ORDIN nr. 2.724/C din 18 iulie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor de execuţie de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 1 august 2016    Având în vedere dispoziţiile art. 89^13 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare adresele nr. 370 din 25 aprilie 2016 şi 27 mai 2016 ale Institutului Naţional de Expertize Criminalistice,în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor de execuţie de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului interimar al justiţiei nr. 177/C/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de expert criminalist oficial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 15 februarie 2008.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Institutul Naţional de Expertize Criminalistice va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    Ministrul justiţiei,

    Raluca Alexandra Prună
    Bucureşti, 18 iulie 2016.Nr. 2.724/C.  +  AnexăREGULAMENT 18/07/2016