DECIZIE nr. 661 din 8 august 2016privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 august 2016  Având în vedere prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei:- atestatul de persoană sau familie aptă să adopte, prevăzut în anexa nr. 1;- Cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de familie/persoană aptă să adopte, prevăzută în anexa nr. 2;- Raport final de evaluare a capacităţii de a adopta a adoptatorului/familiei adoptatoare, prevăzut în anexa nr. 3;- Declaraţie a părinţilor fireşti/rudelor până la gradul al IV-lea că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, prevăzută în anexa nr. 4;- Raport de consiliere şi informare a părinţilor fireşti/tutorelui anterior exprimării consimţământului la adopţie, prevăzut în anexa nr. 5;- Fişa sintetică de potrivire iniţială, prevăzută în anexa nr. 6;- Raport de potrivire între copil şi adoptator/familia adoptatoare, prevăzut în anexa nr. 7;- Raport cu privire la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare, prevăzut în anexa nr. 8;- Cerere de adopţie internaţională pentru luarea în evidenţa Registrului naţional pentru adopţii, prevăzută în anexa nr. 9;- Raport conţinând informaţii referitoare la copil utilizat în cadrul procedurii adopţiei internaţionale, prevăzut în anexa nr. 10;- Procedura de eliberare a certificatului care atestă conformitatea adopţiei internaţionale cu dispoziţiile Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, cu modificările ulterioare, şi modelul acestui certificat, prevăzute în anexa nr. 11;- Tematica sesiunilor de pregătire, prevăzută în anexa nr. 12.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru

  Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,

  Gabriela Coman
  Bucureşti, 8 august 2016.Nr. 661.  +  Anexa 1ModelAnexă la Dispoziţia nr. .... din .............ATESTATNr. ....... din ..............În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere concluziile Raportului final de evaluare a capacităţii de a adopta a adoptatorului/familiei adoptatoare nr. ..................... din ................................,în temeiul Dispoziţiei nr. din ..................., emisă de directorul general/executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului .......................,SE ATESTĂca persoană/familie aptă să adopte domnul ........................, CNP ..................., şi doamna ........................, CNP .................., cu domiciliul în ................................., întrucât are/au abilităţi parentale, condiţii materiale şi prezintă garanţii morale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului.  +  Articolul 1Atestatul este valabil pentru o perioadă de doi ani de la data emiterii, cu excepţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 2Atestatul se comunică solicitantului/solicitanţilor.  +  Anexa 2ModelNr... din..................CERERE DE EVALUAREîn vederea eliberării atestatului de familie/persoană aptă să adopteÎn atenţiaDirecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.)/ Organismului Privat Autorizat (O.P.A.) ......................................................Subsemnatul, .........................., domiciliat în ...........................şi locuind în fapt la adresa de domiciliu/reşedinţă ....................................., telefon ..................., CNP .................., posesor al BI/CI/drept de rezidenţă permanentă/permis de şedere seria ....... nr. ........, eliberat(ă) de ..................................... la data de .......................,şisubsemnata, ........................, domiciliată în ................... şi locuind în fapt la adresa de domiciliu/reşedinţă ....................................................., telefon ..................., CNP ........................, posesoare a BI/CI/carte de rezidenţă permanentă/permis de şedere seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ............................................ la data de ...................,în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să realizaţi procedura evaluării în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte.Motivele pentru care dorim să adoptăm sunt:..................................................................................................................................................Menţionăm că dorim ca atestatul să fie eliberat de către direcţia de la domiciliul soţului din judeţul/sectorul*1) ................................ Notă

  ──────────

  *1) În cazul soţilor familiei adoptatoare care au stabilite domicilii diferite.

  ──────────
  Suntem de acord să respectăm întreaga procedură de evaluare şi pregătire în vederea obţinerii atestatului de familie/persoană aptă să adopte şi vom colabora cu specialiştii responsabili de această procedură, înţelegând şi fiind de acord că pentru soluţionarea cererii de evaluare pot fi solicitate orice alte documente şi informaţii considerate relevante.        Data Semnături solicitanţi....................... ............................
   +  Anexa 3Model                                                          Avizat                                       Director general/executiv,                                       ..........................RAPORT FINAL DE EVALUAREa capacităţii de a adopta a adoptatorului/familiei adoptatoare(numele şi prenumele persoanei/soţilor, numărul cererii de evaluare)I. Evaluarea socială1. Date generale despre adoptatori┌────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐│ │ Soţul │ Soţia │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Numele şi prenumele │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Data şi locul naşterii │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Stare civilă │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Domiciliul │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Reşedinţa (dacă este cazul) │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Naţionalitatea │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Cetăţenie/Cetăţenii │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Limba maternă │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Alte limbi vorbite │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Religie │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Studii │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Starea de sănătate │ │ ││(conform documentelor medicale) │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Certificat de cazier judiciar │ │ │├────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Declaraţia notarială că a locuit│ │ ││pe teritoriul României, conform │ │ ││prevederilor legale │ │ │└────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘2. Istoric familial şi motivul adopţiei: structura familiei şi a familiei extinse, cu detalii despre părinţii şi fraţii solicitanţilor, detalii semnificative despre membrii familiei, relaţiile de familie, studiile şi domeniul în care profesează, locul de muncă, importanţa muncii, satisfacţia în muncă, motivaţia de a adopta3. Climat intrafamilial: relaţii anterioare semnificative, relaţia prezentă, evoluţia relaţiei, rezolvarea conflictelor, comunicare, domenii de interes, sentimente, roluri şi aşteptări, stilul de viaţă, capacitatea parentală, bugetul de timp liber al solicitantului/solicitanţilor, modul în care munca afectează viaţa de familie şi rolurile din familie4. Profilul solicitanţilor şi reţeaua de sprijin: temperament, atitudini faţă de alte culturi, percepţia faţă de societatea actuală, pasiuni, talente, relaţiile cele mai semnificative şi importanţa acestora pentru solicitanţi în legătură cu adopţia5. Locuinţa5.1. Situaţia de locuit şi persoanele care gospodăresc împreună: descrierea spaţiului de locuit, inclusiv potenţialul de amenajare în conformitate cu nevoile specifice ale copilului care urmează să fie adoptat, informaţii despre alte persoane care locuiesc împreună cu solicitanţii, relaţia lor cu aceştia, dacă vor locui în continuare în aceeaşi locuinţă, atitudinea lor faţă de adopţia unui copil, cât de important este acordul lor pentru solicitanţi5.2. Serviciile din comunitate aflate în proximitatea locuinţei care să faciliteze accesul copilului pe care îl vor adopta la servicii medicale/recuperare, şcolarizare, petrecerea timpului liber etc.6. Situaţia economică a familiei/persoanei: resurse şi cheltuieli, întocmindu-se bugetul familiei, atitudinea faţă de bani şi probleme financiare7. Informaţii despre copil/copiii biologici/adoptaţi/în plasament/în tutelă: relaţiile semnificative ale copilului cu părinţii şi/sau cu alte persoane, temperament, talente şi nevoi speciale şi, după caz, în funcţie de vârsta şi nivelul de înţelegere ale acestuia, atitudinea faţă de potenţiala adopţie, modul în care a fost implicat în procesul de pregătire a adopţiei8. Numărul de întâlniri de evaluare socială: se vor consemna data şi locul întâlnirilor, precum şi persoanele participante.Concluzii:..................................................................................................................................................Recomandări:..................................................................................................................................................II. Evaluarea psihologicăSinteza informaţiilor psihologice privind:1. Anamneza persoanei adoptatoare sau a fiecărui membru al cuplului conjugal şi profilul psihologic: antecedente psihiatrice, evenimente psihotraumatizante, dependenţe, experienţa personală privind pierderea/separarea, principalele trăsături de personalitate, stabilitatea emoţională, autocontrol, capacitatea de exprimare a emoţiilor şi sentimentelor, rezistenţa la stres, capacitatea de a depăşi eşecurile/neîmplinirile, sensibilitate/disponibilitate la nevoile celorlalţi, gândire pozitivă, empatie, răbdare, compasiune, autocaracterizare, caracterizarea partenerului, motivaţia adopţiei şi acceptarea propriei infertilităţi, speranţe legate de adopţie2. Istoria maritală şi relaţia de cuplu: evoluţia relaţiei de cuplu înainte de căsătorie, stabilitatea afectivă a cuplului, modul de construire a rolurilor maritale şi împărţirea sarcinilor în cuplu, calitatea comunicării în cuplu, domenii de tensiune/conflict, proiecte de viitor3. Modalitatea de relaţionare cu propriii părinţi şi cu alte persoane: relaţia cu fiecare părinte, percepţia experienţelor pozitive/negative în propria copilărie, aprecierea capacităţilor parentale ale propriilor părinţi/persoane de îngrijire, ce ar schimba/ce consideră greşit în comportamentul propriilor părinţi4. Stilul de viaţă al familiei: sistemul de norme şi valori, atitudinea faţă de viaţă, modul de organizare a programului familiei pe termen scurt/lung, gestionarea timpului liber şi petrecerea vacanţelor, petrecerea evenimentelor importante, reguli în familie, atitudinea faţă de educaţia copiilor5. Capacitate parentală: reprezentarea ca familie înainte şi după adopţie, modul în care se percep în rol parental, experienţa anterioară a îngrijirii copiilor, capacitatea de a împărţi în cuplu rolurile şi responsabilităţile creşterii copilului, capacitatea de a proteja copilul de pericole, gestionarea sentimentelor şi emoţiilor în relaţie cu copiii, disponibilitatea la schimbare, adaptabilitate, stabilirea limitelor, reguli de disciplină, sistemul de pedeapsă-recompensă6. Numărul de întâlniri de evaluare psihologică: se vor consemna data şi locul întâlnirilor, precum şi persoanele participante...................................................................................................................................................Concluzii:..................................................................................................................................................Recomandări:..................................................................................................................................................III. Pregătirea în vederea asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte: se precizează dacă aceasta a fost realizată individual/în grup şi se vor consemna data sesiunilor la care au participat adoptatorul/familia adoptatoare şi organizatorul sesiunilor de pregătireConcluzii:..................................................................................................................................................Recomandări:..................................................................................................................................................IV. Evaluarea aptitudinilor parentale în vederea adopţiei, pe baza evaluării sociale, psihologice şi a participării la sesiunile de pregătire: înţelegerea etapelor de dezvoltare ale copiilor şi a modului în care dezvoltarea este influenţată de experienţele timpurii ale acestora, flexibilitatea în expectanţe, atitudini şi comportamente conform vârstei, nevoilor şi particularităţilor copiilor, caracteristicile şi nevoile copilului/copiilor cărora persoana adoptatoare poate să le răspundă, precum şi limitările în acest sens rezultate din procesul de evaluare [se vor lua în considerare sexul, vârsta, starea de sănătate, numărul de copii pe care poate să îi îngrijească, dar şi capacitatea de a face faţă unor elemente din istoricul personal sau familial al copilului (de exemplu, unul sau ambii părinţi au executat/execută o pedeapsă privativă de libertate/cu boală psihică/cu antecedente de boli cu transmitere sexuală/dependenţi de alcool sau de substanţe halucinogene, copilul provine din viol/incest sau a fost abuzat/traficat/exploatat)]..................................................................................................................................................V. Factori favorizanţi şi defavorizanţi care pot influenţa integrarea unui copil în cadrul familiei potenţial adoptatoare: se vor identifica factorii care decurg din profilele personale ale adoptatorului/adoptatorilor, din relaţia de cuplu şi stilul de viaţă al familiei, cei legaţi de reţeaua de sprijin şi serviciile existente la dispoziţia adoptatorilor; identificarea factorilor favorizanţi şi defavorizanţi va face referire directă la caracteristicile şi nevoile copilului/copiilor cărora adoptatorul/adoptatorii poate/pot să le răspundă, aşa cum au fost identificate în secţiunea precedentă.Factori favorizanţi:..................................................................................................................................................Factori defavorizanţi şi modul în care pot fi depăşiţi..................................................................................................................................................VI. Concluziile procesului de evaluare şi propuneri privind acordarea sau neacordarea atestatului..................................................................................................................................................┌───────────────────────────────────────┐│Numele şi prenumele asistentului social││.......................................││Semnătura .............................││Instituţia ............................││Data ..................................│└───────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────┐│Numele şi prenumele psihologului││................................││Semnătura ......................││Instituţia .....................│└────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────┐│Data ...........................│└────────────────────────────────┘În cazul unui rezultat nefavorabil al evaluării, adoptatorul sau familia adoptatoare poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea prezentului raport. Contestaţia se depune şi se înregistrează la sediul direcţiei competente să elibereze atestatul.  +  Anexa 4Nr. ...........din .................DECLARAŢIEa părinţilor fireşti/rudelor până la gradul al IV-lea cănu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copiluluiSubsemnatul, ..........................., cetăţean ................., născut la data de ................., în localitatea ................., judeţul .................., de sex ................, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ......................, str. .................. nr. ......., bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. ........, sectorul/judeţul .............., posesor al ....... seria ....... nr. ..........., eliberat de .......................... la data de .............., cod numeric personal ......................, în calitate de (mamă etc.) ................... a copilului ......................., născut la data de ..........., fiul lui .................. şi al .............................,având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:În ceea ce îl priveşte pe copilul ................................., declar că nu doresc să mă ocup de creşterea şi îngrijirea acestuia.Am fost informat de către reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) .......................... asupra serviciilor de suport existente la nivel local/posibilităţilor de sprijin financiar/material, precum şi cu privire la faptul că această declaraţie poate avea drept efect demararea procedurilor pentru ca acest copil să devină adoptabil şi ulterior să fie adoptat.De asemenea, am fost informat de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. .................. cu privire la faptul că în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestei declaraţii pot reveni asupra acesteia printr-o nouă declaraţie dată în faţa reprezentanţilor D.G.A.S.P.C.Dau prezenta declaraţie astăzi, ..................., în faţa reprezentaţilor D.G.A.S.P.C. ........................, fiind necesară pentru clarificarea situaţiei copilului .................................................. .Prezenta declaraţie a fost întocmită în două exemplare, unul pentru declarant şi unul pentru D.G.A.S.P.C.Declarant, .......(numele, prenumele şi semnătura).......  +  Anexa 5Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ...............RAPORTde consiliere şi informare a părinţilorfireşti/tutorelui anterior exprimării consimţământului la adopţie1. Date cu privire la părinţi/tutore:Mama:numele ............................... prenumele ........................Domiciliul: (se va înscrie adresa de domiciliu şi, după caz, adresa unde locuieşte în fapt)..................................................................................................................................................Tata:numele ............................... prenumele ........................Domiciliul: (se va înscrie adresa de domiciliu şi, după caz, adresa unde locuieşte în fapt).........................................................................Tutore:numele ............................... prenumele ........................Domiciliul: (se va înscrie adresa de domiciliu şi, după caz, adresa unde locuieşte în fapt)..................................................................................................................................................2. Copilul/Copiii pentru care urmează a fi iniţiate procedurile de adopţie:Nume ....................... prenume ...................., CNP .......................Nume ....................... prenume ...................., CNP .......................Nume ....................... prenume ...................., CNP .......................3. Consilierea părinţilor fireşti/tutorelui cu privire la consecinţele exprimării consimţământului la adopţie, asupra încetării legăturilor de filiaţie şi rudenie, precum şi cu privire la implicaţiile procedurii de adopţie*1): Notă

  ──────────

  *1) În cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui său firesc/adoptiv, informaţiile vor fi adaptate specificului situaţiei, acesta fiind informat cu privire la persoana/persoanele în raport cu care încetează legăturile de filiaţie şi, respectiv, de rudenie, precum şi referitor la stabilirea unor noi legături de filiaţie şi de rudenie. De asemenea, se vor menţiona atât modalitatea, cât şi momentul exprimării consimţământului.

  ──────────
  În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, părintele/părinţii/tutorele a/au fost informat/informaţi cu privire la iniţierea procedurilor de adopţie pentru copilul sus-menţionat/copiii sus-menţionaţi. În cadrul procesului de consiliere au fost oferite informaţiile şi clarificările necesare pentru ca persoana consiliată să cunoască şi să înţeleagă ce este adopţia şi care sunt condiţiile şi implicaţiile exprimării consimţământului la adopţie.Informaţiile oferite au vizat următoarele aspecte:- motivele pentru care pentru copil/copii sunt iniţiate procedurile de adopţie:.......................................................................- ce este adopţia şi consecinţele întreruperii legăturilor de filiaţie şi rudenie;- exprimarea consimţământului: necesitate, condiţiile în care se exprimă, situaţiile în care se poate trece peste opinia părintelui/tutorelui;- termenele prevăzute de lege în ceea ce priveşte exprimarea consimţământului;- modalitatea de exprimare şi retragere a consimţământului, precum şi persoanele/instituţiile competente sub acest aspect;- durata şi efectele sentinţei judecătoreşti prin care se admite deschiderea procedurii adopţiei; implicaţiile asupra relaţiilor personale cu copilul şi asupra exercitării drepturilor părinteşti;- posibilitatea şi condiţiile în care se poate formula cerere de revizuire a sentinţei prin care a fost deschisă procedura adopţiei;- informaţiile ce pot fi oferite părintelui/tutorelui după încuviinţarea adopţiei;- precizări referitoare la dreptul copilului adoptat de a solicita informaţii cu privire la adopţie şi de a iniţia demersuri vizând contactarea părinţilor fireşti şi a rudelor biologice. În acest context, părintele/tutorele a fost informat cu privire la posibilitatea de a lăsa pentru copil o scrisoare, fotografii de familie etc. (se va menţiona dacă părintele a dorit să lase un document pentru copil şi care este acela):..................................................................................................................................................Pe parcursul procesului de consiliere au fost solicitate/oferite suplimentar următoarele informaţii:..................................................................................................................................................Relaţionarea cu părintele a fost:..................................................................................................................................................Consilierea s-a realizat în data de*2) ................... şi a avut o durată de .................... . Notă

  ──────────

  *2) În situaţia în care au fost realizate mai multe întâlniri în vederea consilierii, se vor preciza datele acestora.

  ──────────
  Persoanelor consiliate le-au fost menţionate şi datele de contact ale instituţiilor/persoanelor abilitate să furnizeze informaţii suplimentare referitoare la adopţie sau, după caz, consiliere şi asistenţă în situaţia în care vor alege să intervină în cadrul procedurilor de adopţie.4. Observaţii şi concluzii:.................................................................................................................................................. Reprezentanţii Compartimentului de adopţii:            Numele şi prenumele Numele şi prenumele .......................................... ..............................               Semnătura Semnătura .......................................... ..............................        Data întocmirii raportului ..........................................
   +  Anexa 6FIŞA SINTETICĂ DE POTRIVIRE INIŢIALĂ*Font 9*┌────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Nevoile copilului │Descrierea│Familia (numele familiei││crt.│ │nevoilor │ adoptatoare) răspunde ││ │ │copilului │ nevoilor copilului*1) │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│1. │Istoric de viaţă al copilului şi implicaţiile │ │ ││ │acestuia │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│2. │Nevoile particulare de îngrijire a copilului în│ │ ││ │ceea ce priveşte starea de sănătate │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│3. │Nevoile de stimulare ale copilului în ariile de│ │ ││ │dezvoltare în care există întârzieri │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│4. │Nevoi emoţionale şi comportamentale, inclusiv │ │ ││ │tulburări de ataşament │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│5. │Componenţa familiei celei mai potrivite │ │ ││ │nevoilor copilului │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│6. │Nevoile de suport ale copilului din aria │ │ ││ │educaţională │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│7. │Principalele trăsături de personalitate │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤│8. │Interese/Abilităţi/Aptitudini/Activităţi │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se vor bifa itemii la care se apreciază că familia răspunde, pe baza analizei informaţiilor cuprinse în raportul final de evaluare sau, după caz, astfel cum rezultă din detaliile furnizate de responsabilul de caz al adoptatorului/familiei adoptatoare.

  ──────────
  Propuneri:[] Iniţierea procedurii de potrivire practică a copilului ................. cu familia ..........................................[] Reluarea procedurii de potrivire iniţialăNOTE:● Pentru iniţierea procedurii de potrivire practică cu un copil din grupa de vârstă 0-5 ani este obligatoriu ca familia selectată să răspundă cel puţin nevoilor menţionate la nr. crt. 1-5, iar pentru copilul din grupa de vârstă 6-13 ani este necesar ca familia să răspundă nevoilor menţionate la nr. crt. 1-8.● În cazul în care pe prima poziţie a listei generate de Registrul naţional pentru adopţii sunt incluse mai multe persoane/familii adoptatoare, fişa sintetică se realizează simultan cu toate aceste persoane, prin adăugarea şi completarea unei coloane pentru fiecare dintre ele.
   +  Anexa 7ModelRAPORTde potrivire între copil şi adoptator/familia adoptatoare (Seutilizează atât în cazul adopţiei interne, cât şi în cea internaţională.)1. Nume, prenume copil:2. Nume, prenume adoptator/familie adoptatoare:3. Copilul se află în plasament/tutelă la adoptator/familia adoptatoare:[] DA, din data de: ................................, în baza Sentinţei civile/Hotărârii Comisiei pentru protecţia copilului nr. ..................................[] NU, iniţierea potrivirii practice a fost realizată de ................. în data de ............................................Adoptatorul/Familia adoptatoare a solicitat informaţii/documente suplimentare cu privire la următoarele aspecte:..................................................................................................................................................4. Întâlnirile dintre copil-adoptator/familia adoptatoare*1): Notă

  ──────────

  *1) În situaţia în care copilul se află în plasament/tutelă, se menţionează vizitele realizate de responsabilul de caz al copilului în mediul de viaţă al acestuia.

  ──────────
  ┌────┬──────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ Data │Locul întâlnirii/│ Persoanele prezente ││crt.│ │ durata │(Se va menţiona şi calitatea în care││ │ │ │acestea au participat la întâlnire.)│├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤│... │ │ │ │├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤│... │ │ │ │├────┼──────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤│ n │ │ │ │└────┴──────────┴─────────────────┴────────────────────────────────────┘5. Precizaţi evoluţia modului de relaţionare dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare*2) Notă

  ──────────

  *2) În situaţia în care copilul se află în plasament la adoptator/familia adoptatoare, se vor preciza inclusiv concluziile menţionate în rapoartele întocmite ca urmare a monitorizării dezvoltării şi îngrijirii copilului în perioada aplicării măsurii de protecţie specială.

  ──────────
  ...........................................................................................................................................................................................................................6. Precizaţi, dacă este cazul, investigaţiile/evaluările suplimentare ale copilului realizate în perioada de potrivire şi rezultatul acestora:...........................................................................................................................................................................................................................7. Descrieţi modul în care adoptatorul/familia adoptatoare răspunde nevoilor copilului sau precizaţi aspectele care indică existenţa premiselor îndeplinirii corespunzătoare a acestor nevoi (se vor menţiona atât elementele observate în mod direct în interacţiunea cu copilul, abilităţile, atitudinea şi disponibilitatea adoptatorului/familiei adoptatoare, cât şi opiniile exprimate de adoptator/familia adoptatoare, resursele existente/suportul identificat etc.): a) Istoricul de viaţă al copilului şi implicaţiile acestuia:........................................................................................................................................................................................................................... b) Starea de sănătate:........................................................................................................................................................................................................................... c) Stimularea copilului în ariile de dezvoltare în care există întârzieri:........................................................................................................................................................................................................................... d) Acordare de suport în sfera educaţională:........................................................................................................................................................................................................................... e) Principalele trăsături de personalitate:........................................................................................................................................................................................................................... f) Interese/Abilităţi/Aptitudini/Activităţi:........................................................................................................................................................................................................................... g) Nevoi emoţionale şi/sau comportamentale, inclusiv tulburări de ataşament:...........................................................................................................................................................................................................................8. Opinia exprimată de copil referitoare la adopţie şi atitudinea acestuia faţă de adoptatori:...........................................................................................................................................................................................................................9. Observaţii/Aspecte necesar a fi monitorizate în perioada următoare/Servicii de suport recomandate:...........................................................................................................................................................................................................................10. Concluziile privind compatibilitatea dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare:...........................................................................................................................................................................................................................11. Propuneri:...........................................................................................................................................................................................................................Responsabil de caz al copiluluiNume, prenume, semnătura...............................Psiholog:Nume, prenume, semnătura...............................
   +  Anexa 8ModelRAPORTcu privire la evoluţia relaţiilor dintre copil şiadoptator/familia adoptatoare*1) Notă

  ──────────

  *1) Modelul de raport se utilizează pentru:

  - întocmirea raportului final referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptatori, atât la sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei, cât şi în cazurile în care legea stabileşte că încredinţarea în vederea adopţiei nu este necesară, pentru a fi comunicat instanţei învestite cu cererea de încuviinţare a adopţiei;

  - întocmirea rapoartelor de monitorizare postadopţie, în cazul adopţiei interne şi internaţionale.

  ──────────
  1. Date de identitate ale copilului*Font 9*                                ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┐Numele copilului: ├──────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │ Anterior adopţiei │ După încuviinţarea adopţiei │                                └──────────────────────────┴─────────────────────────────┘                                ┌────────┬──────────┬─────────┬──────────────────────────┐Data naşterii: ├────────┼──────────┼─────────┼──────────────────────────┤                                │ Ziua │ Luna │ Anul │ Locul naşterii │                                └────────┴──────────┴─────────┴──────────────────────────┘                                ┌┬────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┐Situaţia juridică a copilului*2)││Tutelă │ │ │ │                                ├┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤                                ││Plasament │ │ │ │                                ├┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤                                ││Încredinţare în │ │ │ │                                ││vederea adopţiei│ │ │ │                                ├┼────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┤                                ││Adopţie │ Număr │ Dată │ Tribunal/ │                                ││încuviinţată │sentinţă/│ sentinţă/ │Comisie pentru │                                ││ │hotărâre │ hotărâre │ protecţia │                                ││ │ │(zz/ll/aaaa)│ copilului/ │                                ││ │ │ │ Judecătorie │Data de la care copilul se află ├┴────────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┤efectiv în familia adoptatoare │ │                                ├────────────────────────────────────────────────────────┤Numărul raportului postadopţie: │ (1-8) │                                └────────────────────────────────────────────────────────┘                                ┌────────────────────────────────────────────────────────┐Numele adoptatorilor: │Soţia │                                │Soţul │                                └────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *2) Se bifează varianta care corespunde situaţiei copilului pentru care se întocmeşte raportul şi se completează în mod corespunzător informaţiile.

  ──────────
  2. Urmărirea evoluţiei copilului şi a relaţiilor acestuia cu adoptatorul/adoptatorii:*Font 9*                                ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┐Responsabilul de urmărirea ├──────────────────────────┼─────────────────────────────┤evoluţiei copilului │ Instituţie │ Profesionist │                                ├──────────────────────────┼─────────────────────────────┤Vizitele de monitorizare: ├──────────────────────────┼─────────────────────────────┤                                │ Data │ Locul vizitei/vizitelor │                                └──────────────────────────┴─────────────────────────────┘3. Dezvoltarea şi îngrijirea copilului în perioada executării măsurii de protecţie specială/tutelei*3) Notă

  ──────────

  *3) Itemul se completează numai în situaţia în care copilul se află în plasament/are instituită tutela la adoptator de cel puţin 6 luni. În cazul plasamentului se precizează instituţia şi persoanele responsabile de monitorizarea aplicării măsurii de protecţie specială, numărul şi data rapoartelor întocmite în ultimele 6 luni, precum şi concluziile/propunerile/recomandările formulate.

  ──────────
  4. Situaţia actuală a copilului4.1. Mediul familial (Precizaţi cui îi revine sarcina îngrijirii copilului, relaţiile copilului cu membrii familiei şi persoanele preferate, rutina zilnică a membrilor familiei, implicarea membrilor familiei extinse/altor persoane în creşterea şi îngrijirea copilului.):4.2. Condiţiile de locuit (adecvarea locuinţei la nevoile membrilor familiei, igiena şi siguranţă):4.3. Nevoile copilului şi modul în care adoptatorul/familia adoptatoare răspunde acestora (inclusiv nivelul de dezvoltare, precum şi eventualele întârzieri; evidenţiaţi noile achiziţii/evoluţia copilului):4.4. Integrarea copilului în familie şi comunitate, inclusiv integrarea sa în grădiniţă/şcoală (Precizaţi, dacă este necesar, şi nevoile de sprijin ale adoptatorului/familiei adoptatoare şi, după caz, serviciile acordate.):4.5. Atitudinea/Comportamentul copilului în relaţia cu adoptatorul/familia adoptatoare şi opinia acestuia:4.6. Atitudinea adoptatorilor faţă de copil şi faţă de adopţie:4.7. Alte informaţii/observaţii:4.8. Concluzii:5. Propuneri:*Font 9*                                ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┐Persoana care a întocmit ├──────────────────────────┼─────────────────────────────┤raportul │ Nume │ Profesia │                                ├──────────────────────────┴─────────────────────────────┤Data: │ zz/ll/aaaa │                                └────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 9ModelNr. ... din ....................CEREREde adopţie internaţională pentru luarea înevidenţa Registrului naţional pentru adopţiiÎn atenţiaAutorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie(A.N.P.D.C.A)Subsemnatul, ............................... cu reşedinţa obişnuită în ........................, CNP .........................., telefon ......................, e-mail ............................., posesor al cărţii de identitate/paşaportului ....................., eliberată/eliberat de ........................... la data de ...............................,şisubsemnata ................................... cu reşedinţa obişnuită în ...................., CNP ............................., telefon .................., e-mail .............................., posesoare a cărţii de identitate/paşaportului ...................... eliberată/eliberat de ..................... la data de ...............................,în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să luaţi în evidenţă solicitarea noastră de a realiza o adopţie internaţională[] Subsemnatul/Subsemnaţii, .................., declar/declarăm că sunt/suntem şi cetăţean/cetăţeni român/români.[] Subsemnatul/Subsemnata, ..................., declar că sunt rudă până la gradul al patrulea inclusiv cu copilul ......................., CNP ............................. .[] Subsemnatul/Subsemnata, ..................., declar că doresc să adopt copilul ..........................., CNP .............................., care este fiul/fiica soţiei/soţului .......................... .Menţionăm că*1): Notă

  ──────────

  *1) Se completează de solicitanţii care nu au calitatea de rudă a copilului sau de soţ al părintelui firesc.

  ──────────
  ● Am mai adoptat un copil din RomâniaDA [] Nu []Numele şi prenumele copilului ....................., CNP ...................., Sentinţa civilă nr. ............... din data ................., pronunţată de ......................Suntem de acord să respectăm întreaga procedură privind adopţia internaţională şi vom colabora cu specialiştii responsabili de această procedură.        Data Semnături..................... .......................
   +  Anexa 10ModelRAPORTconţinând informaţii referitoare la copilutilizat în cadrul procedurii adopţiei internaţionaleInstituţia care a emis raportulNume:Adresă:Data raportului:Sursele de informaţii pe baza cărora a fost realizat prezentul raport: de exemplu, interviuri, sesiuni de evaluare/consiliere, rapoarte realizate de specialiştiA. Date de identificare ale copilului:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numele copilului: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data naşterii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Sexul: [] masculin [] feminin │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul naşterii (ţară, judeţ, localitate): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Iniţialele numelui mamei: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data naşterii mamei: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Iniţialele numelui tatălui: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data naşterii tatălui: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Naţionalitatea/limba vorbită: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Judeţul/localitatea domiciliului actual: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Statutul de copil adoptabil:Sentinţa prin care a fost încuviinţată deschiderea procedurii adopţiei (număr/dată/tribunal):C. Informaţii despre familia biologică a copilului: a) Mama/Tata [statut socioprofesional şi marital, atitudinea faţă de copil, atitudinea faţă de adopţie (a consimţit/a refuzat să consimtă/nu s-a prezentat pentru exprimarea consimţământului, iar instanţa a suplinit acest consimţământ)]; alte rude până la gradul al IV-lea cu copilul importante pentru acesta b) Fraţi/Surori (menţionaţi numărul şi vârsta acestora, dacă au statutul de copil adoptabil/dacă au fost adoptaţi intern/internaţional, dacă au fost făcute demersuri pentru adopţia copilului împreună cu un/o frate/soră) c) Menţionaţi dacă:- Unul/Ambii părinţi sau fraţii au diagnostic de boală psihică:[] Da (precizaţi) [] Nu [] Necunoscut- Unul sau ambii părinţi au antecedente de boli cu transmitere sexuală (de natură să fie transmisă copilului):[] Da (precizaţi) [] Nu [] Necunoscut- Unul sau ambii părinţi sunt dependenţi de alcool:[] Da (precizaţi cine) [] Nu [] Necunoscut- Unul sau ambii părinţi sunt dependenţi de substanţe halucinogene/droguri[] Da (precizaţi cine/tip substanţă) [] Nu [] Necunoscut- Unul sau ambii părinţi au executat/execută o pedeapsă privativă de libertate:[] Da (menţionaţi fapta pentru care a fost condamnat) [] Nu [] NecunoscutD. Informaţii vizând istoricul copilului:1. Istoric medical:*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Greutatea la naştere: kg La intrarea în sistemul de protecţie: kg │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Perimetrul cranian la naştere: cm │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Lungimea la naştere: cm La intrarea în sistemul de protecţie: cm │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rangul naşterii: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Sarcina şi naşterea au fost normale? ││[ ] Da [ ] Nu [ ] Nu ştiu ││ ││Sarcina a fost monitorizată medical? ││[ ] Da [ ] Nu [ ] Nu ştiu ││ ││Mama a consumat alcool/substanţe ││halucinogene în perioada sarcinii? ││[ ] Da [ ] Nu [ ] Nu ştiu ││ ││Au existat complicaţii în timpul sarcinii ││sau al naşterii (de exemplu, a fost ││nevoie de resuscitare la naştere/ ││naşterea a avut loc la domiciliu)? ││[ ] Da [ ] Nu [ ] Nu ştiu ││ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Copilul a suferit de afecţiuni în trecut? (Dacă da, vă rugăm să indicaţi vârsta ││copilului în legătură cu fiecare afecţiune, precum şi orice complicaţie.) ││[ ] Da Nu [ ] Nu ştiu ││Dacă da: ││Afecţiuni normale ale copilăriei (tuse convulsivă, pojar, varicelă, rubeolă, oreion)? ││Tuberculoză? ││Convulsii (inclusiv convulsii febrile)? ││Traumatisme (de orice fel)? ││Sindroame genetice? ││Orice altă afecţiune? ││Expunere la boli contagioase? ││Există/Au existat probleme de control sfincterian (enuresis, ecomprezis)? │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Copilul a fost vaccinat împotriva oricăreia dintre următoarele afecţiuni: ││[ ] Da [ ] Nu [ ] Nu ştiu ││Dacă da: ││Tuberculoză (B.C.G.)? Data injectării: ││Difterie? Data injectării: ││Tetanos? Data injectării: ││Tuse convulsivă? Data injectării: ││Poliomielită? Data injectării: Data vaccinărilor orale: ││Hepatită A? Data injectării: ││Hepatită B? Data injectării: ││Alte imunizări? Data injectării: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Copilul a fost tratat în spital? ││[ ] Da [ ] Nu [ ] Nu ştiu │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Dacă da, menţionaţi spitalul, vârsta copilului, diagnosticul şi tratamentul. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vizual Când a fost copilul capabil să fixeze privirea? ││[ ] necunoscut │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Auditiv Când a fost copilul capabil să întoarcă capul după sunete?││[ ] necunoscut │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Motrice Când a fost copilul capabil să stea în şezut singur? ││[ ] necunoscut Când a făcut pensa digitală? │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Să stea în picioare cu sprijin? ││ Să meargă fără sprijin? │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Limbaj Când a început copilul să gângurească? ││[ ] necunoscut Să rostească unele cuvinte simple? ││ Să spună propoziţii? │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Istoricul de viaţă al copilului şi implicaţiile acestuia (se va acorda atenţie evidenţierii evenimentelor din primul an de viaţă al copilului): a) istoricul măsurilor de protecţie specială/tutelă instituite în cazul copilului, în ordine cronologică (începând cu domiciliul actual al copilului)┌────────────┬───────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐│De la (data)│ Până la │Nr. şi data actului prin│ Autoritatea care a ││ │ (data) │ care a fost instituită │ stabilit măsura de ││ │ │ măsura de protecţie │protecţie specială/tutela│├────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤├────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤└────────────┴───────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘ b) relaţia copilului cu familia biologică - menţionaţi dacă a fost îngrijit în familia biologică şi pe ce perioadă. Descrieţi relaţiile cu părinţii, fraţii şi alte rude atât înainte, cât şi după intrarea în sistemul de protecţie specială (calitate, frecvenţă, modul în care copilul se raportează la aceştia). Precizaţi, după caz, dacă minorul provine din incest/viol c) relaţiile de ataşament ale copilului, persoanele faţă de care s-au dezvoltat aceste legături, numărul separărilor de persoanele de care copilul era ataşat, contextul în care a intervenit separarea de acestea; menţionaţi reacţiile copilului la separare, sprijinul acordat şi dacă a păstrat relaţii personale cu figurile de ataşament d) după caz, situaţiile în care copilul a fost abuzat/traficat/exploatat ori expus la violenţă domestică; precizaţi durata/frecvenţa acestor situaţii şi suportul acordat copilului ori, după caz, nevoia de suport existentă e) după caz, existenţa unor demersuri anterioare de adopţie a copilului, motivul nefinalizării acestora şi impactul lor asupra copilului: f) altele:Nevoile particulare ale copilului rezultate ca urmare a istoriei de viaţă:E. Descrierea situaţiei actuale a copilului1. Starea de sănătate (conform menţiunilor din raportul vizând examinarea medicală a copilului) a) boli cronice: [ ] Nu [ ] Da (Precizaţi.)b)handicap: [ ] Nu [ ] Da - gradul: uşor/mediu/accentuat/grav- tipul : fizic [ ]/[ ] somatic/[ ] auditiv/[ ] vizual/[ ] mintal/[ ] psihic/[ ] asociat/[ ] HIV/[ ] SIDA/[ ] boli rare/ [ ] surdocecitate- diagnosticul stabilit la momentul încadrării în grad de handicap:Retard mental (astfel cum rezultă din evaluarea psihologului clinician):[ ] Nu[ ] Da - [ ] uşor/[ ] mediu/[ ] sever/[ ] profundQI -Nevoile particulare de îngrijire a copilului în ceea ce priveşte starea de sănătate:2. Nivel de dezvoltare:- vârsta cronologică este diferită de vârsta de dezvoltare? [ ] Nu/[ ] Da (detaliaţi, se menţionează şi QD.)- există întârzieri în dezvoltarea copilului (din punctul de vedere al dezvoltării motorii/socio-emoţionale/cognitive/al comunicării şi limbajului/autonomiei personale)?[ ] Nu/[ ] Da (Detaliaţi şi precizaţi contextul în care au apărut întârzierile şi suportul oferit copilului.)Nevoile de stimulare ale copilului în vederea recuperării întârzierilor apărute în ariile de dezvoltare:3. Educaţie:- data începerii şcolarizării:- nivel actual de şcolarizare:- cerinţe educative speciale (dacă este cazul):- rezultate generale, progrese înregistrate:- puncte tari şi puncte slabe:Nevoile de suport ale copilului în aria educaţională (Vizează educaţia formală şi informală oferită în familie şi şcoală/grădiniţă.)4. Principalele trăsături de personalitate:5. Interese/Abilităţi/Aptitudini/Activităţi preferate (inclusiv rutina zilnică a copilului, activităţi fizice/sport, activităţi culturale, activităţi sociale, jocuri/jucării; se vor preciza atât activităţile favorite, cât şi cele mai puţin agreate)6. Dezvoltare emoţională şi comportamentală- modul în care copilul îşi exprimă şi controlează emoţiile (furie, jenă, dezamăgire, bucurie, anxietate etc.):- factorii de stres şi modul în care copilul poate fi consolat/reconfortat:- persoanele de care copilul este ataşat şi tipul de ataşament:- relaţia cu adulţii, cadrele didactice:- relaţia cu copiii de aceeaşi vârstă şi cu prietenii:- deprinderi de autoservire/abilităţi de trai independent:Nevoi emoţionale şi comportamentale, inclusiv tulburări de ataşament:7. Opinia copilului şi pregătirea acestuia pentru adopţie: a) precizaţi persoana/persoanele responsabile cu pregătirea copilului în vederea adopţiei: b) precizaţi modul prin care copilul a fost pregătit în vederea adopţiei (inclusiv utilizarea unor materiale/instrumente): c) dorinţele/percepţia copilului cu privire la adopţie:8. Observaţii/Recomandări suplimentare:9. Componenţa familiei celei mai potrivite nevoilor copilului (luând în considerare ansamblul nevoilor copilului care rezultă din prezentul raport, precum şi dorinţele copilului, în funcţie de vârsta acestuia şi nivelul său de înţelegere):   Asistent social Psiholog Numele şi prenumele Numele şi prenumele ................... ...................     Semnătura Semnătura ................... ...................F. Raportul vizând examinarea medicală a copilului*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Data examinării medicale: │├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤│1. Copilul │Greutate: kg data: ││ │Înălţime: cm data: ││ │Perimetrul cranian cm data: │├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤│În urma examinării clinice complete efectuate de către mine, am observat următoarele: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Capul (forma craniului, hidrocefal, craniotabes) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gură şi faringe (buză de iepure sau palat scindat, dinţi) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Ochi (vedere, strabism, infecţii) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Urechi (infecţii, secreţii, auz slab, diformităţi) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Organele cavităţii toracice (inimă, plămâni) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Glande limfatice (adenită) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Abdomen (hernie, ficat, splină) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Genitale (hipospadias, testicul, retenţie) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Coloana vertebrală (cifoză, scolioză) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Extremităţi (pes equinus, valgus, varus, pes calcaneovarus, flexarea coapsei, ││spasticitate, pareză) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Piele (eczeme, infecţii, paraziţi) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Alte boli? │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rezultatele reacţiei la sifilis efectuate (data): ││ [] Pozitiv [] Negativ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rezultatul testului cu tuberculină efectuat (data): ││ [] Pozitiv [] Negativ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rezultatul testului pentru hepatită A efectuat (data): ││ [] Pozitiv [] Negativ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rezultatul testului pentru HBsAg (data): ││ [] Pozitiv [] Negativ ││Rezultatul testului pentru anti HBs (data): ││ [] Pozitiv [] Negativ ││Rezultatul testului pentru HBeAg (data): ││ [] Pozitiv [] Negativ ││Rezultatul testului pentru anti HBe (data): ││ [] Pozitiv [] Negativ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rezultatul testului pentru hepatită C efectuat (data) ││ [] Pozitiv [] Negativ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rezultatele testelor HIV efectuate (data): ││ [] Pozitiv [] Negativ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Simptome ale altor boli infecţioase? │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Urina conţine: ││Zahăr? ││Albumină? ││Fenilcetonă? │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Examinare pentru depistarea paraziţilor: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ [] Pozitiv [] Negativ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Copilul prezintă afecţiuni mintale sau retard? │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Boli cronice: ││ [] Da (precizaţi) [] Nu ││ ││Sănătos clinic: [] Da [] Nu │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Comentarii suplimentare │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Semnătura şi parafa medicului care a efectuat examinarea: ........................................  +  Anexa 11PROCEDURĂde eliberare a certificatului care atestă conformitatea adopţieiinternaţionale cu dispoziţiile Convenţiei asupra protecţieicopiilor şi cooperării în materia adopţieiinternaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prinLegea nr. 84/1994, cu modificările ulterioare, şi modelul acestui certificat  +  Articolul 1Cererea privind eliberarea certificatului care atestă conformitatea adopţiei internaţionale cu dispoziţiile Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 2013, ratificată prin Legea nr. 84/1994, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenţia de la Haga, se face personal de către adoptator/familia adoptatoare sau prin persoana împuternicită în acest sens şi are anexate: copia noului certificat de naştere al copilului, copia documentului naţional valabil care atestă identitatea adoptatorului/familiei adoptatoare ori, după caz, a persoanei împuternicite, precum şi procura autentică specială care atestă această calitate.  +  Articolul 2 (1) La nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (A.N.P.D.C.A.) se înfiinţează un registru special pe suport hârtie, care se completează de un funcţionar public cu studii juridice desemnat în acest scop prin decizie a preşedintelui A.N.P.D.C.A. (2) În vederea înscrierii în registrul special şi pentru eliberarea certificatului prevăzut la art. 1, funcţionarul desemnat verifică conformitatea datelor cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei cu datele aflate în evidenţa A.N.P.D.C.A. (3) În registru se înscriu următoarele informaţii: a) numele şi prenumele copilului înaintea adopţiei, C.N.P.-ul copilului, data şi locul naşterii; b) numele şi prenumele copilului după adopţie; c) sexul copilului; d) judeţul/sectorul în care copilul a avut ultimul domiciliu, înainte de adopţie; e) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei: numărul şi data pronunţării acesteia, data în care a rămas definitivă, instanţa judecătorească care a pronunţat hotărârea; f) numele şi prenumele adoptatorului/familiei adoptatoare, statul în care adoptatorii au reşedinţa obişnuită; g) autoritatea din statul de primire care a eliberat acordul prevăzut de art. 17 lit. a) din Convenţia de la Haga; h) efectele adopţiei (ruperea legăturii de filiaţie şi rudenie); i) data eliberării certificatului. (4) Fiecare filă a registrului se numerotează şi se ştampilează cu ştampila instituţiei şi va cuprinde în partea stângă informaţiile prevăzute la alin. (3), iar în partea dreaptă certificatul care conţine aceleaşi informaţii ca şi cele înscrise în registru şi care se detaşează şi se predă solicitantului. (5) La momentul predării, solicitantul va semna de primire în partea stângă a registrului, pe fila corespunzătoare certificatului care a fost predat. (6) În cazul constatării unor erori materiale cu privire la înregistrările făcute în registru, funcţionarul desemnat potrivit art. 2 alin. (1) procedează la anularea filei respective din registru şi la completarea unei noi file cu informaţiile corecte.  +  Articolul 3 (1) Certificatul se semnează de funcţionarul desemnat potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi de preşedintele A.N.P.D.C.A. (2) După întocmirea şi eliberarea certificatului se vor face menţiuni şi în Registrul naţional pentru adopţii, completându-se numărul şi data certificatului.  +  Articolul 4În cazul în care certificatul eliberat de A.N.P.D.C.A. a fost pierdut, deteriorat sau din alte motive solicitantul nu se mai află în posesia sa, la cerere, A.N.P.D.C.A. poate elibera, cu respectarea dispoziţiilor art. 1-3, un nou certificat, cu menţiunea "duplicat".ModelCERTIFICATde conformitate a adopţiei internaţionalepotrivit art. 23 din Convenţia asupra protecţiei copiilor şicooperării în materia adopţiei internaţionale,încheiată la Haga la 29 mai 1993Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie(autoritatea emitentă)România(statul de origine)Certifică, potrivit convenţiei, că adopţia copilului ................................ (numele şi prenumele copilului după adopţie, CNP-ul) .......................... (numele şi prenumele copilului anterior adopţiei) ........................... F [ ] M [ ] ........................... (data şi locul naşterii, sexul, judeţul ultimului domiciliu) de către persoana/familia .............................. (numele şi prenumele adoptatorilor), ................... (statul de primire) încuviinţată prin Sentinţa civilă nr. ........./data .............., pronunţată de ............................., definitivă la data de ....................................,a fost încheiată cu respectarea dispoziţiilor Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 şi, potrivit art. 23 din convenţie, va fi recunoscută de drept în orice stat contractant al acesteia.Potrivit art. 470 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, prin adopţie se stabilesc filiaţia dintre adoptat şi cel care adoptă, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. Raporturile de rudenie încetează între adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii fireşti şi rudele acestora, pe de altă parte. Când adoptator este soţul părintelui firesc sau adoptiv, legăturile de rudenie ale adoptatului încetează numai în raport cu părintele firesc şi rudele părintelui firesc care nu este căsătorit cu adoptatorul.Acordurile prevăzute de art. 17 lit. c) din Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, cu modificările ulterioare, au fost exprimate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, la data de ............................. (autoritatea centrală din statul de origine, data exprimării acordului) şi ................................, la data de .........................., (autoritatea centrală din statul de primire, data exprimării acordului).                   Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru                  Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,                   ..........................................                        (numele, prenumele şi semnătura)       Întocmit de consilier juridic ................................                                     (numele, prenumele şi semnătura)       Data eliberării certificatului ...............................  +  Anexa 12TEMATICA SESIUNILOR DE PREGĂTIREPrima sesiune de pregătire:1. Caracteristicile copilului adoptabil1.1. Reprezentările despre familia biologică a copilului adoptabil şi motivele care conduc la preluarea copilului în sistemul de protecţie specială1.1.1. Cauzele părăsirii copiilor şi motivele care conduc la instituirea unor măsuri de protecţie specială1.1.2. Importanţa conturării unei imagini adecvate cu privire la familia biologică, ce va fi transmisă ulterior copilului1.2. Caracteristicile biologice şi psihologice specifice copilului din sistemul de protecţie specială1.3. Consecinţele instituţionalizării copilului la diferite vârste1.4. Efectele traumei abandonului asupra copilului1.5. Tulburările psihologice frecvent întâlnite la copilul adoptabil/adoptat2. Etapele dezvoltării copilului2.1. Prezentarea etapelor de dezvoltare a copilului (caracteristicile fiecărei etape) şi factorii care le influenţează2.2. Necesitatea individualizării îngrijirii la particularităţile fiecărui copil2.3. Definirea ataşamentului, tipurile de ataşament2.4. Tulburările de ataşament şi factorii care conduc la tulburările de ataşament (separarea, instituţionalizarea şi consecinţele acesteia)2.5. Rolul mediului familial în dezvoltarea personalităţii copilului. Modalităţi concrete prin care adoptatorii pot favoriza dezvoltarea ataşamentului şi pot relaţiona cu copilul adoptabil (disponibilitate, empatie, atitudine nediscriminatorie, acceptarea identităţii şi istoriei copilului)A 2-a sesiune de pregătire:3. Sterilitatea/Infertilitatea3.1. Fazele durerii şi pierderii3.2. Necesitatea parcurgerii acestor faze3.3. Propriile atitudini faţă de sterilitate3.4. Efectele neacceptării propriei sterilităţi asupra adopţiei4. Relaţia cu propriii părinţi4.1. Modalităţile de relaţionare cu propriii părinţi4.2. Analizarea propriilor emoţii şi sentimente referitoare la relaţia cu părinţii şi efectele acestora asupra vieţii de adult5. Capacitatea de relaţionare şi de comunicare cu ceilalţi, familia extinsă, vecini etc.5.1. Necesitatea informării membrilor familiei extinse despre intenţia de a adopta, efectele adopţiei asupra familiei, modul de derulare a procesului de adopţie5.2. Identificarea persoanelor de sprijin în cadrul familiei şi anturajului; serviciile de sprijin în adopţie6. Capacitatea de a gestiona diferenţele de opinie, conflictele, dezacordurile6.1. Posibile reacţii ale familiei lărgite, anturajului şi comunităţii faţă de adopţie6.2. Posibile conflicte apărute după adopţie în propria familie extinsă/propriul anturaj6.3. Modalităţi de gestionare a diferenţelor de opinie şi a conflictelor7. Capacitatea de a se adapta la situaţii noi7.1. Etapele procesului de mutare a copilului în familia adoptatoare7.2. Descrierea modului de organizare a mediului fizic din propria casă (stimulativ şi securizant) în vederea mutării copilului7.3. Descrierea modului de organizare a programului personal de viaţă în vederea primirii copilului7.4. Principalele manifestări fizice şi psihologice care pot apărea la copilul adoptat şi la familia adoptatoare în momentul mutării7.5. Modalităţi de gestionare şi remediere a acestor manifestări8. Capacitatea cuplului de a funcţiona în echipa parentală8.1. Rolurile şi responsabilităţile membrilor cuplului8.2. Identificarea momentelor critice ale dinamicii cuplului şi a modalităţilor de gestionare a acestoraA 3-a sesiune de pregătire:9. Motivaţia participanţilor pentru adopţie10. Aşteptările familiilor potenţial adoptatoare faţă de copilul pe care ar dori să îl adopte10.1. Imaginea copilului ideal10.2. Necesitatea adaptării imaginii copilului ideal la copilul real adoptabil11. Rolul parental11.1. Posibile dificultăţi de relaţionare a cuplului cu copilul adoptat11.2. Rolul părinţilor în dezvoltarea copilului (rolul emoţiilor şi al stimulării cognitive pentru dezvoltarea copilului, calităţi şi comportamente ale adultului care stimulează dezvoltarea copilului, situaţii de abuz în educaţia copiilor, stabilirea limitelor etc.)12. Particularităţile ciclului vieţii de familie în cazul familiei adoptive (parcurgerea etapelor procedurii adopţiei şi provocările asociate acesteia, solicitările particulare apărute în etapele de dezvoltare ale copilului adoptat, precum şi în perioada vieţii adulte a adoptatului)13. Informarea copilului cu privire la adopţia sa13.1. Necesitatea şi obligaţia dezvăluirii adopţiei13.2. Modalităţi de explicare a adopţiei pentru diferite categorii de vârstă a copiilor14. Identitatea şi originile adoptatului14.1. Dreptul persoanei adoptate de a-şi cunoaşte originile14.2. Necesitatea cunoaşterii de către copil a originii şi propriei istorii14.3. Elementele conţinute în "Cartea vieţii" şi beneficiile utilizării acesteia14.4. Acceptarea identităţii şi istoriei copilului14.5. Rolul adoptatorilor în formarea identităţii adoptatului---------