LEGE nr. 164 din 24 iunie 2015 (*actualizată*)viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole(actualizată până la data 2 august 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic general de funcţionare a filierei vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea originii, comercializarea şi controlul produselor vitivinicole definite conform anexei nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare.  +  Articolul 2Obiectivul sectorului vitivinicol este creşterea competitivităţii producătorilor de vin, care se realizează prin următoarele acţiuni: a) exploatarea plantaţiilor viticole în bune condiţii agricole şi de mediu; b) promovarea produselor vitivinicole şi protecţia denumirilor de origine controlată, denumite în continuare D.O.C., a indicaţiilor geografice, denumite în continuare I.G., şi a menţiunilor tradiţionale; c) stabilirea reglementărilor care să permită echilibrarea cererii/ofertei şi adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; d) protejarea intereselor producătorilor; e) stimularea asociaţiilor profesionale/organizaţiilor de producători recunoscute cu scop lucrativ pentru a putea beneficia de investiţii care să ducă la structurarea suprafeţelor, comasarea ofertei şi garantarea veniturilor producătorilor, conform prevederilor legale în vigoare; în acest sens, Guvernul, la iniţiativa autorităţii publice centrale responsabile cu aplicarea strategiei şi programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe, denumită în continuare Autoritatea, va emite hotărâre.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea asigură aplicarea cadrului juridic şi aprobarea reglementărilor specifice producţiei, procesării, îmbutelierii şi etichetării produselor vitivinicole în vederea comercializării cu respectarea legislaţiei privind dialogul social, cu consultarea organizaţiei interprofesionale pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin", recunoscută de Autoritate ca organizaţie interprofesională pentru produse agroalimentare pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin", denumită în continuare O.I.P.A., şi a organizaţiilor de producători recunoscute. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea va elabora norme metodologice privind recunoaşterea organizaţiilor de producători din domeniu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul II Producţia viticolă  +  Secţiunea 1 Arealele de cultură şi potenţialul de producţie  +  Articolul 4 (1) Arealul viticol naţional pentru producerea strugurilor destinaţi obţinerii de vin este încadrat în zonele viticole ale Uniunii Europene B, CI şi CII, potrivit prevederilor anexei nr. VII, partea II, apendicele I la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare. (2) Delimitarea teritorială a ariei geografice pentru D.O.C. şi I.G., precum şi procedura aferentă se realizează de către Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., cu consultarea asociaţiilor profesionale de producători din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire şi care au întocmit caietele de sarcini pentru D.O.C. şi I.G. (3) Modificarea delimitării teritoriale a arealului viticol naţional se face de către O.N.V.P.V., pe baza studiilor avizate de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, denumit în continuare I.C.D.V.V., prin ordin al Autorităţii, cu consultarea asociaţiilor profesionale de producători.  +  Articolul 5 (1) Potenţialul de producţie reprezintă suprafaţa plantată efectiv cu viţă-de-vie, cultivată cu soiuri de struguri pentru vin, la care se adaugă drepturile de replantare atribuite producătorilor, dar încă neutilizate şi drepturile de plantare existente în rezervele judeţene şi în rezerva naţională. (2) Gestionarea potenţialului de producţie se realizează în sistem informatic prin Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V. (3) Gestionarea şi actualizarea R.P.V. se realizează la nivel judeţean de către direcţiile pentru agricultură judeţene, denumite în continuare D.A.J., şi a municipiului Bucureşti, iar la nivel central de către O.N.V.P.V., instituţie responsabilă de coordonarea tehnică a R.P.V. (4) Orice modificare a datelor unei parcele viticole înscrise în R.P.V. se comunică de către proprietarul parcelei sau de împuternicitul acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare, către D.A.J. sau a municipiului Bucureşti, în vederea actualizării datelor din R.P.V. (5) Modelul anexei de modificare a datelor unei parcele viticole se stabileşte prin ordin al Autorităţii.  +  Secţiunea a 2-a Dosarul exploataţiei viticole  +  Articolul 6 (1) Producătorii de struguri pentru vin au obligaţia de a întocmi, actualiza şi completa dosarul exploataţiei viticole. (2) Dosarul exploataţiei viticole este în posesia producătorului şi cuprinde următoarele documente: a) formular pentru identificarea şi localizarea cultivatorului (nume, prenume, CNP/CUI, codul din registrul fermelor, adresa, telefon, e-mail); b) cererile de autorizare a plantării/replantării viţei-de-vie şi de înscriere în R.P.V., după caz; c) declaraţiile de sortiment ale parcelelor deţinute; d) declaraţiile de defrişare a parcelelor cu viţă-de-vie şi cererile pentru ştergerea acestora din R.P.V., după caz; e) cererile de transfer al dreptului individual de replantare a viţei-de-vie, după caz; f) declaraţiile de defrişare ulterioară a viţei-de-vie şi cererile pentru eliminarea parcelelor defrişate din R.P.V., după caz; g) cererile de modificare a datelor parcelelor din R.P.V., după caz; h) identificarea parcelelor viticole (ortofotoplanuri, măsurători, copii ale planurilor cadastrale); i) copii ale autorizaţiilor de producere a strugurilor şi/sau vinurilor cu D.O.C. şi/sau I.G. emise de O.N.V.P.V., după caz; j) drepturile de plantare acordate din rezervele de drepturi, după caz; k) dosarele prin care s-au accesat măsuri de sprijin acordate de Uniunea Europeană, după caz; l) declaraţiile obligatorii, stabilite prin reglementările în vigoare; m) caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu I.G. şi/sau D.O.C.  +  Capitolul III Structura pieţei vitivinicole  +  Secţiunea 1 Înfiinţarea, întreţinerea şi defrişarea plantaţiilor viticole. Materialul săditor viticol  +  Articolul 7Viţa-de-vie se înmulţeşte, în principal, pe cale vegetativă, din porţiuni de plantă sau ţesuturi, prin: a) altoire; b) butăşire; c) culturi "in vitro".  +  Articolul 8 (1) Producerea materialului de înmulţire se face potrivit prevederilor schemei de selecţie clonală stabilită prin ordin al Autorităţii. (2) Producerea materialului săditor viticol, potrivit prevederilor art. 7, se realizează în următoarele tipuri de unităţi autorizate de Autoritate: a) unităţi de selecţie; b) unităţi de conservare şi de preînmulţire; c) unităţi de înmulţire; d) unităţi de producţie pentru viţe altoite şi nealtoite. (3) Unităţile autorizate produc material biologic din categoriile: a) material iniţial; b) material bază; c) material certificat; d) material standard.  +  Articolul 9Producerea, controlul calităţii şi comercializarea materialului săditor viticol se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie se face în areale viticole delimitate, cu soiuri admise în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. (2) Pot fi clasificate ca soiuri de struguri pentru vin numai cele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) aparţin speciei Vitis vinifera; b) provin din încrucişări complexe între soiurile de Vitis vinifera şi soiuri aparţinând altor specii ale genului Vitis; c) nu este unul dintre soiurile de hibrizi direct producători interzişi: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton şi Herbemont. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru soiurile de struguri pentru vin care nu sunt clasificate potrivit alin. (2), este permisă plantarea, replantarea sau altoirea pentru cercetare ştiinţifică şi în scop experimental în suprafaţă de maximum 5 ha/soi. (4) Produsele vitivinicole rezultate din plantaţii viticole înfiinţate potrivit prevederilor alin. (3) nu se comercializează pentru consum direct. (5) Pentru măsura de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole se admit numai soiurile stabilite prin ordin al Autorităţii. (6) Soiurile de viţă-de-vie pentru obţinerea vinurilor cu D.O.C. şi a vinurilor cu I.G. se stabilesc prin caietele de sarcini corespunzătoare fiecărei D.O.C. sau I.G.  +  Articolul 11 (1) În areale viticole, înfiinţarea de plantaţii de viţă de-vie pe o suprafaţă de peste 0,1 ha, de persoană fizică/juridică, şi extinderea peste această limită a celei existente se face doar în baza unui drept de plantare/replantare. (2) În afara arealelor viticole, în extravilanul localităţilor, înfiinţarea de plantaţii de viţă-de-vie pe o suprafaţă cuprinsă între 0,1 ha şi 0,5 ha pentru consumul familial se face numai în baza unui drept de plantare nouă şi a unei cereri de plantare a viţei-de-vie. (3) Modelul cererii de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în R.P.V. şi al certificatului de acordare a dreptului de plantare/replantare a viţei-de-vie se aprobă prin ordin al Autorităţii. (4) Înfiinţarea de plantaţii viticole pe suprafeţe mai mari de 0,5 ha se face numai pe baza unui proiect de înfiinţare a plantaţiei viticole, avizat de unităţile teritoriale de cercetare vitivinicolă.  +  Articolul 12Cultivatorul plantaţiilor viticole are obligaţia de a respecta prevederile legale privind respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu.  +  Articolul 13 (1) Suprafaţa plantată cu viţă-de-vie, pe care nu se mai efectuează lucrări tehnologice conform bunelor practici agricole şi de mediu pe o perioadă de 3 ani, reprezintă suprafaţă plantată cu viţă-de-vie abandonată. (2) Constatarea abandonului plantaţiilor viticole se realizează şi se consemnează de către o comisie alcătuită dintr-un consilier cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii şi un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în care este situată plantaţia şi care dispune evidenţierea acestora în R.P.V. (3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de constatare în teren, comisia constituită potrivit prevederilor alin. (2) aduce la cunoştinţa proprietarului plantaţiei viticole abandonul plantaţiei viticole. (4) Suprafaţa pentru care s-a constatat abandonul plantaţiei viticole, potrivit prevederilor alin. (2), nu se constituie drept de plantare în rezerva judeţeană.  +  Articolul 14 (1) Defrişarea plantaţiilor de viţă-de-vie în suprafaţă mai mare de 0,1 ha se face de către persoane fizice/juridice numai după depunerea la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti a "Declaraţiei de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie". (2) Modelul declaraţiei de defrişare a plantaţiei de viţă-de-vie se aprobă prin ordin al Autorităţii. (3) Defrişarea efectuată cu respectarea prevederilor alin. (1) generează un drept de replantare, în suprafaţă echivalentă cu cea defrişată.  +  Secţiunea a 2-a Plantări ilegale de viţă-de-vie  +  Articolul 15 (1) Plantaţiile ilegale sunt suprafeţele cu viţă de vie plantate fără un drept de plantare/replantare sau de plantare nouă. (2) Plantaţiile ilegale prevăzute la alin. (1) se defrişează de către proprietari pe cheltuiala acestora, în prima campanie viticolă, după constatarea lor de către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii. (3) Până la efectuarea defrişării prevăzute la alin. (2), strugurii care provin de pe suprafeţele ce urmează să fie defrişate sunt puşi în circulaţie doar în vederea distilării sau obţinerii de oţet din vin. (4) Suprafaţa plantată cu viţă-de-vie fără autorizaţie nu beneficiază de sprijinul financiar naţional şi de la Uniunea Europeană. (5) O.N.V.P.V. notifică Comisiei Europene următoarele: a) suprafeţele plantate cu viţă-de-vie fără drept de plantare; b) suprafeţele defrişate potrivit prevederilor alin. (2); c) sancţiunile aplicate.  +  Secţiunea a 3-a Producţia de struguri  +  Articolul 16 (1) Producţia de struguri este destinată pentru obţinerea de:a)vin cu D.O.C.;b)vin cu I.G.;c)vin fără D.O.C. şi fără I.G., cu denumire de soi, denumit în continuare vin varietal;d)vin fără D.O.C., fără I.G. şi fără denumire de soi, denumit în continuare vin. (2) Autorizarea plantaţiilor producătoare de struguri prevăzuţi la alin. (1) lit. a)-c) se face de către O.N.V.P.V.  +  Secţiunea a 4-a Producţia de vin  +  Articolul 17 (1) Vinul este un produs alimentar şi se clasifică astfel: a) vin cu D.O.C.; b) vin cu I.G.; c) vin fără D.O.C. şi fără I.G., cu denumire de soi, denumit în continuare vin varietal; d) vin fără D.O.C., fără I.G. şi fără denumire de soi, denumit în continuare vin. (2) Caietele de sarcini care stabilesc normele de producere a strugurilor şi vinurilor cu D.O.C. şi I.G. se întocmesc de către asociaţiile profesionale de producători reprezentative din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire şi se avizează de către O.N.V.P.V.; D.O.C. şi I.G. corespunzătoare caietelor de sarcini întocmite de asociaţiile de producători se aprobă prin ordin al Autorităţii. (3) Vinurile supuse verificărilor privind conformitatea cu caietele de sarcini, sistemul informatic şi procedurile de verificare şi control în vederea certificării se aprobă prin ordin al Autorităţii. (4) Verificarea şi controlul trasabilităţii şi conformităţii vinului varietal în vederea certificării se fac în orice etapă a procesului de producţie, inclusiv pe parcursul ambalării şi este asigurat de către O.N.V.P.V. (5) Comercializarea vinului varietal se realizează în baza documentelor şi evidenţei pentru vinul din soiul de struguri respectiv, aflată în responsabilitatea producătorului şi/sau îmbuteliatorului, asigurându-se trasabilitatea acestuia. (6) Procedurile de control şi verificare în vederea certificării vinurilor cu D.O.C. şi cu I.G. şi a vinurilor varietale se elaborează de către O.N.V.P.V. şi se aprobă prin ordin al Autorităţii.  +  Articolul 18Dreptul de utilizare a D.O.C. şi a I.G. pentru comercializarea vinurilor se acordă prin certificate de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu D.O.C. sau cu I.G., eliberate anual de către O.N.V.P.V., la cererea producătorilor, pentru fiecare lot de vin destinat comercializării.  +  Articolul 19 (1) Vinul provenit din hibrizii prevăzuţi la art. 10 alin. (2) lit. c) este destinat consumului familial sau obţinerii alcoolului de origine vinicolă şi a oţetului. (2) Vinul rezultat în urma unui amestec între vinul provenit din hibrizii prevăzuţi la art. 10 alin. (2) lit. c) şi vinul provenit din soiuri nobile este considerat vin provenit din hibrizi direct producători şi se valorifică în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul IV Practici şi tratamente oenologice  +  Secţiunea 1 Practici şi tratamente oenologice autorizate şi restricţii  +  Articolul 20 (1) Practicile şi tratamentele oenologice pentru producerea vinurilor şi a produselor vinicole se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) În lipsa unei condiţii de utilizare explicite, practicile şi tratamentele autorizate pot fi utilizate pentru strugurii proaspeţi, mustul de struguri, mustul de struguri parţial fermentat, mustul de struguri parţial fermentat obţinut din struguri stafidiţi, mustul de struguri concentrat, mustul de struguri concentrat rectificat, vinul nou aflat încă în fermentaţie, mustul de struguri parţial fermentat utilizat pentru consumul uman direct ca atare, vinul, vinurile spumante, vinul petiant, vinul perlant, vinul licoros, vinul din struguri stafidiţi şi vinul din struguri copţi în exces. (3) Practicile şi tratamentele oenologice nu se aplică: a) sucului de struguri şi sucului de struguri concentrat; b) mustului de struguri şi mustului de struguri concentrat destinat producerii sucului de struguri. (4) Produsele care intră în domeniul de aplicare a prezentei legi şi care au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate la nivelul Uniunii Europene sau naţional nu se comercializează pe teritoriul Uniunii Europene. (5) Mustul de struguri proaspăt, oprit din fermentare prin adaosul de alcool, se foloseşte numai în timpul etapei de preparare a produselor care nu intră sub incidenţa codurilor NC 2204 10, 2204 21 şi 2204 29. (6) Sucul de struguri şi sucul de struguri concentrat nu se folosesc în scopul vinificării şi nici nu se adaugă în vin, iar fermentarea alcoolică a acestor produse este interzisă. (7) Mustul de struguri parţial fermentat obţinut din struguri stafidiţi nu se pune în circulaţie decât pentru fabricarea vinurilor licoroase, exclusiv în zonele viticole în care această întrebuinţare este tradiţională, precum şi pentru fabricarea vinurilor obţinute din struguri supramaturaţi. 8) Strugurii proaspeţi, mustul de struguri, mustul de struguri parţial fermentat, mustul de struguri concentrat, mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de struguri cu fermentaţia oprită prin adaos de alcool, sucul de struguri, sucul de struguri concentrat şi vinul sau amestecurile obţinute din produsele prevăzute anterior care provin din ţări terţe nu pot fi transformate în produsele prevăzute în anexa nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, sau adăugate în astfel de produse.  +  Secţiunea a 2-a Interdicţii  +  Articolul 21 (1) La producerea mustului, vinului şi a produselor vinicole sunt interzise: a) adaosul de apă; b) adaosul de alcool în practicile oenologice autorizate, excepţie făcând practicile care vizează obţinerea mustului de struguri proaspăt oprit din fermentare prin adaos de alcool de natură vinicolă, a vinului licoros, a vinului spumant, a vinului alcoolizat şi a vinului petiant; celelalte categorii de vinuri depistate ca fiind alcoolizate nu pot fi utilizate decât pentru distilare; c) cupajul unui vin originar dintr-o ţară terţă cu un vin din cadrul Uniunii Europene şi cupajarea între vinuri originare din ţările terţe pe teritoriul Uniunii Europene; d) suprapresarea strugurilor; cantitatea minimă de alcool provenită din zaharurile conţinute de tescovină se stabileşte prin ordin al Autorităţii; e) fermentarea drojdiei de vin şi a tescovinei pentru obţinerea unui produs destinat consumului uman direct; produsele obţinute sunt destinate obţinerii alcoolului, rachiului şi oţetului; f) presarea drojdiei de vin; filtrarea şi centrifugarea drojdiei de vin nu se consideră presare în situaţia în care calitatea produselor obţinute este autentică şi comercială; g) folosirea în scopul vinificării şi adăugarea în vin a sucului de struguri şi a sucului de struguri concentrat; h) producerea musturilor şi a vinurilor din alte materii prime decât strugurii pentru vin sau modificarea compoziţiei acestora prin adaosul unor substanţe, altele decât cele permise de lege; i) folosirea de substanţe aromatizante sau de extracte la producerea vinurilor, excepţie constituind aromatizarea datorată contactului vinului cu lemnul de stejar; j) transformarea şi/sau adăugarea strugurilor proaspeţi, mustului de struguri, mustului de struguri parţial fermentat, mustului de struguri concentrat, mustului de struguri concentrat rectificat, mustului de struguri cu fermentaţia oprită prin adaos de alcool, sucului de struguri, sucului de struguri concentrat şi vinului sau amestecurilor obţinute din acestea, care provin din ţări terţe, în produsele prevăzute în anexa nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare. (2) Constituie falsificări: a) adaosul de alcool în vin; b) adaosul de apă în vin; c) prepararea musturilor, vinurilor şi a produselor vinicole din alte materii prime decât cele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi sau schimbarea compoziţiei acestora prin adăugarea ori amestecarea unor substanţe, altele decât cele permise de legislaţia vitivinicolă; d) modificarea compoziţiei musturilor şi vinurilor sau mascarea unor defecte ori alterări ale vinurilor prin adaosul de substanţe, altele decât cele permise de legislaţia vitivinicolă; e) neîncadrarea în limitele raportului de glucoză/fructoză stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi; f) folosirea substanţelor aromatizante de orice natură, a îndulcitorilor sintetici şi coloranţilor la obţinerea vinurilor; g) creşterea tăriei alcoolice naturale a vinurilor, prin adaos de zaharoză peste limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi; h) acidifierea/dezacidifierea vinurilor peste limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Prin substituire se înţelege prezentarea sub o identitate falsă a vinului şi a celorlalte produse vinicole. (4) Prin identitate falsă se înţelege utilizarea fără drept a denumirii unui soi de struguri, a unui areal de producţie, a unei categorii de vin, a unui an de producţie, comercializarea unui vin fără certificat de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C. şi/sau I.G. şi fără aplicarea însemnelor de certificare a calităţii corespunzătoare categoriei de vin, utilizarea unui ambalaj, etichetă sau prezentarea oricăror informaţii care pot induce în eroare consumatorul privind originea, provenienţa sau calităţile esenţiale ale produsului.  +  Articolul 22Vinurile şi produsele vinicole care nu respectă caracteristicile organoleptice, parametrii fizico-chimici stabiliţi prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi cele care au în compoziţia lor apă exogenă şi/sau alcool de natură neviticolă sunt improprii consumului uman direct şi se retrag de la comercializare, urmând a fi destinate producerii distilatelor şi oţetului.  +  Capitolul V Comercializarea vinului şi a produselor vinicole  +  Secţiunea 1 Condiţii de comercializare  +  Articolul 23 (1) La data punerii în consum, vinurile şi produsele vinicole trebuie să corespundă parametrilor de calitate şi de compoziţie stabiliţi prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Vinul vrac se comercializează cu respectarea prevederilor specifice aprobate prin ordin al Autorităţii.  +  Articolul 24 (1) Parametrii calitativi şi de compoziţie pentru vinurile şi produsele vinicole puse în consum direct se regăsesc în buletinul de analiză pentru produsul respectiv. (2) Este obligatoriu ca documentul prevăzut la alin. (1) să însoţească orice produs vinicol la data comercializării lui. (3) Verificarea conformităţii produselor vinicole se face prin metodele de analiză recomandate şi publicate de Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului, denumită în continuare O.I.V., pentru analize fizico-chimice, izotopice şi organoleptice.  +  Articolul 25 (1) Responsabil pentru compoziţia şi calitatea vinurilor şi a produselor vinicole comercializate în vrac este operatorul economic care le supune comercializării, iar pentru produsele îmbuteliate răspunderea revine îmbuteliatorului. (2) În situaţia în care analizele efectuate asupra vinului, de un laborator acreditat şi autorizat în condiţiile legii, evidenţiază neconformităţi ale vinurilor analizate, comerciantul de vin vrac sau îmbuteliatorul poate solicita efectuarea de noi analize, în termen de 10 zile lucrătoare de la înştiinţare, la un laborator acreditat/autorizat potrivit prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în vigoare, utilizând proba-martor care se găseşte la punctul de prelevare a probelor.  +  Articolul 26 (1) Pentru produsele destinate exclusiv exportului în state terţe faţă de Uniunea Europeană, la solicitarea sau cu acceptul clientului extern se pot folosi şi alte practici şi tratamente oenologice, precum şi alte limite de compoziţie autorizate în state terţe, cu respectarea practicilor şi tratamentelor oenologice recomandate şi publicate de O.I.V. (2) Produsele prevăzute la alin. (1) nu se comercializează pe teritoriul Uniunii Europene. (3) Vinurile şi produsele vinicole importate trebuie să corespundă criteriilor calitative şi de compoziţie stabilite prin legislaţia Uniunii Europene. (4) Mustul, vinul şi celelalte produse vinicole destinate comercializării în vrac sunt însoţite de documente de însoţire a transporturilor de produse vinicole vrac şi buletine de analiză emise de un laborator acreditat şi autorizat în condiţiile legii, al căror model se aprobă prin ordin al Autorităţii.  +  Secţiunea a 2-a Ambalare, etichetare şi prezentare  +  Articolul 27 (1) Punerea în consum a vinurilor cu D.O.C., a vinurilor cu I.G., a vinurilor varietale, a vinurilor spumoase, spumante, petiante, perlante şi a vinurilor licoroase se face obligatoriu în formă îmbuteliată. (2) Condiţiile de comercializare, de punere în consum şi punere în consum direct a vinurilor şi produselor vinicole se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Îmbutelierea produselor prevăzute la alin. (1) se face în orice ambalaj utilizat pe piaţa internaţională pentru aceste produse.  +  Articolul 28 (1) Normele de etichetare şi condiţiile de etichetare şi prezentare a vinurilor şi produselor vinicole prevăzute la art. 27 alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Vinurile şi produsele vinicole care nu sunt etichetate potrivit prevederilor alin. (1) se retrag de la comercializare în momentul constatării neconformităţii şi în baza procesului-verbal întocmit de către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol.  +  Capitolul VI Gestiunea şi controlul pieţei vitivinicole  +  Secţiunea 1 Evidenţa produselor vitivinicole  +  Articolul 29Producătorii de struguri pentru vin, indiferent de suprafaţa cultivată, care comercializează struguri pentru vin au obligaţia de a ţine evidenţa producţiei şi a modului de valorificare a acesteia în carnetul de viticultor, al cărui model şi procedură de implementare se aprobă prin ordin al Autorităţii.  +  Articolul 30 (1) Persoanele fizice şi operatorii economici care produc, depozitează şi comercializează struguri, vinuri şi produse vinicole au obligaţia de a întocmi şi de a depune, în termenul prevăzut de normele metodologice de aplicare a prezentei legi, declaraţiile de stocuri, de recoltă, de producţie şi de a completa registrele de evidenţă obligatorii ale acestora, aprobate prin ordin al Autorităţii. (2) Sunt scutiţi de prezentarea declaraţiei de recoltă: a) viticultorii ale căror exploataţii cuprind mai puţin de 0,1 ha de viţă-de-vie şi din a căror recoltă nu a fost şi nu va fi comercializată nicio parte, sub nicio formă; b) viticultorii a căror producţie totală de struguri este destinată consumului în stare neprelucrată sau este destinată uscării (stafidirii) ori transformării directe în suc de struguri; c) viticultorii ale căror exploataţii cuprind mai puţin de 0,1 ha de viţă-de-vie şi care livrează întreaga recoltă. (3) Sunt scutiţi de prezentarea declaraţiei de producţie: a) viticultorii prevăzuţi la alin. (2), precum şi producătorii care obţin în instalaţiile proprii, prin vinificarea produselor vitivinicole achiziţionate, o cantitate de vin sub 10 hectolitri care nu a fost şi nu va fi comercializată sub nicio formă; b) viticultorii care fac parte din asociaţii şi care îşi livrează producţia de struguri acesteia, dar îşi rezervă dreptul de a obţine prin vinificare o cantitate de vin sub 10 hectolitri pentru consumul familial. (4) Persoanele fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi comercianţii cu amănuntul sunt obligaţi să depună anual, până la data de 15 august, la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, declaraţiile de stocuri de must de struguri, must de struguri concentrat, must de struguri concentrat rectificat şi vin, pe care le deţin la data de 31 iulie. (5) Persoanele fizice şi operatorii economici care procesează struguri şi/sau îmbuteliază vin au obligaţia de a se înregistra în Sistemul Informatic Naţional al Viei şi Vinului, denumit în continuare S.I.N.V.V. (6) Procedura de înregistrare se aprobă prin ordin al Autorităţii.  +  Articolul 31 (1) Orice transport intraunional de produse vitivinicole vrac circulă cu document de însoţire a produselor vitivinicole. (2) Pentru exportul şi importul de produse vitivinicole este obligatorie însoţirea mărfii de documentele prevăzute de legislaţia română şi de cea a Uniunii Europene în materie. (3) Produsele vitivinicole provenite din import trebuie însoţite obligatoriu de documentul V I 1, potrivit prevederilor din anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, vizat de autoritatea competentă a ţării de expediere. (4) Transportul de produse vitivinicole vrac provenit din import, care circulă pe teritoriul naţional neînsoţit de documentul V I 1 sau, după caz, de documentul de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole vrac vizat de consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii nu se recepţionează calitativ şi cantitativ şi se interzice pentru punerea în consum până la remedierea sau completarea corectă a documentelor de însoţire a transportului. (5) În situaţia în care se constată că un transport pentru care se cere un document de însoţire este efectuat fără acest document sau în baza unui document incomplet ori incorect, autorităţile competente de la locul de descărcare iau obligatoriu următoarele măsuri: a) solicită expeditorului completarea sau corectarea documentelor; b) interzic descărcarea şi/sau comercializarea produsului până la remedierea situaţiei, informând în acest sens beneficiarul.  +  Secţiunea a 2-a Denumiri de origine controlată, indicaţii geografice şi menţiuni tradiţionale  +  Articolul 32 (1) Prin D.O.C. se înţelege numele unui areal viticol delimitat utilizat pentru a descrie un produs vitivinicol realizat potrivit prevederilor din caietul de sarcini şi care respectă următoarele cerinţe: a) calitatea şi caracteristicile sale se datorează în mod esenţial sau exclusiv acestui areal viticol delimitat, cu factorii săi naturali şi umani; b) strugurii din care este produs vinul cu D.O.C. provin exclusiv din arealul viticol delimitat pentru denumirea de origine respectivă; c) producţia are loc în arealul viticol delimitat pentru denumirea de origine respectivă; d) vinul este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând exclusiv speciei Vitis vinifera. (2) Dreptul de utilizare a D.O.C. reprezintă un drept de utilizare cu caracter public a numelui denumirii corespunzător pentru arealul viticol delimitat, acordat producătorilor viticoli şi vinicoli care îşi desfăşoară activitatea în arealul viticol respectiv potrivit prevederilor alin. (1). (3) Delimitarea arealului viticol pentru fiecare D.O.C. se precizează în caietul de sarcini corespunzător acesteia. (4) Utilizarea numelui unei D.O.C. pentru vinurile obţinute din struguri care nu provin din arealul viticol delimitat pentru denumirea de origine respectivă sau pentru vinuri la care nu poate fi dovedită trasabilitatea este interzisă. (5) La propunerea asociaţiilor profesionale de producători sau, după caz, a producătorilor individuali şi cu avizul O.N.V.P.V., noile D.O.C. se recunosc, se definesc şi se protejează potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 33 (1) Vinurile de la pct. 1, 3, 5, 6, 8, 15 şi 16 din anexa nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, pot purta numele unei D.O.C., dacă întrunesc condiţiile stabilite prin caietele de sarcini întocmite de asociaţiile profesionale de producători. (2) Producerea strugurilor, procesarea lor şi obţinerea vinurilor cu D.O.C. se realizează în arealul viticol delimitat potrivit prevederilor alin. (1), în condiţiile stabilite în caietele de sarcini. (3) Producţia vinurilor cu D.O.C. se realizează în arealul viticol delimitat în condiţiile stabilite în caietele de sarcini şi în conformitate cu prevederile acestora. (4) Sunt îndreptăţite să poarte numele unei D.O.C. toate produsele vitivinicole care se produc exclusiv în cadrul arealului viticol delimitat şi se realizează potrivit prevederilor caietului de sarcini. (5) Condiţionarea şi îmbutelierea vinurilor cu D.O.C. se pot realiza şi în afara arealului viticol delimitat în care a avut loc producţia, sub condiţia notificării O.N.V.P.V. şi dacă este prevăzut în caietul de sarcini.  +  Articolul 34În funcţie de stadiul de maturare a strugurilor şi de caracteristicile lor calitative la cules, vinurile cu D.O.C. pot purta următoarele menţiuni tradiţionale: a) C.M.D. - vinul obţinut din struguri culeşi la maturitate deplină; b) C.T. - vinul obţinut din struguri culeşi târziu; c) C.I.B. - vinul obţinut din struguri culeşi la înnobilarea boabelor.  +  Articolul 35 (1) Prin I.G. se înţelege numele unui areal viticol delimitat utilizat pentru a descrie un produs vitivinicol realizat potrivit prevederilor caietului de sarcini care respectă următoarele cerinţe: a) posedă o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite unui areal delimitat pentru indicaţia geografică respectivă; b) cel mult 15% din cantitatea de struguri poate proveni din afara arealului geografic delimitat pentru I.G. respectiv; c) producţia are loc în arealul viticol delimitat pentru indicaţia geografică respectivă; d) vinul este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând speciei Vitis vinifera sau unei încrucişări între Vitis vinifera şi alte specii din genul Vitis. (2) Dreptul de utilizare a I.G. reprezintă dreptul de utilizare cu caracter public a numelui indicaţiei geografice corespunzător pentru arealul viticol delimitat acordat producătorilor vinicoli care îşi desfăşoară activitatea în arealul viticol respectiv, potrivit prevederilor alin. (1). (3) Delimitarea ariei geografice a fiecărei I.G. se precizează în caietul de sarcini corespunzător acesteia. (4) Vinurile de la pct. 1, 4, 9, 15 şi 16 din anexa nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, pot purta numele unei I.G., dacă întrunesc condiţiile stabilite prin caietele de sarcini, întocmite de către asociaţiile profesionale de producători. (5) Condiţionarea şi îmbutelierea vinurilor cu I.G. se pot realiza şi în afara arealului viticol delimitat în care a avut loc producţia, cu condiţia notificării O.N.V.P.V. şi dacă este prevăzut în caietul de sarcini. (6) La propunerea asociaţiilor profesionale de producători sau, după caz, a producătorilor individuali şi cu avizul O.N.V.P.V., noile I.G. se recunosc, se definesc şi se protejează potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 36D.O.C. şi I.G., aşa cum sunt definite prin prevederile art. 32 alin. (1) şi ale art. 35 alin. (1), trebuie utilizate pentru a descrie sau a desemna vinurile şi alte produse vitivinicole îndreptăţite să poarte aceste denumiri obţinute cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini.  +  Articolul 37 (1) Condiţiile de producere, condiţionare, ambalare şi etichetare a vinurilor cu D.O.C. şi I.G. sunt cuprinse în caietele de sarcini întocmite de către asociaţiile profesionale de producători din arealul viticol delimitat, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. (2) Producţia vizează toate operaţiunile realizate, de la recoltarea strugurilor până la încheierea procesului de vinificare, cu excepţia oricăror procese ulterioare producţiei.  +  Articolul 38 (1) În sensul prezentei legi, prin termenul de menţiune tradiţională admisă spre utilizare pentru vinurile D.O.C. şi I.G. se înţelege: a) produsul are o D.O.C. sau o I.G. protejate prin dispoziţii ale legislaţiei Uniunii Europene sau naţionale; b) metoda de producere sau de maturare, calitatea, culoarea, locul de provenienţă sau un eveniment deosebit sunt legate de istoria produsului; c) se admit spre utilizare menţiunile tradiţionale specificate în caietele de sarcini D.O.C. şi I.G., aşa cum au fost formulate şi definite în acestea. (2) Menţiunile tradiţionale utilizate sunt: a) "rezervă"; b) "vin de vinotecă"; c) "vin tânăr".  +  Articolul 39 (1) Controlul respectării prevederilor caietului de sarcini al produsului cu D.O.C. sau cu I.G., efectuat în perioada de vegetaţie a viţei-de-vie şi în procesul de obţinere şi condiţionare a vinului, se face de către personalul O.N.V.P.V. cu atribuţii de specialitate şi de către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol. (2) Controlul conformităţii produselor vitivinicole în vederea atestării dreptului de comercializare în raport cu prevederile existente în caietele de sarcini D.O.C. şi/sau I.G., precum şi controlul conformităţii vinurilor varietale se efectuează de către O.N.V.P.V.  +  Secţiunea a 3-a Protecţia denumirilor de origine controlată, indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale şi relaţia acestora cu mărcile  +  Articolul 40O.N.V.P.V. este instituţia responsabilă de gestiunea, controlul şi protecţia D.O.C. şi a menţiunilor tradiţionale pentru vinuri şi produsele vitivinicole potrivit prevederilor din caietele de sarcini, precum şi de gestiunea şi controlul I.G., asigurând desfăşurarea procedurilor preliminare la nivel naţional, în scopul acordării protecţiei la nivelul Uniunii Europene a D.O.C., I.G. şi a menţiunilor tradiţionale pentru vinuri şi produsele vitivinicole.  +  Articolul 41Protecţia D.O.C. şi I.G. pentru vinuri şi produsele vitivinicole se realizează: a) la nivel naţional, prin înscrierea în Registrul electronic naţional al denumirilor de origine protejate; b) la nivelul Uniunii Europene, prin înscrierea acestora în Registrul electronic al denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate pentru vinuri.  +  Articolul 42D.O.C., I.G. şi menţiunile tradiţionale pot fi utilizate de orice operator economic care comercializează un produs vitivinicol potrivit prevederilor prezentei legi şi cu specificaţiile caietului de sarcini al produsului.  +  Articolul 43Procedurile de acordare a dreptului de utilizare a I.G. la nivelul Uniunii Europene, procedurile de acordare a dreptului de utilizare a D.O.C. şi a menţiunilor tradiţionale, precum şi procedura de modificare a caietelor de sarcini pentru produsele vitivinicole dintr-un areal viticol delimitat cu D.O.C. sau I.G. se aprobă prin ordin al Autorităţii.  +  Articolul 44 (1) Anularea pentru un producător a dreptului de utilizare a numelui unei D.O.C sau a numelui unei I.G. se realizează în următoarele condiţii: a) nerespectarea prevederilor caietului de sarcini pentru D.O.C. şi/sau I.G. respectiv nemodificat; b) suprafeţele plantate cu viţă-de-vie cu destinaţia de producţie D.O.C. sau I.G. nu au fost autorizate pentru producerea strugurilor potrivit destinaţiei de producţie timp de 5 ani consecutivi, cu excepţia anilor în care s-au înregistrat calamităţi naturale; c) vinurile certificate D.O.C. şi I.G. din arealul respectiv reprezintă un procent mai mic de 10% din media vinurilor certificate de producătorul în cauză în ultimii 5 ani consecutivi. (2) Restabilirea dreptului de utilizare a numelui unei D.O.C. şi I.G. se realizează la solicitarea producătorilor interesaţi, cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini. (3) Anularea dreptului de utilizare a numelui unei D.O.C. sau I.G. se solicită de către O.N.V.P.V.  +  Articolul 45 (1) Înregistrarea unei mărci pentru vinuri care utilizează, în parte sau în totalitate, o D.O.C. şi/sau o I.G., menţiune tradiţională sau denumirea unui soi de struguri de vin, care nu respectă specificaţiile produsului, este refuzată sau, în situaţia în care a fost înregistrată, este anulată, în cazul în care: a) cererea de înregistrare nu vizează vinurile care îndeplinesc condiţiile de utilizare a acestora; b) cererea de înregistrare este depusă la o dată ulterioară datei de depunere a cererii de protecţie cu condiţia obţinerii protecţiei pentru D.O.C. şi/sau I.G. respectivă; c) cererea vizează înregistrarea denumirii societăţii reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Mărcile înregistrate cu încălcarea prevederilor alin. (1) se anulează. (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o marcă comercială depusă, consacrată prin utilizare la nivelul Uniunii Europene şi înregistrată la o dată anterioară datei de depunere a cererii de protecţie a D.O.C. sau I.G., poate fi utilizată în continuare chiar dacă a fost acordată protecţia pentru D.O.C. sau I.G., cu condiţia să nu existe motive de anulare sau de revocare a mărcii prevăzute de legislaţia în vigoare privind mărcile. (4) În condiţiile prevăzute la alin. (3), este permisă utilizarea D.O.C. sau a I.G. alături de mărcile respective. (5) Pentru orice indicaţie geografică pentru vinuri sau alte produse vitivinicole pentru care se solicită înregistrarea şi protejarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este obligatoriu avizul O.N.V.P.V.  +  Capitolul VII Autorităţi de reglementare, atribuţii şi competenţe. Coordonarea şi controlul producţiei vitivinicole  +  Articolul 46În vederea îndeplinirii atribuţiilor legate de activităţile din domeniul viticulturii şi vinificaţiei, precum şi pentru coordonarea şi controlul tehnic de specialitate în realizarea producţiei şi comercializării produselor vitivinicole funcţionează: a) structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii; b) O.N.V.P.V.  +  Articolul 47Structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.  +  Articolul 48 (1) În baza planului de control, consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii verifică respectarea prevederilor prezentei legi privind producerea, comercializarea, depozitarea şi transportul produselor vitivinicole. (2) În acest scop, consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii au următoarele competenţe: a) accesul în plantaţiile viticole, în spaţiile de producere şi/sau depozitare a produselor vitivinicole, precum şi la mijloacele care transportă aceste produse; b) accesul în spaţiile comerciale şi/sau depozite şi efectuarea de verificări şi la mijloacele de transport care sunt deţinute în vederea vânzării, comercializării şi/sau transportului de produse vitivinicole sau de alte produse care ar putea fi destinate utilizării în sectorul vitivinicol; c) accesul la produsele vitivinicole, substanţele şi produsele destinate producerii vinurilor şi a altor produse vitivinicole, în vederea inventarierii acestora; d) prelevarea de probe din produsele vitivinicole, substanţele şi/sau produsele utilizate la producerea acestora, deţinute pe stoc, supuse transportului şi/sau comercializării; e) accesul la datele contabile şi la toate documentele legate de produsele vitivinicole şi a substanţelor sau produselor destinate producerii de vinuri şi de alte produse vitivinicole, putând realiza copii sau extrase ale acestor documente; f) colaborarea cu organisme de control ale altor autorităţi pentru respectarea prevederilor legale referitoare la reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării produselor vitivinicole; g) în situaţia în care consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii constată nereguli în întocmirea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole în vrac, pot dispune refacerea documentelor, oprirea transportului în cauză sau interzicerea comercializării produselor respective, în funcţie de gravitatea neconformităţii.  +  Articolul 49Consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii asigură supravegherea aplicării legii în realizarea producţiei de struguri, de vinuri şi de alte produse vitivinicole şi sunt abilitaţi în executarea controalelor oficiale pentru asigurarea calităţii şi conformităţii lor având următoarele atribuţii: a) urmăresc respectarea legislaţiei privind înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole; b) verifică respectarea de către deţinătorii de plantaţii viticole a prevederilor legale privind respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu; c) verifică corectitudinea datelor înscrise în cererea de autorizare a plantării, autorizează înfiinţarea de plantaţii viticole pe suprafeţe mai mari de 0,1 ha de familie sau operator economic, în baza unui drept de plantare/replantare, şi certifică efectuarea plantării în vederea înscrierii parcelelor viticole în R.P.V.; d) certifică efectuarea defrişării în vederea eliminării parcelei/parcelelor viticole din R.P.V.; e) constată abandonul plantaţiilor viticole şi dispune evidenţierea acestora în R.P.V.; f) constată plantările ilegale şi dispun măsuri pentru respectarea legislaţiei; g) certifică modificarea datelor unei parcele viticole, ca urmare a controlului efectuat şi verifică actualizarea acestor date în R.P.V.; h) verifică respectarea prevederilor legale privind practicile şi tratamentele admise în producerea vinurilor şi produselor vinicole; i) verifică respectarea de către producători, depozitari şi îmbuteliatori a prevederilor legale în aplicarea unor practici oenologice speciale, precum acidifierea, dezacidifierea, îndulcirea vinurilor şi operaţiunile de creştere a tăriei alcoolice a vinurilor şi a altor produse vinicole, prin folosirea de must concentrat, must concentrat rectificat şi a altor produse admise de legislaţia în vigoare; j) verifică modul de respectare de către îmbuteliatori a prevederilor legale privind ambalarea, etichetarea şi prezentarea produselor vinicole destinate comercializării; k) dispun retragerea de la comercializare a vinurilor şi a altor produse vinicole care nu respectă prevederile legale privind etichetarea; l) dispun denaturarea, cu clorură de sodiu şi clorură de amoniu, a produselor vinicole dovedite a fi falsificate; m) interzic fabricarea şi/sau îmbutelierea produselor vinicole, ca urmare a nerespectării prevederilor art. 19 alin. (1), art. 25, 26, art. 27 alin. (2) şi (3), până la eliminarea abaterilor care au fost constatate; n) efectuează verificări ale calităţii din punct de vedere organoleptic şi al compoziţiei fizico-chimice privind autenticitatea şi provenienţa vinurilor şi a produselor vinicole provenite din producţia internă, din alte state ale Uniunii Europene sau din ţări terţe; o) prelevă probe din produsele vinicole controlate în vederea efectuării de analize organoleptice, fizico-chimice şi izotopice în laboratoare pentru controlul calităţii şi igienei vinului desemnate de Autoritate pentru controlul oficial; p) prelevă probe din produsele şi materialele oenologice utilizate în procesul de producere, condiţionare şi îmbuteliere a vinurilor şi a altor produse vinicole, în vederea analizării caracteristicilor şi compoziţiei, în laboratoare specializate în acest sens; q) verifică respectarea procedurilor de efectuare a analizelor fizico-chimice şi izotopice de laboratoarele desemnate de către Autoritate pentru controlul oficial al produselor vinicole; r) interzice comercializarea loturilor de vin şi a altor produse vinicole pe toată filiera produsului, prin inventarierea şi aplicarea sigiliului asupra acestor loturi, în situaţia în care există suspiciunea ca fiind necorespunzătoare sub aspect calitativ, până la clarificarea situaţiei; s) aplică sigiliul asupra loturilor de vin a căror provenienţă şi trasabilitate nu poate fi dovedită de către deţinător, dispunând, după caz, ridicarea măsurii dispuse, destinaţia industrială sau distrugerea loturilor în cauză; ş) constată, în baza buletinelor de analiză, dacă vinurile şi alte produse vinicole sunt produse şi/sau comercializate potrivit prevederilor legale în vigoare; t) dispun interzicerea comercializării vinurilor şi produselor vinicole improprii consumului uman direct; dispun şi urmăresc utilizarea în scopuri industriale sau, după caz, distrugerea şi/sau denaturarea acestora; ţ) urmăresc respectarea prevederilor legale privind retragerea sub control a subproduselor vinicole; u) analizează documentaţia şi verifică în teren îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru autorizarea laboratoarelor uzinale în scopul efectuării de analize la vinuri, produse şi subproduse vinicole; v) verifică periodic activitatea laboratoarelor autorizate de Autoritate şi dispun menţinerea sau, după caz, retragerea autorizaţiei; w) exercită controlul tehnic în toate fazele producerii vinurilor şi a celorlalte produse vinicole cu D.O.C. şi I.G., verifică trasabilitatea acestor produse şi respectarea prevederilor legale în eliberarea documentelor şi însemnelor necesare pentru atestarea calităţii produselor respective, inclusiv la comercializare; x) verifică, prin sondaj, corectitudinea întocmirii declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie, scriptic şi faptic, precum şi depunerea în termen a acestora; y) verifică, prin sondaj, existenţa şi înscrierea corectă şi operativă a datelor în registrele de evidenţă obligatorii în sectorul vitivinicol; z) avizează documentele de însoţire a transporturilor de produse vinicole în vrac, verifică şi controlează, prin sondaj, concordanţa dintre caracteristicile organoleptice şi parametrii fizico-chimici ai produselor transportate şi datele înscrise în documentele de însoţire; aa) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi autorizează spaţiile de comercializare cu amănuntul a vinului în vrac şi urmăresc menţinerea condiţiilor care au stat la baza autorizării; ab) sesizează organele abilitate în cazul constatării unor posibile infracţiuni comise de către operatorii din sectorul vitivinicol; ac) aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta lege pentru abaterile constatate la persoane fizice şi juridice din sfera producţiei, circulaţiei şi comercializării vinurilor şi a altor produse vitivinicole; ad) verifică trasabilitatea vinurilor varietale şi interzic comercializarea loturilor care nu sunt îndreptăţite să poarte această denumire; ae) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 50Sumele rezultate ca urmare a sancţiunilor contravenţionale aplicate de consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 51Consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorităţii au obligaţia de a păstra secretul profesional pentru a nu divulga unei terţe persoane confidenţialitatea datelor de care au luat cunoştinţă în timpul şi ulterior controlului.  +  Articolul 52 (1) O.N.V.P.V. este organ de specialitate tehnico-ştiinţific al administraţiei publice centrale, în coordonarea Autorităţii, cu atribuţii în domeniul vitivinicol, cu personalitate juridică, finanţat integral din venituri proprii, care gestionează la nivel naţional, în principal, potenţialul de producţie, D.O.C., I.G. şi menţiunile tradiţionale pentru produsele vitivinicole. (2) O.N.V.P.V. este format din: a) Consiliul Regiunilor Viticole; b) aparatul executiv.  +  Articolul 53 (1) Consiliul Regiunilor Viticole are rol consultativ şi de coordonare tehnico-ştiinţifică şi este compus din 10 reprezentanţi ai regiunilor viticole şi directorul general al O.N.V.P.V. (2) Membrii Consiliului Regiunilor Viticole sunt nominalizaţi de către O.I.P.A. şi organizaţiile de producători recunoscute şi sunt numiţi prin ordin al Autorităţii, în baza criteriilor prevăzute la alin. (3), cu respectarea procedurilor specifice. (3) Criteriile în baza cărora membrii Consiliului Regiunilor Viticole pot fi nominalizaţi sunt: a) suprafaţa autorizată D.O.C.; b) suprafaţa autorizată I.G.; c) suprafaţa autorizată vin cu denumire de soi fără D.O.C./I.G.; d) cantităţile de vin certificate D.O.C.; e) cantităţile de vin certificate cu I.G.; f) cantităţile de vin certificate cu denumire de soi fără D.O.C./I.G. (4) Procedurile specifice privind aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (3) sunt stabilite prin ordin al Autorităţii. (5) Membrii Consiliului Regiunilor Viticole reprezintă cele 8 regiuni viticole şi sunt reprezentaţi astfel: a) câte un membru pentru regiunile viticole Crişana şi Maramureş, Dealurile Banatului, Podişul Transilvaniei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării şi Nisipurile şi alte terenuri favorabile din sudul ţării; b) câte doi membri pentru regiunile viticole Dealurile Moldovei şi Dealurile Munteniei şi Olteniei. (6) Mandatul membrilor Consiliului Regiunilor Viticole este de 4 ani şi se poate reînnoi o singură dată. (7) O.N.V.P.V. este condus de un director general numit prin ordin al Autorităţii în condiţiile legii, cu avizul Consiliului Regiunilor Viticole.  +  Articolul 54Regulamentul de organizare şi funcţionare al O.N.V.P.V. se aprobă prin ordin al Autorităţii.  +  Articolul 55 (1) Veniturile O.N.V.P.V. se constituie din: a) taxe percepute pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu D.O.C. şi vinuri cu I.G., precum şi a plantaţiilor din care se obţin vinuri varietale, atestarea dreptului de utilizare a D.O.C. şi a I.G. pentru comercializarea vinurilor cu D.O.C. şi/sau a vinurilor cu I.G., certificarea cantităţilor de vin varietal şi pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi rezerva naţională; b) sponsorizări; c) donaţii; d) prestări de servicii. (2) Cuantumul fiecărei taxe prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al Autorităţii. (3) O.N.V.P.V. poate organiza şi susţine financiar programe de pregătire şi instruire profesională a angajaţilor săi, în colaborare cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare din domeniul vitivinicol şi cu unităţile producătoare de vinuri cu D.O.C. şi/sau I.G. (4) O.N.V.P.V. poate aloca sprijin financiar pentru: a) desfăşurarea unor acţiuni care vizează dezvoltarea, modernizarea şi promovarea producţiei vitivinicole; b) participarea reprezentanţilor României la acţiunile O.I.V. (5) Pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe specifice de activitate, O.N.V.P.V. poate colabora cu staţiunile de cercetare din arealul viticol în a cărui circumscripţie administrativă urmează a se desfăşura activităţile specifice, precum şi cu instituţiile de învăţământ de profil, pentru asigurarea de personal suplimentar, cu încadrarea în bugetul aprobat.  +  Articolul 56O.N.V.P.V. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) gestionează, la nivel naţional, S.I.N.V.V., instrument de bază pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin în sectorul vitivinicol, care cuprinde R.P.V., declaraţiile obligatorii şi industriile vitivinicole şi coordonează activitatea consilierilor R.P.V., în scopul actualizării datelor cuprinse în S.I.N.V.V.; b) gestionează Registrul electronic naţional al denumirilor de origine controlată, controlează, înregistrează şi asigură protecţia D.O.C. şi a menţiunilor tradiţionale pentru produsele vitivinicole la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi a I.G. la nivelul Uniunii Europene; c) gestionează şi acordă dreptul de plantare a viţei-de-vie din rezerva naţională de drepturi, precum şi dreptul de plantare nouă, pe suprafeţe mai mari de 0,1 ha, pentru persoane fizice sau operatori economici; d) coordonează, tehnic şi metodologic, actualizarea datelor din banca de date analitice a României, ca parte integrantă a cazierului viticol al Uniunii Europene; e) avizează şi înaintează spre aprobare, prin ordin al Autorităţii, D.O.C. şi cu I.G. corespunzătoare caietelor de sarcini pentru producerea vinurilor cu D.O.C. şi I.G. întocmite de asociaţiile profesionale de producători, pentru fiecare D.O.C. şi I.G., din arealele viticole delimitate cu D.O.C. şi I.G.; f) verifică conformitatea cu caietele de sarcini şi efectuează controlul în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu D.O.C. şi/sau producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu I.G. şi autorizării ca producători de vinuri cu D.O.C./I.G., precum şi a plantaţiilor pentru vinuri varietale; g) eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C. şi vinurile cu I.G.; h) acordă certificări pentru cantităţile de vin varietal; i) elaborează şi gestionează procedura preliminară de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor D.O.C. la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi a I.G. la nivelul Uniunii Europene, procedura de modificare a condiţiilor specifice ale produsului obţinut într-o D.O.C. şi I.G. la nivel naţional; j) controlează calitatea vinurilor apte de a deveni vinuri cu D.O.C. şi cu I.G., din punct de vedere organoleptic şi fizico-chimic, pentru atestarea dreptului de comercializare în cadrul comisiilor constituite din reprezentanţi ai O.N.V.P.V., ai asociaţiei degustătorilor autorizaţi şi ai asociaţiei profesionale de producători, din aria geografică vizată; k) suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C., I.G., varietale, în cazul în care se constată nerespectarea condiţiilor iniţiale de acordare, şi sesizează inspectorii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol; l) controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor din caietele de sarcini; m) iniţiază şi propune spre aprobare proiecte de acte normative sau administrative cu caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ţinând seama de cerinţele dezvoltării viticulturii şi vinificaţiei, de reglementările Uniunii Europene şi de recomandările O.I.V., cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole; n) colaborează cu instituţiile centrale şi teritoriale din subordinea Autorităţii, în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc, şi sprijină organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale cu caracter vitivinicol, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole; o) colaborează cu unităţile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de cercetare ştiinţifică şi aplicativă în domeniul vitivinicol, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole; p) desfăşoară împreună cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură acţiuni în vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin financiar specific sectorului vitivinicol din fonduri acordate din bugetul naţional şi al Uniunii Europene, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole; q) asigură legătura României cu O.I.V., cu Direcţia Generală de Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene, precum şi cu alte organisme internaţionale similare, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole; r) delimitează arealele viticole pentru producerea vinurilor cu D.O.C. şi I.G. cu asociaţiile profesionale de producători din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire, cu consultarea Consiliului Regiunilor Viticole.  +  Capitolul VIII Forme asociative pe filiera vitivinicolă  +  Secţiunea 1 Asociaţii profesionale de producători  +  Articolul 57 (1) Asociaţiile profesionale de producători se constituie la iniţiativa producătorilor şi în baza legislaţiei naţionale în vigoare, ca forme asociative pe filiera sectorului vitivinicol. (2) Asociaţiile profesionale de producători au următoarele obiective principale: a) adaptarea, în comun, a producţiei la exigenţele pieţei şi îmbunătăţirea produsului; b) promovarea concentrării ofertei şi valorificarea pe piaţă a producţiei membrilor săi; c) promovarea raţionalizării şi a ameliorării producţiei şi a prelucrării; d) promovarea şi furnizarea de asistenţă tehnică pentru utilizarea unor practici de cultivare şi tehnici de producţie care protejează mediul; e) promovarea iniţiativelor privind gestionarea subproduselor vitivinicole şi gestionarea deşeurilor, în special pentru protejarea calităţii apei, a solului şi a peisajului şi pentru a ocroti sau a favoriza biodiversitatea; f) realizarea de studii privind metodele de producţie durabile şi evoluţia pieţei; g) contribuţia la realizarea programelor de sprijin derulate cu fonduri comunitare; h) aplicarea normelor adoptate de asociaţia profesională de producători cu privire la raportarea producţiei, comercializarea şi protecţia mediului; i) punerea la dispoziţie a informaţiilor solicitate de asociaţia profesională de producători, în vederea întocmirii statisticilor, în special pentru suprafeţele de cultură şi evoluţia pieţei; j) plata de penalităţi în caz de încălcare a obligaţiilor care le revin în temeiul actului constitutiv.  +  Secţiunea a 2-a Organizaţia interprofesională pe filiera vitivinicolă O.I.P.A. pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin"  +  Articolul 58 (1) Organizaţia interprofesională pe filiera vitivinicolă O.I.P.A. pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin" este recunoscută de către Autoritate la nivel naţional, conform prevederilor legislaţiei Uniunii Europene, respectiv art. 157 şi 158 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, şi în baza legislaţiei naţionale în vigoare. (2) O.I.P.A. pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin" îndeplineşte următoarele acţiuni, ţinând cont de sănătatea publică şi de interesele consumatorilor: a) îmbunătăţirea cunoaşterii şi a transparenţei producţiei şi a pieţei; b) contribuţia la o mai bună coordonare a valorificării pe piaţă a produselor, în special prin cercetări şi studii de piaţă; c) elaborarea contractelor-tip, potrivit prevederilor normelor comunitare; d) o mai bună exploatare a potenţialului de producţie din sectorul vitivinicol, în scopul adaptării producţiei la cererea pieţei; e) oferirea informaţiilor şi realizarea activităţii de cercetare necesare pentru direcţionarea producţiei către produsele adecvate cererii pieţei, gusturilor şi aşteptărilor consumatorilor, în special în ceea ce priveşte calitatea produselor şi protecţia mediului; f) identificarea de metode prin care să propună autorităţii cu atribuţii în domeniu de reglementare restricţionarea utilizării produselor fitosanitare şi a altor substanţe de acest fel şi de garantare a calităţii produselor, precum şi a protecţiei solului şi apelor; g) elaborarea unor metode şi instrumente de îmbunătăţire a calităţii produselor în toate etapele producţiei vitivinicole; h) exploatarea potenţialului vitivinicol ecologic, protejarea D.O.C. şi a menţiunilor tradiţionale la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi I.G. la nivelul Uniunii Europene, precum şi promovarea produselor prin etichete de calitate; i) promovarea producţiei integrate sau a altor metode de producţie ecologice; j) furnizarea de informaţii privind caracteristicile specifice ale vinurilor cu D.O.C. sau cu I.G.; k) promovarea unui consum de vin moderat şi responsabil şi difuzarea de informaţii privind efectele nocive ale consumului excesiv; l) desfăşurarea de acţiuni de promovare a vinurilor, în special în ţările terţe. (3) Scopul O.I.P.A. recunoscută se referă la: a) concentrarea şi coordonarea ofertei şi comercializarea produselor producătorilor membri; b) adaptarea comună a producţiei şi a transformării la cerinţele pieţii şi ameliorarea produsului; c) promovarea raţionalizării şi ameliorării producţiei şi procesării; d) realizarea studiilor cu privire la metodele de producţie durabile şi la evoluţia pieţei.  +  Articolul 59Formele asociative prevăzute la art. 57 şi art. 58 alin. (1) au obligaţia de a implementa măsurile politicilor de piaţă şi normele de comercializare în domeniul vitivinicol în raport cu competenţele şi atribuţiile stabilite de legislaţia Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 152, 157 şi 167 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, şi celor stabilite de legislaţia naţională în vigoare.  +  Capitolul IX Infracţiuni şi contravenţii  +  Articolul 60Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 61Producerea, expunerea spre vânzare şi/sau vânzarea cunoscând că sunt falsificate sau substituite de vinuri şi produse vinicole prin oricare din modalităţile prevăzute la art. 21 alin. (2) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală.  +  Articolul 62Producerea, expunerea spre vânzare şi/sau vânzarea cunoscând că sunt falsificate sau substituite de vinuri şi produse vinicole care sunt vătămătoare sănătăţii se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă penală şi interzicerea exercitării unor drepturi.  +  Articolul 63Exercitarea fără drept a oricărei activităţi pentru care prezenta lege prevede necesitatea emiterii unei autorizaţii ori exercitarea acesteia în alte condiţii decât cele legale se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală.  +  Articolul 64Produsele falsificate sau substituite prevăzute la art. 61 şi 62 se vor confisca, potrivit prevederilor art. 112 din Codul penal, şi se vor distruge pe cheltuiala comerciantului, în cazul vânzării vinului vrac, sau a îmbuteliatorului, în cazul comercializării de vinuri sub formă îmbuteliată.  +  Articolul 65 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2), prin înfiinţarea, fără drept de plantare, de plantaţii viticole în suprafaţă de peste 0,1 ha de către persoane fizice sau juridice ori extinderea peste această limită a celor existente; b) încălcarea prevederilor legale prin înfiinţarea de plantaţii mai mari de 0,1 ha sau extinderea peste această limită a celor existente, cu soiuri/clone neadmise în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole; c) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c) prin plantarea în arealele viticole sau în extravilanul localităţilor situate în afara arealelor viticole cu unul dintre soiurile de hibrizi direct producători interzişi; d) încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) privind defrişarea plantaţiilor viticole, în suprafaţă mai mare de 0,1 ha; e) nerespectarea prevederilor legale privind bunele condiţii agricole şi de mediu existente pe suprafeţele pe care le deţin, prevăzute la art. 12; f) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (4) privind comunicarea de către proprietarul parcelei sau către împuternicitul acestuia a modificării datelor unei parcele viticole; g) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) privind întocmirea dosarului exploataţiei viticole şi actualizarea datelor din dosar; h) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (3) privind comercializarea de struguri şi produse vitivinicole provenite din aceste plantaţii; i) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c) şi ale art. 19 prin punerea în consum a vinurilor obţinute din soiurile prevăzute sau a celor provenite din amestecul acestora cu vinuri nobile; j) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. g) prin folosirea în scopul vinificării sau adaosul în vin a sucului de struguri şi a sucului de struguri concentrat; k) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. j); l) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. c) privind cupajul unui vin originar dintr-o ţară terţă cu un vin din cadrul Uniunii Europene şi cupajarea între vinuri originare din ţările terţe pe teritoriul Uniunii Europene; m) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. d) privind suprapresarea strugurilor; n) încălcarea prevederilor privind nerespectarea condiţiilor de comercializare a vinului vrac, stabilite prin ordin al Autorităţii; o) încălcarea prevederilor art. 26 alin. (2) privind comercializarea în Uniunea Europeană a vinurilor şi a altor produse vitivinicole; p) încălcarea prevederilor art. 27 privind expunerea spre comercializare ori comercializarea vinurilor; q) inscripţionarea sau aplicarea la etichetare de medalii şi distincţii ale concursurilor naţionale şi internaţionale pentru loturi de vin care nu au fost medaliate sau nu au primit distincţii; r) nerespectarea normelor de etichetare şi prezentarea vinurilor şi a celorlalte produse vitivinicole prin încălcarea prevederilor stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi; s) încălcarea prevederilor privind omisiunea sau înscrierea de date incomplete sau eronate, precum şi nedepunerea în termenul prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi a declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie; ş) încălcarea prevederilor art. 29 şi 30 privind întocmirea şi depunerea de către producătorii şi comercianţii de struguri, vinuri şi alte produse vitivinicole, în vrac, a evidenţelor acestora şi înscrierea în S.I.N.V.V.; t) încălcarea prevederilor art. 29 privind achiziţionarea şi procesarea strugurilor de vin fără existenţa dovezii din carnetul de viticultor; ţ) încălcarea prevederilor privind omisiunea înscrierii sau înscrierea de date inexacte în registrele de evidenţă a produselor vitivinicole; u) încălcarea prevederilor art. 31 alin. (1)-(3) prin omiterea înscrierii de date sau înscrierea de date eronate în documente; v) încălcarea prevederilor art. 33 alin. (4) şi ale art. 35 alin. (5) privind condiţionarea şi îmbutelierea vinurilor cu D.O.C. şi I.G. în afara arealului viticol delimitat; w) încălcarea prevederilor privind comercializarea vinurilor cu D.O.C. sau I.G., fără aplicarea însemnelor de certificare a calităţii şi a prevederilor art. 32 alin. (4); x) încălcarea prevederilor privind transportul de produse vinicole fără documente de însoţire; y) încălcarea prevederilor privind expunerea şi/sau vânzarea cu amănuntul a vinului fără D.O.C. şi fără I.G. în vrac, în spaţii neautorizate, în pieţe, târguri, oboare sau pe marginea şoselelor; z) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (4) prin punerea în consum şi comercializarea unor vinuri şi produse vinicole, care nu corespund caracteristicilor calitative şi de compoziţie, stabilite prin nomele metodologice de aplicare a prezentei legi; aa) încălcarea prevederilor privind comercializarea unui produs sub o menţiune tradiţională pe care nu este îndreptăţit să o poarte; ab) încălcarea prevederilor privind împiedicarea sub orice formă a persoanelor autorizate de a-şi exercita atribuţiile de serviciu legate de aplicarea prezentei legi. (2) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) şi aa) se dispune: a) retragerea produselor de la comercializare; b) denaturarea vinurilor şi produselor vinicole cu clorură de sodiu şi/sau clorură de amoniu pe cheltuiala comerciantului pentru vin vrac şi/sau a îmbuteliatorului pentru vinul îmbuteliat. (3) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se dispune şi defrişarea plantaţiilor pe cheltuiala proprietarului. (4) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. q), r) şi x) se dispune retragerea de la comercializare a produselor, până la remedierea deficienţelor. (5) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. k)-m) şi o) se dispune retragerea produselor de la comercializare, acestea urmând a fi destinate, după caz, distilării sau producerii oţetului.  +  Articolul 66Contravenţiile prevăzute la art. 65 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei, cele prevăzute la lit. a)-f), n), s), ş), ţ) şi u); b) cu amendă de la 12.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. g), h), l), m), o), p)-r), v), w), x), y) şi aa); c) cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. i)-k), t), z) şi ab).  +  Articolul 67 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de personalul împuternicit de Autoritate, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare A.N.P.C., şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S.A., fiecare în raport cu atribuţiile ce îi revin prin actul propriu de organizare şi funcţionare. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 65 şi sancţiunilor prevăzute la art. 66 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prin ordin al Autorităţii se aprobă modelul de legitimaţie de control, de proces-verbal de control şi constatare a contravenţiilor şi de proces-verbal pentru prelevarea de probe în vederea efectuării de analize, documente necesare pentru personalul împuternicit cu controlul din cadrul Autorităţii.  +  Capitolul X Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 68Condiţiile de delimitare teritorială a arealelor viticole, cele privind normele de înfiinţare, întreţinere şi defrişare a plantaţiilor viticole, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vinurile, produsele vinicole, distilatul de vin şi subprodusele vinicole proprii consumului uman direct, condiţiile de atribuire a D.O.C. la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi a I.G. la nivelul Uniunii Europene şi cele privind obţinerea vinurilor din aceste categorii, practicile şi tratamentele oenologice autorizate, normele de realizare, evidenţă şi atestare a produselor vitivinicole, cele privind comercializarea lor, precum şi alte măsuri se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al Autorităţii.  +  Articolul 69 (1) Dreptul de plantare din rezervele judeţene şi din rezerva naţională se acordă de către O.N.V.P.V. astfel: a) cu titlu gratuit, producătorilor în vârstă de până la 40 de ani, care posedă capacitate profesională, care se stabilesc pentru prima dată în arealul viticol şi care au calitatea de şefi ai exploataţiei viticole; b) în schimbul unei taxe plătite către O.N.V.P.V. de către producătorii care au intenţia de a utiliza drepturile pentru a înfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie. (2) Cuantumul taxei prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabileşte prin ordin al Autorităţii.  +  Articolul 70 (1) Conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, care prevăd introducerea unui nou sistem de autorizaţii pentru plantări de viţă-de-vie începând cu 1 ianuarie 2016, vor fi stabilite dispoziţii tranzitorii care să asigure trecerea de la vechiul regim al drepturilor de plantare la noul sistem de autorizaţii de plantare. (2) Până la 31 iulie 2015 se va stabili termenul până la care producătorii pot depune cereri pentru conversia drepturilor de plantare deţinute în autorizaţii de plantare şi/sau de replantare.  +  Articolul 71 (1) Condiţiile de delimitare teritorială a arealelor viticole, cele privind normele de înfiinţare, întreţinere şi defrişare a plantaţiilor viticole, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vinurile şi produsele pe bază de must, vin şi distilat de vin şi subproduse vinicole proprii consumului uman direct, condiţiile de atribuire a D.O.C. la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi a I.G. la nivelul Uniunii Europene şi cele privind obţinerea vinurilor din aceste categorii, practicile şi tratamentele oenologice autorizate, normele de realizare, evidenţă şi atestare a produselor vitivinicole, cele privind comercializarea lor, precum şi alte măsuri se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Autorităţii, va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 72 (1) Vinurile şi produsele vinicole la care se constată neconcordanţe privind compoziţia fizico-chimică, potrivit prevederilor art. 21 alin. (2), nu sunt considerate vinuri, ci alte băuturi alcoolice. În aceste situaţii se sesizează autorităţile abilitate în vederea aplicării legislaţiei fiscale în vigoare. (2) Pentru fapte de falsificare a vinurilor, aşa cum sunt definite la art. 21 alin. (2) lit. a)-c), e) şi f), pentru care există o hotărâre judecătorească definitivă, se aplică măsura suspendării autorizaţiei de antrepozit fiscal pe o perioada de 3 ani de către autoritatea de reglementare în domeniul finanţelor publice, în urma sesizării autorităţii responsabile cu controlul tehnic vitivinicol.  +  Articolul 73Efectuarea recensământului patrimoniului viticol se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 74În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, factorii responsabili din cadrul Autorităţii, precizaţi la art. 46 şi 47, colaborează pe bază de protocoale încheiate în acest scop şi/sau a unor planuri comune de acţiune cu structuri specializate pentru astfel de activităţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanţelor Publice, A.N.S.V.S.A., A.N.P.C., Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  +  Articolul 75La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 24 iunie 2015.Nr. 164.----