ORDIN nr. 3.769 din 23 decembrie 2015 (*actualizat*)privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA(actualizat până la data de 29 iulie 2016*)
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • ----------În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 59 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană, aşa cum este definită la art. 266 alin. (1) pct. 24 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, se aprobă modelul şi conţinutul formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, iar condiţiile ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru depunerea electronică a declaraţiilor vor fi disponibile pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 4Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Perioada de raportare pentru formularul menţionat la art. 2 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Declaraţia menţionată la art. 2 se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.  +  Articolul 9Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 10Prevederile prezentului ordin se aplică pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional, după cum urmează: a) pentru perioada 1 iulie 2016 - 30 septembrie 2016, numai pentru operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România şi se completează informaţiile din cartuşele A-C din anexa nr. 1; b) începând cu data de 1 octombrie 2016, declaraţia se va completa integral, pentru toate operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.264 din 26 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2016.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.105 din 29 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, cu modificările ulterioare.

    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

    Gelu-Ştefan Diaconu
    Bucureşti, 23 decembrie 2015.Nr. 3.769.  +  Anexa 1┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Agenţia │ DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND │ ││ Naţională de │ LIVRĂRILE/PRESTĂRILE ŞI ACHIZIŢIILE │ 394 ││ Administrare │ EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL DE │ ││ Fiscală │PERSOANELE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA│ │├─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ ┌─────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐ ││ │L-lunar │ │ ┌──┬──┬──┬──┐ ┌─────┐ │ ││Tip plătitor: │T-trimestrial│ │ Perioada: Anul │ │ │ │ │ Luna │ │ │ ││ │S-semestrial │ │ └──┴──┴──┴──┘ └─────┘ │ ││ │A-anual │ └────────────────────────────────────────────┘ ││ └─────────────┘ ││ ││ sistemul normal de TVA [] ││ sistemul de TVA la încasare [] ││ ││ Au fost efectuate operaţiuni în perioada de raportare ? DA [] NU [] │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA RO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Cod CAEN al activităţii preponderente efectiv desfăşurate în perioada de ││raportare ││┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │││ │ ││└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││DOMICILIUL FISCAL (judeţ/sector, localitate, stradă, nr., bloc, scară, etaj, ││ apartament, cod poştal) ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐││TELEFON │ │ FAX │ │││ └───────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐││E-MAIL │ │││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL/LEGAL/ÎMPUTERNICIT ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ/CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││DOMICILIUL FISCAL (judeţ/sector, localitate, stradă, nr., bloc, scară, etaj, ││ apartament, cod poştal) ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐││TELEFON │ │ FAX │ │││ └───────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐││E-MAIL │ │││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ C. REZUMAT DECLARAŢIE ││ ┌───────────┐││ NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN │ │││ SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE └───────────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate │ ││ ││ │││de către persoana impozabilă care aplică └───────┘└─────────┘└──────┘││sistemul normal de TVA cu excepţia celor ││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare cu excepţia └───────┘└─────────┘└──────┘││celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS) ││efectuate de către persoana impozabilă care ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││aplică sistemul normal de TVA pentru │ ││ ││░░░░░░│││operaţiunile derulate în regim special └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru agenţiile de turism, pentru bunurile ││second-hand, opere de artă, obiecte de ││colecţie şi antichităţi ││ ││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A) FACTURI IMPOZABILĂ ││defalcate pe fiecare cotă de TVA de la ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││persoane impozabile care aplică sistemul │ ││ ││ │││normal de TVA, cu excepţia celor pentru └───────┘└─────────┘└──────┘││care s-au primit facturi simplificate ││ ││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA de la ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││persoane impozabile care aplică sistemul │ ││ ││ │││de TVA la încasare, cu excepţia celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care s-au primit facturi simplificate ││ ││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AS) ││efectuate de la persoane impozabile care ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││aplică regimul special pentru agenţiile de │ ││ ││░░░░░░│││turism, pentru bunurile second-hand, opere └───────┘└─────────┘└──────┘││de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi ││şi care aplică sistemul normal de TVA ││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII │ ││ ││░░░░░░│││EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA └───────┘└─────────┘└──────┘││INVERSĂ (V), din care: ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- cereale şi plante tehnice │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- deşeuri feroase şi neferoase │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- masă lemnoasă │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate de emisii de gaze cu efect de seră │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- energie electrică │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate verzi │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- construcţii/terenuri │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- aur de investiţii │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- telefoane mobile │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- microprocesoare │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- console de jocuri, tablete PC şi laptopuri │ ││ ││░░░░░░│││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C), │ ││ ││ │││din care: └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- cereale şi plante tehnice │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- deşeuri feroase şi neferoase │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- masă lemnoasă │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate de emisii de gaze cu efect de seră │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- energie electrică │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- certificate verzi │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- construcţii/terenuri │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- aur de investiţii │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- telefoane mobile │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- microprocesoare │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││- console de jocuri, tablete PC şi laptopuri │ ││ ││ │││ └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ D. REZUMAT DECLARAŢIE ││ ┌───────────┐││ NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR NEÎNREGISTRATE ÎN │ │││ SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE └───────────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul normal de TVA cu excepţia celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare cu └───────┘└─────────┘└──────┘││excepţia celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS) ││efectuate de către persoana impozabilă care ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││aplică sistemul normal de TVA pentru │ ││ ││░░░░░░│││operaţiunile derulate în regim special, └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru agenţiile de turism, pentru ││bunurile second-hand, opere de artă, obiecte ││de colecţie şi antichităţi ││ ││ ││ NUMĂR DE FACTURI/ VALOARE ││ BORDEROURI ACHIZIŢII││ Bunuri**) ACHIZIŢIE/ ││ Servicii FILE CARNET DE ││ COMERCIALIZARE A ││ PRODUSELOR DIN ││ SECTORUL AGRICOL/ ││ NUMĂR CONTRACTE/ ││ NUMĂR ALTE DOCUMENTE ││ ││ ┌───────┐┌────────────────┐ ┌──────────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (N) │ ││ │ │ │││ └───────┘└────────────────┘ └──────────┘││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% ││ **) pentru achiziţiile de la persoane fizice va fi înscrisă natura ││ bunurilor achiziţionate: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi ││ neferoase, masă lemnoasă, terenuri, construcţii, alte bunuri şi servicii│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ E. REZUMAT DECLARAŢIE ││ ┌───────────┐││NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NESTABILITE ÎN ROMÂNIA │ │││CARE SUNT STABILITE ÎN ALT STAT MEMBRU, NEÎNREGISTRATE └───────────┘││ŞI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN ││SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA INCLUSE ÎN DECLARAŢIE ││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul normal de TVA cu excepţia celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare cu └───────┘└─────────┘└──────┘││excepţia celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS) ││efectuate de către persoana impozabilă care ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││aplică sistemul normal de TVA pentru │ ││ ││░░░░░░│││operaţiunile derulate în regim special, └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru agenţiile de turism, pentru ││bunurile second-hand, opere de artă, obiecte ││de colecţie şi antichităţi ││ ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU │ ││ ││ │││CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ F. REZUMAT DECLARAŢIE ││ ┌───────────┐││NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE NEÎNREGISTRATE │ │││ŞI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN └───────────┘││SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA, NESTABILITE PE TERITORIUL ││UNIUNII EUROPENE INCLUSE ÎN DECLARAŢIE ││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA*) ││ FACTURI IMPOZABILĂ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul normal de TVA, cu excepţia celor └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru care au fost emise facturi ││simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) ││defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││de către persoana impozabilă care aplică │ ││ ││ │││sistemul de TVA la încasare, cu └───────┘└─────────┘└──────┘││excepţia celor pentru care au fost emise ││facturi simplificate ││ ││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (LS) ││efectuate de către persoana impozabilă care ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││aplică sistemul normal de TVA pentru │ ││ ││░░░░░░│││operaţiunile derulate în regim special └───────┘└─────────┘└──────┘││pentru agenţiile de turism, pentru ││bunurile second-hand, opere de artă, obiecte ││de colecţie şi antichităţi ││ ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE PENTRU │ ││ ││ │││CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ G. REZUMAT DECLARAŢIE ││ ││ TOTAL NR. TOTAL TOTAL TOTAL ││ BONURI ÎNCASĂRI BAZĂ TVA*) ││ FISCALE IMPOZABILĂ ││ÎNCASĂRI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE PRIN ┌────────┐┌────────┐┌─────────┐┌─────┐││INTERMEDIUL AMEF***) INCLUSIV │ ││ ││ ││ │││ÎNCASĂRILE PRIN INTERMEDIUL BONURILOR └────────┘└────────┘└─────────┘└─────┘││FISCALE CARE ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE ││UNEI FACTURI SIMPLIFICATE, INDIFERENT ││DACĂ AU/NU AU ÎNSCRIS CODUL DE ││ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA AL ││BENEFICIARULUI (Î1) ││ ││ÎNCASĂRI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE EFECTUATE ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││DIN ACTIVITĂŢI EXCEPTATE DE LA OBLIGAŢIA │ ││ ││ │││UTILIZĂRII AMEF***) (Î2) CONFORM PREVEDERILOR └───────┘└─────────┘└──────┘││LEGALE ÎN VIGOARE**) ││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 20%, 19%, 9%, 5% ││ **) OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza ││ aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi ││ completările ulterioare ││ ***) AMEF - aparate de marcat electronice fiscale │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ H. REZUMAT DECLARAŢIE ┌───────────┐││ (sumă de control) │ │││ └───────────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 24% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 20% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 19% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 9% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ││ NUMĂR DE BAZĂ TVA ││ FACTURI IMPOZABILĂ 5% ││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (A+C) └───────┘└─────────┘└──────┘││ ┌───────┐┌─────────┐┌──────┐││ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII (AÎ) └───────┘└─────────┘└──────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I. ALTE INFORMAŢII: ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1. ││1.1 Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate ┌────────┐┌──────┐││pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi │ ││ │││simplificate care au înscris codul de înregistrare └────────┘└──────┘││în scopuri de TVA al beneficiarului ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.2 Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate ┌────────┐┌──────┐││pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi │ ││ │││simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare └────────┘└──────┘││în scopuri de TVA al beneficiarului şi pentru care nu ││s-au emis bonuri fiscale ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.3 Achiziţii de bunuri şi servicii defalcate pe ┌────────┐┌──────┐││fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi │ ││ │││simplificate de la persoane impozabile care aplică └────────┘└──────┘││sistemul normal de TVA şi care au înscris codul de ││înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.4 Achiziţii de bunuri şi servicii defalcate pe ┌────────┐┌──────┐││fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi │ ││ │││simplificate de la persoane impozabile care aplică └────────┘└──────┘││sistemul de TVA la încasare şi care au înscris codul ││de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului ││ Bază TVA*) ││ impozabilă ││1.5 Achiziţii de bunuri şi servicii defalcate pe ┌────────┐┌──────┐││fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit bonuri │ ││ │││fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi └────────┘└──────┘││simplificate şi care au înscris codul de înregistrare ││în scopuri de TVA al beneficiarului ││ ││2. ││2.1 Plaja de facturi alocate ││ de la seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐││ din care: └──────┘ └──────┘ └──────┘ └─────┘││ ││ ││2.2 Număr total de facturi emise, în perioada de raportare, din plaja de ││facturi alocate: ┌────────┐ ││ └────────┘ ││ de la seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐││ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └─────┘││ din care: ││ ││- facturi stornate seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ ││ └──────┘ └──────┘ ││- facturi anulate seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ ││ └──────┘ └──────┘ ││ Bază impozabilă TVA*) ││- autofacturare seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ ┌─────────────┐ ┌────┐││ └──────┘ └──────┘ └─────────────┘ └────┘││- emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele ││ furnizorilor seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ ││ └──────┘ └──────┘ ││2.3 Număr total de facturi emise, în perioada de raportare, de beneficiari în││numele persoanei impozabile: ┌─────────────┐ ││ └─────────────┘ ││ de la seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐││ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └─────┘││Denumire şi CUI beneficiar: ┌─────────────┐ ┌──────┐ ││ └─────────────┘ └──────┘ ││2.4 Număr total de facturi emise, în perioada de raportare, de terţi în ││numele persoanei impozabile: ┌─────────────┐ ││ └─────────────┘ ││ de la seria ┌──────┐ numărul ┌──────┐ la seria ┌──────┐ numărul ┌─────┐││ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └─────┘││Denumire şi CUI terţ: ┌─────────────┐ ┌──────┐ ││ └─────────────┘ └──────┘ ││ ││3. În cazul în care soldul sumei negative înregistrate în decontul de TVA ││aferent perioadei de raportare este solicitat la rambursare, se vor selecta ││datele cu privire la natura operaţiunilor din care provine acesta: ││┌──────────────────────────────────┬────┐┌──────────────────────────────┬───┐│││Achiziţii de bunuri şi servicii │░░░░││Livrări de bunuri imobile │ ││││legate direct de bunurile imobile │░░░░│├──────────────────────────────┼───┤│││din următoarele categorii: │░░░░││Livrări de bunuri, cu excepţia│░░░││││ │░░░░││bunurilor imobile: │░░░│││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││a) parcuri eoliene │ ││a) cu cota standard de TVA 24%│ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││b) construcţii rezidenţiale │ ││b) cu cota standard de TVA 20%│ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││c) clădiri de birouri │ ││c) cu cota de TVA 19% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││d) construcţii industriale │ ││d) cu cota redusă de TVA 9% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││e) altele │ ││e) cu cota redusă de TVA 5% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││Achiziţii de bunuri, cu excepţia │░░░░││Livrări de bunuri scutite de │ ││││celor legate direct de bunuri │░░░░││TVA │ ││││imobile: │░░░░││ │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││a) cu cota de TVA 24% │ ││Livrări de bunuri/prestări de │ │││├──────────────────────────────────┼────┤│servicii pentru care se aplică│ ││││b) cu cota standard de TVA 20% │ ││taxarea inversă │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││c) cu cota de TVA 19% │ ││Prestări de servicii: │░░░│││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││d) cu cota redusă de TVA 9% │ ││a) cu cota de TVA 24% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││e) cu cota redusă de TVA 5% │ ││b) cu cota standard de TVA 20%│ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││Achiziţii de servicii, cu excepţia│░░░░││c) cu cota de TVA 19% │ ││││celor legate direct de bunuri │░░░░│├──────────────────────────────┼───┤│││imobile: │░░░░││d) cu cota redusă de TVA 9% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││a) cu cota de TVA 24% │ ││e) cu cota redusă de TVA 5% │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││b) cu cota standard de TVA 20% │ ││Prestări de servicii scutite │ ││││ │ ││de TVA │ │││├──────────────────────────────────┼────┤│ │ ││││c) cu cota de TVA 19% │ ││ │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││d) cu cota redusă de TVA 9% │ ││Livrări intracomunitare de │ ││││ │ ││bunuri │ │││├──────────────────────────────────┼────┤│ │ ││││e) cu cota redusă de TVA 5% │ ││ │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││Importuri de bunuri │ ││Prestări intracomunitare de │ ││││ │ ││servicii │ │││├──────────────────────────────────┼────┤├──────────────────────────────┼───┤│││Achiziţii imobilizări necorporale │ ││Exporturi de bunuri │ │││└──────────────────────────────────┴────┘├──────────────────────────────┼───┤││ │Livrări imobilizări │ │││ │necorporale │ │││ ├──────────────────────────────┼───┤││ │Persoana impozabilă nu a │ │││ │efectuat livrări de bunuri/ │ │││ │prestări servicii în perioada │ │││ │de raportare │ │││ └──────────────────────────────┴───┘││ ││4. Date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care ││aplică sistemul normal de TVA ││ Valoare TVA*) ││4.1 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare indiferent de data în care └─────────────┘ ││acestea au fost primite de la persoane impozabile ││care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată ││pe fiecare cotă de TVA ││ ││5. Date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care ││aplică sistemul de TVA la încasare ││ Valoare TVA*) ││5.1 TVA colectată aferentă facturilor încasate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare indiferent de data la care └─────────────┘ ││acestea au fost emise de către persoana impozabilă ││care aplică sistemul TVA la încasare, defalcată pe ││fiecare cotă de TVA ││ Valoare TVA*) ││5.2 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare indiferent de data în care └─────────────┘ ││acestea au fost primite de la persoane impozabile ││care aplică sistemul normal de TVA, defalcată pe ││fiecare cotă de TVA ││ Valoare TVA*) ││5.3 TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în ┌─────────────┐ ││perioada de raportare, indiferent de data în care └─────────────┘ ││acestea au fost primite de la persoane impozabile ││care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe ││fiecare cotă de TVA ││ ││6. TVA colectată aferentă marjei de profit din perioada de raportare ││indiferent de data la care au fost efectuate operaţiunile de către persoanele││impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru ││bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi ││ ││6.1 Persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de ││turism, vor completa: ││ ││ Suma totală Costurile Marja TVA ││ plătită de agenţiei de de profit ││ călător turism ││ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ ││ ││6.2 Persoanele impozabile care aplică regimul special pentru bunurile ││second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi vor completa: ││ ││ Preţ de Preţ de Marja TVA ││ vânzare cumpărare de profit ││ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ ││ ││7. În situaţia în care aţi desfăşurat, în perioada de raportare, activităţi ││dintre cele înscrise în listă veţi selecta activitatea corespunzătoare şi ││veţi înscrie valoarea livrărilor/prestărilor, precum şi TVA aferentă ││ ││ Listă Valoarea livrărilor/ Valoare TVA*) ││ activităţi prestărilor ││ ││ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ││ │ │ │ │ │ │ ││ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ ││ ││ *) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                   ┌─────────┐   Subsemnatul ................, în calitate de reprezentant legal └─────────┘declar, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele dinaceastă declaraţie sunt corecte şi complete, iar persoana care a întocmitprezenta declaraţie este:                              denumire CUI calitate - persoana juridică [] ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐                          └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘                        nume şi prenume CNP/NIF funcţia în cadrul altă                                                  persoanei impozabile calitate - persoană fizică [] ┌──────────────┐┌─────────┐┌────────────────┐ ┌────────┐                       └──────────────┘└─────────┘└────────────────┘ └────────┘   De asemenea, subsemnatul ................. în calitate de reprezentant legal┌─────────┐└─────────┘, declar:                                           ┌─────┐   1. sunt de acord ca, pentru anul fiscal └─────┘ în sensul prevederilorart. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,datele înscrise în prezenta declaraţie referitoare la tranzacţiile derulate cufiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scopuri de TVA săfie consultate de către aceasta prin intermediul aplicaţiei informatice pusela dispoziţie de ANAF.                  DA []*) NU []                                                                         ┌─────┐   2. sunt de acord cu schimbarea opţiunii, astfel ca pentru anul fiscal └─────┘în sensul prevederilor art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, datele înscrise în prezenta declaraţie referitoarela tranzacţiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor)înregistrată în scopuri de TVA să fie consultate de către aceasta prinintermediul aplicaţiei informatice pusă la dispoziţie de ANAF                  DA []*)                                    ┌──────────────────────────────┐                                    │ │                                    └──────────────────────────────┘                                               Semnătură                                               ..........   Informaţiile rezultate din prezenta declaraţie pot face obiectul analizeide risc conform prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurăfiscală.──────────   *) Acordul persoanei impozabile exprimat prin DA va fi valabil pentru toatedeclaraţiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii înanul fiscal menţionat, fără a avea posibilitatea schimbării opţiunii.──────────┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal ││ ││Organ fiscal _________________________________________________________ ││ ││Număr înregistrare _______________ Data înregistrării ________________ ││ ││Numele persoanei care a verificat ____________________________________ ││ ││Cod M.F.P. 14.13.01.02/f Număr operator de date cu caracter personal │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Cod M.F.P. 14.13.01.02/f┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. C) ││(cu detaliere pe fiecare operaţiune cu TVA şi pe fiecare operaţiune cu ││taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi ││neferoase, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică,││certificate verzi, construcţii, aur de investiţii, microprocesoare, console ││de jocuri, tablete PC şi laptopuri, efectuate de persoane înregistrate în ││scopuri de TVA) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip Cod de Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor││Nr. L/A înregistrare ││crt. AÎ în scopuri Nr. de Baza impozabilă TVA**) ││ V/C de TVA facturi ││ LS/AS │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ │ │ │ │ │ │││ └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ În cazul selectării tip LS/AS, se │ │ │ │ │░░░░░░░░░░│││vor completa numărul de facturi şi └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││baza impozabilă. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ În cazul selectării tip V/C, se vor completa pentru fiecare furnizor/ ││beneficiar, şi următoarele:) ││ ││ Nr. crt. Bunuri/Servicii Cod şi denumire NC produs │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ┌────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────────────┐ ││ │ 1 │ │ │ │ │ ││ └────┘ └──────────────┘ └─────────────────────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Tip operaţiune: L - livrări, A - achiziţii, LS - livrări regim special, ││ AS - achiziţii regim special, AÎ - achiziţii de la persoane impozabile care ││ aplică sistemul de TVA la încasare, V - livrări cu taxare inversă, ││ C - achiziţii cu taxare inversă ││**) TVA defalcată pe cote: 24%, 20%, 19%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. D) ││(cu detaliere pe operaţiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri ││de TVA) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip CIF/ Bunuri/ Denumire/Nume şi prenume Tip document ││Nr. L CUI/ Servicii beneficiar/furnizor ││crt. N CNP/ ***) ││ LS NIF/ Nr. facturi/ Baza impozabilă/TVA**) ││ Adresa Nr. borderouri ││ achiziţie/ Valoare totală ││ Nr. file carnete ││ de comercializare ││ a produselor din ││ sectorul agricol/ ││ Nr. contracte ││ Nr. alte documente │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Ţara Localitate Judeţ/Sector Strada Nr. Bloc Apart. ││ ┌─────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────┐┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ └─────┘ └───────────┘ └───────────┘ └──────┘└─────┘ └─────┘ └─────┘ ││ ││ Alte detalii adresă ││ ┌─────────────────┐ ││ │ │ ││ └─────────────────┘ ││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ În cazul selectării tip LS, se │ │ │ │ │░░░░░░░░░░│││va completa numărul de facturi şi └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││baza impozabilă. ││ ││Excepţii: ││pentru perioada 01.10.2016-31.12.2016, ││în cazul selectării tip L pentru Nr. total Baza TVA*) ││facturi emise către persoane fizice, de facturi impozabilă ││cu valoare individuală/persoană ┌─────────┐ ┌───────────┐ ┌──────┐││mai mică sau egală cu 10.000 lei │ │ │ │ │ │││(valoare = baza impozabilă + TVA) └─────────┘ └───────────┘ └──────┘││ ││pentru perioada 01.10.2016-31.12.2016, ││în cazul selectării tip LS pentru Nr. total Baza TVA*) ││facturi emise către persoane fizice, de facturi impozabilă ││cu valoare individuală/persoană ┌─────────┐ ┌───────────┐ ┌──────┐││mai mică sau egală cu 10.000 lei │ │ │ │ │░░░░░░│││(valoare cu TVA inclusă) └─────────┘ └───────────┘ └──────┘││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip operaţiune: L - livrări, N - achiziţii de bunuri/servicii pentru ││ care au fost primite facturi/borderouri de achiziţii/file din carnetele de ││ comercializare a produselor din sectorul agricol de la persoane ││ neînregistrate, LS - livrări regim special ││ **) TVA defalcată pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5% ││ ***) pentru achiziţiile de la persoane neînregistrate va fi înscrisă natura ││ bunurilor achiziţionate: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi ││ neferoase, masă lemnoasă, terenuri, construcţii, alte bunuri şi servicii. ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. E) ││(cu detaliere pe operaţiuni efectuate cu persoane impozabile nestabilite în ││România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu ││sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip Cod valabil Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor││Nr. L de TVA în ││crt. C statul Nr. facturi Baza impozabilă TVA**) ││ LS membru │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌───────────────────────────────────────┐│││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └───────────────────────────────────────┘││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ │ │ │ │ │ │││ └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ În cazul selectării tip LS/AS, se │ │ │ │ │░░░░░░░░░░│││vor completa numărul de facturi şi └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││baza impozabilă. ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Tip operaţiune: L - livrări, LS - livrări regim special C - achiziţii ││ cu taxare inversă ││**) TVA defalcat pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. F) ││(cu detaliere pe operaţiuni efectuate cu persoane impozabile neînregistrate ││şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, ││nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip Cod de Denumire/Nume şi prenume beneficiar/furnizor││Nr. L înregistrare ││crt. C Nr. facturi Baza impozabilă TVA**) ││ LS │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─────────────────────────────────────────┐ │││ 1 ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││└────┘└────┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘└─────────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐││ │ │ │ │ │ │││ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘││ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌──────────┐││ În cazul selectării tip LS, se │ │ │ │ │░░░░░░░░░░│││vor completa numărul de facturi şi └───────────┘ └───────────┘ └──────────┘││baza impozabilă. ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Tip operaţiune: L - livrări, LS - livrări regim special C - achiziţii ││ cu taxare inversă ││**) TVA defalcat pe cote 24%, 20%, 19%, 9%, 5% │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA OPERAŢIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAŢIONAL (lit. G) ││(cu detaliere pe operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat ││electronice fiscale (AMEF) precum şi pentru operaţiuni pentru care nu există ││obligaţia utilizării AMEF) ││ (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip operaţiune ││ Î1 ││ Î2 Luna Nr. de Nr. bonuri Total din Baza TVA**) ││ AMEF***) fiscale***) încasări care impozabilă │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│┌────┐┌────┐┌──────────┐┌──────────┐ ┌───────┐ ┌─────────────┐ ┌───────┐ │││ ││ ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││└────┘└────┘└──────────┘└──────────┘ └───────┘ └─────────────┘ └───────┘ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ *) Tip operaţiune: ││ Î1 - încasări lunare prin intermediul aparatelor de marcat electronice ││ fiscale, cu excepţia celor pentru care s-au emis facturi. Se vor declara ││ inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc ││ condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris ││ codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului (se va defalca ││ numărul AMEF pentru fiecare lună în parte). ││ Î2 - încasări lunare efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia ││ utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale ││ **) TVA defalcat pe cote: 20%, 19%, 9%, 5% ││ ***) se va completa numai pentru Î1. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 2.264 din 26 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2INSTRUCŢIUNIde depunere şi completare a formularului (394) "Declaraţieinformativă privind livrările/prestările şi achiziţiileefectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrateîn scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f1. Declaraţia se completează şi se depune de către: a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă în România pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.De asemenea, în declaraţie se înscriu, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România, următoarele informaţii:- baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;- valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;- valoarea totală a documentelor emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care nu există obligaţia emiterii unei facturi şi nici a bonului fiscal; b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.Nu se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în declaraţia 390.Declaraţia trebuie să conţină facturile care au fost primite în perioada de raportare, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", precum şi borderourile de achiziţii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice, contracte încheiate cu persoane fizice şi/sau alte documente.De asemenea, în declaraţie se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) şi (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.2. Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial. Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.4. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat un fişier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).4.1. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001privind semnătura electronică, republicată.4.2. Declaraţia se poate depune şi în format electronic, însoţită de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnată şi ştampilată, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.5. Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă. Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.roCompletarea declaraţiei  +  Secţiunea 1Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu: a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, respectiv L - luna, T - trimestrul, S - semestrul, A - anul; b) anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2015); c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an); d) sistem normal de TVA - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat pentru aplicarea sistemului normal de TVA; e) sistem de TVA la încasare - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare; f) în situaţia în care persoana impozabilă nu a desfăşurat operaţiuni în perioada de raportare, se va bifa căsuţa corespunzătoare.A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).2. Codul CAEN - se înscrie codul CAEN al activităţii preponderente efectiv desfăşurate în perioada de raportare.3. Denumire/Nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.4. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/ împuternicitului1. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.2. Denumire/Nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.C. Rezumatul declaraţiei privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în RomâniaAcest cartuş conţine:1. numărul total al persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;10. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate;11. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate;12. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate de către persoana impozabilă de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi şi aplică sistemul normal de TVA;13. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi şi care aplică sistemul normal de TVA;14. numărul total al facturilor emise de către persoana impozabilă pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;15. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă, defalcată pe categorii de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;16. numărul total al facturilor primite de către persoana impozabilă, aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;17. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi serviciilor efectuate pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA şi pe categorii de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal.D. Rezumatul declaraţiei privind operaţiuni desfăşurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVAAcest cartuş conţine:1. numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;8. natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziţionate de la persoane fizice, respectiv: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri şi servicii;9. numărul total al facturilor/borderourilor de achiziţii/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contractelor/altor documente aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA;10. valoarea totală a achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.E. Rezumatul declaraţiei privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în RomâniaAcest cartuş conţine:1. numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, indiferent de numărul operaţiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special, respectiv agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal;9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;10. se vor declara numai operaţiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal şi, în cazul achiziţiilor de bunuri/servicii, beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal, care nu se înscriu în declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390).F. Rezumatul declaraţiei privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii EuropeneAcest cartuş conţine:1. numărul total al persoanelor impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de numărul operaţiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;7. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operaţiunile derulate în regim special, respectiv agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;8. numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal;9. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;10. se vor declara numai operaţiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal şi, în cazul achiziţiilor de bunuri/servicii, beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal. Nu vor fi declarate operaţiunile de export şi import de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA) şi nici operaţiunile care se înscriu în declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare (formular 390).G. Rezumatul declaraţiei privind încasările realizate din operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi din activităţi exceptate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioareAcest cartuş conţine:1. numărul total al bonurilor fiscale şi valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuş bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi conform art. 319 din Codul fiscal;2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA;3. valoarea totală a încasărilor din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). În situaţia în care pentru aceste activităţi au fost emise şi facturi, acestea se vor declara în cartuşul corespunzător operaţiunii;4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă activităţilor economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării şi valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA.H. Rezumatul declaraţieiAcest cartuş se completează automat pe baza informaţiilor cuprinse în listele de detaliu din secţiunea a 2-a şi conţine:1. numărul total al facturilor emise/primite în perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);3. valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);5. valoarea totală a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).I. Alte informaţiiAcest cartuş conţine:1.1. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);1.2. valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);1.3. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);1.4. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);1.5. valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%);2.1. contribuabilii vor completa plaja de facturi alocate prin decizie internă scrisă conform prevederilor legale în vigoare privind documentele financiar-contabile; se exclud facturile alocate pentru operaţiunile intracomunitare cu bunuri şi servicii, import/export de bunuri şi operaţiuni neimpozabile în România;2.2. număr total de facturi emise în perioada de raportare prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, de la seria nr. .../la seria nr. ..., din care:2.2.1. seria şi numărul facturilor stornate; factura stornată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, a cărei valoare totală este negativă;2.2.2. seria şi numărul facturilor anulate; factura anulată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, netransmisă beneficiarului, operaţiunile înscrise în aceasta nefiind înregistrate în contabilitatea persoanei impozabile;2.2.3. seria şi numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă şi TVA aferente, defalcate pe fiecare cotă (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu excepţia celor emise de beneficiar în numele furnizorilor înscrise la pct. 2.2.4. Informaţiile privind autofacturarea nu vor fi declarate la alte rubrici din declaraţie;2.2.4 seria şi numărul facturilor emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele furnizorilor, conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal.Exemple:1. Persoana impozabilă A a alocat la începutul anului o plajă de facturi de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, ce va fi înscrisă la pct. 2.1. În prima perioadă de raportare a emis facturi de la seria A nr. 1 la seria A nr. 25, pe care le va înscrie la pct. 2.2.În următoarele perioade de raportare se va înscrie la pct. 2.1 plaja de facturi alocate de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, până la utilizarea completă a acesteia.2. Excepţie: pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rămasă neutilizată din plaja de facturi alocată la începutul anului prin decizie internă.De exemplu, la data de 1 octombrie 2016, persoana impozabilă B are două plaje de facturi rămase neutilizate din plajele de facturi alocate, pe care le va declara la pct. 2.1, respectiv: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 100 şi de la seria X nr. 78 la seria X nr. 100. Pentru luna octombrie, la pct. 2.2 vor fi înscrise facturile emise din plajele de facturi neutilizate, astfel: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 85 şi de la seria X nr. 78 la seria X nr. 90;2.3. numărul total de facturi emise în perioada de raportare de către beneficiari, în numele persoanei impozabile, conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal, seria şi numărul de ordine al acestora, precum şi denumire şi CUI beneficiari;2.4. numărul total de facturi emise în perioada de raportare de către terţi, în numele persoanei impozabile, conform art. 319 alin. (19) din Codul fiscal, seria şi numărul de ordine al acestora, precum şi denumire şi CUI terţi.Plajele de facturi/facturile înscrise în declaraţie la pct. 2.1-2.4 se vor completa cu seria şi numărul de ordine, iar în situaţia în care acestea nu conţin decât număr de ordine, se vor completa numai numerele respective (nu este exclusă utilizarea unor serii alfanumerice);3. descrierea operaţiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declaraţia şi care este solicitat la rambursare în perioada de raportare - se va/vor bifa căsuţa/căsuţele corespunzătoare fiecărei operaţiuni în parte;4. date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA:4.1. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);5. date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare:5.1. valoarea totală a TVA colectată aferentă facturilor încasate în perioada de raportare, indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);5.2. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);5.3. valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data la care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);6. valoarea totală a TVA colectată aferentă marjei de profit din perioada de raportare, indiferent de data la care au fost efectuate operaţiunile de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism/regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi:6.1. persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agenţiile de turism va completa baza de impozitare a serviciului unic constituit din marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca diferenţă între suma totală care va fi plătită de călător, fără taxă, şi costurile agenţiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări şi prestări sunt realizate de alte persoane impozabile, şi TVA aferentă;6.2. persoana impozabilă care aplică regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi va completa marja profitului ca diferenţă dintre preţul de vânzare aplicat de persoana impozabilă revânzătoare şi preţul de cumpărare şi TVA aferentă;7. în situaţia în care persoana impozabilă a desfăşurat în perioada de raportare activitate/activităţi definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF (listă ce poate fi actualizată), indiferent de activitatea preponderentă efectiv desfăşurată în perioada de raportare, declarată la secţiunea 1 lit. A, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum şi TVA aferentă, defalcate pe cote (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).La data intrării în vigoare a prezentului ordin, această listă cuprinde următoarele activităţi:1071 Cofetărie şi produse de patiserie4520 Spălătorie auto4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor4776 Comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate4932 Transporturi cu taxiuri5510 Hoteluri5510 Pensiuni turistice5610 Restaurante5630 Baruri şi activităţi de servire a băuturilor812 Activităţi de curăţenie9313 Activităţi ale centrelor de fitness9602 Activităţi de coafură şi de înfrumuseţare9603 Servicii de pompe funebreLista de mai sus va fi actualizată prin formularul electronic 394 pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit.În cazul în care declaraţia este întocmită de:- persoana juridică, se vor completa denumirea, CUI şi calitatea acesteia;- persoana fizică, se vor completa numele şi prenumele, CNP/NIF, funcţia în cadrul persoanei impozabile, altă calitate în afara persoanei impozabile.Datele înscrise în declaraţie referitoare la tranzacţiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de ANAF şi cu acordul persoanei impozabile care depune declaraţia. Acordul va fi dat în prima declaraţie depusă de persoana impozabilă şi va fi valabil pentru toate declaraţiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menţionat, fără a avea posibilitatea schimbării opţiunii.În cazul în care persoana impozabilă nu şi-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea schimbării opţiunii în cursul anului. Astfel, persoana impozabilă va bifa în mod corespunzător căsuţa corespunzătoare schimbării opţiunii.În situaţia în care persoana impozabilă nu şi-a exprimat acordul prin nicio declaraţie informativă depusă pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele înscrise de parteneri în declaraţiile informative 394, referitoare la tranzacţiile bilaterale, indiferent de opţiunea acestora.Informaţiile rezultate din declaraţie pot face obiectul analizei de risc conform prevederilor din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală.  +  Secţiunea a 2-aPrezenta secţiune, pentru fiecare rezumat al declaraţiei, va avea următorul cuprins:- valorile totale înscrise în facturile emise/primite, în borderourile de achiziţii, în filele carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol şi în contracte (încheiate cu persoane fizice)/alte documente, pentru fiecare partener de tranzacţie pentru perioada de raportare, inclusiv raportul lunar al memoriei fiscale de la aparatele de marcat electronice fiscale, defalcate pe fiecare cotă de TVA;- valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacţiilor efectuate de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, inclusiv valoarea marjei de profit şi a TVA aferentă;- valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacţiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru operaţiunile prevăzute la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri, se completează separat faţă de celelalte operaţiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse şi pentru fiecare cotă defalcată de TVA.Listele operaţiunilor taxabile efectuate pe teritoriul naţional cuprind următoarele tipuri de operaţiuni:- operaţiuni efectuate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal (cu detaliere pe fiecare operaţiune cu TVA şi pe fiecare operaţiune cu taxare inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri);- operaţiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operaţiune); pentru perioada 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, vor fi cuprinse în lista de detaliu numai facturile emise cu valoare individuală mai mare de 10.000 lei către persoane fizice pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, precum şi pentru livrările efectuate de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi.Excepţii: a) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se vor completa numărul total al facturilor emise, valoarea totală a bazei impozabile şi TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA; b) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, către persoane fizice, pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei, se vor completa numărul total al facturilor emise şi valoarea acestora cu TVA inclusă.Începând cu data de 1 ianuarie 2017, vor fi cuprinse în lista de detaliu toate facturile emise către persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora;- operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (cu detaliere pe fiecare operaţiune);- operaţiuni efectuate cu persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere pe fiecare operaţiune);- operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepţia celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;- operaţiuni efectuate din activităţile economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.1. Coloana "Nr. curent" de la lit. C, D, E, F - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.2. Coloana "Tip L/A/AÎ/V/C/N/Î1/Î2" de la lit. C, D, E, F, G - se înscrie tipul operaţiunii efectuate, şi anume:- L - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi, cu excepţia facturilor simplificate;- A - achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepţia facturilor simplificate;- LS - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;- AS - achiziţii de bunuri şi servicii pentru care au fost primite facturi de la persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi;- AÎ - achiziţii de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;- V - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal;- C - achiziţii de bunuri/servicii pentru care se aplică taxarea inversă;- N - achiziţii de bunuri/servicii de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA, pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziţii/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte;- Î1 - încasări efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;- Î2 - încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);- nr. de AMEF - se va completa numărul aparatelor de marcat electronice fiscale ce sunt utilizate în fiecare lună din perioada de raportare.3. Coloana "CIF/CUI/CNP/NIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA în statul membru/Cod de înregistrare" de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:- CIF - codul de identificare fiscală al furnizorului/ beneficiarului;- CUI furnizor/beneficiar;- CNP/NIF/Adresa furnizor/beneficiar, persoană fizică; completarea CNP/NIF este obligatorie în situaţia în care persoana impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilităţi, vânzări de bunuri mobile şi imobile etc.); în lipsa acestuia, se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice. La adresă se vor completa informaţiile, în următoarea ordine: datele din actul de identitate al persoanei fizice colectate de persoana impozabilă sau, în lipsa acestuia, o altă adresă comunicată de beneficiar. Informaţiile vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele: ţară, localitate, judeţ/sector, strada, nr., bloc, apartament, alte detalii adresă. Rubrica "alte detalii adresă" se va completa în situaţia în care se vor înscrie alte elemente decât cele existente în formularul pretipărit sau nu se deţine o adresă din România. Pentru achiziţiile efectuate pe bază de borderouri de achiziţie/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice;- codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului;- codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România şi este persoană obligată la plata taxei;- cod valabil de TVA în statul membru al persoanei impozabile nestabilite în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;- cod de înregistrare din registrul companiilor din ţara de rezidenţă pentru persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.4. Coloana "Denumire/Nume şi prenume furnizor/beneficiar" de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:- denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile înregistrate/neînregistrate în scopuri de TVA;- numele şi prenumele persoanei fizice;- denumirea persoanei impozabile nestabilite în România care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;- denumirea persoanei impozabile neînregistrate şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.5. Coloana "Număr de facturi/borderouri de achiziţii/file carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte/alte documente" de la lit. C, D, E, F - se înscrie numărul total al facturilor emise/primite/numărul total al borderourilor de achiziţii/numărul total al filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite/numărul total al contractelor încheiate cu persoanele fizice/numărul total al altor documente.Prin excepţie, în situaţia în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operaţiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica "număr de facturi" se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operaţiunii cu valoarea cea mai mare a TVA şi valoarea 0 pentru restul operaţiunilor; dacă valoarea TVA este aceeaşi pentru operaţiunile respective, factura se va numerota o singură dată în dreptul cotei de TVA celei mai mari. În situaţia în care în cuprinsul unei facturi emise/primite pentru operaţiuni pentru care se aplică taxarea inversă sunt cuprinse mai multe bunuri/servicii prevăzute la lit. C, la rubrica "număr de facturi" se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operaţiunii cu valoarea cea mai mare a TVA şi valoarea 0 pentru restul operaţiunilor.6. Coloana "Baza impozabilă" de la lit. C, D, E, F - se înscriu valoarea bazei impozabile, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/ achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi valoarea bazei impozabile aferentă facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%). În cazul în care baza impozabilă este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).7. Coloana "Taxă pe valoarea adăugată" de la lit. C, D, E, F - se înscrie valoarea TVA, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/ achiziţiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi TVA aferentă facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%). Dacă taxa pe valoarea adăugată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).8. Coloana "Bunuri/Servicii" de la lit. C - se selectează categoria de bunuri sau servicii pentru care se aplică taxarea inversă.9. Coloana "Cod şi denumire NC produs" de la lit. C - pentru bunurile din categoria cereale şi plante tehnice, se înscriu codurile care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012, ce se regăseşte pe portalul ANAF.10. Coloana "Bunuri/Servicii" de la lit. D - se înscrie natura bunurilor/serviciilor achiziţionate de la persoane fizice.11. Coloana "Tip document" de la lit. D - se selectează tipul documentului: factură/borderou de achiziţii/filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/contract/alt document.12. Coloana "Valoare totală" de la lit. D - se înscrie valoarea totală a achiziţiilor de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziţii/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte/alte documente de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.13. Coloana "Tip operaţiune" de la lit. G - se selectează tipul încasărilor:- încasări prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;- încasări efectuate din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.14. Coloana "Nr. bonuri fiscale" - se înscrie numărul total al bonurilor fiscale emise în fiecare lună din perioada de raportare.15. Coloana "Total încasări" de la lit. G - se înscrie totalul încasărilor, în lei, lunare, din perioada de raportare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, respectiv încasări lunare obţinute din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.16. Coloana "Total bază impozabilă" de la lit. G - se înscrie valoarea bazei impozabile, în lei, din fiecare lună din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea bazei impozabile aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%).17. Coloana "Taxa pe valoarea adăugată" de la lit. G - se înscrie valoarea TVA, în lei, din fiecare lună din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea TVA aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%).18. Lista bunurilor/serviciilor achiziţionate de la persoanele fizice, inclusiv actualizările acesteia, va fi disponibilă prin formularul electronic 394 pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 2.264 din 26 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 29 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3Procedura de gestiune a formularului (394)"Declaraţie informativă privind livrările/prestărileşi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţionalde persoanele înregistrate în scopuri de TVA",cod MFP 14.13.01.02/f1. Declaraţia se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.2. Prelucrarea declaraţiei informative2.1. Prelucrarea declaraţiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, până la data de 15 a lunii următoare termenului de depunere a declaraţiei.2.2. După prelucrare, declaraţia informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.2.3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie, corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.2.4. Declaraţia prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.3. Verificarea declaraţiei informative3.1. După primirea declaraţiei, organul fiscal va verifica îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei, prin corelarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA şi au declarat în decontul de TVA numai operaţiuni efectuate pe teritoriul naţional cu informaţiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaraţii informative.3.2. Pentru persoanele impozabile care nu au depus declaraţiile informative conform pct. 3.1 se emit de către organul fiscal notificări.3.3. Notificările prevăzute la pct. 3.2 se emit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.3.4. Verificarea faptului că este o declaraţie corectă reprezintă un proces ulterior depunerii, care se desfăşoară pe serverele centrale. După depunerea prin internet sau la ghişeu a formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA", cod MFP 14.13.01.02/f, denumită în continuare declaraţia (394), starea acesteia se poate verifica accesând portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.3.5. În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei (394) se afişează un mesaj cu erorile pe care le conţine documentul depus, contribuabilul trebuie ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să corecteze toate erorile comunicate şi să reia procesul de depunere a declaraţiei (394).4. Gestionarea declaraţiei informative4.1. Informaţiile din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse conform pct. 2.3 se introduc într-o bază de date.4.2. Informaţiile din baza de date sunt gestionate de Direcţia generală de informaţii fiscale şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi vor fi valorificate de către Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.4.3. Informaţiile din declaraţiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali începând cu anul depunerii declaraţiei. După trecerea perioadei de 5 ani, informaţiile vor fi arhivate.  +  Anexa 4Caracteristici de tipărire, modul de difuzare,de utilizare şi păstrare a formularuluiDenumirea formularului: "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA"Cod MFP: 14.13.01.02/fFormat: A4/t1Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului de asistenţă asigurat, gratuit, de către unităţile fiscale teritoriale sau descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.Se difuzează gratuit.Se utilizează la declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi a achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România.Se depune de către persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către reprezentantul său fiscal.Circulă:- în format electronic, la organul fiscal competent;- formularul în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate conform legii: un exemplar la contribuabil şi un exemplar la organul fiscal competent.Se arhivează la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar formularul - în format hârtie - "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA" însoţitor, listat, semnat şi ştampilat conform legii, la dosarul fiscal al contribuabilului.------