LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (**republicată**)(*actualizată*)privind cazierul judiciar**)(actualizată până la data de 30 iunie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 172/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009.

  Legea nr. 290/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 aprilie 2005 şi a mai fost modificată prin:

  - Legea nr. 202/2005 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 iulie 2005;

  - Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept.  +  Articolul 2În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor fizice şi a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.  +  Articolul 3Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condiţiile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ.  +  Capitolul II Organizarea cazierului judiciar  +  Articolul 4Cazierul judiciar se organizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se ţine de unităţile Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu.  +  Articolul 5 (1) Evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi evidenţa informatizată dactiloscopică se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii. (2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusă, la nivel central, de Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, este autoritate centrală în ceea ce priveşte schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul art. 1 alin. (1) din Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 9 decembrie 2005.  +  Articolul 6 (1) La Inspectoratul General al Poliţiei Române se organizează şi funcţionează cazierul judiciar central în care se ţine evidenţa persoanelor fizice născute în afara României şi a persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al evidenţelor speciale ale poliţiei, care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au fost condamnate sau faţă de care a fost pronunţată renunţarea ori amânarea aplicării pedepsei sau faţă de care au fost dispuse măsuri preventive, precum şi a celor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (2).-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (2) În cazierul judiciar central se ţine, de asemenea, şi evidenţa persoanelor despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea organelor competente ale altor state.  +  Articolul 7 (1) La inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organizat şi funcţionează cazierul judiciar local, în care se ţin evidenţa persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi evidenţa persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În structura inspectoratelor de poliţie judeţene şi a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti vor funcţiona servicii specializate în domeniu, care vor asigura la nivelul unităţilor teritorial-administrative activităţile pe linie de cazier judiciar, evidenţă operativă şi evidenţe speciale ale Poliţiei Române.  +  Articolul 8 (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor de stare civilă pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum şi a datelor judiciare. (2) În cazul persoanelor fizice, înregistrarea se face şi dactiloscopic, în situaţiile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale şi palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate şi cunoaşterea exactă a situaţiei lor juridice. (3) În scopul înregistrării şi identificării dactiloscopice, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române funcţionează un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.  +  Capitolul III Înscrierea datelor în cazierul judiciar şi procedura de scoatere din evidenţă  +  Articolul 9În ceea ce priveşte persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind: a) pedepsele, măsurile de siguranţă şi educative, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive; b) renunţarea sau amânarea aplicării pedepsei, începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor şi a măsurilor educative, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, înlocuirea, eşalonarea şi achitarea amenzii penale;-----------Lit. b) a art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării; d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente; e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar; f) extrădarea.  +  Articolul 10În ceea ce priveşte persoanele juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind: a) pedepsele şi măsurile de siguranţă pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive; b) începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor, eşalonarea şi achitarea amenzii penale;------------Lit. b) a art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea; d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente; e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar.  +  Articolul 11 (1) În evidenţa cazierului judiciar organizată la unităţile de poliţie prevăzute la art. 6 şi 7 se notează în mod provizoriu, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidenţă, date privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală. (2) Datele prevăzute la alin. (1) nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, după caz, persoanei juridice. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor art. 158^2 din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în certificatul de cazier judiciar se înscriu şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.--------------Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de art. XX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.  +  Articolul 12Înscrierea datelor prevăzute la art. 9 sau notările provizorii menţionate la art. 11 se fac în baza: a) extraselor de pe hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa judecătorească; b) comunicărilor de renunţare sau amânare a aplicării pedepsei, începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a comunicărilor privind luarea măsurilor preventive, de executare a măsurilor de siguranţă şi a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de poliţie, în cazurile prevăzute la art. 14 alin. (3);----------Lit. b) a art. 12 a fost modificată de pct. 4 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. c) comunicării privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădare, trimisă de organul care a pus în executare această măsură; d) comunicărilor de punere în mişcare a acţiunii penale, a extraselor de pe ordonanţele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a acesteia, trimise de organul de urmărire penală care a luat măsura; e) comunicării privind înlocuirea, eşalonarea sau achitarea amenzii penale.-----------Lit. e) a art. 12 a fost modificată de pct. 4 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Articolul 13Înscrierea datelor prevăzute la art. 10 se face în baza: a) extraselor de pe hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa judecătorească; b) comunicărilor de renunţare sau amânare a aplicării, începere, întrerupere sau încetare a executării pedepselor principale şi complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanţa judecătorească;-----------Lit. b) a art. 13 a fost modificată de pct. 5 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. c) comunicărilor privind eşalonarea şi achitarea amenzii penale.----------Lit. c) a art. 13 a fost modificată de pct. 5 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Articolul 14 (1) Extrasele, comunicările şi celelalte acte prevăzute la art. 12 şi 13 se trimit unităţilor de poliţie competente potrivit art. 6 şi 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronunţării soluţiei sau săvârşirii faptului juridic ce trebuie luat în evidenţă. (2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenţie ori în cazul reţinerii, arestului la domiciliu, arestării preventive sau internării medicale, precum şi la începerea executării măsurilor educative privative de libertate, comunicările vor fi însoţite de fişa dactiloscopică decadactilară. Comunicările se trimit cazierului judiciar de la locul de naştere al persoanei în cauză sau, după caz, cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar fişa dactiloscopică se trimite serviciului de specialitate pe probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori, după caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (3) Pentru persoanele aflate în executarea unor măsuri educative privative de libertate, fişa dactiloscopică se întocmeşte de unitatea locală de poliţie, care trimite şi comunicarea.-----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (4) Pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene, alţii decât cei români, actele prevăzute la art. 12 şi 13 vor fi trimise Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care, în calitate de autoritate centrală, va înscrie în cazierul judiciar datele respective şi le va comunica autorităţilor centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene ai căror resortisanţi sunt persoanele în cauză.  +  Articolul 15 (1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni; b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept; c) a intervenit amnistia; d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării; e) au decedat; f) s-a dispus renunţarea la urmărire penală sau clasarea faţă de ele ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 7 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. g) a trecut un an de la data executării măsurii educative;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 7 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. h) au trecut 2 ani de la data când s-a pronunţat o hotărâre definitivă de amânare a aplicării pedepsei şi nu s-a dispus revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei conform art. 88 sau 89 din Codul penal;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 7 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. i) au trecut 5 ani de la data aplicării uneia dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute de art. 91 din Legea nr. 15/1968privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Lit. i) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 8 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi f) există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.  +  Articolul 16 (1) Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni; b) a intervenit reabilitarea; c) a intervenit amnistia; d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării; e) au fost dizolvate şi radiate şi au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării; f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu excepţia celei prevăzute la lit. e). (2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.  +  Capitolul IV Conţinutul certificatului de cazier judiciar  +  Articolul 17În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive.  +  Articolul 18În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu: a) sancţiunile penale pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii; b) măsurile de siguranţă luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepţia internării medicale şi a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;----------Lit. b) a art. 18 a fost modificată de pct. 9 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Articolul 19 (1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticităţii actului prezentat, uzează de nume sau de acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. (2) Identificarea dactiloscopică a persoanei fizice poate fi efectuată şi la solicitarea autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene. (3) Identificarea dactiloscopică se face de către formaţiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau al unităţilor teritoriale de poliţie. (4) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), identificarea dactiloscopică va fi efectuată de către formaţiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Capitolul V Comunicarea datelor din cazierul judiciar  +  Secţiunea 1 Modul şi condiţiile cerute pentru obţinerea copiei de pe cazierul judiciar  +  Articolul 20 (1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată. (2) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. (3) În cazul în care autorităţile române competente solicită informaţii din cazierul judiciar naţional al unui stat membru al Uniunii Europene, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorităţii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta. (4) Cererile de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, prevăzute la alin. (3), se transmit în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI. (5) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice solicită extras de pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.----------Alin. (5) al art. 20 a fost introdus de subpct. 1 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 21 (1) În copia de pe cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazier şi notările provizorii care nu au fost şterse. (2) La copia de pe cazierul judiciar transmisă organelor judiciare se ataşează informaţiile referitoare la sancţiunile cu caracter administrativ aplicate potrivit art. 91 din Legea nr. 15/1968privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele privind măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele judiciare, înregistrate conform art. 6 alin. (2).----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 10 al art. 69 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (3) La copia de pe cazierul judiciar transmisă instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie se ataşează şi istoricul condamnărilor ori al altor măsuri cu caracter penal sau administrativ luate potrivit Legii nr. 286/2009privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al măsurilor dispuse de Legea nr. 135/2010privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 21 a fost introdus de subpct. 2 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. (4) În extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive.----------Alin. (4) al art. 21 a fost introdus de subpct. 2 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 22 (1) Cererea pentru obţinerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată şi să cuprindă: a) pentru persoana fizică: datele de stare civilă, inclusiv codul numeric personal; b) pentru persoana juridică: datele de identificare, inclusiv codul fiscal. (2) Cererea se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau îşi are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (2) vor trimite de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri copia se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii. (4) Cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) şi este scutită de taxe.----------Alin. (4) al art. 22 a fost introdus de subpct. 3 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 23 (1) Datele cu caracter personal comunicate de autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 20 alin. (3) în scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autorităţile române numai în scopul procedurii penale pentru care au fost solicitate. (2) Datele cu caracter personal transmise de autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 20 alin. (3) pentru alte scopuri decât o procedură penală pot fi utilizate de autorităţile române numai în scopul pentru care au fost solicitate şi în limitele specificate în cuprinsul răspunsului de către autoritatea competentă a statului solicitat.  +  Articolul 24 (1) Trimiterea în străinătate a copiilor de pe cazierul judiciar se face potrivit înţelegerilor internaţionale la care România este parte. (2) În statele faţă de care România nu are angajamente rezultate din înţelegerile internaţionale la care este parte, comunicarea copiilor de pe cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică, ori prin intermediul altor instituţii abilitate.  +  Articolul 25 (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, transmise de autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene. (2) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI, la care se anexează copia de pe cazierul judiciar prevăzută la art. 21. (3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii. (4) În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin. (1), Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, solicită de îndată aceste informaţii de la autoritatea care a transmis cererea. (5) În cazul prevăzut la alin. (4), termenul de răspuns începe să curgă de la data primirii informaţiilor necesare identificării persoanei la care se referă cererea. (6) La copia de pe cazierul judiciar solicitată de autorităţile centrale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene se ataşează şi informaţiile referitoare la măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele competente din statele membre şi înregistrate conform art. 6 alin. (2).  +  Articolul 26Comunicările, cererile, răspunsurile şi celelalte informaţii relevante pot fi transmise autorităţilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene prin orice mijloace în măsură să producă un document scris şi în condiţii care să permită autorităţilor destinatare să le stabilească autenticitatea.  +  Secţiunea a 2-a Condiţiile cerute şi modalitatea de obţinere a certificatului de cazier judiciar de către persoanele fizice sau juridice  +  Articolul 27 (1) Persoanele fizice sau juridice pot obţine propriul certificat de cazier judiciar în condiţiile stabilite la art. 28-31. (2) Certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile prevăzute la art. 6 şi 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării. (3) În cazul în care certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în faţa autorităţilor române. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 27 a fost abrogat de subpct. 4 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 28 (1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.----------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de subpct. 5 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. (2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.----------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de subpct. 5 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. (3) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării. (4) Data de la care se poate depune cererea electronică de obţinere a certificatului de cazier judiciar, precum şi procedura de depunere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.----------Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de subpct. 5 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 29 (1) Persoanele fizice care se află în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. (2) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data solicitării. (3) La cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date prevăzute la art. 34 alin. (1), adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor, potrivit art. 17 şi 18.----------Alin. (3) al art. 29 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 1 din 19 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016. (4) Adeverinţele prevăzute la alin. (3) au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, se utilizează exclusiv în străinătate, se eliberează în cel mult 10 zile de la data solicitării şi sunt valabile 6 luni de la data eliberării.----------Alin. (4) al art. 29 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 1 din 19 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016.  +  Articolul 30 (1) Pentru obţinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică adresează o cerere în acest sens Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) În vederea obţinerii datelor solicitate, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române adresează, cu respectarea prevederilor art. 26, autorităţii centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului o cerere de extras din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta. (3) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenţi ori resortisanţi ai statului român sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului.  +  Articolul 31 (1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează: a) în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public; b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila. (2) Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului. (3) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, copiii, ascendenţii, fraţii ori surorile persoanei condamnate sau ai soţului acesteia. (4) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin. (3), cu excepţia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original şi depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calităţii.  +  Capitolul VI Rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciar  +  Articolul 32 (1) Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Cererea de rectificare trebuie motivată şi însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat. (3) Certificatul de cazier judiciar eliberat în condiţiile alin. (2) este scutit de taxa de timbru şi de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului. (4) Unitatea de poliţie va comunica petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.  +  Articolul 33 (1) Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază. (2) Contestaţia este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă. (3) În caz de admitere a contestaţiei, instanţa va trimite copie de pe hotărâre unităţii de poliţie care a eliberat actul contestat, în vederea rectificării cazierului judiciar, atât la nivelul cazierului local, cât şi central.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 34 (1) În scopul creării bazelor de date automatizate privind persoanele aflate în evidenţa cazierului judiciar, în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar. (2) În vederea utilizării acestor evidenţe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, celelalte structuri şi instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, precum şi structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe.----------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de subpct. 6 al pct. V, art. 14 din Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. (3) Organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar se stabileşte prin hotărâre a Guvernului*), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Notă

  ──────────

  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 2.101/2004 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.220 din 20 decembrie 2004.

  ──────────
   +  Articolul 35Până la realizarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, structurile de poliţie îşi desfăşoară activitatea de cazier judiciar conform sistemului în vigoare.  +  Articolul 36 (1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, cererile necesare pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar şi a adeverinţelor prevăzute la art. 29 alin. (3), precum şi documentele eliberate se vor redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (3).----------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA nr. 1 din 19 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016. Notă

  ──────────

  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2004 pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, precum şi a celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004.

  ──────────
  (2) Certificatele de cazier judiciar eliberate prin Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar vor cuprinde obligatoriu elemente de securizare a documentului. Modelul certificatului de cazier judiciar se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
   +  Articolul 37Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 29 aprilie 1972. Notă

  ──────────

  NOTĂ:

  Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 290/2004 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale acesteia:

  "Art. II. - Prezenta lege transpune Decizia 2005/876/JAI a Consiliului din 21 noiembrie 2005 privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 322 din 9 decembrie 2005."

  ──────────
  ------