NORME METODOLOGICE din 22 iunie 2016 (*actualizate*)de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017*((actualizate până la data de 1 martie 2017*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 763/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 477 din 27 iunie 2016.

  ──────────
  Notă

  ──────────

  Conform art. I din ORDINUL nr. 1.393 din 9 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016, termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 şi 477 bis din 27 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2017.

  ──────────
   +  Anexa 1CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICIIMINIMAL ŞI DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂA. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei1.4. consultaţiile de planificare familială1.5. servicii de prevenţie1.6. activităţi de suport1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, indiferent dacă persoana neasigurată se află sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie.NOTA 1:Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.NOTA 2:Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru.NOTA 3:Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare.1.2.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie.1.3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;1.3.1. În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, recomandare pentru testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre şi post testare HIV şi lues a femeii gravide.NOTĂ: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere.1.4. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială constau în: a) consilierea persoanei privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive.1.4.1: Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b); se decontează două consultaţii pe an calendaristic, pe persoană.1.5. Serviciile de prevenţie - consultaţie preventivă:Consultaţia preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate se acordă o dată la 3 ani şi cuprinde:a. consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);b. recomandare pentru examene paraclinice pentru încadrarea într-o grupă de risc;c. sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic.Consultaţia se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiară de pachet minimal de servicii medicale sau la solicitarea medicului de familie - pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista medicului de familie.1.6. Activităţile de suport - examinare pentru constatarea decesului cu sau fără eliberare de acte medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale;NOTĂ: Se decontează un serviciu - consultaţie - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui neasigurat înscris sau nu pe lista medicului de familie.2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport altele decât cele de la pct. 1.6.B. PACHETUL DE SERVICII DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice1.2. servicii medicale de prevenţie şi profilaxie1.3. servicii medicale la domiciliu1.4. servicii medicale adiţionale1.5. activităţi de suport1.6. servicii de administrare de medicamente1.1. Servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice1.1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de familie acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical/domiciliu.1.1.1.2. Pentru persoanele asigurate înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.NOTA 1:Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.NOTA 2:Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de la cabinet sau la domiciliu pacientului în cadrul programului pentru consultaţii la domiciliu.NOTA 3:Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de familie în documentele de evidenţă primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.1.1.2. Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice, care cuprinde:a. anamneza, examenul clinic general;b. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;c. recomandare pentru investigaţii paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare;d. manevre de mică chirurgie, după caz;e. stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;f. bilet de trimitere pentru consultaţie la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare în spital pentru cazurile care necesită aceasta sau care depăşesc competenţa medicului de familie;g. recomandare pentru tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu sau în sanatorii balneare, după caz;h. recomandare pentru tratament de recuperare în sanatorii şi preventorii, după caz;i. recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, după caz;j. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;1.1.2.1. Consultaţiile la cabinet pentru afecţiuni acute/subacute sau acutizările unor afecţiuni cronice se vor acorda conform recomandărilor medicale, iar la domiciliu se au în vedere şi prevederile de la punctul 1.3. Pentru fiecare episod de boală acută/subacută sau acutizare a unor afecţiuni cronice/asigurat se decontează maxim două consultaţii.NOTĂ: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta, în copie, rezultatele investigaţiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susţine şi/sau confirma diagnosticul menţionat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate.1.1.3. Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice - se vor realiza pe bază de programare pentru: a) supravegherea evoluţiei bolii; b) continuitatea terapiei; c) screeningul complicaţiilor; d) educaţia asiguratului privind autoîngrijirea.1.1.3.1. Consultaţiile în cabinet pentru afecţiunile cronice se vor acorda conform planului de management stabilit de către medic, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de către medic şi în condiţiile prevederilor de la punctul 1.3. Pentru toate afecţiunile cronice/asigurat se decontează o consultaţie pe lună.1.1.4. Consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pe bază de programare, pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2; astmul bronşic; boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC; boala cronică de rinichi.1.1.4.1. Consultaţiile de monitorizare activă acoperă următoarele: a) Evaluarea iniţială a cazului nou depistat în primul trimestru după luarea în evidenţă, episod ce poate include 3 consultaţii la medicul de familie ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive - bilanţ clinic iniţial care include screeningul complicaţiilor, iniţierea şi ajustarea terapiei până la obţinerea răspunsului terapeutic preconizat, educaţia pacientului, recomandare pentru investigaţii paraclinice, bilet de trimitere pentru cazurile care necesită consultaţii de specialitate sau care depăşesc competenţa medicului de familie; b) Monitorizarea pacientului cuprinde 2 consultaţii programate care includ evaluarea controlului bolii, screeningul complicaţiilor, educaţia pacientului, investigaţii paraclinice şi tratament şi o nouă monitorizare se face după 6 luni consecutive, calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2a. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: evaluarea afectării organelor ţintă; stratificarea nivelului de risc; stabilirea planului de management: stabilirea obiectivelor clinice; iniţierea intervenţiilor de modificare a riscului, evaluarea răspunsului, ajustarea terapiei pentru atingerea valorilor ţintă specifice cazului.Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneza; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, ascultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi care pot induce HTA secundară, măsurarea circumferinţei abdominale, examinarea piciorului pentru pacienţii cu diabet zaharat tip 2, măsurarea TA; bilet de trimitere pentru consultaţie de specialitate/investigaţii paraclinice în vederea efectuării: hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină serică, microalbuminurie, EKG;Intervenţiile de modificare a riscului includ: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă, fumat, dietă, activitate fizică; intervenţii de reducere a factorilor de risc individuali la valorile ţintă stabilite ca obiective terapeutice - TA, colesterol, glicemie - prin modificarea stilului de viaţă şi/sau terapie medicamentoasă; educaţie pentru auto - îngrijire.NOTĂ: Pentru iniţierea şi ajustarea terapiei medicamentoase cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate/atestat în diabet, nutriţie şi boli metabolice.b. Monitorizare activă a pacientului cu risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, cuprinde: bilanţul periodic al controlului terapeutic; evaluarea evoluţiei afecţiunii - screening-ul complicaţiilor/afectarea organelor ţintă; tratament/ajustarea medicaţiei, după caz.NOTĂ: Pentru tratamentul şi ajustarea medicaţiei cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat de tip 2, este necesară recomandare de la medicul de specialitate/atestat în diabet, nutriţie şi boli metaboliceConsultaţiile în cadrul monitorizării active includ: examen clinic în cabinetul medicului de familie; bilet de trimitere - management de caz, pentru investigaţii paraclinice specifice respectiv hemoleucogramă completă, glicemie, profil lipidic complet, ionogramă serică, acid uric seric, creatinină serică, microalbuminurie, EKG, dozare proteină urinară, în funcţie de nivelul de risc; bilet de trimitere - management de caz, în funcţie de nivelul de risc pentru consultaţie de specialitate la cardiologie, medicină internă, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, oftalmologie, nefrologie; sfaturi igieno-dietetice şi educaţie pentru auto-îngrijire.Criterii de încadrare în nivel de risc:I. Nivel de risc scăzut: SCORE < 1 plus 155 < LDL-C < 190 mg/dl şi/sau 140/90 < TA < 160/99 (TAS şi/sau TAD)II. Nivel de risc mediu: SCORE < 5 plus LDL-C > 70 mg/dl şi/sau 160/90 < TA < 179/109 şi/sau 1 - 2 FRSIII. Nivel de risc înalt şi foarte înalt: SCORE > 5 şi/sau LDL-C > 100 mg/dl şi/sau TA > 180/110, şi/sau afectarea organelor ţintă, şi/sau boală renală şi/sau prezenţa concomitentă a DZ şi/sau >/= 3 FRS1.1.4.3. Managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC:a. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în stratificarea nivelului de severitate; întocmirea unui plan de management al pacientului cu caz nou confirmat şi iniţierea terapiei.Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză factori declanşatori, istoric personal şi familial; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi; trimitere pentru investigaţii paraclinice/explorări funcţionale: hemoleucogramă completă, spirometrie, peak-flowmetrie, radiografie pulmonară; trimitere pentru consultaţie de specialitate la pneumologie, pediatrie, alergologie şi medicină internă, după caz;Iniţierea intervenţiilor terapeutice include: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă - fumat, dietă, activitate fizică +/- consiliere suport specializat;a.1. Pentru astm bronşic - ţinta Terapeutică este reprezentată de controlul simptomelor cu combinaţia farmacologică şi în dozele cele mai mici posibile:a.1.1. - astm bronşic controlat - limitarea simptomelor diurne şi a consumului de beta2 agonist la nevoie în a.1.2. - astm bronşic parţial controlat - limitarea simptomelor diurne şi a consumului de beta2 agonist la nevoie în > 2 ocazii/săptămână, prezenţa simptomelor nocturne, funcţie pulmonară < 80% din valoarea cea mai bună (sau prezisă), cu limitarea activităţii, cu una/mai multe exacerbări în ultimul an;a.1.3. - astm bronşic necontrolat - trei sau mai multe caracteristici de astm bronşic parţial controlat prezente în orice săptămână plus o exacerbare.Iniţierea medicaţiei la pacientul nou diagnosticat se face cu medicaţie de treapta II sau III, funcţie de intensitatea simptomelor.a.2. Pentru BPOC - ţinta terapeutică este reprezentată de renunţarea la fumat şi controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii:a.2.1. - toţi pacienţii: educaţie intensivă pentru renunţare la fumat, evitarea altor factori de risc, dietă, activitate fizică, reguli de viaţă, vaccinare antigripală;a.2.2. - toţi pacienţii cu BPOC confirmaţi spirometric şi încadraţi în stadiul de severitate I - II cu dispnee - iniţiere terapie de linia I (bronhodilatator cu durată scurtă de acţiune - uneori) sau de linia II (bronhodilatator cu durată lungă de acţiune - dacă este necesar)a.2.3. - bilet de trimitere la medicul de specialitate - pacienţii cu BPOC confirmaţi spirometric şi încadraţi în stadiul de severitate III şi IV pentru iniţiere terapie combinată respectiv oxigenoterapie sau/şi pacienţi cu suspiciune de BPOC, pentru confirmare diagnostică.b. Monitorizarea activă a cazului luat în evidenţă cuprinde: reevaluarea nivelului de severitate/nivelului de control al bolii şi identificarea eventualelor cauze de control inadecvat; educaţia pacientului privind boala, evoluţia ei, înţelegerea rolului diferitelor clase de medicamente şi a utilizării lor, înţelegerea rolului pacientului în managementul de lungă durată a bolii, sfatul pentru renunţarea la fumat; evaluarea complianţei la tratament şi ajustarea/continuarea terapiei pentru controlul simptomelor;Pentru astm bronşic - ţinta terapeutică - controlul simptomelor cu combinaţia farmacologică şi în dozele cele mai mici posibile.Pentru BPOC - ţinta terapeutică - renunţarea la fumat şi controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii şi prevenirea exacerbărilor.Consultaţiile în cadrul monitorizării active includ: anamneza, factori declanşatori cauze de control inadecvat; examen clinic în cabinetul medicului de familie: inspecţie, auscultaţie şi palpare pentru evidenţierea semnelor de afectare a organelor ţintă, evidenţierea semnelor clinice pentru comorbidităţi; evaluarea riscului de exacerbare a BPOC; bilet de trimitere - management de caz, în funcţie de severitate - pentru efectuarea de investigaţii paraclinice pentru stabilirea severităţii/nivelului de control şi monitorizarea evoluţiei astmului bronşic şi BPOC: spiRometrie, hemoleucogramă completă şi dacă se suspectează complicaţii - radiografie pulmonară, după caz; bilet de trimitere - management de caz, în funcţie de severitate - pentru evaluare la medicul de specialitate pneumologie, pediatrie, alergologie şi medicină internă, după caz.Educaţia pacientului: sfaturi pentru modificarea stilului de viaţă: fumat, dietă, activitate fizică +/- consiliere/vaccinare antigripală.Evaluarea complianţei la recomandările terapeutice, cu atenţie sporită la complianţa la medicamente şi verificarea la fiecare vizită a înţelegerii utilizării diferitelor clase de medicamente şi a modului de utilizare a dispozitivelor inhalatorii.1.1.4.4. Managementul bolii cronice de rinichia. Evaluarea iniţială a cazului nou depistat constă în: evaluarea gradului de risc în funcţie de filtratul glomerular, albuminurie şi boala renală primară; stabilirea obiectivelor terapeutice şi întocmirea planului de îngrijire al pacientului confirmat (obiective terapeutice) şi iniţierea terapiei.Consultaţia în cadrul evaluării iniţiale cuprinde: anamneză (antecedente familiale şi personale, expunere la nefrotoxice, istoric al afectării renale şi al co-morbidităţilor relevante); examen clinic complet; bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice: creatinină serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată - eRFG, examen sumar de urină, albumină/creatinină urinară, ecografie de organ - renală; bilet de trimitere pentru consultaţie de specialitate la nefrolog a pacienţilor cu risc mediu-mare (raport albumină/creatinină peste 300 mg/g, eRFG mai mic de 45 mL/min sau hematurie microscopică de cauză non-urologică), hipertensiune arterială necontrolată.Iniţierea terapiei include: consiliere pentru schimbarea stilului de viaţă: renunţare la fumat, dietă hiposodată, activitate fizică; tratament medicamentos vizând controlul presiunii arteriale (conform obiectivului terapeutic individual), al proteinuriei, al declinului eRFG şi al dislipidemiei, după caz; educaţia pacientului pentru auto-îngrijire.b. Monitorizarea activă a cazului luat în evidenţă: bilanţul periodic al controlului terapeutic (presiune arterială, raport albumină/creatinină urinară, declin eRFG); revizuirea medicaţiei (medicamente, doze), după caz; evaluarea aderenţei la programul terapeutic (dietă, medicaţie); bilet de trimitere - management de caz, pentru investigaţii paraclinice creatinină serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată - eRFG, albumină/creatinină urinară; bilet de trimitere - management de caz, pentru evaluare la medicul de specialitate nefrologie.1.2. Serviciile medicale preventive şi profilactice sunt:1.2.1. Consultaţiile preventive sunt consultaţii periodice active oferite persoanelor cu vârsta între 0 - 18 ani privind:a. creşterea şi dezvoltarea;b. starea de nutriţie şi practicile nutriţionale;c. depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârstă/sex; serviciile preventive pentru copii pe grupe de vârstă şi sex, conform anexei nr. 2 C la ordin.1.2.1.1. Frecvenţa efectuării consultaţiilor se va realiza după cum urmează: a) la externarea din maternitate şi la 1 lună - la domiciliul copilului; b) la 2, 4, 6, 9, 12,15,18, 24, 36 luni; c) o dată pe an dela 4la18 ani.NOTA 1:În cadrul consultaţiilor preventive copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, beneficiază anual de investigaţii paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţiile preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigaţii. Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei.Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt:a. Vârsta cuprinsă între 2 ani şi 5 ani inclusiv:1. Pentru screeningul anemiei:● Hemoleucograma completă● Sideremie2. Pentru screeningul rahitismului:● Calciu seric total● Calciu ionic seric● Fosfor● Fosfatază alcalinăb. Vârsta cuprinsă între 6 ani şi 9 ani inclusiv1. Pentru screeningul sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de masă corporală - (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială● Proteine totale serice● Colesterol seric total● Trigliceride serice● Glicemie● TGP● TGOc. Vârsta cuprinsă între 10 ani şi 17 ani inclusiv1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de masă corporală - (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială● Colesterol seric total● Trigliceride serice● Glicemie● TGP● TGO2. Pentru screening BTS (după începerea vieţii sexuale)● VDRL sau RPRNOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familie examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situaţia în care VDRL sau RPR este pozitiv.1.2.2. Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare: a) luarea în evidenţă în primul trimestru; se decontează o consultaţie; b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a se decontează o consultaţi e/lună. În situaţia în care luarea în evidenţă a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidenţă a gravidei, nu şi supravegherea; c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; se decontează două consultaţii/lună; d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; se decontează o consultaţie; e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; se decontează o consultaţie.1.2.2.1. În cadrul supravegherii gravidei se face promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, consiliere pre şi post testare HIV şi lues a femeii gravide, precum şi alte investigaţii paraclinice necesare, dintre cele prevăzute în pachetul de bază.NOTĂ: În conformitate cu programul de monitorizare, investigaţiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidenţă de către acesta şi până la 4 săptămâni de la naştere.1.2.3. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se acordă la cabinetul medicului de familie în mod activ adulţilor din populaţia generală - fără semne de boală - se vor realiza după cum urmează:1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani - o dată la 3 ani calendaristici, pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 C la ordin. Se decontează maxim 2 consultaţii/asigurat în anul în care se realizează evaluarea riscului individual. Pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare se acordă anual, conform prevederilor de la punctul 1.2.3.2. şi se decontează maxim 2 consultaţii/asigurat, anual.1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40 ani, anual - pentru care medicul de familie evaluează expunerea la factorii de risc finalizată prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare conform anexei nr. 2 C la ordin. Se decontează maxim 2 consultaţii/asigurat, anual.NOTA 1:În cadrul consultaţiilor preventive asiguraţii asimptomatici cu vârsta peste 18 ani, anual respectiv odată la 3 ani, beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigaţii. Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigaţii paraclinice cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei.Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt:a. pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani● Hemoleucogramă completă● VSH● Glicemie● Colesterol seric total● Creatinina sericăb. pentru femeia cu vârsta între 18 şi 39 ani care planifică o sarcină● VDRL sau RPRc. pentru adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste● Hemoleucogramă completă● VSH● Glicemie● Colesterol seric total● Creatinina serică● PSA la bărbaţi● TSH şi FT4 la femeiNOTA 2:Furnizorul de analize de laborator efectuează fără recomandarea medicului de familie examenul citologic al frotiului sangvin (numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie) în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, respectiv efectuează TPHA în situaţia în care VDRL sau RPR este pozitiv.1.2.4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz). Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000.1.2.4.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie.1.2.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.1.2.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la literele a) şi b); se acordă maximum două consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.1.3. Consultaţiile la domiciliu sunt acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase şi lehuzelor.Se consideră consultaţie la domiciliu, inclusiv consultaţia - examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.1.3.1. Consultaţiile la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie se decontează astfel: maximum 2 consultaţii pentru fiecare episod acut/subacut/acutizări ale bolilor cronice, maximum 4 consultaţii/an pentru bolile cronice şi o consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă. Informaţiile medicale se înregistrează în fişa medicală.1.3.2. Consultaţiile acordate la domiciliul asiguraţilor - maximum 42 de consultaţii pe lună pe medic cu listă proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi.NOTĂ: consultaţiile la domiciliu se consemnează în registrul de consultaţii la domiciliu, care va conţine data şi ora consultaţiei, numele, prenumele, semnătura asiguratului sau aparţinătorului, după caz, pentru situaţia în care nu se utilizează cardul conform prevederilor legale în vigoare.1.4. Serviciile medicale adiţionale reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare, iar medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz.1.4.1. Serviciile adiţionale sunt: a) efectuare şi interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate b) ecografie generală - abdomen şi pelvisNOTA 1*):Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor prevăzute în anexa 20 la ordin.NOTA 2:Numărul maxim de ecografii generale, examene EKG - efectuare şi interpretare ce pot fi efectuate şi acordate într-o oră, nu poate fi mai mare de 3.1.5. Activităţile de suport sunt reprezentate de eliberarea următoarelor documente: concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, adeverinţe medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, adeverinţe medicale pentru înscrierea în colectivitate - eliberate la efectuarea examenelor anuale de bilanţ ale preşcolarilor şi elevilor şi numai la înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ şi avize epidemiologice pentru (re)intrare în colectivitate, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, ca urmare a examinării pentru constatarea decesului.NOTA 1:Activităţile de suport sunt consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.NOTA 2:Se decontează un serviciu - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dacă s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui asigurat înscris pe lista medicului de familie.1.6. Servicii de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet.C. PACHETUL DE SERVICII ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII.1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la lit. A punctul 1, subpunctele 1.1 şi 1.2 şi la lit. B, punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 din prezenta anexă.2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la lit. B.3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia, după caz, de serviciile medicale prevăzute la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă sau de serviciile medicale prevăzute la lit. B din prezenta anexă în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.  +  Anexa 2MODALITĂŢILE DE PLATĂîn asistenţa medicală primară pentru furnizareade servicii medicale prevăzute în pachetele deservicii medicale  +  Articolul 1 (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per cap ta" prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de persoane înscrise asigurate, şi plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte pentru unele servicii medicale prevăzute anexa nr. 1 la ordin, inclusiv pentru serviciile medicale acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. (2) Suma cuvenită prin plata "per capita" pentru serviciile menţionate la lit. e) se calculează prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate înscrise în lista medicului de familie, conform lit. a), b) sau c), ajustat în funcţie de condiţiile prevăzute la lit. d), cu valoarea stabilită pentru un punct. a) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe grupe de vârstă a persoanelor înscrise asigurate se stabileşte astfel:1. numărul de puncte, acordat pe o persoană asigurată înscrisă în listă, în raport cu vârsta persoanei asigurate înscrise:┌─────────────┬───────────┬────────────┬───────────┐│ Grupa de │ 0 - 3 ani │ 4 - 59 ani │ 60 ani ││ vârstă │ │ │ şi peste │├─────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤│ Număr de │ 11,2 │ 7,2 │ 11,2 ││ puncte/ │ │ │ ││ persoană/an │ │ │ │└─────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘NOTA 1:Încadrarea persoanei asigurate, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei - copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa 4-59 ani.NOTA 2:În situaţia în care în lista medicului de familie sunt înscrise persoane instituţionalizate - copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, persoane din centre de îngrijire şi asistenţă - şi persoane private de libertate aflate în custodia statului, potrivit legii, numărul de puncte aferent acestora se majorează cu 5% faţă de punctajul acordat grupei de vârstă în care se încadrează.În acest sens medicii de familie ataşează la fişa medicală actele doveditoare care atestă calitatea de persoane instituţionalizate - copii încredinţaţi sau daţi în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, persoane din centre de îngrijire şi asistenţă - sau persoane private de libertate aflate în custodia statului, potrivit legii.NOTA 3:Pentru persoanele încadrate ca şi persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate numărul de puncte aferent acestora este cel corespunzător grupei de vârstă "60 ani şi peste".2. La calculul numărului lunar de puncte "per capita" conform art. 1 alin. (2) se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie existente în ultima zi a lunii precedente. în situaţia contractelor nou încheiate pentru prima lună de contract la calculul numărului de puncte per capita se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la contractare.Pentru medicii nou veniţi care încheie contract de furnizare de servicii medicale pentru o perioadă de maximum 3 luni - după încetarea convenţiei încheiată pentru maxim 3 luni, pentru prima lună de contract se iau în considerare persoanele asigurate înscrise în lista medicului de familie prezentată la data încheierii contractului.3. Numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie din punct de vedere al asigurării unor servicii de calitate la nivelul asistenţei medicale primare care se ia în calcul pentru stabilirea necesarului de medici de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană este de 1.800.4. Pentru un număr de 2.200 de persoane înscrise pe lista medicului de familie programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual precum şi al fiecărui medic de familie cu listă proprie care se contractează cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară este de 35 de ore pe săptămână. în situaţia în care numărul persoanelor înscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200 programul de 35 de ore pe săptămână se poate prelungi şi/sau se poate modifica în sensul schimbării raportului prevăzut la alin. (3) lit. b) cu asigurarea numărului de consultaţii la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit. B pct. 1.3 din anexa nr. 1 la ordin.În cazul prelungirii programului de lucru pentru o listă cuprinsă între 2.200 şi 3.000 de persoane înscrise programul zilnic se majorează cu 1 oră iar pentru o listă de înscrişi mai mare de 3.000 programul zilnic se majorează cu 2 ore.5. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200 şi numărul de puncte "per capita"/an depăşeşte 18.700 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se reduce după cum urmează:- cu 25%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 18.701 - 22.000;- cu 50%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 22.001 - 26.000;- cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000.Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au cel puţin un medic angajat cu normă întreagă şi pentru cabinetele medicale care se află într-o unitate administrativ-teritorială/zonă urbană cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie, stabilit de comisia prevăzută la art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce după cum urmează:- pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 18.700, dar nu mai mult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face 100%;- pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 25%;- pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 50%;- pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 30.000 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 75%; b) Medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condiţiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în aceleaşi condiţii ca şi medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-veniţi, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie.Venitul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condiţiile prevederilor art. 11 dela capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte conform lit. a). c) Medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condiţiile prevederilor art. 14 capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, chiar dacă la sfârşitul celor 3 luni pentru care au avut încheiată convenţie de furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane asigurate prevăzut la art. 1 alin. (3) şi alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, încheie contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului; medicii nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 3 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de persoane asigurate. în caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de sănătate încetează la expirarea celor 3 luni, cu excepţia situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relaţiei contractuale este cea prezentată de medicul de familie la sfârşitul celor 3 luni. Dacă după prelungirea relaţiei contractuale se constată, odată cu validarea listei de persoane asigurate înscrise, că nu este îndeplinită condiţia privind numărul minim de persoane asigurate înscrise, contractul poate înceta în condiţiile art. 1 alin. (6) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat.Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie numărul minim de persoane asigurate prevăzut la art. 1 alin. (3) şi alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat, venitul se stabileşte conform lit. a). Se consideră medic nou-venit într-o localitate, medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă, inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. d) Numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c), după caz, se recalculează în următoarele situaţii:1. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, majorarea este cu până la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea. Pentru cabinetele medicale organizate în localităţile care se găsesc total sau parţial în aria Rezervaţiei biosferei Delta Dunării, se aplică un procent de majorare de 200%, indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea.Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru/puncte secundare de lucru şi un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul şi pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c) va fi împărţit proporţional cu programul de lucru - exprimat în ore desfăşurat la cabinet, respectiv la punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4, iar numărul de puncte rezultat pentru fiecare dintre acestea se va ajusta în funcţie de sporul de zonă aferent localităţii unde se află cabinetul, respectiv punctul/punctele de lucru.Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţa medicală primară la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat.2. în raport cu gradul profesional, valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c), se majorează cu 20%, iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%.Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care s-a depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional.În situaţiile de înlocuire a unui medic, când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate, se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. Pentru cabinetele medicale individuale, în situaţia de înlocuire a medicului titular de către medicul angajat, se va lua în calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular. e) Serviciile cuprinse la litera B subpunctele 1.1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.5, cu excepţia consultaţiei la domiciliu care se finalizează sau nu prin eliberarea certificatului constatator de deces şi 1.6 din anexa nr. 1 la ordin, precum şi consultaţiile prevăzute la subpunctele 1.1 2, 1.1.3 şi 1.3 de la litera B din anexa nr. 1 la ordin care depăşesc limitele prevăzute la alin. (3) lit. b), sunt incluse în plata "per capita". (3) Suma cuvenită pentru serviciile medicale a căror plată se realizează prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte se calculează prin înmulţirea numărului de puncte pe serviciu medical ajustat în funcţie de gradul profesional, cu valoarea stabilită pentru un punct. a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:*Font 8*┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ DENUMIRE SERVICIU MEDICAL │ FRECVENŢĂ/PLAFON │ NR. PUNCTE │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│A. Pachet minimal │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│1. Servicii medicale pentru situaţiile│1 consultaţie per persoană pentru │5,5 puncte/consultaţie ││de urgenţă medico-chirurgicală │fiecare situaţie de urgenţă │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│2. Supraveghere şi depistare de boli │1 consultaţie per persoană pentru │5,5 puncte/consultaţie ││cu potenţial endemo-epidemic │fiecare boală cu potenţial endemo- │ ││ │epidemic suspicionată şi confirmată, │ ││ │inclusiv pentru bolnavul TBC nou │ ││ │descoperit activ de medicul de familie │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│3. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi│ │ ││lehuziei │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) luarea în evidenţă în primul │1 consultaţie │5,5 puncte/consultaţie ││trimestru; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b) supravegherea, lunar, din luna a │1 consultaţie pentru fiecare lună │5,5 puncte/consultaţie ││3-a până în luna a 7-a; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) supravegherea, de două ori pe lună,│2 consultaţii pentru fiecare lună │5,5 puncte/consultaţie ││din luna a 7-a până în luna a 9-a │ │ ││inclusiv; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d) urmărirea lehuzei la externarea din│1 consultaţie la domiciliu │15 puncte/consultaţie ││maternitate - la domiciliu; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de│1 consultaţie │5,5 puncte/consultaţie ││la naştere; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│4. Servicii de planificare familială │2 consultaţii/an calendaristic/persoană │5,5 puncte/consultaţie │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│5. Constatarea decesului cu sau fără │1 examinare la domiciliu │15 puncte/examinare ││eliberarea certificatului constatator │ │pentru constatarea ││de deces │ │decesului │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│6. Servicii de prevenţie │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Consultaţia preventivă │1 consultaţie o dată la 3 ani │5,5 puncte/consultaţie ││ │calendaristici │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│B. Pachet de bază │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│1. Serviciile medicale preventive şi │ │ ││profilactice acordate asiguraţilor cu │ │ ││vârsta 0-18 ani │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) - la externarea din maternitate - │1 consultaţie la domiciliu │15 puncte/consultaţie ││la domiciliul copilului │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b)- la1 lună - la domiciliul copilului│1 consultaţie la domiciliu │15 puncte/consultaţie │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi │1 consultaţie pentru fiecare din lunile │5,5 puncte/consultaţie ││36 luni │nominalizate │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d)- dela 4 la18 ani │1 consultaţie/an/ asigurat │5,5 puncte/consultaţie │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi│ │ ││lăuziei │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) luarea în evidenţă în primul │1 consultaţie │5,5 puncte/consultaţie ││trimestru; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b) supravegherea, lunar, din luna a │1 consultaţie pentru fiecare lună │5,5 puncte/consultaţie ││3-a până în luna a 7-a; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) supravegherea, de două ori pe lună,│2 consultaţii pentru fiecare lună │5,5 puncte/consultaţie ││din luna a 7-a până în luna a 9-a │ │ ││inclusiv; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d) urmărirea lehuzei la externarea din│1 consultaţie la domiciliu │15 puncte/consultaţie ││maternitate - la domiciliu; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de│1 consultaţie │5,5 puncte/consultaţie ││la naştere; │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│3. Evaluarea riscului individual la │ │ ││adultul asimptomatic │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 │2 consultaţii/asigurat o dată la 3 ani │5,5 puncte/consultaţie ││ani │calendaristici pentru completarea │ ││ │riscogramei │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 │1-2 consultaţii/asigurat anual pentru │5,5 puncte/consultaţie ││ani - persoane asimptomatice depistate│completarea riscogramei │ ││cu risc înalt │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) asiguraţi cu vârsta > 40 ani │1-2 consultaţii/asigurat anual pentru │5,5 puncte/consultaţie ││ │completarea riscogramei │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│4. Servicii medicale curative │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) Consultaţia în caz de boală pentru │2 consultaţii/asigurat/episod │5,5 puncte/consultaţie ││afecţiuni acute, subacute şi │ │pentru consultaţiile ││acutizările unor afecţiuni cronice │ │care se încadrează în ││ │ │limitele prevăzute la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b) Consultaţii periodice pentru │1 consultaţie/asigurat/lună │5,5 puncte/consultaţie ││îngrijirea generală a asiguraţilor cu │ │pentru consultaţiile ││boli cronice │ │care se încadrează în ││ │ │limitele prevăzute la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) Management de caz: │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c.1) evaluarea iniţială a cazului nou │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c.1.1) evaluarea iniţială a cazului │3 consultaţii ce pot fi acordate într-un│5,5 puncte/consultaţie ││nou de HTA, dislipidemie şi diabet │interval de maxim 3 luni consecutive; │în cadrul evaluării ││zaharat tip 2 │ │iniţiale a cazului nou;││ │ │intervalul de 3 luni ││ │ │are ca dată de început ││ │ │data primei consultaţii││ │ │în cadrul evaluării; │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c.1.2) evaluarea iniţială a cazului │3 consultaţii ce pot fi acordate într-un│5,5 puncte/consultaţie ││nou de astm bronşic şi boala cronică │interval de maxim 3 Luni consecutive; │în cadrul evaluării ││respiratorie obstructivă - BPOC │ │iniţiale a cazului nou;││ │ │intervalul de 3 luni ││ │ │are ca dată de început ││ │ │data primei consultaţii││ │ │în cadrul evaluării; │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c.1.3) evaluarea iniţială a cazului │3 consultaţii ce pot fi acordate într-un│5,5 puncte/consultaţie ││nou de boală cronică de rinichi │interval de maxim 3 luni consecutive; │în cadrul evaluării ││ │ │iniţiale a cazului nou;││ │ │intervalul de 3 luni ││ │ │are ca dată de început ││ │ │data primei consultaţii││ │ │în cadrul evaluării; ││ ├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ │O singură dată, în trimestrul în care a │Suplimentar 5,5 puncte/││ │fost făcută confirmarea │asigurat - caz nou ││ │ │confirmat de medicul de││ │ │specialitate pentru ││ │ │fiecare dintre ││ │ │serviciile prevăzute la││ │ │pct. c.1.1), c.1.2) şi ││ │ │c.1.3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c.2) monitorizare pentru una sau mai │2 consultaţii în cadrul - monitorizării │6 puncte/consultaţie ││multe dintre bolile cronice incluse în│managementului de caz │în cadrul ││managementul de caz (HTA, dislipidemie│ │monitorizării- ││şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic │ │management de caz; ││şi boala cronică respiratorie │ │Se raportează fiecare ││obstructivă - BPOC, boală cronică de │ │consultaţie odată cu ││rinichi) │ │activitatea lunii în ││ │ │care a fost efectuată, ││ │ │iar intervalul maxim ││ │ │între cele 2 ││ │ │consultaţii este de 60 ││ │ │de zile; O nouă ││ │ │monitorizare de ││ │ │management de caz se ││ │ │efectuează după 6 luni ││ │ │consecutive, calculate ││ │ │faţă de luna în care a ││ │ │fost efectuată cea de ││ │ │a doua consultaţie din ││ │ │cadrul monitorizării ││ │ │anterioare a ││ │ │managementului de caz. │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│5. Servicii la domiciliu: │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│a) Urgenţă │1 consultaţie pentru fiecare situaţie de│15 puncte/consultaţie ││ │urgenţă │care se încadrează în ││ │ │limitele prevăzute la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│b) Episod acut/subacut/ acutizări ale │2 consultaţii/episod │15 puncte/consultaţie ││bolilor cronice │ │care se încadrează în ││ │ │limitele prevăzute la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│c) Boli cronice │4 consultaţii/an/asigurat │15 puncte/consultaţie ││ │ │care se încadrează în ││ │ │limitele prevăzute la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d) Management de caz pentru asiguraţii│ │ ││nedeplasabili înscrişi pe lista │ │ ││proprie │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d.1) evaluarea iniţială a cazului nou │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d.1.1) evaluarea iniţială a cazului │3 consultaţii ce pot fi acordate într-un│15,5 puncte/consultaţie││nou de HTA, dislipidemie şi diabet │interval de maxim 3 luni consecutive; │în cadrul evaluării ││zaharat tip 2 │intervalul de 3 luni are ca dată de │iniţiale a cazului nou;││ │început data primei consultaţii în │ ││ │cadrul evaluării; │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d.1.2) evaluarea iniţială a cazului │3 consultaţii ce pot fi acordate într-un│15,5 puncte/consultaţie││nou de astm bronşic şi boala cronică │interval de maxim 3 luni consecutive; │în cadrul evaluării ││respiratorie obstructivă - BPOC │intervalul de 3 luni are ca dată de │iniţiale a cazului nou;││ │început data primei consultaţii în │ ││ │cadrul evaluării │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d.1.3) evaluarea iniţială a cazului │3 consultaţii ce pot fi acordate într-un│15,5 puncte/consultaţie││nou de boală cronică de rinichi │interval de maxim 3 luni consecutive; │în cadrul evaluării ││ │intervalul de 3 luni are ca dată de │iniţiale a cazului nou;││ │început data primei consultaţii în │ ││ │cadrul evaluării; │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ │O singură dată, în trimestrul în care a │Suplimentar 5,5 puncte/││ │fost făcută confirmarea │asigurat - caz nou ││ │ │confirmat de medicul de││ │ │specialitate pentru ││ │ │fiecare dintre ││ │ │serviciile prevăzute la││ │ │pct. d.1.1), d.1.2) şi ││ │ │d.1.3) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│d.2) monitorizare pentru una sau mai │2 consultaţii în cadrul - monitorizării │16 puncte/consultaţie ││multe dintre bolile cronice incluse în│managementului de caz │în cadrul ││managementul de caz (HTA, dislipidemie│ │monitorizării- ││şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic │ │management de caz; - Se││şi boala cronică respiratorie │ │raportează fiecare ││obstructivă - BPOC, boală cronică de │ │consultaţie odată cu ││rinichi) │ │activitatea lunii în ││ │ │care a fost efectuată, ││ │ │iar intervalul maxim ││ │ │între cele 2 ││ │ │consultaţii este de 60 ││ │ │de zile; ││ │ │- O nouă monitorizare ││ │ │de management de caz se││ │ │efectuează după 6 luni ││ │ │consecutive calculate ││ │ │faţă de luna în care a ││ │ │fost efectuată cea de a││ │ │doua consultaţie din ││ │ │cadrul monitorizării ││ │ │anterioare ││ │ │managementului de caz. │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│e) Constatarea decesului cu sau fără │1 examinare la domiciliu │15 puncte/examinare ││eliberarea certificatului constatator │ │pentru constatarea ││de deces │ │decesului, care se ││ │ │încadrează în ││ │ │prevederile de la ││ │ │lit. b) a alin. (3) │└──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘a.1) În raport cu gradul profesional, valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar numărul total de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical se majorează cu 20%, iar pentru prestaţia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminuează cu 10%.Ajustarea numărului total de puncte se aplică din luna imediat următoare celei în care s-a depus şi înregistrat la casa de asigurări de sănătate documentul privind confirmarea gradului profesional.a.2) În situaţiile de înlocuire a unui medic, când se încheie convenţie de înlocuire între medicul înlocuitor şi casa de asigurări de sănătate, se va lua în calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei. Pentru cabinetele medicale individuale, în situaţia de înlocuire a medicului titular de către medicul angajat, se va lua în calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul profesional al medicului angajat. b) Numărul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii, corespunzător unui program de 35 ore/săptămână, nu poate depăşi pentru activitatea desfăşurată, numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele:- timpul mediu/consultaţie în cabinet este de 15 minute;- un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet, stabilit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4;Pentru un program de lucru în medie de 5 ore/zi pentru consultaţii la cabinet pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical, se ia în calcul o medie de 20 de consultaţii/zi calculată în cadrul unui trimestru, dar nu mai mult de 40 de consultaţii/zi.- maximum 3 consultaţii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 42 consultaţii pe lună. c) Serviciile cuprinse la litera A şi litera B subpunctele 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 şi 1.5 pentru consultaţia cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, precum şi consultaţiile prevăzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3 şi 1.3 din anexa nr. 1 la ordin care se încadrează în limitele prevăzute la lit. b), sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte.  +  Articolul 2Acordarea serviciilor medicale se face în următoarele condiţii: a) medicamentele şi, după caz, unele materiale sanitare prescrise trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul stabilit. Pentru prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, se utilizează prescripţia medicală electronică sau formularul de prescripţie medicală cu regim special, unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope până la data implementării prescripţiei electronice pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescripţie medicală electronică distinctă; b) investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul, care se consemnează în fişa de consultaţie şi în biletul de trimitere; c) în cazul în care există suspiciune privind bolile cu potenţial endemo-epidemic, medicul de familie ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea sau restrângerea unor endemii/epidemii, respectiv pentru a izola şi raporta cazurile, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru cazul în care măsurile necesare se refuză de către pacient, medicii vor apela la sprijinul organelor de poliţie şi al autorităţilor publice locale.  +  Articolul 3 (1) Pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare, medicul de familie organizează preluarea activităţii sale medicale de către un alt medic de familie; în cazurile în care acesta este în imposibilitate de a organiza preluarea activităţii, casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor, cu avizul direcţiilor de sănătate publică. în ambele situaţii medicul înlocuitor trebuie să aibă licenţă de înlocuire temporară, iar preluarea activităţii se face pe bază de convenţie de înlocuire. Licenţa de înlocuire temporară se acordă de consiliile colegiilor teritoriale a le medicilor, cu înştiinţarea în scris a casei de asigurări de sănătate şi a direcţiei de sănătate publică. Pentru asigurarea condiţiilor în vederea preluării activităţii unui medic de familie de către alt medic, consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziţie medicilor de familie listele cu medicii d. familie fără obligaţii contractuale aflaţi în evidenţa acestora, cum este şi cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea în condiţiile legii.În situaţia în care preluarea activităţii se face de către medici aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se asigură prelungirea corespunzătoare a programului de activitate al medicului înlocuitor, în funcţie de necesităţi. (2) Perioadele de absenţă motivată a medicului de familie se referă la: incapacitate temporară de muncă, concediu de sarcină/lehuzie, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani, respectiv a copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic, studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicina de familie, perioadă cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite, perioadă în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate.Medicul este obligat ca în cazul în care se află în una din situaţiile menţionate mai sus, cu excepţia perioadei de vacanţă, să depună la sediul casei de asigurări de sănătate, documentul justificativ care atestă motivul absenţei. (3) Pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare, înlocuirea medicului absent se poate face şi pe bază de reciprocitate între medici, cu condiţia ca medicul înlocuitor să-şi desfăşoare activitatea în aceeaşi localitate cu medicul înlocuit sau în zonă limitrofă, în acest caz medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru în funcţie de necesităţi. Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate, medicul de familie înlocuit va depune la casa de asigurări de sănătate, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior perioadei de absenţă, un exemplar al convenţiei de reciprocitate conform modelului prevăzut în anexa 4 la ordin şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor, precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea. înlocuirea medicului absent pe bază de reciprocitate între medici se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic.În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii şi formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit. (4) În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute la alin. (1) - (3), acesta poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi, cu prelungirea corespunzătoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajaţi care să acopere programul de lucru al cabinetului medical individual, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.În desfăşurarea activităţii, medicul angajat utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul angajat îşi desfăşoară activitatea, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical. (5) Suma cuvenită prin plata "per capita", pe serviciu medical prin tarif exprimat în puncte, aferentă perioadei de absenţă se virează de către casa de asigurări de sănătate în contul titularului contractului, urmând ca în convenţia de înlocuire să se stipuleze în mod obligatoriu condiţiile de plată a medicului înlocuitor sau în contul medicului înlocuitor, după caz. (6) Medicul înlocuitor va îndeplini toate obligaţiile ce revin medicului înlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat de acesta cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 4 (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical încheie o convenţie de înlocuire cu medicul înlocuitor pentru perioade de absenţă mai mici de două luni/an, conform anexei nr. 4 la ordin, avizată de casa de asigurări de sănătate, prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire. Pentru situaţiile de reciprocitate între medici, aceştia încheie o convenţie de reciprocitate conform anexei nr. 4 la ordin, avizată de casa de asigurări de sănătate, prin care se stabilesc condiţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate. (2) Convenţia de înlocuire se încheie între casele de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor agreat de medicul înlocuit, pentru perioade de absenţă mai mari de 2 luni/an sau când medicul înlocuit se află în imposibilitate de a încheia convenţie cu medicul înlocuitor conform anexei nr. 5 la ordin. (3) Convenţia de înlocuire devine anexă la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical. (4) În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care medicul înlocuitor îşi desfăşoară activitatea, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.  +  Articolul 5 (1) Medicul de familie poate angaja în cabinetul medical individual, organizat conform prevederilor legale în vigoare, medici care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Medicii angajaţi nu au listă proprie de persoane înscrise şi nu raportează activitate medicală proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, a unor materiale sanitare se face conform prevederilor legale în vigoare, folosindu-se ştampila cabinetului şi parafa medicului angajat, respectiv semnătura electronică proprie şi prescripţiile medicale ale medicului titular. întreaga activitate a cabinetului medical se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. (2) În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajaţi, programul de lucru al medicului angajat/medicilor angajaţi se poate desfăşura în afara programului de lucru al medicului titular sau concomitent cu acesta. Activitatea medicilor angajaţi în cabinetul medical individual organizat conform prevederilor legale în vigoare se raportează la casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de activitate al cabinetului medical individual. Programul de activitate al medicului titular cât şi cel al medicului angajat/medicilor angajaţi trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 6Pentru stabilirea valorii minime garantate a unui punct "per capita" şi a valorii minime garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2016 are următoarea structură:1. suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 183 alin. (3) din Anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior;2. venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei şi pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, format din: a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut, la care se aplică corespunzător ca şi procent ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1; b) suma pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) înmulţit cu 1,5.3. 50% pentru plata "per capita" şi 50% pentru plata pe serviciu medical, după ce s-au reţinut sumele ce rezultă potrivit prevăzute la pct. 1 şi pct. 2.  +  Articolul 7Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct per capita şi pe serviciu medical, fondul anual aferent asistenţei medicale primare, din care se scade suma corespunzătoare art. 6 pct. 1, se defalchează pe trimestre.  +  Articolul 8 (1) Valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de 4,3 lei, valabilă pentru anul 2016. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată a punctului «per capita», unică pe ţară, este de 4,6 lei.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.098 din 30 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 30 septembrie 2016. (2) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2 lei, valabilă pentru anul 2016. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2,1 lei.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.098 din 30 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 30 septembrie 2016. (3) Valoarea definitivă a unui punct pentru plata per capita şi pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv pentru plata per capita şi pe serviciu a medicilor de familie şi numărul de puncte per capita şi pe serviciu medical efectiv realizate, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct per capita şi pe serviciu, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv.Valoarea definitivă a unui punct pentru plata per capita şi pe serviciu nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata per capita şi pe serviciu. (4) Fondul trimestrial luat în calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per capita şi per serviciu medical se determină astfel.Fondul aferent asistenţei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade venitul cabinetelor medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, pentru o perioadă de maximum 3 luni, perioadă pentru care medicul de familie are încheiată o convenţie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, se repartizează 50% pentru plata per capita şi 50% pentru plata per serviciu.  +  Articolul 9 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de familie se calculează prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a înmulţirii numărului de puncte "per capita" efectiv realizate şi a numărului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea minimă garantată pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. (2) Suma cuvenită medicilor de familie pentru un trimestru se calculează prin totalizarea sumelor rezultate prin înmulţirea numărului de puncte "per capita" şi a numărului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate în trimestrul respectiv cu valoarea definitivă a punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitivă a punctului pe serviciu medical.  +  Articolul 10Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurări de sănătate în format electronic, până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal, întreaga activitate efectiv realizată în luna anterioară, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prevederilor contractului-cadru şi a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfăşurată de medicul respectiv pentru perioada aferentă.  +  Articolul 11Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie şi persoanele care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie şi care doresc să se înscrie, vor adresa o cerere de înscriere prin transfer/cerere de înscriere, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă, după caz. Înscrierea/înscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie, se face pe baza cererii de înscriere/cererii de înscriere prin transfer şi a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cardul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, prEcum şi pentru copii 0-18 ani, înscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere/de înscriere prin transfer.Pentru situaţiile de înscriere prin transfer, medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă, e-mail, fax), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin poştă, e-mail, fax/prin asigurat, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, o dată cu recalcularea drepturilor băneşti cu venite medicului de familie. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unu1 trimestru se corectează până la sfârşitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat, în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat, într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului "per capita" şi la valoarea definitivă a punctului pe serviciu stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi implicit valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează în aceleaşi condiţii cu cele din cursul anului curent. (3) Eventualele erori de validare se regularizează trimestrial la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 13Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.  +  Articolul 14 (1) În aplicarea art. 17 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin nerespectarea programului de lucru stabilit se înţelege absenţa nemotivată de la programul de lucru afişat şi prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate pentru activitatea desfăşurată în cabinetul medical. (2) Absenţa motivată se ia în considerare pentru situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi pentru următoarele situaţii: citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective, cu condiţia numirii unui înlocuitor pe bază de convenţie de reciprocitate sau convenţie de înlocuire, ale cărui număr de telefon şi adresă vor fi afişate la cabinetul medical, precum şi în cazul participării la manifestări organizate pentru obţinerea de credite de educaţie medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România. Pentru aceste situaţii medicii de familie trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate copia documentelor justificative. În cazul în care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenţă prevăzute anterior poate fi înlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajaţi.  +  Articolul 15Casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, care au competenţa şi dotarea necesară, ecografii generale (abdomen şi pelvis) şi/sau EKG, la tarifele şi în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile paraclinice.Medicii de familie pot efectua şi interpreta aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale (abdomen şi pelvis) numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al minerului sănătăţii.Numărul de investigaţii paraclinice contractat nu poate depăşi 3 investigaţii pe oră, cu obligaţia încadrării în valoarea contractată.Serviciile medicale paraclinice se execută în afara programului de lucru contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală primară, astfel încât să nu fie afectat timpul alocat consultaţiilor stabilit potrivit art. 1 alin. (3) lit. b), prin prelungirea corespunzătoare a programului de lucru contractat.  +  Articolul 16Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate acordă servicii medicale pe baza unei programări, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 17La contractare furnizorul depune lista cu asiguraţii înscrişi pe lista proprie a fiecărui medic de familie, aflaţi în evidenţă cu următoarele boli cronice: HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astmul bronşic, boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boala cronică de rinichi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 D la ordin. Lunar se raportează modificările intervenite/mişcarea lunară/intrări/ieşiri, utilizând formulare ie de raportare aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Anexa 2 A*Font 9*                             I. CERERE DE ÎNSCRIERE                                   - model -    Nr. înregistrare .................../........... VIZAT*),    Unitatea sanitară ................................    CUI ..............................................    Sediu (localitate, str. nr.) ..............................    Casa de Asigurări de Sănătate .............................    Nr. contract/convenţie ...........................    Medic de familie .................................                            (semnătură şi parafă)                               Domnule/Doamnă Doctor,    Subsemnatul(a) ..............., cetăţenie ...................., C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/cod unic de asigurare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,data naşterii.................., domiciliat(ă) în ................... str. ................nr......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., jud./sector .........., act de identitate........, seria ......., nr. .........., eliberat de ................, la data ............,telefon ............., solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră    Declar pe propria răspundere:    că nu sunt înscris(ă) pe lista unui medic de familie. []    Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez.    Data: / / Semnătura: Notă

  ──────────

  *) Se completează cu datele unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită înscrierea, respectiv semnătura şi parafa acestuia.

  ──────────
  *Font 9*                     II. CERERE DE ÎNSCRIERE PRIN TRANSFER                                    - model -    Nr. înregistrare ..................../............ VIZAT*),    Unitatea sanitară ................................    CUI ..............................................    Sediu (localitate, str. nr.) ..............................    Casa de Asigurări de Sănătate .............................    Nr. contract/convenţie ...........................    Medic de familie .................................                            (semnătură şi parafă)                               Domnule/Doamnă Doctor,    Subsemnatul(a) ................., cetăţenie ..........., C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/cod unic de asigurare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,data naşterii.................., domiciliat(ă) în ................... str. ................nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ....., jud./sector .........., act de identitate........, seria ......., nr. .........., eliberat de ................, la data ............,telefon ............., solicit înscrierea mea pe lista dumneavoastră prin transfer de lamedicul de familie ...................... din unitatea sanitară ................. str.................. nr. ..... jud./sector ........../    Declar pe propria răspundere: **)    1. Nu solicit transferul mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima    înscriere. []    2. Solicit înscrierea mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima înscriere    deoarece:    ● a survenit decesul medicului pe lista căruia sunt înscris(ă) []    ● medicul de familie nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurăride sănătate/contractul medicului de familie a fost suspendat []    ● a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista căruia sunt înscris(ă) []    ● mi-am schimbat domiciliu din localitatea ...., judeţul ......, în    localitatea ....... judeţul ........ []    ● a survenit încetarea arestului preventiv []    ● a survenit înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control      judiciar []    ● a survenit încetarea pedepsei privative de libertate []    ● perioada de amânare sau de întrerupere a executării unei pedepse privative      de libertate []    ● arest la domiciliu []    Anexez prezentei cereri documentele justificative care atestă schimbarea   domiciliului, încetarea arestului preventiv, înlocuirea arestului preventiv cu   arest la domiciliu sau control judiciar, încetarea pedepsei privative de   libertate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare    Răspund de exactitatea datelor cuprinse în prezenta cerere, pe care o semnez.    Data: / / Semnătura: Notă

  ──────────

  *) Se completează cu datele unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie pe lista căruia se solicită transferul, respectiv semnătura şi parafa acestuia.

  **) Se bifează una din situaţiile în care se află asiguratul

  ──────────
   +  Anexa 2 B*Font 9*    Furnizor de servicii medicale ..............    Sediul social/Adresa fiscală................                             DECLARAŢIE    Subsemnatul(a)*1) ....... legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......., nr ...........,    în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte    conform legii, declar pe propria răspundere că lista cuprinzând persoanele înscrise    beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, depusă în format electronic la Casa    de Asigurări de Sănătate ........ în vederea încheierii contractului de furnizare de    servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2016 este valabilă şi    conformă cu evidenţele proprii existente la data de*2) ...............    Subsemnatul(a)*3) ........ legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria .........., nr. .........,    în calitate de reprezentant legal, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte    conform legii, declar pe propria răspundere, că lista/listele cuprinzând persoanele    înscrise beneficiare ale pachetelor de servicii medicale depusă/depuse în format    electronic la Casa de Asigurări de Sănătate .......... în vederea încheierii    contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru    anul 2016 este valabilă/sunt valabile şi conformă/conforme cu evidenţele proprii    existente la data de*4) ..................., pentru următorii medici de familie:    - ..........................................................................    - ..........................................................................    - ..........................................................................    NOTĂ:    *1) Pentru cabinetele medicale individuale    *2), *4) Se va trece data la care a încetat termenul de valabilitate a contractului    anterior    *3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale:    - cabinet asociat sau grupat    - societate civilă medicală    - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii      societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare    - cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare      aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie.    Data Reprezentant legal   ............ (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 2 CA. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU COPII PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXConsultaţiile preventive sunt consultaţii periodice active, oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani şi au ca scop identificarea şi intervenţia în tulburările de creştere şi dezvoltare şi în riscurile modificabile specifice pe grupe de vârstă/sex.Evaluarea complexă a copilului pe grupe de vârstă/sex va cuprinde următoarele:a. Consultaţia preventivă a nou-născutului la externarea din maternitate şi la 1 lunăa1. - la externarea din maternitate:● înregistrare, luare în evidenţă pentru probleme depistate la naştere;● examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic (membre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremităţi, morfologie generală, evaluarea hidratării;● evaluarea alimentaţiei, observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru alăptare eficientă;● evaluarea condiţiilor de igienă (sursă apă) şi recomandări;● verificarea efectuării în maternitate a screening-ului surdităţii;● profilaxia rahitismului;● consiliere şi suport pentru alăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru lactaţie);● consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naţionale şi a vaccinurilor opţionale;● sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor şi alte situaţii frecvente la această vârstă; consiliere şi suport pentru stil de viaţă favorabil alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru mamă.a2. - la 1 lună:● măsurare: greutate (G), lungime (T), circumferinţa craniană - consemnare în graficele de creştere● examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic (membre, dezvoltare neuro-motorie conform vârstei); organe genitale, extremităţi, morfologie generală, evaluarea hidratării;● evaluare alimentaţie, observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru alăptare eficientă● evaluarea condiţiilor de igienă (sursă apă) şi recomandări● profilaxia rahitismului● consiliere şi suport pentru alăptare exclusivă (inclusiv observarea tehnicii de alăptare şi consiliere pentru lactaţie),● consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naţionale şi a vaccinurilor opţionale;● sfaturi de conduită pentru prevenirea accidentelor şi alte situaţii frecvente la această vârstă,● consiliere şi suport pentru stil de viaţă favorabil alăptării (inclusiv psiho-igienă) pentru mamăb. Consultaţia preventivă a sugarului la vârsta de 2 şi 4 luni cuprinde aceleaşi examinări ca la consultaţia de la 1 lună prevăzută la litera a.2, la care se adaugă:● consemnare lungime şi greutate pe graficele de creştere corespunzătoare şi interpretarea tendinţelor după scorul z (velocitatea creşterii)● consemnare repere majore de dezvoltare motorie pe graficul pentru dezvoltarea neuropsihomotorie● evaluarea practicilor nutriţionale, întărirea mesajelor privind alăptarea şi îngrijirea copilului (prevenirea accidentelor şi recunoaşterea simptomelor care trebuie raportate fără întârziere)● profilaxia anemiei la toţi copiii cu greutatea la naştere sub 2500 grame începând cu vârsta de 2 lunic. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6, 9, 12, 15 şi 18 luni cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca şi consultaţia la 2 şi 4 luni prevăzută la litera b, la care se adaugă:● evaluare şi consiliere privind alimentaţia complementară (grafic şi tehnici de introducere alimente noi, asigurarea Dietei Minim Acceptabile conform OMS),● continuarea alăptării recomandată de OMS până la vârsta de doi ani● profilaxia anemiei la toţi copiii cu greutate la naştere peste 2500 grame, de la 6 luni până la 18 luni● profilaxia anemiei la toţi copiii cu greutate la naştere sub 2500 grame, de la 2 luni până la 24 luni● evaluarea dezvoltării dentiţiei, recomandări privind profilaxia cariei dentare, igiena orală, administrarea de fluor● evaluare socio-emoţională● evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică● sfaturi de conduită pentru familie pentru: prevenirea accidentelor, conduita în afecţiunile frecvente la aceste vârste● la copii de 12, 15 şi 18 luni se vor identifica eventuale deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului, prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist. Chestionarul va fi aplicat adaptat vârstei.┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────┐│Întrebări adresate părintelui: │ Da │ Nu │Uneori│├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Copilul dvs vă priveşte în ochi când vorbiţi cu el? │ 0 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│V-aţi gândit că nu aude normal? │ 2 │ 0 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Copilul dvs este dificil la mâncare?/Pare lipsit de apetit? │ 2 │ 0 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Întinde mâinile să fie luat în braţe? │ 0 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Se opune când este luat în braţe de dvs? │ 2 │ 0 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Participă la jocul "cucu-bau"? │ 0 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Zâmbeşte când dvs îi zâmbiţi? - întrebare înlocuită la 24 │ 0 │ 2 │ 1 ││luni cu întrebarea: │ │ │ ││Foloseşte cuvântul "mama" când vă strigă? │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Poate să stea singur în pătuţ când este treaz? │ 2 │ 0 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Reacţionează întotdeauna când este strigat pe nume?/Întoarce │ 0 │ 2 │ 1 ││capul când este strigat? │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤│Observaţiile medicului de familie │├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────┤│Evită privirea directă/Nu susţine contactul vizual │ 1 │ 0 │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│Evidentă lipsă de interes pentru persoane │ 1 │ 0 │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤│După 24 de luni: stereotipii motorii (flutură mâinile, │ 1 │ 0 │ - ││ţopăie, merge pe vârfuri, se învârte în jurul propriei axe, │ │ │ ││posturi inadecvate etc.) │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┘Scor┌──────┬─────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ Scor │ Punctaj │Nivel de risc │ Recomandări │├──────┼─────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ Scor │ 0-6 │Risc minim │Reevaluare peste 3 luni │├──────┼─────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ Scor │ 7-9 │Risc mediu │Reevaluare peste 3 luni │├──────┼─────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ Scor │ 10-18 │Risc sever │Trimitere către medicul de specialitate ││ │ │ │psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie ││ │ │ │pediatrică │└──────┴─────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────┘Medicul de familie parcurge toate întrebările, începând cu prima întrebare, va nota varianta de răspuns cea mai apropiată de comportamentul copilului menţionată de către părintele/aparţinătorul/tutorele legal al copilului şi completează ultimele 3 coloane ale chestionarului cu punctajul corespunzător după observarea directă a comportamentului copilului.La sfârşitul completării chestionarului efectuează adunarea scorurilor şi bifează scorul în care se încadrează copilul în cauză.Medicul de familie prezintă părintelui/aparţinătorului/tutorelui legal atitudinea terapeutică necesară ulterior.În cazul în care copilul evidenţiază un risc mediu sever, medicul explică părintelui/aparţinătorului/tutorelui legal necesitatea prezentării la medicul de specialitate psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie pediatrică pentru evaluare complexă şi stabilirea terapiei comportamentale şi/sau medicamentoase.d. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani şi 5 ani şi cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera c, la care se adaugă:● evaluarea practicilor nutriţionale (anamneza nutriţională adresată părinţilor) şi consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament alimentar sănătos al întregii familii:● continuă profilaxia rahitismului numai în perioadele reci ale anului (septembrie - aprilie);● evaluarea dentiţiei şi igiena orală, administrarea de fluor pentru profilaxia cariei dentare;● evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică;● evaluare şi consiliere pentru dezvoltarea neuro-psiho-emoţională;● screening-ul tulburărilor de vedere şi măsurarea TA (cel puţin o dată în interval);● sfaturi de conduită date mamelor şi familiei pentru situaţii frecvente la această vârstă (prevenirea accidentelor, conduita în afecţiunile obişnuite vârstei, recunoaşterea simptomelor care trebuie raportate fără întârziere);● revizuirea atentă a schemei de vaccinare a copilului şi completarea acesteia după caz, efectuarea rapelului vaccinal la vârsta de 5 ani.● identificarea eventualelor deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist; se efectuează conform literei c., la vârsta copilului de 2 ani şi 3 ani.Pentru un scor care indică un risc sever se recomandă trimiterea către medicul de specialitate psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie pediatrică.În cadrul consultaţiilor preventive, copii beneficiază de investigaţiile paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. a) şi nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaţii.e. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani şi 9 ani, cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera d, la care se adaugă:● screening-ul obezităţii prin utilizarea indicelui de masă corporală - (IMC)● evaluarea dezvoltării pubertare - scala Tanner pentru identificare pubertate precoce● mesaje de consiliere ţintite pentru copii privind stilul de viaţă sănătos (activitate fizică, nutriţie, prevenire accidente, uzul de substanţe)● examenul de bilanţ fundamental, la împlinirea vârstei de intrare în clasa pregătitoare, cu alcătuirea fişei de înscriere a copilului, care să cuprindă schema de vaccinare efectuatăÎn cadrul consultaţiilor preventive copiii beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. b) şi nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaţii.f. Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani şi 17 ani cuprinde aceleaşi examinări şi înregistrări de parametri de dezvoltare ca la litera e, la care se adaugă:● consiliere şi screening BTS, la cei cu comportament la risc● recomandare VDRL sau RPR,● screening-ul depresiei● informarea fetelor şi părinţilor privind beneficiile vaccinării opţionale anti-HPV/indicaţie vaccinare HPV● consiliere privind stilul de viaţă sănătos: activitate fizică, nutriţie, prevenire accidente, fumat, alcool, droguri, violenţă● consiliere pentru planificare familială (adolescenţi care au început viaţa sexuală)În cadrul consultaţiilor preventive copiii beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. c) şi nota 2 de la pct. 1.2.1.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaţii.B. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU ADULŢI ASIMPTOMATICIConsultaţia de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic are ca scop identificarea şi intervenţia asupra riscurilor modificabile asociate afecţiunilor cu pondere importantă asupra poverii îmbolnăvirilor: boli cardiovasculare şi metabolice, cancer, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii.Evaluarea complexă a riscului individual în funcţie de vârstă/sex se realizează prin consultaţie şi/investigaţii specifice consemnate în riscogramă.B1. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual a adultului asimptomatic cu vârsta între 18 şi 39 aniÎn cadrul consultaţiilor preventive asiguraţii asimptomatici beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. a) şi b) şi nota 2 de la pct. 1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaţii.Riscograma va cuprinde următoarele:a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă)Consemnarea statusului curent privind:● fumatul (pachete/an)● consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat● activitatea fizică● dieta● sfat minimal pentru schimbarea comportamentelorb. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în:● calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului (European HeartScore) prevăzute la punctul 2;● încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore:● aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viaţă, individualizat, în funcţie de mărimea riscului stabilit;● includerea în sistemul de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt (SCORE >/= 5 sau factori individuali crescuţi)În riscogramă vor fi consemnate următoarele:1. Factorii de risc● la toţi pacienţii: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară (< 55 ani la bărbaţi, < 65 ani la femei) şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic● colesterolul total şi glicemia pentru persoane care prezintă următorii factori de risc: TA > 140/90, IMC > 30, istoric familial de deces prematur prin boală cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic● creatinina serică - toate persoanele cu TA > 140/902. Calcularea şi comunicarea riscului relativ utilizând Diagrama SCORE de mai jos:┌─────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐│ │ │ Nefumător │ │ Fumător ││ │ └───────────┘ └───────────┘│ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐│ │ │d │d │d │c │c │ │c │c │c │b │b ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 180 │ 3│ 3│ 4│ 5│ 6│ │ 6│ 7│ 8│10│12││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤│Tensiune │ │e │d │d │d │d │ │d │c │c │c │c │ (C) 2007 ESC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││arterială│ 160 │ 2│ 3│ 3│ 4│ 4│ │ 4│ 5│ 6│ 7│ 8││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤│sistolică│ │f │e │e │e │d │ │d │d │d │c │c ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (mmHg) │ 140 │ 1│ 2│ 2│ 2│ 3│ │ 3│ 3│ 4│ 5│ 6││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │f │f │f │e │e │ │e │e │d │d │d ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 120 │ 1│ 1│ 1│ 2│ 2│ │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4││ │ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘│ │ 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8│ │ ┌───────────────────────┐│ │ │ Colesterol (mmol/l) │└─────────┘ └───────────────────────┘    b - roşu închis    c - roşu    d - portocaliu    e - galben    f - verdeNOTĂ: Sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu următoarele afecţiuni: boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronică renală sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane au deja un risc crescut de boală cardiovasculară şi necesită managementul integrat al tuturor factorilor de risc în cadrul consultaţiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare.c. Evaluarea Riscului OncologicÎn riscogramă vor fi consemnate:1. Factorii de risc:● antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaţie directă● expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viaţă2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile:● includerea persoanelor eligibile pentru intervenţii de screening populaţional în programele naţionale de sănătate adecvate● trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer mamar, colorectal, ovarian etc.)● intervenţii preventive scadente la populaţia cu risc normal:- femei 25 -39 ani - data ultimului test Babeş-Papanicolaud. Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintalăd.1. Factorii de risc:d.1.1. antecedente personale şi heredocolaterale de adicţie la rudele de gradul I prin filiaţie directăd.1.2. comportamentul privind consumul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu 3 întrebări pentru depistarea consumului problematic de alcool.Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C)Întrebări:1. Cât de des consumaţi o băutură conţinând alcool?a. niciodată - 0 puncteb. lunar sau mai rar - 1 punctc. 2-4 ori pe lună - 2 puncted. 2-3 ori pe săptămână - 3 punctee. 4 sau mai multe ori pe săptămână - 4 puncte2. Câte băuturi standard*) consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi? Notă

  ──────────

  *) o băutură standard conţine 12 g alcool pur şi este echivalentă cu 1 doză de bere 330 ml, 1 pahar vin a 125 ml sau 1 pahar de tărie a 40 ml

  ──────────
  a. una sau două - 0 puncteb. trei sau patru - 1 punctc. cinci sau şase - 2 puncted. şapte sau nouă - 3 punctee. zece sau mai mult - 4 puncte3. Cât de des beţi 6 sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie?a. niciodată - 0 puncteb. lunar sau mai rar - 1 punctc. lunar - 2 puncted. săptămânal - 3 punctee. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncteUn scor mai mare de 4 - la bărbaţi şi 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebări indică un consum inadecvat.d.2 Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei de mai josChestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei1. V-aţi pierdut interesul sau plăcerea pentru activităţile obişnuite în ultima lună? [] DA [] NU2. V-aţi simţit trist, demoralizat sau neajutorat în ultima lună? [] DA [] NURăspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie şi impune trimiterea la consultaţii de specialitate de psihiatrie.2. În riscogramă se consemnează riscul privind consumul de alcool şi riscul de depresie3. Intervenţii asupra riscurilor:- Sfat minimal în ceea ce priveşte consumul inadecvat de alcool- Selectarea cazurilor eligibile şi trimitere pentru consiliere şi consultaţii de specialitatee. Identificarea unor riscuri semnificative legate de sănătatea reproduceriie.1. Obiective:● evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă (18-39 ani)● planificarea sarcinilor dorite la femeile de vârstă fertilă (18-39 ani)● evitarea riscurilor de infecţii de boli cu transmitere sexuală la populaţia cu risc înalte.2. În riscogramă vor fi consemnate:● la femei 18-39 ani: statusul privind intenţia de sarcină, utilizarea unei metode de contracepţie;● femei şi bărbaţi de toate vârstele: statusul privind situaţia de cuplu (partener stabil, partener nou, relaţii multiple)e.3. Intervenţie asupra riscurilor:● femei 18-39 ani: consiliere în cabinet/planificare familială pentru femeile care nu doresc să rămână însărcinate şi nu folosesc nicio metodă contraceptivă; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care planifică o sarcină● consiliere pentru comportament sexual responsabil (sex protejat)B.2. Consultaţii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi pesteÎn cadrul consultaţiilor preventive asiguraţii asimptomatici beneficiază de investigaţii paraclinice - analize de laborator prevăzute la nota 1 lit. c) şi nota 2 de la pct. 1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaţii.a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă)● consemnarea statusului curent privind:- fumatul (pachete/an)- consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat, prevăzut la punctul B1 subpunctul d.1.2.- activitatea fizică- dieta● sfat minimal pentru schimbarea comportamentelorb. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în:● calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului (European HeartScore) prevăzută mai jos;● încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;● aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viaţă, individualizat, în funcţie de mărimea riscului stabilit;● includerea în sistemul de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt (SCORE >/= 5 sau factori individuali crescuţi)- Persoane >/= 40 ani: Risc global absolut (Diagrama SCORE - estimează riscul de eveniment cardiovascular fatal în următorii 10 ani)În riscogramă vor fi consemnate următoarele:1. Factorii de risc● la toţi pacienţii: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară (< 55 ani la bărbaţi, < 65 ani la femei) şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic;● colesterolul total pentru bărbaţii cu vârsta mai mare de 40 ani şi femeile cu vârsta mai mare de 50 ani sau în post-menopauză. Repetarea colesterolului la persoanele cu risc normal se va face o dată la 5 ani.● glicemia pentru persoanele care prezintă următorii factori de risc: TA > 140/90, IMC > 30 istoric familial de deces prematur prin boala cardiovasculară şi/sau boli familiale ale metabolismului lipidic● creatinina serică - toate persoanele cu TA > 140/90*Font 8*                               FEMEI BĂRBAŢI                  ┌─────────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────┐                  │ Nefumătoare │ │ Fumătoare │ │ Nefumător │ │ Fumător │                  └─────────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └─────────┘                ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐                │c │c │c │b │b │ │b │a │a │a │a │ │b │a │a │a │a │ │a │a │a │a │a │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            180 │ 7│ 8│ 9│10│12│ │13│15│17│19│22│ │14│16│19│22│26│ │26│30│35│41│47│                ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤                │c │c │c │c │c │ │c │b │b │b │a │ │c │b │b │a │a │ │a │a │a │a │a │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            160 │ 5│ 5│ 6│ 7│ 8│ │ 9│10│12│13│16│ │ 9│11│13│15│16│ │18│21│25│29│34│                ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤                │d │d │d │c │c │ │c │c │c │c │b │ │c │c │c │b │b │ │b │a │a │a │a │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            140 │ 3│ 3│ 4│ 5│ 6│ │ 6│ 7│ 8│ 9│11│ 65 │ 6│ 8│ 9│11│13│ │13│15│17│20│24│                ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤                │e │e │d │d │d │ │d │c │c │c │c │ │d │c │c │c │c │ │c │b │b │b │a │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            120 │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4│ │ 4│ 5│ 5│ 6│ 7│ │ 4│ 5│ 6│ 7│ 9│ │ 9│10│12│14│17│                └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘                ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐                │d │d │c │c │c │ │c │c │b │b │b │ │c │b │b │a │a │ │a │a │a │a │a │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            180 │ 4│ 4│ 5│ 6│ 7│ │ 8│ 9│10│11│13│ │ 9│11│13│15│18│ │18│21│24│28│33│                ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤                │d │d │d │d │c │ │c │c │c │c │c │ │c │c │c │b │b │ │b │b │a │a │a │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            160 │ 3│ 3│ 3│ 4│ 5│ │ 5│ 6│ 7│ 8│ 9│ │ 6│ 7│ 9│10│12│ │12│14│17│20│24│                ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤                │e │e │e │d │d │ │d │d │c │c │c │ │d │c │c │c │c │ │c │b │b │b │a │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            140 │ 2│ 2│ 2│ 3│ 3│ │ 3│ 4│ 5│ 5│ 6│ 60 │ 4│ 5│ 6│ 7│ 9│ │ 8│10│12│14│17│                ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤                │f │f │e │e │e │ │e │d │d │d │d │ │d │d │d │c │c │ │c │c │c │b │b │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            120 │ 1│ 1│ 2│ 2│ 2│ │ 2│ 3│ 3│ 4│ 4│ │ 3│ 3│ 4│ 5│ 6│ │ 6│ 7│ 8│10│12│                └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ S C O R E                                                                                       ┌──────────────┐                ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ │ │                │e │e │d │d │d │ │d │c │c │c │c │ │c │c │c │b │b │ │b │b │a │a │a │ │ ─ │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a│ 15% sau │            180 │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4│ │ 4│ 5│ 5│ 6│ 7│ │ 6│ 7│ 8│10│12│ │12│13│16│19│22│ ││─│ peste │                ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ││b│ 10 - 14% │                │f │e │e │e │d │ │d │d │d │d │c │ │d │c │c │c │c │ │c │c │b │b │a │ ││─│ │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││c│ 5 - 9% │            160 │ 1│ 2│ 2│ 2│ 3│ │ 3│ 3│ 4│ 4│ 5│ │ 4│ 5│ 6│ 7│ 8│ │ 8│ 9│11│13│16│ ││─│ │                ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ││d│ 3 - 4% │                │f │f │f │f │e │ │e │e │e │d │d │ │d │d │d │c │c │ │c │c │c │c │b │ ││─│ │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││e│ 2% │┌─────────┐ 140 │ 1│ 1│ 1│ 1│ 2│ │ 2│ 2│ 2│ 3│ 3│ 55 │ 3│ 3│ 4│ 5│ 6│ │ 5│ 6│ 8│ 9│11│ ││─│ ││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ││f│ 1% ││ │ │f │f │f │f │f │ │f │f │e │e │e │ │e │e │d │d │d │ │d │d │c │c │c │ ││─│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││g│ < 1% ││ │ 120 │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 2│ 2│ 2│ │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4│ │ 4│ 4│ 5│ 6│ 8│ ││_│ ││ │ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ │ ││ │ └──────────────┘│ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──────────────┐│ │ │f │f │f │e │e │ │e │e │d │d │d │ │d │d │c │c │c │ │c │c │b │b │b │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 180 │ 1│ 1│ 1│ 2│ 2│ │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4│ │ 4│ 4│ 5│ 6│ 7│ │ 7│ 8│10│12│14│ │ ││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │ ││ │ │f │f │f │f │f │ │f │e │e │e │d │ │e │d │d │d │c │ │c │c │c │c │b │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 160 │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 2│ 2│ 2│ 3│ │ 2│ 3│ 3│ 4│ 5│ │ 5│ 6│ 7│ 8│10│ │ Riscul de ││Tensiune │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │ eveniment CV ││arterială│ │ │f │f │f │f │ │f │f │f │f │e │ │e │e │e │d │d │ │d │d │c │c │c │ │ fatal la ││sistolică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10 ani în ││ (mmHg) │ 140 │ 0│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 1│ 1│ 2│ 50 │ 2│ 2│ 2│ 3│ 3│ │ 3│ 4│ 5│ 6│ 7│ │ populaţiile ││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ │ cu risc CV ││ │ │ │ │f │f │f │ │f │f │f │f │f │ │f │f │e │e │e │ │e │d │d │d │c │ │ crescut ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 120 │ 0│ 0│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 2│ 2│ 2│ │ 2│ 3│ 3│ 4│ 5│ │ ││ │ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ │ ││ │ │ ││ │ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┐ │ ││ │ │g │g │g │g │g │ │g │g │g │f │f │ │f │f │f │e │e │ │e │e │d │d │d │ └──────────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (C) 2007 ESC│ │ 180 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 1│ 2│ 2│ │ 2│ 2│ 3│ 3│ 4││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │g │g │g │g │g │ │g │g │g │g │g │ │f │f │f │f │f │ │f │e │e │e │d ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 160 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 2│ 2│ 2│ 3││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │g │g │g │g │g │ │g │g │g │g │g │ │g │f │f │f │f │ │f │f │f │e │e ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 140 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 40 │ 0│ 1│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 1│ 2│ 2││ │ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┤└─────────┘ │g │g │g │g │g │ │g │g │g │g │g │ │g │g │f │f │f │ │f │f │f │f │f │                │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │            120 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ 0│ 0│ 1│ 1│ 1│ │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│                └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┘                  4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8                       ┌─────────────────────┐ ────────────────                       │ Colesterol (mmol/l) │ │ │ │ │                       └─────────────────────┘ 150 │ 250 │                                                                          200 300                                                                              mg/dl    a - maro    b - roşu închis    c - roşu    d - portocaliu    e - galben    f - verde    g - verde închis2. Intervenţii asupra riscurilor modificabile:● persoanele cu Risc SCORE < 5% vor fi reevaluate, după cum urmează:- pentru persoanele cu Risc SCORE < 5% şi mai mare 1% se formulează recomandări referitoare la stilul de viaţă evaluarea se va realiza anual.- pentru RCV ● persoanele cu Risc SCORE >/= 5% sau nivele înalte ale unui singur factor de risc se include în sistemul de management intensiv al riscului cardiovascular înalt (monitorizare activă prin consultaţii de management de caz).NOTĂ: sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu următoarele afecţiuni: boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronică renală sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane au deja un risc crescut de boală cardiovasculară şi necesită managementul integrat al tuturor factorilor de risc în cadrul consultaţiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare.c. Evaluarea Riscului OncologicÎn riscogramă vor fi consemnate:1. Factorii de risc:● antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaţie directă● expunerea profesională particulară (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viaţă● antecedentele personale de testare prin screening pentru cancerele incluse în programele naţionale de sănătate2. Intervenţie asupra riscurilor modificabile:● includerea persoanelor eligibile pentru intervenţii de screening populaţional în programele naţionale de sănătate adecvate● trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer mamar, colo-rectal, ovarian etc.)● intervenţii preventive scadente la populaţia cu risc normal:- femei 40 - 64 ani - data ultimului test Babeş Papanicolaud. Evaluarea riscurilor privind Sănătatea Mintalăd.1. Factorii de risc:d.1.1. antecedente personale şi heredo-colaterale de adicţie (rudele de gradul I prin filiaţie directă)d.1.2. comportamentul privind consumul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu 3 întrebări pentru depistarea consumului problematic de alcool.Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C)Întrebări:1. Cât de des consumaţi o băutură conţinând alcool?a. niciodată - 0 puncteb. lunar sau mai rar - 1 punctc. 2-4 ori pe lună - 2 puncted. 2-3 ori pe săptămână - 3 punctee. 4 sau mai multe ori pe săptămână - 4 puncte2. Câte băuturi standard*) consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi? Notă

  ──────────

  *) o băutură standard conţine 12 g alcool pur şi este echivalentă cu 1 doză de bere 330 ml, 1 pahar vin a 125 ml sau 1 pahar de tărie a 40 ml.

  ──────────
  3. Cât de des beţi 6 sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie?a. niciodată - 0 puncteb. lunar sau mai rar - 1 punctc. lunar - 2 puncted. săptămânal - 3 punctee. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncteUn scor mai mare de 4 la bărbaţi şi 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 întrebări indică un consum inadecvat.d. 2. Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei de mai jos.Chestionarul standardizat cu 2 întrebări pentru screening-ul depresiei1. V-aţi pierdut interesul sau plăcerea pentru activităţile obişnuite în ultima lună? [] DA [] NU2. V-aţi simţit trist, demoralizat sau neajutorat în ultima lună? [] DA [] NURăspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie şi impune trimiterea la consultaţii de specialitate de psihiatrie.În riscogramă se consemnează riscul privind consumul de alcool şi riscul de depresie.Intervenţii asupra riscurilor:- sfat minimal în ceea ce priveşte consumul inadecvat de alcool- selectarea cazurilor eligibile şi trimitere pentru consiliere şi consultaţii de specialitatee. Riscuri semnificative legate de sănătatea reproduceriie.1. Obiective:● evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă (40 - 44 ani)● consiliere privind planificarea sarcinilor dorite la femeile de vârstă fertilă (40 - 44 ani)● evitarea riscurilor de infecţii de boli cu transmitere sexuală la populaţia cu risc înalte.2. În riscogramă vor fi consemnate:● La femei 40 - 44 ani: statusul privind intenţia de sarcină, utilizarea unei metode de contracepţiee.3. Intervenţie asupra riscurilor:● Femei 40 - 44 ani - consiliere în cabinet/planificare familială pentru femeile care nu doresc să rămână însărcinate şi nu folosesc nicio metodă contraceptivă; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care planifică o sarcinăNOTĂ: În cadrul consultaţiei preventive conform celor de mai sus, se pot elibera bilete de trimitere în ambulatoriu pentru specialităţile clinice, bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru profilaxia anemiei la gravide şi a rahitismului şi anemiei la sugari, utilizând codul 999 din Clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.
   +  Anexa 2 D    Casa de asigurări de sănătate    ...............................    Furnizorul de servicii medicale Reprezentantul legal al furnizorului    ............................... ...................................    Localitate ....................    Judeţ ......................... Medic de familie/                                        ....................................                                                     (nume prenume)                                        CNP medic de familie/                                        ....................................             LISTA PERSOANELOR CU AFECŢIUNI CRONICE PENTRU CARE SE                  ORGANIZEAZĂ EVIDENŢĂ DISTINCTĂ LA NIVELUL                          MEDICULUI DE FAMILIE┌──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐│ Nr. │ Cod numeric │ Vârsta*) │ Data intrării ││crt. │ personal/ │ │ în evidenţa ││ │ Cod unic de │ │ medicului de ││ │ asigurare/ │ │ familie/ ││ │ Număr de │ │ ││ │ identificare │ │ ││ │ personal │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│1. HTA │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│2. Diabetul zaharat tip II │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│3. Dislipidemie │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│4. BPOC │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│5. Astm bronşic │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │├──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤│6. Boală cronică de rinichi │├──────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├──────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤│ ... │ │ │ │└──────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va menţiona vârsta împlinită a persoanei cu afecţiune cronică. Pentru asiguraţii 0-1 an se va completa vârsta în luni.

  ──────────
  NOTE:1. În situaţia în care o persoană prezintă mai multe afecţiuni incluse în listă, evidenţa conţine raportarea distinctă pentru fiecare afecţiune în parte.2. În cazul medicului de familie, evidenţa cuprinde toate persoanele care sunt înscrise pe lista medicului de familie şi care prezintă una sau mai multe din afecţiunile enumerate.3. Formularul se transmite în format electronic la casa de asigurări de sănătate în vederea contractării, de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.4. Datele se vor completa cu majuscule.Răspundem de realitatea şi exactitatea datelorReprezentantul legal al furnizorului,....................................Data: .....................
   +  Anexa 3- model -CONTRACT DE FURNIZAREde servicii medicale în asistenţa medicală primarăI. Părţile contractanteCasa de Asigurări de Sănătate ......, cu sediul în municipiul/oraşul ....., str. ..... nr. ....., judeţul/sectorul ........, tel./fax ......., reprezentată prin preşedinte - director general .........,şiCabinetul medical de asistenţă medicală primară ............, organizat astfel:- cabinet individual ........., cu sau fără punct secundar de lucru ..........., reprezentat prin medicul titular ........- cabinet asociat sau grupat ........., cu sau fără punct secundar de lucru .........., reprezentat prin medicul delegat .........- societate civilă medicală ............., cu sau fără punct secundar de lucru .........., reprezentată prin administratorul .........- unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ........., reprezentată prin ..............,- cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie .........., cu sau fără punct secundar de lucru ............., reprezentat prin ................având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ........, str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ........, judeţul/sectorul ......, telefon fix/mobil ........., adresă e-mail ................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea .........., str. ......... nr. ........, telefon fix/mobil ................, adresă e-mail ................... .II. Obiectul contractului  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ......./...../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016.III. Servicii medicale furnizate  +  Articolul 2Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul minimal de servicii prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ........./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.  +  Articolul 3Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie:1. ........., având un număr de ..... persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ....... persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de ......... persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie;2. .........., având un număr de ....... persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de........ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, înscrise pe lista proprie, un număr de ...... persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie;3. .........., având un număr de ....... persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ....... persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de ........ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie;IV. Durata contractului  +  Articolul 4Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2016.  +  Articolul 5Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a H.G. nr. 161 /2016.V. Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate  +  Articolul 6Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative; e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; f) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate; g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu, acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripţiilor medicale şi recomandărilor. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare; h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere; i) să comunice în format electronic furnizorilor, motivarea cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; j) să actualizeze în format electronic - SIUI, la începutul contractului anual, lista persoanelor asigurate înscrise pe listă, iar lunar, în vederea actualizării listelor proprii, să actualizeze în format electronic - SIUI, lista cu persoanele care nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurat şi persoanele nou- asigurate intrate pe listă, în condiţiile legii; k) să facă publică valoarea definitivă a punctului per capita şi pe serviciu, rezultată în urma regularizării trimestriale, valorile fondurilor aprobate în trimestrul respectiv pentru plata punctelor per capita şi per serviciu, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi numărul total la nivel naţional de puncte realizate trimestrial, atât per capita, cât şi pe serviciu, afişat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; l) să ţină evidenţa distinctă a persoanelor de pe listele medicilor de familie cu care au încheiate contracte de furnizare de servicii medicale, în funcţie de casele de asigurări de sănătate la care aceştia se află în evidenţă; m) să contracteze, respectiv să deconteze din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice, contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora şi au competenţa legală necesară după caz; n) să monitorizeze perioadele de absenţă a medicilor de familie pentru care înlocuirea se asigură pe bază de reciprocitate pentru perioada cumulată de maximum 60 de zile calendaristice pe an; j) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; p) să aducă la cunoştinţa persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 188 alin. (1) - (3) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, posibilitatea de a opta pentru înscrierea pe listele altor medici de familie şi să pună la dispoziţia acestora lista medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi a cabinetelor medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora.B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale  +  Articolul 7Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul medical şi ale asiguratului referitoare la respectarea indicaţiilor medicale şi consecinţele nerespectării acestora; c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ....../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic; e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic; f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate şi tratate în ambulatoriu; pentru urgenţele medico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea de urgenţă, medicul de familie eliberează o scrisoare medicală în acest sens; g) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidenţele obligatorii, pe cele cu regim special şi pe cele tipizate; h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; i) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ......../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adiţional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor; k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope până la data implementării prescripţiei electronice pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul, ca o consecinţă a actului medical propriu numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, de la data la care acesta se implementează; n) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenţei şi a dotărilor existente; o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; p) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeilor gravide şi sugarilor; q) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea minimă garantată pentru serviciile medicale decontate prin tarif pe serviciu medical decontate de casa de asigurări de sănătate informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ......./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; s) să respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare; ş) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; t) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale; ţ) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor; u) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale; v) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; să completeze formularele electronice menţionate anterior, de la data la care acestea se implementează; w) să recomande asiguraţilor tratamentul, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; x) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. y) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia; z) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens; aa) să acorde servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, în limita competenţei profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale; ab) să actualizeze lista proprie cuprinzând persoanele înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară, comunicând aceste modificări caselor de asigurări de sănătate, precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate; ac) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris; înscrierea nou-născutului va fi efectuată în aplicaţia informatică a medicului şi va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie în cazul medicilor care utilizează semnătura electronică; ad) să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora, dacă nu există altă opţiune; ae) să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali, şi nici înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004; af) să respecte dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a cererii de înscriere prin transfer conform modelului şi condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..../....../2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cardul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, precum şi pentru copii 0-18 ani schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere prin transfer. Asiguratul îşi poate schimba medicul de familie înaintea expirării termenului de 6 luni, în următoarele situaţii: decesul medicului pe lista căruia se află înscris, medicul de familie nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate sau contractul este suspendat, în situaţia în care a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista căruia se afla înscris, în situaţia în care asiguratul îşi schimbă domiciliul dintr-o localitate în alta; Asiguratul îşi poate schimba medicul de familie înaintea expirării termenului de 6 luni şi în situaţia în care asiguratul se află în arest preventiv, sau execută o pedeapsă privativă de libertate, la încetarea arestului preventiv al asiguratului şi/sau înlocuirea acestuia cu arest la domiciliu sau control judiciar, la încetarea pedepsei privative de libertate a asiguratului, precum şi în situaţia arestului la domiciliu ori în perioada de amânare sau de întrerupere a executării unei pedepse privative de libertate. Pe durata executării pedepsei privative de libertate sau a arestului preventiv serviciile medicale sunt asigurate de medicii de familie/medicină generală ce îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale ale unităţilor penitenciare sau ale aresturilor în custodia cărora se află asiguratul, acesta fiind înscris în această perioadă pe lista respectivului medic; ag) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum şi medicul de medicina muncii sunt obligaţi să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. În situaţia în care în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital nu există menţiunea privind eliberarea prescripţiei medicale, la externarea din spital sau urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevăzute în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medicală care nu respectă modelul prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ....../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 şi/sau este eliberată de medici care nu desfăşoară activitate în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este stabilit în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ...../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G nr. 161/2016. Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale al cărei model este prevăzut în norme;În situaţia în care un asigurat cu o boală cronică confirmată, înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;----------Paragraful final de la lit. ag) a art. 7 din anexa 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 151 din 20 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017. ah) să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, cu excepţia cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital comunicat de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..../..../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; ai) să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze, în copie, rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor, medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze; aj) să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiuni cronice pentru care se face management de caz şi să raporteze în format electronic această evidenţă casei de asigurări de sănătate, atât la contractare - lista, cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. Condiţiile desfăşurării acestei activităţi sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..../..../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; ak) în cazul încetării/rezilierii contractului/convenţiei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenţia încheiat/încheiată cu casa de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casele de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale în vigoare, către medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; al) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul; am) să recomande servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale în vigoare; an) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; ao) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor în condiţiile prevăzute în anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..../..../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; ap) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii. aq) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale; ar) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. aq) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. în situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.VI. Modalităţi de plată  +  Articolul 8Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:1. Plata "per capita" - prin tarif pe persoană asigurată1.1. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ......./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.1.2. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană- în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare:DA/NU ........1.3. Medic nou-venit în localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană- în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevederilor art. 14 de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care încheie contract după expirarea convenţiei de furnizare de servicii medicale, convenţie încheiată pe o perioadă de maximum 3 luni:DA/NU ........Perioada de plată în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ......./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016: de la ..... până la .....1.4. Valoarea minimă garantată a punctului "per capita", unica pe ţară, este de ...... lei, valabilă pentru anul 2016.1.5. Numărul total de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ....../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 se ajustează în raport: a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie: ....%*): Notă

  ──────────

  *) Pentru cabinetele medicale organizate în localităţile care se găsesc total sau parţial în aria Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se aplică un procent de majorare de 200%, indiferent de punctajul obţinut potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .....; în condiţiile în care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru/puncte secundare de lucru se stabileşte un spor de zonă diferit pentru localitatea unde se află cabinetul, respectiv pentru localitatea/localităţile unde se află punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, se va trece sporul de zonă pentru fiecare situaţie.

  ──────────
  b) cu gradul profesional:- medic primar ......%;- medic care nu a promovat un examen de specialitate .......%.1.6. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200 şi numărul de puncte "per capita"/an depăşeşte 18.700 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se reduce după cum urmează:1.6.1 - cu 25%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 18.701 - 22.000;1.6.2 - cu 50%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 22.001 - 26.000;1.6.3 - cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000.Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au cel puţin un medic angajat cu normă întreagă şi pentru cabinetele medicale care se află într-o unitate administrativ-teritorială/zonă urbană cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie, stabilite de către comisia prevăzută la art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce după cum urmează:- pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 18.700, dar nu mai mult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face 100%;- pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 25%;- pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 50%;- pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 30.000 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 75%;2. Plata prin tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, servicii nominalizate la art. 1 alin. (3) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016:2.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunţate la pct. 2 se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ....../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.2.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de .... lei, valabilă pentru anul 2016.3. Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie din componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat contractul: a) Medic de familieNumele ........., prenumele ...........Cod numeric personal ..................Gradul profesional ....................Codul de parafă al medicului ...........Programul de lucru .....................Medic de familie angajat*) Notă

  ──────────

  *) În cazul cabinetelor medicale individuale.

  ──────────
  Numele .........., prenumele ...........Cod numeric personal ...................Gradul profesional .....................Codul de parafă al medicului ...........Programul de lucru .....................1. Asistent medical/soră medicală/moaşăNumele .........., prenumele ...........Cod numeric personal ...................2. .................................... b) Medic de familieNumele ........., prenumele ...........Cod numeric personal ..................Gradul profesional ....................Codul de parafă al medicului ..........Programul de lucru ....................Medic de familie angajat*) Notă

  ──────────

  *) În cazul cabinetelor medicale individuale.

  ──────────
  Numele ........., prenumele ...........Cod numeric personal ..................Gradul profesional ....................Codul de parafă al medicului ..........Programul de lucru ...................1. Asistent medical/soră medicală/moaşăNumele ......., prenumele ............Cod numeric personal .................2. ................................... c) ...................................
   +  Articolul 9 (1) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate, potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi casele de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, la valoarea minimă garantată pentru un punct "per capita", respectiv la valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical, pe baza documentelor necesare decontării serviciilor medicale furnizate în luna anterioară, depuse/transmise lunar de către furnizor la casa de asigurări de sănătate, la data de ...... .Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. (2) Până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului per capita şi a punctului pe serviciu medical. (3) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în contract şi nerespectarea art. 11 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate. (4) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. b), c), e)-h), j)-u), w), y), aa)-ae), ah), aj), al) şi am), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice, care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 7 lit. ag), se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare, avertisment scris; b) la a doua constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care sau produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii.----------Alin. (4) al art. 9 din anexa 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 151 din 20 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017. (5) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi de alte organe competente că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. (6) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. ap), se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare, avertisment scris; b) la a doua constatare se diminuează cu 5% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; c) la a treia constatare se diminuează cu 10% valoarea minimă garantată a unui punct per capita, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate. (7) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (6), nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 7 lit. ap) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line. (8) Reţinerea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (6) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (9) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (6) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (10) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (3) - (6) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie. (11) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3) - (6), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.VII. Calitatea serviciilor  +  Articolul 10Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.VIII. Răspunderea contractuală  +  Articolul 11Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.IX. Clauză specială  +  Articolul 12Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.X. Rezilierea, încetarea şi suspendarea contractului  +  Articolul 13Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale; b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice; c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţii acestora; d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului; e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control; g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii; h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contractul cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, contractul se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor în cazul căruia/cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive; i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. z) şi af) şi a nerespectării obligaţiei prevăzută la art. 6 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare; j) odată cu prima constatare, după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 alin. (3), (4) şi (6) pentru oricare situaţie, precum şi odată cu prima constatare, după aplicarea măsurii prevăzute la art. 9 alin. (5).  +  Articolul 14 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz; a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii; a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România; b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; c) acordul de voinţă al părţilor; d) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal; e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a contractului în condiţiile art. 15 lit. a) - cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. f) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă privind următoarea situaţie: în cazul în care numărul persoanelor asigurate înscrise la un medic de familie se menţine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numărul minim stabilit pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană de către comisia constituită potrivit art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile în care se justifică această decizie; g) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă în cazul medicului de familie nou-venit care la expirarea celor 3 luni de la încheierea contractului nu a înscris numărul minim de asiguraţi conform prevederilor legale în vigoare, cu excepţia situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile în care se justifică această decizie. (2) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul încheiat, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării contractului. (3) În cazul în care contractul dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract de acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării contractului. (4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică în condiţiile alin. (2) şi (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în contract, prevederile alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de lucru.  +  Articolul 15Contractul de furnizare de servicii medicale se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016 şi nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. x), cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia; b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului; c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative; d) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligaţiei de plată a contribuţiei la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor; e) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situaţie.  +  Articolul 16Situaţiile prevăzute la art. 13 şi la art. 14 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) şi lit. f) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) - subpct. a1) şi lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.XI. Corespondenţa  +  Articolul 17Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul cabinetului medical declarat în contract.Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea contractului  +  Articolul 18În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.  +  Articolul 19Valoarea definitivă a unui punct per capita şi a unui punct pe serviciu medical este cea calculată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu este element de negociere între părţi.  +  Articolul 20Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.  +  Articolul 21Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ...... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract.XIII. Soluţionarea litigiilor  +  Articolul 22 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz.XIV. Alte clauzePrezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ..... în două exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE    Preşedinte - director general, Reprezentant legal,    .............................. .............................    Director executiv al    Direcţiei economice,    ...............................    Director executiv al    Direcţiei relaţii contractuale,    ...............................    Vizat    Juridic, Contencios    .........................ACT ADIŢIONALpentru serviciile medicale paraclinice: ecografii generale(abdomen şi pelvis) şi/sau efectuare EKG pentru monitorizareabolilor cardiovasculare confirmate efectuate de mediciide familie. Se întocmeşte după modelul contractului defurnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.
   +  Anexa 4- model -VizatCasa de Asigurări de Sănătate .......CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)(anexă la Contractul de furnizare de servicii medicaledin asistenţa medica1ă primară nr. .....) Notă

  ──────────

  *) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă în limita a două luni/an.

  ──────────
  între reprezentantul legal al cabinetului medical şi medicul înlocuitorI. Părţile convenţiei de înlocuire:Dr. .......(numele şi prenumele).......,reprezentant legal al cabinetului medical ............, cu sediul în municipiul/oraşul ........., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţ/sector .........., telefon: fix, mobil, .............. adresa de e-mail ............. fax ............., cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr. ......, încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ................, cont nr. ........... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. .............. deschis la Banca ................., cod de identificare fiscală - cod unic de înregistrare ............ sau codul numeric personal al reprezentantului legal .............Medicul înlocuit ......(numele şi prenumele)......şiMedic înlocuitor ....(numele şi prenumele)......,Codul de parafă ...................Codul numeric personal ...........cu Licenţa de înlocuire temporară ca medic de familie nr. ..........II. Obiectul convenţiei:1. Preluarea activităţii medicale a medicului de familie ......, cu contractul nr. ......, pentru o perioadă de absenţă de ......., de către medicul de familie .........2. Prezenta convenţie se depune la casa de asigurări de sănătate odată cu înregistrarea primei perioade de absenţă în cadrul derulării contractului şi se actualizează, după caz.III. Motivele absenţei1. incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an ............2. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic .......3. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an .........4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, în limita a două luni/an ........5. participări la manifestări organizate pentru obţinerea de credite de educaţie medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România, în limita a două luni/an ........6. citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective.IV. Locul de desfăşurare a activităţiiServiciile medicale se acordă în cabinetul medical - (al medicului înlocuit) - ............V. Obligaţiile medicului înlocuitorObligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor1. Venitul "per capita" şi pe serviciu medical pentru perioada de absenţă se virează de Casa de Asigurări de Sănătate ...... în contul titularului contractului nr. ......, acesta obligându-se să achite medicului înlocuitor ............. lei/lună.2. Termenul de plată ....................3. Documentul de plată ..................VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi, ......, în 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. ...... al medicului înlocuit şi câte un exemplar revine părţilor semnatare.    Reprezentantul legal al cabinetului medical, Medicul înlocuitor    ........................................... ..................Vizat,Casa de Asigurări de Sănătate .............CONVENŢIE DE RECIPROCITATE*)încheiată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) dinanexa nr. 2 la Ordinul nr. ......../2016 privind aprobareaNormelor metodologice de aplicare în anul 2016 a HG nr. 161/2016 pentruaprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadrucare reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemuluide asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017I. Părţile convenţiei de reciprocitate:Dr. ............, cu CNP ............., reprezentant legal al cabinetului medical ............, C.U.I. ........., cu sediul în localitatea ........., adresa cabinetului medical ....... judeţul ......., telefon: ......., având contractul nr. ..... de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ......, în calitate de medic înlocuit.şiDr. ........., cu CNP .........., reprezentant legal al cabinetului medical .........., C.U.I. ........, cu sediul în localitatea ........., adresa cabinetului medical ......... judeţul ......, telefon: ......., având contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ...... nr. ......, în calitate de medic înlocuitor.II. Obiectul convenţiei:Preluarea activităţii medicale în perioada ..........., pentru un nr. de ....... zile lucrătoare.III. Motivele absenţei:1. incapacitate temporară de muncă în limita a două luni/an .............2. vacanţă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare/an calendaristic .........3. studii medicale de specialitate pentru o perioadă de maximum două luni/an ...........4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, în limita a două luni/an .........,5. participări la manifestări organizate pentru obţinerea de credite de educaţie medicală continuă, în scopul realizării punctajului necesar acreditării de către Colegiul Medicilor din România, în limita a două luni/an .......6. citaţii de la instanţele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective.IV. Locul de desfăşurare a activităţii:Serviciile medicale se acordă în cabinetul medical ........., adresa cabinetului .........., medicul înlocuitor prelungindu-şi programul de lucru după necesităţi.V. Obligaţiile medicului înlocuitor:În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii şi formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.VI. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi, ....., în 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. ...... şi câte un exemplar revine părţilor semnatare.         Medic înlocuit, Medic înlocuitor, Notă

  ──────────

  Precizări:

  *) Convenţia de reciprocitate se încheie pentru perioade de absenţă mai mici de 30 de zile lucrătoare.

  Înlocuirea medicului absent pe baza de reciprocitate se face pentru o perioadă cumulată de maximum 60 de zile calendaristice, pe an calendaristic.

  Pentru situaţiile de înlocuire pe bază de reciprocitate, medicul de familie înlocuit va depune la casa de asigurări de sănătate, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior perioadei de absenţă, un exemplar al convenţiei de reciprocitate şi va afişa la cabinetul medical numele şi programul medicului înlocuitor, precum şi adresa cabinetului unde îşi desfăşoară activitatea.

  ──────────
   +  Anexa 5- model -CONVENŢIE DE ÎNLOCUIRE*)(anexă la Contractul de furnizare de serviciimedicale din asistenţa medicală primară nr. ........)între casa de asigurări de sănătate şi medicul înlocuitor Notă

  ──────────

  *) Convenţia de înlocuire se încheie pentru perioade de absenţă mai mari de două luni/an.

  ──────────
  I. Părţile convenţiei de înlocuire:Casa de Asigurări de Sănătate ......., cu sediul în municipiul/oraşul ..., str. ...... nr. ...., judeţul/sectorul ........, telefon: fix, mobil ....... adresa de e-mail ...... fax ......, reprezentată prin preşedinte - director general...........pentruMedicul înlocuit ....(numele şi prenumele)........din cabinetul medical ..........., cu sediul în municipiul/oraşul ..........., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........., telefon/fax ......., cu contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr. ......., încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ........, cont nr. ....... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. ........ deschis la Banca .........., cod de identificare fiscală - cod unic de înregistrare .........., al cărui reprezentant legal este:....(numele şi prenumele)....,având codul numeric personal nr. .........şiMedicul înlocuitor ....(numele şi prenumele)....,Codul de parafă ..........Codul numeric personal ..........Licenţa de înlocuire temporară ca medic de familie nr. ..... sau contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate nr. ....II. Obiectul convenţieiPreluarea activităţii medicale a medicului de familie .........., cu contract nr. ........, pentru o perioadă de absenţă de ........, de către medicul de familie .........III. Motivele absenţei:1. incapacitate temporară de muncă, care depăşeşte două luni/an ........2. concediu de sarcină sau lehuzie ............3. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani .........4. perioada cât ocupă funcţii de demnitate publică alese sau numite, care depăşeşte două luni/an .......5. perioada în care unul dintre soţi îl urmează pe celălalt trimis în misiune permanentă în străinătate sau să lucreze într-o organizaţie internaţională în străinătate........6. perioada de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sau alte studii medicale de specialitate ......7. concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 aniIV. Locul de desfăşurare a activităţiiServiciile medicale se acordă în cabinetul medical (al medicului înlocuit) ............Programul de activitate al medicului înlocuitor se va stabili în conformitate cu programul de lucru al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea.**) Notă

  ──────────

  **) Pentru situaţia în care preluarea activităţii s-a făcut de către un medic aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, programul de activitate al medicului înlocuitor se prelungeşte corespunzător, în funcţie de necesităţi.

  ──────────
  V. Obligaţiile medicului înlocuitorObligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat între medicul de familie înlocuit şi casa de asigurări de sănătate.Medicul înlocuitor are obligaţia faţă de cabinetul medical al medicului înlocuit de a suporta cheltuielile de administrare şi de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv.În desfăşurarea activităţii, medicul înlocuitor utilizează parafa proprie, semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente, registrul de consultaţii al cabinetului în care îşi desfăşoară activitatea, formularele cu regim special ale medicului înlocuit, inclusiv prescripţiile medicale electronice ale medicului înlocuit, numărul de contract şi ştampila cabinetului medical al medicului înlocuit.VI. Modalitatea de plată a medicului de familie înlocuitor1. Veniturile "per capita" şi pe serviciu aferente perioadei de absenţă se virează de casa de asigurări de sănătate în contul medicului înlocuitor nr. ......, deschis la Banca ....... /Trezoreria statului.2. Pentru punctajul "per capita" şi punctajul pe serviciu, se va lua în calcul gradul profesional al medicului înlocuitor pentru perioada de valabilitate a convenţiei.3. Termenul de plată .............4. Documentul de plată ...........VII. Prezenta convenţie de înlocuire a fost încheiată astăzi, ........., în două exemplare, dintre care un exemplar devine act adiţional la contractul nr. ....... al medicului înlocuit şi un exemplar revine medicului înlocuitor.           CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Medicul înlocuitor,            Preşedinte - director general, ............                 ................      Director executiv al Direcţiei economice De acord,              ................ Reprezentant legal al                                                    cabinetului medical***)                                                      ..............    Director executiv al    Direcţiei relaţii contractuale,        ..............    Vizat    Juridic, Contencios Notă

  ──────────

  ***) Cu excepţia situaţiilor în care acesta se află în imposibilitatea de a fi prezent.

  ──────────
   +  Anexa 6- model -CONVENŢIE DE FURNIZAREde servicii medicale în asistenţa medicală primarăI. Părţile contractanteCasa de Asigurări de Sănătate ................., cu sediul în municipiul/oraşul ............., str. ............... nr. ..... judeţul/sectorul ............., telefon/fax ........, reprezentată prin preşedinte - director general ...........,şiUnitatea sanitară de asistenţă medicală primară ..............., cu sau fără punct de lucru secundar ..........., reprezentată prin ................., având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ................, str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................., telefon ............., şi sediul punctului de lucru secundar în comuna ......................, str. .................. nr. ..., telefon: fix/mobil ................., adresă de e-mail ..................II. Obiectul convenţiei  +  Articolul 1Obiectul prezentei convenţii îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ..... /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016.III. Servicii medicale furnizate  +  Articolul 2 (1) Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ......../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. (2) Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale, pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, de către următorii medici de familie:1. .........., având un număr de ............... persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ............. persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de ............... persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie;2. ............, având un număr de ............... persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de ............... persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de ............ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie;3. ............, având un număr de ............... persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, un număr de .............. persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază, un număr de .............. persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE 883/2004, înscrise pe lista proprie.IV. Durata convenţiei  +  Articolul 3Prezenta convenţie este valabilă o perioadă de maximum 3 luni de la data încheierii.V. Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate  +  Articolul 4Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie convenţii numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii convenţiilor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în convenţie, pe baza facturii însoţită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de încheiere a convenţiilor a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin email la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative; e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; f) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate; g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu, acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripţiilor medicale şi recomandărilor. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare; h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere; i) să comunice furnizorilor motivarea în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; j) să contracteze, respectiv să deconteze din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice, contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice numai dacă medicii de familie au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora şi au competenţa legală necesară după caz; k) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; l) să aducă la cunoştinţa persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 188 alin. (1) - (3) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, posibilitatea de a opta pentru înscrierea pe listele altor medici de familie şi să pună la dispoziţia acestora lista medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi a cabinetelor medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora.B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale  +  Articolul 5Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale referitoare la actul medical şi ale asiguratului referitoare la respectarea indicaţiilor medicale şi consecinţele nerespectării acestora; c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal; d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform convenţiei de furnizare de servicii medicale; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate în mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ......./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic; e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea se face numai în format electronic; f) să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi să le elibereze ca o consecinţă a actului medical propriu şi numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenţiei cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, de la data la care acestea se implementează; biletul de trimitere în vederea internării se eliberează pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate şi tratate în ambulatoriu; pentru urgenţele medico-chirurgicale şi pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consideră necesară internarea de urgenţă, medicul de familie eliberează o scrisoare medicală în acest sens; g) să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv pe cele privind evidenţele obligatorii, pe cele cu regim special şi pe cele tipizate; h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; i) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 program asumat prin convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adiţional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiei; k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; l) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenţiei cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, până la data implementării prescripţiei electronice pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele cu şi fără contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; m) să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ţară, şi să recomande investigaţiile paraclinice în concordanţă cu diagnosticul, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul convenţiei cu casa de asigurări de sănătate; să asigure utilizarea formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, de la data la care acestea se implementează; n) să asigure acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenţei şi a dotărilor existente; o) să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; p) să acorde cu prioritate asistenţă medicală femeilor gravide şi sugarilor; q) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, precum şi pachetul de servicii minimal şi de bază cu tarifele corespunzătoare calculate la valoarea minimă garantată pentru serviciile medicale decontate prin tarif pe serviciu medical decontate de casa de asigurări de sănătate; informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; r) să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ....../......../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; s) să respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare; ş) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activităţii zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate şi validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, raportarea activităţii se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; t) să asigure acordarea de asistenţă medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. ţ) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor; u) să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale; v) să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate - bilet de trimitere către alte specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţiile paraclinice, şi prescripţia medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. În cazul nerespectării acestei obligaţii, casele de asigurări de sănătate recuperează de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu şi fără contribuţie personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alţi furnizori în baza acestor formulare şi decontate de casele de asigurări de sănătate din Fond; să completeze formularele electronice menţionate anterior, de la data la care acestea se implementează; w) să recomande asiguraţilor tratamentul, cu respectarea condiţiilor privind modalităţile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare; x) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a convenţiei dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor; y) să completeze dosarul electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia; z) să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii decontate din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură sau cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens; aa) să acorde servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, în limita competenţei profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale; ab) să îşi constituie o listă proprie cuprinzând persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale şi să comunice lunar casei de asigurări de sănătate datele de identificare a persoanelor cărora le-a acordat servicii medicale; ac) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, imediat după naşterea copilului, dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris; înscrierea nou-născutului va fi efectuată în aplicaţia informatică a medicului şi va fi transmisă în sistemul informatic unic integrat odată cu înscrierea pe lista proprie în cazul medicilor care utilizează semnătura electronică; ad) să înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaţie în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora; dacă nu există o altă opţiune în acest sens; ae) să nu refuze înscrierea pe listă a copiilor, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali, şi nici înscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004; af) să prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, unele materiale sanitare, precum şi investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Excepţie fac situaţiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum şi situaţiile în care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicină a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum şi medicul de medicina muncii sunt obligaţi să comunice recomandările formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicală, iar la externarea din spital recomandările vor fi comunicate utilizându-se formularul tipizat de scrisoare medicală sau biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală. În situaţia în care în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital nu există menţiunea privind eliberarea prescripţiei medicale, la externarea din spital sau urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevăzute în scrisoarea medicală/biletul de ieşire din spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medicală care nu respectă modelul prevăzut în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ....... /......../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 şi/sau este eliberată de medici care nu desfăşoară activitate în relaţie contractuală/convenţie cu casa de asigurări de sănătate. Modelul formularului tipizat de scrisoare medicală este stabilit în anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016. Pentru persoanele care se încadrează în Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de către alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate numai dacă acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale al cărei model este prevăzut în norme;În situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, înscris pe lista proprie de asiguraţi a unui medic de familie, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unităţi sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de familie poate elibera prescripţie medicală pentru medicamentele şi materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit în anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, şi cu respectarea condiţiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice;----------Paragraful final de la lit. af) a art. 5 din anexa 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 151 din 20 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017. ag) să recomande dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară, cu excepţia cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital comunicat de către medicul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în baza unei relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. .........../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; ah) să întocmească bilet de trimitere către societăţi de turism balnear şi de recuperare şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze, în copie, rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; în situaţia ataşării la biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor, medicul va menţiona pe biletul de trimitere că a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze; ai) să organizeze la nivelul cabinetului evidenţa bolnavilor cu afecţiunile cronice pentru care se face management de caz şi să raporteze în format electronic această evidenţă casei de asigurări de sănătate, la sfârşitul primei luni - lista cât şi modificările ulterioare privind mişcarea lunară a bolnavilor cronici. Condiţiile desfăşurării acestei activităţi sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; aj) în cazul încetării/rezilierii convenţiei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară sunt obligaţi să anunţe casele de asigurări de sănătate referitor la predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale în vigoare, către medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor şi care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; ak) să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul; al) să recomande servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale în vigoare; am) să solicite cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; an) să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. În situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor în condiţiile prevăzute în anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............ /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; ao) să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii. ap) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale; aq) să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate serviciile medicale din pachetul de bază şi pachetul minimal furnizate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile lit. ap) în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor medicale acordate în luna pentru care se face raportarea; la stabilirea acestui termen, nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această dată; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate.VI. Modalităţi de plată  +  Articolul 6 (1) Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară pentru medicii nou-veniţi sunt:Medicii de familie nou-veniţi într-o localitate beneficiază de un venit format din: a) o sumă echivalentă cu media dintre salariul maxim şi cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obţinut de medic, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ........ /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare pentru trusa de urgenţă, egală cu venitul medicului respectiv, stabilită potrivit lit. a), înmulţit cu 1,5. (2) Clauze speciale - se completează pentru fiecare cabinet medical şi medic de familie nou-venit în componenţa cabinetului medical cu care s-a încheiat convenţia: a) Medic de familie nou-venitNumele .............., prenumele ..............Codul numeric personal ........................Gradul profesional ............................Codul de parafă al medicului ..................Programul de lucru ............................Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) ................. leiSporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea .......... %Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit .............. lei.Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plăteşte la data de ..........., pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ............., b) Medic de familie nou-venitNumele ..............., prenumele ......................Codul numeric personal .................................Gradul profesional .....................................Codul de parafă al medicului ...........................Programul de lucru .....................................Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) .............. leiSporul acordat în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea .............. %Suma lunară aferentă cheltuielilor de administrare şi funcţionare a cabinetului medical în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie nou-venit ............. leiVenitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se plăteşte la data de ................, pe baza facturii şi a documentelor necesare decontării depuse lunar de furnizor la casa de asigurări de sănătate la data de ....................Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor. c) ...............................................................................  +  Articolul 7 (1) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevăzut în convenţie, se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare se diminuează cu 5% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; (2) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 lit. b), c), e)-h), j)-u), w), y), aa)-ae), ag), ai), ak) şi al), precum şi prescrieri de medicamente cu şi fără contribuţie personală din partea asiguratului şi ale unor materiale sanitare şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătăţii, precum şi transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală a asiguratului şi pentru unele materiale sanitare, precum şi de investigaţii paraclinice, care sunt consecinţe ale unor acte medicale prestate de alţi medici, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 5 lit. af), se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare, avertisment scris; b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii.----------Alin. (2) al art. 7 din anexa 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 151 din 20 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017. (3) În cazul în care în derularea convenţiei se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi de alte organe competente, că serviciile raportate conform convenţiei în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situaţii. (4) În cazul în care în derularea convenţiei se constată nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 5 lit. ao), se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare, avertisment scris; b) la a doua constatare se diminuează cu 5% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate; c) la a treia constatare se diminuează cu 10% suma stabilită potrivit art. 14 din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul medicilor nou-veniţi într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situaţii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate. (5) Pentru punerea în aplicare a sancţiunii prevăzute la alin. (4), nerespectarea obligaţiei prevăzută la art. 5 lit. ao) se constată de casele de asigurări de sănătate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripţiile medicale electronice off-line. (6) Reţinerea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (8) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) - (4) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie. (9) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) - (4), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.VII. Calitatea serviciilor  +  Articolul 8Serviciile medicale furnizate în baza prezentei convenţii trebuie să respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.VIII. Răspunderea contractuală  +  Articolul 9Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.IX. Clauză specială  +  Articolul 10Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării convenţiei şi care împiedică executarea acesteia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus la invocarea forţei majore şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.X. Încetarea, rezilierea şi suspendarea convenţiei  +  Articolul 11Convenţia de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii medicale nu începe activitatea în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării convenţiei de furnizate de servicii medicale; b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice; c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare/autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar, respectiv de la încetarea valabilităţii acestora; d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a dovezii de evaluare a furnizorului; e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform convenţiei, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate ca urmare a cererii în scris a documentelor solicitate privind actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform convenţiilor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate şi documentele justificative privind sumele decontate din Fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control; g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform convenţiei în vederea decontării acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii; h) dacă se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în convenţia cu casa de asigurări de sănătate prin lipsa nejustificată a medicului timp de 3 zile consecutive, în cazul cabinetelor medicale individuale; în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, convenţia se modifică în mod corespunzător prin excluderea medicului/medicilor în cazul căruia/cărora s-a constatat nerespectarea nejustificată a programului de lucru timp de 3 zile consecutive; i) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 5 lit. z) şi a nerespectării obligaţiei prevăzută la art. 6 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare; j) odată cu prima constatare, după aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1), (2) şi (4) pentru oricare situaţie, precum şi odată cu prima constatare, după aplicarea măsurii prevăzute la art. 7 alin. (3).  +  Articolul 12 (1) Convenţia de furnizare de servicii medicale încetează în următoarele situaţii: a) de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a1) furnizorul de servicii medicale îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; a2) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, după caz; a3) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate; a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condiţiile legii; a5) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România; b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere; c) acordul de voinţă al părţilor; d) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea convenţiei, cu indicarea motivului şi a temeiului legal; e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al casei de asigurări de sănătate printr-o notificare scrisă privind expirarea termenului de suspendare a convenţiei în condiţiile art. 13 lit. a) - cu excepţia revocării dovezii de evaluare a furnizorului. (2) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate a încetat prin reziliere ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de furnizori prin convenţia încheiată, casele de asigurări de sănătate nu vor mai intra în relaţii contractuale cu furnizorii respectivi până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data încetării convenţiei. (3) În cazul în care convenţia dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se modifică prin excluderea din convenţie a uneia sau mai multor persoane înregistrată/înregistrate în convenţia încheiată cu casa de asigurări de sănătate şi care desfăşoară activitate sub incidenţa acesteia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, şi care au condus la nerespectarea obligaţiilor contractuale de către furnizor, casele de asigurări de sănătate nu vor accepta înregistrarea în niciun alt contract/convenţie de acelaşi tip a persoanei/persoanelor respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puţin de 6 luni de la data modificării convenţiei. (4) După reluarea relaţiei contractuale, în cazul în care noul contract se reziliază/se modifică în condiţiile alin. (2) şi (3), casele de asigurări de sănătate nu vor mai încheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta înregistrarea persoanelor prevăzute la alin. (3) în contractele de acelaşi tip încheiate cu aceşti furnizori sau cu alţi furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului. (5) În cazul în care furnizorii intră în relaţii contractuale cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate în convenţie, prevederile alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de lucru.  +  Articolul 13Convenţia se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) încetarea valabilităţii sau revocarea de către autorităţile competente a oricăruia dintre documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 lit. x), cu condiţia ca furnizorul să facă dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării valabilităţii/revocării acestuia; b) în cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a convenţiei; c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurări de sănătate, pentru motive obiective, independente de voinţa furnizorilor şi care determină imposibilitatea desfăşurării activităţii furnizorului pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative; d) nerespectarea de către furnizorii de servicii medicale a obligaţiei de plată a contribuţiei la Fond, constatată de către casele de asigurări de sănătate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, până la data la care aceştia îşi achită obligaţiile la zi sau până la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face după 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurări de sănătate a efectuat ultima plată către furnizor; e) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înştiinţată de decizia colegiului teritorial al medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciţiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplică corespunzător numai medicului aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate care se află în această situaţie.  +  Articolul 14Situaţiile prevăzute la art. 11 şi la art. 12 alin. (1) lit a) subpct. a2) - a5) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate.Situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) subpct. ai) şi lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei.XI. Corespondenţa  +  Articolul 15Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de sănătate şi la sediul cabinetului medical declarat în convenţie.Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta convenţie să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea convenţiei  +  Articolul 16În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentei convenţii, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.  +  Articolul 17Dacă o clauză a acestei convenţii ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale convenţiei nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului convenţiei.XIII. Soluţionarea litigiilor  +  Articolul 18 (1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentei convenţii vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. (2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz.XIV. Alte clauze......................................................................Prezenta convenţie de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiată astăzi, ............., în două exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE    Preşedinte - director general, Reprezentant legal,    .............................. .............................    Director executiv al Direcţiei economice:    .........................................    Director executiv al    Direcţiei relaţii contractuale,    .........................................    Vizat    Juridic, ContenciosACT ADIŢIONALpentru serviciile medicale paraclinice: ecografii generale (abdomen şi pelvis) sau efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate efectuate de medicii de familie. Se întocmeşte după modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.  +  Anexa 7CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ DESERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRUSPECIALITĂŢILE CLINICEA. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1.2. consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic1.3. consultaţii de supraveghere a evoluţiei sarcinii şi lehuziei1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic - include, după caz, examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1186/2000.1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.1.2.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.1.3.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică - ginecologie din ambulatoriu.2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale - consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală,1.2. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice1.3. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice1.4. depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic1.5. servicii de planificare familială1.6. servicii diagnostice şi terapeutice1.7. servicii de sănătate conexe actului medical1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.1.1.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0-18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultaţii.Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-16 ani, care se prezintă în regim de urgenţă la medicii din specialităţile clinice, aceştia pot elibera prescripţii medicale pentru o perioadă de 3 zile.Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca "urgenţă" de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice, cuprinde: a) anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului; b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare; e) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; d) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz; e) recomandare pentru dispozitive medicale, după caz; f) bilet de internare, după caz; g) bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz; h) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, după caz; i) eliberare de concediu medical, după caz.1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice.1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.1.2.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se decontează maximum două consultaţii pentru:a. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internăriib. efectuarea unor manevre terapeuticec. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.d. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.1.2.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la punctul 1.2.4 nu este necesar bilet de trimitere.1.3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprinde:a. anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;b. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;c. stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;d. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz;e. recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;f. evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare.g. bilet de trimitere către alte specialităţi/internare, după caz.h. eliberare de concediu medical, după caz.1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia şi a patra consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere.1.3.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:a. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internăriib. efectuarea unor manevre terapeuticec. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.d. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.1.3.4.2. Pentru situaţiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere.1.3.5. Pentru asiguraţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie - consultaţie management de caz, - în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi BPOC, al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate acordă consultaţie şi efectuează în cabinet proceduri prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază pentru specialităţile clinice/recomandă investigaţii paraclinice suplimentare faţă de cele recomandate de medicul de familie. În biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice suplimentare recomandate de medicul de specialitate, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, se evidenţiază "management de caz". Se decontează maximum 2 consultaţii/semestru dacă în biletul de trimitere este evidenţiat "management de caz" pentru evaluarea bolilor cronice confirmate.1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemoepidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G nr. 1186/2000.1.4.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.1.4.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc. c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar; d) tratamentul complicaţiilor.1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.5. litera a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.5. literele a) - d) şi se decontează patru consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.1.5.2. Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.6. Servicii diagnostice şi terapeuticeProcedurile diagnostice şi terapeutice, punctajul aferent şi specialităţile care pot efectua serviciul în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos: ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire procedură diagnostică/ │ Specialităţi clinice care pot │ │crt.│ terapeutică/tratamente/terapii │ efectua serviciul respectiv │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │A. Proceduri diagnostice simple: │ │ │ │punctaj 10 puncte │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │biomicroscopia; gonioscopia; │oftalmologie, neurologie şi │ │ │oftalmoscopia*) │neurologie pediatrică numai │ │ │ │pentru oftalmoscopie*) │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │biometrie │oftalmologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │explorarea câmpului vizual (perimetrie │oftalmologie │ │ │computerizată) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │recoltare pentru test Babeş-Papanicolau│obstetrică-ginecologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 5 │EKG standard │cardiologie, medicină internă, │ │ │ │geriatrie şi gerontologie, │ │ │ │pneumologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 6 │peak-flowmetrie │alergologie şi imunologie │ │ │ │clinică, pneumologie, medicină │ │ │ │internă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 7 │spirometrie │alergologie şi imunologie │ │ │ │clinică, pneumologie, medicină │ │ │ │internă, geriatrie şi │ │ │ │gerontologie, pediatrie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 8 │pulsoximetrie │medicină internă, geriatrie şi │ │ │ │gerontologie, cardiologie, │ │ │ │pneumologie, pediatrie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 9 │teste cutanate (prick sau idr) cu │alergologie şi imunologie │ │ │seturi standard de alergeni (maximum 8 │clinică │ │ │teste inclusiv materialul pozitiv şi │ │ │ │negativ) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 10 │teste de provocare nazală, oculară, │alergologie şi imunologie │ │ │bronşică │clinică, pneumologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 11 │teste cutanate cu agenţi fizici │alergologie şi imunologie │ │ │(maximum 4 teste) │clinică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 12 │test la ser autolog │alergologie şi imunologie │ │ │ │clinică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 13 │testare cutanată la anestezice locale │alergologie şi imunologie │ │ │ │clinică, geriatrie şi │ │ │ │gerontologie, specialităţi │ │ │ │chirurgicale │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 14 │testare cutanată alergologică patch │alergologie şi imunologie │ │ │(alergia de contact) │clinică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 15 │examinare cu lampa Wood │dermatovenerologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 16 │determinarea indicelui de presiune │chirurgie, reumatologie, │ │ │gleznă/braţ, respectiv deget/braţ │neurologie, neurologie │ │ │ │pediatrică, diabet zaharat, │ │ │ │nutriţie şi boli metabolice, │ │ │ │medicină internă, geriatrie şi │ │ │ │gerontologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 17 │măsurarea forţei musculare cu │neurologie, neurologie │ │ │dinamometrul │pediatrică, geriatrie şi │ │ │ │gerontologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 18 │teste de sensibilitate (testul │neurologie, neurologie │ │ │filamentului, testul diapazonului, │pediatrică, diabet zaharat, │ │ │testul sensibilităţii calorice şi │nutriţie şi boli metabolice, │ │ │testul sensibilităţii discriminatorii) │medicină internă, geriatrie şi │ │ │ │gerontologie, ORL │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 19 │teste clinice (EDS, scor miastenic, │neurologie, neurologie │ │ │UPDPS, MMS, Raisberg) │pediatrică, psihiatrie, │ │ │ │geriatrie şi gerontologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 20 │recoltare material bioptic │dermatovenerologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ B. Proceduri diagnostice de │ │ │ │ complexitate medie: punctaj 20 puncte │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │determinarea refracţiei (skiascopie, │oftalmologie │ │ │refractometrie, autorefractometrie), │ │ │ │astigmometrie │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │tonometrie; pahimetrie corneeană │oftalmologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │explorarea funcţiei binoculare (test │oftalmologie │ │ │worth, Maddox, sinoptofor), examen │ │ │ │pentru diplopie │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │foniatrie │ORL │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 5 │audiogramă*) │ORL │ │ │ *) Include audiometrie tonală │ │ │ │liminară şi/sau vocală. │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 6 │examinarea ORL cu mijloace optice │ORL │ │ │(fibroscop, microscop) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 7 │dermatoscopie │dermatovenerologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 8 │electrocardiografie continuă (24 de │cardiologie, medicină internă │ │ │ore, holter) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 9 │tensiune arterială continuă - holter TA│cardiologie, medicină internă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 10 │EKG de efort la persoanele fără risc │cardiologie │ │ │cardiovascular înalt │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 11 │EEG standard │neurologie, neurologie │ │ │ │pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 12 │spirogramă + test farmacodinamic │alergologie şi imunologie │ │ │bronhomotor │clinică, pneumologie, medicină │ │ │ │internă, geriatrie şi │ │ │ │gerontologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 13 │osteodensitometrie segmentară cu │endocrinologie, reumatologie, │ │ │ultrasunete │geriatrie şi gerontologie, │ │ │ │ortopedie şi traumatologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 14 │electromiograma │neurologie, neurologie │ │ │ │pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 15 │evaluarea cantitativă a răspunsului │neurologie şi diabet zaharat, │ │ │galvanic al pielii │nutriţie şi boli metabolice │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ C. Proceduri diagnostice complexe: │ │ │ │ punctaj 40 puncte │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │examen electroneuromiografic cu ac │neurologie, neurologie │ │ │ │pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │determinarea potenţialelor evocate │neurologie, neurologie │ │ │(vizuale, auditive, somatoestezice) │pediatrică, oftalmologie, ORL │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │examen electroencefalografic cu probe │neurologie, neurologie │ │ │de stimulare şi/sau mapping │pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │examen doppler vase extracraniene │neurologie, neurologie │ │ │segment cervical (echotomografic şi │pediatrică │ │ │duplex) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 5 │examen doppler transcranian al vaselor │neurologie, neurologie │ │ │cerebrale şi tehnici derivate │pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 6 │endoscopie digestivă superioară │gastroenterologie, alte │ │ │(esofag, stomac, duoden) cu sau fără │specialităţi clinice pentru │ │ │biopsie, după caz │care medicii trebuie să facă │ │ │ │dovada deţinerii competenţei/ │ │ │ │atestatului de studii │ │ │ │complementare │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 7 │endoscopie digestivă inferioară (rect, │gastroenterologie, alte │ │ │sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, │specialităţi clinice pentru │ │ │după caz │care medicii trebuie să facă │ │ │ │dovada deţinerii competenţei/ │ │ │ │atestatului de studii │ │ │ │complementare │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 8 │colposcopia │obstetrică-ginecologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 9 │monitorizare hemodinamică prin metoda │cardiologie, medicină internă, │ │ │bioimpedanţei toracice │nefrologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ D. Proceduri terapeutice/tratamente │ │ │ │chirurgicale simple: punctaj 15 puncte │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │extracţie de corpi străini - conjuctivă│oftalmologie │ │ │cornee, scleră, segment anterior │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │incizia glandei lacrimale şi a sacului │oftalmologie │ │ │lacrimal │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │tratamentul chirurgical al pingueculei │oftalmologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │tratamentul chirurgical al │oftalmologie │ │ │pterigionului │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 5 │sutura unei plăgi de pleoapă, │oftalmologie │ │ │conjunctivă; │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 6 │injectare subconjunctivală, │oftalmologie │ │ │retrobulbară de medicamente │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 7 │criocoagularea (crioaplicaţia) │oftalmologie │ │ │conjunctivală │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 8 │cauterizarea conjunctivei, corneei, │oftalmologie │ │ │ectropionului │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 9 │tamponament posterior şi/sau anterior │ORL │ │ │ORL │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 10 │extracţie corpi străini: conduct │ORL │ │ │auditiv extern, nas, faringe; │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 11 │aspiraţia şi lavajul sinusului nazal │ORL │ │ │prin puncţie │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 12 │tratament chirurgical al traumatismelor│ORL │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 13 │oprirea hemoragiei nazale prin │ORL │ │ │crioterapie, cauterizare sau diatermie │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 14 │terapia chirurgicală a afecţiunilor │obstetrică-ginecologie, │ │ │mamare superficiale │chirurgie generală, chirurgie │ │ │ │plastică estetică şi │ │ │ │microchirurgie reconstructivă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 15 │inserţia dispozitivului intrauterin │obstetrică-ginecologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 16 │fotocoagularea cu laser a leziunilor │dermatovenerologie │ │ │cutanate │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 17 │crioterapia în leziuni cutanate │dermatovenerologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 18 │tratamentul chirurgical al leziunilor │dermatovenerologie, chirurgie, │ │ │cutanate - plăgi tăiate superficial, │inclusiv chirurgie plastică │ │ │înţepate superficial, necroze cutanate,│estetică şi microchirurgie │ │ │escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, │reconstructivă │ │ │excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea │ │ │ │firelor, pansament) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 19 │terapia chirurgicală a arsurilor │dermatovenerologie, chirurgie │ │ │termice < 10% │generală, chirurgie plastică │ │ │ │estetică şi microchirurgie │ │ │ │reconstructivă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 20 │terapia chirurgicală a degerăturilor de│dermatovenerologie, chirurgie │ │ │grad I şi II │generală, chirurgie plastică │ │ │ │estetică şi microchirurgie │ │ │ │reconstructivă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 21 │terapia chirurgicală a leziunilor │dermatovenerologie, chirurgie │ │ │externe prin agenţi chimici < 10% │generală, chirurgie plastică │ │ │ │estetică şi microchirurgie │ │ │ │reconstructivă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 22 │terapia chirurgicală a panariţiului │dermatovenerologie, chirurgie │ │ │(eritematos, flictenular, periunghial, │generală, chirurgie plastică │ │ │subunghial, antracoid, pulpar) │estetică şi microchirurgie │ │ │ │reconstructivă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 23 │terapia chirurgicală a tumorilor mici, │dermatovenerologie, chirurgie │ │ │chisturilor dermoide sebacee, │generală, chirurgie plastică │ │ │lipoamelor neinfectate │estetică şi microchirurgie │ │ │ │reconstructivă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 24 │terapia chirurgicală a furunculului, │dermatovenerologie, chirurgie │ │ │furunculului antracoid, furunculozei │generală, chirurgie plastică │ │ │ │estetică şi microchirurgie │ │ │ │reconstructivă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 25 │terapia chirurgicală a abcesului (de │dermatovenerologie, chirurgie │ │ │părţi moi, perianal, pilonidal) │generală │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 26 │terapia chirurgicală a panariţiului │chirurgie generală, chirurgie │ │ │osos, articular, tenosinoval │plastică estetică şi │ │ │ │microchirurgie reconstructivă, │ │ │ │ortopedie şi traumatologie, │ │ │ │ortopedie pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 27 │terapia chirurgicală a hidrosadenitei │chirurgie generală, chirurgie │ │ │ │plastică estetică şi │ │ │ │microchirurgie reconstructivă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 28 │terapia chirurgicală a edemului dur şi │chirurgie generală, chirurgie │ │ │seromului posttraumatic │plastică estetică şi │ │ │ │microchirurgie reconstructivă, │ │ │ │ortopedie şi traumatologie, │ │ │ │ortopedie pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 29 │terapia chirurgicală a flebopatiilor │chirurgie generală, chirurgie │ │ │varicoase superficiale; ruptură pachet │vasculară, chirurgie plastică │ │ │varicos │estetică şi microchirurgie │ │ │ │reconstructivă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 30 │terapia chirurgicală a granulomului │chirurgie generală, chirurgie │ │ │ombilical │plastică estetică şi │ │ │ │microchirurgie reconstructivă │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 31 │terapia chirurgicală a supuraţiilor │chirurgie generală, chirurgie │ │ │postoperatorii │plastică estetică şi │ │ │ │microchirurgie reconstructivă, │ │ │ │ortopedie şi traumatologie, │ │ │ │obstetrică - ginecologie, │ │ │ │chirurgie toracică, chirurgie │ │ │ │cardiovasculară, │ │ │ │neurochirurgie, urologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 32 │tratamentul plăgilor │chirurgie generală + toate │ │ │ │specialităţile chirurgicale │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 33 │terapia chirurgicală a fimozei │urologie, chirurgie pediatrică,│ │ │(decalotarea, debridarea) │chirurgie generală │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 34 │tratament postoperator al plăgilor │obstetrică-ginecologie │ │ │abdominale, al intervenţiilor │ │ │ │chirurgicale după cezariană, sarcină │ │ │ │extrauterină operată, histerectomie, │ │ │ │endometrioză │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ E. Proceduri terapeutice/tratamente │ │ │ │ chirurgicale complexe: │ │ │ │ punctaj 25 puncte │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │tratamentul chirurgical al unor │oftalmologie │ │ │afecţiuni ale anexelor globului ocular │ │ │ │(şalazion, tumori benigne care nu │ │ │ │necesită plastii întinse, chist │ │ │ │conjunctival, chist al pleoapei, │ │ │ │orjelet, flegmon, abces, xantelasme) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │tratament cu laser al polului anterior,│oftalmologie │ │ │polului posterior │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │tratament chirurgical ORL colecţie: │ORL │ │ │sept, flegmon periamigdalian, furuncul │ │ │ │căi aeriene externe, furuncul vestibul │ │ │ │nazal, othematom │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │extragere fibroscopică de corpi străini│ORL │ │ │din căile respiratorii superioare │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 5 │manevre de mică chirurgie pentru abces │obstetrică-ginecologie │ │ │şi/sau chist vaginal sau bartholin cu │ │ │ │marsupializare, polipi, vegetaţii │ │ │ │vulvă, vagin, col │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 6 │cauterizare de col uterin │obstetrică-ginecologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 7 │diatermocoagularea colului uterin │obstetrică-ginecologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 8 │electrochirurgia/electrocauterizarea │dermatovenerologie, chirurgie │ │ │tumorilor cutanate/leziune │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 9 │terapia chirurgicală complexă a │chirurgie │ │ │panariţiului osos, articular, │ │ │ │tenosinoval │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 10 │terapia chirurgicală a flegmoanelor │chirurgie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 11 │terapia chirurgicală a hematomului │chirurgie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 12 │dilataţia stricturii uretrale │urologie, chirurgie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 13 │criocoagularea (crioaplicaţia) │oftalmologie │ │ │transsclerală │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ F. Proceduri terapeutice/tratamente │ │ │ │ medicale simple: punctaj 7 puncte │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) │alergologie şi imunologie │ │ │ │clinică, pneumologie, │ │ │ │pediatrie, ORL │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │toaleta auriculară unilateral │ORL │ │ │(două proceduri) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │administrare tratament prin injectarea │toate specialităţile │ │ │părţilor moi (intramuscular, │ │ │ │intradermic şi subcutanat) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ G. Proceduri terapeutice/tratamente │ │ │ │ medicale de complexitate │ │ │ │ medie: punctaj 11 puncte │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen │dermatovenerologie │ │ │locală sau generală/şedinţă (maxim 4 │ │ │ │şedinţe) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │fotochimioterapie (UVB cu spectru │dermatovenerologie │ │ │îngust)/şedinţă (maxim 4 şedinţe) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │mezoterapia - injectare terapeutică │neurologie, neurologie │ │ │paravertebrală şi periarticulară │pediatrică, dermatovenerologie,│ │ │ │reumatologie, geriatrie şi │ │ │ │gerontologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │probe de repoziţionare vestibulară │ORL, neurologie, neurologie │ │ │ │pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 5 │imunoterapie specifică cu vaccinuri │alergologie şi imunologie │ │ │alergenice standardizate │clinică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 6 │administrare tratament prin puncţie │toate specialităţile │ │ │intravenoasă │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 7 │infiltraţii nervoase regionale │anestezie şi terapie intensivă,│ │ │ │oftalmologie, ORL, chirurgie │ │ │ │generală, ortopedie şi │ │ │ │traumatologie, ortopedie │ │ │ │pediatrică, │ │ │ │obstetrică-ginecologie, │ │ │ │chirurgie plastică estetică şi │ │ │ │microchirurgie reconstructivă, │ │ │ │neurochirurgie, chirurgie │ │ │ │cardiovasculară │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 8 │instalare dispozitiv de administrare a │anestezie şi terapie intensivă │ │ │analgeziei controlată de pacient │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ H. Proceduri terapeutice/tratamente │ │ │ │ medicale complexe: punctaj 14 puncte │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │puncţii şi infiltraţii intraarticulare │ortopedie şi traumatologie, │ │ │ │ortopedie pediatrică, │ │ │ │reumatologie, geriatrie şi │ │ │ │gerontologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │instilaţia uterotubară terapeutică │obstetrică-ginecologie │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │blocaje chimice pentru spasticitate │ortopedie şi traumatologie, │ │ │(toxină botulinică) │ortopedie pediatrică, │ │ │ │reumatologie, neurologie, │ │ │ │neurologie pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ I. Tratamente ortopedice medicale: │ │ │ │ punctaj 20 puncte │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │tratamentul ortopedic al luxaţiei, │ortopedie şi traumatologie, │ │ │entorsei sau fracturii antebraţului, │ortopedie pediatrică, chirurgie│ │ │pumnului, gleznei, oaselor carpiene, │generală │ │ │metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, │ │ │ │falange │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │tratamentul ortopedic al entorsei sau │ortopedie şi traumatologie, │ │ │luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie │ortopedie pediatrică, chirurgie│ │ │acromioclaviculară; tratamentul │generală │ │ │fracturii gambei, coastelor, claviculei│ │ │ │humerusului, scapulei; rupturii │ │ │ │tendoanelor mari (achilian, bicipital, │ │ │ │cvadricipital); instabilitate acută de │ │ │ │genunchi; ruptură musculară │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │tratamentul ortopedic al fracturii │ortopedie şi traumatologie, │ │ │femurului; luxaţiei, entorsei de │ortopedie pediatrică, chirurgie│ │ │genunchi, fracturii de gambă cu aparat │generală │ │ │cruropedios; tratamentul scoliozei, │ │ │ │cifozei, spondilolistezisului, rupturii│ │ │ │musculare │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │tratament în displazia luxantă a │ortopedie şi traumatologie, │ │ │şoldului în primele 6 luni de viaţă │ortopedie pediatrică, chirurgie│ │ │ │pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 5 │tratamentul piciorului strâmb │ortopedie şi traumatologie, │ │ │congenital în primele 3 luni de viaţă │ortopedie pediatrică, chirurgie│ │ │ │pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 6 │tratamentul la copii cu genu valgum, │ortopedie şi traumatologie, │ │ │genu varum, picior plat valg │ortopedie pediatrică, chirurgie│ │ │ │pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 7 │tratamentul fracturii amielice fără │ortopedie şi traumatologie, │ │ │deplasare a coloanei vertebrale │ortopedie pediatrică, chirurgie│ │ │ │generală │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ J. Terapii psihiatrice: │ │ │ │ punctaj 30 puncte │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │consiliere psihiatrică nespecifică │ │ │ │individuală şi familială │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 2 │psihoterapie de grup (psihoze, │ │ │ │tulburări obsesiv-compulsive, tulburări│ │ │ │fobice, tulburări de anxietate, │ │ │ │distimii, adicţii) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 3 │psihoterapie individuală (psihoze, │ │ │ │tulburări obsesiv-compulsive, tulburări│ │ │ │fobice, tulburări de anxietate, │ │ │ │distimii, adicţii, tulburări din │ │ │ │spectrul autist) │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 4 │terapia cognitiv-comportamentală │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ K. Terapii de genetică medicală: │ │ │ │ punctaj 30 puncte │ │ ├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1 │Sfat genetic │ │ └────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘1.7. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:a. neurologie şi neurologie pediatrică;b. otorinolaringologie;c. psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;d. reumatologie;e. ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică;f. oncologie medicală;g. diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;h. hematologie;i. nefrologie.1.7.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical:*Font 9*    a) Neurologie şi neurologie pediatrică:    a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică consiliere    psihologică şi psihoterapie:    a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; 30 puncte/şedinţă    a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; 30 puncte/şedinţă    a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; 30 puncte/şedinţă    a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea 15 puncte/şedinţă    psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenţie    de psihopedagogie specială - logoped;    a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/profesor    de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut:    a3.1) kinetoterapie individuală; 30 puncte/şedinţă    a3.2) kinetoterapie de grup; 15 puncte/şedinţă    a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: 15 puncte/şedinţă    dispozitive mecanice/ dispozitive electromecanice/    dispozitive robotizate.    b) Otorinolaringologie:    b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere    psihologică şi psihoterapie:    b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă    b1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă    b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea    psihopedagogie specială - logoped;    b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie 15 puncte/şedinţă    specială - logoped    b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) 15 puncte/şedinţă    c) Psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatrică:    c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere    psihologică şi psihoterapie:    c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă    c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adult 30 puncte/şedinţă    c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii 30 puncte/şedinţă    diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai    la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie    pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă    copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist    c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii 30 puncte/şedinţă    (numai la recomandarea medicului cu specialitatea    psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică    aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din    spectrul autist    c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea 15 puncte/şedinţă    psihopedagogie specială - logoped:    consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped    c3) Servicii furnizate de kinetoterapeut /profesor de cultură fizică    medicală/fiziokinetoterapeut: (numai la recomandarea medicului cu specialitatea    psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist    în condiţiile prevăzute la punctul 1.7.2:    c3.1) kinetoterapie individuală 30 puncte    c3.2) kinetoterapie de grup 15 puncte    c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/ 15 puncte    dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate    d) Reumatologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.7.2    Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică    medicală/fiziokinetoterapeut:    d1) kinetoterapie individuală 30 puncte    d2) kinetoterapie de grup 15 puncte    d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/ 15 puncte    dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate    e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică în condiţiile prevăzute la    punctul 1.7.2    Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică    mecală/fiziokinetoterapeut:    e1) kinetoterapie individuală 30 puncte    e2) kinetoterapie de grup 15 puncte    e3) kinetoterapie pe aparate speciale: 15 puncte    dispozitive mecanice/ dispozitive electromecanice    /dispozitive robotizate    f) Oncologie medicală    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea 30 puncte/şedinţă    psihologie clinică, consiliere psihologică şi    psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru    copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice    g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea 30 puncte/şedinţă    psihologie clinică, consiliere psihologică şi    psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru    copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet    zaharat    h) Hematologie    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea 30 puncte/şedinţă    psihologie clinică, consiliere psihologică şi    psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru    copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice    i) Nefrologie    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea 30 puncte/şedinţă    psihologie clinică, consiliere psihologică şi    psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru    copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică - dializă1.7.2 Serviciile de kinetoterapie se acordă conform unui plan recomandat de medicul de recuperare, medicină fizică şi balneologie prin scrisoare medicală.1.7.3 Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie sau în specialitatea psihopedagogie specială - logoped, se acordă la solicitarea furnizorului de servicii medicale clinice prin scrisoare medicală, conform unui plan stabilit de comun acord de medicul de specialitate clinică şi psiholog/logoped.1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.1.8.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din ambulatoriu.2. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ │ │crt.│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │Alergologie şi imunologie clinică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │Boli infecţioase │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │Cardiologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │Chirurgie cardiovasculară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │Chirurgie generală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │Chirurgie pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │Chirurgie toracică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │Dermatovenerologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │Endocrinologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │Gastroenterologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │Genetică medicală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │Geriatrie şi gerontologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │Hematologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │Medicină internă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │Nefrologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │Neonatologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │Neurochirurgie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 │Neurologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 │Neurologie pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 22 │Oncologie medicală │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 23 │Obstetrică-ginecologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 24 │Oftalmologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 25 │Otorinolaringologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 26 │Ortopedie şi traumatologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 27 │Ortopedie pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 28 │Pediatrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 29 │Pneumologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 30 │Psihiatrie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 31 │Psihiatrie pediatrică │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 32 │Reumatologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 33 │Urologie │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 34 │Chirurgie vasculară │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 35 │Radioterapia │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 36 │Chirurgie orală şi maxilo-facială │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 37 │Anestezie şi terapie intensivă │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Biletul de trimitere pentru specialităţile clinice este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi un exemplar este înmânat asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice păstrează la cabinet exemplarul biletului de trimitere şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru specialităţile clinice de la data la care acesta se implementează.4. Numărul de puncte pe consultaţie, valabil pentru pachetele de servicii:┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐│ │Număr puncte │ Număr puncte ││ │ pentru │ pentru ││ │specialităţi │ specialităţi ││ │ medicale │ chirurgicale │├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤│a. Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă │ │ ││între 0 şi 3 ani │16,20 puncte │17,25 puncte │├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤│b. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie │ │ ││pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă │ │ ││între 0 şi 3 ani │32,40 puncte │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤│c. Consultaţia peste vârsta de 4 ani │10,80 puncte │11,50 puncte │├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤│d. Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie │ │ ││pediatrică peste vârsta de 4 ani │21,60 puncte │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤│e. Consultaţia de planificare familială │10,80 puncte │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤│f. Consultaţia de neurologie a copilului cu │ │ ││vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani │21,60 puncte │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤│g. Consultaţia de neurologie peste vârsta de │ │ ││4 ani │14,40 puncte │ │└──────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘Încadrarea persoanei, respectiv trecerea dintr-o grupă de vârstă în alta se realizează la împlinirea vârstei (de exemplu: copil cu vârsta de 4 ani împliniţi se încadrează în grupa peste 4 ani). Pentru persoanele cu vârsta de 60 de ani şi peste, numărul de puncte corespunzător consultaţiei se majorează cu 2 puncte.5. Pentru competenţa/atestatul de studii complementare în planificare familială se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prezentului ordin.6. Medicii de specialitate din specialităţile, clinice pot efectua ecografii cuprinse în anexa nr. 17 la ordin ca o consecinţă a actului medical propriu pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate inclusiv de la medicul de familie în limita competenţei şi a dotărilor necesare; decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la ordin. Pentru aceste servicii furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie cu casele de asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice.7. În situaţia în care un medic are mai multe specialităţi clinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii acesta îşi poate desfăşura activitatea în baza unui singur contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate putând acorda şi raporta servicii medicale aferente specialităţilor respective în condiţiile în care cabinetul medical este înregistrat în registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialităţi şi autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea programului de lucru al cabinetului, stabilit prin contractul încheiat.8. Servicii de acupunctură - consultaţii, cură de tratamentÎn baza competenţei/atestatului de studii complementare în acupunctură se poate încheia contract de furnizare de servicii de acupunctură în ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice.8.1. Consultaţia de acupunctură: se acordă o singură consultaţie pentru fiecare cură de tratament cu un tarif de 13 lei.8.2. Cura de tratament/caz: se acordă maxim 2 cure/an calendaristic pe asigurat, după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. O cură de tratament reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi. Tariful pe serviciu medical - caz pentru serviciile medicale de acupunctură de care beneficiază un asigurat pentru o cură de servicii de acupunctură este de 140 lei.8.3. Consultaţiile de acupunctură se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic.C. PACHETUL DE SERVICII ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII1. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană. Pachetul de servicii este cel prevăzut la lit. B din prezenta anexă.2. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, furnizor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. Pachetul de servicii este cel prevăzut la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2 şi la lit. B punctul 1 subpunctul 1.2 din prezenta anexă.3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, pachetul de servicii este cel prevăzut la lit. B din prezenta anexă, sau după caz, de serviciile medicale prevăzute la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 şi 1.2 din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Serviciile medicale prevăzute la lit. B din prezenta anexă, se acordă numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.  +  Anexa 8MODALITĂŢILE DE PLATĂîn asistenţa medicală ambulatorie despecialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură  +  Articolul 1Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei.  +  Articolul 2 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice contravaloarea serviciilor medicale decontate prin tarif exprimat în puncte prevăzute în anexa nr. 7 la ordin, dacă aceste servicii sunt efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii respectivi, luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită pentru un punct. (2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sănătăţii, altele decât medici, să exercite profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcţii al Ministerului Sănătăţii, care prestează servicii de sănătate conexe actului medical sau care sunt în relaţie contractuală cu furnizori de servicii de sănătate conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat prin scrisoare medicală serviciile respective, servicii efectuate de aceştia şi cuprinse în anexa nr. 7 la ordin, dacă sunt considerate indispensabile în stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.  +  Articolul 3 (1) Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile, serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din specialităţile clinice, planificare familială nu poate depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare următoarele: a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv în planificare familială, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 28 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 15 minute); b) pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 14 consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consultaţie = 30 de minute); pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, unui program de lucru de 7 ore/zi îi corespunde un număr de 21 de consultaţii în medie pe zi (timp mediu/consumaţie = 20 de minute); c) pentru specialităţile clinice, punctajul aferent serviciilor medicale acordate, nu poate depăşi, după caz, 150/153/154 puncte în medie pe zi corespunzător unui program de 7 ore/zi; d) pentru specialităţile clinice, în vederea asigurării calităţii serviciilor medicale, în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic/cabinet, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 153 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaţii; pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 150 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaţii; pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, se pot acorda şi raporta la casa de asigurări de sănătate servicii medicale corespunzătoare unui punctaj de 154 de puncte în medie pe zi, în condiţiile în care numărul de consultaţii efectuate şi raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaţii.Pentru fiecare consultaţie în plus faţă de 19 consultaţii pentru specialităţile clinice, respectiv 9 consultaţii pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică sau 14 consultaţii pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică, ce pot fi efectuate şi raportate în medie pe zi în condiţiile raportării şi de servicii medicale cu un punctaj aferent de 150 puncte /153 puncte /154 puncte, după caz, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale scade cu câte 17 puncte pentru specialităţile clinice, respectiv cu 30 de puncte pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatrică şi cu 22 de puncte pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatrică.În situaţia în care programul de lucru al unui medic/cabinet este mai mare sau mai mic de 35 ore/săptămână, punctajul aferent numărului de consultaţii, servicii medicale creşte sau scade corespunzător.În situaţia în care adresabilitatea asiguraţilor la cabinetul medical depăşeşte nivelul prevederilor menţionate mai sus se vor întocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile. (2) Serviciile de sănătate conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, în vederea decontării de casele de asigurări de sănătate cu care aceştia sunt în relaţie contractuală.Punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau mai mulţi asiguraţi indiferent de tipul serviciului conex, de medicul de specialitate care le-a solicitat nu poate depăşi 90 de puncte în medie pe zi, cuvenite celui/celor care le prestează, reprezentând servicii conexe, cu excepţia medicului de specialitate psihiatrie pediatrică pentru care punctajul nu poate depăşi 180 de puncte în medie pe zi.Pentru desfăşurarea activităţii, un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii de sănătate conexe.Pentru desfăşurarea activităţii, furnizorul de servicii de sănătate conexe poate avea relaţii contractuale cu unul sau mai mulţi medici din specialităţile clinice care pot solicita servicii de sănătate conexe. Serviciile conexe se recomandă de către medicii de specialitate utilizând scrisoarea medicală al cărei model este prevăzut în anexa 43.Pentru asigurarea calităţii în furnizarea serviciilor medicale, la contractele furnizorilor de servicii medicale clinice, încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se vor anexa: acte doveditoare privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de servicii de sănătate conexe actului medical, din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la cabinetul medicului specialist, sau ca prestator de servicii în cabinetul de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată şi modificată prin Legea nr. 598/2001 şi după caz organizate conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi completările ulterioare, acte doveditoare care să conţină datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii de sănătate conexe actului medical, avizul de liberă practică/atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, după caz, programul de activitate şi tipul de servicii de sănătate conexe conform anexei nr. 7 la ordin şi certificatul de înregistrare a furnizorului de servicii psihologice, conform Legii nr. 213/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Suma cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului total de puncte realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, în luna respectivă, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical. (2) Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu: a) condiţiile în care se desfăşoară activitatea - majorarea este cu până la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vigoare.Lista cuprinzând cabinetele medicale din asistenţă medicală ambulatorie de specialitate la care se aplică majorările de mai sus şi procentul de majorare corespunzător se stabilesc anual conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mai sus menţionat; b) gradul profesional, pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia medicului primar, numărul total de puncte se majorează cu 20%. Această majorare nu se aplică medicilor care lucrează exclusiv în planificare familială, precum şi furnizorilor de servicii de sănătate conexe actului medical. Recalcularea numărului total de puncte se face din luna următoare lunii în care s-a depus la casa de asigurări de sănătate dovada confirmării gradului profesional. (3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 2 lei. Începând cu trimestrul IV 2016, valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară şi este în valoare de 2,1 lei.----------Alin. (3) al art. 4 din anexa 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.098 din 30 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 30 septembrie 2016. (4) Valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical se stabileşte trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport între fondul aferent trimestrului respectiv destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialităţile clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte şi numărul de puncte realizat în trimestrul respectiv şi reprezintă valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical, unică pe ţară pentru trimestrul respectiv şi care nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată. (5) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu, din fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice la nivel naţional se scade suma corespunzătoare punerii în aplicare a prevederilor art. 183 alin. (3) din Anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv suma reprezentând regularizarea trimestrului IV al anului anterior. Fondul aferent asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialităţile clinice pentru calculul valorii definitive a punctului se defalchează pe trimestre.  +  Articolul 5 (1) Erorile de calcul constatate în cadrul unui trimestru se corectează la sfârşitul trimestrului, odată cu recalcularea drepturilor băneşti cuvenite medicilor de specialitate din specialităţile clinice. (2) Erorile de calcul constatate după expirarea unui trimestru, în cazul specialităţilor clinice, se corectează până la sfârşitul anului astfel: suma corespunzătoare numărului de puncte plătit eronat în plus sau în minus faţă de cel efectiv realizat într-un trimestru anterior se calculează în trimestrul în care s-a constatat eroarea, la valoarea definitivă a punctului stabilită pentru trimestrul în care s-a produs eroarea, sumele respective afectând fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul în care s-a constatat eroarea şi, implicit, valoarea definitivă a punctului pentru trimestrul respectiv. (3) În situaţia în care după încheierea anului financiar precedent se constată erori de calcul aferente acestuia, sumele plătite în plus sau în minus se regularizează în aceleaşi condiţii cu cele din cursul anului curent. (4) Pentru asigurarea calităţii furnizării serviciilor medicale, pentru asiguraţii care prezintă unul sau mai multe diagnostice, prevăzute în anexa nr. 13 la ordin, controalele periodice vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care acestea vor fi efectuate, raportate şi validate conform reglementărilor legale în vigoare. Excepţie fac situaţiile în care asiguratul solicită în nume propriu şi în scris, efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor.  +  Articolul 6 (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctură cu casa de asigurări de sănătate se au în vedere numărul de consultaţii de acupunctură, respectiv tariful pe consultaţie de 13 lei şi numărul de servicii medicale-caz, respectiv tariful pe caz de 140 lei. Suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni. (2) În vederea contractării numărului de consultaţii de acupunctură şi a numărului de servicii medicale-caz se au în vedere următoarele: a) numărul de consultaţii de acupunctură acordate în cabinetul medical nu poate depăşi numărul de consultaţii de acupunctură rezultat potrivit programului de lucru, luându-se în considerare că pentru o consultaţie de acupunctură este necesară o durată de 15 minute în medie. Pentru fiecare caz casa de asigurări de sănătate decontează o singură consultaţie pentru o cură de tratament. Asiguraţii, au dreptul la maximum 2 cure pe an calendaristic, după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. b) serviciile de acupunctură-caz, se contractează şi se raportează în vederea decontării maximum 2 cure/an calendaristic, o cură reprezentând în medie 10 zile de tratament, după care bolnavul plăteşte integral serviciile medicale. (3) Contravaloarea serviciilor de acupunctură - consultaţii şi cure de tratament se suportă din fondul aferent asistenţei medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu. (4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale - caz finalizate şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură respectiv pe consultaţie, în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate.Decontarea lunară a cazurilor finalizate se realizează la tariful contractat dacă numărul mediu al zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună mai mic de 8,5, decontarea lunară a serviciilor medicale - cazuri finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei: Tarif contractat (140 lei) x număr mediu al zilelor de tratament realizate /10 (număr mediu zile de tratament contractat). Numărul mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate, corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de servicii de acupunctură - cazuri finalizate şi raportate în luna respectivă.În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe, furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat, odată cu raportarea lunară a activităţii realizate conform contractului. O cură de tratament în acupunctură întreruptă se consideră o cură finalizată. (5) Tarifele au avut în vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaţii de acupunctură şi cazurilor-cure de acupunctură.  +  Articolul 7 (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice şi acupunctură facturează caselor de asigurări de sănătate, lunar, şi depune/transmite la casa de asigurări de sănătate până la termenul prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizată în luna anterioară, conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care se verifică de către casele de asigurări de sănătate în vederea decontării şi se validează conform prezentelor norme. (2) Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru perioada respectivă.  +  Articolul 8Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate în specialităţile clinice şi acupunctură, care nu se regăsesc în anexa nr. 7 la ordin se suportă de către asiguraţi la tarifele stabilite de furnizori şi afişate la cabinet, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat. În aceste situaţii furnizorii de servicii medicale nu eliberează bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate.Medicii din specialităţile clinice încasează contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii medicale. În situaţia în care asiguratul se prezintă fără bilet de trimitere, medicii din specialităţile clinice nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate. Pentru persoanele beneficiare ale programelor de sănătate şi numai pentru afecţiunile ce fac obiectul programelor de sănătate precum şi pentru asiguraţii care au bilet de trimitere sau a căror afecţiuni permit prezentarea la medic fără bilet de trimitere, medicii eliberează bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice/bilet de internare/prescripţii medicale, după caz, utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi decontate de casele de asigurări de sănătate şi dacă prezentarea la medic nu se încadrează în numărul maxim de consultaţii stabilit conform programului de lucru prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 9 (1) În cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi angajaţi medici, precum şi alte categorii de personal, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, cu excepţia persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001. Medicii angajaţi nu raportează activitate medicală proprie, activitatea acestora fiind raportată de către reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialităţile clinice, acupunctură şi planificare familială pot prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, utilizând formularul de prescripţie medicală electronică/formularul de prescripţie medicală cu regim special unic pe ţară pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, după caz şi semnătura electronică proprie pentru prescrierea electronică de medicamente. Întreaga activitate a cabinetului se desfăşoară respectându-se contractul încheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurări de sănătate. (2) Pentru specialităţile clinice, acupunctură şi planificare familială, cabinetele medicale individuale organizate conform reglementărilor în vigoare pot raporta în vederea decontării numai serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv, precum şi servicii de sănătate conexe actului medical, conform prevederilor art. 3 alin. (2).  +  Articolul 10Pentru unităţile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele/actele adiţionale de furnizare de servicii medicale se încheie de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în structura căreia se află aceste unităţi şi casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 11 (1) Casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale clinice şi acupunctură acordate numai pe baza biletului de trimitere pentru specialităţi clinice, cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală, consultaţiilor pentru afecţiunile prevăzute în anexa nr. 13 la ordin şi serviciilor de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului CE nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană.Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu.Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază, acordate pe teritoriul României, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu. (2) Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Prin excepţie, biletele de trimitere pentru specialităţi clinice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie precum şi cele pentru afecţiunile oncologice, au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru specialităţi clinice este de până la 60 zile calendaristice.Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi un exemplar este înmânat asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice şi acupunctură păstrează biletul de trimitere şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice recomandate de medicul de familie, care are evidenţiat "management de caz", are o valabilitate de 90 zile calendaristice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru specialităţi clinice de la data la care acesta se implementează. (3) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurări de sănătate lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinzând evidenţa biletelor de trimitere aferente serviciilor medicale raportate; borderoul centralizator este document justificativ care însoţeşte factura. (4) Furnizorii de servicii medicale clinice şi acupunctură au obligaţia să verifice biletele de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Furnizorul de servicii medicale clinice recomandă investigaţii paraclinice prin eliberarea biletului de trimitere care este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la medicul care prescrie investigaţiile şi un exemplar îl înmânează asiguratului pentru a-l prezenta furnizorului de investigaţii paraclinice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice de la data la care acesta se implementează. În situaţia în care într-un cabinet din ambulatoriul de specialitate clinic aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate se recoltează probă/probe în vederea efectuării unor examinări histopatologice-citologice şi servicii medicale paraclinice de microbiologie în regim ambulatoriu, ambele exemplare ale biletului de trimitere rămân la medicul de specialitate din ambulatoriu, din care un exemplar va însoţi proba/probele recoltată/recoltate pe care medicul o/le trimite la furnizorul de investigaţii paraclinice de anatomie patologică. La momentul recoltării probei/probelor, asiguratul declară pe propria răspundere că nu se află internat într-o formă de spitalizare (continuă sau de zi).  +  Articolul 12Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej.  +  Anexa 8A- model -    Furnizor de servicii medicale ............    Medic ....................................    Specialitatea ............................    Contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate ...............    Nr. contract .............................                              FIŞA DE MONITORIZARE                  în cazul bolnavilor cronici în ambulatoriul                 de specialitate pentru specialităţile clinice                 şi recuperare, medicină fizică şi balneologie    Nume: ........... Prenume: ..................    Data naşterii:    ................                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Cod unic de asigurare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    Sex: M/F    Adresa: ................................    Diagnostic: ............................    Data luării în evidenţă: ...............    Comorbidităţi: .........................    Factori de risc: .......................┌───────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────┐│Data │Data │Concluzii/Recomandări/Tratament│Semnătura,││programării│realizării │ │parafa şi ││Examinări │ │ │ştampila ││clinice │ │ │ │├───────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │ │├───────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │ │├───────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │ │├───────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │ │└───────────┴───────────┴───────────────────────────────┴──────────┘    Investigaţii paraclinice┌────────────┬───────────┬──────────────────────────┬───────────┐│Tip │Data │ Rezultat/Data │Semnătura, ││investigaţie│programării│ efectuării/Concluzii │parafa şi ││ │ │ │ştampila │├────────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │├────────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │├────────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │├────────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │└────────────┴───────────┴──────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 9- model -CONTRACT DE FURNIZAREde servicii medicale în asistenţa medicală despecialitate din ambulatoriu pentru specialităţileclinice şi acupuncturăI. Părţile contractanteCasa de asigurări de sănătate .............., cu sediul în municipiul/oraşul .............., str. ............. nr. ....., judeţul/sectorul ............, telefon/fax ..........., reprezentată prin preşedinte-director general ......................,şi- Cabinetul medical organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- cabinetul individual ................, având sediul în municipiul/oraşul ............., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................., telefon fix/mobil ............ adresă e-mail ........... fax ............... reprezentat prin medicul titular .......................;- cabinetul asociat sau grupat ............., având sediul în municipiul/oraşul .............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., telefon fix/mobil ............ adresă e-mail ............ fax .......... reprezentat prin medicul delegat .......................;- societatea civilă medicală ..............., având sediul în municipiul/oraşul ............., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., telefon fix/mobil ............ adresă e-mail ............ fax .......... reprezentată prin administratorul ..................;- Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică înfiinţată potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ..............., având sediul în municipiul/oraşul ..............., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., telefon fix/mobil ......... adresă e-mail ........... fax .......... reprezentată prin ..................................;- Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie ...................., având sediul în municipiul/oraşul ..........., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., telefon fix/mobil ......... adresă e-mail ............ fax .......... reprezentată prin ....................;- Ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat, inclusiv centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului ................, inclusiv a spitalului din reţeaua ministerelor şi instituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, având sediul în municipiul/oraşul ............, str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................, telefon fix/mobil ......... adresă e-mail ............. fax .......... reprezentat prin .................. în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte;- Centrul de diagnostic şi tratament, centrul medical şi centrul de sănătate multifuncţional - unităţi medicale cu personalitate juridică ................., având sediul în municipiul/oraşul ............., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, telefon fix/mobil ......... adresă e-mail ............... fax ............ reprezentat prin ...............;- Unitatea sanitară fără personalitate juridică din structura spitalului ..........., având sediul în municipiul/oraşul ..............., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., telefon fix/mobil ......... adresă e-mail .............. fax .......... reprezentată prin ................ în calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte.II. Obiectul contractului  +  Articolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi acupunctură, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ...../2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.III. Servicii medicale de specialitate furnizate  +  Articolul 2Furnizorul din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi acupunctură acordă asiguraţilor serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ......./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 în următoarele specialităţi şi competenţe/atestate de studii complementare - pentru acupunctură şi planificare familială: a) .................; b) ................ .  +  Articolul 3Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură se face de către următorii medici:1. ..................;2. ..................;3. ..................;4. ..................;.................... .IV. Durata contractului  +  Articolul 4Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2016.  +  Articolul 5Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părţilor pe toată durata de aplicabilitate a H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare.V. Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate  +  Articolul 6Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi şi să facă public în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii; b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţită de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă raportarea în vederea decontării se face numai în format electronic; c) să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate. d) să informeze în prealabil în termenul prevăzut la art. 186 alin. (1) din anexa 2 la H.G. nr. 161/2016, furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de acordare a serviciilor medicale şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin e-mail la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative; e) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare; f) să înmâneze la data finalizării controlului procesele-verbale de constatare/ rapoartele de control/ notele de constatare, după caz, furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la casa de asigurări de sănătate; g) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, precum şi contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală, materiale sanitare, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative acordate de alţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere/recomandărilor medicale şi/sau prescripţiilor medicale eliberate de către aceştia, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripţiilor medicale şi recomandărilor. Sumele astfel obţinute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare; h) să deducă spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care se constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizori, pentru a căror corectitudine furnizorii depun declaraţii pe propria răspundere; i) să comunice în format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii; să comunice în format electronic furnizorilor cu ocazia regularizărilor trimestriale motivarea sumelor decontate; în situaţia în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza; j) să facă publică valoarea definitivă a punctului, rezultată în urma regularizării trimestriale, prin afişare atât la sediul caselor de asigurări de sănătate, cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi numărul total la nivel naţional de puncte realizat trimestrial, prin afişare pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; k) să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relaţie contractuală numele şi codul de parafă ale medicilor care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; l) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice şi acupunctură acordate de medici conform specialităţii clinice şi competenţe/atestate de studii complementare confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi care au în dotarea cabinetului aparatura medicală corespunzătoare pentru realizarea acestora, după caz, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016; m) să contracteze servicii medicale, respectiv să deconteze serviciile medicale efectuate, raportate şi validate, prevăzute în lista serviciilor medicale pentru care plata se efectuează prin tarif pe serviciu medical şi tarif pe serviciu medical consultaţie/caz, în condiţiile stabilite în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. ............./2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016.B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale  +  Articolul 7Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: