ORDIN nr. 931 din 5 august 2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 2.747 din 5 august 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate din Ministerul Sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Organigramele unităţilor de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate publică sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme tehnice. Din structura de personal a acestora pot face parte: persoane cu studii superioare în domeniul medical, economic, juridic, informatic, psihologic, corespunzător următoarelor funcţii ocupate în instituţia în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management: medic, economist, consilier juridic, analist, psiholog, precum şi persoane cu studii medii în domeniul medical şi auxiliar medical, tehnic, economic şi informatic, corespunzător următoarelor funcţii ocupate în instituţia în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management: asistent medical, referent, registrator medical. Funcţia de coordonator al unităţii de asistenţă tehnică şi management este exercitată de personalul cu studii superioare în domeniul medical sau economic, după caz. Componenţa fiecărei unităţi de asistenţă tehnică şi management se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii de specialitate în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management, pe baza propunerilor coordonatorului unităţii de asistenţă tehnică şi management desemnat de către acesta, cu încadrarea în organigrama aprobată prin prezentele norme tehnice."2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Personalul care desfăşoară activităţi medicale în cadrul Subprogramului de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale va fi remunerat pentru activitatea depusă cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar de 27 lei/oră pentru personalul cu studii superioare şi 18 lei/oră pentru personalul cu studii medii, în limita bugetului stabilit şi pe baza rezultatelor realizate de unitatea sanitară care implementează activităţi în cadrul subprogramului. (5) Personalul care are calitatea de lector pentru cursurile de formare profesională poate fi remunerat în limitele maxime ale tarifului orar prevăzut în programul naţional de sănătate publică în cadrul căruia se organizează cursul şi ale numărului de ore realizate efectiv."3. La articolul 18 alineatul (1), litera g) se abrogă.4. La articolul 24, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Coordonatorii programelor naţionale de sănătate publică, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 23 lit. h), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora:"5. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - Controlul derulării programelor naţionale de sănătate publică se exercită de către direcţiile de sănătate publică şi/sau de către structurile de control din cadrul Ministerului Sănătăţii, după caz."6. La anexa nr. 1, punctul 2 "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2016" se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.7. În anexa nr. 2, la capitolul I "Programele naţionale de boli transmisibile", titlul I.5 "Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei", litera C "Activităţi", literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) supravegherea infecţiilor nosocomiale:a.1. efectuarea screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic;a.2. identificarea, în sistem sentinelă, a infecţiilor nosocomiale în secţiile cu risc crescut (ATI, chirurgie);a.3. efectuarea controlului intern de calitate al laboratorului de microbiologie; b) supravegherea, în sistem sentinelă, a antibiotipului tulpinilor microbiene care determină infecţii invazive."8. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5 litera C, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) formarea profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi al utilizării prudente a antibioticelor."9. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5 litera C punctul 1 "Activităţi implementate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti şi centrele regionale de sănătate publică Cluj, Iaşi, Timişoara:", subpunctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.3. pregăteşte curricula de curs şi instruieşte personalul din unităţile sanitare care derulează programul;"10. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5 litera C punctul 1, după subpunctul 1.10 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 1.11 şi 1.12, cu următorul cuprins:"1.11. organizează cursurile de formare profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi utilizării antibioticelor;1.12. încheie contracte cu lectori pentru cursurile de formare profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi utilizării antibioticelor în condiţiile prevăzute la art. 52 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."11. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5 litera C, punctul 2 "Activităţi implementate la nivelul direcţiilor de sănătate publică" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Activităţi implementate la nivelul direcţiilor de sănătate publică:2.1. participă la implementarea, derularea şi evaluarea activităţilor specifice Programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi rezistenţei microbiene în conformitate cu metodologiile specifice;2.2. centralizează datele de supraveghere a infecţiilor nosocomiale de la nivelul unităţilor sanitare care derulează programul în conformitate cu metodologia specifică;2.3. asigură instruirea metodologică în conformitate cu metodologia transmisă;2.4. acordă consultanţă de specialitate unităţilor sanitare, în vederea implementării activităţilor din Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi rezistenţei microbiene;2.5. transmit datele de supraveghere centralizate de la nivelul unităţilor sanitare în funcţie de metodologia specifică la INSP - centrele regionale de sănătate publică Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara;2.6. realizează activităţi de monitorizare a supravegherii infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare."12. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5 litera C, punctul 3 "Activităţi implementate la nivelul unităţilor sanitare sentinelă" se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Activităţi implementate la nivelul unităţilor sanitare:3.1. asigură realizarea activităţilor în conformitate cu cerinţele metodologiei specifice;3.2. asigură participarea personalului medical la cursurile de formare profesională pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi al utilizării prudente a antibioticelor;3.3. efectuarea screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic;3.4. efectuarea controlului intern de calitate al laboratorului de microbiologie;3.5. identificarea în sistem sentinelă a infecţiilor nosocomiale în secţiile/compartimentele cu risc crescut (ATI, chirurgie);3.6. supravegherea în sistem sentinelă a antibiotipului tulpinilor microbiene care determină infecţii invazive;3.7. transmit indicatorii de evaluare în conformitate cu metodologia specifică către direcţiile de sănătate publică."13. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5, litera D "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"D. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. INSP:1.1.1. număr de acţiuni: 240/an;1.1.2. număr de cursuri de formare profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi utilizării antibioticelor: 12/an (modulul 1);1.2. unitatea sanitară:1.2.1. număr de persoane participante la cursurile de formare profesională: 300/an (modulul 1);1.2.2. număr de controale interne de calitate ale laboratorului de microbiologie efectuate: 852/an (fiecare unitate sanitară efectuează 1 control intern/lună);1.2.3. număr de beneficiari ai screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic*: 111.000/an;1.3. unitatea sentinelă:1.3.1. număr de infecţii nosocomiale depistate în sistem sentinelă: 1.000/an;1.3.2. număr de infecţii nosocomiale investigate microbiologic cu laboratorul: 1.000/an;1.3.3. număr de tulpini microbiene care determină infecţii invazive caracterizate din punctul de vedere al rezistenţei la antibiotice, depistate în sistem sentinelă: 1.300/an.2. Indicatori de eficienţă:2.1. INSP:2.1.1. cost mediu estimat/acţiune: 400 lei;2.1.2. cost mediu estimat/curs de formare profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi al utilizării prudente a antibioticelor: 12.500 lei;2.2. unitatea sanitară:2.2.1. cost mediu estimat/persoană formată în domeniul controlului infecţiilor nosocomiale şi al utilizării prudente a antibioticelor: 2.000 lei, din care costul mediu estimat pentru transportul, cazarea, diurna unei persoane participante la curs, înregistrat şi raportat de unitatea sanitară: 1.500 lei;2.2.2. cost mediu estimat/control intern de calitate efectuat de fiecare unitate sanitară/an: 9.600 lei;2.2.3. cost mediu/beneficiar al screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic: 48 lei;2.3. unitatea care realizează, în sistem sentinelă, identificarea infecţiilor nosocomiale şi supravegherea antibiotipului tulpinilor microbiene: cost mediu estimat/acţiune de depistare, investigare microbiologică şi caracterizare a rezistenţei microbiene a infecţiilor nosocomiale: 350 lei, din care:2.3.1. cost mediu estimat/depistare infecţie nosocomială: 50 lei;2.3.2. cost mediu estimat/acţiune de investigare microbiologică cu laboratorul: 200 lei;2.3.3. cost mediu estimat/acţiune confirmare de tulpină şi caracterizare a antibiotipului: 100 lei.3. Indicatori de rezultat:3.1. creşterea identificării şi raportării infecţiilor nosocomiale în rândul unităţilor care participă în program astfel încât rata de incidenţă a infecţiilor nosocomiale pe unitatea sanitară să fie 2%;3.2. rata de incidenţă a tipurilor de infecţii nosocomiale identificate în sistem sentinelă: 5%;3.2. procent de tulpini microbiene care determină infecţii invazive caracterizate din punctul de vedere al rezistenţei la antibiotice din întreaga unitate sanitară: 80%. Notă

  ──────────

  *) În sensul prezentului program, prin beneficiari ai screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic se înţelege: 1) bolnavii nou-internaţi în secţia/compartimentul ATI; 2) bolnavii spitalizaţi în secţia/compartimentul ATI pentru o perioadă mai lungă de o săptămână la care se efectuează retestare săptămânală; 3) toţi contacţii spitalizaţi din saloanele în care un bolnav a fost identificat cu o colonizare sau o infecţie nosocomială."

  ──────────
  14. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5, litera E "Natura cheltuielilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:"E. Natura cheltuielilor:1. Pentru efectuarea screeningului activ pentru depistarea colonizării/infecţiilor cu germeni cu risc epidemiologic:1.1. medii de cultură cromogene pentru izolarea de: enterobacterii rezistente la carbapeneme, enterobacterii ESBL, enterococ rezistent la vancomicină, MRSA;1.2. tulpini de referinţă pentru controlul intern de calitate al mediilor de cultură cromogene utilizate în laboratorul de microbiologie.2. Pentru efectuarea controlului intern de calitate al laboratorului de microbiologie: tulpini de referinţă ATCC sau similar pentru controlul intern de calitate al mediilor uzuale de cultură în laborator (geloză-sânge, CLED, Hektoen), medii de cultură pentru efectuarea antibiogramelor prin metoda difuzimetrică (Muller, Hinton) şi pentru sisteme automate.3. Pentru formarea profesională a personalului medical pentru controlul infecţiilor nosocomiale şi utilizării antibioticelor:3.1. INSP:3.1.1. cheltuieli de personal şi/sau pentru contracte de prestări de servicii încheiate conform prevederilor art. 52 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea cursurilor care se finanţează în limita maximă a tarifului de 235 lei/oră;3.1.2. prestări de servicii pentru editare, tipărire, multiplicarea şi legătoria suportului de curs şi diseminare;3.1.3. furnituri de birou: conform prevederilor pct. 4.4;3.1.4. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna pentru personalul propriu;3.2. unităţi sanitare: cheltuieli cu transportul, cazare şi diurna pentru personalul medical în vederea participării la curs.4. Pentru activităţile realizate de unităţile sentinelă şi INSP, altele decât cele prevăzute la pct. 1-3:4.1. reactivi;4.2. medii de cultură pentru izolarea tulpinilor şi efectuarea antibiogramelor;4.3. materiale sanitare şi de laborator necesare desfăşurării activităţilor de izolare a tulpinilor şi efectuare a antibiogramei;4.4. furnituri de birou: creioane, pixuri şi mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperţi îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox şi imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartuşe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncţională, CD-uri şi DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripţionat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuţitoare, cutii carton pentru arhivare;4.5. prestări de servicii pentru:4.5.1. confirmarea identificării şi a antibiotipului de rezistenţă la tulpinile cu risc epidemiologic;4.5.2. controlul extern al calităţii;4.5.3. transport intern pentru probe;4.5.4. depozitarea, conservarea şi neutralizarea deşeurilor medicale;4.5.5. întreţinere, mentenanţă, redevenţe, asigurări, metrologizare şi etalonare a echipamentelor de laborator;4.5.6. editare şi tipărire de rapoarte, ghiduri şi buletine informative, multiplicarea şi legătoria documentelor şi diseminarea lor;4.5.7. întreţinerea şi exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xeroxurilor şi multifuncţionalelor;4.6. piese de schimb şi accesorii pentru echipamentele de laborator, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncţionale;4.7. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox şi multifuncţionale;4.8. poşta: timbre, servicii de poştă şi curierat, taxe poştale, abonament internet;4.9. deplasări interne: cheltuieli cu transportul şi cazarea personalului propriu;4.10. cheltuieli de personal şi/sau pentru contracte de prestări de servicii încheiate conform prevederilor art. 52 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."15. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5, litera F "Unităţi de specialitate care implementează programul" se modifică şi va avea următorul cuprins:"F. Unităţi de specialitate care implementează programul:1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;2. Unităţi sanitare cu paturi:2.1. Pentru activităţi prevăzute la lit. C pct. 3 subpct. 3.1-3.7:2.1.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;2.1.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;2.1.3. Spitalul Clinic Colţea Bucureşti;2.1.4. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias;2.1.5. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C. C. Iliescu»;2.1.6. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;2.1.7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 2 Cluj-Napoca;2.1.8. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie «Prof. Dr. O. Fodor» Cluj-Napoca;2.1.9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;2.1.10. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza-Vodă» Iaşi;2.1.11. Spitalul Clinic «Dr. I. C. Parhon»;2.1.12. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi;2.1.13. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;2.1.14. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;2.1.15. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;2.1.16. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria;2.1.17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara.2.2. Pentru activităţi prevăzute la lit. C pct. 3 subpct. 3.1-3.4, 3.6 şi 3.7:2.2.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;2.2.2. Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale «Dr. Victor Babeş» Bucureşti;2.2.3. Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»;2.2.4. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Victor Babeş» Timişoara.2.3. Pentru activităţi prevăzute la lit. C pct. 3 subpct. 3.1-3.4 şi 3.7:2.3.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;2.3.2. Spitalul de Pediatrie Piteşti;2.3.3. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti Bacău;2.3.4. Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea;2.3.5. Spitalul Municipal «Dr. G. Curteanu» Oradea;2.3.6. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;2.3.7. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Mavromati» Botoşani;2.3.8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;2.3.9. Spitalul Clinic de Copii Braşov;2.3.10. Spitalul Clinic Filantropia Bucureşti;2.3.11. Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti;2.3.12. Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila» Bucureşti;2.3.13. Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular «Foişor» Bucureşti;2.3.14. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti;2.3.15. Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar-Arseni»;2.3.16. Institutul Clinic Fundeni;2.3.17. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;2.3.18. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;2.3.19. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa;2.3.20. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;2.3.21. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca;2.3.22. Institutul Inimii «Niculae Stăncioiu» Cluj-Napoca;2.3.23. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;2.3.24. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe;2.3.25. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova;2.3.26. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi;2.3.27. Spitalul de Obstetrică Ginecologie «Buna Vestire» Galaţi;2.3.28. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Ioan» Galaţi;2.3.29. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu;2.3.30. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu;2.3.31. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva;2.3.32. Spitalul Judeţean de Urgenţă Petroşani;2.3.33. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;2.3.34. Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. N. Oblu» Iaşi;2.3.35. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi;2.3.36. Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare;2.3.37. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;2.3.38. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman;2.3.39. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina;2.3.40. Spitalul de Pediatrie Ploieşti;2.3.41. Spitalul Municipal Ploieşti;2.3.42. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti;2.3.43. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;2.3.44. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;2.3.45. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;2.3.46. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;2.3.47. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea;2.3.48. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea;2.3.49. Spitalul Municipal de Urgenţă «Elena Beldiman» Bârlad;2.3.50. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;2.3.51. Spitalul Municipal Paşcani.2.4. Pentru activităţi prevăzute la lit. C pct. 3 subpct. 3.1, 3.2, 3.6 şi 3.7:2.4.1. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca;2.4.2. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Sf. Parascheva» Iaşi.2.5. Pentru activităţi prevăzute la lit. C pct. 3 subpct. 3.1, 3.2 şi 3.7:2.5.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila;2.5.2. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I. A. Sbârcea» Braşov;2.5.3. Spitalul de Boli Infecţioase Braşov;2.5.4. Spitalul Clinic «Prof. Dr. Th. Burghele» Bucureşti;2.5.5. Spitalul Clinic «Dr. I. Cantacuzino» Bucureşti;2.5.6. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;2.5.7. Spitalul Clinic «Sfânta Maria» Bucureşti;2.5.8. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială «Prof. Dr. Dan Theodorescu» Bucureşti;2.5.9. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti;2.5.10. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti;2.5.11. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti;2.5.12. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu»;2.5.13. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri Bucureşti;2.5.14. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» Bucureşti;2.5.15. Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»;2.5.16. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie»;2.5.17. Institutul Naţional de Endocrinologie «C. I. Parhon»;2.5.18. Institutul Oncologic «Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu» Bucureşti;2.5.19. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL «Prof. Dr. Dorin Hociotă» Bucureşti;2.5.20. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti;2.5.21. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;2.5.22. Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş;2.5.23. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca;2.5.24. Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă» Cluj-Napoca;2.5.25. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa;2.5.26. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte;2.5.27. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeş» Craiova;2.5.28. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Sf. Cuvioasa Parascheva» Galaţi;2.5.29. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc;2.5.30. Institutul Regional de Oncologie Iaşi;2.5.31. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Elena Doamna» Iaşi;2.5.32. Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi;2.5.33. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov;2.5.34. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin;2.5.35. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;2.5.36. Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti;2.5.37. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;2.5.38. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;2.5.39. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;2.5.40. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani."16. În anexa nr. 5, la capitolul IV "Programele naţionale de boli netransmisibile", titlul IV.2 "Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică", litera E "Unităţi de specialitate care implementează programul", punctul 2 "activitatea 2.1", după subpunctul 2.21 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 2.22 şi 2.23, cu următorul cuprins:"2.22. Spitalul de Psihiatrie Săpunari;2.23. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea."17. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subtitlul IV.3.1 "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană", litera F "Natura cheltuielilor eligibile", punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"16. cheltuieli pentru achiziţionarea de către Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov a brăţărilor de identificare a donatorilor decedaţi."18. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1, litera H "Unităţi de specialitate care implementează subprogramul", punctul 17 "Judeţul Iaşi", subpunctul 17.1 "Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi", după subpunctul 17.1.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17.1.6, cu următorul cuprins:"17.1.6. transplant hepatic."19. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1, litera H punctul 25 "Judeţul Suceava - Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava:", după subpunctul 25.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 25.3, cu următorul cuprins:"25.3. transplant os-tendon."20. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1, litera H punctul 28 "Municipiul Bucureşti", subpunctul 28.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"28.4. Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov - realizează coordonarea activităţilor de transplant."21. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1 litera H, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 29 şi 30, cu următorul cuprins:"29. Judeţul Mehedinţi - Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin:29.1. secţia ATI;29.2. coordonare transplant.30. Judeţul Vâlcea - Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea:30.1. secţia ATI;30.2. coordonare transplant."22. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3 "Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer", după litera A "Unitatea de asistenţă tehnică şi management" se introduce o nouă literă, litera A1, cu următorul cuprins:"A1 Obiectiv:Creşterea numărului de proceduri de fertilizare in vitro cu 10% faţă de anul precedent şi a naşterilor prin acest procedeu."23. În anexa nr. 6, la capitolul V "Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate", titlul V.2 "Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun", litera H "Lista unităţilor de specialitate care implementează" se modifică şi va avea următorul cuprins:"H. Lista unităţilor de specialitate care implementează:1. activităţile prevăzute la pct. 3.1, 3.2, 3.4: Institutul Naţional de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» Bucureşti;2. activitatea prevăzută la pct. 3.3:2.1. Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C. C. Iliescu» Bucureşti;2.2. Institutul Naţional de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucureşti;2.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi;2.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;2.5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara;2.6. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani;"24. În anexa nr. 7, la capitolul VI "Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului", titlul VI.1 "Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi copilului", intervenţia 3. "Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere şi analiza mortalităţii infantile", punctul 3.1 "Activităţi", subpunctul 3.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1.2. analizarea mortalităţii infantile, la nivel naţional, sub coordonarea Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti în parteneriat cu UNICEF România."25. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1 intervenţia 3 punctul 3.5 "Unităţi de specialitate care implementează", după subpunctul 3.5.65 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 3.5.66-3.5.68, cu următorul cuprins:"3.5.66. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;3.5.67. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe, Covasna;3.5.68. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara."26. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 "Subprogramul de sănătate a copilului", intervenţia 1"Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială", punctul 1.1 "Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului pentru fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice şi monitorizarea tratamentului", subpunctul 1.1.3 "Indicatori de evaluare", subpunctul 1.1.3.2 "indicatori de eficienţă", subpunctul 1.1.3.2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.1.3.2.4. cost mediu/copil care a primit dietă specifică pentru fenilcetonurie: 12.000 lei/copil/an;"27. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 intervenţia 1, punctul 1.1 subpunctul 1.1.4 "Natura cheltuielilor eligibile", subpunctul 1.1.4.3 "alimente cu destinaţie medicală specială conform tabelului", pentru "Substituent proteic PKU 1-14 ani", conţinutul "Echivalent proteic" se modifică şi va avea următorul cuprins:┌───────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐│ "........................ │ ..................... │ ................. │├───────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│Substituent proteic │CONŢINUT │2 kg/lună ││PKU 1-14 ani │(la 100 g. pulbere)| │ │├───────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│ │Echivalent proteic = │ ││ │65-75 g │ │├───────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤│ ......................... │ ..................... │ ................" │└───────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┘28. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 intervenţia 3 "Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal", punctul 3.4 "Unităţi de specialitate care implementează", după subpunctul 17 se introduc două subpuncte, subpunctele 18 şi 19, cu următorul cuprins:"18. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;19. Spitalul Clinic Judeţean Mureş".29. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 intervenţia 5 "Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil", punctul 5.5 "Natura cheltuielilor eligibile", în tabelul de la subpunctul 5.5.8 "alimente cu destinaţie medicală specială pentru mucoviscidoză, conform tabelului", rândul 7 "Supliment alimentar vitaminic special pentru fibroza chistică - 1 cp/zi p.o." şi rândul 18 "Supliment nutriţional vitaminic cu destinaţie specială pentru fibroză chistică - Preparat pe bază de ulei de floarea-soarelui de origine biologică îmbogăţit cu vitaminele: A, D3, E şi K1 - Doza: între 0 luni şi 12 luni - 1 ml/zi p.o.; între 1-10 ani 2 ml zi; peste 10 ani 3 ml/zi p.o." se abrogă.30. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3 "Subprogramul de sănătate a femeii", intervenţia 1 "Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială", punctul 1.1 "Activităţi", după subpunctul 1.1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.1.3, cu următorul cuprins:"1.1.3. realizarea unui studiu populaţional reprezentativ la nivel naţional privind comportamentul reproductiv al populaţiei de vârstă fertilă."31. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3, intervenţia 1 "Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială", la punctul 1.2 "Indicatori de evaluare", subpunctele 1.2.1 şi 1.2.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1.2.1. indicatori fizici:1.2.1.1. număr de utilizatori activi de metode moderne de contracepţie, beneficiari ai intervenţiei: 75.000/an;1.2.1.2. număr de studii desfăşurate: 1 studiu/an;1.2.2. indicatori de eficienţă:1.2.2.1. cost mediu estimat/utilizator activ de metode de contracepţie: 100;1.2.2.2. cost mediu estimat/studiu realizat: 500.000 lei."32. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3 intervenţia 1, punctul 1.3 "Natura cheltuielilor eligibile" se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.3. Natura cheltuielilor eligibile:1.3.1. medicamente contraceptive;1.3.2. cheltuieli pentru realizarea studiului populaţional reprezentativ la nivel naţional privind comportamentul reproductiv al populaţiei de vârstă fertilă".33. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3 intervenţia 1, punctul 1.4 "Unităţi care implementează:", după subpunctul 1.4.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.4.3, cu următorul cuprins:"1.4.3. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti (activitatea de realizare a studiului populaţional reprezentativ la nivel naţional privind comportamentul reproductiv al populaţiei de vârstă fertilă)".34. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3, intervenţia 2 "Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză", punctul 2.2 "Indicatori de evaluare", la subpunctul 2.2.1 "indicatori fizici", subpunctul 2.2.1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.2.1.3. număr rapoarte de analiză a morbidităţii şi mortalităţii materne: 1/an;"35. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3, intervenţia 2, la punctul 2.2 subpunctul 2.2.2 "indicatori de eficienţă" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.2.2. indicatori de eficienţă:2.2.2.1. cost mediu estimat/carnet şi fişă pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei: 2 lei;2.2.2.2. cost mediu estimat/raport de analiză a morbidităţii şi mortalităţii materne: 45.000 lei."36. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3, intervenţia 2, punctul 2.3 "Natura cheltuielilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.3. Natura cheltuielilor:2.3.1. servicii de tipărire;2.3.2. cheltuieli de cazare, transport, diurnă pentru participanţii la întâlnirile organizate la nivel regional/naţional în vederea analizării morbidităţii şi mortalităţii materne."37. În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3, intervenţia 3 "Prevenirea malformaţiilor congenitale prin diagnostic pre- şi postnatal", punctul 3.1 "Activităţi: efectuarea investigaţiilor specifice în vederea identificării riscului şi a unui diagnostic de specialitate prin:", după subpunctul 3.1.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1.7, cu următorul cuprins:"3.1.7. teste de screening pentru boli congenitale de metabolism (minimum 20 de boli)".38. În anexa nr. 8, "Organigrama unitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu»" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.39. În anexa nr. 8, "Organigrama unitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
   +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, sintagma "Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului «Alessandrescu-Rusescu» Bucureşti".  +  Articolul IVDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu
  Bucureşti, 5 august 2016.Nr. 931.  +  Anexa 12. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2016*Font 9*                                                                          - mii lei -┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐│PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ │ Buget │ Venituri │ Total ││ │ de stat │ proprii │ │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│I. Programul naţional de boli transmisibile, │ │ │ ││din care: │ 360.969 │ 34.591 │ 395.560 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Programul naţional de vaccinare │ 101.019 │ 1.853 │ 102.872 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al │ │ │ ││bolilor transmisibile prioritare │ │ 3.627 │ 3.627 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al │ │ │ ││infecţiei HIV │ 255.918 │ 12.011 │ 267.929 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al │ │ │ ││tuberculozei │ 4.032 │ 13.532 │ 17.564 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Programul naţional de supraveghere şi control al │ │ │ ││infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea │ │ │ ││utilizării antibioticelor şi a antibiotico- │ │ │ ││rezistenţei │ │ 3.568 │ 3.568 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│II. Programul naţional de monitorizare a │ │ │ ││factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi │ │ │ ││muncă │ │ 1.709 │ 1.709 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│III. Programul naţional de securitate │ │ │ ││transfuzională │ 58.864 │ 73.642 │ 132.506 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, │ │ │ ││din care: │ 72.599 │ 56.548 │ 129.147 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Programul naţional de depistare precoce activă a │ │ │ ││cancerului de col uterin │ │ 10.559 │ 10.559 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Programul naţional de sănătate mintală şi │ │ │ ││profilaxie în patologia psihiatrică │ │ 1.771 │ 1.771 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Programul naţional de transplant de organe, │ │ │ ││ţesuturi şi celule de origine umană │ 67.644 │ 28.374 │ 96.018 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Subprogramul de transplant de celule stem │ │ │ ││hematopoietice periferice şi centrale │ 4.934 │ 9.841 │ 14.775 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Subprogramul de fertilizare in vitro şi │ │ │ ││embriotransfer │ │ 4.713 │ 4.713 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Programul naţional de boli endocrine │ 21 │ 656 │ 677 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Programul naţional de tratament pentru boli rare │ │ 430 │ 430 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Programul naţional de management al registrelor │ │ │ ││naţionale │ │ 204 │ 204 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│V. Programul naţional de evaluare şi promovare a │ │ │ ││sănătăţii şi educaţie pentru sănătate │ 622 │ 806 │ 1.428 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi │ │ │ ││copilului │ 7.242 │ 13.591 │ 20.833 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│Total buget programe naţionale de sănătate │ │ │ ││publică 2016 │ 500.296 │ 180.887 │ 681.183 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│MS - acţiuni centralizate │ 100.093 │ 87.409 │ 187.502 │├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤│TOTAL BUGET │ 600.389 │ 268.296 │ 868.685 │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘  +  Anexa 2ORGANIGRAMĂUnitatea de Asistenţă Tehnică şi Management din cadrulInstitutului pentru Ocrotirea Mamei şi copilului"Prof. Dr. Alessandrescu-Rusescu" Bucureşti*Font 8*                                         TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI                                                                           20.472                            ┌──────────────────────────────────────────────────────┐                            │ Coordonator U.A.T.M. (74 ore/lună) 888 │                            └───────────────────────────┬──────────────────────────┘                                                        │                            ┌───────────────────────────┴──────────────────────────┐                            │ │                            ↓ 11.808 ↓ 7.776┌───────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────┐│ Personal pentru supraveghere, monitorizare, evaluare │ │ Personal administrativ ││ medici pentru monitorizare şi evaluare │ │consilier juridic (80 ore/luna) 960 ││ intervenţii (200 ore/lună) 2.400 │ │economist (408 ore/lună) 4.896 ││ referenţi /statisticieni/registratori │ │secretar (160 ore/lună) 1.920 ││ (416 ore/lună) 4.992 │ └─────────────────────────────────────────┘│ asistent coordonare (168 ore/lună) 2.016 ││ informatician/analist/programator/ ││ operator date 2.400 │└───────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3ORGANIGRAMĂUnitatea de Asistenţă Tehnică şi Management dincadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti*Font 7*                                              TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI 31.968                                                                                   1.008                                    ┌────────────────────────────────────────────────────┐                                    │ Coordonator U.A.T.M. (84 ore/lună) 1.008 │                                    └────────────────────────────┬───────────────────────┘                                                                 │              ┌───────────────────────────────┬──────────────────┼─────────────────────────────┬─────────────────┐              │ │ │ │ │              │ │ ↓ 2.064 │ │              │ │ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ │              │ │ │ Personal administrativ │ │ │              │ │ │ expert achiziţii (44 ore/lună) 528 │ │ │              │ │ │ consilier juridic (44 ore/lună) 528 │ │ │              │ │ │ secretar (84 ore/lună) 1.008 │ │ │              │ │ └──────────────────────┬───────────────────┘ │ │              │ │ │ │ │              ↓ 6.048 │ ↓ 3.024 │ ↓ 5.904┌──────────────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────┐│ PN. I.1 │ │ │ P.N. I.2 │ │ │ P.N. I.5 ││medici coordonatori (252 ore/lună) 3.024 │ │ │ medici coordonatori (168 ore/lună) 2.016 │ │ │ medic coordonator (82 ore/lună) 984 ││economişti (168 ore/lună) 2.016 │ │ │ economist (84 ore/lună) 1.008 │ │ │ medic (82 ore/lună) 984 ││asistent medical (84 ore/lună) 1.008 │ │ │ │ │ │ economişti (164 ore/lună) 1.968 │└──────────────────────────────────────────┘ │ └──────────────────────┬────────────────────┘ │ │ referent specialitate │                                              │ │ │ │ (82 ore/lună) 984 │                                              │ │ │ │ asistent medical (82 ore/lună) 984 │                                              │ ↓ 5.976 │ └───────────────────────────────────────┘                            ┌─────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ └───────┐                            │ │ PN IV.1 │ │                            ↓ 3.360 │ medic coordonator (70 ore/lună) 840 │ ↓ 2.664   ┌───────────────────────────────────────┐ │ economist (60 ore/lună) 720 │ ┌─────────────────────────────────────────┐   │ PN. II │ │ referent de specialitate │ │ PN IV.6 │   │ medic coordonator (70 ore/lună) 840 │ │ (84 ore/lună) 1.008 │ │ medic coordonator (60 ore/lună) 720 │   │ chimist (70 ore/lună) 840 │ │ asistent medical (84 ore/lună) 1.008 │ │ economist (60 ore/lună) 720 │   │ economist (70 ore/lună) 840 │ │ experţi IT *1) (200 ore/lună) 2.400 │ │ referenţi de specialitate │   │ asistent medical (70 ore/lună) 840 │ │ Notă: *1) numai în situaţia dezvoltării │ │ (52 ore/lună) 642 │   └───────────────────────────────────────┘ │ la nivel naţional/regional al sistemului│ │ referenţi (50 ore/lună) 600 │                                                 │ informatic şi informaţional al │ └─────────────────────────────────────────┘                                                 │ programului │                                                 └──────────────────────┬──────────────────┘                                                                        │                                                                        ↓ 1.920                                                 ┌─────────────────────────────────────────┐                                                 │ PN V.1 │                                                 │ medic coordonator (40 ore/lună) 480 │                                                 │ economist (60 ore/lună) 720 │                                                 │ referent (60 ore/lună) 720 │                                                 └─────────────────────────────────────────┘-----