LEGE nr. 269 din 6 noiembrie 2015 (*actualizată*)privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare(actualizată până la data de 25 iulie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4 din 25 martie 2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 2 aprilie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004"2. La articolul I, partea introductivă se modifică după cum urmează:"Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:".3. La articolul I, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1-1^3, cu următorul cuprins:"1^1. La articolul 7, alineatul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 7. - (1) Beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajări de irigaţii declarate de utilitate publică, de desecare şi drenaj, care beneficiază direct de aceste lucrări, sunt obligaţi să achite Agenţiei un abonament de irigaţii şi desecare, corespunzător următoarelor componente/categorii de lucrări: a) exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de irigaţii de utilitate publică; b) exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare; c) exploatarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecare cu evacuare gravitaţională a apei.Abonamentul se calculează şi se plăteşte distinct pentru fiecare dintre cele 3 componente/categorii de lucrări.»1^2. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:«(1^1) Federaţiile şi organizaţiile de îmbunătăţiri funciare independente de Agenţie care au preluat infrastructura de irigaţii pot încasa abonamentul aferent amenajării de irigaţii, cu condiţia utilizării acestuia pentru întreţinere, exploatare şi pază. Federaţiile şi organizaţiile care încasează abonamentul vor justifica aceste sume şi se vor supune organelor de control abilitate de lege.»1^3. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă."4. La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Cuantumul abonamentului se aprobă anual de către consiliul de conducere al Agenţiei până la data de 30 decembrie a fiecărui an pentru anul următor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."5. La articolul I, după punctul 2 se introduc nouă noi puncte, punctele 3-11, cu următorul cuprins:"3. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă.4. La articolul 7, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(5) Soldul abonamentului rămas neutilizat la finele anului se evidenţiază într-un cont distinct, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie. (6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia, federaţiile şi organizaţiile de îmbunătăţiri funciare independente de Agenţie procedează la compensarea debitelor, reprezentând abonamentul de irigaţii şi desecare, constatate de Agenţie, federaţii şi organizaţii, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat.»5. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:«(6^1) Sumele care nu pot fi compensate conform prevederilor alin. (6) vor fi recuperate de Agenţie, federaţii şi organizaţii independente de Agenţie de la beneficiarii prevăzuţi la alin. (1).»6. La articolul 7, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(7) Modalitatea de compensare sau recuperare prevăzută la alin. (6) şi (6^1) se stabileşte prin ordin al ministrului.»7. La articolul 11, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:«a) abonamentul de irigaţii şi desecare şi tarife percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare;»8. La articolul 12 litera b), punctul (v) se abrogă.9. La articolul 12, după litera c^1) se introduce o nouă literă, litera c^2), cu următorul cuprins:«c^2) lucrările de întreţinere şi reparaţii la prizele de apă pentru irigaţii, degradarea/decolmatarea şenalelor, andocarea şi reparaţiile specifice staţiilor de pompare plutitoare, reparaţiile accidentale, intervenţiile pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii de irigaţii;»10. La articolul 12, după litera k^4) se introduce o nouă literă, litera k^5), cu următorul cuprins:«k^5) asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repară;»11. La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 17. - (1) Cuantumul tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii se aprobă de către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agenţiei.................................................................... (3) După avizarea de către consiliul de unitate de administrare sau, după caz, de consiliul de filială şi aprobarea de către consiliul de conducere, la propunerea directorului general al Agenţiei, a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigaţii sau după aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 5 zile de la data aprobării.»"6. Articolul II se abrogă.7. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:"Art. III. - Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:«c) realizarea de către proprietarii de amenajări de îmbunătăţiri funciare a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin sau, după caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea costurilor acestor activităţi. Statul intervine prin Agenţie numai pentru finanţarea lucrărilor de investiţii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică şi privată a statului;»2. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 27. - (1) Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor, prin hotărâre a Guvernului, cu următoarele condiţii rezolutorii: a) neîndeplinirea obiectului de activitate al organizaţiei de îmbunătăţiri funciare prevăzut în statut; b) neasigurarea integrităţii patrimoniului preluat de la Agenţie; c) nefinalizarea la termen, din vina organizaţiei, a lucrărilor de reabilitare conform angajamentelor asumate; d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenţie la organizaţia de îmbunătăţiri funciare; e) intrarea în stare de insolvenţă.»3. La articolul 27, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(1^1) Infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăţilor comerciale, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).»4. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).»5. La articolul 27, alineatul (3) se abrogă.6. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.7. La articolul 27, alineatul (4^1) se abrogă.8. La articolul 27, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(5) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în proprietatea unei organizaţii, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei sau de către organizaţii prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (6) Transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile.»9. Articolul 28 se abrogă.10. Articolul 29^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 29^1. - (1) Prin mandat din partea ministerului, Agenţia verifică periodic, din momentul transmiterii dreptului de proprietate şi folosinţă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, organizaţiile şi federaţiile cu privire la respectarea condiţiilor rezolutorii, precum şi a obligaţiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind întreţinerea, exploatarea şi utilizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Organizaţiilor şi federaţiilor care nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condiţiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1), li se retrage, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului, dreptul de folosinţă gratuită sau de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizaţii şi federaţii au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătăţirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.»11. Articolul 29^2 se abrogă.12. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 33. - (1) Amenajările de îmbunătăţiri funciare, sistemele de irigaţii sau desecare şi drenaj şi lucrările de apărare împotriva inundaţiilor ori de combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condiţiile legii. (2) În vederea eliberării autorizaţiei de construcţie pentru realizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, la solicitarea titularilor de autorizaţii: a) prin derogare de la art. 6 alin. (4) şi art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile cuprinse în amenajările de îmbunătăţiri funciare, care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlu de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie, precum şi prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege; b) prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de concesiune, închiriere şi arendă încheiate, în condiţiile legii, de către titularii de autorizaţii cu proprietarii din perimetre de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizaţiei de construire, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcţii pe aceste terenuri.»13. La articolul 39, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţile unor amenajări de îmbunătăţiri funciare, prevăzute la alin. (1), se trec în conservare pentru o perioadă de până la 15 ani, perioadă în care acestea pot fi:»14. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 57. - (1) Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizaţii, federaţii şi alţi beneficiari pentru o perioadă de minimum 5 ani. (2) Contractul sezonier se încheie cu alţi beneficiari pentru un sezon de irigaţii.»15. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 58. - Conform contractului multianual sau sezonier se plăteşte un tarif de livrare a apei pentru irigaţii.»16. Articolul 59 se abrogă.17. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 60. - Structura tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii în contractele multianuale şi sezoniere, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale se stabilesc prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.»18. Articolul 61 se abrogă.19. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 62. - (1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiţia notificării Agenţiei până la data de 30 septembrie a anului în care contractul expiră.»20. La articolul 62, alineatul (2) se abrogă.21. La articolul 63, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 63. - (1) Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigaţii se calculează pe unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigaţii şi se aprobă prin ordin al ministrului. (2) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau de la priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din abonamentul pentru irigaţii şi/sau din fonduri ale Agenţiei. Sumele încasate din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor.»22. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 65. - (1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii aflată în administrarea Agenţiei poate încheia cu aceasta contracte multianuale/sezoniere, în condiţiile legii.»23. La articolul 65, alineatul (2) se abrogă.24. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 66. - (1) Agenţia percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor, până la aplicarea abonamentului de irigaţii şi desecare. (2) Abonamentul se calculează şi se plăteşte distinct pentru fiecare dintre componentele/categoriile de lucrări.»25. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 72. - Răspunderea pentru coordonarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare revine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau oricărei alte autorităţi publice centrale căreia i se atribuie răspunderea pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare.»"  +  Articolul IIÎn termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se vor supune aprobării Guvernului, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul III (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sub condiţia asumării de către Guvern, prin hotărâre, a Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii, va primi în perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii principale de irigaţii, după cum urmează: în anul 2016, 145 milioane euro, urmând ca în următorii 4 ani fondurile alocate să crească anual cu circa 17%, astfel încât să se atingă plafonul aprobat aferent programului de investiţii multianual.----------Alin. (1) al art. III a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016. (2) Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legii, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Consiliului Concurenţei, se aprobă normele privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente abonamentului de irigaţii şi desecare.  +  Articolul VLa data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 1.080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare, se abrogă.  +  Articolul VILegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 6 noiembrie 2015.Nr. 269.-----