LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (**republicată**)privind asistența socială a persoanelor vârstnice**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 6 martie 2007  Notă
  **) Republicată în temeiul dispozițiilor art. II din Legea nr. 281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006.
  Legea nr. 17/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Persoanele vârstnice au dreptul la asistență socială, potrivit dispozițiilor prezentei legi, în raport cu situația sociomedicală și cu resursele economice de care dispun.(2) Măsurile de asistență socială prevăzute de prezenta lege sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale.(3) Persoanele vârstnice care beneficiază de asistență socială au dreptul și la alte forme de protecție socială, în condițiile legii.(4) Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.  +  Articolul 2Asistența socială pentru persoanele vârstnice se realizează prin servicii și prestații sociale.  +  Articolul 3Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana vârstnică, definită la art. 1 alin. (4), care se găsește în una dintre următoarele situații:a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.  +  Capitolul II Servicii și prestații sociale  +  Secţiunea 1 Evaluarea situației persoanelor vârstnice care necesită asistență socială  +  Articolul 4Nevoile persoanelor vârstnice se evaluează prin anchetă socială care se elaborează pe baza datelor cu privire la afecțiunile ce necesită îngrijire specială, capacitatea de a se gospodări și de a îndeplini cerințele firești ale vieții cotidiene, condițiile de locuit, precum și veniturile efective sau potențiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieții.  +  Articolul 5Nevoile persoanelor vârstnice aflate în situația de pierdere totală sau parțială a autonomiei, care pot fi de natură medicală, sociomedicală, psihoafectivă, se stabilesc pe baza grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, care prevede criteriile de încadrare în grade de dependență.  +  Articolul 6(1) Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale**) și a Ministerului Sănătății**). Notă
  *) Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 16 octombrie 2000.
  (2) Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice poate fi revizuită anual și, în mod obligatoriu, o dată la 3 ani.
   +  Secţiunea a 2-a Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice  +  Articolul 7(1) Serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice care se găsesc în situațiile prevăzute la art. 3 se realizează cu consimțământul acestora și au în vedere:a) îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu;b) îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice;c) îngrijirea în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente și locuințe sociale, precum și altele asemenea.(2) În situația în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimțământului acesteia, pentru acordarea îngrijirilor prevăzute la alin. (1) decizia se ia de serviciul social al consiliului local sau de direcția de asistență socială din cadrul direcțiilor de muncă, solidaritate socială și familie județene și a municipiului București, pe baza anchetei sociale și a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea și a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, în lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie.(3) În cazul decesului persoanei vârstnice lipsite de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau situației economice precare, serviciile comunitare asigură înmormântarea.  +  Articolul 8Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt:a) servicii sociale privind, în principal, îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică și administrativă, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei;b) servicii sociomedicale privind, în principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităților fizice și psihice, adaptarea locuinței la nevoile persoanei vârstnice și antrenarea la activități economice, sociale și culturale, precum și îngrijirea temporară în centre de zi, aziluri de noapte sau alte centre specializate;c) servicii medicale, sub forma consultațiilor și îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituții de sănătate, consultații și îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare și de dispozitive medicale.  +  Articolul 9(1) Serviciile comunitare de consiliere, în vederea prevenirii marginalizării sociale și pentru reintegrare socială, se asigură fără plata unei contribuții, ca un drept fundamental al persoanelor vârstnice, de către asistenți sociali.(2) Serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) și b) se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 10Persoanele vârstnice care se încadrează în grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptățite să beneficieze de serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) și b) și care realizează venituri, beneficiază de servicii cu plata unei contribuții, în funcție de tipul de servicii acordate și de venitul persoanei, fără a se depăși costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legii.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 11Serviciile medicale prevăzute la art. 8 lit. c) sunt acordate în baza reglementărilor legale privind asigurările sociale de sănătate.  +  Articolul 12(1) Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) și b) revine autorităților administrației publice locale, prin serviciile publice de asistență socială direct sau în baza convențiilor de parteneriat și a contractelor de servicii sociale încheiate cu alți furnizori publici sau privați de servicii sociale care dețin licență de funcționare pentru servicii de îngrijire la domiciliu.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) și a prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autoritățile administrației publice locale, prin serviciul public de asistență socială și prin compartimentul de contractare, au în vedere următoarele:a) estimarea anuală a numărului persoanelor vârstnice dependente care necesită sprijin pentru activitățile de bază ale vieții zilnice;b) estimarea numărului persoanelor vârstnice care nu primesc ajutor pentru îndeplinirea activităților instrumentale ale vieții zilnice din partea îngrijitorilor informali și voluntari;c) elaborarea indicatorilor de eficiență cost/beneficiu.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 13(1) Pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanei vârstnice aflate în situația de dependență sociomedicală, stabilită conform grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, consiliile locale pot angaja personal de îngrijire prin plata cu ora, fracțiuni de normă sau normă întreagă, în funcție de perioada de îngrijire necesară a se acorda și cu respectarea criteriilor prevăzute de standardele de calitate aplicabile în domeniu, conform legislației în vigoare.-----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.(2) Soțul și rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local, corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Timpul cât soțul și rudele au fost încadrate în aceste condiții se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă întreagă.----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.(3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de pct. 2 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.  +  Articolul 14Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în cămine sunt:a) servicii sociale, care constau în:– ajutor pentru menaj;– consiliere juridică și administrativă;– modalități de prevenire a marginalizării sociale și de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă;b) servicii sociomedicale, care constau în:– ajutor pentru menținerea sau readaptarea capacităților fizice ori intelectuale;– asigurarea unor programe de ergoterapie;– sprijin pentru realizarea igienei corporale;c) servicii medicale, care constau în:– consultații și tratamente la cabinetul medical, în instituții medicale de profil sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată;– servicii de îngrijire-infirmerie;– asigurarea medicamentelor;– asigurarea cu dispozitive medicale;– consultații și îngrijiri stomatologice.  +  Articolul 15La solicitarea organizațiilor neguvernamentale, a organizațiilor de pensionari sau a unităților de cult recunoscute în România, căminele pot asigura unele servicii prevăzute la art. 14, îngrijirea unor persoane vârstnice la domiciliu, pe bază de convenții încheiate cu finanțatorul.  +  Articolul 16(1) Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine reprezintă o măsură de asistență socială și poate fi dispusă cu titlu de excepție pentru persoanele care se găsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 3.(2) Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:a) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;b) nu se poate gospodări singură;c) este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;d) nu are locuință și nu realizează venituri proprii.  +  Articolul 17Activitățile sociale și sociomedicale prevăzute în prezenta lege se monitorizează și se evaluează de personalul de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale și al direcțiilor de muncă, solidaritate socială și familie județene și a municipiului București.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea și funcționarea căminelor pentru persoane vârstnice  +  Articolul 18(1) Căminul pentru persoane vârstnice este instituția de asistență socială cu personalitate juridică, înființată, organizată și finanțată potrivit dispozițiilor prezentei legi, în vederea asigurării serviciilor de îngrijire pe perioadă nedeterminată, în sistem rezidențial.----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.(2) Căminele asigură condiții corespunzătoare de găzduire și de hrană, îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică.(3) Căminele pentru pensionari, căminele pentru bătrâni și căminele pentru bătrâni bolnavi cronici, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care vor fi date ulterior în folosință, vor funcționa sub formă de cămine pentru persoane vârstnice, cu secții pentru:a) persoane dependente;b) persoane semidependente;c) persoane care nu sunt dependente.(4) Pentru buna funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice direcțiile de muncă, solidaritate socială și familie județene și a municipiului București vor asigura îndrumarea metodologică și coordonarea activității de specialitate necesare.(5) Cheltuielile de funcționare a căminului pentru persoane vârstnice se asigură cu respectarea principiului subsidiarității, în următoarea ordine:a) din venituri proprii, încasate din contribuții ale persoanelor vârstnice și/sau, după caz, ale susținătorilor legali ai acestora;b) din sume alocate din bugete locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;c) din bugetul de stat - în completarea cuantumului prevăzut la lit. a) și b), din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporție de cel mult 10% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor minime de cost aprobate prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.*)----------Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.(6) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (5) lit. c), repartizate pe județe la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, se aprobă distinct prin anexă la legea bugetului de stat și se repartizează pe unități administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București fundamentată pe baza solicitărilor autorităților administrației publice locale.----------Alin. (6) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 19Principalele obiective ale unui cămin sunt:a) să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie și siguranță;b) să ofere condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice;c) să permită menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice;d) să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viața socială;e) să faciliteze și să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;f) să asigure supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;g) să prevină și să trateze consecințele legate de procesul de îmbătrânire.
   +  Capitolul III Finanțarea asistenței sociale pentru persoanele vârstnice  +  Secţiunea 1 Finanțarea din fonduri bugetare  +  Articolul 20Finanțarea serviciilor de asistență socială și a prestațiilor prevăzute de prezenta lege se asigură pe principiul împărțirii responsabilității între administrația publică centrală și cea locală.  +  Articolul 21(1) De la bugetul de stat se alocă fonduri pentru:a) finanțarea activităților de asistență socială desfășurate de asociații și fundații române cu personalitate juridică, precum și de unitățile de cult recunoscute în România;b) cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru unități de asistență socială din zone defavorizate;c) finanțarea cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c);----------Lit. c) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.c^1) finanțarea programelor de interes național destinate dezvoltării și sustenabilității serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice.----------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.d) alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale.(2) De la bugetul local se alocă fonduri pentru:a) sume alocate în completarea veniturilor proprii ale căminelor prevăzute la art. 18 alin. (5) lit. a);----------Lit. a) a alin. (2) al art. 21 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.a^1) finanțarea cheltuielilor de capital ale căminelor din subordine și pentru asigurarea componenței locale la proiectele ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, implementate de acestea;----------Lit. a^1) a alin. (2) al art. 21 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.b) finanțarea activității de asistență socială a unor asociații și fundații române cu personalitate juridică, precum și a unităților de cult recunoscute în România;c) finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de asistență socială, precum și pentru îngrijirea la domiciliu în condițiile art. 13;d) cheltuieli pentru înmormântarea asistaților, în situația prevăzută la art. 7 alin. (3).(3) Sponsorizările și donațiile în bani sau în natură, făcute de persoane fizice și juridice române și străine căminelor pentru persoane vârstnice sau celorlalte instituții și unități de asistență socială prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) se utilizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 22Investițiile pentru construirea, dotarea, întreținerea, modernizarea, precum și cheltuielile pentru funcționarea căminelor care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale se finanțează potrivit convențiilor încheiate între finanțator și consiliile locale interesate.  +  Articolul 23(1) Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale și medicamente se suportă din fondurile și în condițiile prevăzute de reglementările privind asigurările sociale de sănătate.(2) Cheltuielile care nu se suportă din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, în condițiile legii, sunt asigurate de căminul pentru persoane vârstnice, prin care se realizează asistența persoanei în cauză.  +  Secţiunea a 2-a Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora  +  Articolul 24(1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în căminele organizate potrivit prezentei legi, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.(2) Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau județene, după caz, în limita hotărâtă de acestea.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 24 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 25(1) Costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.(2) Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor.----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 25 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.(4) Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.----------Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.(5) Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin;b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei;----------Lit. b) a alin. (5) al art. 25 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.b^1) cuantumul prevăzut la lit. b) se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum prognozat an/an anterior;------------Lit. b^1) a alin. (5) al art. 25 a fost introdusă de pct. 2 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008.c) susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată.(6) Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin. (5) lit. a) se acoperă valoarea totală a contribuției lunare, susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție.(7) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.(8) Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.  +  Capitolul IV Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice  +  Articolul 27Asistența socială se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate, a reprezentantului legal al acesteia, a instanței judecătorești, a personalului de specialitate din cadrul consiliului local, a poliției, a organizației pensionarilor, a unităților de cult recunoscute în România sau a organizațiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistența socială a persoanelor vârstnice.  +  Articolul 28(1) Dreptul la asistență socială, prevăzut de prezenta lege, se stabilește pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevăzute în grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.(2) Ancheta socială se realizează de un colectiv format din 2 asistenți sociali din cadrul consiliului local sau de la direcția de muncă, solidaritate socială și familie județeană sau a municipiului București. În situația persoanelor vârstnice dependente colectivul se va completa în mod obligatoriu cu medicul specialist al persoanei respective.(3) Colectivul prevăzut la alin. (2) poate fi completat și cu reprezentanți ai organizațiilor pensionarilor, unităților de cult recunoscute în România sau ai altor organizații neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistența socială a persoanelor vârstnice.(4) Pe baza analizei situației sociale, economice și medicale a persoanei vârstnice, prin ancheta socială se propune măsura de asistență socială justificată de situația de fapt constatată.  +  Articolul 29Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii de asistență socială pentru persoanele vârstnice, prevăzute de prezenta lege, se face de către:a) primar, pentru serviciile de asistență socială organizate pe plan local, pentru îngrijirea în căminele aflate în administrare și pentru îngrijirea la domiciliu;b) directorul general al direcției de muncă, solidaritate socială și familie județene și a municipiului București, pentru asistența socială acordată de asociațiile și fundațiile române și de unitățile de cult recunoscute în România, care au primit transferuri din fondurile gestionate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale*).  +  Articolul 30(1) Autoritatea tutelară sau, după caz, consilierii juridici angajați ai consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică au obligația de a acorda, la solicitarea acesteia, consiliere gratuită în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare, donație sau împrumuturi cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective.(2) Persoana vârstnică, astfel cum este definită la art. 1 alin. (4), va fi asistată, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi aparțin, în scopul întreținerii și îngrijirii sale, de un reprezentant al autorității tutelare a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică respectivă.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 270 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008.  +  Articolul 31Obligația de întreținere și de îngrijire, precum și modalitățile practice de executare a lor vor fi menționate expres în actul juridic încheiat de notarul public.  +  Articolul 32Autoritatea tutelară a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică va primi din oficiu un exemplar al actului juridic încheiat conform art. 30 și 31.  +  Articolul 33Neexecutarea obligației de întreținere și de îngrijire de către noul proprietar al bunurilor obținute ca urmare a actului juridic de înstrăinare poate fi sesizată autorității tutelare a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică de către orice persoană fizică sau juridică interesată. Autoritatea tutelară se poate sesiza și din oficiu.  +  Articolul 34(1) În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, autoritatea tutelară va solicita serviciului public de asistență socială sau, după caz, compartimentului de specialitate constituit conform legii în subordinea consiliului local în a cărui rază teritorială își are domiciliul persoana vârstnică să efectueze o anchetă socială în maximum 10 zile de la solicitare.(2) Autoritatea tutelară a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică, sesizată în condițiile art. 33 și în baza anchetei sociale, va propune măsurile necesare de executare legală a dispozițiilor înscrise în actul juridic încheiat și va putea solicita în instanța judecătorească rezilierea contractului de întreținere în nume propriu și în interesul persoanei întreținute.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 270 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008.  +  Articolul 35(1) Dreptul la serviciile de asistență socială încetează dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea acestora.(2) Dacă perioada în care asistența socială a persoanelor vârstnice este temporară, dar nu mai mare de 6 luni, acordarea serviciilor de asistență socială se suspendă prin decizie motivată a celui care a stabilit dreptul. La încetarea suspendării reluarea acordării serviciilor sau prestațiilor de asistență socială se face pe bază de anchetă socială.  +  Articolul 36Decizia privind stabilirea, respingerea, încetarea sau suspendarea dreptului la serviciile de asistență socială prevăzute de prezenta lege poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990*). Notă
  *) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogată și înlocuită prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.
   +  Articolul 37Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 38Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale*) asigură îndrumarea metodologică, coordonează, controlează și evaluează aplicarea dispozițiilor prezentei legi.
   +  Capitolul V Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 39Autoritățile administrației publice locale, în funcție de condițiile de care dispun, pot înființa potrivit legii gospodării anexe, ca activități autofinanțate, în scopul îmbunătățirii hranei.----------Art. 39 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 40Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 41Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 253/1971 privind contribuția de întreținere în unele instituții de ocrotire, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 90 din 30 iulie 1971, precum și orice dispoziții contrare.------