ORDIN nr. 656 din 5 august 2016pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) și (3) și ale art. 20 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, prevăzută în anexă.(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 42/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului/inspecției de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii/inspectorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 și 84 bis din 4 februarie 2016, precum și art. 1 pct. 10 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 și 512 bis din 20 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor,
    Petru Sorin Bușe
    București, 5 august 2016.Nr. 656.  +  AnexăMETODOLOGIEde atestare a auditorilor de siguranță rutieră