REGULAMENT din 22 iunie 2016de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu"
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 12 iulie 2016  Notă

  ──────────

  *) Aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 761 din 22 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 521 din 12 iulie 2016.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu", denumit în continuare institut, fondat în anii 1949-1950, cu laboratoare de cercetare ştiinţifică şi metodologie a reţelei de sănătate pentru mamă şi copil şi cu secţii cu paturi, grefate iniţial pe structura Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Polizu şi, ulterior, a Spitalului Clinic de Copii Emilia Irza, a fost restructurat în anul 1992, ca urmare a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.131 din 18 noiembrie 1992*) prin care Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Polizu, din Bucureşti trece prin absorbţie în structura organizatorică a Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,,Prof. Dr. Alfred Rusescu". Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.131/1992 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  (2) Serviciile medicale acordate de institut pot fi preventive şi curative. Institutul, prin activitatea medicală şi activitatea de cercetare, participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei. (3) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din institut sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii. (4) Asistenţa medicală în institut se realizează în cadrul autorizat potrivit legii. (5) Institutul îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitară, funcţionare şi de competenţă prevăzute de lege.
   +  Capitolul II Obiectul de activitate al institutului  +  Articolul 2Obiectul de activitate al institutului îl constituie: a) furnizarea de servicii medicale de specialitate pentru femei gravide şi copii, prin secţiile clinice cu paturi şi ambulatoriul integrat cu cabinete de copii şi adulţi; b) cercetare ştiinţifică populaţională pentru stabilirea cauzelor ce influenţează starea de sănătate materno-infantilă în România; c) planificarea, coordonarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea principalelor intervenţii de sănătate publică în domeniul materno-infantil la nivel naţional; d) activitate integrată cu clinicile universitare de profil în formarea profesională iniţială şi continuă a medicilor rezidenţi şi medicilor de specialitate.  +  Articolul 3Institutul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal.  +  Articolul 4 (1) Institutul asigură condiţii de investigaţii medicale, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Institutul răspunde, în condiţiile legii, pentru asigurarea calităţii actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale. (3) Institutul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor având legătură cu serviciile medicale acordate asiguraţilor faţă de terţi. (4) Institutul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale asiguraţilor în mod nediscriminatoriu, precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.  +  Articolul 5 (1) Institutul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii. (2) Institutul are obligaţia de a completa prescripţiile medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice.  +  Articolul 6Institutul este obligat, în principiu, să asigure: a) prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale; b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi; c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi; d) gestionarea datelor şi informaţiilor medicale, prin centralizarea, administrarea, protejarea şi asigurarea datelor cu caracter general, precum şi a celor cu caracter confidenţial; e) aprovizionarea cu medicamente, cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie; f) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, conform legislaţiei în vigoare; g) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor, conform normelor în vigoare; h) limitarea accesului vizitatorilor în institut în perioada de carantină, iar în unele secţii, interzicerea vizitării.  +  Capitolul III Conducerea institutului  +  Articolul 7Conducerea institutului este formată din: a) Consiliul de administraţie; b) managerul, care asigură conducerea curentă a institutului; c) Comitetul director.  +  Articolul 8Conducerea institutului acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 9Consiliul de administraţie este alcătuit din: a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti; b) un reprezentant numit de consiliul judeţean ori consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti; c) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice; d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat; e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale; b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz; c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii institutului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei; d) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director; e) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; f) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.  +  Articolul 11 (1) Institutul este condus de către un manager, persoană fizică. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii. (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform legislaţiei în vigoare. (3) Managerul va respecta incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege.  +  Articolul 12 (1) Din Comitetul director fac parte: a) managerul; b) directorul medical; c) directorul financiar-contabil; d) directorul de îngrijiri. (2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul institutului. (3) În cadrul Comitetului director, directorul medical poate fi cadru didactic universitar.  +  Articolul 13Comitetul director are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează planul de dezvoltare a institutului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical în conformitate cu art. 62; b) propune managerului, în vederea aprobării, numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; c) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama institutului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; d) propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de spitalizare (hoteliere), igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; e) supune aprobării managerului proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, elaborat de către Serviciul financiar contabil; f) analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care o supune spre aprobare managerului; g) analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii institutului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurile şi protocoalele de practică medicale; h) elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; i) la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora; j) analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii institutului.  +  Articolul 14Atribuţiile specifice directorului medical, în principal, sunt: a) coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a institutului, planul anual de servicii medicale şi bugetul de venituri şi cheltuieli; b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul institutului şi elaborează, împreună cu şefii de secţii/laboratoare/compartimente/servicii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale; c) aprobă protocoale de practică medicală la nivelul institutului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului institut; d) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul institutului; e) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor; f) avizează utilizarea bazei de date medicale a institutului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii; g) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul institutului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; h) răspunde de acreditarea personalului medical al institutului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în institut, în conformitate cu legislaţia în vigoare; i) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.); j) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul institutului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor institutului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; k) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei institutului; l) întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului institutului, al căror nivel este stabilit anual; m) preia, exercită şi îndeplineşte toate prerogativele şi sarcinile funcţiei de manager al institutului în intervalele de timp în care managerul lipseşte din activitate; n) îndeplineşte toate sarcinile ce îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare; o) duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele Comitetului director sau pe cele trasate de manager; p) prezintă Consiliului de administraţie informări trimestriale cu privire la activitatea Consiliului medical; q) sprijină managerul în demersul de creştere a veniturilor proprii ale institutului, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale şi din orice sursă legală; r) coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, serviciului de anatomie patologică, farmaciilor şi a altor structuri funcţionale ca: sterilizare, bloc operator etc.; s) participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale institutului.  +  Articolul 15Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil, în principal, sunt: a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale; b) organizează contabilitatea în cadrul institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile; c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale; d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli; e) asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare; f) participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti; g) analizează din punct de vedere financiar planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză; h) participă la organizarea sistemului informaţional al institutului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile; i) evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; j) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor institutului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi; k) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului angajat în institut; l) asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate; m) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin institutului din contracte, protocoale, acte juridice şi urmăreşte realizarea la timp a acestora; n) ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; o) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii; p) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi la asigurarea integrităţii patrimoniului; q) participă la elaborarea Regulamentului de organizare si funcţionare şi a Regulamentului intern ale institutului.  +  Articolul 16Atribuţiile specifice directorului de îngrijiri, în principal, sunt: a) controlează îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către personalul medico-sanitar cu studii medii, postliceale şi superioare; b) coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de asistenţii medicali şefi din unitate; c) monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; d) monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii; e) colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali; f) avizează şi coordonează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali; g) controlează modul în care se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia; h) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali a legislaţiei privind exercitarea profesiei de asistent medical; i) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică profesională; j) ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi a regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine; k) ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane); l) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale; m) participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale institutului.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 17 (1) Structura organizatorică a institutului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, fiind compusă din:1. Componenta de pediatrie - bd. Lacul Tei nr. 120: a) Secţia clinică pediatrie I din care:- Compartiment hematologie; b) Secţia clinică pediatrie II din care:- Compartiment cardiologie; c) Secţia clinică pediatrie III din care:- Compartiment reumatologie; d) Secţia clinică pediatrie IV din care:- Compartiment gastroenterologie; e) Secţia clinică pediatrie V din care:- Compartiment genetică medicală; f) Compartiment terapie intensivă din care:- Terapie intensivă nou-născuţi; g) Secţia recuperare pediatrică; h) Compartimentul primiri urgenţe (CPU); i) Spitalizare de zi; j) Însoţitori; k) Centrul de sănătate mintală (CSM):- Staţionar de zi; l) Sterilizare; m) Farmacie; n) Laborator analize medicale; o) Laborator radiologie şi imagistică medicală şi CT; p) Compartiment de recuperare, medicină fizică şi balneologie; q) Compartimentul explorări funcţionale; r) Compartiment asistenţă socială; s) Compartiment de evaluare şi statistică medicală; ş) Bucătărie dietetică; t) Biberonerie; ţ) Centrul regional de genetică medicală.Judeţe arondate: Argeş, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Dâmboviţa, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Tulcea, Constanţa, Bucureşti.2. Componenta de obstetrică-ginecologie - str. Polizu nr. 38-54 a) Secţia clinică obstetrică-ginecologie I; b) Secţia clinică obstetrică-ginecologie II din care:- Compartiment gineco-oncologie; c) Secţia clinică obstetrică-ginecologie III din care:- Compartiment materno-fetală; d) Secţia clinică obstetrică-ginecologie IV (septică); e) Secţia clinică ATI; f) Secţia clinică neonatologie din care:- Compartiment neonatologie;- Compartiment neonatologie - prematuri;- Compartiment terapie intensivă neonatologie; g) Camera de gardă; h) Spitalizare de zi; i) Bloc operator; j) Unitatea de transfuzii sanguine cu punct de lucru la componenta pediatrie; k) Sterilizare; l) Farmacie; m) Laborator analize medicale; n) Serviciul anatomie patologică cu punct de lucru la componenta pediatrie:- Compartiment citologie;- Compartiment histopatologie;- Compartiment prosectură; o) Compartiment radiologie şi imagistică medicală, mamografie, RMN; p) Compartiment colposcopie; q) Cabinet planificare familială; r) Compartiment de evaluare şi statistică medicală; s) Serviciul prevenire şi control infecţii nosocomiale; ş) Compartiment transport neonatal specializat; t) Unitatea de asistenţă tehnică şi management.3. Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile: a) Cabinete pentru copii - bd. Lacul Tei nr. 120:- pediatrie;- oftalmologie;- genetică medicală;- ORL;- neuropsihiatrie infantilă;- endocrinologie;- chirurgie şi ortopedie infantilă;- dermato-venerologie;- alergologie şi imunologie clinică;- cabinet psihologie;- cabinet de stomatologie (care asigură şi urgenţe)- Compartiment endoscopie digestivă; b) cabinete pentru adulţi - str. Gh. Polizu nr 38-54:- obstetrică-ginecologie;- neonatologie.4. Activitate de cercetare: a) Laborator de cercetare în pediatrie şi obstetrică socială; b) Laborator de cercetare pentru depistarea precoce a cancerului mamar; c) Colectiv de cercetare pentru sănătate mintală şi recuperarea copilului cu handicap; d) Colectivul de programe şi metodologie; e) Nucleul de cercetare medicină materno-fetală.5. Aparat funcţional6. Centrul de medicină materno-fetală: a) Spitalizare de zi obstetrică-ginecologie (medicină materno-fetală); b) Bloc operator multifuncţional; c) Sterilizare; d) Laborator analize medicale:- diagnostic molecular;- imunologie;- microbiologie;- genetică; e) Compartiment imagistică medicală; f) Telemedicină. (2) Actuala structură se poate modifica numai ca urmare a aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament. (3) Secţiile clinice cu paturi sunt organizate pe profiluri de specialitate: pediatrie, obstetrică-ginecologie, neonatologie, ATI. (4) Secţiile/Laboratoarele/Serviciile sunt conduse de un medic şef de secţie/laborator/serviciu. (5) Secţiile/Laboratoarele/Serviciile participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţie a muncii, securitate şi sănătate în muncă.  +  Articolul 18Secţiile clinice pediatrie, Secţia recuperare pediatrică, Secţia clinică neonatologie au, în principal, următoarele atribuţii: a) repartizarea bolnavilor în saloane, cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale; b) examinarea imediată de către medicul de specialitate a bolnavilor internaţi de urgenţă şi a celor cu stare biologică alterată; c) stabilirea parcursului în vederea confirmării, precizării sau nuanţării diagnosticului de internare; d) precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei specifice; e) întocmirea foii de observaţie în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la prezentare pentru pacienţii internaţi de urgenţă; f) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; g) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia.  +  Articolul 19Secţiile clinice obstetrică-ginecologie au, în principal, următoarele atribuţii: a) stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv a stadiului bolii; b) stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia şi alegerea procedurii tehnice şi tactice, la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie; c) pregătirea preoperatorie generală, locală şi asigurarea consultului preanestezic; d) asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii; e) supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale; f) precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii; g) obligativitatea trimiterii pentru diagnostic histopatologic în Serviciul de anatomie patologică a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la paciente în cursul intervenţiilor chirurgicale şi a materialului biopsic împreună cu fişa de însoţire a materialului biopsic, respectând codul de procedură stabilit conform legislaţiei legale în vigoare.  +  Articolul 20Secţia clinică ATI are, în principal, următoarele atribuţii: a) repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale; b) efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului; c) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie; d) asigurarea de consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant; e) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; f) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; g) asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; h) desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia.  +  Articolul 21Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului şi în funcţie de indicaţiile medicilor; b) supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale; c) precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii; d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale; e) supravegherea intraterapeutică a pacienţilor; f) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; g) consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant; h) asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.  +  Articolul 22Centrul de sănătate mintală are, în principal, următoarele atribuţii: a) evaluarea persoanelor care se adresează direct Centrului de sănătate mintală; b) depistarea activă şi precoce a tulburărilor mintale şi instituirea măsurilor corespunzătoare în vederea tratării lor şi prevenirii unor evoluţii nefavorabile; c) furnizarea intervenţiilor în criza pentru prevenirea dezvoltării episoadelor acute de boală şi a deteriorării (prevenirea deteriorării) celor preexistente; d) asigurarea asistenţei medicale curative; e) asigurarea serviciilor de reabilitare psihosocială; f) asigurarea serviciilor de psihoterapie; g) asigurarea serviciilor de terapie ocupaţională pentru reinserţia socială a pacienţilor cu tulburări psihotice.  +  Articolul 23Blocul operator are, în principal, următoarele atribuţii: a) desfăşurarea activităţii operatorii a Componentei obstetrică-ginecologie; b) asigurarea măsurilor de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator; c) asigurarea condiţiilor necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale; d) ţinerea evidenţei zilnice a pacienţilor care se operează şi asigurarea comunicării cu Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă privind locurile libere; e) asigurarea împreună cu personalul Secţiei clinice anestezie şi terapie intensivă a transportului bolnavilor din blocul operator în Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă; f) urmărirea consumului de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic; g) asigurarea manipulării, depozitării şi transportului la Laboratorul de analize medicale şi Serviciul de anatomie patologică al produselor biologice recoltate în actul operator.  +  Articolul 24 (1) În institut este organizată ca structură independentă Unitatea de transfuzii sanguine cu punct de lucru la componenta pediatrie, care este subordonată managerului institutului. (2) Unitatea de transfuzii sanguine din institut are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge, pe baza solicitărilor scrise din secţiile institutului; b) recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile institutului; c) distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar, care se face în baza unui contract de furnizare ce stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie; d) efectuarea testelor pretransfuzionale; e) pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării; f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine; g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau a componentelor sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie; h) întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate; i) raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial.  +  Articolul 25Sterilizarea are, în principal, următoarele atribuţii: a) verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare; b) eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale; c) sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului; d) procedurile de control şi marcare a produselor finite; e) sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare; f) înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare; g) efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare, a fiecărui aparat; h) banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate; i) ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje; j) efectuarea testelor de control şi evidenţa acestora; k) asigurarea circuitului de stocare, distribuţie şi transport la utilizatori; l) asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale; m) supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare; n) verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate; o) verificarea stării de igienă a suprafeţelor; p) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare; q) verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare.  +  Articolul 26 (1) În cadrul institutului funcţionează două farmacii cu circuit închis, una în Componenta pediatrie şi una în Componenta obstetrică-ginecologie. (2) Farmaciile asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi. (3) Farmacia are, în principal, următoarele atribuţii: a) recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire; b) participarea la întocmirea necesarului privind aprovizionarea cu medicamente; c) verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice; d) asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a institutului; e) păstrarea, prepararea şi/sau eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit Farmacopeii Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii; f) organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea de măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior; g) asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize; h) prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii; i) operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor.  +  Articolul 27Laboratoarele din cadrul structurii organizatorice a institutului sunt organizate astfel: a) Laborator de analize medicale în Componenta pediatrie; b) Laborator de analize medicale în Componenta obstetrică-ginecologie; c) Laborator de analize medicale în cadrul Centrului medicină materno-fetală; d) Compartiment de radiologie, imagistică medicală, mamografie, RMN în Componenta obstetrică-ginecologie; e) Laborator de radiologie, imagistică medicală, CT în Componenta pediatrie; f) Compartiment de explorări funcţionale.  +  Articolul 28Laboratoarele de analize medicale din cadrul institutului au, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, parazitologie, micologie, imunologie necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice; b) recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă; c) asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor; d) redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate; e) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice; f) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.  +  Articolul 29Compartimentul de radiologie şi imagistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist; b) colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului; c) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei; d) înregistrarea tuturor examinărilor efectuate; e) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator; f) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii; g) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice; h) raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi în ambulatoriul integrat.  +  Articolul 30Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală şi CT are, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist; b) colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului; c) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei; d) înregistrarea tuturor examinărilor efectuate; e) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator; f) respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii; g) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice; h) raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi în ambulatoriul integrat.  +  Articolul 31Compartimentul de explorări funcţionale are, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuarea investigaţiilor medicale: electroencefalografie, spirometrie, electrocardiografie, montare holter cardiac, determinarea indicelui gleznă-braţ, oscilometrie, test de efort, conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă; b) redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate; c) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice; d) raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.  +  Articolul 32Serviciul de anatomie patologică are, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuarea de autopsii la toate cazurile decedate în institut, care nu sunt cazuri medico-legale, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic şi precizării cauzei medicale a morţii, inclusiv tuturor copiilor până la vârsta de un an, indiferent de locul decesului; b) efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor; c) eliberarea certificatului de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul anatomopatolog; d) eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare; e) efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic asupra produselor biologice recoltate; f) colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul institutului, în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale, bacteriologice, biochimice, experimentale; g) comunicarea trimestrială adresată conducerii, cuprinzând situaţia cazurilor finalizate, după următorul model: număr cazuri autopsiate, număr cazuri scutite de autopsie, număr cazuri cu diagnostic concordant, număr cazuri cu diagnostic discordant parţial, număr cazuri cu discordanţă majoră între diagnosticul final şi diagnosticul la deces stabilit în secţie; h) raportarea statistică a numărului de proceduri efectuate; i) raportarea statistică a numărului de analize efectuate; j) întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice; k) eliberarea pe bază de cerere, conform legislaţiei în vigoare, a probelor în vederea unui consult de specialitate sau pentru investigaţii suplimentare; l) primirea, înregistrarea şi prelucrarea pieselor operatorii (extemporaneu şi la parafină), biopsice şi a pieselor de la necropsie, examene citologice; m) prepararea coloranţilor şi a reactivilor; n) arhivarea lamelelor şi a blocurilor.  +  Articolul 33Serviciul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale; b) întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţia nosocomială privind modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în institut, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din institut, zonele "fierbinţi" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară favorizantă pentru infecţiile nosocomiale; c) verifică respectarea normelor de igienă, de igienă a produselor alimentare, în special a celor dietetice, a normelor de sterilizare şi menţinerii sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile; d) supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, în mod special a reziduurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; e) supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale institutului, circulaţia asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal; f) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic, tratament şi raportare pentru infecţiile nosocomiale; g) supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la asistaţi, derularea investigaţiilor etiologice ale sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.  +  Articolul 34Compartimentul de evaluare şi statistică medicală are, în principal, următoarele atribuţii: a) colectează datele la nivel de secţie, pentru spitalizarea continuă şi spitalizarea de zi; b) verifică datele pacientului la internare şi completarea lor unde este cazul; c) raportează lunar datele colectate la nivel de pacient către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti pentru clasificarea cazurilor nevalidate (corectate) sau neraportate - trimestrial şi anual; d) informează şefii de secţie despre indicatori, despre cazurile nevalidate ori de câte ori este necesar într-o lună, trimestrial şi anual; e) colectează, centralizează şi trimite către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti raportările specifice conform prevederilor legale; f) introduce în programul Sistemului informatic unic integrat datele privind evidenţa concediilor medicale acordate de către medici pacienţilor.  +  Articolul 35Bucătăria dietetică are, în principal, următoarele atribuţii: a) supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale; b) realizează periodic planuri de diete şi meniuri; c) controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi, culege aprecierile bolnavilor despre alimentaţie, urmărind ca sugestiile utile să fie avute în vedere; d) calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare; e) întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare; f) verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; g) totalizează regimurile aduse din secţiile institutului pe grupe de regimuri şi alcătuieşte foaia de observaţie centralizată pe institut, folosind reţetele din cartea în care sunt înscrise alimentele şi cantităţile necesare pentru fiecare dietă; h) răspunde pentru luarea şi păstrarea probelor de alimente; i) controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor; j) organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă.  +  Articolul 36Biberoneria are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură pentru sugari prepararea laptelui, a preparatelor din lapte, precum şi a regimurilor dietetice pentru copii cu sau fără patologie digestivă; b) asigură sterilizarea biberoanelor; c) asigură distribuirea mesei.  +  Articolul 37Centrul regional de genetică medicală are, în principal, următoarele atribuţii: a) să asigure servicii complete de genetică medicală (diagnostic clinic pre- şi postnatal, tratament, recuperare, profilaxie şi consiliere genetică) şi de explorare genetică pre- şi postnatală (citogenetică, diagnostic molecular, biochimie genetică); b) să coordoneze întreaga activitate de profil din zona arondată; c) să monitorizeze şi să raporteze Centrului Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică datele din registrul regional de boli genetice; d) să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 38Compartimentul primiri urgenţe (CPU) are, în principal, următoarele atribuţii: a) efectuează triajul pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport; b) asigură primirea, stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor, cu prioritate al urgenţelor majore; c) examinează pacienţii sosiţi în CPU, solicită şi/sau efectuează investigaţiile necesare şi cere, după caz, consulturile de specialitate; d) stabileşte un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate; e) asigură consult de specialitate în echipă cu medicii de gardă din institut pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii; f) efectuează supravegherea continuă, tratamentul şi reevaluarea pacienţilor care necesită internare; g) asigură tratamentul, stabilizarea şi reevaluarea pacienţilor care nu necesită internare; h) asigură asistenţă medicală de urgenţă intraspitalicească, pe baza unor protocoale prestabilite cu secţiile institutului; i) preia, prin intermediul asistentului social, persoanele care reprezintă cazuri sociale şi care nu necesită îngrijiri medicale de urgenţă; j) organizează activitate didactică şi ştiinţifică, inclusiv de cercetare; k) înregistrează, stochează, prelucrează şi raportează adecvat informaţia medicală.  +  Articolul 39Compartimentul recuperare, medicină fizică şi balneologie are, în principal, următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa bolnavilor, invalizilor şi deficienţilor incluşi în acţiunile de recuperare medicală; b) întocmeşte planurile de recuperare medicală a bolnavilor, persoanelor cu dizabilităţi; c) efectuează tratamentele de recuperare medicală a bolnavilor, invalizilor şi deficienţilor motor, precum şi a altor categorii de persoane care necesită tratamente fizioterapice, împreună cu personalul de specialitate, cu cabinetele de specialitate din ambulatoriu recomandate de personalul de specialitate; d) transmite către medicii care au trimis bolnavi pentru tratament medical recuperator concluziile asupra eficienţei tratamentului aplicat.  +  Articolul 40Compartimentul de planificare familială este subordonat directorului medical şi are, în principal, următoarele atribuţii: a) stabileşte diagnosticul clinic şi de laborator al sarcinii şi îndruma pacientele (după opţiunea individuală şi ţinând cont de indicaţiile medicale sau sociale) spre dispensarizarea specifică pentru consultaţie prenatală sau spre serviciul de întrerupere a sarcinii, situaţie în care se efectuează o informare corectă în vederea spaţierii naşterilor şi iniţierii contracepţiei postabortum; b) stabileşte diagnosticul şi tratamentul sterilităţii şi infertilităţii; c) desfăşoară activităţi profilactice, diagnostice şi terapeutice legate de problemele importante ale sănătăţii femeii şi cuplului, ca: maladii cu cale de transmitere (inclusiv SIDA), cancer genito-mamar, boala inflamatorie pelvină, tulburări ale vieţii de cuplu; d) colaborează cu secţiile de obstetrică-ginecologie, laboratoare, cabinete de endocrinologie, alte specialităţi, urmărindu-se, în măsura posibilităţilor, rezolvarea din punct de vedere medical şi medico-social a cazurilor; e) realizează prin echipa multidisciplinară consultaţia contraceptivă, asigurându-se confidenţialitatea ei; f) recomandă întreruperea cursului sarcinii în caz de opţiune individuală sau de indicaţii medicale sau medico-sociale; g) realizează, în colaborare cu institutele de igienă, laboratoarele de educaţie sanitară, centrele de medicina preventiva şi mass-media, acţiuni de educaţie pentru sănătatea reproductivă a populaţiei.  +  Articolul 41Compartimentul asistenţă socială are, în principal, următoarele atribuţii: a) verifică actele de identitate ale lăuzelor în vederea declarării nou-născutului; b) completează şi ţine la zi evidenţele corespunzătoare activităţii; c) reprezintă cabinetul de asistenţă socială în relaţiile cu autorităţile locale, organizaţii neguvernamentale; d) întocmeşte proiecte de intervenţie pentru fiecare caz social; e) întreprinde acţiuni pentru reducerea numărului de abandonuri; f) întreprinde acţiuni de consiliere pentru reducerea abuzurilor asupra copiilor; g) pregăteşte familia cu probleme sociale pentru primirea nou-născutului, discută despre importanţa declarării acestuia, obţinerea actelor de identitate etc.; h) este informat de asistenta-şefă cu privire la internarea unei gravide fără act de identitate, absenţa nemotivată a lăuzei din secţie, situaţia de risc de părăsire a copilului; i) informează mamele/familiile asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au faţă de copii; j) facilitează orientarea copilului către serviciile sociale oferite de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; k) păstrează şi actualizează în permanenţă evidenţa copiilor părăsiţi în secţiile de nou-născuţi; l) efectuează investigaţiile necesare în cazuri de abandon, pentru identificarea aparţinătorilor persoanelor abandonate, şi pregăteşte reintegrarea acestora în propria familie sau instituţii de ocrotire.  +  Articolul 42Ambulatoriul integrat are, în principal, următoarele atribuţii: a) consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; b) monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în institut şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi; c) asigurarea consulturilor interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în institut; d) informarea medicului de familie, prin scrisoare medicală, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate; e) întocmirea listelor de aşteptare pentru serviciile medicale programabile; f) îndrumarea bolnavilor către unităţile sanitare cu paturi în cazurile când este necesară internarea.  +  Articolul 43Centru de medicină materno-fetală are, în principal, următoarele atribuţii: a) depistarea afecţiunilor congenitale; b) examinarea cazurilor speciale cu risc genetic crescut; c) depistarea şi monitorizarea afectării fetale primitive; d) depistarea anomaliilor genetice; e) depistarea anomaliilor cromozomiale şi a sindroamelor genetice.  +  Articolul 44Laboratoarele, colectivele şi nucleul de cercetare au, în principal, următoarele atribuţii: a) urmărirea, sub conducerea şefilor de disciplină în specialităţile respective, a implementării progreselor ştiinţifice în asistenţa medicală profilactică şi curativă; b) efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament, conform prevederilor statului personalului medical din cercetare; c) depunerea ca aplicant principal/partener a propunerilor de proiectele de cercetare pentru obţinerea de finanţare în cadrul programelor naţionale; d) participarea le derularea contractelor de cercetare în cadrul studiilor multicentrice internaţionale/proiectelor câştigate în cadrul unor competiţii; e) comunicarea rezultatelor studiilor în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; f) publicarea rezultatelor studiilor în reviste, manuale şi tratate.  +  Articolul 45Compartimentul transport neonatal specializat este un serviciu gratuit, care poate fi solicitat la numărul unic de urgenţă 112 - Dispeceratul SMURD Bucureşti; solicitarea trebuie făcută de către medicul curant al nou-născutului aflat în stare critică, după ce în prealabil a obţinut acordul de transfer de la un medic aflat în centrul de nivel III din Bucureşti.  +  Articolul 46Compartimentul transport neonatal specializat are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură transferul, transportul şi asistenţa medicală de urgenţă a cazurilor critice din jumătatea de sud a ţării, ce necesită investigaţii şi tratament în centre de nivel superior (III) din Bucureşti; b) asigură spitalizarea cardiorespiratorie şi hemodinamică a pacientului critic la nivelul spitalului solicitant; c) asigură asistenţă medicală de terapie intensivă pe durata transportului.  +  Articolul 47Unitatea de asistenţă tehnică şi management are, în principal, următoarele atribuţii: a) acordă consultanţă şi asistenţă tehnică unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică; b) planifică, organizează şi coordonează desfăşurarea activităţilor din cadrul programelor de sănătate publică în scopul îndeplinirii obiectivelor programelor; c) monitorizează activităţile desfăşurate în cadrul programelor naţionale de sănătate publică; d) elaborează proceduri şi metodologii pentru procesele pe care le desfăşoară; e) asigură managementul fondurilor alocate programelor naţionale de sănătate.  +  Articolul 48 (1) Structura activităţii administrative cuprinde servicii, birouri şi compartimente, cu atribuţii şi responsabilităţi specifice domeniului de activitate. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, institutul are în structură următoarele servicii, compartimente şi birouri funcţionale: Biroul RUNOS, Serviciul financiar-contabilitate, Serviciul aprovizionare, transport, administrativ, Birou achiziţii publice, contractare, Compartimentul juridic, Compartimentul tehnic, Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, Compartimentul audit, Compartimentul culte, Compartimentul de relaţii cu publicul, Compartimentul informatică şi Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale.  +  Articolul 49Biroul RUNOS are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplică legislaţia în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, promovarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul institutului; b) întocmeşte şi actualizează organigrama institutului, regulamentul intern, regulamentul de organizare şi funcţionare, statul de funcţii; c) efectuează lucrările privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi stabilirea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii; d) urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale; e) gestionează procesul de realizare a evaluării posturilor şi a performanţelor profesionale individuale şi a fişelor de evaluare specifice; f) stabileşte şi actualizează, conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul institutului; g) întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din institut; h) întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor; i) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale; j) calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare şi la solicitarea salariaţilor; k) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile stabilite prin legislaţia specifică sectorului sanitar; l) fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli; m) întocmeşte lunar statele de salarii şi celelalte documente aferente; n) întocmeşte şi transmite lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat (contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu, accidente şi boli profesionale, fondul pentru persoanele cu handicap) şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate în termenele prevăzute de lege; o) întocmeşte şi transmite Ministerului Sănătăţii, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi altor instituţii situaţiile solicitate în legătură cu desfăşurarea activităţii specifice; p) întocmeşte formalităţile privind evidenţa concediilor cu/fără plată aprobate de manager; q) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale; r) întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; s) verifică periodic valabilitatea autorizaţiilor de liberă practică şi a asigurărilor de malpraxis pentru personalul medical; ş) calculează şi reţine impozitul pentru fiecare beneficiar de venit; t) asigură confidenţialitatea datelor salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 50Serviciul financiar-contabilitate are, în principal, următoarele atribuţii: a) organizează contabilitatea conform prevederilor legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor; b) întocmeşte la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale dările de seamă contabile; c) exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale; d) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii; e) organizează evidenţa tehnico-operativă şi gestionară; f) participă la derularea, finalizarea, valorificarea rezultatelor inventarierii; g) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli; h) efectuează corect şi în conformitate cu dispoziţiile legale operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar; i) participă la luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse; j) efectuează conform legii constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor privind angajarea gestionarilor; k) asigură şi organizează modul de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; l) organizează acţiuni de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul propriu; m) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea institutului; n) asigură urmărirea execuţiei bugetare pe articole bugetare conform bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului; o) urmăreşte prevederile bugetare privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.  +  Articolul 51Serviciul aprovizionare, transport, administrativ are, în principal, următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea gestiunilor materiale, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor în condiţii igienico-sanitare conform normelor în vigoare; b) efectuează recepţia calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori în baza avizului de însoţire a mărfii; c) întocmeşte notele de intrare-recepţie; d) ţine evidenţa stocurilor; e) efectuează inventarul periodic privind produsele existente în gestiune; f) urmăreşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile şi serviciile institutului; g) urmăreşte asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport; h) verifică şi controlează depunerea documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice, efectuarea controlului curent periodic al autovehiculelor din unitate, verifică şi certifică datele din foile de parcurs ale conducătorilor auto; i) organizează şi asigură ordinea şi curăţenia în incinta institutului; j) asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă; k) asigură funcţionarea în bune condiţii a activităţii de distribuire a alimentelor, a garderobei bolnavilor; l) verifică şi controlează efectuarea pazei în institut; m) asigură păstrarea arhivei unităţii conform normelor legale; n) întocmeşte listele de mijloace fixe ce se casează sau se conservă; asigură evidenţa acestora şi urmăreşte modul de finalizare a acestor operaţii; o) elaborează planul de pază al instituţiei; p) amenajează spaţiile institutului astfel încât să fie asigurate circuitele alimentelor, lenjeriei, deşeurilor, medicamentelor, materialelor şi persoanelor, conform normelor în vigoare; q) organizează bibliotecile institutului.  +  Articolul 52Biroul achiziţii publice, contractare are, în principal, următoarele atribuţii: a) răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, a utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi garantează tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor economici care participă la licitaţiile derulate de institut; b) fundamentează şi elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesarelor întocmite de fiecare secţie/birou/compartiment; c) reactualizează planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie; d) întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar; e) redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării acestora în sistemul electronic de achiziţii publice; f) înştiinţează Unitatea pentru coordonare şi verificarea achiziţiilor publice sau alte instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri europene asupra procedurii care urmează a fi derulată; g) iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţii publice; h) transmite spre publicare în sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie; i) întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică; j) întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi le transmite autorităţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice; k) întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi ţine evidenţa bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin cumpărare directă; l) asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în cazul aplicării procedurii prin cumpărare directă; m) elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate; n) exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea institutului, în cadrul legal, sau care decurg din actele normative în vigoare; o) centralizează necesarul de produse, bunuri şi servicii la nivelul unităţii, în vederea înaintării către Ministerul Sănătăţii a propunerilor de achiziţie centralizată a acestora conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.292/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto.  +  Articolul 53Compartimentul juridic are, în principal, următoarele atribuţii: a) avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, la cererea conducerii, pe cele care pot angaja răspunderea patrimonială a institutului, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice; b) reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale institutului în raporturile lui cu instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română ori străină, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea institutului; c) urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile/noţiunile de interes specific pentru acestea; d) asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului director sau pentru şefii secţiilor/laboratoarelor/ serviciilor/compartimentelor, precum şi pentru personalul salariat al institutului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor unităţii; în acest sens, acordă consultaţii şi redactează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului; e) redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea institutului; f) redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate care privesc institutul, la cererea managerului; g) verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; h) participă alături de alţi membri în comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul institutului; i) redactează documente/acte/contracte juridice, la solicitarea membrilor Comitetului director sau a şefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment; j) îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic.  +  Articolul 54Compartimentul tehnic are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii ale instalaţiilor sanitare, electrice, clădirilor; b) efectuează lucrări de reparaţii, în regie proprie; c) urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii, recepţionează şi verifică cantitativ şi calitativ lucrările executate de muncitori terţi; d) asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor; e) exploatează şi întreţine centralele şi punctele termice în conformitate cu prescripţiile tehnice ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat; f) exploatează şi întreţine instalaţiile de oxigen, vid şi aer comprimat, urmăreşte buna funcţionare a lifturilor şi a aparaturii din blocul alimentar; g) asigură funcţionarea instalaţiilor frigorifice şi de climatizare din dotare; h) asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă cu grup electrogen; i) certifică consumurile de apă, gaz, electricitate aferente institutului şi altor consumatori din cadrul institutului; j) asigură asistenţă tehnică la recepţionarea aparaturii medicale; k) urmăreşte repararea şi verificarea aparatelor de măsură şi control conform instrucţiunilor metrologice; l) întocmeşte referatul de necesitate şi caietul de sarcini pentru contractele de reparaţii, service şi asistenţă tehnică cu unităţile specializate; m) controlează modul de realizare a măsurilor de reducere şi raţionalizare a consumului de resurse energetice şi utilităţi; răspunde de stabilirea măsurilor de corecţie în cazul constatării unor nereguli în acest sens; n) întocmeşte documentaţii tehnice şi economice pentru fundamentarea unor lucrări de reparaţii, modernizări sau retehnologizări ale instalaţiilor energetice în vederea reducerii consumurilor energetice; o) întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor privind consumul de energie şi instalarea de utilaje energetice care necesită aprobări; p) asigură controlul permanent al modului cum sunt exploatate şi întreţinute reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale.  +  Articolul 55Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii; b) asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unităţii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi stabileşte nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; c) controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă; d) verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare, şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora; e) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate în muncă şi PSI; f) propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul protecţiei muncii; g) elaborează instrucţiuni specifice fiecărui loc de muncă, împreună cu responsabilii secţiilor; h) răspunde de încărcarea şi verificarea la scadenţă a stingătoarelor; i) verifică starea de întreţinere, dotarea şi starea de exploatare a hidranţilor; j) participă la întocmirea Planului de intervenţie în caz de calamităţi naturale, inundaţii şi catastrofe.  +  Articolul 56Compartimentul audit are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;2. compartimentele de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului; d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului; e) constituirea veniturilor publice; f) alocarea creditelor bugetare; g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; h) sistemul de luare a deciziilor; i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; j) sistemele informatice; k) activitatea de achiziţii publice;3. informează şeful structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către managerul institutului, precum şi despre consecinţele acestui fapt;4. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;5. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;6. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii;7. respectă normele, instrucţiunile, precum şi Codul privind conduita etică în cadrul Compartimentului de audit intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu managerul.  +  Articolul 57Compartimentul culte are, in principal, următoarele atribuţii: a) săvârşeşte serviciile religioase, conform programului aprobat de eparhia respectivă, cu acordul conducerii institutului; b) întreţine convorbiri duhovniceşti cu bolnavii, cu membrii familiei sau aparţinătorii lor; c) asigură servicii religioase în cazuri de urgenţă şi administrează Sfintele Taine.  +  Articolul 58Compartimentul relaţii cu publicul are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură desfăşurarea optimă a activităţilor de relaţii publice; b) asigură informarea permanentă referitoare la principalele activităţi ale institutului; c) desfăşoară activitatea de analiză a cererilor cetăţenilor şi salariaţilor institutului, furnizând informaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor prezentate sau solicitate, şi sprijină totodată soluţionarea legală şi la termen a cererilor şi petiţiilor primite, precum şi comunicarea modului de soluţionare a cererilor respective; d) realizează legătura dintre cetăţean şi institut pentru clarificarea tuturor problemelor, în vederea rezolvării cererii solicitanţilor; e) realizează legătura dintre institut şi sindicate în vederea analizei soluţionării, conform legislaţiei în vigoare, a revendicărilor sindicale; f) colaborează cu Compartimentul informatică al institutului pentru actualizarea site-ului institutului cu informaţii periodice, conform reglementărilor legale; g) întocmeşte şi comunică răspunsurile la solicitările pacienţilor, în ceea ce priveşte informaţiile privind starea de sănătate a acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare; h) întocmeşte şi comunică răspunsurile organelor de cercetare penală (poliţie, parchet), instanţelor de judecată, privind starea de sănătate a pacienţilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare; i) întocmeşte şi comunică informaţiile de interes public persoanelor fizice/persoanelor juridice; j) înregistrează şi arhivează adresele primite din partea persoanelor ce solicită accesul la baza de date a institutului, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind confidenţialitatea acestora.  +  Articolul 59Compartimentul informatică are, în principal, următoarele atribuţii: a) să organizeze şi să urmărească funcţionarea întregului sistem informaţional al institutului; b) să urmărească starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare şi pe care rulează aplicaţii - să asigure remedierea defecţiunilor apărute; c) să instruiască personalul institutului care lucrează cu calculatorul, dar care nu este de specialitate, în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe maxime; d) să coordoneze întreaga activitate de informatică a institutului.  +  Articolul 60Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale are, în principal, următoarele atribuţii: a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii: c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul institutului, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, fiecărui laborator etc. şi a standardelor de calitate; d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii; f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager; h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice; i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun; j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi a politicii de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor; l) răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.  +  Capitolul V Consiliile şi comisiile ce funcţionează în cadrul institutului  +  Articolul 61În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul institutului sunt organizate consiliile şi comisiile prevăzute la art. 62-74:  +  Articolul 62Consiliului medical are, în principal, următoarele atribuţii:1. îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate, în vederea creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;2. monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în institut în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;3. înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al institutului;4. propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii institutului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;5. referitor la îngrijirea pacienţilor, Consiliul medical stabileşte formarea echipelor multidisciplinare în toate cazurile care necesită colaborarea mai multor medici în stabilirea diagnosticului şi a tratamentului;6. monitorizează şi ţine evidenţa pacienţilor care necesită consult prin echipe multidisciplinare.  +  Articolul 63Consiliul etic are, în principal, următoarele atribuţii:1. analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic/asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în institut;2. verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;3. sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;4. analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;5. veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.  +  Articolul 64Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are, în principal, următoarele atribuţii:1. aprobă programul anual de protecţie a muncii;2. urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative privind protecţia muncii;3. analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă;4. promovează iniţiativele proprii sau ale celorlalţi angajaţi vizând prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;5. efectuează cercetări în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariţiei de îmbolnăviri profesionale;6. efectuează inspecţii la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;7. sesizează inspectoratele teritoriale de stat pentru protecţie a muncii pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, atunci când constată încălcarea normelor legale de protecţie a muncii sau când între managerul institutului şi ceilalţi membri ai comitetului există divergenţe privind modul în care se asigură securitatea şi sănătatea lucrărilor;8. realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale activităţii cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii.  +  Articolul 65Comisia de farmacovigilenţă şi prescripţia medicamentului are, în principal, următoarele atribuţii:1. verifică şi avizează prescrierea medicamentelor la nivelul institutului;2. analizează consumul de medicamente, stabileşte necesarul pentru luna următoare şi propune măsuri care să asigure tratamentul corespunzător al pacienţilor, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinaţie;3. verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform legislaţiei în vigoare;4. analizează toate cazurile de reacţii adverse şi urmăreşte întocmirea fişelor de reacţii adverse şi propune metode mai bune de diagnostic al reacţiilor adverse pentru medicamentele nou-apărute pe piaţă, procedează la implementarea acestora în terapie;5. identifică factorii de risc la prescrierea anumitor medicamente;6. evaluează avantajele administrării unor medicamente pentru pacienţii internaţi;7. dispune elaborarea şi aprobă protocoalele terapeutice;8. întocmeşte rapoarte scrise către Comitetul director cu privire la activitatea desfăşurată şi formulează propuneri pentru eficientizare.  +  Articolul 66Comisia de cercetare disciplinară are, în principal, următoarele atribuţii:1. analizează abaterile disciplinare săvârşite de către salariaţii institutului;2. analizează încălcarea normelor legale în vigoare, a prevederilor Codului muncii, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;3. stabileşte împrejurările în care fapta a fost săvârşită;4. analizează gradul de vinovăţie a salariatului, precum şi consecinţele abaterii disciplinare;5. verifică eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;6. efectuează cercetarea disciplinară prealabilă;7. propune sancţiunea ce urmează a fi aprobată de către manager.  +  Articolul 67Comisia de etică pentru cercetare ştiinţifică şi studii clinice a medicamentului din cadrul institutului are, în principal, următoarele atribuţii:1. aprobă începerea oricărui studiu clinic care se desfăşoară în cadrul institutului;2. aprobă sau respinge începerea oricărui studiu clinic pentru care a fost solicitată;3. evaluează şi avizează din punct de vedere etic propuneri de cercetări clinice sau nonclinice formulate de către personalul institutului sau la care institutul este colaborator sau partener;4. efectuează analize privind modul de îndeplinire a prevederilor reglementărilor specifice pentru avizele acordate;5. menţine evidenţa avizelor acordate privind studiile clinice care se desfăşoară în cadrul institutului;6. raportează anual organelor în drept situaţia acordării şi retragerii avizelor proiectelor de cercetare medicală şi biomedicală.  +  Articolul 68Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti este alcătuită din: a) director medical; b) şeful secţiei unde s-a produs decesul; c) medic de specialitatea anatomie patologică; d) doi medici de specialitate: obstetrică, ginecologie sau pediatrie.  +  Articolul 69Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti are, în principal, următoarele atribuţii:1. analizează datele medicale obţinute din foaia de observaţie, investigaţiile paraclinice, diagnosticul anatomopatologic necroptic (macroscopic şi histopatologic);2. evidenţiază gradul de concordanţă între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare şi final (anatomopatologic), având ca scop creşterea gradului de concordanţă diagnostică;3. identifică măsurile de ordin organizatoric ce ar putea conduce la îmbunătăţirea serviciului medical;4. realizează o statistică a deceselor din institut pe secţii şi a numărului de necropsii în raport cu numărul de internări din institut, evidenţiind totodată patologia cea mai frecventă a deceselor.  +  Articolul 70Comisia de dialog social are, în principal, următoarele atribuţii:1. asigură relaţiile de parteneriat social între administraţie şi organizaţiile sindicale;2. iniţiază proceduri de consultare obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură.  +  Articolul 71Comisia de clasificare a pacienţilor în funcţie de diagnostic (DRG) are,în principal, următoarele atribuţii:1. realizează, lunar, analiza foilor de observaţii nevalidate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, face propuneri la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti pentru revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de cazuri nevalidate;2. prezintă periodic informări institutului privind concluziile analizelor făcute şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii.  +  Articolul 72Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă are, în principal, următoarele atribuţii: a) verifică dosarul medical/foaia de observaţie al/a bolnavului, potrivit legii; b) verifică condiţiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea de transfuzie sanguină a institutului; c) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în producerea reacţiilor sau a incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge ori produs sanguin primitor).  +  Articolul 73Comisia de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale are, în principal, următoarele atribuţii: a) monitorizează condiţiile de implementare a prevederilor Planului anual de activitate pentru supravegherea infecţiilor nosocomiale; b) urmăreşte asigurarea condiţiilor de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor; c) urmăreşte organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile nosocomiale; d) urmăreşte respectarea normativelor cuprinse în Planul anual de activitate pentru supravegherea infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor, în colaborare cu medicii şefi de secţii şi medicul coordonator al activităţii specifice; e) urmăreşte asigurarea aplicării procedurilor de izolare specială a bolnavilor la nivel de secţie; f) evaluează şi monitorizează respectarea comportamentului igienic al personalului din institut, a respectării regulilor de tehnică aseptică de către acesta; g) monitorizează respectarea circuitelor funcţionale, în funcţie de specific; h) monitorizează aplicarea măsurilor de asepsie şi antisepsie; i) urmăreşte frecvenţa infecţiilor nosocomiale din secţii şi evaluează factorii de risc.  +  Articolul 74Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului propriu de control managerial are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al institutului;2. urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al institutului;3. monitorizează şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale institutului.  +  Capitolul VI Finanţarea institutului  +  Articolul 75 (1) Institutul este instituţie sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţat integral din venituri proprii, şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune: a) organizarea activităţii institutului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii, de către Consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior; b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor din structura institutului. (2) Institutul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare. (3) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, venituri de la bugetul de stat. (4) Contractul de furnizare de servicii medicale al institutului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale. (5) De la bugetul de stat se asigură: a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate; b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii; c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră; d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale; e) activităţi didactice şi de cercetare; f) alte cheltuieli curente şi de capital. (6) Institutul poate realiza venituri suplimentare din: a) donaţii şi sponsorizări; b) legate; c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; d) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatorii economici; f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi; h) contracte de cercetare; i) alte surse, conform legii.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 76 (1) Toate categoriile de personal ale institutului au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare. (2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele/ birourile au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul institutului.  +  Articolul 77 (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al institutului va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al institutului se completează cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 78Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul Consiliului de administraţie, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----