DECIZIE nr. 16 din 24 iunie 2016privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016  În temeiul art. 390, 414 și 416 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,văzând prevederile:– Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;– Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului sănătății nr. 527/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea și activitatea medicului cu competențe limitate,Consiliul național al Colegiului Medicilor din România emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Certificatul de membru reprezintă documentul emis de Colegiul Medicilor din România, prin colegiile teritoriale, în baza căruia titularul poate exercita profesia de medic pe teritoriul României, conform nivelului de pregătire în profesie și prevederilor legale aplicabile. Certificatul de membru va fi compus din pagina principală și din avizul anual privind exercitarea profesiei de medic. (la 01-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situațiile prevăzute de art. 376 alin. (2) și art. 390 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, profesia de medic se exercită pe baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, conform metodologiei aprobate de Consiliul național al Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 2(1) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se acordă, la cerere, persoanelor prevăzute de art. 376 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) dețin un titlu oficial de calificare în medicină, în sensul art. 377 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau de incompatibilitate prevăzute de lege;c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;d) nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obținut diploma de licență în ultimii 5 ani.(2) La primirea în rândul membrilor Colegiului Medicilor din România, medicul va depune jurământul profesional.  +  Articolul 3Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor fi emise și eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Medicilor din România în a cărui rază își au, după caz, domiciliul/reședința sau locul de muncă/unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea medicii solicitanți, conform modelelor prevăzute în anexele la prezenta decizie.  +  Capitolul II Eliberarea certificatului de membru la înscrierea în Colegiul Medicilor din România  +  Articolul 4(1) Pentru medicii care dețin un titlu profesional potrivit art. 386 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 1 și nr. 1^1 la prezenta decizie. (la 01-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:a) formular de înscriere;b) copie de pe documentul de identitate;c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății;d) copie de pe titlul/titlurile oficial(e) de calificare în profesia de medic sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea acestuia;e) dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenței profesionale;f) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;g) certificatul de sănătate tip A5, care să includă și viza medicului psihiatru; (la 01-11-2017, Litera g) a alin. (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) h) declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;i) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;j) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere. (la 01-11-2017, Litera j) a alin. (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (3) Documentele se depun în original, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i) și j), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original. (la 01-11-2017, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (4) În cazul în care medicul care deține titlul prevăzut de alin. (1) este și medic rezident într-o altă specialitate, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat și vizat la zi sau a adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire. (la 30-07-2021, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 ) (5) În cazul în care medicul care deține titlul prevăzut de alin. (1) a finalizat pregătirea în rezidențiat și într-o altă specialitate, dar nu a promovat examenul de specialitate, va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată conform cu originalul a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidențiat. (la 01-11-2017, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Articolul 5(1) Pentru medicii rezidenți se eliberează, la cerere, certificatul de membru compus din anexele nr. 2 și 2^1 la prezenta decizie. (la 01-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:a) formular de înscriere;b) copie de pe documentul de identitate;c) copie certificată «conform cu originalul» de către medic prin semnătură olografă sau semnătură electronică extinsă, în cazul depunerii în format electronic a diplomei de absolvire a facultății sau a adeverinței de absolvire a studiilor valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii; (la 30-07-2021, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 ) d) copia carnetului de medic rezident completat și vizat la zi, respectiv copia adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire; (la 30-07-2021, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 ) e) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;f) certificatul de sănătate tip A5, care să includă și viza medicului psihiatru; (la 01-11-2017, Litera f) a alin. (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) g) declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;h) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;i) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere. (la 01-11-2017, Litera i) a alin. (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (3) Documentele se depun în original, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), h) și i), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original. (la 01-11-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Articolul 6(1) Pentru absolvenții facultăților de medicină care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 2 și 2^1 la prezenta decizie. (la 01-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:a) formular de înscriere;b) copie de pe documentul de identitate;c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății;d) dovada finalizării pregătirii în rezidențiat;e) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;f) certificatul de sănătate tip A5, care să includă și viza medicului psihiatru; (la 01-11-2017, Litera f) a alin. (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) g) declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;h) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;i) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere. (la 01-11-2017, Litera i) a alin. (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (3) Documentele se depun în original, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), h) și i), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original. (la 01-11-2017, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (4) Certificatul de membru prevăzut la alin. (1) are o valabilitate de maximum 5 ani.  +  Articolul 7(1) Pentru absolvenții facultăților de medicină din promoțiile ulterioare anului 2005, care nu au fost confirmați în rezidențiat, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 2 și nr. 2^1 la prezenta decizie. (la 01-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:a) formular de înscriere;b) copie de pe documentul de identitate;c) copie certificată «conform cu originalul» de către medic prin semnătură olografă sau semnătură electronică extinsă, în cazul depunerii în format electronic a diplomei de absolvire a facultății sau a adeverinței de absolvire a studiilor valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii; (la 30-07-2021, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 ) d) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;e) certificatul de sănătate tip A5, care să includă și viza medicului psihiatru; (la 01-11-2017, Litera e) a alin. (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) f) declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;g) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;h) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere. (la 01-11-2017, Litera h) a alin. (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (3) Documentele se depun în original, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b), g) și h), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original. (la 01-11-2017, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Articolul 8(1) Pentru absolvenții facultăților de medicină din promoțiile anterioare anului 2005 care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit condițiile de exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 64 lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează certificatul de membru compus din anexele nr. 3 și nr. 3^1 la prezenta decizie. (la 01-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (2) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:a) formular de înscriere;b) copie de pe documentul de identitate;c) copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății;d) copie de pe actele care dovedesc dobândirea dreptului de liberă practică potrivit legislației anterioare anului 2005 sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea dreptului de a exercita profesia, eliberat de către Ministerul Sănătății; (la 30-07-2021, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 ) e) dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă, dacă este cazul, sau dovada atestării competenței profesionale;f) cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;g) certificatul de sănătate tip A5, care să includă și viza medicului psihiatru; (la 01-11-2017, Litera g) a alin. (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) h) declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege;i) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;j) copia dovezii de achitare a taxei de înscriere. (la 01-11-2017, Litera j) a alin. (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (3) Documentele se depun în original, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit. b), d), i) și j), care se vor depune în copii certificate «conform cu originalul» de către medicul solicitant. Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere legalizată, în original. (la 01-11-2017, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (4) În cazul în care medicul care deține titlul prevăzut de alin. (1) este și medic rezident, acesta va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat și vizat la zi sau copia adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire, după caz. (la 30-07-2021, Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 ) (5) În cazul în care medicul care deține titlul prevăzut de alin. (1) a finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu a promovat examenul de specialitate, va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a pregătirii în rezidențiat. (la 01-11-2017, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 24, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Articolul 8^1În cazul în care medicul se prevalează de deținerea uneia dintre calitățile prevăzute de art. 376 alin. (1) lit. c)-g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesar ca la momentul înscrierii, documentele solicitate de art. 4-8 ale prezentei decizii să fie însoțite de copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deținerii uneia dintre calitățile prevăzute mai sus. (la 01-11-2017, Capitolul II a fost completat de Punctul 25, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Articolul 8^2(1) În cazul în care medicul mai deține și alte titluri în domeniul medicinei umane (grad universitar; doctor în științe medicale; master; cercetător științific; formator), pentru a fi menționate pe certificatul de membru, titularul va depune copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deținerii calităților prevăzute mai sus. (2) În cazul în care medicul deține atestate de studii complementare obținute conform legii, pentru a fi menționate pe certificatul de membru, titularul va depune copii certificate «conform cu originalul» ale documentelor care fac dovada deținerii acestor atestate. (3) Documentele prevăzute în cadrul alin. (1) și (2) pot fi transmise și prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poștale sau de curierat. (la 01-11-2017, Capitolul II a fost completat de Punctul 25, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Articolul 9(1) Formularul de înscriere în Colegiul Medicilor din România este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie. (la 01-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (2) La primirea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, titularul va semna într-un registru ținut de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, care va conține următoarele rubrici:a) numele și prenumele titularului certificatului;b) facultatea și anul absolvirii;c) codul numeric personal sau data nașterii; (la 01-11-2017, Litera c) a alin. (2) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) c^1) codul unic de identificare a medicului; (la 01-11-2017, Alin. (2) al articolului 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 28, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) d) seria și numărul certificatului;e) data depunerii jurământului profesional;f) data eliberării;g) semnătura titularului.  +  Capitolul III Eliberarea unui nou certificat de membru corespunzător nivelului de pregătire și titlului de calificare profesional deținut  +  Articolul 10În cazul în care certificatul de membru nu mai corespunde nivelului de pregătire și titlului de calificare profesională, titularul va solicita eliberarea unui nou certificat de membru corespunzător calificării profesionale superioare dobândite.  +  Articolul 11Noul certificat va fi eliberat pe baza documentelor care atestă dobândirea unui nou titlu de calificare.  +  Articolul 12În cazul efectuării de studii complementare, fiecare mențiune se va face pe baza atestatelor care certifică dobândirea lor de către medicul solicitant.  +  Capitolul IV Eliberarea unui nou certificat de membru în alte situații  +  Articolul 13(1) În cazul în care medicul își întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, eliberarea/vizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România în vederea reluării activității medicale se va face numai după efectuarea stagiului de readaptare profesională și atestarea competenței profesionale, conform legii.(2) În cazul medicului cu două sau mai multe specialități, întreruperea activității profesionale sau situația de incompatibilitate cu privire la una dintre acestea nu împiedică avizarea, conform legii, pentru celelalte specialități. (la 01-11-2017, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 29, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Articolul 14În cazul modificării datelor personale (ca urmare a schimbării numelui titularului în urma căsătoriei, pe cale administrativă etc.), la cererea medicului, se va elibera un nou certificat de membru, pe baza documentelor justificative.  +  Articolul 15(1) În caz de pierdere, furt sau deteriorare a unor componente ale certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România se eliberează un duplicat al acestora, document care va cuprinde mențiunea «Duplicat».(2) În caz de pierdere sau furt, cererea de eliberare a duplicatului va fi însoțită și de o declarație pe propria răspundere în acest sens a titularului.(3) În caz de deteriorare, cererea de eliberare a duplicatului va fi însoțită și de documentul deteriorat, în vederea anulării lui.(4) Taxa pentru eliberarea duplicatului se stabilește de consiliul colegiului teritorial emitent. (la 01-11-2017, Articolul 15 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Capitolul V Avizarea anuală a certificatului de membru  +  Articolul 16(1) Avizarea reprezintă procedura prin intermediul căreia este atestată îndeplinirea condițiilor de exercitare a profesiei de medic prevăzute de lege, conform nivelului de pregătire în profesie, și se va face pentru specialitatea sau specialitățile în care medicul este confirmat, pe grupe de specialități conform Nomenclatorului de specialități medicale emis de Ministerul Sănătății.(2) Procedura de avizare anuală a certificatului de membru se desfășoară la nivelul colegiului teritorial care a eliberat certificatul, după depunerea următoarelor documente:a) cererea formulată de titular, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta decizie;b) copia certificată «conform cu originalul» a poliței sau polițelor de asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical, care să acopere specialitățile pentru care solicită avizarea;c) în cazul medicilor pensionari, se vor depune și certificatul de sănătate și dovezile de acumulare a minimum 40 de credite EMC (Educație Medicală Continuă);d) în cazul medicilor rezidenți, se va depune și copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat și vizat la zi sau a adeverinței de confirmare în rezidențiat pentru medicii rezidenți aflați în anul I de pregătire, după caz; (la 30-07-2021, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 16 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 ) e) în cazul absolvenților facultăților de medicină care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se va depune și copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a rezidențiatului.(3) Documentele prevăzute în cadrul alin. (2) pot fi transmise și prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poștale sau de curierat.(4) Finalizarea procedurii de avizare se concretizează prin eliberarea avizului anual conform prezentei decizii, ca parte componentă a certificatului de membru.(5) Colegiile teritoriale, potrivit principiului autonomiei organizatorice garantat de art. 413 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor decide cu privire la eliberarea avizului anual inclusiv în format electronic. (la 31-12-2020, Articolul 16 din Capitolul V a fost completat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 5 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1324 din 31 decembrie 2020 ) (6) În situația în care, în cererea de avizare anuală a certificatului de membru, medicul optează pentru transmiterea avizului prin mijloace electronice, timbrul sec, semnătura olografă a președintelui și ștampila colegiului teritorial de pe aviz se vor înlocui cu sigiliul electronic calificat al colegiului teritorial. (la 31-12-2020, Articolul 16 din Capitolul V a fost completat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 5 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1324 din 31 decembrie 2020 ) (7) Avizul anual va fi eliberat conform solicitării medicului din cererea de avizare anuală a certificatului de membru, respectiv numai în format electronic (la adresa indicată de solicitant în cererea de avizare anuală) sau numai pe suport hârtie. (la 31-12-2020, Articolul 16 din Capitolul V a fost completat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 5 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1324 din 31 decembrie 2020 ) (la 01-11-2017, Articolul 16 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Articolul 17(1) Odată cu avizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al medicului cu privire la toate modificările care au survenit de la avizarea anterioară. În acest sens, medicul va depune copii ale certificatelor obținute la manifestările educaționale, creditate ca EMC, la care a participat, precum și copii ale documentelor justificative cu privire la modificările survenite de la ultima avizare.(2) Documentele prevăzute în cadrul alin. (1) pot fi transmise și prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poștale sau de curierat. (la 01-11-2017, Articolul 17 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Articolul 17^1Titularul certificatului de membru are dreptul să practice profesia numai în specialitățile și calificările profesionale în care este avizat și numai în intervalul de timp pentru care există viza Colegiului teritorial al C.M.R., interval care va fi de maximum 1 an. (la 01-11-2017, Capitolul V a fost completat de Punctul 33, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Capitolul VI Înființarea Registrului unic al certificatelor de membru  +  Articolul 18(1) La nivelul Colegiului Medicilor din România se înființează Registrul unic al certificatelor de membru.(2) La înscriere, fiecare membru al Colegiului Medicilor din România va primi un certificat de membru în care se va înscrie codul unic de identificare al titularului.  +  Articolul 19(1) În vederea eliberării certificatului de membru, documentele vor fi depuse, înregistrate și verificate de colegiul teritorial, care va introduce datele în sistemul informatic național.(2) Abrogat. (la 30-07-2021, Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 ) (3) După introducerea datelor în sistemul informatic național și completarea tuturor mențiunilor necesare, colegiul teritorial va proceda la eliberarea certificatului, conform prezentei decizii. (la 30-07-2021, Alineatul (3) din Articolul 19 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 )  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 20Medicul este obligat să aducă la cunoștința colegiului teritorial orice modificări ale datelor/informațiilor conținute în formularul de înscriere/cererea de avizare anuală, sub sancțiunea încălcării art. 450 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România își pierde valabilitatea la momentul încetării calității de membru a titularului.  +  Articolul 22În cazul retragerii calității de membru al Colegiului Medicilor din România cu titlu de sancțiune, titularul are obligația remiterii certificatului către colegiul emitent, în vederea anulării.  +  Articolul 23În termen de 1 (un) an de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, toate colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România au obligația de a preschimba certificatele de membru.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziții legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 16 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, și Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 februarie 2009, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 25Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017. (la 11-10-2016, Articolul 25 din Capitolul VII a fost modificat de Articolul I din DECLARAȚIA DECIZIE nr. 19 din 30 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016 )
  Președintele Colegiului Medicilor din România,
  Gheorghe Borcean
  București, 24 iunie 2016.Nr. 16.  +  Anexa nr. 1 (la 01-11-2017, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Anexa nr. 1^1*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (la 30-07-2021, Anexa nr. 1^1 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 )  +  Anexa nr. 2 (la 01-11-2017, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Anexa nr. 2^1*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. (la 30-07-2021, Anexa nr. 2^1 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 )  +  Anexa nr. 3 (la 01-11-2017, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )  +  Anexa nr. 3^1*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. (la 30-07-2021, Anexa nr. 3^1 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din DECIZIA nr. 6 din 25 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 30 iulie 2021 )  +  Anexa nr. 4
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
  în Colegiul Medicilor ………………….
  Subsemnatul(a), (nume) ....................................., (inițiala tatălui) .................., (prenume) ...................................... solicit înscrierea în Colegiul Medicilor .............și eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, în conformitate cu datele personale completate mai jos și cu actele doveditoare anexate cererii. Date personale CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sau data nașterii |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|, act de identitate ....... seria ....... nr. ................. data expirării |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|,permis de ședere (dacă este cazul) seria ...... nr. ..................., nume anterior (dacă este cazul) .........................................., statul de origine ........................... cetățenia 1. ................................ cetățenia 2. ........................................... Titlul oficial de calificare în medicină: Diplomă/Adeverință(serie/număr/data eliberării) |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|, eliberată de ......................................................................... promoția .................recunoscută (dacă este cazul) prin certificatul de recunoaștere având seria/nr. |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|, Cod parafă |__|__|__|__|__|__| Pregătirea profesională ● Prima specialitate ................................... grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar confirmată prin O.M.S. nr. |__|__|__| din data de |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| ● A doua specialitate .................................. grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar confirmată prin O.M.S. nr. |__|__|__| din data de |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| ● A treia specialitate ................................. grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar confirmată prin O.M.S. nr. |__|__|__| din data de |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| ● A patra specialitate ................................. grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar confirmată prin O.M.S. nr. |__|__|__| din data de |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| Atestate de studii complementare: (dacă este cazul) ................................................ .................................................................................................... .................................................................................................... Titluri deținute în domeniul medicinei umane: [ ] grad universitar ............................. la Universitatea ...............................; [ ] doctor în medicină; [ ] master în ..................................................; [ ] cercetător științific gradul ............................................; [ ] formator în .................................................. . Loc/Locuri de muncă (Se vor menționa toate locurile de muncă unde solicitantul desfășoară în prezent, activitate medicală, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul altor state.)*1. unitatea medicală ........................................................................ adresa ................................................................... tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|2. unitatea medicală ........................................................................ adresa ....................................................................tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|3. unitatea medicală ....................................................................... adresa ....................................................................tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Adresă de domiciliu Str. ..................................... nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. .........., ap. .........., cod poștal |__|__|__|__|__|__|, localitatea ...................,.....................,satul (dacă este cazul) .......................... sectorul (județul) ..............................., tel. fix |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, mobil |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,e-mail ................................................................... Adresa de corespondență (dacă este diferită de cea de domiciliu) Str. ........................................ nr. .........., bl. ..............., sc. .........., et. ......, ap. ......., cod poștal |__|__|__|__|__|__|, localitatea ................................, satul (dacă este cazul) ........................sectorul (județul) ................................... Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 388 și 389 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt de acord cu prelucrarea datelor personale, inclusiv a CNP-ului, și mă oblig să aduc la cunoștința Colegiului Medicilor ........................... orice modificare a acestor date. Data Semnătura ................. .................. .................. (numele și prenumele) Loc/Locuri de muncă (continuare)*4. unitatea medicală ............................................................................. adresa .......................................................... tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|5. unitatea medicală ............................................................................. adresa .......................................................... tel. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|6. unitatea medicală ............................................................................. adresa .......................................................... tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|7. unitatea medicală ............................................................................. adresa .......................................................... tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|8. unitatea medicală ............................................................................. adresa .......................................................... tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|9. unitatea medicală ............................................................................. adresa .......................................................... tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|10. unitatea medicală ............................................................................ adresa .......................................................... tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|11. unitatea medicală ............................................................................ adresa .......................................................... tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|12. unitatea medicală ............................................................................ adresa .......................................................... tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Documentul se va tipări față-verso. (la 01-11-2017, Anexa 4 a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din DECIZIA nr. 21 din 28 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 )
   +  Anexa nr. 5
  CERERE
  de avizare anuală a certificatului de membru
  Subsemnatul(a), (nume) .............................................., (inițiala tatălui) .........., (prenume) ........................................................, cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, act identitate .......... serie .......... nr. ................., nume anterior .................................................., domiciliat(ă) în orașul ..................................., str. ................................................................. nr. .........., bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ....., sector (județ) ....................................., cod poștal l_l_l_l_l_l_l, tel. fix l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, mobil l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, e-mail ...................................................................., posesor(oare) al(a) Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România nr. ............ din data ............., având codul unic de identificare a medicului nr. l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, vă rog să îmi aprobați avizarea anuală a Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România pentru următoarele specialități și/sau calificări profesionale:1. .............................................................2. .............................................................3. .............................................................4. .............................................................Anexez prezentei cereri copia poliței de asigurare civilă pentru greșeli în activitatea profesională care acoperă specialitățile sau calificările pentru care doresc acordarea vizei, certificată conform cu originalul.Anexez, de asemenea, documente doveditoare atât pentru completarea punctajului EMC, cât și pentru modificările care au survenit de la comunicarea anterioară, pe care le declar conforme cu originalul.Declar pe propria răspundere că:[] Nu au intervenit modificări în datele furnizate de subsemnatul în formularul de înscriere în Colegiul Medicilor …………………………………… și în cazul în care vor interveni modificări le voi comunica într-un termen de maximum 30 de zile.[] Datele furnizate cu ocazia înscrierii/avizării anterioare s-au modificat după cum urmează:.............................................................[] Locul/Locurile de muncă actual(e) sunt:1. .............................................................2. .............................................................3. .............................................................4. .............................................................Sunt de acord ca numărul de telefon și adresa de e-mail să fie făcute publice astfel:[] telefon..................  e-mail.........................Doresc ca avizul anual să îmi fie transmis astfel: 1.  ridicare personal/împuternicit;2.  prin servicii de curierat cu plata la destinatar; 3.  prin mijloace electronice (se va indica obligatoriu adresa de e-mail pentru transmiterea avizului anual și numărul de telefon).Pentru transmiterea avizului anual se va opta pentru o singură variantă din cele 3 menționate la paragraful de mai sus.
  Data
  .......................................
  Semnătura,
  .............................................
  Domnului Președinte al Colegiului Medicilor din ........................ (la 31-12-2020, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 5 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1324 din 31 decembrie 2020 )