HOTĂRÂRE nr. 123 din 25 februarie 2015 (*actualizată*)privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune(actualizată până la data de 10 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Domeniul de aplicare (1) Prezenta hotărâre se aplică proiectării, fabricării şi evaluării conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor a căror presiune maximă admisibilă este mai mare de 0,5 bari. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) conductelor care au ţevi sau un ansamblu de ţevi destinate transportării oricărui fluid ori al oricărei substanţe spre sau de la o instalaţie (terestră sau marină), începând cu şi incluzând ultimul dispozitiv de închidere situat în perimetrul instalaţiei, precum şi tuturor echipamentelor auxiliare care sunt în mod specific proiectate pentru aceste conducte. Această excludere nu priveşte echipamentele sub presiune standard cum ar fi cele care pot să se găsească în staţiile de reglare a presiunii sau în staţiile de compresoare; b) reţelelor de alimentare, de distribuţie şi de evacuare a apei şi echipamentelor acestora, precum şi aducţiunilor hidrocentralelor, cum ar fi conductele forţate, galeriile sub presiune, puţurile forţate ale instalaţiilor hidroelectrice şi accesoriilor specifice ale acestora; c) recipientelor simple sub presiune reglementate de Directiva 2014/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune; d) generatoarelor de aerosoli reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli, cu modificările şi completările ulterioare; e) echipamentelor destinate funcţionării vehiculelor definite de următoarele acte juridice:(i) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare;(ii) Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere;(iii) Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri; f) echipamentelor clasificate cel mult în categoria I potrivit prevederilor art. 13 şi care intră sub incidenţa unuia dintre următoarele acte normative:(i) Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare;(ii) Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare şi la componentele de siguranţă pentru ascensoare;(iii) Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune;(iv) Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare;(v) Hotărârea Guvernului nr. 775/2011 privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a acestora;(vi) Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive; g) echipamentelor care intră sub incidenţa art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; h) echipamentelor special proiectate pentru aplicaţii nucleare, a căror defectare poate duce la emisii radioactive; i) echipamentelor pentru controlul forajelor de explorare şi extracţie din industria petrolului, a gazelor naturale sau din explorarea geotermală, precum şi pentru depozitarea subterană şi destinate pentru menţinerea şi/ori reglarea presiunii la gurile de sondă; acestea cuprind capetele de erupţie şi prevenitoare de erupţie (BOP), manifolduri, precum şi echipamentele acestora montate în amonte; j) echipamentelor care au carcase sau mecanisme în cazul cărora dimensionarea, alegerea materialelor şi regulile de fabricaţie se bazează în principal pe criterii de rezistenţă mecanică, de rigiditate şi de stabilitate pentru a se realiza efecte statice şi dinamice sau alte caracteristici funcţionale şi pentru care presiunea nu reprezintă un factor esenţial la proiectare; aceste echipamente pot cuprinde:(i) motoarele, inclusiv turbinele şi motoarele cu ardere internă;(ii) maşinile cu aburi, turbinele de gaz sau abur, turbogeneratoarele, compresoarele, pompele şi dispozitivele de comandă; k) furnalelor, inclusiv sistemelor de răcire, recuperatoarelor de căldură, separatoarelor de praf ale acestora şi epuratoarelor de gaz pentru furnale, precum şi cuptoarelor cu reducere directă, inclusiv sistemelor de răcire a acestora, convertizoarelor cu gaz şi oalelor de topire, retopire, degazare şi de turnare pentru oţel, fier şi metale neferoase; l) carcaselor echipamentelor electrice de înaltă tensiune, cum ar fi echipamentele de comutare şi de control, transformatoarele şi maşinile rotative; m) conductelor sub presiune pentru cămăşuirea sistemelor de transmisie, cum ar fi cablurile electrice şi cablurile telefonice; n) navelor, rachetelor, aeronavelor şi platformelor marine mobile, precum şi echipamentelor special destinate pentru a fi montate la bordul acestora sau pentru propulsarea acestora; o) echipamentelor sub presiune compuse dintr-un înveliş flexibil, de exemplu pneurile, pernele de aer, mingile pentru activităţi sportive, ambarcaţiunile gonflabile şi alte echipamente sub presiune similare; p) amortizoarelor de zgomot pentru evacuare şi admisie; q) sticlelor sau dozelor pentru băuturi gazoase destinate consumatorilor finali; r) recipientelor destinate transportului şi distribuţiei băuturilor cu un PS●V care nu depăşeşte 500 bari●litru şi o presiune maxim admisibilă care nu depăşeşte 7 bari; s) echipamentelor care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012, şi echipamentelor care intră sub incidenţa Codului maritim internaţional pentru transportul mărfurilor periculoase şi a Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională; t) caloriferelor şi conductelor din sistemele de încălzire cu apă caldă; u) recipientelor care trebuie să conţină lichide la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu depăşeşte 0,5 bari.  +  Articolul 2DefiniţiiPentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:1. echipamente sub presiune - recipientele, conductele, accesoriile de siguranţă şi accesoriile sub presiune, inclusiv, dacă este cazul, elementele fixate la părţile solicitate la presiune, cum sunt flanşele, ştuţurile, racordurile, elementele de susţinere, urechile pentru ridicare;2. recipient - o incintă proiectată şi fabricată pentru a conţine fluide sub presiune, inclusiv elementele care sunt ataşate acestuia în mod direct până la dispozitivul prevăzut pentru racordarea cu alte echipamente; un recipient poate avea unul sau mai multe compartimente;3. conducte - elemente tubulare destinate transportului fluidelor, atunci când sunt racordate în vederea integrării într-un sistem sub presiune; acestea cuprind ţevi sau un sistem de ţevi, instalaţii de ţevi, fitinguri, compensatoarele de dilatare, furtunurile sau, dacă este cazul, alte componente rezistente la presiune; schimbătoarele de căldură formate din ţevi şi destinate răcirii sau încălzirii aerului sunt considerate conducte;4. accesorii de securitate - dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune împotriva depăşirii limitelor admisibile, inclusiv dispozitive de limitare directă a presiunii, cum ar fi ventilele de siguranţă, dispozitivele cu discuri de rupere, tijele de flambaj, dispozitivele de siguranţă comandate (CSPRS) şi dispozitivele de limitare care determină fie acţiuni de corectare, fie închid sau închid şi blochează, cum ar fi presostatele, termostatele ori nivostatele şi dispozitivele de măsură, de control şi de reglare care au un rol în ceea ce priveşte siguranţa (SRMCR);5. accesorii sub presiune - dispozitivele care joacă un rol funcţional şi care au o incintă pentru suprapresiune;6. ansamblu - grup de echipamente sub presiune asamblate de producător pentru a constitui o unitate integrată şi funcţională;7. presiune - presiunea în raport cu presiunea atmosferică, adică presiunea la manometru. În consecinţă, o presiune în domeniul vacuumului este exprimată printr-o valoare negativă;8. presiune maxim admisibilă PS - presiunea maximă pentru care este proiectat echipamentul, specificată de producător şi care se măsoară într-un loc specificat de acesta, respectiv fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protecţie şi/sau de siguranţă, fie în locul cel mai înalt al echipamentului ori, dacă acesta nu este adecvat, în oricare loc care este specificat;9. temperatură minim/maxim admisibilă TS - temperaturile minime şi maxime pentru care este proiectat echipamentul, aşa cum sunt specificate de producător;10. volum V - volumul interior al fiecărei incinte sub presiune, inclusiv volumul ştuţurilor până la prima sudură, exclusiv volumul componentelor interioare fixe;11. diametru nominal DN - mărime numerică a diametrului care este comună tuturor componentelor unui sistem de conducte, altele decât cele pentru care se indică diametrul exterior sau mărimea filetului; este un număr întreg care serveşte în scop de referinţă şi care nu este strict legat de dimensiunile de fabricaţie; diametrul nominal este exprimat prin simbolul DN urmat de o mărime numerică;12. fluide - gazele, lichidele sau vaporii în stare pură, precum şi amestecurile acestora; fluidele pot conţine o suspensie de substanţe solide;13. asamblări nedemontabile - asamblări care pot fi demontate numai prin metode distructive;14. aprobare europeană de material - documentul tehnic care defineşte caracteristicile materialelor destinate utilizării repetate pentru fabricarea echipamentelor sub presiune, care nu fac obiectul unui standard armonizat;15. punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unui echipament sub presiune sau a unor ansambluri pentru distribuţie sau utilizare pe piaţa din România ori din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;16. introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui echipament sub presiune sau a unor ansambluri pe piaţă în România ori în celelalte state membre ale Uniunii Europene;17. punere în funcţiune - prima utilizare a unui echipament sub presiune sau ansamblu de către utilizatorul său;18. producător - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un echipament sub presiune ori ansamblu sau pentru care se proiectează ori se fabrică acest echipament sau ansamblu şi care comercializează echipamentul sub presiune ori ansamblul în cauză sub denumirea sau marca sa ori îl utilizează în scop propriu;19. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;20. importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce echipamente sub presiune sau ansambluri dintr-o ţară terţă pe piaţa din România ori pe piaţa dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;21. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de furnizare, alta decât producătorul ori importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă echipamente sub presiune sau ansambluri;22. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi distribuitorul;23. specificaţie tehnică - document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul sub presiune sau ansamblurile;24. standard armonizat - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;25. acreditare - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;26. organism naţional de acreditare - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;27. evaluarea conformităţii - procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre pentru un echipament sub presiune sau ansamblu;28. organism de evaluare a conformităţii - un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecţie;29. rechemare - orice măsură cu scopul de a returna un echipament sub presiune sau ansamblu care a fost pus deja la dispoziţia consumatorilor sau a altor utilizatori;30. retragere - orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui echipament sub presiune sau ansamblu din lanţul de furnizare;31. marcaj CE - marcajul prin care producătorul indică faptul că echipamentul sub presiune sau ansamblul este în conformitate cu cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;32. legislaţie de armonizare a Uniunii - orice legislaţie a Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor.  +  Articolul 3Punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune (1) Se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune şi ansamblurilor numai dacă acestea respectă prevederile prezentei hotărâri atunci când sunt instalate şi întreţinute corespunzător şi utilizate conform destinaţiei lor. (2) Autorităţile competente pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerinţe specifice pentru protecţia persoanelor şi, în special, a lucrătorilor care utilizează echipamente sub presiune sau ansambluri, cu condiţia ca respectivele reglementări să nu conducă la modificarea unor astfel de echipamente şi ansambluri, într-un mod care nu este specificat în prezenta hotărâre. (3) Cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, demonstraţiilor tehnice sau a altor evenimente similare, echipamentele sub presiune ori ansamblurile care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri pot fi expuse, cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar faptul că astfel de echipamente sub presiune sau ansambluri nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri şi nu pot fi introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune dacă nu sunt aduse în stare de conformitate. În timpul demonstraţiilor tehnice se iau măsuri corespunzătoare de securitate pentru a se asigura protecţia sănătăţii şi a integrităţii fizice a persoanelor.  +  Articolul 4Cerinţe tehnice (1) Următoarele echipamente sub presiune îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1: a) recipientele, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), prevăzute pentru:(i) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori, precum şi lichide a căror presiune de vaporizare, la temperatura maxim admisibilă, este mai mare de 0,5 bari la presiunea atmosferică normală (1.013 mbari) în următoarele limite:- pentru fluidele din grupa 1, dacă volumul este mai mare de 1 litru şi produsul PS●V este mai mare de 25 bari●litru, precum şi dacă presiunea PS este mai mare de 200 bari (anexa nr. 2, tabelul 1);- pentru fluidele din grupa 2, dacă volumul este mai mare de 1 litru şi produsul PS●V este mai mare de 50 bari●litru, şi în cazul în care presiunea PS este mai mare de 1.000 bari, precum şi toate extinctoarele portabile şi buteliile pentru echipamentele de respiraţie (anexa nr. 2, tabelul 2);(ii) lichide a căror presiune de vaporizare, la temperatura maxim admisibilă, este mai mică sau egală cu 0,5 bari faţă de presiunea atmosferică normală (1.013 mbari), în următoarele limite:- pentru fluidele din grupa 1, dacă volumul este mai mare de 1 litru şi produsul PS●V este mai mare de 200 bari●litru, precum şi dacă presiunea PS este mai mare de 500 bari (anexa nr. 2, tabelul 3);- pentru fluidele din grupa 2, dacă presiunea PS este mai mare de 10 bari şi produsul PS●V este mai mare de 10.000 bari●litru, precum şi dacă presiunea PS este mai mare de 1.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 4); b) echipamentele sub presiune cu arzător sau încălzite în alt mod la care există un pericol de supraîncălzire, prevăzute pentru producerea aburului ori a apei calde la o temperatură mai mare de 110°C, dacă volumul este mai mare de 2 litri, precum şi toate oalele de gătit sub presiune (anexa nr. 2, tabelul 5); c) conductele prevăzute pentru:(i) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori, precum şi lichide a căror presiune de vaporizare, la temperatura maxim admisibilă, este mai mare de 0,5 bari faţă de presiunea atmosferică normală (1.013 mbari) în următoarele limite:- pentru fluidele din grupa 1, dacă DN este mai mare de 25 (anexa nr. 2, tabelul 6);- pentru fluidele din grupa 2, dacă DN este mai mare de 32 şi produsul PS●DN este mai mare de 1.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 7);(ii) lichide a căror presiune de vaporizare, la temperatura maxim admisibilă, este mai mică sau egală cu 0,5 bar faţă de presiunea atmosferică normală (1.013 mbari) în următoarele limite:- pentru fluidele din grupa 1, dacă DN este mai mare de 25 şi produsul PS●DN este mai mare de 2.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 8);- pentru fluidele din grupa 2, dacă PS este mai mare de 10 bari şi DN este mai mare de 200 şi dacă produsul PS●DN este mai mare de 5.000 bari (anexa nr. 2, tabelul 9); d) accesoriile de siguranţă şi accesoriile pentru reglarea presiunii destinate echipamentelor care intră sub incidenţa lit. a)-c), inclusiv când astfel de echipamente fac parte dintr-un ansamblu. (2) Următoarele ansambluri care conţin cel puţin un echipament sub presiune care intră sub incidenţa alin. (1) îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1: a) ansamblurile prevăzute pentru producerea aburului şi a apei calde la o temperatură mai mare de 110°C care conţin cel puţin un echipament sub presiune cu arzător sau încălzite în alt mod la care există un pericol de supraîncălzire; b) ansamblurile, altele decât cele prevăzute la lit. a), dacă producătorul intenţionează să le pună la dispoziţie pe piaţă şi care sunt puse în funcţiune numai ca ansambluri. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), ansamblurile prevăzute pentru producerea apei calde la o temperatură egală sau mai mică de 110°C, alimentate manual cu combustibil solid şi cu un produs PS●V mai mare de 50 bari●litru, satisfac cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la pct. 2.10, 2.11, 3.4 şi pct. 5 lit. a) şi d) din anexa nr. 1. (4) Echipamentele sub presiune şi ansamblurile ale căror caracteristici sunt mai mici sau egale cu limitele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi la alin. (2) se proiectează şi se fabrică în conformitate cu practicile inginereşti pentru a asigura utilizarea lor în deplină siguranţă. Echipamentele sub presiune şi ansamblurile sunt însoţite de instrucţiuni de utilizare adecvate. Fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii aplicabile din legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevăd aplicarea acestuia, aceste echipamente sau ansamblurile nu poartă marcajul CE prevăzut la art. 18.  +  Articolul 5Libera circulaţie (1) Autoritatea de supraveghere a pieţei nu poate interzice, restrânge sau împiedica, din motive legate de riscurile cauzate de presiune, punerea la dispoziţie pe piaţă ori punerea în funcţiune, în condiţiile stabilite de producător, a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor care respectă dispoziţiile prezentei hotărâri. (2) Autoritatea de supraveghere a pieţei nu poate, din motive legate de riscuri generate de presiune, să interzică, să restrângă sau să împiedice punerea la dispoziţie pe piaţă ori punerea în funcţiune a unor echipamente sub presiune sau ansambluri care respectă prevederile art. 4 alin. (4). (3) Dacă Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului desemnează un inspectorat al utilizatorilor, în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 25, autoritatea de supraveghere a pieţei nu poate, pentru riscuri generate de presiune, să interzică, să restrângă sau să împiedice introducerea pe piaţă ori punerea în funcţiune, în condiţiile prevăzute la art. 16, a unor echipamente sub presiune sau ansambluri a căror conformitate a fost evaluată de un inspectorat al utilizatorilor desemnat de un alt stat membru în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 25 din Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune. (4) Pentru utilizarea corectă şi sigură a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor, informaţiile care figurează la pct. 3.3 şi 3.4 din anexa nr. 1 trebuie furnizate în limba română.  +  Capitolul II Obligaţiile operatorilor economici  +  Articolul 6Obligaţiile producătorilor (1) În situaţia în care introduc pe piaţă sau utilizează în scopuri proprii echipamentele lor sub presiune ori ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3), producătorii se asigură că ele au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1. (2) În situaţia în care introduc pe piaţă sau utilizează în scopuri proprii echipamentele lor sub presiune ori ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (4), producătorii se asigură că ele au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu practicile inginereşti. (3) Pentru echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3), producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 3 şi efectuează procedura relevantă de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 14 sau dispun efectuarea acestei proceduri. (4) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) cu cerinţele aplicabile prin procedura prevăzută la alin. (3), producătorii întocmesc o declaraţie UE de conformitate şi aplică marcajul CE. (5) Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia UE de conformitate timp de cel puţin 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune sau a ansamblurilor. (6) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei în serie cu prevederile prezentei hotărâri. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile echipamentelor sub presiune ori ale ansamblurilor şi modificările standardelor armonizate sau ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui echipament sub presiune ori a ansamblurilor, se iau în considerare în mod corespunzător. (7) Ori de câte ori este justificat de riscurile prezentate de un echipament sub presiune sau de un ansamblu, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor şi a altor utilizatori, producătorii testează prin eşantionare echipamentele sub presiune şi ansamblurile puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, dacă este necesar, ţin un registru de reclamaţii cu echipamente sub presiune ori ansambluri conforme şi rechemări ale unor astfel de echipamente şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare. (8) Producătorii se asigură de faptul că pe echipamentele lor sub presiune sau ansambluri este marcat tipul, lotul ori numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor ori, dacă dimensiunea sau natura echipamentului ori a ansamblului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informaţia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte echipamentul. (9) Producătorii indică pe echipamentele sub presiune sau pe ansamblu denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată ori marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte echipamentul sau ansamblul. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact trebuie să fie în limba română. (10) Producătorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) sunt însoţite de instrucţiuni şi de informaţii privind securitatea, în conformitate cu pct. 3.3 şi 3.4 din anexa nr. 1, în limba română. Instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile. (11) Producătorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (4) sunt însoţite de instrucţiuni şi de informaţii privind securitatea, în conformitate cu art. 4 alin. (4), redactate în limba română. Instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile. (12) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un echipament sub presiune ori un ansamblu pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul echipament sub presiune sau respectivul ansamblu în conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, oferind informaţii detaliate, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate. (13) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, redactate în limba română, pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului cu prevederile prezentei hotărâri. Informaţiile şi documentaţia respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Producătorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune ori de ansamblurile pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.  +  Articolul 7Reprezentanţi autorizaţi (1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligaţiile stabilite la art. 6 alin. (1) şi (2) şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică prevăzută la art. 6 alin. (3) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat. (2) Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele: a) să menţină declaraţia UE de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor sub presiune sau a ansamblului; b) în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului; c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de echipamentele sub presiune sau ansamblurile acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.  +  Articolul 8Obligaţiile importatorilor (1) Importatorii introduc pe piaţă numai echipamente sub presiune sau ansambluri conforme. (2) Înainte de introducerea pe piaţă a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3), importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii în conformitate cu art. 14 a fost îndeplinită de către producător. Aceştia se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că echipamentele sub presiune sau ansamblurile poartă marcajul CE şi sunt însoţite de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea în conformitate cu pct. 3.3 şi 3.4 din anexa nr. 1, şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (8) şi (9). (3) Înainte de introducerea pe piaţă a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor prevăzute la art. 4 alin. (4), importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică şi că echipamentele sub presiune sau ansamblurile sunt însoţite de instrucţiuni de utilizare adecvate şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (8) şi (9). (4) Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un echipament sub presiune sau un ansamblu nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu introduce echipamentul sub presiune sau ansamblul pe piaţă înainte ca el să fie adus în conformitate. Atunci când echipamentul sub presiune ori ansamblul prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi autoritatea de supraveghere a pieţei în acest sens. (5) Importatorii indică denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi pe echipamentul sub presiune ori pe ansamblu sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte echipamentul ori ansamblul. Datele de contact trebuie să fie în limba română. (6) Importatorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) sunt însoţite de instrucţiuni şi de informaţii privind securitatea, în conformitate cu pct. 3.3 şi 3.4 din anexa nr. 1, redactate în limba română. (7) Importatorii se asigură că echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (4) sunt însoţite de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea, redactate în limba română. (8) Importatorii se asigură că, atât timp cât un echipament sub presiune sau un ansamblu prevăzut la art. 4 alin. (1)-(3) se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare ori de transport nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1. (9) Ori de câte ori este justificat de riscurile prezentate de un echipament sub presiune sau de un ansamblu, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor şi a altor utilizatori, importatorii testează prin eşantionare echipamentele sub presiune şi ansamblurile puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, dacă este necesar, ţin un registru de reclamaţii cu echipamente sub presiune ori ansambluri neconforme şi rechemări ale unor astfel de echipamente şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare. (10) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un echipament sub presiune sau un ansamblu pe care l-a introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul echipament sub presiune în conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate. (11) Importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune sau a ansamblului şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestei autorităţi, la cerere. (12) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, redactată în limba română, pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului. Informaţiile şi documentaţia respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Importatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune sau de ansamblurile pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.  +  Articolul 9Obligaţiile distribuitorilor (1) Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3), distribuitorii verifică dacă echipamentul sub presiune poartă marcajul CE, dacă acesta este însoţit de documentaţia necesară şi de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea, redactate în limba română, în conformitate cu anexa nr. 1, pct. 3.3 şi 3.4, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (8) şi (9) şi, respectiv, la art. 8 alin. (5). (2) Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un echipament sub presiune ori un ansamblu nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu poate pune la dispoziţie pe piaţă echipamentul sub presiune sau ansamblul înainte ca el să fie adus în conformitate. Atunci când echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul ori importatorul în acest sens, precum şi autoritatea de supraveghere a pieţei. (3) Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă echipamentul sub presiune sau ansamblul prevăzut la art. 4 alin. (4), distribuitorii verifică dacă echipamentul sub presiune ori ansamblul în cauză este însoţit de instrucţiuni de utilizare adecvate, redactate în limba română, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (8) şi (9) şi, respectiv, la art. 8 alin. (5). (4) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un echipament sub presiune sau un ansamblu prevăzut la art. 4 alin. (1)-(3) se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1. (5) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentul sub presiune ori ansamblul pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul echipament sau ansamblu în conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care echipamentul sub presiune sau ansamblul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, oferind informaţii detaliate, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate. (6) Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului. Informaţiile şi documentaţia respective pot fi furnizate pe suport hârtie sau în format electronic. Distribuitorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentul sub presiune sau de ansamblul pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă.  +  Articolul 10Situaţiile în care obligaţiile producătorilor se aplică importatorilor şi distribuitorilorUn importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei hotărâri şi este supus obligaţiilor ce revin producătorului în temeiul art. 6, atunci când: a) introduce pe piaţă un echipament sub presiune sau un ansamblu sub denumirea ori marca sa; sau b) modifică un echipament sub presiune sau un ansamblu deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerinţele prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Identificarea operatorilor economici (1) Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieţei datele de identificare ale: a) oricărui operator economic care le-a furnizat un echipament sub presiune sau un ansamblu; b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un echipament sub presiune sau un ansamblu. (2) Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat echipamentul sub presiune sau ansamblul şi timp de 10 ani după ce au furnizat echipamentul sub presiune ori ansamblul.  +  Capitolul III Conformitatea şi clasificarea echipamentelor sub presiune şi ale ansamblurilor  +  Articolul 12Prezumţia de conformitate (1) Se consideră că echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) sunt conforme cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 atunci când sunt conforme cu prevederile standardelor române şi/sau ale standardelor naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau cu părţi ale acestora. (2) Lista standardelor române care adoptă standardele armonizate, prevăzute la alin. (1), ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al României. (3) Se consideră că materialele utilizate pentru producerea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor sunt conforme cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, atunci când sunt conforme cu aprobările europene de materiale ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 13Clasificarea echipamentelor sub presiune (1) Echipamentele sub presiune prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt clasificate în categorii în conformitate cu anexa nr. 2, în funcţie de creşterea nivelului de pericol. În scopul realizării acestei clasificări, fluidele se împart în următoarele două grupe: a) grupa 1, care cuprinde substanţe şi amestecuri, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 7 şi 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, care sunt clasificate ca fiind periculoase în conformitate cu clasele de pericol fizic sau pentru sănătate prevăzute în părţile 2 şi 3 ale anexei nr. 1 la regulamentul respectiv:(i) explozivi instabili sau explozivi din diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 şi 1.5;(ii) gaze inflamabile, categoriile 1 şi 2;(iii) gaze oxidante, categoria 1;(iv) lichide inflamabile, categoriile 1 şi 2;(v) lichide inflamabile, categoria 3, atunci când temperatura maxim admisibilă este mai mare decât punctul de aprindere;(vi) solide inflamabile, categoriile 1 şi 2;(vii) substanţe şi amestecuri autoreactive, tipurile A-F;(viii) lichide piroforice, categoria 1;(ix) solide piroforice, categoria 1;(x) substanţe şi amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa, categoriile 1, 2 şi 3;(xi) lichide oxidante, categoriile 1, 2 şi 3;(xii) solide oxidante, categoriile 1, 2 şi 3;(xiii) peroxizi organici, tipurile A-F;(xiv) toxicitate orală acută, categoriile 1 şi 2;(xv) toxicitate dermică acută, categoriile 1 şi 2;(xvi) toxicitate inhalatorie acută, categoriile 1, 2 şi 3;(xvii) toxicitate asupra unui organ-ţintă specific - o singură expunere, categoria 1.Grupa 1 include şi substanţe şi amestecuri conţinute de echipamentele sub presiune cu o temperatură maximă admisibilă TS care depăşeşte punctul de aprindere al fluidului; b) grupa 2, care cuprinde substanţele şi amestecurile care nu sunt prevăzute la lit. a). (2) În cazul în care un recipient este constituit din mai multe incinte, recipientul este clasificat în categoria cea mai severă care se poate aplica unei incinte luate individual. Dacă într-o incintă se află fluide diferite, clasificarea se face în funcţie de fluidul care impune categoria cea mai severă.  +  Articolul 14Procedurile de evaluare a conformităţii (1) Procedurile de evaluare a conformităţii aplicabile unui echipament sub presiune sunt stabilite în funcţie de categoria, astfel cum este aceasta prevăzută la art. 13, în care este clasificat echipamentul. (2) Procedurile de evaluare a conformităţii care se aplică pentru diferite categorii de echipamente sub presiune sunt următoarele: a) categoria I:- modulul A; b) categoria II:- modulul A2;- modulul D1;- modulul E1; c) categoria III:- modulele B (tip de proiect) + D;- modulele B (tip de proiect) + F;- modulele B (tip de producţie) + E;- modulele B (tip de producţie) + C2;- modulul H; d) categoria IV:- modulele B (tip de producţie) + D;- modulele B (tip de producţie) + F;- modulul G;- modulul H1.Procedurile de evaluare a conformităţii sunt stabilite în anexa nr. 3. (3) Echipamentele sub presiune fac obiectul unei proceduri de evaluare a conformităţii, la alegerea producătorului, în conformitate cu categoria în care sunt clasificate acestea. Producătorul poate, de asemenea, să aleagă aplicarea unei proceduri prevăzute pentru o categorie mai severă în măsura în care ea există. (4) În cadrul procedurilor privind asigurarea calităţii pentru echipamentele sub presiune din categoriile III şi IV prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) prima liniuţă şi art. 4 alin. (1) lit. b), organismul notificat, cu ocazia efectuării vizitelor inopinate, prelevă un eşantion din echipament din spaţiile de producţie sau de depozitare pentru a efectua sau pentru a dispune efectuarea evaluării finale prevăzute în anexa nr. 1 pct. 3.2. În acest scop, producătorul informează organismul notificat cu privire la proiectul de program de producţie. Organismul notificat efectuează cel puţin două vizite în primul an de fabricaţie. Frecvenţa vizitelor ulterioare este stabilită de organismul notificat pe baza criteriilor prevăzute la pct. 4.4 din modulele D, E şi H şi la pct. 5.4 din modulul H1. (5) În cazul producerii în regim de unicat a recipientelor şi a echipamentelor sub presiune din categoria III prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) în cadrul procedurii din modulul H, organismul notificat efectuează sau dispune efectuarea evaluării finale prevăzute în anexa nr. 1 pct. 3.2 pentru fiecare unitate de produs. În acest scop, producătorul comunică organismului notificat proiectul programului de producţie. (6) Ansamblurile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) fac obiectul unei proceduri globale de evaluare a conformităţii care cuprinde următoarele evaluări: a) evaluarea individuală a fiecărui echipament sub presiune care intră în componenţa ansamblului, prevăzut la art. 4 alin. (1), care nu a fost supus unei proceduri de evaluare a conformităţii anterior includerii în ansamblu şi care nu poartă un marcaj CE separat; procedura de evaluare este stabilită în funcţie de categoria fiecărui echipament sub presiune; b) evaluarea integrării componentelor în ansamblu în conformitate cu anexa nr. 1 pct. 2.3, 2.8 şi 2.9, care este determinată de categoria cea mai severă aplicabilă echipamentelor respective, alta decât cea aplicabilă oricăror accesorii de securitate; c) evaluarea protecţiei ansamblului împotriva depăşirii limitelor admisibile de funcţionare în conformitate cu anexa nr. 1 pct. 2.10 şi 3.2.3 este efectuată în funcţie de categoria cea mai severă care se aplică echipamentului de protejat. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(6), în cazuri justificate, autoritatea de supraveghere a pieţei poate permite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune, pe teritoriul României, a unor echipamente sub presiune individuale şi ansambluri prevăzute la art. 2 pentru care nu au fost aplicate procedurile prevăzute la alin. (1)-(6) şi care sunt utilizate în scopuri experimentale.----------Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 561 din 3 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016. (8) Documentele şi corespondenţa privind procedurile de evaluare a conformităţii se redactează în limba română.  +  Articolul 15Aprobarea europeană de materiale (1) Aprobarea europeană de materiale este eliberată, la cererea unuia sau mai multor producători de materiale sau de echipamente, de către unul dintre organismele notificate prevăzute la art. 20 şi desemnate în mod special pentru această misiune. Organismul notificat defineşte şi efectuează sau dispune efectuarea examinărilor şi încercărilor adecvate pentru certificarea conformităţii tipurilor de materiale cu cerinţele corespunzătoare din prezenta hotărâre. Pentru materialele în cazul cărora s-a dovedit, înainte de data de 29 noiembrie 1999, că utilizarea nu comportă riscuri, organismul notificat ia în considerare informaţiile existente pentru a certifica această conformitate. (2) Înainte de a elibera o aprobare europeană de materiale, organismul notificat informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană, transmiţându-le informaţiile corespunzătoare. În termen de 3 luni de la primirea informaţiei, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, Comisia Europeană sau orice alt stat membru pot face observaţii, expunându-şi motivele. Organismul notificat poate elibera aprobarea europeană de materiale ţinând cont de observaţiile prezentate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, un stat membru sau Comisia Europeană. (3) Organismul notificat transmite o copie a aprobării europene de materiale Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, statelor membre ale Uniunii Europene, organismelor notificate şi Comisiei Europene. (4) Organismul notificat care a eliberat aprobarea europeană de materiale retrage această aprobare atunci când constată că aceasta nu ar fi trebuit eliberată sau atunci când există un standard armonizat privind tipul de material respectiv. Acesta informează imediat Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, organismele notificate, statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la orice retragere a unei aprobări.  +  Articolul 16Inspectoratul utilizatorilor (1) Prin excepţie de la prevederile referitoare la sarcinile îndeplinite de organismele notificate, utilizatorii de echipamente sub presiune şi ansambluri pot introduce pe piaţă şi pot pune în funcţiune echipamente sub presiune sau ansambluri a căror conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate a fost evaluată de către un inspectorat al utilizatorilor desemnat potrivit prevederilor alin. (8). (2) La echipamentele sub presiune şi ansamblurile a căror conformitate a fost evaluată de către un inspectorat al utilizatorilor nu se aplică marcajul "CE". (3) Echipamentele sub presiune sau ansamblurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi utilizate decât în întreprinderile aparţinând grupului din care face parte inspectoratul. (4) Grupul aplică o politică comună de securitate în ceea ce priveşte specificaţiile tehnice de proiectare, de producţie, de control, de întreţinere şi de utilizare a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor. (5) Inspectoratele utilizatorilor lucrează exclusiv pentru grupul din care fac parte. (6) Procedurile care se aplică în cazul evaluării conformităţii de către inspectoratele utilizatorilor sunt modulele A2, C2, F şi G, prevăzute în anexa nr. 3. (7) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică celorlalte state membre şi Comisiei Europene inspectoratele utilizatorilor pe care le-au autorizat, sarcinile pentru care au fost desemnate acestea, precum şi, pentru fiecare dintre ele, lista întreprinderilor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (3) şi (4). (8) Pentru desemnarea inspectoratelor utilizatorilor, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului aplică cerinţele prevăzute la art. 25 şi verifică dacă grupul din care face parte inspectoratul pune în aplicare cerinţele prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 17Declaraţia UE de conformitate (1) Declaraţia UE de conformitate atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 (2) Declaraţia UE de conformitate se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr. 4, conţine elementele specificate în procedurile relevante de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 3 şi se actualizează ori de câte ori este cazul. (3) Declaraţia UE de conformitate pentru echipamentele sub presiune sau ansamblurile puse la dispoziţie pe piaţă în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română. (4) În cazul în care un echipament sub presiune sau un ansamblu intră sub incidenţa mai multor acte ale Uniunii Europene prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, se întocmeşte o singură declaraţie UE de conformitate în legătură cu toate aceste acte ale Uniunii Europene. Declaraţia respectivă conţine identificarea actelor în cauză ale Uniunii Europene, inclusiv referinţele de publicare ale acestora. (5) Prin întocmirea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului cu cerinţele stabilite în prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Principii generale ale marcajului CEMarcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 19Cerinţe pentru aplicarea marcajului CE (1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe oricare dintre următoarele: a) pe fiecare echipament sub presiune prevăzut la art. 4 alin. (1) sau pe plăcuţa sa cu date; b) pe fiecare ansamblu prevăzut la art. 4 alin. (2) şi (3) sau pe plăcuţa sa cu date.În cazul în care aplicarea nu este posibilă sau nu este justificată din considerente ţinând de natura echipamentului sau a ansamblului, marcajul CE se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire. (2) Echipamentul sau ansamblul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie fabricat complet sau să se afle într-un stadiu de fabricaţie care să permită verificarea finală, astfel cum aceasta este prevăzută la pct. 3.2 din anexa nr. 1. (3) Nu este necesară aplicarea marcajului CE individual pe fiecare echipament sub presiune care compune un ansamblu. Echipamentele individuale sub presiune care poartă deja marcajul CE continuă să îşi păstreze marcajul atunci când sunt montate într-un ansamblu. (4) Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentul sub presiune sau ansamblul să fie introdus pe piaţă. (5) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producţiei. Numărul de identificare a organismului notificat se aplică de către organismul notificat sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător ori reprezentantul său autorizat. (6) Marcajul CE şi, după caz, numărul de identificare prevăzut la alin. (5) pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.  +  Capitolul IV Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii  +  Articolul 20NotificareMinisterul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre organismele notificate şi inspectoratele utilizatorilor autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformităţii, în conformitate cu art. 14, 15 sau 16, şi organizaţiile de terţă parte pe care le recunosc pentru efectuarea sarcinilor prevăzute în anexa nr. 1, pct. 3.1.2 şi 3.1.3.  +  Articolul 21Autoritatea de notificare (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, a organizaţiilor de terţă parte recunoscute şi a inspectoratelor utilizatorilor, inclusiv privind conformitatea cu prevederile art. 27. (2) Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 561 din 3 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016.  +  Articolul 22Cerinţe privind autoritatea de notificare (1) Autoritatea de notificare funcţionează astfel încât să evite apariţia conflictelor de interese cu organismele de evaluare a conformităţii. (2) Autoritatea de notificare este organizată şi funcţionează astfel încât să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale. (3) Autoritatea de notificare este organizată astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformităţii să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea. (4) Autoritatea de notificare nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale. (5) Autoritatea de notificare garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute. (6) Autoritatea de notificare are la dispoziţie personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.  +  Articolul 23Obligaţia de informare a autorităţii de notificareMinisterul Economiei, Comerţului şi Turismului informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, a organizaţiilor de terţă parte recunoscute şi a inspectoratelor utilizatorilor şi în legătură cu orice modificări ale acestora.  +  Articolul 24Cerinţe cu privire la organismele notificate şi la organizaţiile de terţă parte recunoscute (1) Pentru a fi notificat, un organism notificat sau o organizaţie de terţă parte recunoscută trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la alin. (2)-(18). (2) Organismul de evaluare a conformităţii se înfiinţează potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi are personalitate juridică.----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 561 din 3 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016. (3) Organismul de evaluare a conformităţii este un organism de terţă parte, independent de organizaţia sau de echipamentul sub presiune ori de ansamblul pe care îl evaluează. Un organism care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea ori întreţinerea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese. (4) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor pe care le evaluează şi nici reprezentant al vreuneia dintre acele părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor evaluate care sunt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor astfel de echipamente în scopuri personale. (5) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea ori întreţinerea echipamentului sub presiune sau a ansamblului respectiv şi nu reprezintă părţile angajate în activităţile respective. (6) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt notificaţi. (7) Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică în special serviciilor de consultanţă. (8) Organismele de evaluare a conformităţii se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea ori imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii. (9) Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi nu trebuie să fie supuse presiunilor şi stimulentelor, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi. (10) Organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte toate sarcinile de evaluare a conformităţii care îi sunt atribuite potrivit prevederilor art. 14 şi 15 sau ale pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia. (11) De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de echipament sub presiune pentru care este notificat, organismul de evaluare a conformităţii are la dispoziţie: a) personalul necesar având cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformităţii; b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între sarcinile îndeplinite ca organism de evaluare a conformităţii şi alte activităţi; c) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea ţinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. (12) Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi trebuie să aibă acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare. (13) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să deţină următoarele: a) o pregătire tehnică şi profesională solidă care să acopere toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat; b) cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; c) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, a standardelor armonizate aplicabile şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia de armonizare a Uniunii Europene şi din legislaţia naţională; d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. (14) Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului cu funcţii superioare de conducere al acestora şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să fie garantată. (15) Remuneraţia personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. (16) Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă. (17) Personalul organismului de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale potrivit prevederilor art. 14 şi 15 ori ale pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 sau a oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acestora, excepţie făcând relaţia cu autoritatea competentă şi cu autoritatea de supraveghere a pieţei. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate. (18) Organismele de evaluare a conformităţii participă sau se asigură că personalul lor responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii este informat în legătură cu activităţile de standardizare relevante şi cu activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate înfiinţat în temeiul legislaţiei de armonizare relevante a Uniunii Europene şi pun în aplicare, ca orientare generală, deciziile şi documentele administrative rezultate în urma activităţii acelui grup.  +  Articolul 25Cerinţe cu privire la inspectoratele utilizatorilor (1) Pentru a fi notificat, un inspectorat al utilizatorilor trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la alin. (2)-(17). (2) Inspectoratul utilizatorilor se înfiinţează în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi are personalitate juridică. (3) Inspectoratul utilizatorilor are o structură organizatorică proprie şi dispune de metode de raportare în cadrul grupului din care face parte care garantează şi demonstrează imparţialitatea acestuia. (4) Inspectoratul utilizatorilor, personalul său cu funcţii superioare de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a echipamentelor sub presiune ori a ansamblurilor pe care le evaluează şi nici reprezentant autorizat al vreuneia dintre acele părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor evaluate care sunt necesare pentru operaţiunile inspectoratului utilizatorilor sau utilizarea unor astfel de echipamente în scopuri personale. (5) Inspectoratul utilizatorilor, personalul său cu funcţii superioare de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea ori întreţinerea echipamentului sub presiune sau a ansamblului respectiv şi nu reprezintă părţile angajate în activităţile respective. (6) Inspectoratul utilizatorilor, personalul său cu funcţii superioare de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt notificaţi. (7) Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică în special serviciilor de consultanţă. (8) Inspectoratele utilizatorilor şi personalul acestora realizează activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi nu trebuie să fie supuse presiunilor şi stimulentelor, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi. (9) Inspectoratul utilizatorilor este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformităţii care îi sunt atribuite prin art. 16 şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite de către inspectoratul utilizatorilor sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia. (10) De fiecare dată, pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de echipament sub presiune pentru care este notificat, inspectoratul utilizatorilor are la dispoziţie: a) personalul necesar având cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformităţii; b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Inspectoratul utilizatorilor dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între sarcinile îndeplinite ca inspectorat al utilizatorilor şi alte activităţi; c) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea ţinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. (11) Inspectoratele utilizatorilor dispun de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi au acces la toate echipamentele sau bazele materiale necesare. (12) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să deţină următoarele: a) o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat; b) cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; c) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, a standardelor armonizate aplicabile şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia de armonizare a Uniunii Europene şi din legislaţia naţională; d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. (13) Imparţialitatea inspectoratelor utilizatorilor, a personalului cu funcţii superioare de conducere al acestora şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să fie garantată. Inspectoratele utilizatorilor nu trebuie să se implice în niciun fel de activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de inspecţie. (14) Remuneraţia personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul inspectoratului utilizatorilor nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. (15) Inspectoratele utilizatorilor încheie o asigurare de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care această răspundere este asumată de grupul din care fac parte. (16) Personalul inspectoratelor utilizatorilor păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul art. 16 sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare, excepţie făcând relaţia cu autoritatea competentă sau cu autoritatea de supraveghere a pieţei. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate. (17) Inspectoratele utilizatorilor participă la activităţile de standardizare relevante şi la activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate înfiinţat în temeiul legislaţiei de armonizare relevante a Uniunii Europene sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activităţi şi pune în aplicare ca orientare generală deciziile şi documentele administrative produse ca rezultat al activităţii acelui grup.  +  Articolul 26Prezumţia de conformitate a organismelor de evaluare a conformităţiiÎn cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele române şi/sau în standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele armonizate sau în părţi ale acestora, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că organismul de evaluare a conformităţii se conformează cu cerinţele prevăzute la art. 24 sau 25, în măsura în care acele standarde aplicabile acoperă aceste cerinţe.  +  Articolul 27Filiale ale organismelor de evaluare a conformităţii şi subcontractarea de către organismele de evaluare a conformităţii (1) În cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, un organism notificat, un inspectorat al utilizatorilor sau o organizaţie de terţă parte recunoscută se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele stabilite la art. 24 sau la art. 25 şi informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în acest sens. (2) Organismele notificate, inspectoratele utilizatorilor şi organizaţiile de terţă parte recunoscute preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale oriunde ar fi acestea stabilite. (3) Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului. (4) Organismele notificate, inspectoratele utilizatorilor şi organizaţiile de terţă parte recunoscute pun la dispoziţia Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceştia potrivit prevederilor art. 14-16 sau ale pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1.  +  Articolul 28Cererea de notificare (1) Pentru a fi notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să depună o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de documentele prevăzute în ordinul ministrului autorităţii competente pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate. (3) Certificatul de acreditare prevăzut în ordinul ministrului autorităţii competente menţionat la alin. (2) atestă că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 24 sau la art. 25.  +  Articolul 29Procedura de notificare (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 24 sau la art. 25. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 20, care se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar. (3) Desemnarea prevăzută la alin. (2) se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului autorităţii competente prevăzut la art. 28 alin. (2). (4) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisia Europeană şi celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de Comisia Europeană. (5) Notificarea include detalii complete ale activităţilor de evaluare a conformităţii, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi ale echipamentului sub presiune în cauză şi atestă competenţa necesară. (6) Organismele prevăzute la alin. (1) pot îndeplini activităţile unui organism notificat, ale unei organizaţii de terţă parte recunoscute sau ale unui inspectorat al utilizatorilor numai dacă Comisia Europeană sau celelalte state membre nu au ridicat obiecţii în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat, o organizaţie de terţă parte recunoscută sau un inspectorat al utilizatorilor în sensul prezentei hotărâri. (7) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.  +  Articolul 30Modificări ale notificărilor (1) În cazul în care Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului constată sau este informat că un organism notificat sau o organizaţie de terţă parte recunoscută nu mai satisface cerinţele prevăzute la art. 24 sau că acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului restricţionează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcţie de gravitatea încălcării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene despre măsurile prevăzute la alin. (1). (3) În cazul în care Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului constată sau este informat că un inspectorat al utilizatorilor nu mai satisface cerinţele prevăzute la art. 25 sau că acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului restricţionează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcţie de gravitatea încălcării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor. (4) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene despre măsurile prevăzute la alin. (3). (5) În caz de restricţionare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat, organizaţia de terţă parte recunoscută sau inspectoratul utilizatorilor şi-a încetat activitatea, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie procesate de un alt organism notificat, organizaţie de terţă parte recunoscută sau inspectorat al utilizatorilor, fie sunt puse la dispoziţia Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi autorităţii de supraveghere a pieţei, la cererea acestora.  +  Articolul 31Contestarea competenţei organismelor notificate, a organizaţiilor de terţă parte recunoscute şi a inspectoratelor utilizatorilor (1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat, a unei organizaţii de terţă parte recunoscute sau a unui inspectorat al utilizatorilor sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat, o organizaţie de terţă parte recunoscută ori un inspectorat al utilizatorilor a cerinţelor şi a responsabilităţilor care le revin, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză. (2) În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat, o organizaţie de terţă parte recunoscută sau un inspectorat al utilizatorilor nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, la solicitarea acesteia, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.  +  Articolul 32Obligaţii operaţionale în sarcina organismelor notificate, a inspectoratelor utilizatorilor şi a organizaţiilor de terţă parte recunoscute (1) Organismele notificate, inspectoratele utilizatorilor şi organizaţiile de terţă parte recunoscute realizează evaluări ale conformităţii, cu respectarea sarcinilor de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14-16 sau la pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1. (2) Evaluările conformităţii sunt realizate în mod proporţional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. (3) Organismele de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ţinând seama în mod corespunzător de: a) dimensiunea unei întreprinderi; b) domeniul de activitate şi structura întreprinderii; c) gradul de complexitate a tehnologiei echipamentului sub presiune sau a ansamblului în cauză; d) caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. (4) În acelaşi timp, organismele de evaluare a conformităţii trebuie să respecte gradul de rigoare şi nivelul de protecţie necesare pentru conformitatea echipamentului sub presiune cu cerinţele prezentei hotărâri. (5) În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii constată că cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 sau în standardele armonizate corespunzătoare sau alte specificaţii tehnice nu au fost îndeplinite de un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat de conformitate. (6) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării certificatului, un organism de evaluare a conformităţii constată că un echipament sub presiune nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar. (7) În cazul în care nu sunt luate măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul de evaluare a conformităţii restricţionează, suspendă sau retrage certificatul, după caz.  +  Articolul 33Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate, a organizaţiilor de terţă parte recunoscute şi a inspectoratelor utilizatorilorRENAR se asigură că există căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate, ale organizaţiilor de terţă parte recunoscute şi ale inspectoratelor utilizatorilor.  +  Articolul 34Obligaţii de informare în sarcina organismelor notificate, a organizaţiilor de terţă parte recunoscute şi a inspectoratelor utilizatorilor (1) Organismele notificate, organizaţiile de terţă parte recunoscute şi inspectoratele utilizatorilor informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în legătură cu: a) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor; b) orice circumstanţe care afectează domeniul aferent notificării sau condiţiile notificării; c) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate, primită de la autoritatea de supraveghere a pieţei; d) la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi subcontractare. (2) Organismele notificate, organizaţiile de terţă parte recunoscute şi inspectoratele utilizatorilor, notificate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, oferă tuturor organismelor notificate la nivelul Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 2014/68/UE, care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii, vizând aceleaşi echipamente sub presiune, informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.  +  Articolul 35Schimbul de experienţă (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului participă la schimbul de experienţă dintre autorităţile naţionale ale statelor membre referitor la politica privind notificarea, organizat de Comisia Europeană. (2) Organismele notificate în temeiul prezentei hotărâri participă la activitatea grupului/grupurilor sectoriale ale organismelor de evaluare a conformităţii notificate la nivel european, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanţi desemnaţi.  +  Capitolul V Supravegherea pieţei şi procedura de salvgardare  +  Articolul 36Art. 15 alin. (3) şi art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică echipamentelor sub presiune şi ansamblurilor prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 37 (1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei are suficiente motive să considere că un echipament sub presiune sau un ansamblu care intră sub incidenţa prezentei hotărâri prezintă un risc pentru sănătatea ori securitatea persoanelor sau pentru animalele domestice ori pentru bunuri, aceasta efectuează o evaluare cu privire la echipamentul sub presiune sau ansamblul în cauză, acoperind toate cerinţele relevante stabilite în prezenta hotărâre. Operatorii economici implicaţi cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei în acest scop, dacă este necesar. (2) În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că echipamentul sau ansamblul nu este conform cu cerinţele stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corective corespunzătoare pentru a aduce echipamentul sub presiune sau ansamblul în conformitate cu cerinţele respective, să retragă echipamentul ori ansamblul de pe piaţă sau să îl recheme într-un interval de timp rezonabil, în funcţie de natura riscului, stabilită de autoritatea de supraveghere a pieţei. (3) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează organismul notificat relevant în legătură cu măsurile luate. (4) Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (2). (5) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul naţional, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-a solicitat din partea operatorului economic. (6) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective corespunzătoare în ceea ce priveşte totalitatea echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul Uniunii Europene. (7) În cazul în care operatorul economic în cauză nu ia măsuri corective corespunzătoare în termenul prevăzut la alin. (2), autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a limita punerea la dispoziţie a echipamentului sau a ansamblului pe piaţa naţională, pentru a retrage echipamentul sau ansamblul de pe piaţă ori pentru a-l rechema. (8) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi celelalte state membre cu privire la măsurile luate conform prevederilor alin. (7). (9) Informaţiile prevăzute la alin. (8) includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica echipamentele sau ansamblurile neconforme, originea echipamentului sau a ansamblului, natura neconformităţii constatate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic în cauză. (10) Autoritatea de supraveghere a pieţei indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situaţii: a) echipamentul sau ansamblul nu îndeplineşte cerinţele cu privire la sănătatea sau la securitatea persoanelor sau cu privire la protecţia animalelor domestice sau a bunurilor; ori b) există deficienţe în ceea ce priveşte standardele armonizate prevăzute la art. 12 alin. (1) care conferă prezumţia de conformitate. (11) Autorităţile care asigură supravegherea pieţei din statele membre ale Uniunii Europene, altele decât statul membru care a iniţiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la măsurile luate şi la informaţiile suplimentare referitoare la neconformitatea echipamentului sau a ansamblului în cauză pe care le au la dispoziţie şi cu privire la obiecţiile lor, în caz de dezacord cu măsura naţională luată. (12) În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (8), niciun stat membru sau Comisia Europeană nu ridică obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea de supraveghere a pieţei, măsura este considerată justificată. (13) Autoritatea de supraveghere a pieţei se asigură că se iau de îndată măsuri restrictive corespunzătoare în legătură cu echipamentele sau ansamblurile în cauză, cum ar fi retragerea echipamentului sau a ansamblului de pe piaţă.  +  Articolul 38 (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 37 alin. (6)-(8), se ridică obiecţii la adresa unei măsuri luate de un alt stat membru ori în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură naţională contravine unui act normativ al Uniunii Europene, la iniţiativa Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi/sau autoritatea de supraveghere a pieţei participă la consultările cu statele membre şi cu operatorul ori operatorii economici relevanţi şi evaluează măsura naţională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide dacă măsura naţională este justificată. Statelor membre şi operatorului sau operatorilor economici li se aduce la cunoştinţă de către Comisia Europeană decizia acesteia. (2) În cazul în care măsura naţională este considerată justificată, autoritatea de supraveghere a pieţei adoptă măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piaţă a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor neconforme şi informează Comisia Europeană în consecinţă. În cazul în care măsura naţională este considerată nejustificată, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului retrage această măsură.  +  Articolul 39 (1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu art. 37 alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că, deşi un echipament sub presiune sau un ansamblu este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor ori pentru animalele domestice sau pentru bunuri, aceasta solicită operatorului economic respectiv: a) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul sau ansamblul în cauză, în momentul introducerii pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc; b) să retragă echipamentul sau ansamblul de pe piaţă sau să îl recheme într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieţei. (2) Operatorul economic se asigură că sunt luate măsuri corective pentru toate echipamentele sau ansamblurile pe care le-a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Uniunii Europene. (3) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre. Informaţiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentul sau ansamblul respectiv, originea şi lanţul de furnizare aferent echipamentului ori ansamblului, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate.  +  Articolul 40 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 37, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformităţii constatate în cazul în care: a) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau ale art. 19 din prezenta hotărâre; b) marcajul CE nu a fost aplicat; c) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al producţiei a fost aplicat prin încălcarea art. 19 sau nu a fost aplicat; d) marcajul şi eticheta prevăzute la pct. 3.3 din anexa nr. 1 nu au fost aplicate sau au fost aplicate cu încălcarea prevederilor art. 19 sau ale pct. 3.3 din anexa nr. 1; e) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită; f) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect; g) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; h) informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (9) sau la art. 8 alin. (5) lipsesc, sunt false sau incomplete; i) nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la art. 6 sau la art. 8. (2) Dacă neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menţine, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile adecvate pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentului sau a ansamblului în cauză ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.  +  Capitolul VI Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 41 (1) Autoritatea competentă, în sensul prezentei hotărâri, este Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului. (2) Autoritatea care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabilă pentru supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.  +  Articolul 42 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (1) şi (2) referitoare la respectarea cerinţelor prezentei hotărâri şi a cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) şi ale art. 16 alin. (2), referitoare la aplicarea marcajului CE, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi retragerea de pe piaţă; c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4), referitoare la furnizarea în limba română a informaţiilor prevăzute la pct. 3.3 şi pct. 3.4 din anexa nr. 1, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă şi interzicerea comercializării produselor nemarcate ori marcate incorect până la eliminarea neconformităţilor; d) nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 şi 9, referitoare la obligaţiile producătorilor, reprezentanţilor autorizaţi, importatorilor, distribuitorilor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme; e) nerespectarea prevederilor art. 11, referitoare la identificarea operatorilor economici, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării; f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3), referitoare la procedura de evaluarea conformităţii, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă, interzicerea utilizării şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme; g) nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (3) şi (5), referitoare la evaluarea conformităţii de către inspectoratul utilizatorilor, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizării, interzicerea introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune a produselor neconforme; h) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2)-(4), referitoare la declaraţia UE de conformitate, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, interzicerea introducerii pe piaţă şi comercializării produselor neconforme până la eliminarea neconformităţilor; i) nerespectarea prevederilor art. 19, referitoare la aplicarea marcajului, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei, interzicerea utilizării, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect până la eliminarea neconformităţilor. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul ISCIR. (3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (4) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către ISCIR, din care rezultă sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor va menţiona: a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri; b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR; c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancţiunea se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe. (5) Decizia prevăzută la alin. (4) este adusă imediat la cunoştinţă persoanelor interesate şi Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 43 (1) Punerea în funcţiune a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care respectă reglementările naţionale în vigoare la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au fost introduse pe piaţă până la data de 29 mai 2002 nu poate fi împiedicată. (2) Punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor sau a ansamblurilor sub presiune conforme cu Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au fost introduse pe piaţă înainte de data de 19 iulie 2016 nu pot/nu poate fi împiedicate/împiedicată.----------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 561 din 3 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016. (3) Certificatele şi deciziile eliberate de organismele de evaluare a conformităţii în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt valabile în temeiul prezentei hotărâri.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 45Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 19 iulie 2016, cu excepţia art. 13 care intră în vigoare la data de 1 iunie 2015.  +  Articolul 46La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 6 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă, cu excepţia art. 12 care se abrogă la data de 1 iunie 2015.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 189 din 27 iunie 2014.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 25 februarie 2015.Nr. 123.  +  Anexa 1Cerinţe esenţiale de securitateObservaţii preliminare1. Obligaţiile care decurg din cerinţele esenţiale de securitate enunţate în prezenta anexă pentru echipamentele sub presiune se aplică, de asemenea, ansamblurilor atunci când există un pericol corespunzător.2. Cerinţele esenţiale de securitate stabilite de prezenta hotărâre sunt obligatorii. Obligaţiile care decurg din cerinţele esenţiale de securitate respective nu se aplică decât dacă există pericolul corespunzător pentru echipamentele sub presiune în cauză atunci când acestea sunt utilizate în condiţiile care pot, în mod rezonabil, fi prevăzute de către producător.3. Producătorul este obligat să analizeze pericolele şi riscurile în scopul determinării celor care pot apărea la echipamente din punctul de vedere al presiunii; acesta proiectează şi fabrică echipamentele ţinând cont de aceste analize.4. Cerinţele esenţiale de securitate trebuie interpretate şi aplicate în aşa fel încât să se ia în considerare progresele tehnicii şi practica în momentul proiectării şi al fabricării, precum şi considerentele tehnice şi economice compatibile cu un grad înalt de protecţie a sănătăţii şi securităţii.1. Generalităţi1.1. Echipamentele sub presiune sunt proiectate, fabricate, controlate şi, dacă este cazul, echipate şi instalate în aşa fel încât să se garanteze securitatea lor atunci când sunt puse în funcţiune în conformitate cu instrucţiunile producătorului sau în condiţii care pot fi în mod rezonabil prevăzute.1.2. Pentru a alege soluţiile cele mai adecvate, producătorul aplică principiile de mai jos, în ordinea în care sunt enunţate:- eliminarea sau reducerea pericolelor atât cât este posibil în mod rezonabil;- aplicarea măsurilor adecvate de protecţie faţă de pericolele care nu pot fi eliminate;- informarea utilizatorilor, dacă este cazul, asupra pericolelor reziduale şi indicarea, dacă este necesar, a măsurilor adecvate speciale în vederea diminuării riscurilor în momentul instalării şi/sau folosirii.1.3. În caz de risc dovedit sau previzibil de utilizare eronată, echipamentele sub presiune se proiectează astfel încât să excludă pericolele unei asemenea utilizări eronate sau, dacă acest lucru nu este posibil, se indică în mod adecvat că echipamentele sub presiune respective nu se utilizează astfel.2. Proiectare2.1. Aspecte generaleEchipamentele sub presiune se proiectează în mod corect şi luând în considerare toţi factorii pertinenţi care permit garantarea securităţii echipamentului pe toată durata de viaţă prevăzută a acestuia.Proiectarea cuprinde coeficienţi de securitate adecvaţi care se bazează pe metode general recunoscute ca utilizând marje de securitate adecvate pentru a preveni în mod coerent toate tipurile de defecţiune.2.2. Proiectarea pentru o rezistenţă adecvată2.2.1. Echipamentele sub presiune se proiectează pentru a suporta sarcini corespunzătoare utilizării avute în vedere, precum şi pentru alte condiţii de funcţionare care pot fi în mod rezonabil prevăzute. Sunt luaţi în calcul în special următorii factori:- presiunea internă şi externă;- temperatura ambiantă şi de funcţionare;- presiunea statică şi masa conţinutului, în condiţiile de utilizare şi încercare;- sarcinile datorate traficului, vântului, seismelor;- forţele şi momentele de reacţie provocate de suporturi, elementele de fixare, conducte şi altele asemenea;- coroziunea şi eroziunea, uzura şi altele asemenea;- descompunerea fluidelor instabile.Se iau în considerare diferitele sarcini care pot interveni în acelaşi moment, ţinând cont de probabilitatea apariţiei simultane a acestora.2.2.2. Proiectarea pentru o rezistenţă adecvată se bazează pe una dintre următoarele metode:- ca regulă generală, pe o metodă de calcul, aşa cum este descrisă la pct. 2.2.3 şi completată dacă este necesar printr-o metodă experimentală de proiectare, aşa cum este descrisă la pct. 2.2.4;- pe o metodă experimentală de proiectare fără calcul, aşa cum este descrisă la pct. 2.2.4, dacă produsul dintre presiunea maxim admisibilă PS şi volumul V este mai mic de 6.000 bari ● litru sau produsul PS ● DN este mai mic de 3.000 bari.2.2.3. Metode de calcul a) Limitarea presiunii şi alte sarciniSolicitările admisibile ale echipamentelor sub presiune trebuie să fie limitate având în vedere defecţiunile care pot fi în mod rezonabil prevăzute în condiţiile de funcţionare. În acest scop, se aplică factori de securitate care să permită eliminarea tuturor incertitudinilor care decurg din fabricaţie, din condiţiile reale de utilizare, din solicitări, din modelele de calcul, precum şi din proprietăţile şi comportamentul materialelor.Aceste metode de calcul asigură marje de securitate suficiente, în conformitate, dacă este adecvat, cu prevederile pct. 7.Dispoziţiile menţionate anterior pot fi respectate prin aplicarea uneia dintre următoarele metode, după caz, dacă este necesar în completare sau în combinaţie cu:- proiectarea cu ajutorul formulelor;- proiectarea prin analiză;- proiectarea prin mecanica ruperii. b) RezistenţaRezistenţa echipamentului sub presiune respectiv se stabileşte prin calcule de proiectare adecvate.În special: b1) presiunile de calcul nu sunt mai mici decât presiunile maxim admisibile şi trebuie să ia în considerare presiunea statică şi dinamică a fluidelor, precum şi descompunerea fluidelor instabile. Atunci când un recipient este format din incinte distincte şi individuale de limitare a presiunii, pereţii separatori se proiectează ţinând cont de presiunea cea mai ridicată care poate exista într-o incintă şi de presiunea cea mai joasă posibil care poate exista în compartimentul alăturat; b2) temperaturile de calcul oferă marje de securitate adecvate; b3) proiectarea ia în mod judicios în considerare toate combinaţiile posibile de temperatură şi presiune care survin în condiţiile de funcţionare a echipamentului care pot fi în mod rezonabil prevăzute; b4) solicitările maxime şi punctele de concentrare a solicitărilor se menţin în limite sigure; b5) calculele de limitare a presiunii utilizează valorile adecvate ale proprietăţilor materialului, bazate pe date demonstrate, luând în considerare dispoziţiile enunţate la pct. 4, precum şi factorii adecvaţi de securitate. După caz, caracteristicile materialului care se iau în calcul cuprind:- limita de elasticitate de 0,2% sau, după caz, de 1% la temperatura de calcul;- rezistenţa la tracţiune;- rezistenţa în funcţie de timp, adică rezistenţa la fluaj;- datele referitoare la uzură;- modulul lui Young (modulul de elasticitate);- nivelul adecvat de deformare plastică;- energia de încovoiere prin şoc;- rezistenţa la rupere; b6) se aplică caracteristicilor materialelor coeficienţi de îmbinare adecvaţi în funcţie, de exemplu, de natura încercărilor nedistructive, de proprietăţile îmbinărilor de materiale şi de condiţiile de funcţionare luate în considerare; b7) proiectarea ia în mod judicios în considerare toate mecanismele de degradare care pot fi în mod rezonabil prevăzute (în special, coroziunea, fluajul, uzura) corespunzătoare utilizării căreia îi este destinat echipamentul. Instrucţiunile prevăzute la pct. 3.4 trebuie să atragă atenţia asupra caracteristicilor de proiectare care sunt determinante pentru durata de viaţă a echipamentului, cum ar fi:- pentru fluaj: numărul teoretic de ore de funcţionare la temperaturi determinate;- pentru uzură: numărul teoretic de cicluri la niveluri de tensiune determinate;- pentru coroziune: toleranţa teoretică la coroziune. c) StabilitateAtunci când grosimea calculată nu permite obţinerea unei stabilităţi structurale suficiente se iau măsuri pentru a remedia acest fapt, ţinând cont de riscurile legate de transport şi de întreţinere.2.2.4. Metoda experimentală de proiectareProiectarea echipamentului poate fi validată, total sau în parte, printr-un program de încercări realizate pe eşantioane reprezentative din echipamentul sau familia de echipamente.Programul de încercări se defineşte în mod clar înainte de încercări şi se acceptă de către organismul notificat care răspunde de modulul de evaluare a conformităţii proiectării, în caz că acesta există.Acest program defineşte condiţiile de încercare şi criteriile de acceptare sau de refuz. Valorile exacte ale dimensiunilor esenţiale şi ale caracteristicilor materialelor din componenţa echipamentelor încercate trebuie să fie stabilite înainte de încercare.Dacă este cazul, în timpul încercărilor, zonele critice ale echipamentelor sub presiune pot fi observate cu instrumente adecvate care permit măsurarea cu suficientă precizie a deformaţiilor şi a solicitărilor.Programul de încercări cuprinde: a) o încercare de rezistenţă la presiune, destinată să verifice că la o presiune care garantează o marjă de securitate definită în raport cu presiunea maxim admisibilă echipamentul nu prezintă fisuri semnificative, nici deformări care depăşesc o limită determinată.Presiunea de încercare se determină luând în considerare diferenţele dintre valorile caracteristicilor geometrice şi materiale măsurate în condiţii de încercare şi valorile admise pentru proiectare; de asemenea, ea ia în considerare diferenţa dintre temperatura de încercare şi cea de proiectare; b) atunci când există riscul de fluaj sau de uzură, încercări adecvate în funcţie de condiţiile de funcţionare prevăzute pentru echipament, de exemplu: durata funcţionării la temperaturi specificate, numărul de cicluri cu niveluri de tensiune determinate; c) dacă este necesar, încercări complementare referitoare la alţi factori prevăzuţi la pct. 2.2.1, cum ar fi coroziunea, agresiunea exterioară.2.3. Dispoziţii pentru asigurarea securităţii întreţinerii şi a funcţionăriiModul de funcţionare a echipamentelor sub presiune exclude orice risc care poate fi în mod rezonabil prevăzut la utilizarea lor. Se acordă o atenţie specială, după caz:- dispozitivelor de închidere şi deschidere;- emisiilor periculoase care provin de la supapele de siguranţă;- dispozitivelor de interzicere a accesului fizic atât timp cât există presiune sau vid;- temperaturii la suprafaţă, ţinând cont de utilizarea preconizată;- descompunerii fluidelor instabile.În mod special, echipamentele sub presiune dotate cu obturatoare amovibile se dotează cu un dispozitiv automat sau manual care să permită utilizatorului să se asigure uşor că deschiderea nu prezintă riscuri. În plus, atunci când această deschidere poate fi manevrată rapid, echipamentul sub presiune este echipat cu un dispozitiv care să nu permită deschiderea atât timp cât presiunea sau temperatura fluidului prezintă un risc.2.4. Mijloace de inspecţie a) Echipamentele sub presiune se proiectează astfel încât să poată fi efectuate toate inspecţiile necesare securităţii lor. b) Se prevăd mijloace care să permită determinarea stării interioare a echipamentului sub presiune, atunci când acest lucru este necesar pentru asigurarea securităţii permanente a echipamentului, cum ar fi vizoare sau orificii de control permiţând accesul fizic în interiorul echipamentului, aşa încât să poată fi efectuate inspecţii adecvate în mod sigur şi ergonomic. c) Pot fi folosite şi alte mijloace pentru a verifica dacă starea echipamentului sub presiune este conformă cu cerinţele de securitate, în oricare dintre următoarele situaţii:- atunci când este prea mic pentru a permite accesul fizic în interior;- atunci când deschiderea echipamentului sub presiune riscă să altereze condiţiile din interior;- atunci când se dovedeşte că substanţa pe care o conţine nu prezintă niciun pericol pentru materialul din care este fabricat echipamentul şi că nu poate fi în mod rezonabil prevăzut niciun alt mecanism de degradare internă.2.5. Golirea şi ventilaţiaDacă este nevoie, se prevăd mijloace adecvate de golire şi ventilaţie a echipamentelor sub presiune:- pentru evitarea fenomenelor nocive, cum ar fi loviturile de berbec, deformarea sub efectul vidului, coroziunea şi reacţiile chimice necontrolate. Se iau în considerare toate stadiile de funcţionare şi de încercare, în special de încercare la presiune;- pentru a permite curăţarea, controlul şi întreţinerea în siguranţă.2.6. Coroziunea şi alte atacuri chimiceDacă este nevoie, se prevede un adaos sau o protecţie adecvată faţă de coroziune sau alte atacuri chimice, luând în considerare utilizarea avută în vedere şi care poate fi în mod rezonabil revăzută.2.7. UzuraAtunci când un echipament riscă să fie supus unei eroziuni sau unei abraziuni intense se iau măsuri adecvate pentru:- a minimiza aceste efecte printr-o proiectare adecvată, de exemplu, prin grosimea suplimentară a materialului sau prin utilizarea căptuşelilor interioare sau a materialelor de protecţie;- a permite înlocuirea pieselor modificate;- a atrage atenţia, în instrucţiunile prevăzute la pct. 3.4, asupra măsurilor care trebuie luate pentru ca utilizarea echipamentului să se poată face fără pericol.2.8. AnsamblurileAnsamblurile se proiectează astfel încât:- elementele de asamblat să fie adaptate şi fiabile în condiţiile de funcţionare;- toate elementele să se integreze corect şi să se asambleze în mod adecvat.2.9. Dispoziţii referitoare la umplere şi golireDacă este cazul, echipamentele sub presiune se proiectează şi se echipează cu accesorii adecvate sau sunt prevăzute pentru a fi astfel echipate, pentru a garanta o umplere şi o golire sigură, în special în ceea ce priveşte următoarele riscuri: a) la umplere:- supraumplerea sau suprapresiunea faţă, în special, de procentele de umplere şi de presiune de vaporizare la temperatura de referinţă;- instabilitatea echipamentelor sub presiune; b) la golire: scurgerea necontrolată a lichidului sub presiune; c) la umplere sau la golire: conectările şi deconectările prezintă riscuri.2.10. Protecţia împotriva depăşirii limitelor admisibile ale echipamentelor sub presiuneAtunci când, în condiţii care pot fi în mod rezonabil prevăzute, limitele admisibile ar putea fi depăşite, echipamentele sub presiune se echipează sau sunt prevăzute pentru a fi echipate cu dispozitive de protecţie adecvate, cu excepţia cazului în care protecţia este asigurată de alte dispozitive de protecţie integrate în ansamblu.Dispozitivul adecvat sau combinaţia de dispozitive adecvate se determină în funcţie de particularităţile echipamentului sau ale ansamblului şi de condiţiile de funcţionare.Dispozitivele de protecţie adecvate şi combinaţiile acestora cuprind: a) accesorii de securitate, aşa cum sunt definite în art. 2 pct. 4 din prezenta hotărâre; b) după caz, dispozitive de control adecvate, cum sunt indicatoarele şi/sau alarmele care permit să fie luate, în mod automat sau manual, măsuri de menţinere a echipamentelor sub presiune în limitele admisibile.2.11. Accesorii de siguranţă2.11.1. Accesoriile de siguranţă:- sunt proiectate şi fabricate în aşa fel încât să fie fiabile şi adaptate condiţiilor de funcţionare prevăzute şi luându-se în considerare, dacă este cazul, cerinţele privind întreţinerea şi încercarea dispozitivelor;- sunt independente de alte funcţii, cu excepţia cazului în care funcţia lor de siguranţă poate fi afectată de alte funcţii;- urmează principiile de proiectare necesare pentru obţinerea unei protecţii adecvate şi fiabile. Aceste principii includ siguranţa pozitivă, redundanţa, diversitatea şi autocontrolul.2.11.2. Dispozitive de limitare a presiuniiAceste dispozitive se proiectează astfel încât presiunea să nu depăşească în mod permanent presiunea maxim admisibilă PS; este, totuşi, admisă o suprapresiune de scurtă durată în conformitate, în cazul că această situaţie este adecvată, cu dispoziţiile de la pct. 7.3.2.11.3. Dispozitive de supraveghere a temperaturiiAceste dispozitive au un timp de reacţie adecvat din motive de securitate şi compatibil cu funcţia de măsură.2.12. Foc exteriorDacă este nevoie, echipamentele sub presiune sunt proiectate şi, dacă este cazul, echipate sau prevăzute pentru a fi echipate cu accesorii adecvate, pentru a îndeplini cerinţele privind limitarea pagubelor în caz de incendiu exterior, luând în considerare, în mod special, utilizarea pentru care sunt destinate.3. Fabricaţia3.1. Procedee de fabricaţieProducătorul veghează la buna executare a dispoziţiilor stabilite în stadiul de proiectare aplicând tehnicile şi metodele adecvate, în special în ceea ce priveşte elementele care figurează mai jos.3.1.1. Pregătirea componentelorPregătirea componentelor (de exemplu, formarea şi şanfrenarea) nu determină defecte, fisuri şi nu duce la modificări ale proprietăţilor mecanice care pot influenţa negativ securitatea echipamentelor sub presiune.3.1.2. Asamblări nedemontabileAsamblările nedemontabile şi zonele adiacente acestora nu prezintă defecte la suprafaţă sau interne care afectează securitatea echipamentelor.Proprietăţile asamblărilor nedemontabile corespund cu proprietăţile minimale specificate pentru materialele care urmează a fi asamblate, în afară de cazul în care în calculele de proiectare se iau în considerare în mod specific alte valori corespunzătoare.Pentru echipamentele sub presiune, asamblările nedemontabile ale părţilor care contribuie la rezistenţa la presiune a echipamentului şi părţile care le sunt în mod direct ataşate sunt realizate de personal calificat şi cu aptitudini adecvate în acest sens şi în conformitate cu moduri de operare calificate.Pentru echipamentele sub presiune din categoriile II, III şi IV, procedeele de lucru şi personalul trebuie aprobate de către un organism de terţă parte competent, care, la alegerea producătorului, poate fi:- un organism notificat;- o organizaţie de terţă parte recunoscută de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, în conformitate cu art. 20 din prezenta hotărâre.Pentru a proceda la aceste aprobări, organizaţia de terţă parte menţionată anterior procedează sau dispune să se procedeze la verificările şi încercările prevăzute în standardele armonizate adecvate sau verificări şi încercări echivalente.3.1.3. Încercări nedistructivePentru echipamentele sub presiune controalele nedistructive ale ansamblurilor nedemontabile sunt efectuate de personal calificat şi cu aptitudini adecvate. Pentru echipamentele sub presiune din categoriile III şi IV acest personal este aprobat de o organizaţie de terţă parte recunoscută de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, în conformitate cu art. 20 din prezenta hotărâre.3.1.4. Tratament termicAtunci când există un risc ca procesul de fabricaţie să modifice proprietăţile materialului într-o măsură care ar afecta securitatea echipamentelor sub presiune, se aplică un tratament termic adaptat etapei de fabricaţie adecvate.3.1.5. TrasabilitatePentru identificarea materialelor din care sunt fabricate părţile echipamentului care contribuie la rezistenţa la presiune se stabilesc şi se menţin proceduri adecvate prin mijloace adecvate, începând cu faza de recepţie, trecând prin faza de fabricaţie şi până la încercarea finală a echipamentului sub presiune produs.3.2. Verificarea finalăEchipamentele sub presiune se supun unei verificări finale, aşa cum este descrisă aceasta în continuare.3.2.1. Examinarea finalăEchipamentele sub presiune se supun unei examinări finale destinate să verifice, vizual şi prin controlul documentelor de însoţire, respectarea cerinţelor prezentei hotărâri. Se pot lua în considerare, după caz, testele care au fost efectuate în cursul procesului de fabricaţie. În măsura în care acest lucru este necesar pentru securitatea echipamentului, examinarea finală este efectuată în interiorul şi la exteriorul tuturor părţilor echipamentului, dacă este cazul în cursul procesului de fabricaţie (de exemplu, dacă inspecţia nu mai este posibilă în timpul examinării finale).3.2.2. ProbaVerificarea finală a echipamentelor sub presiune cuprinde o probă de rezistenţă la presiune care în mod normal va avea forma unei încercări la presiune hidrostatică, la o presiune cel puţin egală, în caz că acest lucru este adecvat, cu valoarea stabilită la pct. 7.4.Pentru echipamentele din categoria I, fabricate în serie, această încercare poate fi realizată pe o bază statistică.În cazul în care încercarea la presiune hidrostatică este nocivă sau nu poate fi efectuată, pot fi realizate alte încercări cu valoare recunoscută. Pentru încercări, altele decât încercarea la presiune hidrostatică, se pun în aplicare înaintea acestora măsuri complementare, cum ar fi controalele nedistructive sau alte metode cu eficacitate echivalentă.3.2.3. Examinarea dispozitivelor de siguranţăPentru ansambluri, verificarea finală cuprinde, de asemenea, o examinare a accesoriilor de siguranţă destinată să verifice dacă au fost pe deplin respectate cerinţele prevăzute la pct. 2.10.3.3. Marcare şi etichetarePe lângă marcajul CE menţionat la art. 18 şi 19 din prezenta hotărâre şi informaţiile care trebuie furnizate în conformitate cu art. 6 alin. (9) şi cu art. 8 alin. (5) din prezenta hotărâre, se furnizează informaţiile următoare: a) pentru toate echipamentele sub presiune:- anul de fabricaţie;- identificarea echipamentului sub presiune în funcţie de natura sa, de exemplu, tipul, identificarea seriei sau a lotului şi numărul de fabricaţie;- limitele esenţiale maxime/minime admisibile; b) în funcţie de tipul echipamentelor sub presiune, informaţii complementare necesare pentru siguranţa instalării, a funcţionării sau a utilizării şi, dacă este cazul, a întreţinerii şi controlului periodic, cum sunt:- volumul V al echipamentelor sub presiune exprimat în litri;- diametrul nominal al conductelor DN;- presiunea de încercare PT aplicată, exprimată în bari şi data;- presiunea de începere a declanşării dispozitivului de siguranţă, exprimată în bari;- puterea echipamentului sub presiune, exprimată în KW;- tensiunea de alimentare, exprimată în V (volţi);- utilizarea prevăzută;- raportul de umplere, exprimat în kg/l;- masa maximă de umplere, exprimată în kg;- tara, exprimată în kg;- grupa de fluide; c) dacă este cazul, avertismente aplicate pe echipamentele sub presiune, care atrag atenţia asupra erorilor în utilizare puse în evidenţă de experienţa acumulată.Informaţiile menţionate la lit. a), b) şi c) se aplică pe echipamentele sub presiune sau pe o placă solid fixată pe acestea, cu excepţia următoarelor cazuri:- dacă este cazul, poate fi utilizat un document adecvat pentru a evita marcarea repetată a elementelor luate individual, cum ar fi componentele reţelei de conducte destinate aceluiaşi ansamblu;- atunci când echipamentul sub presiune este prea mic, de exemplu, pentru accesorii, aceste informaţii pot fi indicate pe o etichetă ataşată echipamentului sub presiune;- o etichetă sau orice alt mijloc adecvat poate fi folosit pentru identificarea masei de umplere şi pentru indicarea avertismentelor prevăzute la lit. c), cu condiţia să îşi păstreze lizibilitatea pentru o perioadă de timp adecvată.3.4. Instrucţiuni pentru darea în folosinţă a) În cazul punerii la dispoziţie pe piaţă, echipamentele sub presiune sunt însoţite, dacă este nevoie, de o notă cu instrucţiuni destinate utilizatorului care să conţină toate informaţiile utile privind securitatea acestuia în ceea ce priveşte:- montarea, inclusiv asamblarea diferitelor componente ale echipamentelor sub presiune;- punerea în funcţiune;- utilizarea;- întreţinerea, inclusiv controalele executate de către utilizator. b) Nota cu instrucţiuni reia informaţiile aplicate pe echipamentul sub presiune, în conformitate cu pct. 3.3, cu excepţia identificării seriei, şi este însoţită, dacă este cazul, de documentaţia tehnică, precum şi de planuri şi diagrame necesare unei bune înţelegeri a acestor instrucţiuni. c) Dacă este cazul, nota cu instrucţiuni atrage, de asemenea, atenţia asupra pericolelor din erori de utilizare, în conformitate cu pct. 1.3 şi asupra caracteristicilor speciale de proiectare în conformitate cu pct. 2.2.3.4. MaterialeMaterialele care sunt utilizate la fabricarea echipamentelor sub presiune sunt adaptate acestei utilizări pe durata de viaţă prevăzută a acestora, cu excepţia cazului în care este prevăzută înlocuirea lor.Materialele pentru sudură şi celelalte materiale de asamblare nu trebuie să îndeplinească în mod adecvat decât obligaţiile corespunzătoare prevăzute la pct. 4.1, 4.2 lit. a) şi 4.3 primul paragraf, atât luate individual, cât şi după utilizarea lor.4.1. Materialele destinate părţilor sub presiune: a) au caracteristici adecvate tuturor condiţiilor de funcţionare care pot fi în mod rezonabil prevăzute şi tuturor condiţiilor de încercare, şi anume sunt suficient de ductile şi de tenace. Dacă este cazul, caracteristicile acestor materiale respectă cerinţele prevăzute la pct. 7.5. În plus, trebuie în mod special efectuată o selecţie adecvată a materialelor pentru a se preveni, dacă este nevoie, o rupere fragilă; atunci când se impune utilizarea unui material fragil din motive speciale, se iau măsuri adecvate; b) au o rezistenţă chimică suficientă la acţiunea fluidului conţinut de echipamentele sub presiune; proprietăţile chimice şi fizice necesare siguranţei în funcţionare nu sunt afectate în mod semnificativ pe parcursul duratei de viaţă prevăzute a echipamentelor; c) nu sunt sensibile în mod semnificativ la îmbătrânire; d) sunt adecvate metodelor de transformare prevăzute; e) sunt alese astfel încât să se evite efectele negative semnificative când sunt asamblate materiale diferite.4.2. Producătorul echipamentului sub presiune: a) defineşte în mod adecvat valorile necesare pentru calculele de proiectare prevăzute la pct. 2.2.3, precum şi caracteristicile esenţiale ale materialelor şi ale utilizării acestora prevăzute la pct. 4.1; b) adaugă în documentaţia tehnică elementele privind respectarea cerinţelor prezentei hotărâri referitoare la materiale în una dintre următoarele forme:- prin utilizarea de materiale în conformitate cu standardele armonizate;- prin utilizarea de materiale care au făcut obiectul unei aprobări europene de materiale pentru echipamente sub presiune, în conformitate cu art. 15 din prezenta hotărâre;- printr-o evaluare specială a materialelor; c) pentru echipamentele sub presiune din categoriile III şi IV, verificarea specifică a evaluării speciale a materialului este realizată de către organismul notificat care răspunde de procedurile de evaluare a conformităţii echipamentului sub presiune.4.3. Producătorul echipamentului ia măsurile adecvate pentru a se asigura că materialul utilizat este conform cu cerinţele. În mod special, pentru toate materialele se obţin documente stabilite de producătorul materialului care să certifice conformitatea cu o cerinţă dată.Pentru părţile principale sub presiune ale echipamentelor din categoriile II, III şi IV, această atestare este un certificat de control specific al produsului.Atunci când un producător de materiale are un sistem adecvat de asigurare a calităţii, certificat de un organism competent stabilit în Uniunea Europeană, şi care a făcut obiectul unei evaluări specifice pentru materiale, se consideră că atestările eliberate de către producător oferă conformitatea cu cerinţele corespunzătoare ale prezentului punct.Cerinţe speciale pentru anumite echipamente sub presiunePe lângă cerinţele prevăzute la pct. 1-4, echipamentelor sub presiune prevăzute la pct. 5 şi 6 li se aplică şi cerinţele prevăzute pentru fiecare dintre acestea.5. Echipamentele sub presiune cu arzător sau încălzite în alt mod la care există un pericol de supraîncălzire prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezenta hotărâreDin această categorie de echipamente fac parte:- generatoarele de abur şi de apă supraîncălzită prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din prezenta hotărâre, cum ar fi cazanele de abur şi de apă încălzită la arzător, supraîncălzitoarele şi preîncălzitoarele, cazanele recuperatoare, cazanele incineratoarelor de deşeuri, cazanele electrice cu electrozi sau cu imersiune şi autoclavele sub presiune, precum şi accesoriile acestora şi, dacă este cazul, sistemele de tratare a apei de alimentare şi de alimentare cu combustibil;- aparatele de încălzire în scopuri industriale care utilizează alte fluide decât aburul şi vaporii supraîncălziţi care intră sub incidenţa art. 4 alin. (1) lit. a) din prezenta hotărâre, cum ar fi dispozitivele de încălzire pentru industria chimică şi alte industrii asemănătoare, echipamentele sub presiune pentru tratarea produselor alimentare.Aceste echipamente sub presiune sunt calculate, proiectate şi fabricate în aşa fel încât să evite sau să reducă la minimum riscurile unei pierderi semnificative a conţinutului de căldură din cauza supraîncălzirii. După caz, se asigură în special: a) furnizarea unor dispozitive de protecţie adecvate pentru a limita anumiţi parametri de funcţionare, cum ar fi aportul şi evacuarea căldurii şi, dacă este cazul, nivelul fluidului în scopul evitării oricărui risc de supraîncălzire locală sau generalizată; b) atunci când este necesar, puncte de prelevare pentru a evalua proprietăţile fluidului în scopul evitării oricărui risc legat de depuneri şi/sau de coroziune; c) adoptarea unor dispoziţii adecvate pentru eliminarea oricărui risc de defecţiune datorată depunerilor; d) existenţa unor mijloace sigure pentru evacuarea căldurii reziduale după oprire; e) adoptarea unor dispoziţii pentru evitarea unei acumulări periculoase de amestecuri inflamabile de combustibil şi aer sau o izbucnire a flăcării în afara locului de ardere.6. Reţea de conducte în sensul art. 4 alin. (1) lit. c) din prezenta hotărâreProiectarea şi fabricaţia garantează că: a) riscul de suprasarcină datorat jocurilor excesive sau forţelor excesive, de exemplu, la nivelul flanşelor, racordurilor, burdufurilor şi conductelor flexibile, este controlat în mod adecvat prin mijloace cum ar fi: susţinerea, ranforsarea, ancorarea, alinierea şi pretensionarea; b) în cazul în care există un risc de condens în interiorul conductelor pentru fluide gazoase, în punctele joase este prevăzută drenarea şi eliminarea depunerilor în scopul evitării loviturilor de berbec şi a coroziunii; c) sunt temeinic luate în considerare deteriorările potenţiale provocate de turbulenţe şi de turbionări; se aplică dispoziţiile pertinente prevăzute la pct. 2.7; d) este luat corect în calcul riscul de uzură datorat vibraţiilor din conducte; e) atunci când reţeaua de conducte conţine fluide din grupa 1, sunt prevăzute mijloace adecvate pentru izolarea conductelor de expediere care prezintă riscuri semnificative din cauza dimensiunii lor; f) este redus la minimum riscul de golire intempestivă; la punctele de expediţie figurează, pe partea fixă, indicarea clară a fluidului conţinut; g) este înregistrat amplasamentul şi traiectul reţelei de conducte şi al conductelor subterane în documentaţia tehnică în scopul de a facilita întreţinerea, inspecţia sau repararea în deplină siguranţă.7. Cerinţe cantitative speciale pentru anumite echipamente sub presiuneSe aplică dispoziţiile de mai jos ca regulă generală. Totuşi, atunci când ele nu sunt aplicate, inclusiv în cazul în care materialele nu sunt prevăzute în mod specific sau nu sunt aplicate standardele armonizate, producătorul justifică punerea în aplicare a unor dispoziţii adecvate care permit obţinerea unui nivel global de securitate echivalent.Dispoziţiile stabilite la prezentul punct completează cerinţele esenţiale de securitate ale pct. 1-6 pentru echipamentele sub presiune cărora li se aplică.7.1. Limite admisibile7.1.1. SimboluriR(e/t), limita de elasticitate, desemnează valoarea la temperatura de calcul, după caz, a:- limitei superioare de curgere pentru un material care prezintă limite inferioare şi superioare de curgere;- limitei convenţionale de elasticitate de 1,0% pentru oţel austenitic şi aluminiu nealiat;- limitei convenţionale de elasticitate de 0,2% în celelalte cazuri.R(m/20) desemnează valoarea minimă a rezistenţei limită la tracţiune la 20°C.R(m/t) desemnează rezistenţa limită la tracţiune la temperatura de calcul.7.1.2. Limita generală admisibilă pentru sarcini cu predominanţă statică şi la temperaturi care se situează în afara gamei de valori unde sunt semnificative fenomenele de fluaj nu este mai mare decât cea mai mică dintre valorile menţionate în continuare, în funcţie de materialul folosit:- în cazul oţelului feritic, inclusiv oţelul standardizat (oţelul laminat) şi cu excepţia oţelurilor cu granulaţie fină şi a oţelurilor supuse unui tratament termic, 2/3 din R(e/t) şi 5/12 din R(m/20);- în cazul oţelului austenitic:- dacă alungirea după rupere este mai mare de 30%, 2/3 din R(e/t);- sau, alternativ, şi dacă alungirea acestuia după rupere este mai mare de 35%, 5/6 din R(e/t) şi 1/3 din R(m/t);- în cazul oţelului turnat nealiat sau slab aliat, 10/19 din R(e/t) şi 1/3 din R(m/20);- în cazul aluminiului, 2/3 R(e/t);- în cazul aliajelor de aluminiu care nu pot fi călite, 2/3 R(e/t) şi 5/12 R(m/20).7.2. Coeficienţi de îmbinări sudatePentru îmbinările sudate, coeficientul de îmbinare nu depăşeşte următoarele valori:- pentru echipamentele care fac obiectul controalelor distructive şi nedistructive care permit verificarea că totalitatea îmbinărilor nu prezintă defecte semnificative: 1;- pentru echipamentele care fac obiectul controalelor nedistructive prin sondaj: 0,85;- pentru echipamentele care nu fac obiectul controalelor nedistructive, altele decât inspecţia vizuală: 0,7.Dacă este nevoie, se iau, de asemenea, în considerare tipul de solicitare şi proprietăţile mecanice şi tehnologice ale îmbinării.7.3. Dispozitive de limitare a presiunii, în special pentru recipientele sub presiuneSuprapresiunea momentană prevăzută la pct. 2.11.2 se limitează la 10% din presiunea maximă admisibilă.7.4. Presiunea de probă hidrostaticăPentru recipientele sub presiune, presiunea de probă hidrostatică menţionată la pct. 3.2.2 este cel puţin egală cu cea mai ridicată dintre următoarele valori:- presiunea care corespunde unei încărcări maxime pe care o poate suporta echipamentul în funcţiune luând în considerare presiunea maxim admisibilă şi temperatura maxim admisibilă a acestuia, înmulţită cu coeficientul 1,25;- presiunea maxim admisibilă înmulţită cu coeficientul 1,43.7.5. Caracteristicile materialelorCu excepţia cazului în care sunt cerute alte valori pe baza altor criterii care trebuie să fie luate în considerare, un oţel este considerat suficient de ductil pentru a îndeplini cerinţele prevăzute la pct. 4.1 lit. a) dacă alungirea acestuia după rupere într-un test de tracţiune realizat în conformitate cu o procedură standard este cel puţin egală cu 14% şi dacă energia de încovoiere prin şoc pe o epruvetă ISO V este cel puţin egală cu 27 J la o temperatură cât mai apropiată de 20°C, dar nu mai mare decât cea mai joasă temperatură de funcţionare prevăzută.  +  Anexa 2Tabel de evaluare a conformităţii1. Trimiterile la diferitele categorii de module din tabele sunt următoarele:┌─────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I │ = │modulul A │├─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ II │ = │modulele A2, D1, E1 │├─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ III │ = │modulele B (tip de proiect) + D, B (tip de proiect) + F, B (tip ││ │ │de producţie) + E, B (tip de producţie) + C2, H │├─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IV │ = │modulele B (tip de producţie) + D, B (tip de producţie) + F, G, H1│└─────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Accesoriile de siguranţă definite la art. 2 pct. 4 din prezenta hotărâre şi prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din prezenta hotărâre sunt clasificate în categoria IV. Cu toate acestea, prin excepţie, accesoriile de siguranţă care sunt fabricate pentru echipamente specifice pot fi clasificate în aceeaşi categorie cu echipamentul care trebuie protejat.3. Accesoriile sub presiune definite la art. 2 pct. 5 din prezenta hotărâre şi prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din prezenta hotărâre sunt clasificate în funcţie de următoarele:- presiunea maxim admisibilă PS a acestora;- volumul propriu V al acestora sau de diametrul nominal DN, după caz;- grupa de fluide căreia îi sunt destinate.Este aplicat tabelul corespunzător pentru recipiente sau conducte pentru a preciza categoria de evaluare a conformităţii.În cazul în care volumul şi diametrul nominal sunt şi unul şi celălalt considerate ca adecvate în scopul aplicării liniuţei a doua de la primul paragraf, accesoriul sub presiune se clasifică în categoria cea mai severă.4. Liniile de demarcaţie în tabelele de evaluare a conformităţii care urmează indică limita superioară pentru fiecare categorie.Tabelul 1Recipiente prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) prima liniuţă din prezenta hotărârePrin excepţie, recipientele destinate să conţină un gaz instabil şi care aparţin categoriei I sau II prin aplicarea tabelului 1 se clasifică în categoria III.Tabelul 2Recipiente prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) a doua liniuţă din prezenta hotărârePrin excepţie, stingătoarele portabile şi buteliile pentru echipamentele de respiraţie se clasifică cel puţin în categoria III.Tabelul 3Recipiente prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) prima liniuţă din prezenta hotărâreTabelul 4Recipiente prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) a doua liniuţă din prezenta hotărârePrin excepţie, ansamblurile prevăzute pentru producţia de apă caldă menţionate la art. 4 alin. (3) din hotărâre fac obiectul fie al unei examinăriUE de tip (modulul B - tip de proiect) în scopul de a controla conformitatea acestora cu cerinţele esenţiale prevăzute la pct. 2.10, 2.11, 3.4 şi pct. 5 lit. a) şi d) din anexa nr. 1 la hotărâre, fie al unui sistem complet de asigurare a calităţii (modulul H).Tabelul 5Echipamente sub presiune prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din prezenta hotărârePrin excepţie, oalele de gătit sub presiune fac obiectul unei proceduri de evaluare a conformităţii echivalente cel puţin unuia dintre modulele din categoria III.Tabelul 6Conducte prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) prima liniuţă din prezenta hotărârePrin excepţie, conductele destinate gazelor instabile şi care aparţin categoriei I sau II în conformitate cu tabelul 6 se clasifică în categoria III.Tabelul 7Conducte prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) a doua liniuţă din prezenta hotărârePrin excepţie, toate reţelele de conducte care conţin fluide la o temperatură mai mare de 350°C şi care fac parte din categoria II, prin aplicarea tabelului 7, se clasifică în categoria III.Tabelul 8Conducte prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (ii) prima liniuţă din prezenta hotărâreTabelul 9Conducte prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (ii) a doua liniuţă din prezenta hotărâre  +  Anexa 3Proceduri de evaluare a conformităţiiObligaţiile care decurg din dispoziţiile prevăzute în prezenta anexă pentru echipamentele sub presiune se aplică şi ansamblurilor.1. Modulul A: Controlul intern al producţiei1. Controlul intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 şi asigură şi declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerinţele prezentei hotărâri.2. Documentaţia tehnicăProducătorul stabileşte documentaţia tehnică.Documentaţia tehnică oferă posibilitatea evaluării conformităţii echipamentului sub presiune cu cerinţele relevante şi include o analiză şi o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea echipamentului sub presiune. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:- o descriere generală a echipamentului sub presiune;- desene de concepţie şi execuţie şi diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea;- descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii planurilor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării echipamentului sub presiune;- o listă a standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;- rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea;- rapoartele de încercare.3. FabricaţiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentului sub presiune fabricat cu documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2 şi cu cerinţele prezentei hotărâri.4. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate4.1. Producătorul aplică marcajul CE la fiecare echipament sub presiune care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.4.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru un model al echipamentului sub presiune şi o păstrează împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune. Declaraţia UE de conformitate identifică echipamentul sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declaraţiei UE de conformitate este pus la dispoziţia ISCIR, la cerere.5. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului stabilite la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.2. Modulul A2: Controlul intern al producţiei plus verificări ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii1. Controlul intern al producţiei plus verificări ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii reprezintă procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3, 4 şi 5 şi asigură şi declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerinţele prezentei hotărâri.2. Documentaţia tehnicăProducătorul stabileşte documentaţia tehnică. Documentaţia permite evaluarea echipamentului sub presiune din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele relevante şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea echipamentului sub presiune. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:- o descriere generală a echipamentului sub presiune;- desene de concepţie şi execuţie şi diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea;- descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii planurilor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării echipamentului sub presiune;- o listă a standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;- rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate şi altele asemenea; şi- rapoartele de încercare.3. FabricaţiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor sub presiune fabricate cu documentaţia tehnică menţionată la pct. 2 şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.4. Evaluarea finală şi verificări ale echipamentului sub presiuneProducătorul realizează o evaluare finală a echipamentului sub presiune, supravegheat sub forma vizitelor inopinate din partea unui organism notificat ales de producător.Organismul notificat realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calităţii controlului intern al echipamentelor sub presiune, ţinând seama, inter alia, de complexitatea tehnologică a echipamentelor sub presiune şi de volumul producţiei.Pe durata acestor vizite inopinate, organismul notificat:- se asigură că producătorul procedează efectiv la verificarea finală în conformitate cu pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;- procedează la prelevarea unor eşantioane de echipamente sub presiune din spaţiile de producţie sau din depozite în vederea controlului. Organismul notificat apreciază numărul de echipamente care trebuie prelevate, precum şi necesitatea de a efectua sau de a dispune efectuarea verificării finale, în totalitate sau în parte, asupra eşantioanelor de echipamente sub presiune.Procedura de eşantionare care va fi aplicată este menită să stabilească dacă procesul de fabricaţie a echipamentului sub presiune se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformităţii echipamentului sub presiune.În cazul în care unul sau mai multe echipamente sub presiune ori ansamblurile nu sunt conforme, organismul notificat ia măsurile adecvate.Pe răspunderea organismului notificat, producătorul aplică numărul de identificare al organismului notificat în cursul procesului de producţie.5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE la fiecare echipament sub presiune care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru un model al echipamentului sub presiune şi o păstrează, împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia ISCIR, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune. Declaraţia UE de conformitate identifică echipamentul sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declaraţiei UE de conformitate este pus la dispoziţia ISCIR, la cerere.6. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului stabilite la pct. 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.3. Modulul B: Examinarea UE de tip3.1. Examinarea UE de tip - tip de producţie3.1.1. Examinarea UE de tip - tip de producţie - este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al echipamentului sub presiune şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al echipamentului sub presiune corespunde cerinţelor prezentei hotărâri.3.1.2. Examinarea UE de tip - tip de producţie constă într-o evaluare a caracterului adecvat al proiectului tehnic al echipamentului sub presiune prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative menţionate la pct. 3.1.3, plus examinarea unui eşantion, reprezentativ pentru producţia luată în considerare, al echipamentului sub presiune în stare completă.3.1.3. Producătorul depune o cerere pentru examinare UE de tip la un singur organism notificat ales de acesta.Cererea cuprinde:- numele şi adresa producătorului, precum şi numele şi adresa reprezentantului acestuia autorizat, dacă cererea este depusă de către acesta;- o declaraţie scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;- documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică oferă posibilitatea evaluării conformităţii echipamentului sub presiune cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi include o analiză şi o evaluare adecvate a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea echipamentului sub presiune. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:- o descriere generală a echipamentului sub presiune;- desene de concepţie şi execuţie şi diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea;- descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii planurilor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării echipamentului sub presiune;- o listă a standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;- rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea;- rapoartele de încercare;- elementele privind încercările prevăzute în cadrul fabricaţiei;- elementele privind calificările sau aprobările cerute în temeiul pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;- modelele reprezentative pentru producţia preconizată.Modelul poate reprezenta mai multe versiuni ale echipamentului sub presiune, cu condiţia ca diferenţele dintre versiuni să nu afecteze nivelul de securitate.Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercare;- documentele justificative care arată că soluţiile de proiectare tehnică adoptate sunt adecvate. Aceste documente justificative menţionează orice documente care au fost utilizate, în special atunci când nu au fost integral aplicate standardele armonizate relevante. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate conform altor specificaţii tehnice relevante de laboratorul adecvat al producătorului sau de un alt laborator de încercare în numele său ori pe răspunderea sa.4. Organismul notificat:4.1. examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al echipamentului sub presiune şi procedeele de fabricaţie.În special, organismul notificat:- evaluează materialele atunci când acestea nu sunt conforme cu standardele armonizate aplicabile sau cu o aprobare europeană de materiale pentru echipamente sub presiune şi verifică certificatul eliberat de producătorul de materiale în conformitate cu pct. 4.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;- aprobă modurile de operare în cazul asamblării nedemontabile a pieselor sau verifică dacă ele au fost anterior agreate, în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;- verifică dacă personalul pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor şi pentru încercările nedistructive este calificat sau aprobat în conformitate cu pct. 3.1.2 sau 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;4.2. verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu cerinţele aplicabile din standardele relevante armonizate, precum şi elementele care au fost proiectate utilizând alte specificaţii tehnice relevante fără a aplica cerinţele relevante ale respectivelor standarde armonizate;4.3. execută controale adecvate şi testele necesare pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluţiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost aplicate corect;4.4. execută examinări corespunzătoare şi testele necesare pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele armonizate relevante, dacă soluţiile adoptate de către producător aplicând alte specificaţii tehnice relevante satisfac cerinţele esenţiale de securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri;4.5. stabileşte de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările şi încercările.5. Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform pct. 4, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autoritatea de notificare, organismul notificat transmite conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, numai cu acordul producătorului.6. Atunci când tipul este conform cu cerinţele prezentei hotărâri, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip de producţie. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la pct. 7, certificatul este valabil timp de 10 ani şi poate fi reînnoit, conţine denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.O listă a părţilor relevante ale documentaţiei tehnice este anexată certificatului, o copie a acesteia fiind păstrată de organismul notificat.Certificatul şi anexele acestuia conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat a echipamentelor sub presiune fabricate şi care permit controlul în utilizare.În cazul în care tipul nu satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip de producţie şi informează solicitantul în consecinţă, precizând în detaliu motivele refuzului. Organismul notificat trebuie să aibă o procedură care să prevadă căile de atac împotriva deciziilor sale.7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul.Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip - tip de producţie în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea echipamentului sub presiune cu cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri sau condiţiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de examinare UE de tip - tip de producţie.8. Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip de producţie şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras şi pune la dispoziţia autorităţii de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip de producţie şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.Comisia, statele membre şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip - tip de producţie şi/sau a suplimentelor la acestea. La cerere, Comisia şi statele membre pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip - tip de producţie, a anexelor şi suplimentelor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzând documentaţia depusă de producător, până la expirarea valabilităţii certificatului.9. Producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR un exemplar al certificatului de examinare UE de tip - tip de producţie, al anexelor şi al suplimentelor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la pct. 3 şi poate îndeplini obligaţiile menţionate la pct. 7 şi 9, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.3.2. Examinarea UE de tip - tip de proiect1. Examinarea UE de tip - tip de proiect este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al echipamentului sub presiune şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al echipamentului sub presiune corespunde cerinţelor prezentei hotărâri.2. Examinarea UE de tip - tip de proiect constă într-o evaluare a caracterului adecvat al proiectului tehnic al echipamentului sub presiune prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative prevăzute la pct. 3, fără examinarea unui model.În cadrul acestui modul nu se utilizează metoda experimentală de proiectare prevăzută la pct. 2.2.4 din anexa nr. 1 la hotărâre.3. Producătorul depune o cerere de examinare UE de tip - tip de proiect la un singur organism notificat ales de către acesta.Cererea cuprinde:- denumirea şi adresa producătorului, precum şi numele şi adresa reprezentantului acestuia autorizat, dacă cererea este depusă de către acesta;- o declaraţie scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;- documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică oferă posibilitatea evaluării conformităţii echipamentului sub presiune cu cerinţele aplicabile ale hotărârii şi include o analiză şi o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi vizează, în măsura în care este acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea echipamentului sub presiune. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:- o descriere generală a echipamentului sub presiune;- desene de concepţie şi execuţie şi diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea;- descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii planurilor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării echipamentului sub presiune;- o listă a standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;- rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea;- elementele privind calificările sau aprobările cerute de pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;- documentele justificative care arată că soluţiile de proiectare tehnică adoptate sunt adecvate. Aceste documente justificative menţionează orice documente care au fost utilizate, în special atunci când nu au fost integral aplicate standardele armonizate relevante. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate conform altor specificaţii tehnice relevante de laboratorul adecvat al producătorului sau de un alt laborator de încercare în numele său ori pe răspunderea sa.Cererea poate reprezenta mai multe versiuni ale echipamentului sub presiune, cu condiţia ca diferenţele dintre versiuni să nu afecteze nivelul de securitate.4. Organismul notificat:4.1. examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectării tehnice a produsului.În special, organismul notificat:- evaluează materialele utilizate atunci când acestea nu sunt conforme cu standardele armonizate relevante sau cu o aprobare europeană de materiale pentru echipamente sub presiune;- aprobă procedurile în cazul asamblării nedemontabile a pieselor sau verifică dacă ele au fost anterior aprobate, în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;4.2. efectuează examinări adecvate pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluţiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost aplicate corect;4.3. efectuează examinări adecvate pentru a verifica dacă, în cazul în care nu s-au aplicat soluţiile din standardele armonizate relevante, soluţiile adoptate de producător îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate corespunzătoare din prezenta hotărâre.5. Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform pct. 4, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autoritatea de notificare, organismul notificat transmite conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, numai cu acordul producătorului.6. În cazul în care proiectul îndeplineşte cerinţele din prezenta hotărâre, organismul notificat emite pentru producător un certificat de examinare UE de tip - tip de proiect. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de la pct. 7, certificatul este valabil timp de 10 ani şi poate fi reînnoit, conţine denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului şi datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat.O listă a părţilor relevante ale documentaţiei tehnice este anexată certificatului, o copie a acesteia fiind păstrată de organismul notificat.Certificatul şi anexele acestuia conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu proiectul examinat a echipamentelor sub presiune fabricate şi care permit controlul în utilizare.În cazul în care proiectul nu satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip - tip de proiect şi informează solicitantul în consecinţă, precizând în detaliu motivele refuzului.7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că proiectul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul.Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip - tip de proiect în legătură cu toate modificările proiectului aprobat care ar putea afecta conformitatea echipamentului sub presiune cu cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri sau condiţiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de examinare UE de tip - tip de proiect.8. Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare în legătură cu certificatele de examinare UE de tip - tip de proiect şi/sau cu orice suplimente la acestea pe care le-a emis sau retras şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista certificatelor şi/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip - tip de proiect şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.Comisia, statele membre şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip - tip de proiect şi/sau a suplimentelor la acestea. La cerere, Comisia şi statele membre pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip - tip de proiect, a anexelor şi suplimentelor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzând documentaţia depusă de producător, până la expirarea valabilităţii certificatului.9. Producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR un exemplar al certificatului de examinare UE de tip - tip de proiect, al anexelor şi al suplimentelor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la pct. 3 şi poate îndeplini obligaţiile menţionate la pct. 7 şi 9, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.4. Modulul C2: Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări ale echipamentului sub presiune supravegheate la intervale aleatorii este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 şi garantează şi declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricaţiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea sa să asigure conformitatea echipamentului sub presiune fabricat cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.3. Evaluarea finală şi verificări ale echipamentului sub presiuneUn organism notificat, ales de producător, realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calităţii evaluării finale şi a controlului intern al echipamentelor sub presiune, ţinând seama, inter alia, de complexitatea tehnologică a echipamentului sub presiune şi de volumul producţiei.Organismul notificat se asigură că producătorul procedează efectiv la evaluarea finală în conformitate cu pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre.Se examinează un eşantion adecvat de echipamente sub presiune finale, prelevat la faţa locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piaţă, şi se efectuează încercările corespunzătoare, astfel cum sunt identificate de părţile relevante ale standardelor armonizate, şi/sau încercări echivalente aplicând alte specificaţii tehnice relevante, având ca scop verificarea conformităţii echipamentelor sub presiune cu cerinţele relevante ale prezentei hotărâri.Organismul notificat apreciază numărul de echipamente care trebuie prelevate, precum şi necesitatea de a efectua sau de a dispune efectuarea verificării finale, în totalitate sau în parte, asupra acestui eşantion de echipamente sub presiune.Atunci când o mostră nu este conformă cu nivelul de calitate acceptabil, organismul ia măsurile adecvate.Procedura de eşantionare care va fi aplicată este menită să stabilească dacă procesul de fabricaţie a echipamentului sub presiune se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformităţii echipamentului sub presiune.În cazul în care încercările sunt efectuate de către un organism notificat, producătorul, în timpul procesului de fabricaţie şi pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat.4. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate4.1. Producătorul aplică marcajul CE la fiecare echipament sub presiune sau ansamblu în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.4.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul de echipament sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declaraţiei UE de conformitate este pus la dispoziţia ISCIR, la cerere.5. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului stabilite la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.5. Modulul D: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 şi garantează şi declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune sau ansamblurile în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricaţiaProducătorul aplică, pentru producţia, inspecţia produsului finit şi încercările echipamentului sub presiune în cauză, un sistem de calitate agreat în conformitate cu pct. 3 şi este supus supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:- denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;- o declaraţie scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;- toate informaţiile pertinente asupra tipului de echipamente sub presiune vizat;- documentaţia referitoare la sistemul de calitate;- documentaţia tehnică a tipului aprobat şi o copie a certificatului de examinare UE de tip.3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului sub presiune cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor calităţii.Documentaţia cuprinde în special o descriere adecvată:- a obiectivelor de calitate, a organigramei şi a responsabilităţilor şi atribuţiilor personalului de conducere în materie de calitate a echipamentelor sub presiune;- a tehnicilor, procedurilor şi acţiunilor sistematice corespunzătoare care sunt puse în aplicare pentru fabricaţie, precum şi pentru controlul şi asigurarea calităţii, în special a modurilor de operare în cazul asamblării nedemontabile a pieselor, autorizate în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;- a examinărilor şi încercărilor care se efectuează înainte, în timpul şi după fabricaţie şi a frecvenţei lor;- a dosarelor calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi informaţiile privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor şi pentru încercările nedistructive în conformitate cu pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre şi altele asemenea;şi- a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul obţinerii calităţii cerute şi funcţionarea eficace a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerinţele menţionate la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemelor de calitate care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit are cel puţin un membru experimentat în evaluare în domeniul şi în tehnologia relevantă pentru echipamentul sub presiune respectiv, precum şi cunoştinţe cu privire la cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de inspecţie la instalaţiile producătorului.Echipa de audit analizează documentaţia tehnică menţionată la pct. 3.1 a cincea liniuţă, pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea produsului cu aceste cerinţe.Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit şi decizia de evaluare motivată.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat şi să îl menţină corespunzător şi eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să răspundă cerinţelor prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conţine concluziile examinării şi decizia motivată privind evaluarea.4. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.4.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, în spaţiile de producţie, de inspecţie, de încercare şi la depozite şi îi furnizează orice informaţie necesară, în special:- documentaţia aferentă sistemului de calitate;- dosarele calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele despre calificarea personalului respectiv şi altele asemenea.4.3. Organismul notificat organizează audituri periodice pentru a verifica dacă producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de audit. Frecvenţa auditurilor periodice este astfel prevăzută încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.4.4. Pe lângă aceasta, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Necesitatea acestor vizite adiţionale şi frecvenţa lor se determină pe baza unui sistem de control prin vizite, gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luaţi în considerare în special următorii factori:- categoria de echipament sub presiune;- rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;- necesitatea de a asigura monitorizarea măsurilor de corecţie;- condiţiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;- modificările semnificative în organizarea producţiei, politicilor sau tehnicilor.Cu ocazia unor asemenea vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor încercări ale produselor destinate verificării bunei funcţionări a sistemului de calitate. El furnizează producătorului un raport asupra vizitei şi, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul de echipament sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declaraţiei UE de conformitate este pus la dispoziţia ISCIR, la cerere.6. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR:- documentaţia prevăzută la pct. 3.1;- modificările prevăzute la pct. 3.5, astfel cum au fost aprobate;- deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.3, 3.5, 4.3 şi 4.4.7. Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase şi, periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau restricţionat în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate privind aprobările sistemelor de calitate pe care le-a refuzat, suspendat, retras sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, privind aprobările sistemelor de calitate pe care le-a eliberat.8. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului menţionate la pct. 3.1, 3.5, 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.6. Modulul D1: Asigurarea calităţii procesului de producţie1. Asigurarea calităţii procesului de producţie este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 4 şi 7 şi asigură şi declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. Documentaţia tehnicăProducătorul stabileşte documentaţia tehnică. Documentaţia oferă posibilitatea evaluării conformităţii echipamentului sub presiune cu cerinţele relevante şi include o analiză şi o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea produsului. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:- o descriere generală a echipamentului sub presiune;- desene de concepţie şi execuţie şi diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea;- descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii planurilor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării echipamentului sub presiune;- o listă a standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;- rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate şi altele asemenea; şi- rapoartele de încercare.3. Producătorul menţine documentaţia tehnică la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune.4. FabricaţiaProducătorul aplică, pentru producţia, inspecţia produsului finit şi încercările echipamentului sub presiune în cauză, un sistem de calitate aprobat în conformitate cu pct. 5 şi se supune supravegherii prevăzute la pct. 6.5. Sistemul de calitate5.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:- denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;- o declaraţie scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;- toate informaţiile pertinente asupra tipului de echipamente sub presiune vizat;- documentaţia referitoare la sistemul de calitate;- documentaţia tehnică menţionată la pct. 2.5.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului sub presiune cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor calităţii.Documentaţia cuprinde în special o descriere adecvată:- a obiectivelor de calitate, a organigramei şi a responsabilităţilor şi atribuţiilor personalului de conducere în materie de calitate a echipamentelor sub presiune;- a tehnicilor, procedurilor şi măsurilor sistematice corespunzătoare care sunt puse în aplicare pentru fabricaţie, precum şi pentru controlul şi asigurarea calităţii, în special a modurilor de operare în cazul asamblării nedemontabile a pieselor, autorizate în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;- a examinărilor şi încercărilor care se efectuează înainte, în timpul şi după fabricaţie şi a frecvenţei lor;- a dosarelor calităţii, cum sunt rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre şi altele asemenea;- a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul obţinerii calităţii cerute pentru produs şi funcţionarea eficace a sistemului de calitate.5.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerinţele menţionate la pct. 5.2. Se consideră că elementele sistemului de calitate conforme cu standardele armonizate pertinente sunt conforme cu cerinţele corespunzătoare prevăzute la pct. 5.2.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit are cel puţin un membru experimentat în evaluarea tehnologiei echipamentului sub presiune respectiv, precum şi cunoştinţe cu privire la cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la spaţiile producătorului.Echipa de audit analizează documentaţia tehnică menţionată la pct. 2, pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentului sub presiune cu cerinţele respective.Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit şi decizia de evaluare motivată.5.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat şi să îl menţină corespunzător şi eficient.5.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse şi hotărăşte dacă sistemul de calitate modificat continuă să răspundă cerinţelor prevăzute la pct. 5.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conţine concluziile examinării şi decizia motivată privind evaluarea.6. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat6.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.6.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, în spaţiile de producţie, de inspecţie, de încercare şi la depozite şi îi furnizează orice informaţie necesară, în special:- documentaţia aferentă sistemului de calitate;- documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2;- dosarele calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele despre calificarea personalului respectiv şi altele asemenea.6.3. Organismul notificat organizează audituri periodice pentru a verifica dacă producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de audit. Frecvenţa auditurilor periodice este astfel prevăzută încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.6.4. Pe lângă aceasta, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Necesitatea acestor vizite adiţionale şi frecvenţa lor se vor determina pe baza unui sistem de control prin vizite, gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luaţi în considerare în special următorii factori:- categoria de echipament sub presiune;- rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;- necesitatea de a asigura monitorizarea măsurii (măsurilor) de corecţie;- condiţiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;- modificările semnificative în organizarea producţiei, politicilor sau tehnicilor.Cu ocazia unor asemenea vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor încercări ale produselor destinate verificării bunei funcţionări a sistemului de calitate. El furnizează producătorului un raport asupra vizitei şi, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.7. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate7.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 5.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.7.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul produsului pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declaraţiei UE de conformitate este pus la dispoziţia ISCIR, la cerere.8. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR:- documentaţia tehnică prevăzută la pct. 5.1;- schimbările prevăzute la pct. 5.5;- deciziile şi rapoartele din partea organismului notificat menţionate la pct. 5.5, 6.3 şi 6.4.9. Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase şi, periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau restricţionat în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la aprobările sistemului de calitate pe care lea refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, cu privire la aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.10. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului cuprinse la pct. 3, 5.1, 5.5, 7 şi 8 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele şi pe răspunderea acestuia, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.7. Modulul E: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii echipamentelor sub presiune1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii echipamentelor sub presiune este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 şi garantează şi declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricaţiaProducătorul aplică, pentru inspecţia produsului finit şi încercări ale echipamentului sub presiune în cauză, un sistem de calitate aprobat în conformitate cu pct. 3 şi se supune supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul prezintă organismului notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:- denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;- o declaraţie scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;- toate informaţiile pertinente asupra tipului de echipamente sub presiune vizat;- documentaţia referitoare la sistemul de calitate;- documentaţia tehnică a tipului aprobat şi o copie a certificatului de examinare UE de tip.3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor calităţii.Documentaţia cuprinde în special o descriere adecvată:- a obiectivelor calităţii, a organigramei şi a responsabilităţilor şi atribuţiilor personalului de conducere în materie de calitate a produsului;- a controalelor şi încercărilor care vor fi efectuate după fabricaţie;- a dosarelor calităţii, cum sunt rapoartele de inspecţie şi informaţiile privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului în cauză, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor şi pentru încercările nedistructive în conformitate cu pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;- a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul funcţionării eficace a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu respectivele cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit are cel puţin un membru experimentat în evaluare în domeniul şi în tehnologia relevantă pentru echipamentul sub presiune respectiv, precum şi cunoştinţe cu privire la cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la spaţiile producătorului.Echipa de audit analizează documentaţia tehnică menţionată la pct. 3.1 a cincea liniuţă, pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentului sub presiune cu aceste cerinţe.Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit şi decizia de evaluare motivată.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat şi să îl menţină corespunzător şi eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse şi hotărăşte dacă sistemul de calitate modificat va mai răspunde cerinţelor prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conţine concluziile examinării şi decizia motivată privind evaluarea.4. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.4.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, în spaţiile de producţie, de inspecţie, de încercare şi la depozite şi îi furnizează orice informaţie necesară, în special:- documentaţia aferentă sistemului de calitate;- documentaţia tehnică;- dosarele calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele despre calificarea personalului respectiv şi altele asemenea.4.3. Organismul notificat organizează audituri periodice pentru a verifica dacă producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de audit. Frecvenţa auditurilor periodice este astfel prevăzută, încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.4.4. Pe lângă aceasta, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător.Necesitatea acestor vizite adiţionale şi frecvenţa lor se determină pe baza unui sistem de control prin vizite, gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luaţi în considerare în special următorii factori:- categoria de echipament sub presiune;- rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;- necesitatea de a asigura monitorizarea măsurilor de corecţie;- condiţiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;- modificările semnificative în organizarea producţiei, politicilor sau tehnicilor.Cu ocazia unor asemenea vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor încercări ale produselor destinate verificării bunei funcţionări a sistemului de calitate. El furnizează producătorului un raport asupra vizitei şi, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul produsului pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declaraţiei UE de conformitate este pus la dispoziţia ISCIR, la cerere.6. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR:- documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1;- modificarea menţionată la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată;- deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.3, 3.5, 4.3 şi 4.4.7. Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase şi, periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau restricţionat în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.8. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului menţionate la pct. 3.1, 3.5, 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.8. Modulul E1: Asigurarea calităţii la inspecţia şi încercarea echipamentului sub presiune finit1. Asigurarea calităţii la inspecţia şi încercarea echipamentului sub presiune finit este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 4 şi 7 şi asigură şi declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. Documentaţia tehnicăProducătorul stabileşte documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică oferă posibilitatea evaluării conformităţii echipamentului sub presiune cu cerinţele relevante şi include o analiză şi o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea echipamentului sub presiune. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:- o descriere generală a echipamentului sub presiune;- desene de concepţie şi execuţie şi diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea;- descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii planurilor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării echipamentului sub presiune;- o listă a standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;- rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate şi altele asemenea; şi- rapoartele de încercare.3. Producătorul menţine documentaţia tehnică la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune.4. FabricaţiaProducătorul aplică, pentru inspecţia produsului finit şi pentru încercări ale echipamentului sub presiune, un sistem de calitate aprobat în conformitate cu pct. 5 şi este supus supravegherii prevăzute la pct. 6.5. Sistemul de calitate5.1. Producătorul prezintă organismului notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:- denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;- o declaraţie scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;- toate informaţiile pertinente asupra tipului de echipamente sub presiune vizat;- documentaţia privind sistemul de calitate; şi- documentaţia tehnică menţionată la pct. 2.5.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului sub presiune cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.În cadrul sistemului de calitate, este examinat fiecare echipament sub presiune şi sunt efectuate încercările adecvate definite în standardul (standardele) relevant(e) prevăzut(e) la art. 12 din prezenta hotărâre sau încercări echivalente şi, în special, evaluarea finală prevăzută la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre pentru a asigura conformitatea acestuia cu cerinţele corespunzătoare ale prezentei hotărâri care i se aplică.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor calităţii.Documentaţia cuprinde în special o descriere adecvată:- a obiectivelor calităţii, a organigramei şi a responsabilităţilor şi atribuţiilor personalului de conducere în materie de calitate a echipamentelor sub presiune;- a modurilor de operare a asamblărilor nedemontabile ale pieselor omologate în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;- a controalelor şi încercărilor care vor fi efectuate după fabricaţie;- a dosarelor calităţii, cum sunt rapoartele de inspecţie şi informaţiile privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;- a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul funcţionării eficace a sistemului de calitate.5.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerinţele menţionate la pct. 5.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit are cel puţin un membru experimentat în evaluare în domeniul şi în tehnologia relevantă pentru echipamentul sub presiune respectiv, precum şi cunoştinţe cu privire la cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare în spaţiile producătorului.Echipa de audit analizează documentaţia tehnică menţionată la pct. 2, pentru a verifica capacitatea producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentului sub presiune cu cerinţele respective.Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit şi decizia de evaluare motivată.5.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat şi să îl menţină corespunzător şi eficient.5.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse şi hotărăşte dacă sistemul de calitate modificat continuă să răspundă cerinţelor prevăzute la pct. 5.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conţine concluziile examinării şi decizia motivată privind evaluarea.6. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat6.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.6.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, în spaţiile de producţie, de inspecţie, de încercare şi la depozite şi îi furnizează orice informaţie necesară, în special:- documentaţia aferentă sistemului de calitate;- documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2;- dosarele calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele despre calificarea personalului respectiv şi altele asemenea6.3. Organismul notificat organizează audituri periodice pentru a verifica dacă producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de audit. Frecvenţa auditurilor periodice este astfel prevăzută încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.6.4. Pe lângă aceasta, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Necesitatea acestor vizite adiţionale şi frecvenţa lor se determină pe baza unui sistem de control prin vizite, gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luaţi în considerare în special următorii factori:- categoria echipamentului;- rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;- necesitatea de a asigura monitorizarea măsurii (măsurilor) de corecţie;- condiţiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;- modificările semnificative în organizarea producţiei, politicilor sau tehnicilor.Cu ocazia unor asemenea vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor încercări ale produselor destinate verificării bunei funcţionări a sistemului de calitate. El furnizează producătorului un raport asupra vizitei şi, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercare.7. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate7.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 5.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.7.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul de echipament sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declaraţiei UE de conformitate este pus la dispoziţia ISCIR, la cerere.8. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR:- documentaţia tehnică prevăzută la pct. 5.1;- modificarea menţionată la pct. 5.5, în forma în care a fost aprobată;- deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 5.3, 5.5, 6.3 şi 6.4.9. Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare cu privire la aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase şi, periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau restricţionat în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.10. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 3, 5.1, 5.5, 7 şi 8 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele şi pe răspunderea acestuia, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.9. Modulul F: Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea echipamentelor sub presiune1. Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea echipamentelor sub presiune este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 şi asigură şi declară pe propria sa răspundere că echipamentul sub presiune în cauză, care a fost supus dispoziţiilor de la pct. 3, este conform cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplineşte cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricaţiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea sa să asigure conformitatea produselor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.3. VerificareaUn organism notificat ales de producător efectuează examinările şi încercările adecvate în scopul verificării conformităţii echipamentelor sub presiune cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele corespunzătoare ale prezentei hotărâri.Examinările şi încercările pentru verificarea conformităţii echipamentului sub presiune cu cerinţele relevante se desfăşoară prin examinarea şi încercarea fiecărui produs, aşa cum se arată la pct. 4.4. Verificarea conformităţii prin control şi încercare a tuturor echipamentelor sub presiune4.1. Toate echipamentele sub presiune se examinează individual şi fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul (standardele) armonizat(e) relevant(e) sau al încercărilor echivalente în scopul verificării conformităţii cu tipul autorizat şi descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele adecvate ale prezentei hotărâri. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate.În special, organismul notificat:- verifică dacă personalul pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor şi pentru încercări nedistructive este calificat sau aprobat în conformitate cu pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;- verifică certificatul eliberat de producătorul materialului în conformitate cu pct. 4.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;- efectuează sau dispune efectuarea vizitei finale şi a probelor prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre şi examinează, dacă este cazul, dispozitivele de siguranţă.4.2. Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările şi încercările efectuate şi aplică sau dispune aplicarea numărului său de identificare sub responsabilitatea sa pe fiecare echipament sub presiune autorizat.Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia ISCIR, în scopul inspecţiei de către acestea, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune.5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 3, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care este în conformitate cu tipul autorizat descris în certificatul de examinare UE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul de echipament sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declaraţiei UE de conformitate este pus la dispoziţia ISCIR, la cerere.În cazul în care organismul notificat menţionat la pct. 3 este de acord, producătorul poate aplica pe echipamentul sub presiune şi numărul de identificare al organismului notificat, sub responsabilitatea organismului notificat.6. În cazul în care organismul notificat este de acord şi sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica pe echipamentele sub presiune numărul de identificare al organismului notificat, în cursul procesului de fabricaţie.7. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligaţiile producătorului menţionate la pct. 2.10. Modulul G: Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs1. Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 5 şi garantează şi declară pe propria sa răspundere că echipamentul sub presiune în cauză, care se supune dispoziţiilor pct. 4, este în conformitate cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. Documentaţia tehnicăProducătorul întocmeşte documentaţia tehnică şi o pune la dispoziţia organismului notificat menţionat la pct. 4.Documentaţia oferă posibilitatea evaluării conformităţii echipamentului sub presiune cu cerinţele relevante şi include o analiză şi o evaluare adecvată a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea echipamentului sub presiune.Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:- o descriere generală a echipamentului sub presiune;- desene de concepţie şi execuţie şi diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea;- descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii planurilor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării echipamentului sub presiune;- o listă a standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;- rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea;- rapoartele de încercare;- elementele adecvate privind calificarea procedeelor de fabricaţie şi de control, precum şi calificările sau aprobările personalului corespunzător în conformitate cu pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre.Producătorul menţine documentaţia tehnică la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune.3. FabricaţiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea lui să asigure conformitatea echipamentului sub presiune fabricat cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.4. VerificareaUn organism notificat ales de producător efectuează examinări şi încercări adecvate, aşa cum sunt prevăzute în standardul (standardele) armonizat(e) relevant(e), şi/sau încercări echivalente, pentru a verifica conformitatea echipamentului sub presiune cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri sau dispune efectuarea acestora. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate aplicând alte specificaţii tehnice.În special, organismul notificat:- examinează documentaţia tehnică în ceea ce priveşte proiectarea, precum şi procedeele de fabricaţie;- evaluează materialele utilizate atunci când acestea nu sunt conforme cu standardele armonizate aplicabile sau cu o aprobare europeană de materiale pentru echipamente sub presiune şi verifică certificatul eliberat de producătorul de materiale în conformitate cu pct. 4.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;- aprobă modurile de operare în cazul asamblărilor nedemontabile ale pieselor sau verifică dacă ele au fost anterior omologate, în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre;- verifică aprobările sau calificările prevăzute la pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre;- procedează la examinarea finală prevăzută la pct. 3.2.1 din anexa nr. 1 la hotărâre, efectuează sau dispune efectuarea probei prevăzute la pct. 3.2.2 din anexa nr. 1 la hotărâre şi examinează, dacă este cazul, dispozitivele de siguranţă.Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările şi încercările efectuate şi aplică sau dispune aplicarea numărului său de identificare sub responsabilitatea sa pe echipamentul sub presiune autorizat.Producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR certificatele de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune.5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 4, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune. Declaraţia UE de conformitate identifică echipamentul sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declaraţiei UE de conformitate este pus la dispoziţia ISCIR, la cerere.6. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului stabilite la pct. 2 şi 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.11. Modulul H: Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 şi asigură şi declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerinţele prezentei hotărâri care li se aplică.2. FabricaţiaProducătorul pune în aplicare un sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricaţia, inspecţia produsului finit şi încercări ale echipamentului sub presiune, aşa cum se specifică la pct. 3, şi se supune supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul prezintă organismului notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:- denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;- documentaţia tehnică pentru câte un model din fiecare tip de echipament sub presiune care urmează a fi fabricat.Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:- o descriere generală a echipamentului sub presiune;- desene de concepţie şi execuţie şi diagrame ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor şi altele asemenea;- descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii planurilor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării echipamentului sub presiune;- o listă a standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;- rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea;- rapoartele de încercare;- documentaţia privind sistemul de calitate; şi- o declaraţie scrisă potrivit căreia aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată şi altui organism notificat.3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului sub presiune cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Respectiva documentaţie despre sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi dosarelor calităţii.Documentaţia cuprinde în special o descriere adecvată:- a obiectivelor referitoare la calitate şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi atribuţiilor personalului de conducere cu privire la calitatea produselor şi a proiectării;- a specificaţiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate şi, atunci când standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care sunt utilizate pentru ca cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri care se aplică echipamentului sub presiune să fie respectate;- a tehnicilor de control şi de verificare a proiectării, a procedurilor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării echipamentului sub presiune, care aparţine tipului de produs vizat, în special în ceea ce priveşte materialele prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1 la hotărâre;- a tehnicilor, procedurilor şi acţiunilor sistematice corespunzătoare care vor fi puse în aplicare pentru fabricaţie, în special modurile de operare în cazul asamblării nedemontabile a pieselor omologate în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre, precum şi pentru controlul şi asigurarea calităţii;- a controalelor şi încercărilor care sunt efectuate înainte, în timpul şi după fabricaţie, cu indicarea frecvenţei cu care au loc;- a dosarelor calităţii, cum sunt rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele privind verificările metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului în cauză, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor şi pentru încercările nedistructive în conformitate cu pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre şi altele asemenea;- a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul obţinerii calităţii cerute pentru proiect şi echipamentul sub presiune şi funcţionarea eficace a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerinţele menţionate la pct. 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit are cel puţin un membru experimentat în evaluarea tehnologiei echipamentului sub presiune respectiv, precum şi cunoştinţe cu privire la cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare în spaţiile producătorului.Echipa de audit analizează documentaţia tehnică menţionată la pct. 3.1 a doua liniuţă, pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentului sub presiune cu aceste cerinţe.Decizia este notificată producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit şi decizia de evaluare motivată.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat şi să îl menţină corespunzător şi eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse şi hotărăşte dacă sistemul de calitate modificat continuă să răspundă cerinţelor prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conţine concluziile examinării şi decizia motivată privind evaluarea.4. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.4.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, la spaţiile de producţie, de inspecţie, de încercare şi la depozite şi îi furnizează orice informaţie necesară, în special:- documentaţia aferentă sistemului de calitate;- dosarele calităţii prevăzute de partea sistemului de calitate destinată proiectării, cum sunt rezultatele analizelor, ale calculelor, ale încercărilor şi altele asemenea;- dosarele calităţii prevăzute de partea sistemului de calitate destinată fabricaţiei, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele de verificare metrologică, rapoartele despre calificarea personalului respectiv şi altele asemenea.4.3. Organismul notificat efectuează misiuni de audit periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de audit. Frecvenţa auditurilor periodice este prevăzută astfel încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului.Necesitatea acestor vizite adiţionale şi frecvenţa lor se vor determina pe baza unui sistem de control prin vizite gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luaţi în considerare în special următorii factori:- categoria echipamentului;- rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;- necesitatea de a asigura monitorizarea măsurii (măsurilor) de corecţie;- condiţiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;- modificările semnificative în organizarea producţiei, politicilor sau tehnicilor.Pe durata acestor vizite organismul notificat, dacă este necesar, poate efectua încercări ale produsului sau dispune efectuarea acestora, pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcţionează corect. Organismul notificat prezintă producătorului un raport al vizitei şi, în cazul în care au fost efectuate încercări, un raport de încercări.5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul de echipament sub presiune pentru care a fost întocmită.Un exemplar al declaraţiei UE de conformitate este pus la dispoziţia ISCIR, la cerere.6. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR:- documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1;- documentaţia privind sistemul de calitate menţionată la pct. 3.1;- modificările prevăzute la pct. 3.4, astfel cum au fost aprobate;- deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.3, 3.4, 4.3 şi 4.4.7. Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului de calitate emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.8. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului menţionate la pct. 3.1, 3.5, 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.12. Modulul H1: Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii plus examinarea proiectării1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii plus examinarea proiectării şi supravegherea specială a evaluării finale este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 6 şi asigură şi declară pe propria sa răspundere că echipamentele sub presiune în cauză satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricaţiaProducătorul aplică un sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricaţia şi inspecţia produselor finite şi încercarea produselor în cauză, astfel cum se specifică la pct. 3, şi se supune supravegherii specificate la pct. 5. Se examinează caracterul adecvat al proiectului tehnic al echipamentului sub presiune, conform dispoziţiilor de la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul prezintă organismului notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentul sub presiune în cauză.Cererea cuprinde:- denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;- documentaţia tehnică pentru câte un model din fiecare tip de echipament sub presiune care urmează a fi fabricat. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:- o descriere generală a echipamentului sub presiune;- desene de concepţie şi execuţie şi scheme ale componentelor, ale subansamblelor, ale circuitelor şi altele asemenea;- descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii planurilor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării echipamentului sub presiune;- o listă a standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;- rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea;- rapoartele de încercare;- documentaţia referitoare la sistemul de calitate;- o declaraţie scrisă potrivit căreia aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată şi altui organism notificat.3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului sub presiune cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor calităţii.Documentaţia cuprinde în special o descriere adecvată:- a obiectivelor referitoare la calitate şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi atribuţiilor personalului de conducere cu privire la calitatea produselor şi a proiectării;- a specificaţiilor tehnice de proiectare, inclusiv standardele, care urmează să fie aplicate şi, dacă standardele armonizate relevante nu sunt aplicate în totalitate, mijloacele care urmează să fie utilizate pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre aplicabile echipamentelor sub presiune;- a tehnicilor de control şi de verificare a proiectării, a procedurilor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării echipamentului sub presiune, care aparţin tipului de echipament sub presiune vizat, în special în ceea ce priveşte materialele prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1 la hotărâre;- a tehnicilor, procedurilor şi acţiunilor sistematice corespunzătoare care vor fi puse în aplicare pentru fabricaţie, în special modurile de operare în cazul asamblării nedemontabile a pieselor omologate în conformitate cu pct. 3.1.2 din anexa nr. 1 la hotărâre, precum şi pentru controlul şi asigurarea calităţii;- a examinărilor şi încercărilor care se efectuează înainte, în timpul şi după fabricaţie şi a frecvenţei lor;- a dosarelor calităţii, cum sunt rapoartele de inspecţie şi datele privind încercările, datele verificărilor metrologice, rapoartele asupra calificării sau aprobării personalului în cauză, în special cele ale personalului pentru asamblarea nedemontabilă a pieselor şi pentru încercările nedistructive în conformitate cu pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la hotărâre şi altele asemenea;- a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul obţinerii calităţii cerute pentru proiect şi echipamentul sub presiune şi funcţionarea eficace a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerinţele menţionate la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit deţine cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul echipamentelor sub presiune relevante şi al tehnologiei echipamentelor sub presiune în cauză şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile din prezenta hotărâre. Auditul include o vizită de evaluare în spaţiile producătorului.Echipa de audit analizează documentaţia tehnică menţionată la pct. 3.1 a doua liniuţă, pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentului sub presiune cu aceste cerinţe.Decizia este notificată producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit şi decizia de evaluare motivată.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat şi să îl menţină corespunzător şi eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să satisfacă cerinţele menţionate la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conţine concluziile examinării şi decizia motivată privind evaluarea.3.6. Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului de calitate emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.4. Examinarea proiectului4.1. Producătorul depune o cerere de examinare a proiectului pentru fiecare echipament sub presiune care nu este acoperit de o examinare anterioară a proiectului de către organismul notificat menţionat la pct. 3.1.4.2. Cererea permite înţelegerea proiectului, a fabricaţiei şi a funcţionării echipamentului sub presiune şi permite evaluarea conformităţii cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri. Cererea include:- denumirea şi adresa producătorului;- o declaraţie scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;- documentaţia tehnică. Documentaţia permite evaluarea echipamentului sub presiune din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele relevante şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluarea, proiectarea şi funcţionarea echipamentului sub presiune. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:- o descriere generală a echipamentului sub presiune;- desene de concepţie şi execuţie şi diagrame ale componentelor, ale subansamblelor, ale circuitelor şi altele asemenea;- descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii planurilor şi diagramelor respective, precum şi a funcţionării echipamentului sub presiune;- o listă a standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate în totalitate sau în parte, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri, atunci când standardele armonizate respective nu au fost aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;- rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate şi altele asemenea; şi- rapoartele de încercare;- documente justificative privind caracterul adecvat al desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare menţionează orice documente care au fost utilizate, în special atunci când standardele armonizate relevante nu au fost pe deplin aplicate, şi includ, în funcţie de necesitate, rezultatele încercărilor efectuate de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări în numele şi sub responsabilitatea producătorului.4.3. Organismul notificat examinează cererea şi, în cazul în care proiectul corespunde cerinţelor prezentei hotărâri care se aplică echipamentului sub presiune, emite pentru producător un certificat de examinare UE a proiectului. Certificatul conţine denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile de valabilitate, dacă există şi datele necesare de identificare a proiectului aprobat. Certificatul poate avea ataşate una sau mai multe anexe.Certificatul şi anexele acestuia conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii produselor fabricate cu proiectul examinat şi care permit controlul în utilizare, în funcţie de caz.În cazul în care proiectul nu satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea certificatului de examinare a proiectului şi informează solicitantul în consecinţă, precizând în detaliu motivele refuzului.4.4. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut, care indică faptul că proiectul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul.Producătorul ţine la curent organismul notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului în legătură cu orice modificare a proiectului aprobat care ar putea afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri sau condiţiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară - din partea organismului notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului - sub forma unui supliment la certificatul de examinare UE a proiectului original.4.5. Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare în legătură cu certificatele de examinare UE a proiectului şi/sau cu orice suplimente la acestea pe care le-a emis sau retras şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii de notificare lista certificatelor şi/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE a proiectului şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu certificatele şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.Comisia, statele membre şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE a proiectului şi/sau a suplimentelor acestora. La cerere, Comisia şi statele membre pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat.Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE a proiectului, al anexelor şi suplimentelor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzând documentaţia depusă de producător pe o perioadă care durează până la expirarea valabilităţii certificatului.4.6. Producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR un exemplar al certificatului de examinare UE a proiectului, al anexelor şi al suplimentelor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune.5. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat5.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.5.2. În scopul evaluării, producătorul permite organismului notificat accesul la locurile de proiectare, fabricaţie, inspecţie, încercare şi de depozitare şi îi oferă acestuia toate informaţiile necesare, în special:- documentaţia aferentă sistemului de calitate;- înregistrările calităţii, astfel cum sunt prevăzute în partea sistemului de calitate destinată proiectării; de exemplu, rezultate ale analizelor, calculelor, încercărilor şi altele asemenea;- înregistrările calităţii, astfel cum sunt prevăzute în partea sistemului de calitate destinată fabricaţiei, de exemplu, rapoarte de inspecţie şi date privind încercările, date ale verificărilor metrologice, rapoarte privind calificarea personalului în cauză şi altele asemenea.5.3. Organismul notificat efectuează misiuni de audit periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de audit. Frecvenţa auditurilor periodice este astfel prevăzută încât să permită o reevaluare completă la fiecare 3 ani.5.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului.Necesitatea acestor vizite adiţionale şi frecvenţa lor se determină pe baza unui sistem de control prin vizite, gestionat de organismul notificat. În sistemul de control prin vizite sunt luaţi în considerare în special următorii factori:- categoria echipamentului;- rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;- necesitatea de a asigura monitorizarea măsurii (măsurilor) de corecţie;- condiţiile speciale legate de aprobarea sistemului, dacă este cazul;- modificările semnificative în organizarea producţiei, politicilor sau tehnicilor.Pe durata acestor vizite organismul notificat, dacă este necesar, poate efectua încercări ale produsului sau dispune efectuarea acestora, pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcţionează corect. Organismul notificat prezintă producătorului un raport al vizitei şi, în cazul în care au fost efectuate încercări, un raport de încercări.5.5. Supravegherea specială a evaluării finaleVerificarea finală prevăzută la pct. 3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre face obiectul unei supravegheri şi mai atente sub formă de vizite inopinate din partea organismului notificat. În cadrul acestor vizite, organismul notificat procedează la controale asupra echipamentelor sub presiune.Organismul notificat prezintă producătorului un raport al vizitei şi, în cazul în care au fost efectuate încercări, un raport de încercări.6. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate6.1. Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia la fiecare echipament sub presiune în parte care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.6.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de echipament sub presiune şi o păstrează la dispoziţia ISCIR pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul echipamentului sub presiune pentru care a fost întocmită şi menţionează numărul certificatului de examinare a proiectului.Un exemplar al declaraţiei UE de conformitate este pus la dispoziţia ISCIR, la cerere.7. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului sub presiune, producătorul păstrează la dispoziţia ISCIR:- documentaţia privind sistemul de calitate menţionată la pct. 3.1;- modificarea menţionată la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată;- deciziile şi rapoartele din partea organismului notificat menţionate la pct. 3.5, 5.3 şi 5.4.8. Reprezentantul autorizatReprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la pct. 4.1 şi 4.2 şi poate îndeplini obligaţiile cuprinse la pct. 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 şi 7, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.  +  Anexa 4Declaraţie UE de conformitate (Nr. ......)*1) Notă

  ──────────

  *1) Atribuirea unui număr declaraţiei de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.

  ──────────
  1. Echipament sau ansamblu sub presiune (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie): ......2. Denumirea şi adresa producătorului şi, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia: ......3. Declaraţia de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului: ......4. Obiectul declaraţiei (identificarea echipamentului sau a ansamblului sub presiune permiţând trasabilitatea). Dacă este necesar pentru identificarea unui echipament sau ansamblu sub presiune, se poate adăuga o imagine:- descrierea echipamentului sub presiune sau a ansamblului;- procedura de evaluare a conformităţii aplicată;- pentru ansambluri, descrierea echipamentelor sub presiune din care sunt constituite, precum şi procedurile aplicate la evaluarea conformităţii.5. Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu legislaţia relevantă de armonizare a Uniunii Europene: ......6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea: ......7. Dacă este cazul, denumirea, adresa şi numărul de telefon al organismului notificat care a efectuat evaluarea conformităţii şi numărul certificatului eliberat şi o trimitere la certificatul de examinare UE de tip - tip de producţie, la certificatul de examinare UE de tip - tip de proiect, la examinarea UE a proiectului sau la certificatul de conformitate.8. Informaţii suplimentare: ...........................................Semnat pentru şi în numele: ............................(locul şi data emiterii): ..............................(numele, funcţia) (semnătura): ..............................Dacă este cazul, identificarea semnatarului care a primit împuternicirea pentru a angaja producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia.-------