ORDIN nr. 755 din 17 iunie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 868/2016 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios şi al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 14 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va următorul cuprins:"Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."2. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În anunţul de concurs se vor preciza profesia, gradul profesional şi eventualele atestate de studii complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii, după cum urmează: a) medic medicină generală, medic dentist, respectiv farmacist cu drept de liberă practică; b) medic rezident, medic dentist rezident, respectiv farmacist rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea în care se publică postul; c) medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist confirmat în specialitatea în care se publică postul; d) medic primar, medic dentist primar, respectiv farmacist primar confirmat în specialitatea în care se publică postul; e) pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist candidează, după caz, biologi, biochimişti, chimişti debutanţi, biologi, biochimişti, chimişti, respectiv biologi, biochimişti, chimişti specialişti sau principali."3. În anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;"4. În anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) copia actului de identitate în termen de valabilitate."5. În anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum şi pentru spitalele judeţene:1. preşedinte - cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil, având gradul de medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului. Pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist, preşedintele este un biolog, biochimist sau, după caz, chimist cu gradul de principal;2. membri:- un cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil, cu titlul egal sau mai mic decât al preşedintelui, având gradul de medic primar, medic dentist primar, farmacist primar în specialitatea postului respectiv, ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal;- un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte;3. reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcţie de subordonare;4. secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist;"6. În anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din:1. preşedinte - directorul medical al unităţii sanitare care organizează concursul;2. membri:- un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal;- un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte;3. secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist."7. În anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, candidaţii care la proba scrisă a examenului de specialitate nu au obţinut minimum 60 de puncte vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua concursul."8. În anexa nr. 1, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. (2) Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu din unităţile sanitare cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările ulterioare."9. În anexa nr. 2, la litera A, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. secretă şi constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise. Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi pentru funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi obligatoriu un subiect va fi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IIDirecţia generală resurse umane, juridic şi contencios, direcţiile cu atribuţii din cadrul Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Corina Silvia Pop,

  secretar de stat
  Bucureşti, 17 iunie 2016.Nr. 755.----