheltuielilor achitate de beneficiari - 31 decembrie 2015 - se referă la data până la care cheltuielile efectiv plătite de beneficiari pentru punerea în aplicare a operaţiunilor finanţate din fonduri, realizate cu aplicarea prevederilor legale naţionale şi europene în vigoare, sunt eligibile şi pot fi rambursate de Comisie; excepţie fac cheltuielile efectuate în cadrul instrumentelor de inginerie financiară, pentru care se aplică reguli specifice de eligibilitate; b) proiecte fazate - se referă la proiecte majore sau proiecte cu un buget total de cel puţin 5 milioane euro, care au două faze identificabile în mod clar din punct de vedere fizic şi financiar, care pot fi eşalonate pentru a fi implementate pe două perioade de programare consecutive, 2007-2013 şi 2014-2020, cu condiţia ca cea de-a doua fază a proiectului să fie eligibilă pentru finanţare din fonduri în perioada 2014-2020; fazarea proiectelor majore implică modificarea deciziilor Comisiei prin care au fost aprobate acele proiecte; c) proiecte nefuncţionale - proiecte care până la data de 1 noiembrie 2016 nu sunt finalizate şi în uz; pot fi considerate eligibile, în mod excepţional, pe baza unei justificări temeinice, dacă bugetul total al unui proiect este de cel puţin 5 milioane euro, iar contribuţia fondurilor pentru aceste proiecte nu este mai mare de 10% din alocarea totală pentru programul în cadrul căruia au fost finanţate; d) operaţiuni care fac obiectul unei proceduri judiciare/unui recurs administrativ cu efect suspensiv - sume suspendate de la procedura de declarare/certificare, în baza prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale, pentru care au fost formulate suspiciuni de fraudă şi/sau care se află în investigare la Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European de Luptă Antifraudă/Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi cele pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală, până la emiterea unei hotărâri judecătoreşti definitive; e) debite nerecuperabile - debite constituite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, care nu se mai pot recupera deşi statul membru a întreprins toate măsurile necesare pentru recuperare; f) declaraţia de închidere - documentul elaborat de Autoritatea de audit prin care se evaluează corectitudinea aplicaţiei de plată a soldului final, precum şi legalitatea şi regularitatea tranzacţiilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli; g) documentele de închidere - pachetul de documente ce trebuie transmise Comisiei până la 31 martie 2017 pentru fiecare program operaţional, care conţine:I. aplicaţia de plată a soldului final şi o declaraţie de cheltuieli, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile;II. raportul final de implementare a programului operaţional, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile;III. declaraţia de închidere însoţită de raportul final de control al Autorităţii de audit.  +  Articolul 2Autorităţile de management (AM) au obligaţia realizării în principal a următoarelor activităţi şi respectării următoarelor termene: a) 30 septembrie 2015: cereri de modificare a deciziilor Comisiei1. depunerea la Comisia Europeană a cererii de modificare a unei decizii pentru un program operaţional, inclusiv modificarea planului de finanţare pentru transferul de fonduri între priorităţile aceluiaşi program în cadrul aceluiaşi obiectiv şi al componentelor obiectivului şi în cadrul aceluiaşi fond. Nu implică un transfer între fondurile structurale;2. depunerea la Comisia Europeană a cererii de modificare a unei decizii pentru un proiect major, inclusiv pentru proiectele majore care urmează a fi eşalonate;a^1) 31 decembrie 2015: prelungirea duratei contractelor de finanţareÎn scopul îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor, precum şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, autorităţile de management pot prelungi prin acte adiţionale durata contractelor de finanţare după data de 31 decembrie 2015, cu respectarea celorlalte termene prevăzute în prezenta hotărâre. Cheltuielile aferente acestei prelungiri vor fi suportate de beneficiari din bugetul propriu.----------Lit. a^1) a art. 2 a fost introdusă de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 953 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 10 decembrie 2015. b) ianuarie-16 mai 2016: verificări cereri de rambursare1. urmărirea respectării de către beneficiari a termenelor contractuale/legale pentru depunerea cererilor de rambursare pentru cheltuielile plătite de aceştia până la 31 decembrie 2015;2. analiza cererilor de rambursare primite de la beneficiari, aferente cheltuielilor plătite până la sfârşitul anului 2015;3. realizarea verificărilor de management, conform regulamentelor europene aplicabile;b^1) Pentru programele operaţionale pentru care se elaborează declaraţii de cheltuieli suplimentare pentru ultima aplicaţie de plată intermediară, termenul de verificare a cererilor de rambursare se prelungeşte astfel:- până la data de 30 iunie 2016 pentru programele menţionate la art. 2 lit. d^1);- până la data de 1 august 2016 pentru programele menţionate la art. 2 lit. d^2);----------Lit. b^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 433 din 16 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016. c) 16 mai 2016: declaraţia de cheltuieli pentru ultima aplicaţie de plată intermediară- transmiterea la Autoritatea de certificare şi plată (ACP) a declaraţiei de cheltuieli pentru ultima aplicaţie de plată intermediară; d) 30 iunie 2016: raportări instrumente de inginerie financiară- transmiterea la Comisie, după caz, a datelor privind instrumentele de inginerie financiară, conform regulamentelor europene aplicabile;d^1) până cel târziu 30 iunie 2016 Declaraţia de cheltuieli suplimentară pentru ultima aplicaţie de plată- transmiterea la ACP a declaraţiei de cheltuieli suplimentare pentru ultima aplicaţie de plată intermediară, pentru următoarele programe operaţionale: Programul operaţional regional (POR), Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POSCCE) şi Programul operaţional Asistenţă tehnică (POAT);----------Lit. d^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 433 din 16 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016.d^2) până cel târziu 1 august 2016 Declaraţia de cheltuieli suplimentară pentru ultima aplicaţie de plată- transmiterea la ACP a declaraţiei de cheltuieli suplimentare pentru ultima aplicaţie de plată intermediară, pentru următoarele programe operaţionale: Programul operaţional sectorial Transport (POST) şi Programul operaţional sectorial Mediu (POSM)----------Lit. d^2) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 433 din 16 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016. e) mai-august 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care perioada este mai-16 septembrie 2016: analize şi verificări de management pentru declaraţia finală de cheltuieli----------Partea introductivă a lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 608 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.1. realizarea verificărilor de management, în conformitate cu regulamentele europene aplicabile, pentru cheltuielile solicitate de beneficiari neincluse, în mod excepţional, în declaraţia de cheltuieli pentru ultima aplicaţie de plată intermediară;2. asigurarea că declaraţia finală de cheltuieli aferentă programului a fost şi poate fi reconciliată cu înregistrările din sistemul contabil aferent programului, respectiv cu cele din Sistemul unic de management al informaţiei/Sistemul de management al informaţiei pentru programele de cooperare teritorială europeană/Sistemul informaţional de monitorizare a Programului operaţional pentru pescuit;3. asigurarea că există o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarului final, pentru fondurile Uniunii Europene şi pentru fondurile naţionale aferente acestora;4. reflectarea în declaraţia finală de cheltuieli pentru program a sumei aferente contribuţiei publice plătite efectiv beneficiarilor, în conformitate cu reglementările europene aplicabile;5. asigurarea întrunirii condiţiilor stabilite în regulamentele europene aplicabile cu privire la avansurile plătite beneficiarilor, în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în contul instrumentelor de inginerie financiară;6. finalizarea investigaţiilor, prin emiterea titlurilor de creanţă şi luarea măsurilor de recuperare a debitelor, după caz, pentru toate suspiciunile de neregulă rezultate din verificările de management, verificările efectuate de ACP, auditurile de sistem şi de operaţiuni ale Autorităţii de audit, auditurile efectuate de către alte organisme naţionale şi auditurile Comisiei şi Curţii Europene de Conturi;7. stabilirea sumelor care reprezintă dobânda bonificată pentru prefinanţare şi care a fost alocată în cadrul programelor, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile;8. calcularea deducerilor noi/suplimentare de venituri nete aferente proiectelor generatoare de venituri şi reflectarea corespunzătoare a acestora în declaraţia finală de cheltuieli;9. verificarea stadiului implementării proiectelor din lista proiectelor nefinalizate în perioada de eligibilitate, a căror finalizare trebuia asigurată de beneficiari din resurse proprii;10. asigurarea că toate proiectele incluse în declaraţia finală de cheltuieli sunt funcţionale sau vor fi incluse în lista proiectelor nefuncţionale, ataşată declaraţiei;11. stabilirea listei proiectelor nefuncţionale;11^1. încheierea de acte adiţionale pentru prelungirea duratei contractelor de finanţare, prelungită iniţial în baza prevederilor art. 2 pct. 2 lit. a^1). Cheltuielile aferente noii perioade de prelungire vor fi de asemenea suportate de beneficiari din bugetul propriu;----------Pct. 11^1 al lit. e) a art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 433 din 16 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016.12. stabilirea listei cu proiecte nemajore fazate;13. stabilirea listei proiectelor majore şi a informaţiilor care vor fi incluse în anexa I a raportului final de implementare;14. analiza operaţiunilor care fac obiectul unei proceduri judiciare/unui recurs administrativ cu efect suspensiv şi stabilirea listei cu aceste operaţiuni, în funcţie de decizia de retragere integrală sau parţială din program, de înlocuire cu altă operaţiune eligibilă ori de menţinere în program;15. luarea deciziei cu privire la solicitarea suportării de la bugetul general al Uniunii Europene a sumelor declarate conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile drept "Sume care nu pot fi recuperate";16. elaborarea raportului cu privire la utilizarea sumelor suplimentare (top-up) acordate României conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile şi detalierea măsurilor complementare adoptate pentru a asigura că aceste sume au fost orientate în special către proiectele care promovează competitivitatea, creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă; f) 1 septembrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care termenul este 19 septembrie 2016: transmiterea la ACP a declaraţiei finale de cheltuieli;----------Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 608 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016. g) august-octombrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care perioada este august-14 noiembrie 2016: elaborarea raportului final de implementare----------Partea introductivă a lit. g) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 608 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.- elaborarea raportului final de implementare, consultarea ACP şi a Ministerului Fondurilor Europene şi corelarea informaţiilor financiare cu cele incluse în declaraţia finală de cheltuieli; h) 1 noiembrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care termenul este 15 noiembrie 2016 - transmiterea raportului final de implementare la Autoritatea de Audit, mai puţin informaţiile privind instrumentele de inginerie financiară, pentru care termenul de transmitere la Autoritatea de Audit este 31 ianuarie 2017;----------Lit. h) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 608 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016. i) 31 decembrie 2016: decizii ale statului membru1. supunerea spre aprobarea Guvernului a listei proiectelor nefuncţionale şi a angajamentului de finalizare a lor în termen de 2 ani de la depunerea documentelor de închidere; instituirea unui mecanism de monitorizare a stadiului proiectelor nefuncţionale;2. supunerea spre aprobarea Guvernului a sumelor declarate conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile drept "Sume care nu pot fi recuperate", dacă nu se solicită suportarea acestora de la bugetul general al Uniunii Europene;3. supunerea spre aprobarea Guvernului a angajamentelor juridice şi financiare pentru finalizarea proiectelor fazate.În cazul Programului de cooperare teritorială europeană România-Bulgaria se vor avea în vedere şi prevederile regulamentelor aplicabile referitoare la aprobarea Comitetului comun de monitorizare; j) 15 ianuarie 2017: transmiterea la ACP a declaraţiei anuale privind sumele retrase, recuperate, în curs de recuperare şi care nu mai pot fi recuperate; k) februarie 2017: aprobarea raportului final de implementare1. definitivarea raportului final de implementare, pe baza constatărilor/recomandărilor preliminare de audit ale Autorităţii de audit şi a comentariilor rezultate din consultarea tuturor părţilor interesate, respectiv Ministerul Fondurilor Europene, ACP, membrii CM;2. aprobarea de către Comitetul de monitorizare a programului a raportului final de implementare, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile; l) 31 martie 2017: transmiterea la Comisie, prin sistemul electronic de schimb de date, denumit în continuare SFC 2007, a raportului final de implementare; m) aprilie 2017-31 martie 2019: raportarea privind proiectele nefuncţionale- raportarea semestrială către Comisie cu privire la aspectul operaţional al proiectelor finalizate şi la măsurile luate pentru finalizarea proiectelor din listă; n) aprilie 2017 - notificarea închiderii programului: raportarea privind proiectele suspendate- informarea permanentă a Comisiei cu privire la rezultatul procedurilor judiciare/administrative privind proiectele suspendate.  +  Articolul 3ACP are obligaţia realizării, în principal, a următoarelor activităţi şi respectării următoarelor termene: a) 30 iunie 2016: ultima aplicaţie de plată intermediară- transmiterea la Comisie şi la Autoritatea de audit a ultimei aplicaţii de plată intermediară;a^1) 5 august 2016: ultima aplicaţie de plată intermediară- transmiterea la Comisie şi la Autoritatea de audit a ultimei aplicaţii de plată intermediară, pentru programele operaţionale care au transmis declaraţii de cheltuieli suplimentare, respectiv: POR, POSDRU, POSCCE şi POAT;----------Lit. a^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 433 din 16 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016.a^2) 5 septembrie 2016: ultima aplicaţie de plată intermediară- transmiterea la Comisie şi la Autoritatea de audit a ultimei aplicaţii de plată intermediară, pentru programele operaţionale care au transmis declaraţii de cheltuieli suplimentare, respectiv POST şi POSM;----------Lit. a^2) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 433 din 16 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016. b) 1 septembrie-31 octombrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care perioada este 19 septembrie-14 noiembrie: verificări pentru întocmirea declaraţiei finale de cheltuieli şi a aplicaţiei de plată a soldului final----------Partea introductivă a lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 608 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.1. asigurarea că există suficiente informaţii de la AM-uri pentru certificarea eligibilităţii, legalităţii şi regularităţii sumelor declarate;2. asigurarea că sumele recuperate până la data de 31 august 2016, respectiv 16 septembrie 2016 pentru POSDRU şi POR sunt luate în considerare în declaraţia finală de cheltuieli;----------Pct. 2 al lit. b) a art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 608 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.3. solicitarea de informaţii suplimentare şi efectuarea de verificări proprii, dacă este necesar;4. deducerea din cheltuielile declarate Comisiei a veniturilor nete calculate pentru proiectele generatoare de venituri, în baza informaţiilor primite de la AM;5. elaborarea anexei la declaraţia de cheltuieli referitoare la instrumentele de inginerie financiară şi ajutoarele de stat, în baza informaţiilor primite de la AM;6. asigurarea că informaţiile financiare cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final sunt aliniate cu cele din SFC 2007; c) 1 noiembrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care termenul este 15 noiembrie 2016: declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final;----------Partea introductivă a lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 608 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 31 august 2016.- transmiterea la Autoritatea de audit a declaraţiei finale de cheltuieli şi a aplicaţiei de plată a soldului final; d) ianuarie-martie 2017: declaraţia anuală privind sumele retrase şi recuperate1. 31 ianuarie - transmiterea la Autoritatea de audit a declaraţiei anuale privind sumele retrase, recuperate, în curs de recuperare şi care nu mai pot fi recuperate, cu luarea în considerare a informaţiilor din evidenţele ACP până la data de 31 decembrie 2016;2. 15 martie - transmiterea prin SFC 2007 a declaraţiei anuale privind sumele retrase, recuperate, în curs de recuperare şi care nu mai pot fi recuperate, revizuită, după caz, ca urmare a constatărilor/recomandărilor de audit ale Autorităţii de audit;3. transmiterea la Autoritatea de audit a declaraţiei finale de cheltuieli şi a aplicaţiei de plată a soldului final, revizuite ca urmare a constatărilor/recomandărilor finale de audit ale Autorităţii de audit, în termen de două săptămâni de la primirea acestora; e) 31 martie 2017: transmiterea la Comisie, prin SFC 2007, a aplicaţiei de plată a soldului final şi a declaraţiei finale de cheltuieli  +  Articolul 4 (1) Autoritatea de audit efectuează auditul de închidere, elaborează Raportul final de control şi Declaraţia de închidere a programului în conformitate cu prevederile regulamentelor europene aplicabile. (2) Corelativ termenelor asumate de AM şi de ACP, în acord cu recomandările Comisiei din orientările referitoare la închiderea programelor operaţionale, Autoritatea de audit va realiza activităţile necesare elaborării documentelor pentru care este responsabilă din pachetul de închidere, cu luarea în considerare şi a următoarelor termene: a) noiembrie 2016-martie 2017: verificarea documentelor din pachetul de închidere1. solicitarea de completări şi clarificări AM şi ACP;2. comunicarea către ACP a eventualelor corecţii/observaţii care vor fi avute în vedere la transmiterea prin SFC a declaraţiei anuale privind sumele retrase, recuperate, în curs de recuperare;3. comunicarea către ACP a rezultatelor finale ale misiunilor de audit aferente documentelor de închidere; b) 31 martie 2017: transmiterea la Comisie, prin SFC 2007, a raportului final de control şi a declaraţiei de închidere pentru fiecare program operaţional  +  Articolul 5 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Fondurilor Europene va aproba, prin ordin al conducătorului instituţiei, înfiinţarea unui grup de lucru interinstituţional, format din organele de conducere ale structurilor/instituţiilor implicate în procesul de închidere a programelor operaţionale prevăzute la art. 1, autorităţi de management, organisme intermediare, ACP şi Autoritatea de audit, care va analiza periodic stadiul realizării calendarului de închidere şi va propune măsuri corective în scopul evitării blocajelor şi al recuperării eventualelor întârzieri. (2) Ministerul Fondurilor Europene va informa periodic Guvernul cu privire la stadiul îndeplinirii activităţilor şi respectării termenelor prevăzute în prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 19 august 2015.Nr. 678.-------