HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016  Notă
  Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 336 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 19 aprilie 2023 prevede:
  Articolul IV(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligația de a asigura implementarea prevederilor care presupun dezvoltări/modificări la nivelul fluxurilor deja dezvoltate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cu excepția prevederilor care presupun implementarea unei noi modalități de derulare a unei proceduri de atribuire, online sau offline, pentru care termenul de implementare este de 150 de zile.(2) Prevederile la care se referă alin. (1) devin aplicabile la momentul în care dezvoltările/modificările necesare vor deveni operaționale în SEAP.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 233 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei,
  comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul comunicațiilor și pentru
  societatea informațională,
  Marius-Raul Bostan
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  Ministrul apărării naționale,
  Mihnea Ioan Motoc
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  București, 2 iunie 2016.Nr. 395.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractuluide achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice