HOTĂRÂRE nr. 277 din 8 aprilie 1999pentru înfiinţarea Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 27 aprilie 1999    În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) şi (3) şi ale art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Fondului Cultural Naţional, organism fără personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Culturii, având ca scop stabilirea strategiei şi a prioritatilor anuale de utilizare a Fondului Cultural Naţional.  +  Articolul 2Consiliul Fondului Cultural Naţional funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Fondului Cultural Naţional este alcătuit din 11 membri. (2) Funcţia de preşedinte al Consiliului Fondului Cultural Naţional este îndeplinită de ministrul culturii. (3) Membrii Consiliului Fondului Cultural Naţional sunt desemnaţi potrivit procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional.  +  Articolul 4 (1) Mandatul membrilor Consiliului Fondului Cultural Naţional este de 4 ani şi nu poate fi reînnoit sau prelungit cu un al doilea mandat consecutiv. (2) Componenta Consiliului Fondului Cultural Naţional se înnoieşte din 2 în 2 ani cu un număr de cinci dintre membrii acestuia. (3) După primii 2 ani de funcţionare trei dintre membrii desemnaţi de Ministerul Culturii şi doi dintre membrii desemnaţi de uniunile de creatori, fundaţiile culturale ori asociaţiile profesionale sau culturale vor fi înlocuiţi potrivit procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional.  +  Articolul 5Modificarea componentei nominale a Consiliului Fondului Cultural Naţional se face prin ordin al ministrului culturii, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/1998.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii,Maria Berza,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional  +  Articolul 1Consiliul Fondului Cultural Naţional, denumit în continuare consiliu, este un organism fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Ministerului Culturii.  +  Articolul 2Consiliul are următoarele atribuţii: a) stabileşte strategia şi priorităţile anuale în ceea ce priveşte utilizarea sumelor colectate în Fondul Cultural Naţional; b) stabileşte condiţiile specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursurile de acordare a sprijinului financiar din Fondul Cultural Naţional; c) stabileşte programele şi proiectele culturale performanţe care vor primi sprijin financiar; d) stabileşte cuantumul sprijinului financiar care urmează să fie acordat; e) verifica întocmirea şi derularea contractelor încheiate cu beneficiarii sprijinului financiar; f) întocmeşte şi publică rapoarte anuale asupra sprijinului acordat prin Fondul Cultural Naţional.  +  Articolul 3 (1) Calitatea de membru al consiliului este onorifica. Desemnarea membrilor consiliului, alţii decât cei desemnaţi de ministrul culturii, se va face astfel: a) doi membri din partea uniunilor de creatori profesionisti de arta, pentru care propunerile vor fi înaintate de către Alianta Naţionala a Uniunilor de Creatori din România - ANUC; b) un membru din partea asociaţiilor de creatori profesionisti, altele decât uniunile; c) un membru din partea organizaţiilor profesionale şi/sau culturale din domeniul creatiei populare, folclorului şi al creatiei de amatori; d) un membru din partea unei fundaţii sau asociaţii cu activitate în domeniul cultural. (2) Pentru organismele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) desemnarea se va face direct de către organismele interesate.  +  Articolul 4 (1) Validarea în funcţia de membru al consiliului se face prin ordin al ministrului culturii. (2) În cazul existenţei mai multor propuneri formulate de organismele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c) şi d), decizia va fi luată de ministrul culturii.  +  Articolul 5Propunerile făcute de organismele menţionate la art. 3 alin. (1) lit. b), c) şi d) vor fi însoţite de înscrisuri care dovedesc: a) dobândirea şi existenta personalităţii juridice a acestora; b) reprezentativitatea; aceasta se va dovedi în baza unei documentaţii din care să rezulte importanţa şi caracterul activităţii depuse în cei 3 ani anteriori prezentării propunerii; c) activitatea depusa conform obiectivelor stabilite prin actele constitutive - raport de activitate, ultimul bilanţ contabil.  +  Articolul 6Durata exercitării mandatului nu poate fi prelungită cu un al doilea mandat consecutiv.  +  Articolul 7După primii 2 ani de funcţionare, trei dintre membrii desemnaţi de Ministerul Culturii şi doi dintre reprezentanţii societăţii civile, respectiv un reprezentant al organismului menţionat la art. 3 alin. (1) lit. a) şi reprezentantul organismului menţionat la art. 3 alin. (1) lit. d) vor fi înlocuiţi.  +  Articolul 8 (1) Încetarea calităţii de membru se face prin ordin al ministrului culturii şi are loc în următoarele situaţii: a) revocarea mandatului ca urmare a doua absente nemotivate consecutive de la şedinţele ordinare; b) săvârşirea de fapte care determina incompatibilitatea cu calitatea de membru al consiliului. Existenta stării de incompatibilitate se constata de către ministrul culturii; c) demisie; d) alte situaţii prevăzute de lege. (2) Sunt fapte care determina incompatibilitatea cu calitatea de membru al consiliului următoarele: a) săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu exercitarea profesiei sau în timpul exercitării acesteia; b) acceptarea, solicitarea sau nerespingerea unor avantaje materiale sau de alta natura din partea solicitanţilor de sprijin financiar din Fondul Cultural Naţional; c) dezvaluirea, fără drept, a unor informaţii în legătură cu activitatea consiliului.  +  Articolul 9Consiliul se pronunţa asupra problemelor supuse atenţiei sale prin vot deschis, cu majoritate simpla din totalul membrilor săi. În cazul în care cvorumul nu este întrunit la prima şedinţa, asupra problemei supuse dezbaterii se va decide în următoarea şedinţa, în prezenta a cel puţin 6 membri.  +  Articolul 10Fiecare membru al consiliului are dreptul la un singur vot. Dreptul la vot nu poate fi delegat. Orice convenţie privind exercitarea dreptului la vot altfel decât în mod direct este nulă.  +  Articolul 11Secretariatul consiliului este asigurat de către Direcţia management, relaţii cu societatea civilă, aflată în componenta Direcţiei generale management, legislaţie, relaţii cu societatea civilă din cadrul Ministerului Culturii.  +  Articolul 12Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare. Şedinţele ordinare se convoacă în prima săptămâna a fiecărui trimestru. Convocarea consiliului pentru şedinţele ordinare sau extraordinare se face din dispoziţia preşedintelui acestuia, prin grija secretariatului.------------