ORDIN nr. 1.534 din 28 iulie 2016privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 9 august 2016    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.292 din 17 iunie 2016 al Direcției politici și strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.341/2012 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 28 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3(1) Pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, așa cum este definită la art. 1 din anexa la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.341/2012, cu modificările și completările ulterioare, achiziționată până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, avizele și certificatele de origine se vor emite conform actului normativ în vigoare la data achiziției.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru biomasa prevăzută la art. 1 lit. a)-c) din anexa la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.341/2012, cu modificările și completările ulterioare, structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sunt competente să emită avize pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe din materialele lemnoase care au fost achiziționate, conform datelor înscrise în avizele de însoțire a materialelor lemnoase prezentate de producătorul de energie electrică din surse regenerabile de energie.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Cristiana Pașca Palmer
    București, 28 iulie 2016.Nr. 1.534.  +  ANEXĂPROCEDURĂde emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriileconexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie