INSTRUCȚIUNI din 11 mai 2016de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 698 din 11 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 647 din 24 august 2016.
   +  Articolul 1Prezentele instrucțiuni se aplică beneficiarilor/ partenerilor care solicită autorității de management rambursarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată eligibilă, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, în condițiile prevăzute de art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.  +  Capitolul I Depunerea declarațiilor privind nedeductibilitatea și nerecuperabilitatea taxei pe valoarea adăugată  +  Articolul 2La depunerea cererii de finanțare, solicitantul finanțării din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 depune la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, ca anexă, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, denumită "Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucțiuni.  +  Articolul 3(1) La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii/ partenerii de finanțare din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 au obligația depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, a unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, denumită "Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instrucțiuni, și care este certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii/ partenerii de finanțare din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 au obligația depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, a unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în anexa nr. 2, denumită "Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020", al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele instrucțiuni.(3) Certificarea declarației prevăzute la alin. (1) constă în emiterea formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare", conform procedurii de mai jos și al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele instrucțiuni.(4) În sensul prezentelor instrucțiuni, prin organ fiscal competent se înțelege organul fiscal central prevăzut la art. 30, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Autoritatea de management asigură includerea anexelor nr. 1, 2 și 3 la prezentele instrucțiuni în ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 (FEDR, FSE și FC 2014-2020).  +  Articolul 5Autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, verifică dacă declarația prevăzută la art. 3 alin. (1) este certificată conform art. 3 alin. (3), în contextul verificărilor prevăzute la art. 125 alin. (4) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.  +  Capitolul II Procedura de certificare a declarației privind caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare  +  Articolul 6Organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală are obligația certificării declarației prevăzute la art. 3 alin. (1) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la organul fiscal competent a acestei declarații.  +  Articolul 7(1) Pentru certificarea declarației prevăzute la art. 3 alin. (1), solicitantul depune la organul fiscal competent, înainte de depunerea cererii de rambursare la autoritatea de management al programelor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, Declarația privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020, denumită în continuare declarație.(2) Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale sau care poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Declarația se depune pe suport electronic, care va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă, semnat conform legii, în 3 exemplare, din care, după certificare, un exemplar rămâne la organul fiscal competent, un exemplar se depune la autoritatea de management al programelor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 și un exemplar rămâne la solicitant.  +  Articolul 8Cele 3 exemplare ale declarației, însoțite de suportul electronic, se depun direct la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire.  +  Articolul 9De la registratura organului fiscal declarația se transmite compartimentului cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.  +  Articolul 10După primirea declarației, compartimentul de specialitate verifică caracterul complet și corectitudinea informațiilor înscrise în aceasta. În situația în care din declarația depusă lipsesc elemente relevante pentru analiza și certificarea acesteia, compartimentul de specialitate notifică solicitantul în vederea corectării declarației. În această situație, termenul de soluționare a solicitării de certificare se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării informațiilor și data primirii informațiilor solicitate.  +  Articolul 11În vederea certificării declarației, compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor dacă solicitantul a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în perioada cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declarația privind nedeductibilitatea TVA și data la care persoana impozabilă a solicitat certificarea declarației.  +  Articolul 12În situația în care solicitantul nu a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în întreaga perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declarația privind nedeductibilitatea TVA și data la care persoana impozabilă a solicitat certificarea declarației, compartimentul de specialitate emite de îndată "Certificatul privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare", prevăzut în art. 3 alin. (3), pentru toate facturile înscrise în declarație, denumit în continuare certificat.  +  Articolul 13(1) Certificatul se întocmește de compartimentul de specialitate în 3 exemplare și se semnează de conducătorul organului fiscal competent.(2) După semnarea certificatului, organul fiscal competent certifică cele 3 exemplare ale declarației depuse de solicitant, prin completarea cartușului de la secțiunea II din formular, precum și prin semnarea de către conducătorul organului fiscal și aplicarea ștampilei pe fiecare pagină a exemplarelor din declarație care se înmânează solicitantului.(3) După finalizarea procedurii, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului câte două exemplare ale declarației certificate și ale certificatului.(4) Un exemplar al declarației certificate, împreună cu un exemplar al certificatului, se arhivează la dosarul fiscal al solicitantului.(5) Lunar, compartimentul de specialitate transmite organului de inspecție fiscală competent copii ale certificatelor emise și ale declarațiilor, pentru a fi avute în vedere în acțiunile ulterioare de inspecție fiscală desfășurate la respectivii solicitanți.(6) Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare și de păstrare a formularului prevăzut în art. 3 alin. (3) sunt specificate în anexa nr. 5 la prezentele instrucțiuni.  +  Articolul 14În situația în care unele facturi înscrise în declarație au fost emise în perioade în care solicitantul a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau în situația în care persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA într-o perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declarația privind nedeductibilitatea TVA și data la care persoana impozabilă a solicitat certificarea declarației, compartimentul de specialitate transmite organului de inspecție fiscală competent declarația, însoțită de o adresă în care precizează perioadele în care solicitantul a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA.  +  Articolul 15În situația în care solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada efectuării tuturor operațiunilor ale căror facturi sunt înscrise în declarație, compartimentul de specialitate înaintează declarația organului de inspecție fiscală competent, în vederea certificării nedeductibilității taxei pe valoarea adăugată.  +  Articolul 16În situațiile prevăzute la art. 14 și 15, compartimentul de specialitate transmite declarația organului de inspecție fiscală competent în aceeași zi în care solicitantul a depus declarația.  +  Articolul 17După primirea declarației, organul de inspecție fiscală competent efectuează un control inopinat la domiciliul fiscal al solicitantului, în condițiile art. 134 și 135 din Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 18(1) La efectuarea controlului inopinat, organul de inspecție fiscală competent verifică următoarele aspecte:a) dacă facturile înscrise în declarație sunt înregistrate în evidența contabilă a solicitantului;b) dacă operațiunile pentru care au fost emise facturile înscrise în declarație sunt cuprinse în sfera de aplicare a TVA, iar contribuabilul are dreptul de deducere a TVA, în conformitate cu prevederile Codului fiscal - în cazul în care TVA aferentă facturilor înscrise în declarație a fost înscrisă ca deductibilă în deconturile de TVA depuse de solicitant la organul fiscal competent;c) dacă operațiunile înscrise în declarație sunt cuprinse în sfera de aplicare a TVA, contribuabilul având drept de deducere, potrivit prevederilor titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal - în cazul în care pentru operațiunile respective nu a fost încă depus un decont de TVA sau operațiunile nu au fost înscrise în deconturile de TVA depuse.(2) Pe baza constatărilor înscrise în procesul-verbal întocmit ca urmare a controlului inopinat, organul de inspecție fiscală competent emite certificatul. În certificat se înscriu numai facturile pentru care TVA este nedeductibilă, nu se înscrie nicio factură pentru situația în care TVA aferentă tuturor facturilor este deductibilă potrivit Codului fiscal și nici facturile pentru care s-ar fi putut exercita dreptul de deducere a TVA, dar acest drept a fost pierdut ca urmare a nerespectării prevederilor legale.(3) Certificatul se întocmește în 3 exemplare și se semnează de către conducătorul organului de inspecție fiscală competent.(4) După semnarea certificatului, organul de inspecție fiscală competent certifică cele 3 exemplare ale declarației depuse de solicitant, prin completarea cartușului de la secțiunea II din formular, precum și prin semnarea de către conducătorul organului de inspecție fiscală și aplicarea ștampilei pe fiecare pagină a exemplarelor din declarație care se înmânează solicitantului.(5) După finalizarea procedurii, organul de inspecție fiscală comunică contribuabilului câte două exemplare ale declarației certificate și ale certificatului.(6) Un exemplar al declarației certificate, împreună cu un exemplar al certificatului, se transmite organului fiscal competent, în vederea arhivării la dosarul fiscal al solicitantului.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Anexa nr. 1la instrucțiuni
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse
  spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020
  ^1 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.* Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul. (la 30-08-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.266 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019 )
   +  Anexa nr. 2la instrucțiuni
  DECLARAȚIE
  privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul
  operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020
  * Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.** Se va completa de către reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.^i Se va completa de către solicitant.^ii Se va completa de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală/direcției generale a finanțelor publice. (la 30-08-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.266 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019 )
   +  Anexa nr. 3la instrucțiuni
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul
  operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020
  * Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.^i Se va completa de către solicitant. (la 30-08-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.266 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019 )
   +  Anexa nr. 4la instrucțiuni
  SIGLA MFP MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală Cod: 14.13.23.02 Nr. ........./.................. SIGLA ANAF Adresa: ....................... Tel: .......................... Fax: .......................... E-mail: .......................
  CERTIFICATprivind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinseîn cererea de rambursareCa urmare a Declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020, înregistrată cu nr. ........ din data de ................., depusă de:
  Denumirea ......................... Codul de identificare fiscală: [][][][][][][][][][][][][] Domiciliul fiscal: Județul ..........., localitatea ..........., str. .......... nr. ......., bl. ....., ap. ....., et. ....., sectorul .......... [] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare [] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  pentru achizițiile/activitățile din cadrul proiectului:
  Datele de identificare a operațiunii: Titlul operațiunii .......................................................... Data depunerii operațiunii .................................................. Numele programului .......................................................... Axa prioritară .............................................................. Prioritate de investiție ....................................................
  certificăm că taxa pe valoarea adăugată cuprinsă în următoarele documente este nedeductibilă, conform legislației naționale în domeniul fiscal:
  Nr. crt.Nr. și data documentului Denumirea furnizorului/prestatoruluiCodul de înregistrareîn scopuri de TVA al furnizorului Valoarea Din care valoarea TVA
  S-a eliberat prezentul certificat în vederea stabilirii de către autoritatea de management/organismul intermediar a eligibilității cheltuielilor cu TVA cuprinse în cererea de rambursare.Conducătorul unității fiscale/Conducătorul organului de inspecție fiscalăNumele și prenumele ........................Semnătura și ștampila unității .............
   +  Anexa nr. 5la instrucțiuniCaracteristicile de tipărire, modul de utilizare și de păstrare a formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"Denumirea formularului: Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursareCod: 14.13.23.02Format: A4/t1Caracteristicile de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.Se utilizează pentru certificarea caracterului nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată conform legislației naționale în domeniul fiscal aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.Se întocmește în 3 exemplare de către compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale/organul de inspecție fiscală, după caz.Circulă:– două exemplare la contribuabil;– un exemplar la organul fiscal.Se arhivează la dosarul solicitării.----