ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 28 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016  Luând în considerare faptul că după aderarea României la Uniunea Europeană Ministerul Sănătăţii a dobândit noi responsabilităţi în domeniul inspecţiei sanitare,având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a aplica actele adoptate,ţinând cont că Regulamentul CE nr. 765/2008, Regulamentul CE nr. 882/2004, precum şi Standardul european SR EN ISO 17020:2005 prevăd că sarcinile structurilor de control să fie îndeplinite în mod independent, imparţial şi transparent, asigurând calitatea şi coerenţa controalelor oficiale la toate nivelurile,în considerarea faptului că regulamentele sunt acte juridice definite în art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu aplicabilitate generală, obligatorii în toate elementele sale şi aplicabile direct în toate ţările Uniunii Europene,reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura îndeplinirea principalului rol al structurilor de control de a realiza în mod imparţial sarcinile, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,având în vedere că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii sanitari din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat se confruntă cu o serie de presiuni şi riscuri de natură a le influenţa aplicarea măsurilor corespunzătoare profesiei în judeţul de reşedinţă,în considerarea faptului că în urma acţiunilor de control încrucişat dispus de Ministerul Sănătăţii, prin Inspecţia Sanitară de Stat, inspectorii sanitari care derulează acţiuni de control în afara judeţului de reşedinţă au aplicat măsuri proporţionale cu gravitatea deficienţelor depistate, în concordanţă cu situaţiile reale,ţinând cont că aceste evenimente pot conduce la apariţia unor situaţii de natură a afecta buna desfăşurare a activităţii inspectorilor, cu consecinţe negative în rezultatul acţiunilor de control şi implicit în asigurarea protecţiei populaţiei prin îmbunătăţirea activităţilor, serviciilor şi produselor cu impact asupra stării de sănătate,ţinând cont că nerezolvarea acestor probleme, în regim de urgenţă, poate genera disfuncţionalităţi în cadrul acţiunilor de control dispuse de Ministerul Sănătăţii, prin Inspecţia Sanitară de Stat,luând în considerare evenimentele semnalate de mass-media privind problematica biocidelor utilizate în unităţile sanitare, evenimentele privind îmbolnăvirea copiilor cu sindrom hemolitic uremic, focarele de toxiinfecţie alimentară şi suspiciunile de toxiinfecţie alimentare, raportate prin sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje,având în vedere raportarea unui număr tot mai mare de cazuri de boli diareice acute apărute în diverse colectivităţi de copii, dar şi neconformităţile frecvente constatate la nivelul unităţilor sanitare, unităţilor de învăţământ, operatorilor economici din domeniul produselor cu impact asupra sănătăţii populaţiei, precum distribuţia şi monitorizarea apei potabile, şi al alimentaţiei colective,ţinând cont că aceste situaţii sunt consecinţa lipsei unui control constant, eficient şi obiectiv ca urmare a coordonării deficitare a acestei activităţi la nivel local, ceea ce afectează interesul public general,în considerarea faptului că reglementările contradictorii privind activitatea de inspecţie sanitară de stat, care menţin confuzia asupra responsabilităţilor inspectorilor sanitari de stat şi a subordonării acestora, îngrădesc operativitatea acestora, motiv pentru care în vederea asigurării protecţiei sănătăţii populaţiei se impune eficientizarea de urgenţă a activităţii de inspecţie sanitară de stat,reţinându-se participarea activă în cadrul sistemelor rapide de alertă în domeniile produselor alimentare şi nonalimentare pentru produse biocide şi cosmetice, transplant, transfuzie sanguină,întrucât este imperios necesară reglementarea coordonării de la nivel central a întregii activităţi de inspecţie sanitară de stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică teritorială, deoarece, potrivit legislaţiei naţionale şi comunitare, Inspecţia Sanitară de Stat a Ministerului Sănătăţii are responsabilitatea de raportare a rezultatelor activităţii de monitorizare şi control al factorilor de risc cu impact asupra sănătăţii populaţiei, către Comisia Europeană, pe domeniile pentru care este autoritate competentă,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, a activităţii Inspecţiei Sanitare de Stat, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă,apreciem că toate acestea constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată. Din cauza amplorii fenomenului şi a consecinţelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative care continuă să se producă asupra interesului public general care vizează încrederea societăţii în justiţie.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: (la 07-04-2017, Punctul 1 din Articolul UNIC a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 45 din 3 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 ) 2. La articolul 27, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) În situaţii de risc pentru sănătatea publică, personalul împuternicit poate dispune măsura interzicerii punerii în consum a produselor, retragerii produselor, suspendarea activităţilor, închiderea unităţilor, retragerea, anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare, a avizului sanitar, a notificărilor pentru activităţi şi produse şi orice alte măsuri pe care situaţia le impune, conform legii.......................................................................(6) Concluziile activităţilor de control, abaterile de la normele legale, recomandările şi termenele de remediere a deficienţelor, precum şi alte măsuri legale aplicate se consemnează în procese-verbale, rapoarte şi decizii, ale căror modele sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 28 iunie 2016.Nr. 36.--------