ORDIN nr. 711 din 10 iunie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Nr. 711 din 10 iunie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 276 din 30 mai 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 541 din 10 iunie 2016 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.072 din 30 mai 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 58 alin. (4) și (5), art. 221 alin. (1) lit. k) și art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii beneficiari ai programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, respectiv bolnavii în status posttransplant, precum și în cazul inițierii sau menținerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Asparaginazum pentru bolnavii beneficiari ai programului național de oncologie, în condițiile legii, prețul cu ridicata la care se adaugă TVA, respectiv prețul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preț de decontare."2. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  ──────────
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  ──────────
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna iunie 2016.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  p. Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi
  -----