ORDIN nr. 784 din 22 aprilie 2016privind cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 31 mai 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 306.922 din 13 aprilie 2016 al Direcției generale control, antifraudă și inspecții - Direcția monitorizare inspecții, verificare și control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,în baza prevederilor:– art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată;– Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la directivă, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale;– art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Definiții și dispoziții generale  +  Articolul 1DefinițiiÎn cadrul prezentului ordin, se aplică următoarele definiții:1. plantă-mamă înseamnă o plantă identificată destinată înmulțirii;2. plantă-mamă Prebază candidat înseamnă o plantă-mamă pe care furnizorul intenționează să o supună acceptării ca plantă mamă Prebază;3. plantă mamă Prebază înseamnă o plantă-mamă destinată producerii de material Prebază;4. plantă mamă Bază înseamnă o plantă-mamă destinată producerii de material Bază;5. plantă-mamă Certificat înseamnă o plantă-mamă destinată producerii de material Certificat;6. organism dăunător înseamnă orice specie, sușă sau biotip de plantă, de animal sau de agent patogen dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și enumerate în anexele nr. 1, 2 și 3;7. inspecție vizuală înseamnă examinarea plantelor sau părților de plante cu ochiul liber ori utilizând o lentilă, un stereoscop sau un microscop;8. test înseamnă o examinare diferită de inspecția vizuală;9. plantă fructiferă înseamnă o plantă derivată dintr-o plantă-mamă și cultivată pentru producția de fructe pentru a permite verificarea identității soiului plantei-mamă respective;10. categorie înseamnă material Prebază, material Bază, material Certificat sau material CAC (Conformitas Agraria Communitatis);11. multiplicare înseamnă producția vegetativă de plante-mamă pentru a obține un număr suficient de plante-mamă din aceeași categorie;12. reînnoirea plantei-mamă înseamnă înlocuirea unei plante-mamă cu o plantă obținută pe cale vegetativă din aceasta;13. micropropagare înseamnă multiplicarea materialului vegetal pentru a produce un număr mare de plante, utilizând cultura in vitro de muguri vegetativi diferențiați sau de meristeme vegetative diferențiate prelevate de la o plantă;14. practic liber de defecte înseamnă că defectele care ar putea reduce calitatea și utilitatea materialului de înmulțire și plantare fructifer sunt prezente la un nivel egal cu sau mai mic decât nivelul așteptat să rezulte ca urmare a bunelor practici de cultivare și de manipulare, iar nivelul respectiv este în conformitate cu bunele practici de cultivare și de manipulare;15. practic indemn de organisme dăunătoare înseamnă că pe materialul de înmulțire și plantare fructifer sunt prezente organisme dăunătoare într-o măsură suficient de scăzută pentru a asigura un nivel acceptabil de calitate și utilitate a materialului de înmulțire;16. laborator înseamnă orice facilitate utilizată pentru testarea materialului de înmulțire și plantare fructifer;17. crioconservare înseamnă menținerea materialului vegetal prin răcire la temperaturi extrem de scăzute, pentru a menține viabilitatea materialului.  +  Articolul 2Dispoziții generale(1) Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, denumită în continuare INCS, prin autoritățile oficiale teritoriale competente, respectiv inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, denumite în continuare ITCSMS și LCCSMS, se asigură că, în timpul procesului de producție și de comercializare, materialul de înmulțire și plantare fructifer care aparține genurilor și speciilor enumerate în anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 82/2010 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, pe teritoriul României, care transpune anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe respectă cerințele prevăzute la art. 3-27 după caz.(2) ITCSMS și LCCSMS se asigură că, în timpul procesului de producție a materialului de înmulțire și plantare fructifer care aparține genurilor și speciilor enumerate în anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 82/2010 care transpune anexa I la Directiva 2008/90/CE, furnizorii respectă Cerințele prevăzute la art. 28 și 29.(3) ITCSMS și LCCSMS se asigură că, în timpul procesului de producție și comercializare, materialul de înmulțire și plantare fructifer care aparține genurilor și speciilor enumerate în anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 82/2010 care transpune Directiva 2008/90/CE este inspectat oficial în conformitate cu art. 30.(4) Materialul de înmulțire care îndeplinește cerințele unei anumite categorii nu se amestecă cu material din alte categorii.  +  Capitolul II Cerințe privind materialul de înmulțire și, dacă este cazul, privind materialul de plantare fructifer  +  Secţiunea 1 Cerințe privind materialul Prebază  +  Articolul 3Cerințe privind certificarea materialului Prebază(1) Materialul de înmulțire, altul decât plantele-mamă și altul decât portaltoaiele care nu aparțin unui soi, este certificat oficial, la cerere, ca material Prebază, dacă se constată că îndeplinește următoarele cerințe:a) este obținut în mod direct dintr-o plantă-mamă în conformitate cu prevederile art. 13 sau 14;b) este autentic conform descrierii soiului din care face parte, iar autenticitatea sa conform descrierii soiului este verificată în temeiul art. 7;c) este menținut în conformitate cu art. 8;d) respectă cerințele de sănătate prevăzute la art. 10;e) în cazul în care Comisia Europeană a acordat o derogare în temeiul art. 8 alin. (4) pentru a cultiva plante-mamă Prebază și material Prebază în câmp, unde nu există condiții de protecție contra insectelor, solul corespunde prevederilor art. 11;f) corespunde cerințelor prevăzute la art. 12 în ceea ce privește defectele.(2) Planta-mamă menționată la alin. (1) lit. a) trebuie fie să fi fost acceptată în conformitate cu art. 5, fie să fi fost obținută prin multiplicare în conformitate cu prevederile art. 13 sau prin micropropagare în conformitate cu art. 14.(3) În cazul în care planta-mamă Prebază sau materialul Prebază nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 7-12, furnizorul o elimină sau îl elimină din vecinătatea altor plante-mamă Prebază și a altui material Prebază. Planta-mamă eliminată sau materialul eliminat se poate utiliza ca material Bază, material Certificat sau material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în prezenta directivă pentru categoriile respective.În loc să elimine planta-mamă sau materialul respectiv furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că planta-mamă sau materialul este din nou conform cerințelor respective.  +  Articolul 4Cerințe privind certificarea ca material Prebază a portaltoilor care nu aparțin unui soi(1) La cerere, un portaltoi care nu aparține unui soi este certificat oficial ca material Prebază dacă se constată că îndeplinește următoarele cerințe:a) este obținut în mod direct, prin înmulțire vegetativă sau sexuată, dintr-o plantă-mamă; în cazul înmulțirii sexuate, pomii polenizatori (polenizatorii) sunt produși direct prin înmulțire vegetativă dintr-o plantă-mamă;b) este autentic conform descrierii speciei din care face parte;c) este menținut în conformitate cu art. 8;d) respectă cerințele de sănătate prevăzute la art. 10;e) în cazul în care Comisia a acordat o derogare în temeiul art. 8 alin. (4) de a cultiva plante-mamă Prebază și material Prebază în câmp, unde nu există condiții de protecție contra insectelor, solul corespunde art. 11;f) este în conformitate cu art. 12 în ceea ce privește defectele.(2) Planta-mamă menționată la alin. (1) lit. a) trebuie fie să fi fost acceptată în conformitate cu art. 6, fie să fi fost obținută prin multiplicare în conformitate cu art. 13 sau prin micropropagare în conformitate cu art. 14.(3) În cazul în care un portaltoi care este plantă-mamă Prebază sau material Prebază nu mai îndeplinește cerințele art. 8-12, furnizorul îl elimină din vecinătatea altor plante-mamă Prebază și a altui material Prebază. Portaltoiul eliminat se poate utiliza ca material Bază, material Certificat sau material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în prezentul ordin în ceea ce privește categoriile respective.În loc să elimine portaltoiul respectiv, furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că portaltoiul este din nou conform cerințelor respective.  +  Articolul 5Cerințe privind acceptarea unei plante-mamă Prebază(1) ITCSMS și LCCSMS acceptă o plantă ca plantă-mamă Prebază, dacă aceasta respectă art. 7-12 și dacă autenticitatea conform descrierii soiului căruia îi aparține este stabilită în conformitate cu dispozițiile alin. (2), (3) și (4).Acceptarea are loc pe baza unei inspecții oficiale și pe baza rezultatelor testelor, a evidențelor și a procedurilor în temeiul art. 30.(2) ITCSMS și LCCSMS stabilesc autenticitatea plantei-mamă Prebază conform descrierii soiului căruia îi aparține, prin observarea manifestării caracteristicilor soiului. Observarea se bazează pe unul dintre următoarele elemente:a) descrierea oficială, pentru soiurile înregistrate în oricare dintre registrele naționale și pentru soiurile protejate legal prin intermediul unor drepturi de proprietate;b) descrierea care însoțește cererea pentru soiurile care fac obiectul unei cereri de înregistrare în orice stat membru, astfel cum se menționează la art. 5 alin. (1) din Directiva de punere în aplicare nr. 2014/97/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește înregistrarea furnizorilor și a soiurilor și lista comună a soiurilor;c) descrierea care însoțește cererea pentru soiurile care fac obiectul unei cereri de înregistrare a unui drept de proprietate asupra unui soi de plante;d) descrierea recunoscută oficial, dacă soiul care face obiectul descrierii respective este înregistrat într-un registru național.(3) În cazul în care se aplică alin. (2) lit. b) sau c), planta-mamă Prebază se acceptă numai dacă este disponibil un raport, întocmit de către orice organism oficial competent din Uniunea Europeană sau dintr-o țară terță, care să ateste că soiul respectiv este distinct, uniform și stabil. Totuși, până la înregistrarea soiului, planta-mamă vizată și materialul obținut din aceasta pot fi folosite numai pentru producția de material Bază sau Certificat și nu pot fi comercializate ca material Prebază, Bază sau Certificat.(4) În cazul în care stabilirea autenticității conform descrierii soiului nu este posibilă decât pe baza caracteristicilor unei plante fructifere, observarea manifestării caracteristicilor soiului se efectuează pe fructele unei plante fructifere înmulțite din planta-mamă Prebază. Respectivele plante fructifere se păstrează separat de plantele-mamă Prebază și de materialul Prebază.Plantele fructifere sunt inspectate vizual în perioadele cele mai potrivite ale anului, ținând seama de condițiile climatice și de cultivare a plantelor din genurile sau speciile vizate.  +  Articolul 6Cerințe privind acceptarea unui portaltoi care nu aparține unui soi(1) ITCSMS și LCCSMS acceptă ca plantă-mamă Prebază un portaltoi care nu aparține unui soi, dacă acesta este autentic conform descrierii speciei din care face parte și dacă respectă art. 8-12.(2) Acceptarea are loc pe baza unei inspecții oficiale și pe baza rezultatelor testelor, a evidențelor și a procedurilor utilizate de furnizor în temeiul art. 30.  +  Articolul 7Verificarea autenticității conform descrierii soiului(1) ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul verifică periodic autenticitatea plantelor-mamă Prebază și a materialului Prebază conform descrierii soiului de care aparțin, conform art. 5 alin. (2) și (3), în funcție de soiul vizat și de metoda de înmulțire utilizată.(2) Pe lângă verificarea periodică a plantelor-mamă Prebază și a materialului Prebază, ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul, după fiecare reînnoire, verifică plantele-mamă Prebază rezultate.  +  Articolul 8Cerințe privind menținerea plantelor-mamă Prebază și a materialului Prebază(1) Furnizorii mențin plantele-mamă Prebază și materialul Prebază în spații special prevăzute pentru genurile sau speciile vizate, cu protecție contra insectelor și care garantează că plantele și materialul sunt indemne de orice infecții având ca sursă vectori aerieni și orice alte surse posibile pe tot parcursul procesului de producție. Plantele-mamă Prebază candidat sunt păstrate în condiții de protecție contra insectelor și izolate fizic de plantele-mamă Prebază, în spațiile menționate la primul paragraf, până când toate testele privind conformitatea cu art. 9 alin. (1) și (2) au fost încheiate.(2) Plantele-mamă Prebază și materialul Prebază sunt menținute într-un mod care să garanteze că acestea sunt identificate individual pe tot parcursul procesului de producție.(3) Plantele-mamă Prebază și materialul Prebază sunt cultivate sau produse izolate de sol, în ghivece care conțin substraturi de cultură fără pământ sau substraturi de cultură sterilizate. Acestea sunt identificate prin etichete care să le asigure trasabilitatea.(4) Prin derogare de la alin. (1), (2) și (3), un stat membru poate fi autorizat să producă plante-mamă Prebază și material Prebază în câmp, unde nu există condiții de protecție contra insectelor, pentru anumite genuri sau specii. Acest material este identificat prin etichete care să îi asigure trasabilitatea. Autorizarea menționată se acordă cu condiția ca statul membru vizat să se asigure că se iau măsurile adecvate pentru a preveni infectarea plantelor prin vectori aerieni, prin contact la nivelul rădăcinilor, prin infectare încrucișată produsă de mașini, prin instrumente de altoire și prin orice alte surse posibile.(5) Plantele-mamă Prebază și materialul Prebază pot fi menținute prin crioconservare.(6) Plantele-mamă Prebază pot fi folosite doar pentru o perioadă calculată pe baza stabilității soiului sau a condițiilor de mediu în care sunt cultivate și a oricăror alți factori determinanți care au un impact asupra stabilității soiului.  +  Articolul 9Cerințe privind sănătatea pentru plantele-mamă Prebază candidat și pentru plantele-mamă Prebază produse prin reînnoire(1) O plantă-mamă Prebază candidat trebuie să fie indemnă de organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 1, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.La o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute și în câmp, planta-mamă Prebază candidat trebuie să fie găsită indemnă de organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 1, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.Această inspecție vizuală se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.În cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența organismelor dăunătoare respective, organismul oficial competent și, după caz, furnizorul eșantionează și testează plantele-mamă Prebază candidat vizate.(2) O plantă-mamă Prebază candidat trebuie să fie indemnă de organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 2, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.La o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute și în câmp, precum și prin eșantionare și testare, planta-mamă Prebază candidat trebuie să fie găsită indemnă de organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 2 în ceea ce privește genul sau specia în cauză.Inspecția vizuală, eșantionarea și testarea se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.Eșantionarea și testarea se efectuează în perioada cea mai potrivită a anului, ținând cont de condițiile climatice și de condițiile de cultivare a plantei, dar și de biologia organismelor dăunătoare relevante pentru planta respectivă. Eșantionarea și testarea au loc, de asemenea, în orice moment al anului în cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența respectivelor organisme dăunătoare.(3) În ceea ce privește eșantionarea și testarea, astfel cum se prevede la alin. (1) și (2), ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (OEPP) sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. În cazul în care nu există astfel de protocoale, ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, INCS pune la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul trimit eșantioanele către laboratoarele acceptate oficial de către INCS.Metoda de testare pentru virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme aplicată plantelor-mamă Prebază candidat este indexarea pe plante-indicator. Pot fi aplicate și alte metode de testare, în cazul în care INCS consideră, pe baza unor dovezi științifice evaluate inter pares, că acestea produc rezultate la fel de fiabile ca și indexarea pe plante-indicator.(4) Prin derogare de la alin. (2), în cazul în care o plantă-mamă Prebază candidat este un puiet, nu sunt necesare inspecția vizuală, eșantionarea și testarea decât în ceea ce privește virusurile, viroizii sau bolile asemănătoare virozelor transmise prin polen și enumerate în anexa nr. 2, în ceea ce privește genul sau specia vizată, cu condiția ca o inspecție oficială să fi confirmat că puietul în cauză a fost obținut dintr-o sămânță produsă de o plantă indemnă de simptomele provocate de virusurile, viroizii și bolile asemănătoare virozelor și că puietul a fost menținut în conformitate cu art. 8 alin. (1) și (3).(5) Alin. (1) și (3) se aplică și plantelor-mamă Prebază produse prin reînnoire.O plantă-mamă Prebază produsă prin reînnoire trebuie să fie indemnă de virusurile și viroizii enumerați în anexa nr. 2, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.Planta-mamă Prebază respectivă trebuie să fie găsită indemnă de virusurile și viroizii menționați, atât la o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute, în câmp și în loturi, cât și în urma eșantionării și testării.Inspecția vizuală, eșantionarea și testarea se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.  +  Articolul 10Cerințe privind sănătatea pentru plantele-mamă Prebază și materialul Prebază(1) O plantă-mamă Prebază sau materialul Prebază trebuie să fie indemn de organismele dăunătoare enumerate în partea A din anexa nr. 1 și în anexa nr. 2, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.Planta-mamă Prebază sau materialul Prebază în cauză trebuie să fie găsit indemn de organismele dăunătoare enumerate în partea A din anexa nr. 1 și în anexa nr. 2, în ceea ce privește genul sau specia în cauză, la o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute, în câmp și în loturi. Această inspecție vizuală se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.Procentul de plante-mamă Prebază sau material Prebază contaminat de organismele dăunătoare enumerate în partea B din anexa nr. 1 nu trebuie să depășească nivelurile de toleranță prevăzute în anexa menționată. La o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute, în câmp și în loturi, planta-mamă Prebază sau materialul Prebază în cauză trebuie să fie în conformitate cu nivelurile respective. Această inspecție vizuală se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.În cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența organismelor dăunătoare respective, ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul eșantionează și testează plantele-mamă Prebază sau materialul Prebază în cauză.(2) ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul efectuează inspecția vizuală, eșantionarea și testarea unei plante-mamă Prebază sau a materialului Prebază, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 4 în ceea ce privește genul sau specia în cauză.(3) În ceea ce privește eșantionarea și testarea, astfel cum se prevede la alin. (1), ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. În cazul în care nu există astfel de protocoale, ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, INCS pune la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul trimit eșantioanele către laboratoarele acceptate oficial de către INCS.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică:a) plantelor-mamă Prebază și materialului Prebază în timpul crioconservării;b) materialului Prebază, în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organisme dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare [Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017]. (la 01-07-2023, Alineatul (4) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 )  +  Articolul 11Cerințe privind solul(1) Plantele-mamă Prebază și materialul Prebază pot fi cultivate doar în soluri care nu conțin organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusurile ce afectează genul sau specia în cauză. Absența unor astfel de organisme dăunătoare se stabilește prin eșantionare și testare.Eșantionarea se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.Eșantionarea și testarea se efectuează înainte de plantarea plantelor-mamă Prebază sau a materialului Prebază în cauză și se repetă în timpul cultivării, atunci când există suspiciuni privind prezența organismelor dăunătoare menționate la primul paragraf.Eșantionarea și testarea se efectuează ținând seama de condițiile climatice și de biologia organismelor dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, atunci când respectivele organisme dăunătoare sunt relevante pentru plantele-mamă Prebază sau materialul Prebază în cauză.(2) Eșantionarea și testarea nu se efectuează în cazul în care plantele-gazdă pentru organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, pentru genul sau specia în cauză, nu au fost cultivate în solul de producție timp de cel puțin cinci ani și în cazul în care nu există nicio îndoială în ceea ce privește absența organismelor dăunătoare relevante în solul respectiv.Eșantionarea și testarea nu se efectuează atunci când organismul oficial competent, pe baza unei inspecții oficiale, ajunge la concluzia că solul este indemn de organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusuri ce afectează genul sau specia în cauză.(3) În cazul eșantionării și testării, astfel cum se prevede la alin. (1), ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. Dacă nu există astfel de protocoale, ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, INCS pune la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.  +  Articolul 12Cerințe privind defectele care pot afecta calitateaLa o inspecție vizuală, plantele-mamă Prebază și materialul Prebază trebuie să fie găsite practic libere de defecte. Această inspecție vizuală se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor. Leziunile, decolorarea, țesuturile cu cicatrici sau desicarea sunt considerate defecte dacă afectează calitatea și utilitatea materialului de înmulțire.  +  Articolul 13Cerințe privind multiplicarea, reînnoirea și înmulțirea plantelor-mamă Prebază(1) Furnizorul poate să înmulțească sau să reînnoiască o plantă-mamă Prebază acceptată în conformitate cu art. 5 alin. (1).(2) Furnizorul poate să reproducă o plantă-mamă Prebază pentru a produce material Prebază.(3) Multiplicarea, reînnoirea și înmulțirea plantelor-mamă Prebază au loc în conformitate cu protocoalele menționate la alin. (4).(4) ITCSMS și LCCSMS aplică anumite protocoale privind multiplicarea, reînnoirea și înmulțirea plantelor-mamă Prebază. ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. Dacă nu există astfel de protocoale, statele membre aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, INCS pune la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.Protocoalele menționate la primul paragraf de la prezentul alineat au fost testate pe genurile sau speciile relevante pentru o perioadă de timp considerată adecvată pentru genurile sau speciile respective. Această perioadă de timp este considerată adecvată atunci când permite validarea fenotipului plantelor în ceea ce privește autenticitatea, conform descrierii soiului, pe baza observării producției de fructe sau a dezvoltării vegetative a portaltoilor.(5) Furnizorul poate să reînnoiască planta-mamă Prebază numai înainte de sfârșitul perioadei menționate la art. 8 alin. (6).  +  Articolul 14Cerințe privind multiplicarea, reînnoirea și înmulțirea prin micropropagare a plantelor-mamă Prebază(1) În cazul multiplicării, reînnoirii și înmulțirii prin micropropagare a plantelor-mamă Prebază pentru producția de alte plante-mamă Prebază sau de material Prebază, acestea trebuie să aibă loc în conformitate cu protocoalele prevăzute la alin. (2).(2) ITCSMS și LCCSMS aplică anumite protocoale privind micropropagarea plantelor-mamă Prebază și a materialului Prebază care sunt protocoale ale OEPP sau alte protocoale recunoscute la nivel internațional. Dacă nu există astfel de protocoale, statele membre aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, INCS pune la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.Statele membre aplică numai protocoalele care au fost testate pentru genul sau specia în cauză pentru o perioadă de timp considerată suficientă pentru a permite validarea fenotipului plantelor în ceea ce privește autenticitatea, conform descrierii soiului pe baza observării producției de fructe sau a dezvoltării vegetative a portaltoaielor.  +  Secţiunea a 2-a Cerințe privind materialul Bază  +  Articolul 15Cerințe privind certificarea materialului Bază(1) Materialul de înmulțire, altul decât plantele-mamă Bază și altul decât portaltoaiele care nu aparțin unui soi, este certificat oficial, la cerere, ca material Bază dacă îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (2), (3) și (4).(2) Materialul de înmulțire este obținut dintr-o plantă-mamă Bază.O plantă-mamă Bază îndeplinește una dintre următoarele cerințe:a) este obținută din material Prebază; saub) este produsă prin multiplicare dintr-o plantă-mamă Bază în conformitate cu art. 19.(3) Materialul de înmulțire îndeplinește cerințele prevăzute la art. 7, art. 8 alin. (6) și art. 12.(4) Materialul de înmulțire îndeplinește cerințele suplimentare privind:a) sănătatea, astfel cum sunt prevăzute la art. 16;b) solul, astfel cum sunt prevăzute la art. 17;c) menținerea plantelor-mamă Bază și a materialului Bază, astfel cum este prevăzut la art. 18; șid) condițiile specifice pentru înmulțire, astfel cum sunt prevăzute la art. 19.(5) Un portaltoi care nu aparține unui soi este certificat oficial, la cerere, ca material Bază dacă este autentic conform descrierii speciei din care face parte și dacă îndeplinește cerințele prevăzute la art. 8 alin. (2) și (6), precum și cerințele suplimentare prevăzute de art. 12, 16, 17, 18 și 19.(6) În scopul prezentei secțiuni, orice trimitere la plantele-mamă Prebază din dispozițiile menționate la alin. (3) și (5) se interpretează ca trimitere la plantele-mamă Bază, iar orice trimitere la materialul Prebază se interpretează ca trimitere la materialul Bază.(7) În cazul în care planta-mamă Bază sau materialul Bază nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 7, la art. 8 alin. (2) și (6) și la art. 12, 16 și 17, furnizorul o elimină sau îl elimină din vecinătatea altor plante-mamă Bază și a altui material Bază. Planta-mamă eliminată sau materialul eliminat se poate utiliza ca material Certificat sau material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în prezentul ordin pentru categoriile respective.În loc să elimine planta-mamă sau materialul respectiv, furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că planta-mamă sau materialul este din nou conform cerințelor respective.(8) În cazul în care un portaltoi care nu aparține unui soi este o plantă-mamă Bază sau un material Bază care nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 8 alin. (2) și (6) și la art. 12, 16 și 17, furnizorul o elimină sau îl elimină din vecinătatea altor plante-mamă Bază și a altui material Bază. Portaltoiul eliminat se poate utiliza ca material Certificat sau material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în prezentul ordin în ceea ce privește categoriile respective.În loc să elimine portaltoiul respectiv, furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că portaltoiul este din nou conform cerințelor respective.  +  Articolul 16Cerințe privind sănătatea(1) O plantă-mamă Bază sau un material Bază trebuie să fie indemn de organismele dăunătoare enumerate în partea A din anexa nr. 1 și în anexa nr. 2, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.Planta-mamă Bază sau materialul Bază în cauză trebuie să fie găsit indemn de organismele dăunătoare enumerate în partea A din anexa nr. 1 și în anexa nr. 2, în ceea ce privește genul sau specia în cauză, la o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute, în câmp și în loturi. Această inspecție vizuală se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.Procentul de plante-mamă Bază sau material Bază contaminat de organismele dăunătoare enumerate în partea B din anexa nr. 1 nu trebuie să depășească nivelurile de toleranță prevăzute în anexa menționată. La o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute, în câmp și în loturi, planta-mamă Bază sau materialul Bază în cauză trebuie să fie în conformitate cu nivelurile respective. Această inspecție vizuală se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.În cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența organismelor dăunătoare respective, ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul eșantionează și testează plantele-mamă Bază sau materialul Bază în cauză.(2) ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul efectuează inspecția vizuală, eșantionarea și testarea unei plante-mamă Bază sau a materialului Bază, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 4, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.(3) În ceea ce privește eșantionarea și testarea, astfel cum se prevede la alin. (1), ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. În cazul în care nu există astfel de protocoale, ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, INCS pune la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul trimit eșantioanele către laboratoarele acceptate oficial de către INCS.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică:a) plantelor-mamă Bază și materialului Bază în timpul crioconservării;b) materialului Bază, în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organisme dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare [Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017]. (la 01-07-2023, Alineatul (4) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 )  +  Articolul 17Cerințe privind solul(1) Plantele-mamă Bază și materialul Bază pot fi cultivate doar în soluri care nu conțin organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusurile ce afectează genul sau specia în cauză. Absența unor astfel de organisme dăunătoare gazde pentru virusuri se stabilește prin eșantionare și testare.Eșantionarea se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.Eșantionarea și testarea se efectuează înainte de plantarea plantelor-mamă Bază sau a materialului Bază în cauză și se repetă în timpul cultivării, atunci când există suspiciuni privind prezența organismelor dăunătoare menționate la primul paragraf.Eșantionarea și testarea se efectuează ținând seama de condițiile climatice și de biologia organismelor dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, atunci când respectivele organisme dăunătoare sunt relevante pentru plantele-mamă Bază sau materialul Bază în cauză.(2) Eșantionarea și testarea nu se efectuează în cazul în care plantele-gazdă pentru organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, pentru genul sau specia în cauză, nu au fost cultivate în câmpul de producere timp de cel puțin cinci ani și în cazul în care nu există nicio îndoială în ceea ce privește absența organismelor dăunătoare relevante în solul respectiv.Eșantionarea și testarea nu se efectuează atunci când ITCSMS și LCCSMS, pe baza unei inspecții oficiale, ajung la concluzia că solul este indemn de organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusuri ce afectează genul sau specia în cauză.(3) În cazul eșantionării și testării, astfel cum se prevede la alin. (1), ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. Dacă nu există astfel de protocoale, ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, INCS pune la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.  +  Articolul 18Cerințe privind menținerea plantelor-mamă Bază și a materialului Bază(1) Plantele-mamă Bază și materialul Bază se mențin în câmpuri izolate de surse potențiale de infecție prin vectori aerieni, prin contact la nivelul rădăcinilor, prin infectare încrucișată produsă de mașini, prin instrumente de altoire și prin orice alte surse posibile.(2) Distanța de izolare a câmpurilor menționate la alin. (1) depinde de circumstanțele regionale, de tipul de material de înmulțire, de prezența organismelor dăunătoare în zona vizată și de riscurile relevante implicate, astfel cum sunt stabilite de către ITCSMS și LCCSMS pe baza unei inspecții oficiale.  +  Articolul 19Condiții pentru multiplicare(1) Plantele-mamă Bază care sunt obținute din material Prebază în sensul art. 15 alin. (2) lit. a) pot fi multiplicate într-un anumit număr de generații pentru a obține numărul necesar de plante-mamă Bază. Plantele-mamă Bază se multiplică în conformitate cu art. 13 sau se multiplică prin micropropagare în conformitate cu art. 14. Numărul maxim admis de generații și durata de viață maximă permisă pentru plantele-mamă Bază sunt cele stabilite în anexa nr. 5 pentru genurile sau speciile relevante.(2) În cazul în care sunt permise mai multe generații de plante-mamă Bază, fiecare generație, cu excepția primei, poate deriva dintr-o generație anterioară.(3) Materialul de înmulțire provenit din generații diferite se păstrează separat.  +  Secţiunea a 3-a Cerințe privind materialul Certificat  +  Articolul 20Cerințe privind certificarea materialului Certificat(1) Materialul de înmulțire, altul decât plantele-mamă, și materialul de plantare fructifer sunt certificate oficial, la cerere, ca material Certificat dacă îndeplinesc cerințele stabilite la alin. (2), (3) și (4).(2) Materialul de înmulțire și plantare fructifer este obținut dintr-o plantă-mamă Certificat.O plantă-mamă Certificat trebuie să îndeplinească una dintre următoarele cerințe:a) este obținută din material Prebază;b) este obținută din material Bază.(3) Materialul de înmulțire și plantare fructifer trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 7, la art. 8 alin. (6) și la art. 12, 21 și 22.(4) Materialul de înmulțire și plantare fructifer trebuie să îndeplinească cerințele privind sănătatea prevăzute la art. 21.Materialul de înmulțire și plantare fructifer este obținut dintro plantă-mamă Certificat care trebuie să îndeplinească cerințele privind solul prevăzute la art. 22.(5) Un portaltoi care nu aparține unui soi este certificat oficial, la cerere, ca material Certificat dacă este autentic conform descrierii speciei din care face parte și dacă îndeplinește cerințele prevăzute în art. 8 alin. (6), precum și cerințele suplimentare prevăzute de art. 12, 21 și 22.(6) În scopul prezentei secțiuni, orice trimitere la plantele-mamă Prebază din dispozițiile menționate la alin. (3) și (5) se interpretează ca trimitere la plantele-mamă Certificat, iar orice trimitere la materialul Prebază se interpretează ca trimitere la materialul Certificat.(7) În cazul în care planta-mamă Certificat sau materialul Certificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 7, la art. 8 alin. (6) și la art. 12, 21 și 22, furnizorul o elimină sau îl elimină din vecinătatea altor plante-mamă Certificat și a altui material Certificat. Planta-mamă eliminată sau materialul eliminat se poate utiliza ca material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în secțiunea a 4-a.În loc să elimine planta-mamă sau materialul respectiv, furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că planta-mamă sau materialul este din nou conform cerințelor respective.(8) În cazul în care un portaltoi care nu aparține unui soi este o plantă-mamă Certificat sau un material Certificat care nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 8 alin. (6) și la art. 12, 21 și 22, furnizorul o elimină sau îl elimină din vecinătatea altor plante-mamă Certificat și a altui material Certificat. Planta-mamă eliminată sau materialul eliminat se poate utiliza ca material CAC, cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în secțiunea a 4-a.În loc să elimine portaltoiul respectiv, furnizorul poate lua măsurile adecvate pentru a se asigura că portaltoiul este din nou conform cerințelor respective.  +  Articolul 21Cerințe privind sănătatea(1) O plantă-mamă Certificat sau materialul Certificat trebuie să fie indemn de organismele dăunătoare enumerate în partea A din anexa nr. 1 și în anexa nr. 2, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.Planta-mamă Certificat sau materialul Certificat în cauză trebuie să fie găsit indemn de organismele dăunătoare enumerate în partea A din anexa nr. 1 și în anexa nr. 2, în ceea ce privește genul sau specia în cauză, la o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute, în câmp și în loturi. Această inspecție vizuală se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.Procentul de plante-mamă Certificat sau material Certificat contaminat de organismele dăunătoare enumerate în partea B din anexa nr. 1 nu trebuie să depășească nivelurile de toleranță prevăzute în anexa menționată. La o inspecție vizuală în spațiile special prevăzute, în câmp și în loturi, planta-mamă Certificat sau materialul Certificat în cauză trebuie să fie în conformitate cu nivelurile respective. Această inspecție vizuală se efectuează de către ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.În cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența organismelor dăunătoare respective, ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul eșantionează și testează plantele-mamă Certificat sau materialul Certificat în cauză.(2) ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul efectuează inspecția vizuală, eșantionarea și testarea unei plante-mamă Certificat sau a materialului Certificat, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 4, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.(3) În ceea ce privește eșantionarea și testarea, astfel cum se prevede la alin. (1), ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. În cazul în care nu există astfel de protocoale, ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, INCS pune la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.ITCSMS și LCCSMS și, după caz, furnizorul trimit eșantioanele către laboratoarele acceptate oficial de către INCS.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică:a) plantelor-mamă certificate și materialului certificat în timpul crioconservării;b) materialului certificat, în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organisme dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare [Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017]. (la 01-07-2023, Alineatul (4) din Articolul 21 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 )  +  Articolul 22Cerințe privind solul(1) Plantele-mamă Certificat pot fi cultivate doar în soluri indemne de organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusurile ce afectează genul sau specia în cauză. Absența unor astfel de organisme dăunătoare gazde pentru virusuri se stabilește prin eșantionare și testare.Eșantionarea se efectuează de către autoritățile oficiale teritoriale competente ITCSMS și LCCSMS și, dacă este cazul, de către furnizor.Eșantionarea și testarea se efectuează înainte de plantarea plantei-mamă Certificat și se repetă în timpul cultivării, atunci când există suspiciuni privind prezența organismelor dăunătoare menționate la primul paragraf.Eșantionarea și testarea se efectuează ținând seama de condițiile climatice și de biologia organismelor dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, atunci când respectivele organisme dăunătoare sunt relevante pentru plantele-mamă Certificat sau materialul Certificat în cauză.(2) Eșantionarea și testarea nu se efectuează în cazul în care plantele-gazdă pentru organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, pentru genul sau specia în cauză, nu au fost cultivate în solul de producție timp de cel puțin cinci ani și în cazul în care nu există nicio îndoială în ceea ce privește absența organismelor dăunătoare relevante în solul respectiv.Eșantionarea și testarea nu se efectuează atunci când ITCSMS și LCCSMS, pe baza unei inspecții oficiale, ajung la concluzia că solul este indemn de organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 3, pentru genul sau specia în cauză, care sunt gazde pentru virusuri ce afectează genul sau specia în cauză.Eșantionarea și testarea nu se efectuează în cazul materialului de plantare fructifer Certificat.(3) În cazul eșantionării și testării, astfel cum se prevede la alin. (1), ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale care sunt recunoscute la nivel internațional. Dacă nu există astfel de protocoale, ITCSMS și LCCSMS aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, INCS pune la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.  +  Secţiunea a 4-a Cerințe privind materialul CAC  +  Articolul 23Cerințe privind materialul CAC, altul decât portaltoii care nu aparțin unui soi(1) Materialul CAC, altul decât portaltoii care nu aparțin unui soi, poate fi comercializat numai dacă s-a constatat că îndeplinește următoarele cerințe:a) este înmulțit de la o sursă de material identificată, înregistrată de furnizor;b) este autentic conform descrierii soiului, în conformitate cu art. 25;c) respectă cerințele de sănătate prevăzute la art. 26;d) este în conformitate cu art. 27 în ceea ce privește defectele.(2) Acțiunile de aducere în conformitate cu dispozițiile alin. (1) sunt întreprinse de către furnizor.(3) În cazul în care materialul CAC nu mai este în conformitate cu dispozițiile alin. (1), furnizorul întreprinde una dintre următoarele acțiuni:a) elimină materialul respectiv din apropierea celuilalt material CAC; saub) ia măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că materialul respectiv este din nou conform cu cerințele susmenționate.  +  Articolul 24Condițiile pentru materialul CAC în cazul portaltoilor care nu aparțin unui soi(1) În cazul portaltoilor care nu aparțin unui soi, materialul CAC trebuie să respecte următoarele cerințe:a) este autentic conform descrierii speciei din care face parte;b) respectă cerințele de sănătate prevăzute la art. 26;c) este în conformitate cu art. 27 în ceea ce privește defectele.(2) Acțiunile de aducere în conformitate cu cerințele de la alin. (1) sunt întreprinse de către furnizor.(3) În cazul în care materialul CAC nu mai este în conformitate cu cerințele de la alin. (1), furnizorul întreprinde una dintre următoarele acțiuni:a) elimină materialul respectiv din apropierea celuilalt material CAC; saub) ia măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că materialul respectiv este din nou conform cu cerințele susmenționate.  +  Articolul 25Autenticitatea conform descrierii soiului(1) Autenticitatea materialului CAC conform descrierii soiului din care face parte se stabilește prin observarea manifestării caracteristicilor soiului. Observarea se bazează pe unul dintre următoarele elemente:a) descrierea oficială a soiurilor înregistrate, astfel cum se menționează în Directiva de punere în aplicare 2014/97/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește înregistrarea furnizorilor și a soiurilor și lista comună a soiurilor, iar pentru soiurile protejate legal, pe un drept de proprietate asupra unui soi de plante; saub) descrierea care însoțește cererea pentru soiurile care fac obiectul unei cereri de înregistrare în orice stat membru, astfel cum se menționează în Directiva de punere în aplicare 2014/97/UE;c) descrierea care însoțește cererea de înregistrare a unui drept de proprietate asupra unui soi de plante;d) descrierea recunoscută oficial a unui soi, astfel cum se menționează la art. 7 alin. (2) lit. (c) pct. (iii) din Directiva 2008/90/CE.(2) Autenticitatea materialului CAC conform descrierii soiului din care face parte se verifică periodic prin observarea manifestării caracteristicilor soiului la materialul CAC vizat.  +  Articolul 26Cerințe privind sănătatea(1) Materialul CAC trebuie să fie practic indemn de organismele dăunătoare enumerate în anexele nr. 1 și 2, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.Materialul CAC vizat trebuie să fie găsit practic indemn de organismele dăunătoare enumerate în anexele nr. 1 și 2, în ceea ce privește genul sau specia în cauză, la o inspecție vizuală efectuată de către furnizor în spațiile special prevăzute, în câmp și în loturi.În cazul unor îndoieli în ceea ce privește prezența organismelor dăunătoare respective, furnizorul eșantionează și testează materialul CAC vizat.(2) Furnizorul efectuează inspecția vizuală, eșantionarea și testarea materialului CAC, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 4, în ceea ce privește genul sau specia în cauză.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică:a) materialului CAC (Conformitas Agraria Comunitatis) în timpul crioconservării;b) materialului CAC, în cazul în care materialul respectiv a fost produs în zone cunoscute sau stabilite ca fiind indemne de organisme dăunătoare relevante în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare [Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători. ISPM Nr. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017]. (la 01-07-2023, Alineatul (3) din Articolul 26 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 ) (4) În plus față de cerințele prevăzute la alin. (1) și (2), materialul CAC care aparține speciilor Citrus L., Fortunella Swingle și Poncirus Raf. trebuie să îndeplinească toate cerințele de mai jos:a) este produs dintr-o sursă de material identificată, iar sursa respectivă de material trebuie să fie găsită, pe baza eșantionării și testării, indemnă de organismele dăunătoare enumerate pentru speciile respective în anexa nr. 2;b) de la începutul ultimului ciclu de vegetație trebuie să fie găsit, pe baza unei inspecții vizuale, a eșantionării și testării, indemn de organismele dăunătoare enumerate în anexa nr. 2, în ceea ce privește speciile vizate.  +  Articolul 27Cerințe privind defecteleMaterialul CAC trebuie să fie găsit practic liber de defecte, pe baza inspecției vizuale. Leziunile, decolorarea, țesuturile cu cicatrici sau desicarea sunt considerate defecte dacă afectează calitatea și utilitatea materialului de înmulțire.  +  Capitolul III Cerințe specifice pentru furnizorii implicați în producerea sau reproducerea materialului de înmulțire și plantare fructifer  +  Articolul 28Planul de identificare și monitorizare a punctelor critice din procesul de producțieÎn timpul producției de material de înmulțire și plantare fructifer, ITCSMS și LCCSMS se asigură că furnizorii dispun de un plan de identificare și monitorizare a punctelor critice din procesul de producție, în funcție de genurile sau speciile relevante. Planul vizează cel puțin următoarele elemente:a) locația și numărul de plante;b) calendarul cultivării acestora;c) operațiunile de înmulțire;d) operațiunile de ambalare, depozitare și transport.  +  Articolul 29Păstrarea informațiilor referitoare la monitorizare în vederea examinării(1) ITCSMS și LCCSMS se asigură că furnizorii țin o evidență cu informațiile privind monitorizarea punctelor critice, astfel cum se menționează la art. 6 alin. (1) din Directiva 2008/90/CE, și, la cerere, o pun la dispoziție spre examinare.(2) Evidențele respective rămân disponibile pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la producerea materialului vizat.(3) ITCSMS și LCCSMS se asigură că furnizorii țin evidențe privind inspecțiile în câmp, eșantionarea și testarea, atât timp cât respectivul material de înmulțire și plantare fructifer este sub controlul lor și pentru o perioadă de cel puțin trei ani după ce respectivul material de înmulțire și plantare fructifer a fost eliminat sau comercializat.  +  Capitolul IV Inspecțiile oficiale  +  Articolul 30Cerințe generale privind inspecțiile oficiale(1) Inspecțiile oficiale constau în inspecții vizuale și, dacă este cazul, în eșantionare și testare.(2) În cursul inspecțiilor oficiale, ITCSMS și LCCSMS acordă o atenție deosebită:a) caracterului adecvat și utilizării efective de către furnizor a metodelor de control pentru fiecare dintre punctele critice din procesul de producție;b) competenței în ansamblu a personalului angajat de furnizor pentru a efectua activitățile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Directiva 2008/90/CE.(3) INCS se asigură că ITCSMS și LCCSMS produc și țin o evidență a rezultatelor și a datelor tuturor inspecțiilor în câmp, a eșantionărilor și a testărilor efectuate de acestea.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 31TranspunerePrezentul ordin transpune prevederile Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la directivă, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) 2022/2.438 a Comisiei de modificare a Directivei 93/49/CEE și a Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune în cazul materialului de înmulțire a plantelor ornamentale, materialului de înmulțire a plantelor fructifere și materialului de plantare fructifer destinat producției de fructe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 319 din 13 decembrie 2022. (la 01-07-2023, Articolul 31 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 )  +  Articolul 32AplicarePrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu 1 ianuarie 2017.  +  Articolul 33Măsuri tranzitoriiStatele membre pot permite, până la 31 decembrie 2029, comercializarea semințelor și a plantulelor produse din plante-mamă Prebază, Bază și Certificate sau din material CAC care existau înainte de 1 ianuarie 2017 și care au fost certificate oficial sau îndeplinesc condițiile pentru a fi calificate drept material CAC înainte de 31 decembrie 2029. Dacă sunt comercializate, aceste materiale se identifică printr-o trimitere la prezentul articol menționată pe etichetă și într-un document. (la 01-07-2023, Articolul 33 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 )  +  Articolul 34AnexeAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 01-07-2023, Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 )
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  București, 22 aprilie 2016.Nr. 784.  +  Anexa nr. 1
  Lista ORNC-urilor a căror prezență trebuie stabilită prin inspecție vizuală și,
  în caz de îndoieli, prin eșantionare și testare în temeiul art. 9 alin. (1),
  al art. 10 alin. (1), al art. 16 alin. (1), al art. 21 alin. (1) și al art. 26 alin. (1) din ordin
  Genul sau specia ORNC-uri
  Castanea sativa Mill. Ciuperci și oomiceteCryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]Mycosphaerella punctiformis Verkley U. Braun [RAMUEN] Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM] Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN] Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeChestnut mosaic agent
  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Ciuperci și oomicetePhytophthora citrophthora (R.E.Smith E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]Insecte și acarieni Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL] Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]Nematozi Pratylenchus vulnus Allen Jensen [PRATVU] Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
  Corylus avellana L. Bacterii Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL] Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross Barss) Vauterin, Hoste, Kersters Swings [XANTCY] Ciuperci și oomiceteArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Verticillium albo-atrum Reinke Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insecte și acarieni Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]
  Cydonia oblonga Mill. și Pyrus L. BacteriiAgrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn [AGRBTU]Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]Ciuperci și oomiceteArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding von Schrenk [GLOMCI]Neofabraea alba Desmazieres [PEZIAL]Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]Neonectria ditissima (Tulasne C. Tulasne) Samuels Rossman [NECTGA]Phytophthora cactorum (Lebert Cohn) J.Schroter [PHYTCC]Sclerophora pallida Yao Spooner [SKLPPA]Verticillium albo-atrum Reinke Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insecte și acarieniEriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG] NematoziMeloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen Jensen [PRATVU]
  Ficus carica L. BacteriiXanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]Ciuperci și oomiceteArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Insecte și acarieniCeroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]NematoziHeterodera fici Kirjanova [HETDFI]Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen Jensen [PRATVU]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeFig mosaic agent [FGMOOO]Fragaria L. BacteriiCandidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bove Garnier [PHMBFR]Ciuperci și oomicetePodosphaera aphanis (Wallroth) Braun Takamatsu [PODOAP]Rhizoctonia fragariae Hussain W.E.McKeen [RHIZFR]Verticillium albo-atrum Reinke Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insecte și acarieniChaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]NematoziDitylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]Pratylenchus vulnus Allen Jensen [PRATVU]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeCandidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]Candidatus Phytoplasma fragariaeValiunas, Staniulis Davis [PHYPFG]Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN] Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]over phyllody phytoplasma [PHYPO3]Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]
  Juglans regia L. BacteriiAgrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn [AGRBTU]Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]Ciuperci și oomiceteArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]Neonectria ditissima (Tulasne C. Tulasne) Samuels Rossman [NECTGA]Phytophthora cactorum (Lebert Cohn) J.Schroter [PHYTCC]Insecte și acarieniEpidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
  Malus Mill. BacteriiAgrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn [AGRBTU]Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]Ciuperci și oomiceteArmillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding von Schrenk [GLOMCI]Neofabraea alba Desmazieres [PEZIAL]Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]Neonectria ditissima (Tulasne C. Tulasne) Samuels Rossman [NECTGA]Phytophthora cactorum (Lebert Cohn) J.Schroter [PHYTCC]Sclerophora pallida Yao Spooner [SKLPPA]Verticillium albo-atrum Reinke Berthold [VERTAA]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insecte și acarieniEriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]NematoziMeloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen Jensen [PRATVU]
  Olea europaea L. BacteriiPseudomonas savastanoi pv. Savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]NematoziMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus vulnus Allen Jensen [PRATVU]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeOlive leaf yellowing-associated virus [OLYAVO]Olive vein yellowing-associated virus [OVYAVO]Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]
  Pistacia vera L. Ciuperci și oomicetePhytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]Phytophthora cryptogea Pethybridge Lafferty [PHYTCR]Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE] Verticillium dahliae Kleb [VERTDA] NematoziPratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen Jensen [PRATVU]
  Prunus domestica L., și Prunus dulcis (Miller) Webb BacteriiAgrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye Wilkie [PSDMMP]Ciuperci și oomicetePhytophthora cactorum (Lebert Cohn) J.Schroter [PHYTCC]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insecte și acarieniPseudaulacaspis pentagona Targioni- Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoziMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold White)Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen Jensen [PRATVU]
  Prunus armeniaca L. BacteriiAgrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye Wilkie [PSDMMP]Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]Pseudomonas viridiflava (Burkholder)Dowson [PSDMVF]Ciuperci și oomicetePhytophthora cactorum (Lebert Cohn)J.Schroter [PHYTCC]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insecte și acarieniPseudaulacaspis pentagona Targioni- Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoziMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold White)Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen Jensen [PRATVU]
  Prunus avium L. și Prunus cerasus L. BacteriiAgrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye Wilkie [PSDMMP]Ciuperci și oomicetePhytophthora cactorum (Lebert Cohn) J.Schroter [PHYTCC]Insecte și acarieniQuadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoziMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold White)Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen Jensen [PRATVU]
  Prunus persica (L.) Batsch și Prunus salicina Lindley BacteriiAgrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn [AGRBTU]Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye Wilkie [PSDMMP]Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie [PSDMPE]Ciuperci și oomicetePhytophthora cactorum (Lebert Cohn) J.Schroter [PHYTCC]Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]Insecte și acarieniPseudaulacaspis pentagona Targioni- Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]NematoziMeloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]Meloidogyne incognita (Kofold White) Chitwood [MELGIN]Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]Pratylenchus vulnus Allen Jensen [PRATVU]
  Ribes L. Ciuperci și oomiceteDiaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]Microsphaera grossulariae (Wallroth) Leveille [MCRSGR]Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun Takamatsu [SPHRMU]Insecte și acarieniCecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]Dasineura tetensi Riibsaamen [DASYTE]Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]Tetranychus urticae Koch [TETRUR]NematoziAphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner Buhrer [APLORI]Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeAucuba mosaic agent și blackcurrant yellows agent, combinate
  Rubus L. BacteriiAgrobacterium spp. Conn [1AGRBG]Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]Ciuperci și oomicetePeronospora rubi Rabenhorst [PERORU]Insecte și acarieniResseliella theobaldi Barnes [THOMTE]
  Vaccinium L. BacteriiAgrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn [AGRBTU]Ciuperci și oomiceteDiaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]Godronia cassandrae (formă anamorfăTopospora myrtilli) Peck [GODRCA]
  (la 01-06-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul IX din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  Lista ONRC-urilor a căror prezență trebuie stabilită prin
  inspecție vizuală și, în anumite cazuri, prin eșantionare și testare
  în temeiul art. 9 alin. (2) și (4), al art. 10 alin. (1),
  al art. 16 alin. (1), al art. 21 alin. (1)
  și al art. 26 alin. (1) și (4) din ordin
  Genul sau speciaORNC-uri
  Castanea sativa Mill.Ciuperci și oomicetePhytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in ’t Veld [PHYTRA]
  Citrus L., Fortunella Swingle și Poncirus Raf.BacteriiSpiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI] Ciuperci și oomicetePlenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley [DEUTTR]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeCitrus cristacortis agent [CSCC00]Citrus exocortis viroid [CEVD00]Citrus impietratura agent [CSI000]Citrus leaf blotch virus [CLBV00]Citrus psorosis virus [CPSV00]Citrus tristeza virus (izolate UE) [CTV000]Citrus variegation virus [CVV000]
  Hop stunt viroid [HSVD00]
  Corylus avellana L.Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeApple mosaic virus [APMV00]
  Cydonia oblonga Mill.Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00]Pear bark necrosis agent [PRBN00]Pear bark split agent [PRBS00]Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00]Quince yellow blotch agent [ARW000]
  Fragaria L.BacteriiXanthomonas fragariae Kennedy King [XANTFR]Ciuperci și oomiceteColletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]Phytophthora cactorum (Lebert Cohn) J.Schröter [PHYTCC]Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
  NematoziAphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner Buhrer [APLORI]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeArabis mosaic virus [ARMV00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Strawberry crinkle virus [SCRV00]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]Strawberry mottle virus [SMOV00] Strawberry vein banding virus [SVBV00] Tomato black ring virus [TBRV00]
  Juglans regia LVirusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeCherry leaf roll virus [CLRV00]
  Malus Mill.Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]Apple flat limb agent [AFL000]Apple mosaic virus [APMV00]
  Apple rubbery wood agent [ARW000]Apple scar skin viroid [ASSVD0]Apple star crack agent [APHW00]Apple stem grooving virus [ASGV00]Apple stem-pitting virus [ASPV00]Candidatus Phytoplasma mali Seemüller Schneider [PHYPMA]Deficiențe ale fructelor: mere mici [APCF00], deformarea verde a merelor [APGC00], fructele cu proeminențe ale lui Ben Davis, pătarea rugoasă a mărului [APRSK0], crăparea stelată a merelor, pătarea inelară ruginie a merelor [APLP00], verucozitatea ruginie a merelor
  Olea europaea L.Ciuperci și oomiceteVerticillium dahliae Kleb [VERTDA] Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeArabis mosaic virus [ARMV00]Cherry leaf roll virus [CLRV00]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
  Prunus dulcis (Miller) WebbBacteriiXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple mosaic virus [APMV00]
  Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller Schneider [PHYPPR]Plum pox virus [PPV000]Prune dwarf virus [PDV000]Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
  Prunus armeniaca L.BacteriiXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple mosaic virus [APMV00]Apricot latent virus [ALV000]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller Schneider [PHYPPR]Plum pox virus [PPV000]Prune dwarf virus [PDV000]Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
  Prunus avium L. și Prunus cerasus L.BacteriiXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple mosaic virus [APMV00]Arabis mosaic virus [ARMV00]
  Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]Cherry leaf roll virus [CLRV00]Cherry mottle leaf virus [CMLV00]Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]Little cherry virus 1 și little cherry virus 2 [LCHV10], [LCHV20]Plum pox virus [PPV000]Prune dwarf virus [PDV000]Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]Tomato black ring virus [TBRV00]
  Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley și alte specii de Prunus L. susceptibile la Plum pox virus în cazul hibrizilor de Prunus L.BacteriiXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple mosaic virus [APMV00]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller Schneider [PHYPPR]Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]Plum pox virus [PPV000]Prune dwarf virus [PDV000]Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
  Prunus persica (L.) BatschBacteriiXanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple mosaic virus [APMV00]Apricot latent virus [ALV000]Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller Schneider [PHYPPR]Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]Plum pox virus [PPV000]Prune dwarf virus [PDV000]Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
  Pyrus L.Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeApple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]Apple rubbery wood agent [ARW000]Apple stem grooving virus [ASGV00]Apple stem-pitting virus [ASPV00]Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller Schneider [PHYPPY]Pear bark necrosis agent [PRBN00]Pear bark split agent [PRBS00]Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]
  Ribes L.Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeArabis mosaic virus [ARMV00]Blackcurrant reversion virus [BRAV00]Cucumber mosaic virus [CMV000]Gooseberry vein banding associated virus [G0VB00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
  Rubus L.Ciuperci și oomicetePhytophthora spp. de Bary [1PHYTG]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeApple mosaic virus [APMV00]Arabis mosaic virus [ARMV00]Black raspberry necrosis virus [BRNV00]Candidatus Phytoplasma rubi Malembic- Maher et al. [PHYPRU]Cucumber mosaic virus [CMV000]Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]Raspberry ringspot virus [RPRSV0]Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]Raspberry yellow spot [RYS000]Rubus yellow net virus [RYNV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00]
  Vaccinium L.Ciuperci și oomicetePhytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in ’t Veld [PHYTRA]Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasmeBlueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]Blueberry red ringspot virus [BRRV00]Blueberry scorch virus [BLSCV0]Blueberry shock virus [BLSHV0]Blueberry shoestring virus [BSSV00]Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]
  (la 01-07-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 )
   +  Anexa nr. 3
  Lista ORNC-urilor a căror prezență în sol este prevăzută de
  art. 11 alin. (1) și (2), art. 17 alin. (1) și (2) și art. 22 alin. (1) și (2) din ordin
  Genul sau specia ORNC-uri
  Fragaria L. NematoziLongidorus attenuatus Hooper [LONGAT]Longidorus elongatus (de Man) Thorne Swanger [LONGEL]Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
  Juglans regia L. NematoziXiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
  Olea europaea L. NematoziXiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
  Pistacia vera L. NematoziXiphinema index Thorne Allen [XIPHIN]
  Prunus avium L. și Prunus cerasus L. NematoziLongidorus attenuatus Hooper [LONGAT]Longidorus elongatus (de Man) Thorne Swanger [LONGEL]Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
  Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch și Prunus salicina Lindley NematoziLongidorus attenuatus Hooper [LONGAT]Longidorus elongatus (de Man) Thorne Swanger [LONGEL]Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
  Ribes L. NematoziLongidorus elongatus (de Man) Thorne Swanger [LONGEL]Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
  Rubus L. NematoziLongidorus attenuatus Hooper [LONGAT]Longidorus elongatus (de Man) Thorne Swanger [LONGEL]Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
  (la 01-06-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul IX din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 4
  Cerințe privind măsurile în funcție de gen sau specie și în funcție
  de categorie în temeiul art. 10 alin. (2), al art. 16 alin. (2),
  al art. 21 alin. (2) și al art. 26 alin. (2) din ordin
  Materialul de înmulțire respectă cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2031, precum și măsurile adoptate în temeiul articolului 30 alineatul (1) din regulamentul respectiv. În plus, acesta respectă următoarele cerințe în funcție de gen sau specie și în funcție de categoria în cauză:1. Castanea sativa Mill.(a) Toate categoriile  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.(b) Categoria prebază Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona În cazul în care o derogare permite producerea de material prebază într-un câmp fără protecție contra insectelor, în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei (*1), se aplică următoarele cerințe:(i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria prebază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr la situl de producție pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria prebază în cursul ultimului ciclu complet de vegetație.(ii) Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld:– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria prebază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria prebază din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație.(c) Categoria bază Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona(i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria bază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr la situl de producție pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria bază în cursul ultimului ciclu complet de vegetație.(ii) Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld:– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria bază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria bază din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație.(d) Categoriile certificată și CAC Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona(i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoriile certificată și CAC se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr la situl de producție pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoriile certificată și CAC în cursul ultimului ciclu complet de vegetație; sau– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoriile certificată și CAC care prezintă simptome cauzate de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr se îndepărtează, materialul de înmulțire și plantele fructifere rămase se inspectează la intervale săptămânale și nu se observă niciun simptom în situl de producție timp de cel puțin trei săptămâni înainte de expediere.(ii) Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld:– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoriile certificată și CAC se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoriile certificată și CAC din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație; sau– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoriile certificată și CAC care prezintă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld în situl de producție și toate plantele aflate pe o rază de 2 m față de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice se îndepărtează și se distrug, inclusiv solul aderent; și– pentru toate plantele situate pe o rază de 10 m de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice și pentru orice material de înmulțire și plante fructifere rămase din lotul afectat:– în decurs de trei luni de la depistarea materialului de înmulțire simptomatic și a plantelor fructifere simptomatice, nu se observă simptome cauzate de Phytophthora amorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective în urma a cel puțin două inspecții efectuate a momente adecvate pentru depistarea organismului dăunător, iar în această perioadă de trei luni nu se efectuează tratamente de suprimare a simptomelor cauzate de hytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld; și– după această perioadă de trei luni:– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau– un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate se testează și se declară indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld; șiși– pentru toate celelalte materiale de înmulțire și plante fructifere din situl de producție:– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau– un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld.2. Citrus L., Fortunella Swingle și Poncirus Raf.(a) Categoria prebază  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an.  +  Eșantionare și testare Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată în fiecare an în ceea ce privește prezența Spiroplasma citri Saglio et al. Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la trei ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de trei ani, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE). Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la șase ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de șase ani în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Citrus tristeza virus (izolate UE) și Spiroplasma citri Saglio et al., precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.(b) Categoria bază  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an în ceea ce privește Citrus tristeza virus (izolate UE), Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley. Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an pentru toate ORNC-urile enumerate în anexele I și II, altele decât Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley.  +  Eșantionare și testare În cazul plantelor mamă bază care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, fiecare plantă mamă bază este eșantionată și testată la fiecare trei ani în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE). O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată în fiecare an în ceea ce privește prezența Spiroplasma citri Saglio et al. În cazul plantelor mamă bază care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată în fiecare an în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE) și Spiroplasma citri Saglio et al., pentru a permite testarea tuturor plantelor mamă într-un interval de 2 ani. În cazul unui rezultat pozitiv al testului pentru Citrus tristeza virus (izolate UE), toate plantele mamă bază din situl de producție sunt eșantionate și testate. O parte reprezentativă a plantelor mamă bază care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor este eșantionată și testată la fiecare șase ani pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Citrus tristeza virus (izolate UE) și Spiroplasma citri Saglio et al..(c) Categoria certificată  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an în ceea ce privește Citrus tristeza virus (izolate UE), Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley. Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an pentru toate ORNC-urile enumerate în anexele I și II, altele decât Citrus tristeza virus (izolate UE), Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley.  +  Eșantionare și testare În cazul plantelor mamă certificate care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare patru ani în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE), pentru a permite testarea tuturor plantelor mamă într-un interval de 8 ani. În cazul plantelor mamă certificate care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată în fiecare an în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate), pentru a permite testarea tuturor plantelor mamă într-un interval de 3 ani. O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor este eșantionată și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența unor organisme dăunătoare enumerate în anexele I și II, altele decât Citrus tristeza virus (izolate UE). În cazul unui rezultat pozitiv al testului pentru Citrus tristeza virus (izolate UE), toate plantele mamă certificate din arealul de producție sunt eșantionate și testate.(d) Categoriile bază și certificată Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Citrus tristeza virus (izolate UE), Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley; sau(ii) în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată care a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor, nu se observă simptome de Spiroplasma citri Saglio et al. sau de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley pe materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul a făcut obiectul unei eșantionări și testări aleatorii, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE); sau(iii) în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată care nu a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor, nu se observă simptome de Spiroplasma citri Saglio et al. sau de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley pe materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar o parte reprezentativă a materialului a fost eșantionat și testat, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE); sau(iv) în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată care nu a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor:– se observă simptome de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley sau de Spiroplasma citri Saglio et al. pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; și– o parte reprezentativă a materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată a fost eșantionat și testat, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE) și cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție a fost declarat pozitiv în cursul ultimei perioade complete de vegetație. Materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv a fost scos și distrus imediat. Materialul de înmulțire și plantare fructifer din imediata vecinătate a făcut obiectul unei eșantionări și testări aleatorii, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au fost declarate pozitive au fost scoase și distruse imediat.(e) Categoria CAC  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.  +  Eșantionare și testare Materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC provine dintr-o sursă identificată de material care s-a dovedit, pe baza unei inspecții vizuale, a unei eșantionări și a unei testări, a fi indemn de ORNC-urile enumerate în anexa II. În cazul în care sursa identificată de material a fost întreținută în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a materialului respectiv este eșantionată și testată la fiecare opt ani în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE). În cazul în care sursa identificată de material nu a fost întreținută în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a materialului respectiv este eșantionată și testată la fiecare trei ani în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE).  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Citrus tristeza virus (izolate UE), Spiroplasma citri Saglio et al. și Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley; sau(ii) în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC care a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor, nu se observă simptome de Spiroplasma citri Saglio et al. sau de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley pe materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul a făcut obiectul unei eșantionări și testări aleatorii, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE); sau(iii) în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC care nu a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor, nu se observă simptome de Spiroplasma citri Saglio et al. sau de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat, iar o parte reprezentativă a materialului a fost eșantionat și testat, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE); sau(iv) în cazul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC care nu a fost cultivat în spații cu protecție contra insectelor:– se observă simptome de Spiroplasma citri Saglio et al. sau de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; și– o parte reprezentativă a materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC a fost eșantionat și testat, înainte de comercializare, în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus (izolate UE) și cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție a fost găsit pozitiv în cursul ultimei perioade complete de vegetație. Materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv a fost scos și distrus imediat. Materialul de înmulțire și plantare fructifer din imediata vecinătate a făcut obiectul unei eșantionări și testări aleatorii, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au fost găsite pozitive au fost scoase și distruse imediat.3. Corylus avellana L.  +  Toate categoriile  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.4. Cydonia oblonga Mill.(a) Toate categoriile  +  Inspecție vizuală Se efectuează inspecții vizuale în cursul ultimei perioade complete de vegetație în ceea ce privește prezența Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. În ceea ce privește toate ORNC-urile, altele decât Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.(b) Categoria prebază  +  Eșantionare și testare Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată după cincisprezece ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de cincisprezece ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.(c) Categoria bază  +  Eșantionare și testare O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.(d) Categoria certificată  +  Eșantionare și testare O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroidozelor, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I. Materialul de plantare fructifer certificat este eșantionat și testat în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.(e) Categoriile bază și certificată  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau(ii) materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din arealul de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(f) Categoria CAC  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau(ii) materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.5. Ficus carica L.  +  Toate categoriile  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.6. Fragaria L.(a) Toate categoriile  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an în timpul perioadei de vegetație. Foliajul plantelor de Fragaria L. face obiectul unei inspecții vizuale în ceea ce privește prezența Phytophthora fragariae C.J. Hickman. Pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer produs prin micropropagare, care este păstrat pentru o perioadă mai scurtă de trei luni, este necesară o singură inspecție vizuală în cursul acestei perioade.(b) Categoria prebază  +  Eșantionare și testare Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la un an de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, o dată per perioadă de vegetație în ceea ce privește prezența ORNC- urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.(c) Categoria bază  +  Eșantionare și testare Un eșantion reprezentativ de rădăcini este eșantionat și testat în cazul unor simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe frunze. Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și Tomato black ring virus.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) - Phytophthora fragariae C.J. Hickman– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; sau– nu se observă simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe foliajul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere și toate plantele infectate de pe o rază de cel puțin 5 m au fost marcate, excluse de la utilizare și comercializare și distruse după ce materialul de înmulțire și plantare fructifer neinfectat a fost îndepărtat;– Xanthomonas fragariae Kennedy King– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas fragariae Kennedy King; sau– nu se observă simptome de Xanthomonas fragariae Kennedy King pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(ii) - Phytophthora fragariae C.J. Hickman– este prevăzută o perioadă de repaus în timpul căreia materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză nu se cultivă, care trebuie să fie de cel puțin zece ani între depistările de Phytophthora fragariae C.J. Hickman și următoarea plantare; sau– istoricul culturii și al bolilor transmise prin sol al arealului de producție se înregistrează;– Xanthomonas fragariae Kennedy King– este prevăzută o perioadă de repaus în timpul căreia materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză nu se cultivă, care trebuie să fie de cel puțin un an între depistările de Xanthomonas fragariae Kennedy King și următoarea plantare;(iii) Cerințe pentru ORNC-uri, altele decât Xanthomonas fragariae Kennedy King și Phytophthora fragariae C.J. Hickman , și altele decât virusurile:– Procentajul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:– 0,05 % în cazul Aphelenchoides besseyi;– 0,1 % în cazul Strawberry multiplier disease phytoplasma;– 0,2 % în cazul: Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.; Candidatus Phytoplasma pruni; Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; Verticillium albo-atrum Reinke Berthold; Verticillium dahliae Kleb;– 0,5 % în cazul: Chaetosiphon fragaefolii Cockerell; Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; Meloidogyne hapla Chitwood; Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun Takamatsu;– 1 % în cazul Pratylenchus vulnus Allen Jensen; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse; și– În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat.(iv) Cerințe pentru toate virusurile: s-au observat simptome cauzate de toate virusurile enumerate în anexele I și II pe cel mult 1 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(d) Categoria certificată  +  Eșantionare și testare Un eșantion reprezentativ de rădăcini este eșantionat și testat în cazul unor simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe frunziș. Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor, altele decât Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și Tomato black ring virus.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) - Phytophthora fragariae C.J. Hickman– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; sau– nu se observă simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe foliajul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere și toate plantele infectate de pe o rază de cel puțin 5 m au fost marcate, excluse de la utilizare și comercializare și distruse după ce plantele neinfectate au fost îndepărtate;– Xanthomonas fragariae Kennedy King– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas fragariae Kennedy King; sau– s-au observat simptome de Xanthomonas fragariae Kennedy King pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(ii) - Phytophthora fragariae C.J. Hickman– este prevăzută o perioadă de repaus în timpul căreia materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză nu se cultivă, care trebuie să fie de cel puțin zece ani între depistările de Phytophthora fragariae C.J. Hickman și următoarea plantare; sau– istoricul culturii și al bolilor transmise prin solul arealului de producție se înregistrează;– Xanthomonas fragariae Kennedy King– este prevăzută o perioadă de repaus în timpul căreia materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză nu se cultivă, care trebuie să fie de cel puțin un an între depistările de Xanthomonas fragariae Kennedy King și următoarea plantare;(iii) Cerințe pentru ORNC-uri, altele decât Xanthomonas fragariae Kennedy King și Phytophthora fragariae C.J. Hickman, și altele decât virusurile:– procentul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:– 0,1 % în cazul Phytonemus pallidus Banks;– 0,5 % în cazul: Aphelenchoides besseyi Christie; Strawberry multiplier disease phytoplasma;– 1 % în cazul: Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie; Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bove Garnier; Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.; Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis Davis; Candidatus Phytoplasma pruni; Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; Chaetosiphon fragaefolii Cockerell; Clover phyllody phytoplasma; Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood; Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun Takamatsu; Pratylenchus vulnus Allen Jensen; Rhizoctonia fragariae Hussain W.E.McKeen;– 2 % în cazul: Verticillium albo-atrum Reinke Berthold; Verticillium dahliae Kleb; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse; și– În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat.(iv) Cerințe pentru toate virusurile S-au observat simptome cauzate de toate virusurile enumerate în anexele I și II pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(e) Categoria CAC  +  Eșantionare și testare Un eșantion reprezentativ de rădăcini este eșantionat și testat în cazul unor simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe frunze. Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Arabis mosaic virus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și Tomato black ring virus.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) - Phytophthora fragariae C.J. Hickman– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Phytophthora fragariae C.J. Hickman; sau– nu se observă simptome de Phytophthora fragariae C.J. Hickman pe foliajul materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere și toate plantele infectate de pe o rază de cel puțin 5 m au fost marcate, excluse de la utilizare și comercializare și distruse după ce materialul de înmulțire și plantare fructifer neinfectat a fost îndepărtat;– Xanthomonas fragariae Kennedy King– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas fragariae Kennedy King; sau– nu se observă simptome de Xanthomonas fragariae Kennedy King pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase; sau– s-au observat simptome de Xanthomonas fragariae Kennedy King pe cel mult 5 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(ii) Cerințe pentru virusuri: În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus și de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat.7. Juglans regia L.(a) Toate categoriile  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.(b) Categoria prebază  +  Eșantionare și testare Fiecare plantă mamă prebază înflorită este eșantionată și testată la un an de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de un an, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.(c) Categoria bază  +  Eșantionare și testare O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată în fiecare an, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.(d) Categoria certificată  +  Eșantionare și testare O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare trei ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC- urilor enumerate în anexele I și II. Materialul de plantare fructifer certificat este eșantionat și testat în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.(e) Categoria CAC  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.8. Malus Mill.(a) Toate categoriile  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.(b) Categoria prebază  +  Eșantionare și testare Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată după cincisprezece ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de cincisprezece ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroidozelor, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona În cazul în care o derogare permite producerea de material prebază într-un câmp fără protecție contra insectelor, în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/925 a ComisieiEroare! Marcaj în document nedefinit., se aplică următoarele cerințe în ceea ce privește Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider și Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. :(i) Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider; sau– nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;(ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din arealul de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(c) Categoria bază  +  Eșantionare și testare În cazul plantelor mamă bază care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider. În cazul plantelor mamă bază care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare trei ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider; o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider și altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroidozelor, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.  +  Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona(i) Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria bază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider; sau– nu se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria prebază din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar orice plante simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat;(ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria bază se produce în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria de bază din situl de producție se inspectează în cursul ultimei perioade complete de vegetație și orice materiale de înmulțire și plante fructifere cu simptome cauzate de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și orice plantele-gazdă din vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat.";(d) Categoria certificată  +  Eșantionare și testare În cazul plantelor mamă certificate care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider. În cazul plantelor mamă certificate care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cinci ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider; o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider și altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroidozelor, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I. Materialul de plantare fructifer certificat este eșantionat și testat în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.  +  Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona(i) Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria certificată se produce în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider; sau– nu se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație și orice plante simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat; sau– se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și din plantele fructifere din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire respectiv și plantele fructifere respective, precum și orice plante simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat, iar un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire rămas și din plantele fructifere rămase din loturile în care a fost depistate material de înmulțire și plante fructifere simptomatice a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider;(ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria certificată se produce în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria certificată din situl de producție se inspectează în cursul ultimei perioade complete de vegetație și orice materiale de înmulțire și plante fructifere cu simptome cauzate de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și orice plantele-gazdă din vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat.";(e) Categoria CAC  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider sau– nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau– s-au observat simptome de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care a fost depistat material de înmulțire și plantare fructifer simptomatic a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider;(ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.9. Olea europaea L.(a) Toate categoriile  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.(b) Categoria prebază  +  Eșantionare și testare Fiecare plantă mamă prebază înflorită este eșantionată și testată la zece ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de zece ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.(c) Categoria bază  +  Eșantionare și testare O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată astfel încât toate plantele să fie testate într-un interval de treizeci de ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.(d) Categoria certificată  +  Eșantionare și testare În cazul plantelor mamă utilizate pentru producerea de semințe (denumite în continuare "plante mamă semincere"), o parte reprezentativă a plantelor mamă semincere respective este eșantionată astfel încât toate plantele să fie testate într-un interval de patruzeci de ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ONRC-urilor enumerate în anexele I și II. În cazul plantelor mamă, altele decât plantele mamă semincere, o parte reprezentativă a plantelor respective este eșantionată astfel încât toate plantele să fie testate într- un interval de treizeci de ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.(e) Categoria CAC  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.10. Pistacia vera L.  +  Toate categoriile  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch și Prunus salicina Lindley(a) Categoria prebază  +  Inspecție vizuală Se efectuează inspecții vizuale de două ori pe an în ceea ce privește Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. și Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti α Gardan) Young, Dye α Wilkie (Prunuspersica (L.) Batsch și Prunus salicina Lindley). Se efectuează inspecții vizuale o dată pe an pentru toate ORNC-urile enumerate în anexele I și II, altele decât Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. și Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti α. Gardan) Young, Dye α Wilkie .  +  Eșantionare și testare Materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază de Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., și Prunus dulcis (Miller) Webb provine din plante mamă, care au fost testate în cursul perioadei anterioare de vegetație și care au fost declarate indemne de Plum pox virus. Portaltoii prebază de Prunus cerasifera Ehrh. și Prunus domestica L. provin din plante mamă, care au fost testate în cursul perioadei anterioare de vegetație și care au fost declarate indemne de Plum pox virus. Portaltoii prebază de Prunus cerasifera Ehrh. și de Prunus domestica L. provin de la plantele mamă, care au fost testate în cadrul celor cinci perioade anterioare de vegetație și care au fost declarate indemne de Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemuller Schneider. Fiecare plantă mamă prebază înflorită este eșantionată și testată la un an de la acceptarea ei ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de un an, în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus și a Prunus necrotic ringspot virus. În cazul Prunus persica, fiecare plantă mamă prebază înflorită este eșantionată la un an după acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și testată în ceea ce privește prezența Peach latent mosaic viroid. Fiecare pom plantat în mod intenționat pentru polenizare și, după caz, principalii pomi polenizatori din mediu sunt eșantionați și testați în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus și a Prunus necrotic ringspot virus. Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată la cinci ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de cinci ani, și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider și a Plum pox virus. Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la zece ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de zece ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor, astfel cum sunt enumerate în anexa II, altele decât Prune dwarf virus, Plum pox virus și Prunus necrotic ringspot virus, care afectează specia, precum și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I. O parte reprezentativă a plantelor mamă prebază este eșantionată și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zonaÎn cazul în care, printr-o derogare, se permite producerea de material prebază într-un câmp fără protecție contra insectelor, în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/925 a ComisieiEroare! Marcaj în document ^efimt., se aplică următoarele cerințe în ceea ce privește Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider, Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. și Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie :(i) Candidatus Phytoplasmaprunorum Seemuller Schneider– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider; sau– nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma mali Seemuller Schneider pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din arealul de producție este izolat de alte plante-gazdă. Distanța de izolare a arealului de producție depinde de circumstanțele regionale, de tipul de material de înmulțire, de prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider în zona în cauză, precum și de riscurile relevante, astfel cum sunt stabilite de autoritățile competente pe baza inspecției;(ii) Plum pox virus– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Plum pox virus; sau– nu se observă simptome de Plum pox virus pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din arealul de producție este izolat de alte plante-gazdă. Distanța de izolare a arealului de producție depinde de circumstanțele regionale, de tipul de material de înmulțire, de prezența Plum pox virus în zona în cauză, precum și de riscurile relevante, astfel cum sunt stabilite de autoritățile competente pe baza inspecției;(iii) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie; sau– nu se observă simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;(iv) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; sau– nu se observă simptome de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(b) Categoriile bază, certificată și CAC  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.(c) Categoria bază  +  Eșantionare și testare(i) Plantele mamă care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată la fiecare trei ani și testată în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus și Plum pox virus. O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată la fiecare zece ani și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider.(ii) Plante mamă care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor O parte reprezentativă a plantelor mamă bază, altele decât cele destinate producției de portaltoi, este eșantionată în fiecare an și testată în ceea ce privește prezența Plum pox virus, astfel încât toate plantele să fie testate într-un interval de zece ani. O parte reprezentativă a plantelor mamă bază destinate producției de portaltoi este eșantionată în fiecare an și testată în ceea ce privește prezența Plum pox virus și declarată indemnă de ORNC-ul respectiv. O parte reprezentativă a plantelor mamă bază de Prunus domestica L., destinată producției de portaltoi, trebuie eșantionată și testată în cursul celor cinci perioade anterioare de vegetație, în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider și trebuie să fie declarată indemnă de ORNC-ul respectiv. O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. O parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare zece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus și Plum pox virus, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.– Plante mamă înflorite O parte reprezentativă a plantelor mamă bază înflorite este eșantionată în fiecare an și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider, Prune dwarf virus și a Prunus necrotic ringspot virus, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective. În cazul Prunus persica (L.) Batsch, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază înflorite este eșantionată o dată pe an și testată în ceea ce privește prezența Peach latent mosaic viroid, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective. O parte reprezentativă a pomilor plantați în mod intenționat pentru polenizare și, după caz, a principalilor pomi polenizatori din mediu este eșantionată și testată în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus și a Prunus necrotic ringspot virus, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective.– Plante mamă neînflorite O parte reprezentativă a plantelor mamă bază neînflorite care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor este eșantionată și testată la fiecare trei ani în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus și a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective.(d) Categoria certificată  +  Eșantionare și testare(i) Plante mamă care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată la fiecare cinci ani și testată în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus și a Plum pox virus, astfel încât toate plantele să fie testate într-un interval de cincisprezece ani. O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată la fiecare cincisprezece ani și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider.(ii) Plante mamă care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată la fiecare trei ani și testată în ceea ce privește prezența Plum pox virus, astfel încât toate plantele să fie testate într-un interval de cincisprezece ani. O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate destinate producției de portaltoi este eșantionată în fiecare an și testată în ceea ce privește prezența Plum pox virus și declarată indemnă de ORNC-ul respectiv. O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate de Prunus cerasifera Ehrh. și de Prunus domestica L., destinată producției de portaltoi, a fost eșantionată și testată în cursul celor cinci perioade anterioare de vegetație în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider și a fost declarată indemnă de ORNC-ul respectiv. O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller α Schneider, Prune dwarf virus, Prunus necrotic ringspot virus și Plum pox virus, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.– Plante mamă înflorite O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate înflorite este eșantionată în fiecare an și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller α Schneider, Prune dwarf virus și a Prunus necrotic ringspot virus, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective. În cazul Prunus persica (L.) Batsch, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate înflorite este eșantionată o dată pe an și testată în ceea ce privește prezența Peach latent mosaic viroid, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective. O parte reprezentativă a pomilor plantați în mod intenționat pentru polenizare și, după caz, a principalilor pomi polenizatori din mediu este eșantionată și testată în ceea ce privește prezența Prune dwarf virus și Prunus necrotic ringspot virus, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective.– Plante mamă neînflorite O parte reprezentativă a plantelor mamă certificate neînflorite, care nu au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, este eșantionată la fiecare trei ani și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider, Prune dwarf virus și Prunus necrotic ringspot virus, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective.(e) Categoriile bază și certificată  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider; sau– nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau– s-au observat simptome de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider pe cel mult 1 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care au fost depistate plante simptomatice a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider;(ii) Plum pox virus– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Plum pox virus; sau– nu se observă simptome de Plum pox virus pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau– s-au observat simptome de Plum pox virus pe cel mult 1 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care au fost depistate plante simptomatice a fost testat și declarat indemn de Plum pox virus;(iii) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie; sau– nu se observă simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază și certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau– s-au observat simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;(iv) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; sau– nu se observă simptome de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau– s-au observat simptome de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(f) Categoria CAC  +  Eșantionare și testare Materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC provine dintr-o sursă identificată de material, din care o parte reprezentativă a fost eșantionată și testată în cursul celor trei perioade anterioare de vegetație și a fost declarată indemnă de Plum pox virus. Portaltoii CAC de Prunus cerasifera Ehrh. și de Prunus domestica L. provin dintr-o sursă identificată de material, din care o parte reprezentativă a fost eșantionată și testată în ultimii 5 ani și a fost declarată indemnă de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider și Plum pox virus. O parte reprezentativă a materialului de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este eșantionată și testată în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. O parte reprezentativă a materialului de plantare fructifer CAC care nu prezintă niciun simptom de Plum pox virus la inspecția vizuală este eșantionată și testată pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective în ceea ce privește prezența ORNC-ului respectiv, precum și în cazul prezenței unor plante simptomatice în imediata vecinătate. Ca urmare a detectării, în urma unei inspecții vizuale, de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție care prezintă simptome de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider, o parte reprezentativă a restului de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din categoria CAC din loturile în care s-a găsit material de înmulțire și plantare fructifer simptomatic este eșantionată și testată în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor, altele decât Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider și Plum pox virus, enumerate în anexele I și II.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider; sau– nu se observă simptome de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau– s-au observat simptome de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider pe cel mult 1 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care a fost depistat material de înmulțire și plantare fructifer simptomatic a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemuller Schneider; sau– s-au observat simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie și Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;(ii) Plum pox virus– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Plum pox virus; sau– nu se observă simptome de Plum pox virus pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau– s-au observat simptome de Plum pox virus pe cel mult 1 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat și un eșantion reprezentativ din restul de material de înmulțire și plantare fructifer asimptomatic din loturile în care a fost depistat material de înmulțire și plantare fructifer simptomatic a fost testat și declarat indemn de Plum pox virus;(iii) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie; sau– nu se observă simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau– s-au observat simptome de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan) Young, Dye Wilkie pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;(iv) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; sau– nu se observă simptome de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau– s-au observat simptome de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. pe cel mult 2 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.12. Pyrus L.(a) Toate categoriile  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.(b) Categoria prebază  +  Eșantionare și testare Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată după cincisprezece ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de cincisprezece ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroidozelor, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona În cazul în care o derogare permite producerea de material prebază într-un câmp fără protecție contra insectelor, în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/925 a ComisieiEroare! Marcaj în document nedefinit., se aplică următoarele cerințe în ceea ce privește Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider și Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:i) Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria prebază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria prebază din situl de producție în cursul ultimelor trei perioade de vegetație și orice plantele simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat.(ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria prebază din arealul de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(c) Categoria bază  +  Eșantionare și testare În cazul plantelor mamă bază care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasmapyri Seemuller Schneider. În cazul plantelor mamă bază care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare trei ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider; o parte reprezentativă a plantelor mamă bază este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider și altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroidozelor, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.(d) Categoria certificată  +  Eșantionare și testare În cazul plantelor mamă certificate care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider.În cazul plantelor mamă certificate care au fost întreținute în spații cu protecție contra insectelor, o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cinci ani în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider; o parte reprezentativă a plantelor mamă certificate este eșantionată și testată la fiecare cincisprezece ani, pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, altele decât Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider și altele decât bolile asemănătoare virozelor și viroizii, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I. Materialul de plantare fructifer din categoria certificat este eșantionat și testat în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.(e) Categoriile bază și certificată  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) Candidatus Phytoplasmapyri Seemuller Schneider– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria de bază și certificată se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria de bază și certificată din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație și orice plante simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat; sau– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoriile de bază și certificată din situl de producție și orice plante din imediata vecinătate care au prezentat simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider în cursul inspecțiilor vizuale din ultimele trei perioade de vegetație se îndepărtează și se distrug imediat;(ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoriile bază și certificată din arealul de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(f) Categoria CAC  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) Candidatus Phytoplasmapyri Seemuller Schneider– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria CAC se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație și orice plante simptomatice din imediata vecinătate se îndepărtează și se distrug imediat; sau– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria CAC din situl de producție și orice plante din imediata vecinătate care au prezentat simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemuller Schneider în cursul inspecțiilor vizuale din ultimele trei perioade de vegetație se îndepărtează și se distrug imediat;(ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; sau– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC din arealul de producție a fost inspectat în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar toate materialele de înmulțire și plantare fructifere care au prezentat simptome de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse imediat.13. Ribes L.(a) Categoria prebază  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an.  +  Eșantionare și testare Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la patru ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de patru ani, în ceea ce privește prezența ORNC- urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.(b) Categoriile bază, certificată și CAC  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.(c) Categoria bază Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona Procentul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner Buhrer nu depășește 0,05 %, iar materialul de înmulțire și plantare respectiv, precum și plantele-gazdă din vecinătate au fost eliminate și distruse.(d) Categoria certificată Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona Procentul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner Buhrer nu depășește 0,5 %, iar materialul de înmulțire și plantare respectiv, precum și plantele-gazdă din vecinătate au fost eliminate și distruse.14. Rubus L.(a) Categoria prebază  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an.  +  Eșantionare și testare Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la doi ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de doi ani, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.(b) Categoria bază  +  Inspecție vizuală În cazul în care materialul de înmulțire și plantare fructifer este cultivat în câmp sau în ghivece, inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an. Pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer produs prin micropropagare și care este întreținut pentru o perioadă mai scurtă de trei luni, este necesară o singură inspecție vizuală în cursul acestei perioade.  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus sau de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat.(ii) Cerințe aplicabile în cazul ORNC-urilor, altele decât Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus:Procentajul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:– 0,1 % în cazul: Agrobacterium spp. Conn.; Rhodococcus fascians Tilford; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse; și(iii) Cerințe pentru toate virusurile: S-au observat simptome cauzate de toate virusurile enumerate în anexele I și II pe cel mult 0,25 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(c) Categoria certificată  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus sau de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat;(ii) Cerințe aplicabile în cazul ORNC-urilor, altele decât Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus: procentajul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:– 0,5 % în cazul Resseliella theobaldi Barnes;– 1 % în cazul: Agrobacterium spp. Conn.; Rhodococcus fascians Tilford; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse;(iii) Cerințe pentru toate virusurile S-au observat simptome cauzate de toate virusurile enumerate în anexele I și II pe cel mult 0,5 % din materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv și toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.(d) Categoria CAC  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează dacă simptomele de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus sunt neclare la o inspecție vizuală. Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II, altele decât Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus și Tomato black ring virus.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona În cazul unui rezultat pozitiv la testul pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria CAC care prezintă simptome de Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry ↑atent ringspot virus sau de Tomato black ring virus, materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză este scos și distrus imediat.15. Vaccinium L.(a) Categoria prebază  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an.  +  Eșantionare și testare Fiecare plantă mamă prebază este eșantionată și testată la cinci ani de la acceptarea acesteia ca plantă mamă prebază și, ulterior, la intervale de cinci ani, în ceea ce privește prezența ORNC- urilor enumerate în anexa II, precum și în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexa I.(b) Categoria bază  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează de două ori pe an.  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) Agrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn– nu se observă simptome de Agrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn în arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație.(ii) Diaporthe vaccinii Shear– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Diaporthe vaccinii Shear; sau– nu se observă simptome de Diaporthe vaccinii Shear în arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație;(iii) Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin și Godronia cassandrae (formă anamorfă Topospora myrtilli) Peck– procentajul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria bază din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:– 0,1 % în cazul Godronia cassandrae (formă anamorfă Topospora myrtilli) Peck;– 0,5 % în cazul Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse.(iv) Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld:– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria bază se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria bază din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație.c) Categoria Certificată(iii) Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld:– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria certificată se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria certificată din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație; sau– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria certificată care prezintă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld în situl de producție și toate plantele aflate pe o rază de 2 m față de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice se îndepărtează și se distrug, inclusiv solul aderent; și– pentru toate plantele situate pe o rază de 10 m de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice și pentru orice material de înmulțire și plante fructifere rămase din lotul afectat:– în decurs de trei luni de la depistarea materialului de înmulțire simptomatic și a plantelor fructifere simptomatice, nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective în urma a cel puțin două inspecții efectuate la momente adecvate pentru depistarea organismului dăunător, iar în această perioadă de trei luni nu se efectuează tratamente de suprimare a simptomelor cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld; și– după această perioadă de trei luni:– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau– un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld; și– pentru toate celelalte materiale de înmulțire și plante fructifere din situl de producție:– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau– un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld";(d) Categoria CAC  +  Inspecție vizuală Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an.  +  Eșantionare și testare Eșantionarea și testarea se efectuează în caz de îndoieli în ceea ce privește prezența ORNC-urilor enumerate în anexele I și II.  +  Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona(i) Diaporthe vaccinii Shear– materialul de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată este produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Diaporthe vaccinii Shear; sau– nu se observă simptome de Diaporthe vaccinii Shear în arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație.(ii) Agrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin și Godronia cassandrae (formă anamorfă Topospora myrtilli) Peck– procentajul de material de înmulțire și plantare fructifer din categoria certificată din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație, care prezintă simptome de fiecare din următoarele ORNC-uri, nu depășește:– 0,5 % în cazul: Agrobacterium tumefaciens (Smith Townsend) Conn; Godronia cassandrae (formă anamorfă Topospora myrtilli) Peck;– 1 % în cazul Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; și materialul de înmulțire și plantare fructifer respectiv, precum și toate plantele-gazdă din vecinătate au fost scoase și distruse.  +  Categoria CAC  +  Cerințe privind situl de producție, locul de producție sau zona– Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld:– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria CAC se produc în zone declarate de autoritatea competentă ca fiind indemne de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; sau– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire și pe plantele fructifere din categoria CAC din situl de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație; sau– materialul de înmulțire și plantele fructifere din categoria CAC care prezintă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld în situl de producție și toate plantele aflate pe o rază de 2 m față de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice se îndepărtează și se distrug, inclusiv solul aderent; și– pentru toate plantele situate pe o rază de 10 m de materialul de înmulțire simptomatic și de plantele fructifere simptomatice și pentru orice material de înmulțire și plante fructifere rămase din lotul afectat:– în decurs de trei luni de la depistarea materialului de înmulțire simptomatic și a plantelor fructifere simptomatice, nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective în urma a cel puțin două inspecții efectuate la momente adecvate pentru depistarea organismului dăunător, iar în această perioadă de trei luni nu se efectuează tratamente de suprimare a simptomelor cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld; și după această perioadă de trei luni:– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau– un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld; și– pentru toate celelalte materiale de înmulțire și plante fructifere din situl de producție:– nu se observă simptome cauzate de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld pe materialul de înmulțire respectiv și pe plantele fructifere respective din situl de producție; sau– un eșantion reprezentativ din materialul de înmulțire respectiv și din plantele fructifere respective care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres, De Cock Man in 't Veld. (la 01-07-2023, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 )
   +  Anexa nr. 5
  Numărul maxim admis de generații cultivate în câmp unde nu există
  condiții de protecție contra insectelor și durata de viață maximă permisă
  pentru plantele mamă Bază pe genuri sau specii,
  astfel cum se prevede la art. 19 alin. (1)
   +  Castanea sativa Mill.Categoria Bază O plantă mamă bază în sensul art. 15 alin. (2) litera (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații. În cazul în care o plantă mamă bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) este un portaltoi, aceasta poate fi multiplicată timp de maximum trei generații. Atunci când portaltoaiele fac parte din plante mamă bază, portaltoaiele respective trebuie să fie materiale bază din prima generație.  +  Citrus L., Fortunella Swingle și Poncirus Raf.Categoria Bază O plantă mamă bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum o generație. În cazul în care o plantă mamă bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) este un portaltoi, aceasta poate fi multiplicată timp de maximum trei generații. Atunci când portaltoaiele fac parte din plante mamă bază, portaltoaiele respective trebuie să fie materiale bază din prima generație.  +  Corylus avellana L.Categoria Bază O plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații.  +  Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.Categoria Bază O plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații. În cazul în care o plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) este un portaltoi, aceasta poate fi multiplicată timp de maximum trei generații. Atunci când portaltoaiele fac parte din plante mamă Bază, portaltoaiele respective trebuie să fie materiale bază din prima generație.  +  Ficus carica L. Categoria Bază O plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații.  +  Fragaria L. Categoria Bază O plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum cinci generații.  +  Juglans regia L. Categoria Bază O plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații.  +  Olea europaea L. Categoria Bază O plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum o generație.  +  Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch și Prunus salicina Lindl. Categoria Bază O plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații. În cazul în care o plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) este un portaltoi, aceasta poate fi multiplicată timp de maximum trei generații. Atunci când portaltoaiele fac parte din plante mamă Bază, portaltoaiele respective trebuie să fie materiale Bază din prima generație.  +  Prunus avium și P. cerasus Categoria Bază O plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații. În cazul în care o plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) este un portaltoi, aceasta poate fi multiplicată timp de maximum trei generații. Atunci când portaltoaiele fac parte din plante mamă bază, portaltoaiele respective trebuie să fie materiale Bază din prima generație.  +  Ribes L. Categoria Bază O plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum trei generații. Plantele mamă sunt menținute ca plante mamă pentru o perioadă de maximum șase ani.  +  Rubus L. Categoria Bază O plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații. Plantele mamă din fiecare generație sunt menținute ca plante mamă pentru o perioadă de maximum patru ani.  +  Vaccinium L. Categoria Bază O plantă mamă Bază în sensul art. 15 alin. (2) lit. (a) poate fi multiplicată timp de maximum două generații. (la 01-07-2023, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 )
  -----