NORME METODOLOGICE din 7 octombrie 2009 (*actualizate*)privind finanţarea cheltuielilor pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor(actualizate până la data de 6 iunie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobate de HOTĂRÂREA nr. 1.214/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 741 din 30 octombrie 2009.

  ──────────
   +  Articolul 1Despăgubirea proprietarilor de animale pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor se face pe baza decontului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 2Documentaţia prevăzută la art. 11 din hotărâre cuprinde următoarele acte însoţitoare: a) memoriul justificativ, care include ancheta epidemiologică şi acţiunile care trebuie întreprinse pentru lichidarea rapidă a focarului de boală transmisibilă, întocmită şi pusă la dispoziţie de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale unde a fost declarată boala, însuşit de Centrul local de combatere a bolilor şi de consiliul local implicat; b) actul sanitar-veterinar de declarare a bolii, eliberat de medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale unde a fost declarată boala, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; c) raportul de notificare a bolilor pentru suspiciune/confirmare eliberat de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, respectiv de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 2 şi 3; d) copiile buletinelor de analiză eliberate de laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau, în cazul tuberculozei, copia rezultatului tuberculinării; e) fişa de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; f) documentele care trebuie să însoţească orice mişcare a animalelor vii, eliberate potrivit normelor sanitar-veterinare în vigoare; g) documentele care atestă sumele de bani încasate de către proprietarii de animale în urma valorificării prin sacrificarea animalelor, dacă este cazul; h) decontul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; i) procesul-verbal întocmit de comisia de evaluare, necesar pentru acordarea despăgubirilor privind pagubele colaterale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; j) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului de animale că nu a fost sancţionat contravenţional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 3 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după verificarea şi aprobarea documentaţiei, întocmeşte centralizatorul deconturilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, semnat de directorul coordonator, de directorul coordonator adjunct sanitar-veterinar şi de directorul coordonator adjunct economic, şi îl transmite la Direcţia economică şi financiar-contabilă din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Direcţia economică şi financiar-contabilă din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmeşte şi aprobă centralizatorul deconturilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 4 (1) În vederea efectuării plăţilor reprezentând despăgubiri ce se cuvin proprietarilor de animale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite la Ministerul Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, care va fi însoţită de centralizatorul deconturilor prevăzut în anexa nr. 9. (2) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a cererii de deschidere a creditelor bugetare necesare pentru plata despăgubirilor, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor virează în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele respective pentru plata deconturilor. (3) Plata se va efectua de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, din fondurile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2) din hotărâre.  +  Articolul 5 (1) Plata despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor se face la valoarea de piaţă, în termen de 90 de zile de la tăierea, uciderea sau afectarea în alt mod a animalelor, conform art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei. (2) Documentaţia prevăzută la art. 2 se depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 30 de zile de la tăierea, uciderea sau afectarea în alt mod a animalelor.  +  Articolul 6 (1) Până la data de 10 a lunii curente, pentru luna anterioară, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor transmite Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor centralizatorul deconturilor prevăzut la art. 3 alin. (1). (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti răspund de respectarea întocmai a prevederilor prezentelor norme metodologice şi exercită controlul asupra modului de desfăşurare a acţiunilor de depistare a bolilor transmisibile la animale, de lichidare a focarelor şi de combatere a epizootiilor, precum şi asupra modului în care sunt folosite mijloacele financiare. (3) Răspunderea pentru asigurarea şi cheltuirea fondurilor de la buget, potrivit legii, revine directorului coordonator, directorului coordonator adjunct sanitar-veterinar şi directorului coordonator adjunct economic ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologice*Font 9*    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...........    Circumscripţia sanitar-veterinară zonală ..............................             ACT SANITAR - VETERINAR DE DECLARAREA BOLII                     Nr. ...... din .........    1. Denumirea bolii ........................................    Speciile de animale receptive .............................    2. Data apariţiei bolii ...................................    Localitatea ................, judeţul .....................    3. Exploataţiile contaminate (denumirea exploataţiei, unităţii, fermei)    Codul exploataţiei ........................................    Numele proprietarului .....................................    Adresa ....................................................    4. Efectivele de animale existente în exploataţiile contaminate*:    Specia ...... Categoria .......... Numărul de animale ...........    5. Numărul de animale: bolnave ........ tăiate ......... ucise ........ moarte ........    6. Originea bolii (sursele şi modul de contaminare) .................    7. Măsurile şi restricţiile sanitar-veterinare stabilite în focar .........    8. Măsurile şi restricţiile sanitar-veterinare stabilite în zona de protecţie .........    9. Măsurile şi restricţiile sanitar-veterinare stabilite în zona de supraveghere ......      Medicul veterinar oficial al circumscripţiei             sanitar-veterinare zonale,      ...........................................         (semnătura, ştampila şi parafa)                     L.S.      Reprezentantul Unităţii locale de sprijin   din cadrul Centrului local de combatere a bolilor,          Primar/Reprezentantul acestuia,    .................................................,                       L.S. Notă

  ──────────

  *) Pentru animalele identificate conform legislaţiei în vigoare se va anexa la actul sanitar-veterinar de declarare a bolii de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale un tabel cu numerele de identificare individuale ale animalelor din exploataţie.

  ──────────
   +  Anexa 2 la normele metodologiceRAPORT DE SUSPICIUNE A BOLILOR    INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ŞI SĂNĂTATE ANIMALĂ/LABORATORUL SANITAR-VETERINAR     ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DIN CADRUL DIRECŢIEI SANITAR-VETERINARE          ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...............................    │_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│     Codul bolii Ziua Luna Anul    1. │_______________________________│_____│_____│_____│_____│_____│            Judeţul Codul de notificare al judeţului    2. │__________________________________________________________│        Numele şi funcţia persoanei care raportează    3. │__________________________________________________________│        Numărul de fax şi adresa de poştă electronică    4. │__________________________________________________________│        Numele bolii    5. │__________________________________________________________│        Metoda de diagnostic    6.    │___│___│___│     Data detecţiei iniţiale a     modificării statusului de     sănătate    7.    │___│___│___│    Data estimativă a primei    infecţii    8.    │___│___│___│    Nr. de focare    identificate    9. │__________________________________________________________│        Localizarea geografică a focarului (focarelor)*    ...............................................................    ...............................................................    ...............................................................    10*). Detalii referitoare la focar/focare┌──────┬──────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐│Nr. de│ │ Nr. de │Nr. de │ Din care: ││focare│Specia│ animale │animale ├────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│ │ │existente│afectate│Cu semne clinice│ Moarte │ Ucise │Sacrificate││ │ │în focar │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────────┤└──────┴──────┴─────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴───────────┘    11*). Detalii privind efectivul afectat    ...............................................................    ...............................................................    12*). Detalii privind epidemiologia bolii    ...............................................................    ...............................................................    13*). Măsuri de control luate la data raportării    ...............................................................    ...............................................................    14. Datele de identificare ale proprietarului (persoană fizică sau juridică)    ...............................................................    ...............................................................           Director/Director coordonator,           ...........................      Director adjunct/Director coordonator         adjunct sanitar-veterinar,         ..........................      Director adjunct/Director coordonator            adjunct economic,         ....................... Notă

  ──────────

  *) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

  ──────────
   +  Anexa 3 la normele metodologice                     RAPORT DE CONFIRMARE A BOLILOR    INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ŞI SĂNĂTATE ANIMALĂ/LABORATORUL SANITAR-VETERINAR    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DIN CADRUL DIRECŢIEI SANITAR-VETERINARE ŞI         PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ......................    │_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│_____│     Codul bolii Ziua Luna Anul    1. │_______________________________│_____│_____│_____│_____│_____│            Judeţul Codul de notificare al judeţului    2. │__________________________________________________________│        Numele şi funcţia persoanei care raportează    3. │__________________________________________________________│        Numărul de fax şi adresa de poştă electronică    4. │__________________________________________________________│        Numele bolii    5. │__________________________________________________________│        Metoda de diagnostic    6.    │___│___│___│    Data detecţiei iniţiale    separate a modificării    statusului de sănătate    7.    │___│___│___│    Data estimativă a primei    infecţii    8.    │___│___│___│    Nr. de focare    identificate    9. │__________________________________________________________│        Localizarea geografică a focarului (focarelor)*    ...............................................................    ...............................................................    ...............................................................    10*). Detalii referitoare la focar/focare┌──────┬──────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┐│Nr. de│ │ Nr. de │Nr. de │ Din care: ││focare│Specia│ animale │animale ├────────────────┬────────┬───────┬───────────┤│ │ │existente│afectate│Cu semne clinice│ Moarte │ Ucise │Sacrificate││ │ │în focar │ │ │ │ │ │├──────┼──────┼─────────┼────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────────┤└──────┴──────┴─────────┴────────┴────────────────┴────────┴───────┴───────────┘    11*). Detalii privind efectivul afectat    ...............................................................    ...............................................................    12*). Detalii privind epidemiologia bolii    ...............................................................    ...............................................................    13*). Măsuri de control luate la data raportării    ...............................................................    ...............................................................    14. Datele de identificare ale proprietarului (persoană fizică sau juridică)    ...............................................................    ...............................................................              Director/Director coordonator,              ..............................          Director adjunct/Director coordonator              adjunct sanitar-veterinar,              ..........................          Director adjunct/Director coordonator                  adjunct economic,               ......................... Notă

  ──────────

  * Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

  ──────────
   +  Anexa 4 la normele metodologiceFIŞĂ DE EVALUARESubsemnaţii:............., reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; ........., reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; ........, reprezentantul Unităţii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, desemnat de prefect ...........;........., reprezentantul Unităţii locale de sprijin din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, respectiv primarul localităţii sau reprezentantul desemnat de către acesta .........; ......., reprezentantul poliţiei localeAstăzi, ......., întruniţi în comisie, am examinat animalul/animalele din specia ........, cauza examinării ......, proprietatea ......, codul exploataţiei ...., în localitatea ...../(satul/comuna/oraşul/municipiul) ......, judeţul ........., pentru boala confirmată prin Buletinul de analiză nr. ....... din ......, eliberat de ..........Identitatea animalului:┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Codul exploataţiei: │ │├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Nr. de identificare: │ │├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Sexul: │ │├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Vârsta: │ │├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Greutatea: │ │├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Starea fiziologică: │ │├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Valoarea de ameliorare globală: │ │├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Preţul estimativ al pieţei - lei: │ │├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│Preţul de despăgubire - lei: │ │└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘În urma examinării, am stabilit că valoarea de plată a animalului/animalelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. ..../...., este de ........ lei.În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru animalul/animalele mai sus menţionat/menţionate se vor lua următoarele măsuri:┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Uciderea animalului: │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Sacrificarea - tăierea animalului: │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Efectuarea curăţeniei mecanice şi dezinfecţiei: │ │└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘                Reprezentantul          direcţiei sanitar-veterinare             şi pentru siguranţa                 alimentelor,          ........................               Reprezentantul          Ministerului Agriculturii,           Pădurilor şi Dezvoltării                  Rurale              (Oficiul pentru              Ameliorare şi              Reproducţie în                Zootehnie),          .......................         Reprezentantul Unităţii         locale de decizie din         cadrul Centrului local         de combatere a bolilor,        ..........................         Reprezentantul Unităţii         locale de sprijin din         cadrul Centrului local        de combatere a bolilor,        ........................         Proprietarul animalului,        .........................  +  Anexa 5 la normele metodologice*Font 7*                                 DECONTUL      pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor                 de animale tăiate, ucise sau altfel afectate    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR    Judeţul ..........................................    Localitatea ......................................                (comuna, oraşul, municipiul)    Nr. ............... din ..........................               Director coordonator,          ...............................               (numele şi prenumele)                      L.S.             Director coordonator adjunct                 sanitar-veterinar,          ..................................              (numele şi prenumele)                      L.S.                   Se aprobă          Director coordonator adjunct economic,          .......................................               (numele şi prenumele)                      L.S.┌──┬─────────┬───────┬────┬───────┬─────┬──────┬──────┬─────┬───┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬───────┬────┐│N │ Numele │Locali-│Str.│Nr. de │Sex │Vârstă│Greu- │Denu-│Mă-│Docu- │Valoa-│Prin │Prin │Prin │Total│Dife- │Semnă- │Obs.││r.│ şi │tatea │nr. │identi-│ani- │ani- │tatea │mirea│su-│mentul │rea │valo- │valo- │stabi-│-lei-│renţa │tura │ ││c │prenumele│ │ │ficare │mal/e│mal/e │în │bolii│ra │în baza│stabi-│rifi- │rifi- │lirea │ │de │de │ ││r │proprie- │ │ │ │ │ │viu/kg│ │dis│căruia │lită │carea │carea │pagu- │ │despă-│primire│ ││t.│tarului │ │ │ │ │ │ │ │pu │s-a │-lei- │cărnii│pielii│belor │ │gubit │sau nr.│ ││ │ sau │ │ │ │ │ │ │ │să │stabi- │ │-lei- │-lei- │colate│ │-lei- │chitan-│ ││ │denumirea│ │ │ │ │ │ │ │ │lit │ │ │ │rale │ │ │ţei de │ ││ │persoanei│ │ │ │ │ │ │ │ │valoa- │ │ │ │-lei- │ │ │transmi│ ││ │juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │rea │ │ │ │ │ │ │tere │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┤├──┼─────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───────┼────┤└──┴─────────┴───────┴────┴───────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴───────┴────┘                Întocmit                ────────              Reprezentantul          Ministerului Agriculturii,               Pădurilor şi              Dezvoltării Rurale         (Oficiul pentru Ameliorare              şi Reproducţie               în Zootehnie),           ......................,           ......................               (semnătura)                  Vizat                  ─────          Reprezentantul direcţiei             sanitar-veterinare            şi pentru siguranţa           alimentelor judeţene,          respectiv a municipiului                Bucureşti,          .........................,          ..........................               (semnătura)                Director*),        ..............................            (numele şi prenumele)                    L.S.              Contabil-şef*),         ..............................          (numele şi prenumele)                  L.S.                  Vizat                  ─────              Reprezentantul          Unităţii locale de decizie          din cadrul Centrului local           de combatere a bolilor,          ...........................                    L.S.                   Vizat                   ──────                 Reprezentantul            Unităţii locale de sprijin                  din cadrul               Centrului local            de combatere a bolilor,            .............................             Primar/Reprezentantul                  acestuia,           ..........................                      L.S. Notă

  ──────────

  *) În cazul unităţilor cu personalitate juridică.

  ──────────
   +  Anexa 6 la normele metodologice                                 PROCES - VERBAL     pentru despăgubirea pagubelor colaterale apărute în cazul epizootiilor               Încheiat astăzi, ..................    Numele şi prenumele proprietarului ..................................    Adresa ..............................................................    Codul exploataţiei ..................................................    Animale afectate ....................................................      Specia ............................................................      Rasa ..............................................................      Categoria .........................................................      Vârsta ............................................................    Produse şi subproduse de origine animală ............................      Denumirea produsului ..............................................      Cantitatea ........................................................      Valoarea ..........................................................    Produse de origine nonanimală .......................................      Denumirea produsului ..............................................      Cantitatea ........................................................      Valoarea ..........................................................    Documentul şi data confiscării/distrugerii produselor/subproduselor ......    Destinaţia ...............................................................                       Semnătura proprietarului                       ........................Comisia de evaluare*) Notă

  ──────────

  *) Întocmit.

  ──────────
  1. Reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ..................2. Reprezentantul teritorial al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii în stabilirea valorii genetice a animalelor (Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie) ...................3. Reprezentantul Unităţii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor ......................4. Reprezentantul Unităţii locale de sprijin, respectiv primarul localităţii sau reprezentantul desemnat de către acesta ...............................NOTĂ:Organizarea activităţii de evaluare revine prefectului, la solicitarea scrisă a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentaţia privind efectuarea plăţilor, răspunde de acordarea despăgubirilor, răspunde şi controlează modul de desfăşurare a acţiunilor de depistare a bolilor transmisibile la animale, de lichidare a focarelor şi de combatere a epizootiilor.
   +  Anexa 7 la normele metodologiceDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul/a ........, identificat/ă cu actul de identitate B.I./C.I. seria ...... nr. ......, eliberat/ă de ........ la data de ......., CNP ............, cu domiciliul în localitatea ........, str. ..... nr. ..., ap. ..., bl. ..., sc. ...., sectorul/judeţul ......, în calitate de ......... al .........., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale referitoare la falsul în declaraţii (art. 292 din Codul penal), că nu am a fost sancţionat/ă contravenţional conform prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii.            Data Semnătura         .......... ...........  +  Anexa 8 la normele metodologice*Font 9*    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...........................    Nr. ......../..................                  CENTRALIZATORUL DECONTURILOR     pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor                        de animale┌────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────┐│Nr. │Categoria │Denumirea│Valoarea │Valoarea stabilită│Sumele recuperate │Diferenţa de││crt.│de animale│ bolii │stabilită │de comisie pentru │ │ despăgubit ││ │ │ │de comisie│pagube colaterale │ │ (mii lei) ││ │ │ │ pentru │ (mii lei) │ │ ││ │ │ │ animale ├───────┬──────────┼──────┬──────┬─────┤ ││ │ │ │(mii lei) │Produse│Produse de│Prin │Prin │Total│ ││ │ │ │ │ şi │origine │valo- │valo- │ │ ││ │ │ │ │subpro-│nonanimală│rifi- │rifi- │ │ ││ │ │ │ │duse de│ │care │carea │ │ ││ │ │ │ │origine│ │cărnii│pielii│ │ ││ │ │ │ │animală│ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┴──────┴─────┴────────────┘     Director coordonator, Director coordonator adjunct Director coordonator adjunct    ...................... sanitar-veterinar, economic,                              ............................. .............................        Vizat CFP        ─────────  +  Anexa 9 la normele metodologice*Font 8*    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR                                              Se aprobă.                                              ──────────                                   Ordonator principal de credite,                                   ...............................                     CENTRALIZATORUL DECONTURILOR   pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale┌────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────┐│Nr. │ Judeţul│Categoria │ Denumirea│Valoarea │Valoarea stabilită│Sumele recuperate │Diferenţa de││crt.│ │de animale│ bolii │stabilită │de comisie pentru │ │ despăgubit ││ │ │ │ │de comisie│pagube colaterale │ │ (mii lei) ││ │ │ │ │ (mii lei)│ (mii lei) │ │ ││ │ │ │ │ ├───────┬──────────┼──────┬──────┬─────┤ ││ │ │ │ │ │Produse│Produse de│Prin │Prin │Total│ ││ │ │ │ │ │ şi │origine │valo- │valo- │ │ ││ │ │ │ │ │subpro-│nonanimală│rifi- │rifi- │ │ ││ │ │ │ │ │duse de│ │care │carea │ │ ││ │ │ │ │ │origine│ │cărnii│pielii│ │ ││ │ │ │ │ │animală│ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┴──────┴─────┴────────────┘           Vizat CFP           ─────────                        Direcţia economică şi financiar-contabilă                                     Director,                            ........................                                 Director adjunct,                            ........................