HOTĂRÂRE nr. 579 din 10 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 12 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VII din Legea nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 57/2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 2 aprilie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Autorizarea prevăzută la art. 1 se realizează de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, denumită în continuare A.N.P.D.C.A., și se acordă pentru o perioadă de doi ani de la data emiterii ei, specificându-se serviciile și activitățile pe care organismul privat le poate desfășura.2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Pentru prestarea/desfășurarea efectivă a serviciilor și activităților pentru care a fost autorizat, organismul privat are obligația de a încheia protocoale de colaborare cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, denumite în continuare DGASPC, în a căror rază administrativ-teritorială urmează să își desfășoare activitatea.(2) Organismul privat are obligația ca, în termen de 5 zile de la încheierea protocoalelor de colaborare prevăzute la alin. (1), să transmită o fotocopie a acestora A.N.P.D.C.A.3. La articolul 5, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) să aibă proceduri/metodologii de lucru conforme cu principiile și prevederile legale în materia adopției, precum și proceduri de evaluare periodică a satisfacției beneficiarilor.4. La articolul 5, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) să aibă asistenți maternali angajați ori servicii rezidențiale proprii, în situația în care solicită autorizarea pentru a desfășura activitățile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a)-c).5. La articolul 6, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) în situația în care se solicită autorizarea pentru activitățile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a)-c), licența de funcționare a serviciilor rezidențiale proprii sau, după caz, a serviciilor de asistență maternală, în copie certificată, ori contractele de muncă ale asistenților maternali, în copie certificată, în cazul solicitanților care dețin licență provizorie pentru serviciile de asistență maternală.6. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autorizația este valabilă pentru o perioadă de doi ani de la data emiterii.7. La articolul 13, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) și la art. 5 lit. g) și j).8. La articolul 17 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) realizarea demersurilor necesare acomodării copilului cu adoptatorul sau familia adoptatoare în vederea facilitării potrivirii practice.9. La articolul 17 alineatul (1), litera f) se abrogă.10. La articolul 18, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) evaluarea adoptatorului sau familiei adoptatoare în vederea obținerii atestatului.11. Articolul 21 se abrogă.  +  Articolul III(1) Organismele private române care dețin autorizații emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora, valabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și care doresc să realizeze până la expirarea termenului pentru care au fost autorizate și activitatea de evaluare a adoptatorului sau familiei adoptatoare pot solicita Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, denumită în continuare A.N.P.D.C.A., completarea autorizației cu această activitate.(2) În situația prevăzută la alin. (1), la cererea privind completarea autorizației se anexează un document care conține descrierea metodologiei și procedurilor de lucru ce urmează a fi utilizate în realizarea evaluării. În situația organismelor private autorizate numai pentru realizarea serviciilor de informare și promovare adopție internă, la cererea privind completarea autorizației se anexează și documentele prevăzute la art. 6 lit. d) și e) din Hotărârea Guvernului nr. 233/2012.(3) Cererea de completare a autorizației prevăzută la alin. (1) se soluționează de către A.N.P.D.C.A., prin decizie, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare. Decizia de completare se comunică solicitantului în 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(4) În cazul completării autorizației, organismele private au obligația încheierii unor acte adiționale la contractele de colaborare încheiate cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului în a căror rază administrativ-teritorială își desfășoară activitatea și a transmiterii unei fotocopii a acestora către A.N.P.D.C.A., în termen de 5 zile de la încheierea lor.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:(1) În urma analizării cererii prezentate, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta hotărâre și cele impuse de normele Convenției asupra protecției copilului și cooperării în materia adopției internaționale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, și/sau ale acordurilor de colaborare bilaterale în domeniul adopției, A.N.P.D.C.A. va autoriza organizația privată străină solicitantă pentru o perioadă de doi ani.2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Autorizația va putea fi reînnoită pentru aceeași perioadă, la cererea organizației private străine, în urma prezentării documentelor prevăzute la art. 4 și a raportului de activitate al solicitantului, întocmit pentru perioada de valabilitate a autorizației emise de către A.N.P.D.C.A.  +  Articolul V(1) Autorizațiile emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 233/2012, precum și cele emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004, valabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își mențin valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost emise.(2) Contractele de colaborare aflate în derulare, încheiate potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 233/2012, își mențin valabilitatea până la expirarea termenului autorizației în baza căreia au fost încheiate.  +  Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 23 aprilie 2012;b) Hotărârea Guvernului nr. 329/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităților în domeniul adopției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 30 aprilie 2010;c) Ordinul nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică, emis de președintele Oficiului Român pentru Adopții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2012;d) Ordinul nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum și a modelului și conținutului unor formulare, instrumente și documente utilizate în procedura adopției, emis de președintele Oficiului Român pentru Adopții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 aprilie 2012;e) Ordinul nr. 617/2012 privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenței unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopție și coordonarea intervenției Compartimentului adopții și postadopții în relația cu managerul de caz, emis de președintele Oficiului Român pentru Adopții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2013;f) Ordinul nr. 631/2013 privind documentele care se anexează cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană sau familie aptă să adopte, ca urmare a expirării atestatului anterior, emis de președintele Oficiului Român pentru Adopții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 24 ianuarie 2013.  +  Articolul VIIHotărârea Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 10 august 2016.Nr. 579.  +  AnexăNORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției