ORDONANŢA nr. 51 din 28 august 1997(*actualizată*)privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing(actualizată până la data de 30 aprilie 1998*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţa se aplică operaţiunilor de leasing în care o parte, denumita locator, se obliga ca, la solicitarea celeilalte părţi, denumită utilizator, să cumpere sau să preia de la un terţ, denumit furnizor, un bun mobil sau imobil şi să transmită utilizatorului posesia sau folosinţa asupra acestuia, contra unei plăţi numite redevenţă, în scopul exploatării sau, după caz, al achiziţionării bunului.----------Alin. 1 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.Operaţiunile de leasing au ca obiect: a) utilizarea bunurilor mobile, inclusiv a valorii mobiliare; b) utilizarea echipamentului industrial; c) utilizarea bunurilor imobile cu destinaţie comercială, achiziţionate sau construite de o societate de leasing, denumita în continuare societate imobiliară pentru comerţ şi industrie - S.I.C.I.; d) utilizarea fondului de comerţ sau a unuia dintre elementele sale necorporale; e) utilizarea bunurilor de folosinţa îndelungată şi a imobilelor cu destinaţie de locuinţa, pentru persoanele fizice, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorului.----------Alin. 2 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.Nu pot fi utilizate în sistem de leasing: a) bunurile ce fac obiectul unei concesiuni; b) înregistrările pe banda audio şi video, piesele de teatru, manuscrisele şi brevetele.  +  Articolul 2Pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing, orice persoană fizica sau juridică va formula unei societăţi de leasing o ofertă fermă, însoţită de lista de bunuri care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum şi de acte din care să rezulte situaţia sa financiară.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 3În cadrul operaţiunilor de leasing, utilizatorul are dreptul de a-şi alege furnizorul, cu excepţia cazului în care societatea de leasing are şi calitatea de furnizor, precum şi societatea care va asigura bunul, cu acordul societăţii de leasing.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Capitolul II Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing  +  Articolul 4Societatea de leasing, în calitate de locator, este obligată: a) să asigure utilizatorului posibilitatea de a negocia cu un furnizor de bunuri contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect bunul care urmează a fi utilizat, afară de cazul în care societatea de leasing are şi calitatea de furnizor; b) să încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta;----------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul şi să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepţia dreptului de dispoziţie;----------Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. d) să transmită utilizatorului dreptul de posesie sau de folosinţă asupra bunului achiziţionat;----------Lit. d) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. e) să respecte, la expirarea contractului de leasing, dreptul de opţiune al utilizatorului, ce constă în posibilitatea de a solicita achiziţionarea bunului, restituirea acestuia sau prelungirea contractului de leasing, afară de cazul în care în contract s-a prevăzut altfel;----------Lit. e) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. f) să garanteze pe utilizator de evicţiune din partea oricărei persoane fizice sau juridice, care ar pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului utilizat în sistem de leasing. g) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în sistem de leasing.----------Lit. g) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.Societatea de leasing are dreptul să verifice periodic starea bunurilor, modul de exploatare şi să rezilieze contractul înainte de termen, dacă utilizatorul nu a îndeplinit obligaţiile contractuale.----------Alin. 2 al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 5Utilizatorul se obliga: a) să primească bunul la termenul stipulat în contractul de vânzare-cumpărare şi în contractul de leasing, după caz;----------Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. b) să nu încheie un contract de sublocaţie privind bunul care i-a fost încredinţat, fără acordul societăţii de leasing; c) să efectueze plăţile cu titlu de redevenţă în cuantumul valoric stabilit şi la datele fixate în contractul de leasing; redevenţă plătită va fi calculată ţinându-se seama de o marjă de profit şi de amortizarea integrala a bunului sau a unei părţi din valoarea de intrare a acestuia; în acest ultim caz, regimul de amortizare va fi stabilit de părţi, de comun acord, în funcţie de natura bunului şi de valoarea sa de intrare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1994privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare;----------Lit. c) a art. 5 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. d) să suporte cheltuielile de întreţinere şi să plătească primele de asigurare în legătura cu bunul utilizat; e) să îşi asume toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a bunului utilizat, prin fapta proprie sau a prepuşilor săi, ori din cauze fortuite, şi să continue plăţile cu titlu de redevenţă până la achitarea integrala a valorii contractului de leasing; f) să apere în raporturile cu terţe persoane dreptul de proprietate al societăţii de leasing asupra bunului ce face obiectul utilizării, în baza unui mandat conferit prin contractul de leasing. g) să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing;----------Lit. g) a art. 5 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. h) să exploateze bunul conform instrucţiunilor, să asigure instruirea personalului destinat exploatării bunului, să nu aducă modificări bunului fără acordul proprietarului sau al societăţii de leasing, să păstreze în condiţii corespunzătoare bunul pe toată durata contractului.----------Lit. h) a art. 5 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 5^1În cadrul operaţiunilor de leasing drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi stipulate în contract şi nu vor fi limitate la prevederile art. 4 şi 5.----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 6În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul îşi exprima intenţia de a cumpăra bunul, societatea de leasing trebuie să ia în calcul vărsămintele efectuate anterior cu titlu de redevenţă, precum şi valoarea reziduală a bunului.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 7Dreptul de opţiune constând în achiziţia bunului, conform art. 4 lit. e), se poate exercita şi până la expirarea contractului de leasing cu acceptul locatorului, dacă utilizatorul formulează o oferta fermă şi irevocabilă de cumpărare.Utilizatorul, în baza contractului de mandat încheiat cu societatea de leasing, are dreptul de acţiune directă asupra producătorului în cazul reclamaţiilor privind calitatea, asistenţa tehnică, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 8Drepturile reale ale locatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului sindic, în situaţia în care utilizatorul se afla în reorganizare sau lichidare judiciară, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare.Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare, dacă utilizatorul se află în dizolvare şi lichidare.  +  Capitolul III Răspunderea părţilor  +  Articolul 9În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat în contractul de vânzare-cumpărare sau în situaţia în care se află în stare de lichidare judiciară, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.Societatea de leasing nu răspunde pentru cazul în care bunul ce face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului, cu excepţia cazului în care societatea de leasing are şi calitatea de furnizor.----------Alin. 2 al art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 10În cazul în care utilizatorul nu îşi execută obligaţia de plată a redevenţei, societatea de leasing are dreptul de a rezilia contractul de leasing, cu obligaţia utilizatorului la restituirea bunului şi la plata ratelor scadente şi nerambursate, cu daune-interese, cu excepţia unei prevederi contrare. Daunele-interese cuprind cuantumul valoric al redevenţei care a rămas de plătit până la expirarea contractului de leasing.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 11Nerespectarea dreptului de opţiune al utilizatorului obligă societatea de leasing la plata de daune, care vor fi egale cu valoarea reziduală a bunului sau cu valoarea sa de circulaţie, calculată la data expirării contractului de leasing.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 12În cazul vânzării bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing, până la expirarea termenului contractual, cumpărătorul este legat de aceleaşi obligaţii ca şi vânzătorul, ce rămâne garant al îndeplinirii acestor obligaţii faţă de utilizator.  +  Articolul 13Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în posesie, societatea de leasing, în calitate de locator, este exonerată de orice răspundere faţă de terţi, pentru prejudiciile provocate de bunurile ce fac obiectul folosinţei şi posesiei la utilizator.  +  Capitolul IVOrganizarea şi funcţionarea societăţilor de leasing----------Titlul capitolului IV a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 14Societăţile comerciale de leasing se înfiinţează şi funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, şi pot fi: a) societăţi comerciale care au ca obiect unic de activitate operaţiunile de leasing, conform prevederilor prezentei ordonanţe; b) societăţi comerciale care au ca obiect de activitate şi leasingul echipamentului industrial, al bunurilor de folosinţa îndelungată şi al imobilelor cu destinaţie comercială sau industrială, al imobilelor cu destinaţie de locuinţa ori leasingul fondului de comerţ sau al unuia dintre elementele sale corporale.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 15 (1) Societăţile comerciale care efectuează operaţiuni de leasing, precum şi societăţile comerciale care utilizează bunuri mobile sau imobile în sistem de leasing sunt obligate să înscrie în evidentele lor contabile următoarele date: a) valoarea bunurilor la momentul semnării contractului; b) suma totală a ratelor aferente contractului într-un an fiscal, inclusiv cuantumul lor indexat, dacă părţile au prevăzut în contract reevaluarea periodică a ratelor; c) plata amortismentelor; evidenta acestora se face la locator;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 21(actualul articol 15) a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. d) evaluarea la data închiderii bilanţului contabil a ratelor rămase de rambursat. (2) Operaţiunile vor fi evidenţiate în mod distinct, după natura bunului închiriat.----------Art. 21 a devenit art. 15 conform pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 16Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile, vor fi înscrise în Carte funciară - partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliară de la biroul judecătoriei în a carei raza teritorială de activitate este situat bunul respectiv.În cazul în care intervin schimbări în ceea ce priveşte sediul utilizatorului sau al locatorului, ori schimbări cu privire la situaţia juridică reală a bunului, societatea de leasing şi utilizatorul trebuie să procedeze la rectificare în Cartea funciară şi la Oficiul Registrului comerţului.Dacă formalităţile de publicitate prevăzute la alin. 1 şi 2 nu au fost îndeplinite, societatea de leasing nu poate opune creditorilor săi contractul încheiat cu utilizatorul.----------Art. 19 a devenit articolul 16 potrivit pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Articolul 17Abrogat.----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Capitolul V Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 18Abrogat.----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Capitolul VPublicitatea operaţiunilor de leasing----------Titlul capitolului VI se modifică şi devine capitolul V potrivit pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.----------Art. 19 a devenit articolul 16 potrivit pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. A se vedea articolul 16 din prezentul act normativ.  +  Articolul 20Abrogat.----------Art. 20 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.  +  Capitolul VIIEliminat.----------Capitolul VII a fost eliminat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.----------Art. 21 a devenit art. 15 conform pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. A se vedea articolul 15 din prezentul act normativ.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplica şi în situaţia în care o persoană juridică îşi vinde echipamentul industrial unei societăţi de leasing, pentru a-l utiliza în sistem de leasing, cu obligaţia de răscumpărare.  +  Articolul 23Echipamentul industrial sau construcţiile pot fi utilizate în sistem de leasing de către mai multe societăţi comerciale, dacă între acestea s-a încheiat un contract în scopul realizării unei investiţii sau al folosinţei lor comune.  +  Articolul 24Societăţile imobiliare pentru comerţ şi industrie - SICOMI care perfectează un contract de leasing având ca obiect utilizarea unei construcţii sau realizarea şi utilizarea unei construcţii, pot conveni următoarele: a) acordarea dreptului de folosinţa sau achiziţia terenului pe care se efectuează lucrarea de către antreprenor; b) achiziţia irevocabilă a construcţiei de către utilizator la expirarea contractului de leasing.  +  Articolul 25Bunurile mobile, care sunt importate în scopul utilizării în sistem de leasing, se încadrează în regimul vamal de admitere temporară, pe toată perioada contractului de leasing, cu exonerarea totală de obligaţia de plată a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garanţiilor vamale.În cazul achiziţionării bunurilor importate în sistem de leasing, conform termenului convenit de părţi în baza contractului de leasing, cumpărătorul este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din momentul întocmirii actului de vânzare-cumpărare, în baza declaraţiei vamale de import definitiv.În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul nu şi-a exercitat dreptul de opţiune pentru prelungirea contractului sau pentru achiziţia bunului, iar bunul nu a fost restituit din vina societăţii de leasing sau a furnizorului, utilizatorul este obligat să plătească taxele vamale la valoarea reziduală a bunului, dacă foloseşte în continuare bunul respectiv.Termenul în cadrul căruia bunurile respective urmează să fie restituite sau să primească o nouă destinaţie vamală este cel convenit de părţi prin contractul de leasing, dar să nu depăşească 7 ani.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR CIORBEA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministru de stat,

  ministrul reformei,

  Ulm Spineanu

  Preşedintele Agenţiei

  Naţionale pentru Privatizare,

  Valentin M. Ionescu

  Ministru de stat,

  ministrul finanţelor,

  Mircea Ciumara
  -------